Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

radiobloemendaal.nl

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen

voor een viering samen met de luisteraars van

Radio Bloemendaal

Zondag : 26 mei 2013

Aanvang : 19.00 uur

Voorganger : Ds. Aart Mak

Lector : Gert de Kruif

Organist : Cees Verschoor

Nr. 2321


SAMENZANG voor de DIENST

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

Uitgaande van Kerk Zonder Grenzen

Zingen: Lied 180: 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. 'k Ben een koninklijk kind,

door de Vader bemind,

en 'k zal wonen in 's Konings paleis,

in die stad nooit aanschouwd,

met straten van goud:

glorievol als een schoon paradijs.

Refrein: 'k Ben een koninklijk kind,

door de Vader bemind,

en zijn oog rust zo teder op mij!

Als de daag'raad straks gloort,

de bazuin wordt gehoord,

roept Hij mij om te staan aan zijn zij!

3. 'k Ben een koninklijk kind,

dat zijn vreugd daar in vindt,

God te loven met jub'lende stem,

tot ik sta voor de poort

van het hemelse oord,

waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

Refrein: ’k Ben een koninklijk kind,…

Zingen: Lied 241: 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent

en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,

want heilig is de Heer.

2


3. Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment.

AANVANG DIENST

Welkom en groet aan de mensen in de kerk en aan de radio

Zingen (staande): Psalm 136: 1, 2, 3, 4, 12, 13

2. Geeft den God der goden eer,

jubelt voor der heren Heer.

Hij doet wondren, Hij alleen

trouw door alle tijden heen.

4. Zon en maan en sterren gaan

koninklijk hun vaste baan.

God regeert bij dag en nacht,

zijn genade blijft van kracht.

allen gaan zitten

13. Aan den God des hemels zij

eer en dank en heerschappij,

want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.

3. Looft Hem die de hemel schiep,

zijn verstand is grondloos diep.

Hij bereidde zee en land.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.

12. Looft den Heer, die al wat leeft

dagelijks zijn spijze geeft,

die ons laaft en die ons voedt.

Eeuwig is Hij trouw en goed.

3


Gebed

Zingen: Lied 1: 1, 2 en 3 (Het liefste lied van overzee, Sytze de Vries)

2. Om de Zoon U alle glorie,

woord van eer ons toegezegd.

Vleesgeworden vriend en naaste,

ons tot brood voor onderweg.

U de ere, U de glorie,

woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,

die als lofzang in ons leeft

en als nieuwe wind de aarde

eenmaal haar gelaat hergeeft.

U de ere, U de glorie,

adem die in mensen leeft.

4


Blokkades om te geloven

Muziek: Kleine kinderen - Ramses Shaffy

In de nacht lopen kleine kinderen op hun tenen

Ze zijn stiekem uit bed gegaan

Ze hebben hun pyjamaatjes aan

Ze lopen op blote voeten op de stenen

Zo koud, zo koud, maar nee

De kindertjes zijn stout

Het is de nacht dat alle kleine kinderen samenkomen

Hun vader en moeder weten het niet

Het is al zo laat dat niemand ze ziet

En iedereen denkt dat ze lekker dromen

Zo zacht, zo zacht, maar nee

Ze lopen zachtjes door de nacht

Aan het eind van de straat is het bos

Ze gaan zitten op het zachte mos

De een met een zuurtje, de ander een zuurstok

De een heeft een ijsje, de ander een radijsje

En ze snoepen er op los

In de dauw lopen kleine kinderen snel naar huis

Het wordt al lichter in de stad

Ze hebben zo'n plezier gehad

Nog even hollen en dan zijn ze thuis

Naar bedje toe, naar bedje toe

En mammie zegt 's morgens

Schat, je ziet wat moe...

Schriftlezing: 1 Korinte 1: 20-25 en Mattheus 11: 25-30

20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze

wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?

21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door

haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door

de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen

en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde

Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.

5


24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods

kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en

het zwakke van God is sterker dan mensen.

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde,

omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt

gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 26 Ja, Vader,

zo hebt u het gewild. 27 Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en

niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet

alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan

zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben

zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30

want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Zingen: Gezang 330: 1 en 2

6


2. En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,

vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,

heeft uit het graf ons opgericht.

doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

Preek: Geloven als een kind…

Orgelmeditatie

Tekst: Als ik… (schrijver onbekend)

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,


blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,


blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,


blijf ik doen wat ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan,


blijft mij overkomen, wat mij altijd overkomt.

Gebeden, persoonlijk gebed en Onze Vader

Mededelingen

Collecte bestemd voor het werk van Kerk Zonder Grenzen

(geen collectebonnen)

7


Zingen (staande): Tussentijds 95: 1-6

2. De Vader die de wereld schiep,

de stem die ons tot leven riep:

dat is mijn God, ik roep Hem aan

en breng Hem dank voor mijn bestaan.

3. Wie is dat ene mensenkind

dat anderen zo heeft bemind,

dat Hij zich aan een kruis liet slaan,

ons nog doet vragen naar zijn naam?

4. De Zoon die ons geboren is,

het licht in onze duisternis,

voor kleine mensen diep in nood,

een hoopvol woord tot in de dood.

5. Wie zingt in ons dat ene lied:

het leven doet de dood te niet?

Verlangen dat maar niet verslijt,

een ademtocht van eeuwigheid?

6. De Geest die ons de ruimte geeft,

de levenskracht die ons beweegt:

de liefde krijgt de overhand,

de aarde wordt tot vruchtbaar land.

8


Zegen

Zingen: Lied 301: 4 (Zingende Gezegend, Ds. A.F. Troost)

(melodie: psalm 24)

4. Ik roep, ik smeek vol ongeduld:

O Geest, als Gij mijn leven vult,

o overvloed, o milde regen,

dan wordt mijn hart verrassend rein,

dan drink ik fris uit uw fontein:

water des levens, zuiver zegen!

****

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en

koffie- of thee te drinken.

Kerk Zonder Grenzen zendt deze dienst rechtstreeks uit via Radio

Bloemendaal. Ook zal deze dienst op zondag 2 juni a.s. om 11.16 uur

op golflengte 1116 AM te beluisteren zijn.

Van deze dienst zijn CD’s te bestellen telefonisch van maandag tot en met

vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bij ons kantoor aan de Vijverweg 14 te

Bloemendaal. Telefoon: 023-5254842.

Prijs per CD: € 4,00 (incl. verzending). No. 2321

Wist u dat het werk van Kerk Zonder Grenzen, o.a. de diensten met

belangstellenden, omroeppastoraat, evangelisatiewerk, afhankelijk is van

giften? U steunt ons werk door donateur te worden.

Ons ING rek.nr. is: 15 22 22 2 t.n.v. Kerk Zonder Grenzen te Bloemendaal.

U kunt zich abonneren op het Radio Bloemendaal Kerk Zonder Grenzen

Magazine, abonnement € 12,50 per jaar. (6 nummers)

Vraag een gratis proefnummer aan: 023-5254842 of via mail:

radiobloemendaal@kerkzondergrenzen.nl

9


EEN GOED BEGIN, elke zondag om 9.15 uur op 1116 AM

Elke dinsdag vanaf 12.00 uur via Radio Bloemendaal muziek met om

12.30 uur een dienst vanuit de ‘Alle-Dag-kerk’.

De eerstvolgende uitzending is op dinsdag 28 mei a.s.

Voorganger: Prof. Dr. Eep Talstra uit Amsterdam

Adres ds. Aart Mak : Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

telefoon : 06-47761030 (spreekuur: maandag 9.00-12.00)

of via

telefoon bureau : 023- 5254842, Ds. Mak belt u dan terug.

(ma-vrij 9.00-12.00)

e-mail : aartmak@dds.nl; info@kerkzondergrenzen.nl

website : www.kerkzondergrenzen.nl

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

VAN KERK ZONDER GRENZEN

aanvang samenzang: 18.50 uur

Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

Zondag 2 juni 2013 Zondag 9 juni 2013

Ds. Aart Mak Ds. Ari van Buuren

doopdienst

11

More magazines by this user
Similar magazines