Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

dsp.groep.nl

Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid - DSP-groep

In Amsterdam behoort 6,3% van de werkende personen in loondienst tot de sociale minima 66 .

Volgens de Amsterdamse armoede monitor behoorde 2,4% van de werkende huishoudens tot de

minimahuishoudens. Groepen met een relatief grote armoedekans komen in Amsterdam vaker

voor:

Huishoudens van alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Starters op de arbeidsmarkt.

Werkende jongeren en lager opgeleiden.

Parttimers en mensen met een flexibel contract.

Zelfstandigen in de creatieve sector 67 .

Werknemers die voltijds werken tegen cao-loon zijn doorgaans gevrijwaard van armoede. Twee

procent van alle voltijdse werknemers leeft onder de armoedegrens. Werkende armen behoren

doorgaans tot groepen die minder uren werken. Zij worden gekenmerkt door persoonlijke

omstandigheden, die maken dat de kosten van levensonderhoud niet volledig gedekt worden door

het verdiende inkomen 68 .

De groep eenoudergezinnen met de zorg voor kinderen (22%) is in Nederland de meest

problematische groep met betrekking tot het verschijnsel werk en armoede. Juist bij deze groep

zien we een ongunstige verhouding van inkomen en kosten 69 .

6.2 Terugval in armoede

Het vinden van betaald werk is een remedie tegen armoede. Maar niet iedereen die een baan vindt

blijft aan het werk of ontvangt een zodanig loon dat men boven het sociale minimum uitstijgt.

Minder dan de helft van de armen die in een bepaald jaar aan het werk gaan, is zes jaar later nog

steeds werkzaam. Het aandeel dat door het vinden en behouden van werk boven de armoedegrens

uitkomt, bedraagt hierdoor uiteindelijk slechts iets meer dan 40% 70 .

6.3 Onderscheiden groepen werkende armen

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) onderscheidt in een studie naar werkende armen 71 twee

groepen werkende armen:

1. Werknemers, die ondanks het hebben van een betaalde baan een inkomen ontvangen dat ligt

onder de gehanteerde armoedegrens, en

2. Werknemers in een armoedesituatie, die vanwege andere factoren ervaren dat werk niet of

onvoldoende loont.

Noot 66 Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam, Werkende minima in Amsterdam, Amsterdam 2011.

Noot 67 Idem.

Noot 19 Raad voor werk en Inkomen, Analyse werkende armen, Den Haag 2011.

Noot 20 Idem.

Noot 70 SCP, Uit de armoede werken, Den Haag 2009.

Noot 71 Raad voor Werk en Inkomen, Analyse werkende armen, Den Haag 2011.

36 RAPPORT | Armoede en armoedebeleid Amsterdam, Stadsdeel Zuid | DSP-groep

More magazines by this user
Similar magazines