10.09.2013 Views

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen ... - Hogeschool Gent

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen ... - Hogeschool Gent

Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen ... - Hogeschool Gent

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Facultaire aanvullingen bij of afwijkingen op de<br />

Onderwijs- en Examenregeling -<br />

Geassocieerde faculteit <strong>Toegepaste</strong><br />

<strong>Ingenieurswetenschappen</strong><br />

academiejaar 2012 - 2013<br />

Art. 1. Bijzondere toelatingsvoorwaarden<br />

a) Van studenten die voor alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject van sommige<br />

aanverwante academische bacheloropleidingen credits hebben verworven, dan wel gedelibereerd<br />

zijn, kan worden aangenomen dat zij in globo competenties zoals beoogd in ons eerste<br />

bachelorjaar hebben bereikt en aldus kunnen beginnen aan het tweede bachelorjaar op basis van<br />

het principe van EVK’s.<br />

b) Worden toegelaten tot gelijk welk tweede modeltraject bachelor in de industriële<br />

wetenschappen, studenten die voor alle opleidingsonderdelen credits hebben verworven dan wel<br />

gedelibereerd zijn, voor het eerste modeltraject van :<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied Industriële Wetenschappen en<br />

Technologie en Nautische Wetenschappen<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied biotechniek<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied <strong>Toegepaste</strong> wetenschappen<br />

- de opleiding aan de Koninklijke Militaire School, polytechnische afdeling<br />

c) Worden toegelaten tot het 2 e modeltraject bachelor industriële wetenschappen:<br />

Worden toegelaten tot het 2 e<br />

modeltraject bachelor industriële<br />

wetenschappen:<br />

Studenten die voor alle opleidingsonderdelen credits hebben<br />

verworven dan wel gedelibereerd zijn, voor het eerste<br />

modeltraject van:<br />

Bouwkunde - een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Architectuur<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

<strong>Toegepaste</strong> biologische wetenschappen<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Wetenschappen<br />

Chemie - een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Geneeskunde<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Tandheelkunde<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Diergeneeskunde<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Farmaceutische Wetenschappen<br />

1


- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Biomedische Wetenschappen<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

<strong>Toegepaste</strong> biologische wetenschappen<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

Wetenschappen, waarin minstens een basis chemie werd<br />

gegeven<br />

Elektronica - volgende academische bacheloropleidingen van het<br />

studiegebied wetenschappen: Fysica en sterrenkunde,<br />

Informatica en Wiskunde<br />

Elektromechanica - een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

<strong>Toegepaste</strong> biologische wetenschappen<br />

- een academische bacheloropleiding studiegebied<br />

Wetenschappen<br />

Informatica - volgende academische bacheloropleidingen van het<br />

studiegebied wetenschappen: Fysica en sterrenkunde,<br />

Informatica en Wiskunde<br />

Textiel - een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

<strong>Toegepaste</strong> biologische wetenschappen<br />

- een academische bacheloropleiding van het studiegebied<br />

wetenschappen<br />

e) Worden toegelaten tot het 3 e modeltraject bachelor industriële wetenschappen:<br />

Worden toegelaten tot het 3 e<br />

modeltraject bachelor industriële<br />

wetenschappen:<br />

Studenten U<strong>Gent</strong> die voor alle opleidingsonderdelen credits<br />

hebben verworven dan wel gedelibereerd zijn, voor het 2 e<br />

modeltraject bachelor of science in de :<br />

Bouwkunde - ingenieurswetenschappen: bouwkunde<br />

Chemie - chemie<br />

- biochemie en biotechnologie<br />

- ingenieurswetenschappen: chemische technologie en<br />

materiaalkunde<br />

- bio-ingenieurswetenschappen<br />

Elektronica - ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde<br />

- ingenieurswetenschappen: elektrotechniek<br />

Elektromechanica - ingenieurswetenschappen: elektrotechniek<br />

- ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek<br />

Informatica - informatica<br />

- ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen<br />

Textiel - ingenieurswetenschappen: chemische technologie en<br />

materiaalkunde<br />

- ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek<br />

- chemie<br />

Om van de bijzondere toelatingsvoorwaarden gebruik te maken dient de student een aanvraag in te<br />

dienen bij de departementsraad, op de wijze beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling.<br />

Opleidingsonderdelen die aanleiding gaven tot vrijstellingen in één modeltraject, kunnen niet meer<br />

ingeroepen worden om vrijstellingen te verlenen in latere modeltrajecten.<br />

2


Art. 2. Curriculumregels<br />

Een individueel traject (GIT) is een traject op maat van de student dat afwijkt van een modeltraject. De<br />

student dient een voorstel van traject in tegen 10 oktober 2012 bij de trajectbegeleider rekening<br />

houdende met onderstaande richtlijnen. Het uiteindelijke traject wordt beslist door het<br />

departementsbestuur.<br />

§1. Omvang van een individueel traject<br />

- De grootte van een GIT wordt berekend als de som van alle opleidingsonderdelen die de student<br />

in het lopende academiejaar opneemt via diplomacontracten, creditcontracten en<br />

examencontracten.<br />

- De maximale grootte van een GIT wordt berekend op basis van de Studiecapaciteit S van de<br />

student. De studiecapaciteit (in studiepunten/jaar) wordt gedefinieerd als het totaal aantal<br />

studiepunten waarvoor een student geslaagd of gedelibereerd is sinds de laatst gestarte<br />

bacheloropleiding, gedeeld door het totaal aantal jaren effectieve studie. Als S


Art. 3. Examencontract<br />

Opleidingsonderdelen, waarvoor een niet-periodegebonden evaluatie (zie artikel 5) voorzien is, zijn niet<br />

toegankelijk via een examencontract.<br />

In uitzondering op deze regel kan een student die ingeschreven was voor een verwante academische<br />

opleiding, met het oog op een snelle heroriëntering in de loop van een academiejaar, bij de<br />

departementsraad een aanvraag indienen om zich na 1 december en vóór 15 maart in te schrijven voor<br />

bepaalde opleidingsonderdelen van het eerste semester via een examencontract. Het gaat om de<br />

opleidingsonderdelen Wiskunde 1, Mechanica , Materialen en Elektriciteit. Een inschrijving met een<br />

examencontract voor deze opleidingsonderdelen dient evenwel gepaard te gaan met een inschrijving via<br />

diplomacontract voor opleidingsonderdelen van het tweede semester.<br />

De aanvraag bevat het advies van de trajectbegeleider over het op te nemen jaarprogramma waarbij o.a.<br />

rekening gehouden wordt met het al dan niet kunnen opnemen van de examenkansen.<br />

De mogelijkheid bestaat dat de evaluatie van bepaalde opleidingsonderdelen in de eerste examenperiode<br />

van de eerste zittijd, en de toekenning van het examencijfer reeds voorbij zijn. In deze gevallen heeft de<br />

student geen mogelijkheid meer tot twee examenkansen in hetzelfde academiejaar.<br />

Art. 4. Ondertekening jaarprogramma<br />

Volgens art. 27 van de Onderwijs- en examenregeling verklaart een student zich akkoord met het<br />

vastgelegde jaarprogramma door de ondertekening hiervan.<br />

De ondertekening van dit jaarprogramma dient te gebeuren vóór 1 december van het lopende<br />

academiejaar voor de opleidingsonderdelen van het 1 ste semester en vóór 15 maart van het lopende<br />

academiejaar voor de opleidingsonderdelen van het 2 de semester.<br />

Art. 5. Niet-periodegebonden evaluaties<br />

§1 Eén opleidingsonderdeel kan geëvalueerd worden door middel van één of meerdere evaluaties. Deze<br />

evaluaties zijn ofwel periodegebonden of niet-periodegebonden.<br />

De periodegebonden evaluaties zijn de evaluaties tijdens de examenperiode in januari of juni . Evaluaties<br />

die niet gebeuren tijdens de examenperiode in januari of juni worden niet-periodegebonden evaluaties<br />

genoemd.<br />

§2 Er worden 2 types niet-periodegebonden evaluaties voorzien:<br />

Type 1 – permanente evaluatie: Voor delen van opleidingsonderdelen waar een training in de onderwezen<br />

leerstof aanzien wordt als een essentieel onderdeel van de opleiding en de aanwezigheid tijdens de lessen<br />

verplicht is gedurende het hele semester (en niet enkel op de testen). De toegekende punten gelden hier<br />

voor zowel de eerste zittijd en de tweede zittijd. M.a.w. van deze deelvakken wordt geen tweede zittijd<br />

ingericht.<br />

Type 2 – tussentijdse testen: Voor delen van opleidingsonderdelen waarvoor oefeningensessies worden<br />

ingericht, geldt dat de student verplicht aanwezig moet zijn op de tussentijdse testen.<br />

De toegekende punten van deze tussentijdse testen gelden enkel voor de eerste zittijd. Voor deze<br />

deelvakken wordt er altijd een tweede zittijd ingericht. Tussentijdse evaluatie kan buiten de lessen<br />

georganiseerd worden. De docent vermeldt bij het begin van de lessenreeks via het elektronische<br />

leerplatform wanneer tussentijds geëvalueerd zal worden. Wijzigingen van dit schema tijdens het<br />

semester worden minstens een week vòòr de tussentijdse evaluatie bekend gemaakt.<br />

4


§3 Afwezigheid bij permanente evaluatie<br />

Voor colleges waar verplichte aanwezigheid geldt, moet de titularis aanwezigheidslijsten opmaken en<br />

bijhouden. In geval van betwisting worden de aanwezigheidslijsten als geldig bewijs aanvaard. Indien de<br />

aanwezigheidslijsten niet kunnen voorgelegd worden, wordt de student als aanwezig beschouwd. De door<br />

studenten getekende aanwezigheidslijsten moeten door de titularis bewaard worden tot 60 dagen nà<br />

sluiting van de tweede examenzittijd van het academiejaar.<br />

In geval van afwezigheid om gegronde redenen of gevallen van overmacht, kunnen de gemiste<br />

onderwijsactiviteiten, projectstudies, oefeningen- of labozittingen ingehaald worden mits akkoord en<br />

modaliteiten van de titularis. De student dient in dit geval onmiddellijk na zijn afwezigheid persoonlijk<br />

contact op te nemen met de titularis van het opleidingsonderdeel of het deelvak en te vragen op welke<br />

wijze hij deze eventueel kan inhalen.<br />

Studenten die meer dan 20 % ongewettigde afwezigheden hebben worden toegelaten tot de examens<br />

van de eerste zittijd, maar ontvangen de quotatie ‘afwezig’ voor het volledige opleidingsonderdeel<br />

waartoe de onderwijsactiviteit behoort.<br />

De titularis beslist of de student mits het volbrengen van een bijkomende taak desgevallend kan worden<br />

toegelaten tot de 2e zittijd. De titularis brengt de student hiervan op de hoogte tijdens de feedback.<br />

§4 Afwezigheid bij tussentijdse testen<br />

Studenten die afwezig waren op één of meerdere tussentijdse evaluaties, worden toegelaten tot de<br />

examens van de eerste zittijd, maar ontvangen de quotatie ‘afwezig’ voor het volledige<br />

opleidingsonderdeel waartoe de onderwijsactiviteit behoort. Desgevallend kan door wettiging van<br />

afwezigheid een inhaaltest worden georganiseerd volgens de richtlijnen van de titularis.<br />

§5 In afwijking op §2 wordt voor volgende opleidingsonderdelen met een luik permanente evaluatie<br />

wel een tweede zittijd ingericht:<br />

Eerste Bachelor:<br />

Oude structuur Nieuwe structuur<br />

Informatica 1 Informatica 1<br />

Chemie 1 (theoretische oefeningen) Algemene chemie (theoretische oefeningen)<br />

Chemie 2<br />

Elektriciteit Elektriciteit<br />

Mechanica 1 Mechanica<br />

Mechanica 2<br />

Tweede Bachelor: Informatica 2<br />

Systemen en signalen<br />

Communicatie<br />

Gegevensverwerking<br />

Machine-elementen en materiaalkunde<br />

Biochemische en Chemische Technologie<br />

Digitale Elektronica 1<br />

Stabiliteit 1<br />

Topografie 1<br />

Elektriciteitstechnologie en ontwerptechnieken<br />

5


Derde jaar: CAD applicaties (EM)<br />

Werktuigbouw (EM)<br />

Chemische ingenieurstechnieken I (CH)<br />

Spectroscopie (CH)<br />

Fysicochemie (CH)<br />

Berekening van constructies (BO)<br />

Elektrische aandrijftechnieken 1 (schriftelijke test) (EM en TX)<br />

Digitaal ontwerp: HDL-synthese I (EA-ICT)<br />

Bachelorproef(EM)<br />

FEM & Sterkteleer (EM)<br />

Besturingssystemen 2 (IN)<br />

Vakoverschrijdend eindproject (deel Bachelorproef) (CH)<br />

Master: Elektrische 2 (EM - ET)<br />

Data-acquisitie (EM – ET)<br />

Chemische ingenieurstechnieken 2 (deel theoretische oefeningen)<br />

Multimedia (EA-ICT)<br />

Beeldverwerking. (EA-ICT)<br />

Besturingssystemen 3 (IN)<br />

Schakelprogramma: Programmeren in C++ (IN)<br />

Voor deze opleidingsonderdelen geldt het volgende:<br />

Er kan naar de tweede zittijd toe, aan de student een alternatief werk opgelegd worden ter remediëring.<br />

Hierover wordt beslist tijdens de deliberatie door de examencommissie.<br />

De studenten overleggen na de eerste zittijd tijdens de feedback met de titularis van het deelvak over de<br />

opportuniteit van deelname aan de tweede zittijd voor dat deelvak. Indien zij niet deelnemen, behouden<br />

zij de punten van de eerste zittijd, zoals voor de andere deelvakken waarvoor geen tweede zittijd<br />

ingericht wordt.<br />

Een eventuele deelname aan een tweede zittijd voor het luik ‘permanente evaluatie’ wordt aanzien als<br />

een remediëring van een tekort. De quotatie in tweede zittijd van het luik ‘permanente evaluatie’<br />

vervangt niet het cijfer van de eerste zittijd, maar vormt een element ter bepaling van de quotatie van<br />

het opleidingsonderdeel over het hele semester.<br />

Art. 6. Stage en Eindwerk<br />

Vertrekkende vanuit de toepassingsgerichtheid van de opleidingen en het onderzoek, kunnen tijdens de<br />

vakantieperiodes desgevallend stageperiodes worden voorzien vanuit de optiek van het voorbereiden op<br />

en stimuleren van het contact met de bedrijfswereld teneinde de directe inzetbaarheid en de<br />

praktijkgerichtheid van de afstuderenden te verhogen.<br />

Vermits deze stage ook gekoppeld is met het eindwerk c.q. masterproef, worden de prestaties tijdens de<br />

stage verrekend in het opleidingsonderdeel “Stage en Eindwerk” of “Vakoverschrijdend eindproject”.<br />

Reglement m.b.t. afstudeerprojecten (Masterproef / eindwerk en stage / afstudeerproject / …)<br />

1°. Definities:<br />

Een afstudeerproject: is een opdracht ter afsluiting van een master- of een bachelorsopleiding die<br />

door de student wordt uitgevoerd gedurende het laatste jaar onder de begeleiding van een promotor.<br />

Coördinator van het opleidingsonderdeel afstudeerproject: is een lid van het onderwijzend personeel<br />

dat instaat voor de organisatie ervan.<br />

De departementsraad stelt jaarlijks voor het opleidingsonderdeel één of meerdere coördinatoren aan.<br />

6


Promotor: de titularis, lid van het onderwijzend personeel, die de student inhoudelijk en vormelijk<br />

begeleidt bij de realisatie van het afstudeerproject. De student kan in samenspraak met de<br />

ombudsman de aangeduide promotor vóór 1 december wraken. De promotor maakt deel uit van de<br />

examencommissie.<br />

Co-promotor: een OP-lid van de <strong>Hogeschool</strong> of een externe persoon kan de promotor bijstaan en<br />

adviseren bij de beoordeling van de student<br />

Jury: college van deskundigen van binnen en/of buiten de hogeschool dat de promotor adviseert voor<br />

de beoordeling van een afstudeerproject. Deze personen maken geen deel uit van de<br />

examencommissie.<br />

De promotor maakt eveneens deel uit van de jury.<br />

2°. Organisatie van de begeleiding en de beoordeling:<br />

- De openbaarheid moet gewaarborgd worden.<br />

- De promotoren worden aangeduid en opgenomen in de examencommissie.<br />

- De promotor begeleidt en evalueert het eindwerk.<br />

- De promotor is verantwoordelijk voor de beoordeling en hij is verantwoordelijk voor het toekennen<br />

van de punten.<br />

- De coördinator bepaalt vooraf in overleg met de juryleden het verloop van de beoordeling.<br />

- Plaats van de beoordeling:<br />

De beoordelingen moeten plaatsvinden op de vastgestelde dagen en locaties, zoals aangeduid op<br />

het rooster voor de eindwerkverhandelingen.<br />

Beoordelingen kunnen slechts plaatsvinden buiten de gebouwen van het departement mits<br />

goedkeuring van het departementshoofd.<br />

3°. Samenstelling van de jury:<br />

- Per opleiding of per afstudeerrichting of per student wordt een jury van deskundigen aangeduid<br />

van binnen en/of buiten de hogeschool, evenals de respectievelijke promotoren.<br />

4°. Evaluatie van het afstudeerproject:<br />

- De quotering van het afstudeerproject is het resultaat van een permanente evaluatie van het<br />

jaarwerk en van een waardering van het eindproduct.<br />

De permanente evaluatie en de productevaluatie wordt als volgt bepaald :<br />

Waarde van het afstudeerproject : 50%<br />

Mondelinge presentatie en verdediging : 30%<br />

Inzet en motivatie : 20%<br />

- Bij de beoordeling door de jury zal de betrokken student zijn afstudeerproject verklaren en<br />

verdedigen. Deze verdediging is openbaar.<br />

De promotor formuleert de motieven bij een onvoldoende voor het afstudeerproject.<br />

Art. 7. Quotering van opleidingsonderdelen<br />

Wijze van vastleggen van het examenresultaat voor opleidingsonderdelen bestaande uit<br />

afzonderlijke delen:<br />

Opleidingsonderdelen kunnen uit meerdere afzonderlijke delen bestaan:<br />

- op basis van verschillende inhouden<br />

en/of<br />

- op basis van verschillende onderwijsvormen (bv.: hoorcolleges, werkcolleges,…)<br />

Deze afzonderlijke delen worden ‘deelvakken’ genoemd. Indien een deelvak op basis van<br />

bovenvermelde redenen ook uit meerdere delen bestaat, is sprake van ‘componenten van een<br />

deelvak’.<br />

7


De studiefiche van dergelijk opleidingsonderdeel specificeert voor wat betreft de evaluatie:<br />

1. Het (procentueel) aandeel (de wegingscoëfficient) van het deelvak binnen het volledige<br />

opleidingsonderdeel , bv.: theorie: 2/3, oefeningen: 1/3 of theorie: 57%, practicum: 43%.<br />

Wanneer een deelvak uit meerdere componenten bestaat, wordt eveneens het (procentueel)<br />

aandeel (de wegingscoëfficient) van deze afzonderlijke componenten binnen het deelvak<br />

gespecifieerd. De wegingscoëfficient per (component van een) deelvak wordt bepaald door de<br />

opleidingscommissie die eveneens verantwoordelijk is voor de correcte vermelding in de<br />

studiefiche.<br />

2. De wijze van evaluatie per (component van een) deelvak: theoretisch examen (examen met<br />

open/gesloten boek,…) en/of permanente of tussentijdse evaluatie (testen, projecten, individuele<br />

oefeningen, laboverslagen,…)<br />

3. De gehanteerde rekenregels op basis waarvan het eindresultaat tot stand komt, zijnde:<br />

a. het hanteren van het gewogen gemiddelde van de deelvakken ongeacht de resultaten per<br />

deelvak<br />

b. het afwijken van het gewogen gemiddelde indien voor een deelvak een resultaat van 7 of<br />

minder op 20 werd behaald. De punten worden in dit geval bij consensus toegekend door<br />

de examinatoren. Deze regel kan niet worden toegepast voor het bepalen van het<br />

resultaat van een deelvak dat uit meerdere componenten bestaat.<br />

Wanneer een student voor een deelvak minstens 10 op 20 behaald heeft in de eerste<br />

examenperiode, dient de student in dit geval voor het desbetreffende deelvak geen<br />

examen meer af te leggen in de tweede examenperiode. De examenpunten van het<br />

geslaagde deel worden als dusdanig overgenomen voor de bepaling van het<br />

eindresultaat.<br />

Art. 8. Deliberatieregels<br />

§1. Slagen voor een deliberatiepakket<br />

1° Een deliberatiepakket is een vastgelegd geheel van opleidingsonderdelen waarover wordt<br />

gedelibereerd bij diplomacontracten. Een deliberatiepakket sluit aan bij een voltijds modeltraject van de<br />

opleiding.<br />

2° Indien een student voor alle opleidingsonderdelen van een deliberatiepakket is geslaagd, d.w.z.<br />

minstens 10/20 heeft behaald, wordt de student door de examencommissie per deliberatiepakket<br />

geslaagd verklaard voor dat betreffende deliberatiepakket.<br />

3° De examencommissie per deliberatiepakket verklaart eveneens geslaagd: de student ingeschreven<br />

voor het eerste deliberatiepakket van een bacheloropleiding die aan volgende cumulatieve voorwaarden<br />

voldoet:<br />

- Het eerste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het eerste<br />

modeltraject van een bacheloropleiding.<br />

- Het tekort om te slagen voor één of twee opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 1% van het<br />

gewogen totaal van het deliberatiepakket waarbij de studiepunten als gewichten worden<br />

gehanteerd. Voor een modeltraject van 60 studiepunten is het gewogen totaal 1200 en is het<br />

maximaal tekort 12. Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het<br />

opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel<br />

zijn toegekend.<br />

- De student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende deliberatiepakket minimaal<br />

8/20 behaald.<br />

- De student heeft in het betreffende deliberatiepakket voor maximaal twee opleidingsonderdelen<br />

minder dan 10/20 behaald.<br />

- De student behaalde een totaal van minimaal 50% voor het deliberatiepakket.<br />

8


- Volgende (combinaties van) tekorten worden gedelibereerd bij het eerste modeltrajectjaar van de<br />

opleiding:<br />

Studiepunten Quotering Gewogen tekort<br />

6 8 12<br />

6 9 12<br />

6 9<br />

6 9 9<br />

3 9<br />

6 9 12<br />

3 8<br />

3 9 6<br />

3 9<br />

3 9 9<br />

3 8<br />

3 8 12<br />

3 8<br />

3° Indien een student niet slaagt volgens de criteria vastgelegd in §2, 1° en 2° kan de examencommissie<br />

per deliberatiepakket beslissen dat de student toch geslaagd wordt verklaard. Een dusdanige beslissing is<br />

enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden en mits blijkt dat de doelstellingen van het betrokken<br />

deel van het opleidingsprogramma globaal verwezenlijkt zijn.<br />

Ze dient voor elk geval afzonderlijk en concreet te worden gemotiveerd.<br />

§2. Slagen voor een opleiding<br />

1°Een student is geslaagd voor een opleiding indien hij/zij voor alle af te leggen opleidingsonderdelen<br />

een creditbewijs heeft behaald en/of geslaagd is verklaard voor alle deliberatiepakketten behorende tot<br />

de betreffende opleiding.<br />

2° De examencommissie per opleiding kan eveneens als geslaagd verklaren: de student ingeschreven<br />

voor een bacheloropleiding, of een masteropleiding, of een schakelprogramma, die aan volgende<br />

cumulatieve voorwaarden voldoet:<br />

- Het tekort om te slagen voor één of twee opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 12 gewogen<br />

punten, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Het tekort wordt berekend<br />

door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de<br />

studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.<br />

- De student heeft voor alle opleidingsonderdelen minimaal 8/20 behaald.<br />

- De student heeft voor maximaal twee opleidingsonderdelen minder dan 10/20 behaald.<br />

- De student heeft voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut.<br />

- De tolerantie geldt niet voor de masterproef en de verplichte stages.<br />

3° Indien een student niet slaagt volgens de criteria vastgelegd in §2, 1° en 2° kan de examencommissie<br />

per deliberatiepakket beslissen dat de student toch geslaagd wordt verklaard. Een dusdanige beslissing is<br />

enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden en mits blijkt dat de doelstellingen van het betrokken<br />

deel van het opleidingsprogramma globaal verwezenlijkt zijn.<br />

Ze dient voor elk geval afzonderlijk en concreet te worden gemotiveerd.<br />

Art. 9. Overgangsmaatregelen (toepassen oude/nieuwe programma)<br />

§1. Studenten die op het einde van het academiejaar 2011-2012 minstens 42 credits hebben behaald uit<br />

het eerste modeltrajectjaar, kunnen de opleidingsonderdelen uit modeltrajectjaar 1 waarvoor men geen<br />

credits heeft behaald hernemen in het oude programma (zijnde het modeltraject zoals ingericht in 2011-<br />

2012).<br />

9


§2. Studenten die op het einde van het academiejaar 2011-2012 minder dan 42 credits hebben behaald<br />

uit het eerste modeltrajectjaar, zullen hun opleiding verderzetten in het nieuwe programma dat start in<br />

het academiejaar 2012-2013.<br />

Vrijstellingen op basis van credits van opleidingsonderdelen uit het modeltrajectjaar 1 – oude structuur,<br />

worden toegekend aan de hand van volgende concordantietabel:<br />

Oude structuur<br />

Nieuwe structuur<br />

(tot academiejaar 2011-12)<br />

(vanaf academiejaar 2012-13)<br />

Wiskunde 1 6 Wiskunde I 6<br />

Mechanica 6 Mechanica 6<br />

Chemie 1 6 Algemene chemie 6<br />

Elektriciteit 6 Elektriciteit 6<br />

Economie 3 -<br />

Opleidingsspecifieke<br />

ingenieursvaardigheden<br />

3 -<br />

Wiskunde 2 6 Wiskunde II 6<br />

Fysica 1 6 Fysica I 6<br />

Chemie 2 3 -<br />

Mechanica 2 6 <strong>Toegepaste</strong> stromings- en energieleer (MT2) 6<br />

Informatica 1 3 6<br />

Technologie en project (partim CDIO) 6 Ingenieursproject 3<br />

§3. In afwijking van §1, dienen studenten die in het academiejaar 2011-2012 pas ingeschreven zijn in<br />

het tweede semester na heroriëntering vanuit een aanverwante universitaire opleiding, minstens 36<br />

credits behaald te hebben uit het eerste modeltrajectjaar, om de opleiding te kunnen verderzetten in het<br />

oude programma.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!