10.09.2013 Views

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet uw ...

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet uw ...

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet uw ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Zet uw kinderboerderij in het zonnetje en maak kans op een

Babbie Big bakfiets”, hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Natuur & Milieu, gevestigd te Utrecht

aan de Hamburgerstraat 28a, hierna te noemen Natuur & Milieu.

De Actie loopt van 21 juni 2013 tot en met 17 juli 2013.

Natuur & Milieu handelt daarbij in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen,

ziehttp://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kansspelen-en-kansspelbelasting/documenten-en-

publicaties/richtlijnen/2006/08/21/gedragscode-promotionele-kansspelen.html.

Deelname aan deze actie staat open voor een ieder, uitgezonderd de hierna onder punt a, b, c en d genoemde

personen, hierna te noemen “Deelnemer”. De deelname aan de actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het

internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer. Er bestaat voor de consumenten

geen (aankoop)verplichting ten aanzien van de deelname.

A. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland of geen verblijfplaats in Nederland

hebben.

B. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Natuur & Milieu, alsmede iedere medewerker van die direct

betrokken zijn bij de Actie.

C. Deelname is alleen mogelijk door middel van deelname aan de 'Zet uw kinderboerderij in het zonnetje en maak

kans op een Babbie Big bakfiets’ binnen de gestelde actieperiode.

Elke Deelnemer kan eenmalig aan de Actie deelnemen.

Alle deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

De winnaars worden aangewezen door middel van een trekking onder toezicht van een persoon zonder direct

belang. De trekking vindt plaats op donderdag 18 juli 2013. De winnaars worden na de trekking per e-mail op de

hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Het op de hoogte brengen van de winnaars zal uiterlijk 4 weken na afloop van

de actieperiode geschieden.

De winnaars worden bekend gemaakt op de website www.1miljoenzonnedaken.nl en in de online nieuwsbrief die

vanuit Natuur & Milieu over deze actie wordt verstuurd

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Natuur & Milieu, hoofdpartners, partners en suppliers behouden zich het recht voor deelnemers op enig moment te

diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de

actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wet

heeft overtreden.


De prijs bestaat uit een Babboe Big Bakfiets t.w.v. €899,- incl btw. De bakfiets wordt in overleg rijklaar gemonteerd

thuis bezorgd bij de prijswinnaar.

Men kan per e-mailadres slechts één keer deelnemen. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient de volledige

registratie te zijn voltooid. De prijs kan niet worden omgeruild in geld.

Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden geeft de Deelnemer Natuur & Milieu het recht om, indien hij of zij

een prijs gewonnen heeft, zijn of haar naam bekend te maken op deze Actiesite en in de e-mail nieuwsbrief.

Prijzen zijn niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Natuur & Milieu behoud zich het recht om prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde indien dit

nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden. Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan

aanvaarden, of als Natuur & Milieu niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan

heeft zij het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

Door deelname aan de Actie geven de Deelnemers die een prijs winnen toestemming aan Natuur & Milieu om,

indien van toepassing, mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden te gebruiken.

Gegevens die deelnemers via de www.1miljoenzonnedaken.nl in hebben ingevoerd, worden opgenomen in een

gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de prijzen uit te rijken. Ook kunnen deze gegevens

gebruikt worden om deelnemers informeren over de actie “Zet kinderboerderijen in de zon”, activiteiten en

interessante aanbiedingen van Natuur & Milieu en zorgvuldig geselecteerde organisaties. Als u op deze informatie

geen prijs stelt kunt u een e-mail sturen naar info@natuurenmilieu.nl. Als er een digitaal bericht naar u wordt

gezonden staat hier ook een afmeldoptie in.

De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens tijdens de Actie correct, accuraat en volledig

zijn.

Natuur & Milieu heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te

beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht,

verhuurd of verstrekt.

Natuur & Milieu behoudt zich het recht voor om de Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande

kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen

indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de

Deelnemers.

Natuur & Milieu, hoofdpartners, partners en suppliers behouden zich het recht voor deelnemers op enig moment te

diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt

met deze actievoorwaarden, anderszins onrechtmatig handelt jegens Natuur & Milieu of derden of als Natuur &

Milieu aanwijsbare vermoedens heeft van fraude.

Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige redenen een geschil ontstaat

tussen een Deelnemer en Natuur & Milieu, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.

Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden geeft de Deelnemer Natuur & Milieu het recht om, indien hij of zij

een prijs gewonnen heeft, zijn of haar naam bekend te maken op deze Actiesite, nadat de Deelnemer via e-mail op

de hoogte is gebracht.

Natuur & Milieu, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld

voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.

Meer specifiek zijn Natuur & Milieu, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk,

voor zover wettelijk toegestaan, voor:


enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de

deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;

voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze

verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;

gebreken in de door haar uitgekeerde prijzen;

voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze

verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie.

Natuur & Milieu verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Op bakfiets zijn de

garantievoorwaarden van de leverancier (Babboe) van toepassing.

Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Natuur & Milieu zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode

promotionele kansspelen”,

Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Natuur & Milieu.

Deelname aan deze actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

Betwisting van de voorwaarden in dit reglement zal niet in overweging worden genomen.

De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van Natuur & Milieu, zie Artikel 4 Gebruik

Gegevens.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Natuur & Milieu een

vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling

benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Natuur & Milieu, Postbus 1578, 3500 BN Utrecht.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!