Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de ...

diemen.nl

Beleidsregels voor het innemen van standplaatsen en venten in de ...

Afdeling Vergunningen en Handhaving, Team Openbare Ruimte

Inhoudsopgave

1.1 Inleiding.............................................................................................................................3

Aanleiding voor het opstellen van deze nota ......................................................................3

1.2. Straathandel .........................................................................................................3

1.3. Doel van de nota...................................................................................................4

2. Uitgangssituatie oktober 2006 standplaatsen en venters ..............................................5

3. Juridisch kader...............................................................................................................7

3.1. Huishouding van de Gemeente ............................................................................7

3.2. Algemene plaatselijke verordening Diemen 2006 ................................................7

3.3. Weigeringsgronden...............................................................................................8

3.4. Uitzonderingen vent- en standplaatsverbod .........................................................9

3.5. Overige wetgeving ..............................................................................................10

4. Standplaatsen...............................................................................................................13

4.1 Reikwijdte standplaatsenbeleid ................................................................................14

4.2 Concurrentieverhoudingen geen uitgangspunt standplaatsenbeleid........................15

4.3. Weigeringsgronden.............................................................................................15

5. Beleidsregels standplaatsen..........................................................................................17

5.1 Inleiding ..............................................................................................................17

5.2 Uitwerking weigeringsgronden in beleidsregels .......................................................17

5.3 Situatie vóór vaststelling van deze nota ...................................................................19

5.4 Overzicht aangewezen locaties................................................................................20

5.5 Brancheverdeling......................................................................................................21

5.6 Voorschriften ten behoeve van de beleidsregel mobiliteit ........................................21

5.7.1 Situatie na vaststelling van deze nota. ..................................................................22

5.7.2 Wachtlijst ...............................................................................................................23

5.8 Evenementen ...........................................................................................................23

6 Aanvullende voorschriften standplaatsvergunningen .............................................24

7. Eisen aan vergunninghouder en de aanvraag...............................................................27

7.1 Persoonlijk innemen standplaats en vervanging ......................................................27

7.2 Eisen aan aanvrager en aanvraag ...........................................................................29

7.3 Geldigheid vergunning..............................................................................................29

7.4 Indiening aanvraag...................................................................................................29

8. Venten............................................................................................................................31

8.1 Reikwijdte ventbeleid ..........................................................................................31

8.2. Concurrentieverhoudingen geen uitgangspunt ventbeleid .................................31

8.3. Artikel 5.2.2. Algemene Plaatselijke Verordening...............................................32

8.4 Weigeringsgronden............................................................................................32

8.5. Beleidsregels ventvergunningen (jaarventvergunningen en

seizoensventvergunningen)............................................................................................34

8.6. Voorschriften venten...........................................................................................36

9. Tijdelijke standplaats- en ventvergunningen.............................................................37

9.1 Tabel overzicht aanvullende beleidsregels tijdelijke standplaats- en

ventvergunningen...........................................................................................................37

9.2 Nadere toelichting locaties tijdelijke standplaatsvergunningen...........................40

9.3 Aanvullende overige zaken.................................................................................40

10. Vergoedingen, kosten ..................................................................................................40

11. Handhaving...................................................................................................................41

11.1 Handhavingsinstrumenten ..................................................................................41

11.2 Sanctiebeleid APV ..............................................................................................42

12. Invoering nieuw beleid.................................................................................................45

13. Bijlagen situatietekeningen mogelijkheden in te nemen standplaatsen ..................49

Uitwerking nota straathandel augustus 2007 2

More magazines by this user
Similar magazines