10.09.2013 Views

SINT - LUCIA Wandeling - Gemeente Boutersem

SINT - LUCIA Wandeling - Gemeente Boutersem

SINT - LUCIA Wandeling - Gemeente Boutersem

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tekst: Jean Vandeborne<br />

<strong>Wandeling</strong><br />

<strong>SINT</strong> - <strong>LUCIA</strong><br />

5 KM<br />

8 KM


Sint-Lucia wandeling<br />

Vertrijk<br />

De oudste schrijfwijze “Vertreiik” komt uit een schenkingsakte van 1122 waarmee ene dame Geva van<br />

Leuven gronden onder “Vertreiik” aan de abdij van Affligem schenkt.<br />

In de Romeinse tijd liep er, van de Romeinse Vicus te Tienen, een heirbaan over Kumtich en Vertrijk<br />

(Kerkweg en Keizerstraat) naar Leuven. Gronduitbatingen waren er in Vertrijk op de Grote Kouter en het<br />

Hoefveld. Van de Frankische en Karolingische tijd dateren de vestigingen Redingen, Dalem, ter Sluizen,<br />

Koutem, Kolem en Loofort.<br />

Kerkplein op de Scherpenberg (1)<br />

Figuur 1. Primitieve kadasterkaart 1815b<br />

Kerkhuisjes (a in fig. 1)<br />

e<br />

c<br />

2<br />

aa<br />

b


Sint-Lucia wandeling<br />

Op dit terrein stond in 1500 een lemen kosters – annex pastoriegebouw dat ook dienst deed als<br />

parochieschool.<br />

In 1796 werd de stenen kosterswoning van de foto gebouwd.<br />

Deze parochieschool werd na de Franse revolutie door de gemeente overgenomen maar omdat het<br />

gemeentebestuur in 1840 niet wilde tussenkomen in verbouwingskosten beslisten zij om de gemeenteschool<br />

over te brengen naar de hoeve Vanlaer in de Dreefstraat .<br />

Hoeve Demunter (b in fig. 1)<br />

Figuur 2. De woning met wit bepleisterde zijgevel.<br />

3


Sint-Lucia wandeling<br />

Deze familie bewoonde de hoeve in de 15 de eeuw, samen met een andere aan de overkant van de straat.<br />

Deze laatste, waar de tiendenschuur van Villers aan verbonden was, werd in 1635 door vreemde troepen<br />

vernield.<br />

Rond 1600 kwam de boerderij in handen van de familie Vleminckx. Van deze familie is een grafkelder in de<br />

kerk met op de deksteen: “ Hier leet begraeven Sieur Mathias Vleminckx sterft 12 februari 1660 ende jonkvrouwe<br />

Maria de Beaulis zijne huisvrouwe die sterft 27 juni 1686 Bidt voor hen”<br />

Kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (c in fig. 1)<br />

Figuur 3. Detail uit kaartboek Abdij van Park 1654<br />

In de Karolingische tijd maakte Vertrijk, samen met 57 andere gemeenten, deel uit van het graafschap<br />

Brunenrode en kerkelijk behoorde het tot het bisdom Luik. Rond 980 verkreeg aartsbisschop Notger van Luik<br />

de heerlijke rechten over Brunenrode van de Duitse keizer Otto III.<br />

In 1162 schonk de Prins-bisschop de Luikse patronaatsrechten over Vertrijk aan zijn Sint Lambertuskapittel.<br />

De huidige kerk staat op de plaats van een 10 de eeuws Romaans kerkje dat waarschijnlijk in opdacht van het<br />

keizerlijk domein van Loofort werd gebouwd.<br />

In de 12 de eeuw werd aan dit Romaans kerkje de huidige toren aangebouwd. Het Romaanse schip en koor<br />

werden in de 14 de eeuw door een Gotisch vervangen. De enige restanten hier van zijn het zuidelijk traptorentje<br />

en 4 kolommen in het schip.<br />

In opdracht van het Luiks Sint Lambertuskapittel werd in 1489 begonnen aan de uitbouw van een Gotische<br />

kapittelkerk. Zonder de bestaande kerk af te breken werden in 1540 koor- en zijbeukwerken beëindigd.<br />

In 1559 werd, door herschikking van de kerkelijke provincies, het aartsbisdom Mechelen opgericht waardoor<br />

Luik hier geen kerkelijke invloed meer had.<br />

Door een ruil werden de Luikse tienden- en patronaatsrechten in 1582 overgedragen aan de abdij van Villers<br />

la Ville. De abt van Villers liet in 1732 het nog bestaande 14 de eeuws schip door het huidige classicistische<br />

vervangen. In 1906 werd de 18 de eeuwse sacristie door de huidige vervangen.<br />

4


Sint-Lucia wandeling<br />

Pastorie (d in fig. 1)<br />

Kerkhofstraat (e in fig. 1)<br />

5<br />

In opdracht van de abdij van Villers werd in<br />

1784 de pastorie gebouwd.<br />

De ommuring dateert echter uit de 19 de<br />

eeuw. Op enkele storende uitbreidingen<br />

na is ze nog origineel. De tuin had een<br />

kruisvormige indeling.<br />

Eén arm van dat kruis geeft uit op het natuurlijk “Gotisch poortje”<br />

In het benedendeel van de tuin is de vijver een restant van een afgesneden<br />

meander van de Velpe.<br />

In vroegere tijden heette dit paadje “Via Regna”, wat verwijst naar het koninklijk domein Loofort.<br />

Links van dit paadje zijn vele pestgraven gevonden. Dit perceel heette tot de jaren 1700 het “Potenhof”<br />

(knoken- of knekelhof).<br />

Figuur 4 Schets uit een akte van 1715


Sint-Lucia wandeling<br />

Kapelsite<br />

In de Karolingische periode was dit een onderdeel van het Caemergoed Loofort (Loo = bos, voort =<br />

doorwaadbare plaats). Het omvatte een gronduitbating en een “slachmolen”. De slachmolen heeft tot circa<br />

1500 koren gemalen en lijnzaad geplet. Zijn waterkracht haalde hij uit een vijver van ca. 70 aren die door het<br />

Koningsvlietje gevoed werd.<br />

De oudste gekende uitbater van het winhof was de familie Van den Borchhoven. Uit dat winhof is ook de<br />

waterburcht Loofort ontstaan met een Van den Borchhoven als leenman van de graaf van Leuven, later van de<br />

hertog van Brabant.<br />

Als Hendrik IV van den Borchhoven na 1420 naar Leuven vertrok verviel de burcht in puin. Door het<br />

huwelijk in 1489 van Margriet Roelofs met Jan Van der Ee werd het domein Loofort eigendom van Kwabeek.<br />

Kapel Sint Lucia in de Luciënbeemd<br />

Lucia wordt aanroepen tegen bloedkwalen, oogziekten, en blindheid.<br />

Haar feestdag van 13 december valt samen het vroegere midwinterfeest.<br />

De Luciadevotie te Vertrijk dateert uit de 14de eeuw toen er, na de kruistochten,<br />

regelmatig epidemieën van pest, cholera, tyfus en melaatsheid uitbraken; ziekten die als<br />

bloedkwalen omschreven werden.<br />

In 1316, 1348 en 1362 kwam de pest over Vertrijk en tijdens die laatste uitbraak stierf de<br />

helft van de bevolking.<br />

De slachtoffers werden in gemeenschappelijke graven bijgelegd maar niet op het gewone<br />

kerkhof; men durfde pestgraven niet opnieuw gebruiken en vandaar het ontstaan van het<br />

“Potenhof”.<br />

Van de pestgolven uit 1401, 1409 en 1420 bleef Vertrijk gespaard wat een zeer sterke<br />

impuls gaf aan de devotie tot de Heilige Lucia te Vertrijk<br />

6


Sint-Lucia wandeling<br />

Tussen 1508 en 1514 laat Jan Van der Ee, op de plaats van de huidige kapel een bron uitgraven en inmetselen,<br />

wat nu nog de onderbouw van de kapel is.<br />

In 1796, juist voor de sluiting van de kerk door de Fransen wordt, onder impuls van pastoor Vanderborght en<br />

koster Naets, de huidige kapel op de bestaande bronput gebouwd.<br />

Eén van de gulle schenkers was kerkmeester Johannes Van der Vorst wiens initialen “JVDV.KM” iets onder en<br />

rechts van de kapeldeur gebeiteld staan.<br />

Na de bouw van de bonput werd een 15 de eeuws gepolychromeerd Lucia beeld, uit de kerk, naast de bronput aan<br />

een boom bevestigd.<br />

In 1796 kwam dat beeld in de kapel om in 1976 om veiligheidsredenen terug naar de kerk te verhuizen.<br />

Voetweg naar de Maagdomstraat (2)<br />

De huidige kadastrale benamingen van dit gebied zijn nog steeds Caemerveld en Keizerryck, die refereren naar<br />

het keizerlijk domein Loofort.<br />

Maagdomstraat (3)<br />

Honderd meter naar links, op de hoek van Smidstraat en Maagdomstraat woonde, tot zijn dood in 1504,<br />

priester Gilis Van den Borchhoven.<br />

Zijn grootvader woonde op het winhof Loofort en zijn grootoom was Hendrik IV Van den Borchhoven van de<br />

waterburcht Loofort.<br />

Gilis van den Borchhoven was niet de pastoor van Vertrijk maar deed er wel alle zondagen de vroegmis waardoor<br />

zijn woning het “vroegmishuis” genoemd werd.<br />

Priester Gilis woonde er tot zijn dood met zijn “maegd” of meid en tot midden vorige eeuw werd, in de<br />

volksmond, de Maagdomstraat ook “Geestelijken Hoek” genoemd.<br />

Het priesterhuis werd in 1580 door plunderende Spaanse troepen vernield.<br />

Spoorweg (4)<br />

Deze werd in 1837, met een enkel spoor, in gebruik genomen. Het brongebied van de Kleine Vondelbeek,<br />

waar de spoorlijn doorloopt, was de vroegere “Yndenbeemd (eendenbeemd)” van het Caemergoed Loofort.<br />

Oude Aarschotsebaan (5)<br />

Dit was de vroegere verbindingsweg tussen Aarschot en Geldenaken.<br />

Hij brengt ons naar 97,5 m boven de zeespiegel, het hoogste punt van Vertrijk.<br />

Vanop de viersprong daalt het terrein naar het kasteelbos af. Tot de jaren 1400 was dit een tichelrij waar<br />

bakstenen en pannen gemaakt werden.<br />

De weg die we links nemen heette op oude kaarten de Tichelrijstraat en brengt ons naar het kasteeldomein<br />

Kwabeek.<br />

7


Sint-Lucia wandeling<br />

Domein Kwabeek (6)<br />

Na de gewelddadige dood van barones Thérèse Ernst de Bunswijck in 1979 werd een deel van het domein<br />

eigendom van de gemeente <strong>Boutersem</strong>.<br />

Het kasteel doet nu dienst als gemeentehuis.<br />

Het Sterrenbos, de hoeve met aanhorigheden en de molen zijn privébezit.<br />

Figuur 5. Waterburcht in 1709<br />

*De huidige parktuin<br />

Figuur 6. Ferrariskaart 1771-1775<br />

Het domein vindt zijn ontstaan in een Frankisch heim, dat zich op<br />

de huidige boerderijsite situeerde.<br />

Het is ook op deze plaats dat de eerste versterkte woonfunctie<br />

ontstaan is, getuige daarvan is de nu ingebouwde donjon.<br />

Uit deze versterking is, op de plaats waar het kasteel nu staat, de<br />

latere waterburcht Kwabeek ontstaan.<br />

Het domein Kwabeek was binnen het hertogdom Brabant een<br />

heerlijk goed dat aan de hertog geen leenhulde verschuldigd was.<br />

De molen was, langs de abdij van Affligem om, wel leengoed van de<br />

hertog en werd altijd door de heren van Kwabeek in leen gehouden.<br />

De Ferrariskaart geeft een beeld van de geometrische<br />

tuinstructuur van het domein in die tijd.<br />

Wat opvalt is het “Sterrenbos”, dat in de volksmond zo<br />

benoemd blijft.<br />

Ook merk je het nog met water omgeven kasteel dat<br />

toen wel geen versterking meer was.<br />

Het gebouw “ De Zeerovers”, is het vroegere hoveniers-<br />

en boswachtershuis.<br />

Rechts daarvan, in het bos, is de nog quasi intacte<br />

ijskelder te zien waarin tot eind 19 de eeuw ijs uit de<br />

vijver werd opgeslagen.<br />

Het kasteel staat op de grondvesten van de vroegere waterburchten die in de loop der tijden verschillende<br />

malen werden verwoest.<br />

Pas in 1829 liet de toenmalige eigenaar, Ridder Philippe de Wouters ‘d Oplinter de Bouchout, met het puin<br />

van ringmuur en ophaalbrug de ringgracht dichten.<br />

Ridder Philippe de Wouters ‘d Oplinter de Bouchout zette in 1837, bij de ingebruikname van de spoorweg,<br />

zijn boeren aan om suikerbieten te kweken.<br />

Door de blokkade van de havens van Antwerpen en Rotterdam kon er geen suikerriet meer worden ingevoerd.<br />

8


Sint-Lucia wandeling<br />

In 1839 installeerde hij, achter de kasteelhoeve, een suikerfabriek. De gefilterde en gestolde suikerstroop werd<br />

verder in Tienen geraffineerd.<br />

Door de concurrentie met Tienen is er na 1854 geen spoor meer van de Vertrijkse verwerkingsfabriek. De<br />

oorsprong van het Tiense suikerklontje ligt dus ook in Vertrijk!!!<br />

Onze kasteelheer was echter een ondernemer. Met subsidiestimulansen van de Belgisch staat begon de ridder<br />

aan de kweek van zijderupsen. In 1849 haalde hij, in de serres aan het hoveniershuisje, een productie van 46<br />

kg zijdepoppen. Was het door gebrek aan subsidies of een ziekte onder de zijderupsen?De kweek heeft maar<br />

enkele jaren geduurd.<br />

De familie de Wouters schonk in 1864 twee klokken aan de kerk maar deze werden in 1943 door de Duitsers<br />

weggehaald en voor hun oorlogsindustrie gesmolten.<br />

Het kasteel heeft in 1922, onder Antoine Ernst de Bunswyck, zijn huidig uitzicht gekregen.<br />

Zijn wapenschild staat boven de toegangsdeur met daarin zijn lijfspreuk “ Sine Invidia Laudem” of “Als ik<br />

iemand loof wil ik dat doen zonder afgunst”.<br />

De stoeterij<br />

Tegen de boerderij liet Graaf de Liedekerke (1893 – 1903) een koetshuis en paardenstallen met geglazuurde<br />

muurtegels oprichten.<br />

De boerderij<br />

Dit is de eerste versterkte woonplaats van Kwabeek waarvan de vierkante, ingebouwde, donjon nog een<br />

restant is.<br />

Bakoven<br />

De watermolen<br />

Deze was er niet alleen voor het kasteel maar voor alle<br />

bewoners van het domein.<br />

Nu bakt de heemkundige kring er nog iedere tweede<br />

maandag van de maand.<br />

Reeds in de Frankische tijd was hier een molen,.<br />

Het huidige gebouw dateert van 1826.<br />

Vanaf 1826 vergaderden de schepenen in de “beste plaats” van de molen en werden er ook de<br />

gemeentearchieven bewaard.<br />

Het enige niet originele aan de voorgevel zijn de paar traptreden. Toen de molen nog in werking was ging<br />

men hier, gelijkgronds, naar het keldergedeelte.<br />

Aan de overkant van de Velpe staat een klein vakwerkbouw.<br />

Tot begin 20 ste eeuw was dit het “elektriciteitshuisje”. In dit gebouw stonden grote glazen bakken met<br />

hangende platen in en gevuld met vloeistof. Dit waren de accu’s die met waterkracht werden opgeladen en zo<br />

konden zorgen dat er ’s avonds in het kasteel wat “moderne” verlichting was.<br />

9


Sint-Lucia wandeling<br />

Driehoekig dorpsplein (7)<br />

Aan dit plein stond de herberg en brouwerij “Den Hert”.<br />

In één vertrek van het toenmalige gebouw was, tot de Franse Revolutie, de Vertrijkse schepenbank gevestigd.<br />

De schepenbank vergaderde tweemaal per maand.<br />

Belangrijke beslissingen aan de bevolking werden hier ’s zondags na de hoogmis aan de bevolking meegedeeld.<br />

De schepenbank deed, volgens het plaatselijk gewoonterecht, ook uitspraken bij betwistingen en kleine<br />

misdrijven. Zij moesten ook de opgelegde belastingen en cijnzen<br />

onder de bevolking verdelen.<br />

Na de Franse revolutie en tot 1826 bleven de schepenen hier<br />

vergaderen en werd er ook het gemeentearchief bewaard.<br />

Dit huis was ook een vrijhuis. Wie er na een vergrijp in<br />

vluchtte ontsnapte aan de mogelijke aanhouding door de lagere<br />

rechtsmacht en kon, zolang men binnen bleef, alleen door de<br />

meier van Tienen gearresteerd worden. In Vertrijk waren er nog 2<br />

vrijplaatsen: de woning van Wouter Coelaerts ( Dreefstraat 17) en<br />

het kasteel van Kwabeek.<br />

Voormalige meisjesschool<br />

Ridder Alphonse de Wouters d’ Oplinter van Kwabeek was van 1873 tot 1890 burgemeester van Vertrijk.<br />

In 1873 kocht hij de woning Vandenhoeck die er nu nog staat om er L’ école Sainte Marie op te richten.<br />

Onder het zadeldak werden 20 “chambrettes” ingericht en op de plaats waar nu nog de klassen van 1948 staan<br />

werden 2 klaslokalen aangebouwd.<br />

De zusters Dominicanessen van Lubbeek hebben dit internaat gedurende 2 schooljaren geleid waarna het zijn<br />

deuren sloot.<br />

Op 01 juli 1879 werd door een liberale meerderheid een wet gestemd die aan het openbaar onderwijs een<br />

strikte neutraliteit oplegde. Uit de schoolstrijd die volgde werden, onder impuls van de kerk en de katholieke<br />

partij, vele gemengde katholieke scholen opgericht die volledig afhankelijk waren van gulle gevers.<br />

Het is pas na een katholieke meerderheid in 1884 dat er vanaf 1894 staatssteun verleend werd.<br />

In Vertrijk kwamen de Zusters van Liefde uit Leuven vanaf 1879 het onderwijs verzorgen. De congregatie heeft<br />

hen pas op 01 september 1967 terug getrokken. Door gebrek aan leerlingen werd op 01 september 1972 de<br />

schoolpoort definitief gesloten<br />

!! Op de kruising Honsemsestraat met de Schoolstraat kan je naar links en heb je een wandeling van 5 km in de<br />

benen . Voor de wandeling van 8 km ga je rechtdoor.<br />

10


Sint-Lucia wandeling<br />

Schoolstraat Jongensschool (8)<br />

11<br />

In opdracht van de hogere overheid<br />

moest iedere gemeente over een eigen<br />

gemeentehuis beschikken.<br />

Dit werd, onder burgemeester Ridder Leon<br />

de Wouters ‘d Oplinter, in 1868 gebouwd<br />

en omvatte naast het gemeentehuis ook de<br />

woning voor de hoofdonderwijzer en 2<br />

klaslokalen.<br />

Vanaf de bouw van het gemeentehuis<br />

werden de vergaderingen van de<br />

schepenen hier gehouden en verhuisde het<br />

gemeentearchief van de Kwabeekmolen naar<br />

deze “nieuwbouw”.<br />

Tevens was er een dodenhuisje voorzien<br />

waar de overledenen opgebaard werden<br />

Bij de centralisatie van het gemeentelijk onderwijs werd de jongensschool in 1972 gesloten.<br />

Honsemsestraat (9)<br />

Van begin 20de eeuw tot circa 1990 was hier het centrum van de Vertrijkse druiventeelt onder glas.<br />

Op het hoogtepunt stonden er in Vertrijk ongeveer 200 verwarmde serres.<br />

Grote Kouter (10)<br />

Hier was er een Romeinse hoeve gevestigd die nog lang na de Frankische tijd in uitbating was maar<br />

rond 1500 is de bewoning er verdwenen.


Sint-Lucia wandeling<br />

Deze wandeling kwam tot stand bij de restauratie van de Luciakapel uit 1796. Deze restauratie werd mogelijk<br />

door subsidies uit het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, de financiële steun van de<br />

gemeente <strong>Boutersem</strong> en in samenwerking met Natuurpunt, als eigenaar van het terrein, en de kerkfabriek O. L.<br />

Vr. hemelvaart Vertrijk.<br />

12


Sint-Lucia wandeling<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!