2009 - Interprovinciaal Overleg

ipo.nl

2009 - Interprovinciaal Overleg

1

Sterke afname aantal werknemers

met 284 fte. In absolute aantallen omvat het reorganisatie die in deze provincie heeft

lute aantallen meer vrouwen dan mannen 2008 was dit bij de gemeenten 8,0% en onverminderd hoog, ook in vergelijking met

verwacht

personeelsbestand eind 2009 13015 fte. plaatsgevonden tijdens deze periode. Ook

werkzaam zijn. Het kleinste percentage voor het rijk 8,2%. Ter nuancering moet overige overheidssectoren. In hoofdstuk 2

Werkgelegen-

Zoals te zien in figuur 1.1 wordt een sterke

afname van het aantal werknemers tussen

Als naar de lange termijn gekeken wordt,

is te zien dat in 2003 de personeelsomvang

in Friesland (-10,4%) en Overijssel (-8,4%)

is het aantal ambtenaren sinds 2003 sterk

vrouwen is werkzaam in Groningen (30%).

De grootste toename in het aantal vrou-

hierbij worden opgemerkt dat bij het rijk en

de gemeenten meer uitvoerend personeel

wordt op dit onderwerp nader ingegaan.

nu en 2015 verwacht. Er zal in die periode 12408 fte bedroeg. Nu is dit gedaald tot een gedaald.

wen is in Friesland (4,1 procentpunten) en werkzaam is dan bij de provincies. In deze Ook in de verdeling van de provincieheid

een aantal ontwikkelingen plaatsvinden die

dit tot gevolg hebben. Zo zullen er door

aantal van 11702 fte. Dit is een afname van

6%. De algemene trend is dus neerwaarts. Samenstelling personeelsbestand

Gelderland (3,1 procentpunten). In de overige

provincies neemt het aantal fte vrouwen ook

functiegroepen zijn vaak meer allochtonen

werkzaam. In figuur 1.4 is de verdeling per

medewerkers per salarisschaal is een

verschuiving te zien: meer medewerkers

de vorming van de omgevingsdiensten

Hoewel de werkgelegenheid de afgelo-

toe op Zuid-Holland, Limburg en Utrecht na. provincie van westerse en niet-westerse zitten in hogere functiegroepen. Hier wordt

en de uitplaatsing van de muskusratten- Verschillen tussen provincies

pen jaren is afgenomen wil dit niet zeggen

De afname in deze provincies varieert tussen allochtonen weergegeven per 1 juni 2009. in hoofdstuk 3 nader op ingegaan.

bestrijding vele honderden werknemers In bijna alle provincies is de werkgelegen- dat er geen dynamiek in de samenstelling

0,7 en 0,4 procentpunt. Ten aanzien van het Zuid-Holland en Utrecht blijken hieruit het

bij de provincies verdwijnen. Bovendien heid ten opzichte van 2008 toegenomen. van het personeelsbestand is geweest.

absolute aantal vrouwen is er in Limburg grootste aandeel niet westerse allochtonen

heeft het merendeel van provincies taak- Uitzonderingen hierop zijn Groningen (-1,3%) Zo is bijvoorbeeld de verhouding tussen

juist een toename te zien. Op de veranderin- in hun personeelsbestand te hebben: 8,9%

stellingen vastgesteld in verband met de en Friesland (-0,7%). De grootste stijgingen mannen en vrouwen aanzienlijk veranderd.

gen in het aantal vrouwen per schaal wordt en 6,9%. In de provincies Drenthe, Limburg

te verwachten bezuinigingen. De omvang vonden plaats in Flevoland (+4,5%), Zuid- In 1995 was slechts 26% van de werkne-

in hoofdstuk 3 nader ingegaan.

en Friesland ligt het aandeel niet-wes-

van de afname in het personeelsbestand is Holland (+3,8%) en Noord-Holland (+3,5%). mers bij de provincie vrouw. In 2009 is dit

terse allochtonen onder de 1%. Dit wordt

onzeker, in figuur 1.1 is hiervan een ruwe Een mogelijke verklaring voor deze stijgingen gestegen naar 38,1%. Hoewel dit nog onder

Het personeelsbestand bij de provincies waarschijnlijk mede veroorzaakt door het

schatting gemaakt.

is dat vacatures die al langer openstonden het aandeel vrouwen van de gehele over-

is in vergelijking met overige overheids- geringere aandeel niet-westerse allochtonen

dankzij de ruimere arbeidsmarkt in 2009 heidssector ligt (49%) is er sprake van een

sectoren weinig ‘gekleurd’. In de Trendnota in de beroepsbevolking in deze provincies.

6 Tegen deze achtergrond is het opvallend te vervuld zijn. Als we een langere periode in continue stijging. Ten opzichte van 2008 is

Arbeidszaken Overheid 2010 valt te lezen Om meer diversiteit binnen de provincies te

7

noemen dat in 2008 voor het eerst sinds ogenschouw nemen (2003-2009), zien we er een hele lichte stijging in het percentage

dat in 2008 3,7% van het totale personeels- bereiken, hebben de provincies een secto-

2003 het personeelsbestand is toegeno- dat, op Friesland, Flevoland en Utrecht na, vrouwen in de sector, namelijk van 37,8%

bestand bij de provincies niet-westerse rale businesscase opgesteld.

men. Zoals al in de personeelsmonitor van in alle provincies sprake is van een sterke naar 38,1%. In Utrecht is relatief de meeste

allochtoon is. Dit is een van de laagste

2008 voorspeld, is de daling niet doorgezet daling. In Noord-Holland is deze het grootst, fte vrouwen werkzaam, namelijk 47%. Ook

percentages niet-westerse allochtonen De gemiddelde leeftijd van het perso-

en is de personeelsomvang toegenomen namelijk 32,2%. Dit hangt samen met de is Utrecht de enige provincie waar in abso-

van de publieke sector. Ter vergelijking: in neelsbestand binnen de provincie is

Figuur 1.1 Aantal werknemers ultimo jaar in sector met prognose van 2009-2015 (fte)

12.500

12.250

12.000

11.750

11.500

11.250

11.000

10.750

10.500

10.250

10.000

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

sector

Figuur 1.2 Aantal werknemers (fte) per provincie (ultimo jaar)

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

Fl Dr Zld Fr Ov Utr Li Gr NH Gld NBr ZH

2008 2009

Figuur 1.3 Percentage vrouwen (fte) per provincie

50%

45%

40%

35%

30%

25%

Gr ZH Zld Fr Gld Ov Li NBr Fl Dr NH Utr

2008 2009

sector

Figuur 1.4 Aandeel allochtonen (fte) per provincie

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

ZH Utr FI NH Ov NBr Gld Gr Zld Dr Li Fr

% niet-westerse allochtonen % westerse allochtonen

More magazines by this user
Similar magazines