deze brochure - Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

sebastiaansgilde.nl

deze brochure - Gilde Sint Sebastiaan Oirschot

D

e tastbare geschiedschrijving van het Oirschotse Sint Joris Gilde bestaat uit een

unieke verzameling koningsschilden van 1614 tot heden en een paar oude

geconserveerde vaandels uit de negentiende eeuw. Van de

geschreven geschiedenis zijn drie oprichtingsakten uit de zestiende

eeuw en een paar kasboeken uit de jaren twintig van de vorige eeuw

bewaard gebleven. In 1939 werd het gemis aan historische documenten

aldus verwoord; ‘Ons gilde dat moest worden voortgedragen door den

geest van eenvoudige landlieden van geslacht op geslacht, en zonder

zelfs één schriftelijke overlevering, toch ongeschonden vasthoudend

aan het aloude charter.’ Het op basis van deze attributen en

documenten volledig ‘reconstrueren’ van de gildegeschiedenis is

onmogelijk. Desondanks is de schrijver van het boek ‘Schutters van

Straten’ erin geslaagd een beeld te schetsen van het ontstaan en de

historie van het Sint Joris Gilde Oirschot tot en met de twintigste eeuw. Getracht is dorre

geschiedkundige verhandelingen te vermijden, maar de gebeurtenissen zo levendig mogelijk

aan papier toe te vertrouwen en de lezer enkele uren leesplezier te verschaffen.

Sint Joris drakendoder en martelaar

Het eerste hoofdstuk van het boek handelt over de patroonheilige van het gilde, Sint Joris.

Joris is een martelaar, die over de hele wereld vereerd wordt. Hij leefde en stierf rond het

begin van de vierde eeuw de marteldood. In het hoofdstuk wordt ingegaan op het ontstaan

van het Romeinse Rijk, het begin en einde van de christenvervolging, het ontstaan van de

verering van Joris en de beschermende capaciteiten van deze volksheilige.

Goeder mannen uit Straten

In Oirschot bestonden tot het einde van de negentiende eeuw twee Sint Jorisgilden. Een was

actief in Oirschot dorp en het andere in het gehucht Straten. Over dit laatste gilde gaat dit

boek. Pas in 1976 werd de oprichtingsakte van Sint Joris Straten ontdekt. Voor die tijd

hanteerden wij de akte van Sint Joris dorp. Deze akte hadden wij, vermoedelijk al enkele

eeuwen, in ons bezit. Naast een uitvoerige beschrijving van de verschillen en

overeenkomsten in beide oprichtingsakten wordt ingegaan op het mogelijke ontstaan vanuit

een gemeenschappelijke broederschap, die toegewijd was aan het Sint Jorisaltaar in onze

parochiekerk.

In Straten geworteld

Het motto van het gildefeest op 29 mei 2011 is ‘diep geworteld, al eeuwen bij

de tijd’. De titel van dit hoofdstuk is hiervan afgeleid en gaat in op de wortels

van het Gilde, die in het buurtschap Straten liggen en de relatie van het gilde

met de bewoners van het landgoed Heerenbeek, kasteel Bijsterveld en de band

Similar magazines