Rondetafel - BECI

beci.be

Rondetafel - BECI

FINANCIËLE

BESLOMMERINGEN

Doe een beroep op

een pro-deoboekhouder!

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

DOSSIER

VERVOER & MOBILITEIT

Zet de dure aardolie het wegvervoer

op losse schroeven?

Oktober 2008 • nr 10

Rondetafel

Hoe aantrekkelijk is Brussel

voor de ondernemingen?


FINANCIËLE

BESLOMMERINGEN

Doe een beroep op

een pro-deoboekhouder!

Maandblad van Beci

Brussels Enterprises, Commerce & Industry

DOSSIER

VERVOER & MOBILITEIT

Zet de dure aardolie het wegvervoer

op losse schroeven?

Oktober 2008 • nr 10

Rondetafel

Hoe aantrekkelijk is Brussel

voor de ondernemingen?


Emmanuel van Innis,

Voorzitter van Beci

De afl everingstermijn voor stedenbouwkundige

vergunningen in het Brussels gewest is bedroevend

lang. De vastgoedsector klaagt erover en

de competitiviteit in Brussel lijdt eronder. De gewestelijke

overheden moeten zich dan ook herpakken. Dat blijkt uit

een enquête op vraag van Beci, waarvan u de resultaten in

de Dynamiek van november zult kunnen lezen.

Voor grote vastgoedprojecten duurt de aanvraagprocedure

minstens één jaar. Daarbij komt dan nog, in de gevallen

waar dat vereist is (en daarvoor volstaat de bouw van 200

parkeerplaatsen), een effectenstudie. Een echte termijn

kan dan ook niet vastgelegd worden. Vaak wordt de oorspronkelijke

termijn gewoon verdubbeld in duur. En dan

hebben we het nog niet over administratieve maatregelen

of eventuele klasseringsaanvragen, waardoor de voor het

Gewest zo broodnodige ontwikkelingsdossiers nog meer

vertraging oplopen.

De afl everingstermijn voor een stedenbouwkundige vergunning

heeft natuurlijk rechtstreekse gevolgen voor de

kostprijs van de projecten en dus ook op de prijs van zowel

huizen als bedrijfspanden. Doorgaans betekent een procedureslag

van één jaar een meerkost van 10 %.

Vandaag moeten we vaststellen dat de feiten zoals die in

de vastgoedsector - en door de Brusselaars zelf - worden

ervaren, niet meer overeenstemmen met de theoretische

termijnen zoals die door het gewestelijk wetgevend kader

zijn voorzien. Zo kan een procedure voor de afl evering van

een stedenbouwkundige vergunning, al naargelang de

geldende reglementering, al snel 65 tot 140 dagen in beslag

nemen. Maar vaak al van in de eerste fase – waarbij

enkel gecontroleerd wordt of een dossier volledig is – steken

de problemen de kop op. De gemeente wordt immers

verondersteld deze controle in 20 dagen uit te voeren. Bij

het Brusselse stadsbestuur geeft men echter grif toe dat

geen enkel dossier binnen vier maanden wordt geopend!

Dank U Yvan Huyghebaert

Yvan Huyghebaert heeft op 2 oktober jl. zijn mandaat als

voorzitter van Beci en de Kamer van Koophandel overgedragen

aan Emmanuel Van Innis.

Yvan Huyghebaert was voorzitter van de Brusselse Kamer

van Koophandel sinds 2001. Hij heft al die jaren Brussel,

de Brusselse ondernemingen en de ondernemingsgeest

in het algemeen met vuur verdedigd.

Gedurende zijn voorzitterschap zijn het ledenaantal en

de diensten van de Brusselse Kamer van Koophandel

editoriaal

Bouwvergunningen: voor

wanneer goed bestuur?

En twee jaar geleden bedroeg die termijn zelfs nog zeven

maanden! Dit is een onaanvaardbaar gegeven voor particulieren

en een regelrechte ramp voor ondernemingen die

in Brussel willen investeren, maar zo hun twijfels hebben

vanwege de grillige procedures en de totaal onvoorspelbare

termijnen.

De gemeentes zijn structureel onderbemand (het is een

publiek geheim dat ze de grootste moeite hebben om gekwalifi

ceerd personeel aan te werven), maar vormen niettemin

het eerste aanspreekpunt wanneer aanvragen voor

vergunningen moeten worden onderzocht en toegekend.

Nog een voetangel: vooraleer iemand zijn kostbare vergunning

krijgt, moeten de dossiers vaak nog aan een openbaar

onderzoek worden onderworpen en door overlegcommissies

worden bekeken. Deze stappen hebben tot doel het

democratisch karakter van onze stedenbouwkundige

procedures te waarborgen, iets wat wij steunen. Jammer

genoeg zijn die procedures na verloop van tijd uitgegroeid

tot geduchte vertragingsmechanismen die meer gebruikt

worden om uiting te geven aan collectief egoïsme dan om

het algemeen belang te dienen. De gemeentelijke verkozenen

zijn evenwel zeer ontvankelijk voor de standpunten

die in deze instellingen worden ingenomen. Die zijn immers

afkomstig van hun politieke achterban, terwijl de

ondernemingen vanuit electoraal oogpunt slechts “een

abstracte economische en sociale realiteit” vormen.

Nochtans moet het voor iedereen duidelijk zijn dat Brussel

op dit moment in een genadeloze concurrentiestrijd verwikkeld

is met andere Europese hoofdsteden om bedrijven

aan te trekken. En trouwens niet alleen met andere

hoofdsteden, maar ook met de naburige gewesten. Op een

steenworp afstand van de hoofdstad zijn de concurrenten

zich al volop aan het organiseren.

Vandaar onze oproep aan de Brusselse verantwoordelijken

om hetzelfde te doen.

fl ink blijven groeien. Sinds de Kamer van Koophandel

en het Brussels Verbond van Ondernemingen

samen onder de vlag van Beci varen, is

de naam en faam van onze organisatie sterker

dan ooit tevoren.

De directie en het personeel van Beci danken

Yvan Huyghebaert van harte voor zijn engagement, zijn

loyauteit en zijn hartverwarmende hoffelijkheid.

3

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


inhoud OKTOBER 08

BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE

& INDUSTRY

3 Editoriaal

6 Opinie

Rondetafel “Is Brussel aantrekkelijk voor

bedrijven?”

• De ondernemingen pakken

de verkeersopstoppingen in Brussel aan!

18 Leden Trefpunt

29 Internationaal

Bouw uw netwerk uit!

30 COM

Vragen over fi nanciën? Doe een beroep

op een pro-deoboekhouder!

67 Agenda

68 Toetredingsaanvragen – Reclame Index

DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT

26 Een goed gesprek

Thomas Leysen, voorzitter van het VBO

32 Toolbox

38 Tentoonstelling: “Dit is onze Aarde!”

39 Telex

63 Lectuur

Sociale verkiezingen… en daarna ?

65 BizzBox News

DOSSIER

Vervoer & Mobiliteit

41 Hoe de haven beter gebruiken?

44 Wat is de toekomst van het goederenvervoer

per vliegtuig?

50 Confrontatie: zet de dure aardolie

het wegvervoer op losse schroeven?

DOSSIER

Veiligheid

55 Waar liggen werkgevers van wakker?

59 Hoe arbeidsongevallen voorkomen?

61 Tijdelijke werkkrachten lopen het meeste

risico

62 Is uw babysitter verzekerd?

Structurele partners van BeciDynamiek is het maandblad van Beci

(Kamer van Koophandel & Verbond van

Ondernemingen te Brussel)

Louizalaan 500 – 1050 Brussel

t +32 2 648 50 02 • F +32 2 640 93 28

www.beci.be

Verantwoordelijke uitgever

Olivier Willocx ow@beci.be

Redactie

Verantwoordelijke: Karima Amrous

Directeur communicatie ka@beci.be

Eindredactrice:

Stéphanie Brisson sb@beci.be

Medewerkers: Patrick Anspach • Guy Bernard •

Jean Blavier • Thandiwé Cattier • Vincent Delannoy

• Arnaud Dellicour • Olivier Duquesne • Olivier

Kahn • Hélène Legrand • Jacqueline Remits • Luc

Rivet • Harold Schuiten • Carline Taymans

Productie & Abonnementen

Administratie: Didier Amandt da@beci.be

Design-Layout: Megalunatriumviraat

Druk: DB Print

Vertaling: BLS / Data Translation

Cover foto: Paul Coerten

ISSN 0770 - 2264

Alle rechten voorbehouden – Nadruk zonder toestemming

is verboden

Abonnementen

Prijs: 80 € voor 11 nummers en de Who’s who Beci

Infos : da@beci.be • t 02 643 78 34

PUBLICITEIT

Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks

door meer dan 21.000 decision makers gelezen.

Gemiddelde oplage per nummer: 13.130 ex

(Momenteel : 13.600 ex.)

Inlichtingen en reservaties:

Geneviève N. Juste • T 02 537 60 31

F 02 534 86 22 • genevieve.n@skynet.be

Véronique Legein • T 02 763 18 19

F 02 772 54 22 • vl@beci.be

ONZE VOLGENDE DOSSIERS

Dynamiek – Entreprendre

December 2008

• Internationale handel

Deadline voor uw reservaties : 15 november 2008

Januari 2009

• Auto’s & Logistiek

Deadline voor uw reservaties : 15 december 2008


AXA Ondernemingen - Karamba

AXA Bonus & Benefits.

De motivatiebooster L, XL, XXL …

Om een medewerker te motiveren, werkt niets beter

dan een bonus die gekoppeld is aan zijn prestaties.

Helaas zijn extra verloningen (premies, commissie,

loonsverhoging) bijzonder ‘duur’ voor een onderneming.

Bovendien is wat hiervan overblijft na het afromen door

de fiscus en de sociale zekerheid vaak ontluisterend

voor de medewerker. Daarom ontwikkelde AXA Bonus &

Benefits, een uniek plan waarmee de toegekende

bonussen geïnvesteerd worden in een bijkomend

pensioen dat op termijn flink wat meer oplevert voor de

medewerker. Daarenboven zijn de flexibele premies

fiscaal aftrekbaar voor uw onderneming. Kortom,

iedereen wint erbij!

Kiest u voor meer dan een gewone bonus om uw team

te motiveren? Neem dan snel contact op met uw makelaar

of bel AXA op het nummer 02/ 622.71.68.


6

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

Serge Fautré

(Cofi nimmo):

“Ik geloof dat

het Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest het door

zijn omvang

en statuut veel

beter zou kunnen

doen.”

opinie

RONDETAFEL

Is Brussel aantrekkelijk voor

bedrijven?

De Brusselse minister van Economie, Benoît Cerexhe, reageert op de uitlatingen van bedrijfsleiders

dat de economische activiteit in de hoofdstad te weinig wordt gestimuleerd. Er is een

nieuw gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) nodig dat voorrang geeft aan de economische

functie.

Het artikel dat afgelopen mei

in het economische magazine

Trends-Tendances (1)

verscheen, werd op het kabinet van

de Brusselse minister van Economie

als een koude douche ervaren. Hoezo,

25 % van de Brusselse bedrijven heeft

de hoofdstad verlaten? Na wat zoekwerk,

aldus Benoît Cerexhe, blijkt

inderdaad dat 25 % van de Brusselse

bedrijven is verhuisd, maar slechts

een derde daarvan heeft ook werkelijk

de hoofdstad verlaten. Intussen

zijn er enkele maanden verstreken.

De rust lijkt weergekeerd, maar de

vastberadenheid is er nog steeds: “Ik

ben van plan initiatieven te nemen

om Brussel almaar aantrekkelijker te

maken”, aldus de minister. Welke?

Beci wilde er het hare van weten en

bracht enkele zwaargewichten uit de

Brusselse bedrijfswereld samen rond

de tafel. Naast minster Benoît Cerexhe

gingen ook Pierre de Jemeppe van het

kabinet van Charles Picqué, Olivier

Willocx van Beci, Serge Fautré van

Cofi nimmo, Bruno Wattenbergh van

het Brussels Agentschap voor de Onderneming,

Thierry Kislanski van Banimmo,

Benoît Scheen van Mobistar,

Pierre Toussaint van OTM en Philippe

Antoine van de GOMB op de uitnodiging

van Pierre Thonon (Beci) in.

Economische achteruitgang,

moeilijke tijden, stagnerende

beurzen, dat is tegenwoordig

alles wat de klok slaat. Maar hoe

gaat het eigenlijk met Brussel?

SERGE FAUTRÉ (COFINIMMO): Ik

geloof dat het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest het door zijn

omvang en statuut veel beter zou

kunnen doen. We halen als voorbeeld

altijd de effi ciëntie van de privésector

aan. Dat is goed, maar effi ciëntie

bereik je maar door alle krachten te

bundelen. Het heeft geen zin om het

ene initiatief na het andere te lanceren.

Daarom is onze roadmap, de

fameuze ‘Business Route’ (2) , zo belangrijk.

Vooral ook omdat die zo ambitieus

is.

OLIVIER WILLOCX (BECI): Bovendien

heeft de roadmap een visie op lange

termijn, namelijk 2018. Uit de studie

die aan het Zwitserse studiebureau

BAK werd toevertrouwd, blijkt dat

de bedrijfswereld in Waals-Brabant,

Vlaams-Brabant en het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest veel vergelijkingspunten

vertoont. Nog nooit

ging een studie zo ver en werd haast

elk beroep in kaart gebracht. Wij willen

de vaststellingen van die studie

omzetten in een reeks voorstellen

die midden november samen met de

Olivier Willocx (Beci): “Brussel is een stadsgewest

in volle omwenteling en die omwenteling verloopt

er sneller dan waar ook in België.”

‘Business Route’ aan de politieke wereld

zullen worden overhandigd. De

BAK-studie toont ook aan dat Brussel

meer bedrijven telt per inwoner dan

welke andere regio in ons land ook en

dat de hoofdstad zelfs tot de beste regio’s

in Europa behoort. Brussel is een

stadsgewest in volle omwenteling en

die omwenteling verloopt er sneller

dan waar ook in België. Dat wordt niet

genoeg benadrukt. Ook wordt niet genoeg

benadrukt dat het economische

beeld van Brussel dat in statistieken

wordt opgehangen niet volledig is.

Twee voorbeelden. Wij horen dat de

inkomens van de Brusselaars lager

liggen dan het nationale gemiddelde.

Dat is onjuist, aangezien die statistieken

geen rekening houden met de

inkomens van internationale func-

“Door de woonruimte tegen de kantoorruimte te

beschermen, hebben we bijgedragen tot het ontstaan

van een kantorenmarkt in de stadsrand.”

(Bruno Wattenbergh)


tionarissen. Daarbij moeten ook de

expats worden geteld, evenals de Belgen

die voor hun werk, consumptie en

vrije tijd naar Brussel komen, maar

in Wallonië of Vlaanderen wonen.

Bovendien wordt ook volledig onderschat

welk effect de aanwezigheid op

werkdagen van 360.000 pendelaars

in de hoofdstad heeft op de Brusselse

economie!

BRUNO WATTENBERGH (BAO): Wij,

bij het Brussels Agentschap voor de

Onderneming, zeggen al lang dat er

meer aandacht aan de ondernemers

moet worden besteed. Ik denk dat we

in Brussel een fout hebben gemaakt

door de behoeften van de kleine, en

zelfs heel kleine ondernemingen te

negeren. Zo hebben we ook de uitbreiding

van de tertiaire sector niet zien

aankomen. We hebben ons zo op de

bescherming van de woonruimte tegen

de kantoorruimte gericht dat we

hebben bijgedragen tot het ontstaan

van een kantorenmarkt in de stadsrand.

Een markt die de concurrentie

met Brussel aangaat door zijn fi scale

voordelen aan te prijzen. Vandaag

zijn we er ons eindelijk van bewust:

de verdwijning van de kleine ondernemingen,

de vaak absurde voorrang

die aan woongebied wordt gegeven

en de dualiteit van de kantorenmarkt.

De vaststelling is onherroepelijk: we

zijn er niet in geslaagd het gemengde

karakter te creëren dat in het GewOP

werd vooropgesteld. In de volgende

regeringsverklaring moet er absoluut

een charter rond de ontwikkeling van

Bruno Wattenbergh (BAO): “In de volgende regeringsverklaring

moet er absoluut een charter rond de ontwikkeling

van bedrijven in Brussel worden opgenomen.”

bedrijven in Brussel worden opgenomen.

Ik zou willen eindigen met wat

we ‘city marketing’ en de ‘branding’

van Brussel noemen. Want laten we

eerlijk zijn: we staan nog nergens!

Hoe kunnen we aan goede ‘city

marketing’ doen?

SERGE FAUTRÉ: Dat zal niet zo gemakkelijk

zijn aangezien we de vennootschapsbelasting

achter ons aan

slepen. De notionele intresten hadden

tot gevolg dat die belasting, waarvan

het nominale tarief nog steeds 33,99

% bedraagt, tot zo’n 25 % afnam. Dat is

zeer goed, maar wat kunnen we doen

als de Ieren ze tot 12,5 % laten zakken?

Laat ons dus een einde maken aan die

hypocrisie en onze vennootschapsbelasting

verminderen. We moeten ook

ophouden met het belang van het

zwartwerk te negeren. Dat is in ons

land namelijk goed voor 20 tot 25 % en

nog meer in Brussel.

Volgens mij weigeren we toe te geven

hoe belangrijk zwartwerk is omdat

het ontstellend eenvoudig is: werkgevers

weigeren de lasten te betalen

die hen worden opgelegd! Ze vinden

ze ondraaglijk. Een ander weerkerend

probleem is het gebrek aan arbeidskrachten.

In de rusthuizen worden

verplegers en verpleegsters uit Roemenië

aangenomen! Is dat normaal

met een werkloosheidsgraad van 20

%? Ook mobiliteit is een probleem,

dat merken we elke dag. Wanneer we

aan Alain Flausch, baas van de MIVB,

vragen wat hij wil, antwoordt hij: “Ik

zou maar al te graag in lijnen investeren

en er nieuwe aanleggen. Maar

er is geen geld meer!” We moeten de

mensen aansporen om het openbaar

vervoer te gebruiken. We moeten het

nemen van de bus, tram of metro hip

maken. Ik sluit af met de veiligheid.

In alle bedrijven en appartementen

nemen de investeringen in veiligheid

toe. Maar dat lijkt op zijn zachtst gezegd

geen grote zorg van de Brusselse

overheid te zijn. Net zoals de interna-

opinie

“De internationale rol van Brussel zou ons ‘unique selling

proposition’, onze eerste prioriteit, moeten zijn.”

(Serge Fautré)

tionale rol van Brussel. We praten er

wel over, maar er is meer dynamisme

dan dat nodig! De internationale rol

van Brussel zou ons ‘unique selling

proposition’, onze eerste prioriteit,

moeten zijn.

BENOÎT CEREXHE : Daarom was ik

ook met verstomming geslagen toen

ik het artikel van Trends-Tendances

over de emigratie van bedrijven buiten

Brussel las. Het klopt dat tijdens

de referentieperiode 25 % van de Brusselse

bedrijven is verhuisd, maar het

is onjuist om daaruit af te leiden dat

ze uit het Gewest zijn vertrokken. 9 %

van die bedrijven heeft het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest verlaten, maar

de andere zijn binnen het Gewest

verhuisd. Geef toe dat dat verschillend

is. Brussel is goed voor 10 % van

Benoît Cerexhe: “Er bestaat een dualiteit tussen Brussel en zijn

hinterland, tussen de bouwvalligheid van heel wat gebouwen

in het centrum en de nieuwbouw in de rand”

de bevolking en 20 % van het bbp van

ons land; wij tellen veruit de meeste

investeringen van het hele land; wij

hebben nooit zoveel bedrijven opgericht

als de laatste jaren en het aantal

zelfstandigen blijft toenemen; tussen

2003 en 2007 kwamen er 40.000

werkplaatsen bij en 80 % daarvan

gebeurde in de privésector. Maar on-

7

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


8

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

opinie

danks dat alles kennen wij een cultuur

van defaitisme, wij benadrukken

systematisch onze zwakke punten

en vermelden zelden onze positieve

punten. In de studie van Banimmo,

waarop het artikel in Trends-Tendances

is gebaseerd, wordt op die zwakke

“De huidige gewestregering

is de eerste die van de

economische groei een prioriteit

heeft gemaakt.”

(Benoît Cerexhe)

punten gewezen, namelijk de talloze

zakenwijken zoals Marcel Thiry. Er bestaat

een dualiteit tussen Brussel en

zijn hinterland, tussen de bouwvalligheid

van heel wat gebouwen in het

centrum en de nieuwbouw in de rand;

er zijn in bepaalde wijken problemen

met de mobiliteit en toegankelijkheid

van het openbaar vervoer; er is een

gebrek aan mix, dat is waar. Maar ik

neem er aanstoot aan als ik hoor zeggen

dat de Leopoldwijk een kerkhof of

onveilige plek is! Je vindt er bijna geen

kantoorruimte meer om te huren en

de huurprijzen zijn er het hoogst van

heel Brussel.

Waarom werd er dan eigenlijk

een studie gevoerd naar

vertrekkende bedrijven?

THIERRY KISLANSKI (BANIMMO): Ik

betreur het dat onze studie verkeerd

werd overgebracht. Het was niet onze

bedoeling om kritiek te uiten, maar

om bepaalde zaken vast te stellen en

pistes aan te reiken om de situatie te

verbeteren. Wat Brussel doet is niet

slecht, maar we kunnen beter. Neem

bijvoorbeeld de kwestie van de juridische

en fi scale continuïteit waarbinnen

het Brusselse economische

weefsel bestaat. Ik neem het milieu

even als voorbeeld. De normen die in

de hoofdstad worden toegepast, zijn

strikter dan in de rand, in die mate

zelfs dat de vooruitgang van Brussel

ter zake zich tegen de hoofdstad keert.

De oplossing is een betere coördinatie

op dat gebied.

BENOÎT CEREXHE: Op het gebied van

werkgelegenheid bestaat een dergelijke

coördinatie al. We moeten proberen

om op de andere gebieden hetzelfde

te doen, aangezien de discontinuïteit

waarover u spreekt voor de hele wereld

nefast is. Dat idee begint stilaan

ingang te vinden.

PIERRE DE JEMEPPE (KABINET VAN

CHARLES PICQUÉ): Afgezien van de

statistieken en vaststellingen is er ook

een probleem rond de perceptie van

de economische realiteit. Wij kennen

een grotere economische groei dan

Vlaanderen, maar we zeggen dat niet

hard, niet luid en niet vaak genoeg.

Wij beschikken over een enorm potentieel

en het internationale ontwikkelingsplan

van Brussel gaat in die

richting. Hetgeen ons ontbreekt, is de

fi erheid Brusselaars te zijn. Hetgeen in

de Europese wijk van Brussel gebeurt,

is revolutionair: het project om de

‘skyline’ van de Wetstraat te bepalen,

vordert goed en wordt door de eigenaars

en de inwoners beschouwd als

een belangrijke stap in de regeneratie

van de wijk. Europa is zeker aanwezig

in Brussel en zal zich nog verder in alle

harmonie ontwikkelen, aangezien het

debat rond de vestigingsplaatsen goed

vordert. Wat de fi scaliteit betreft, geef

ik toe dat we een handicap hebben ten

opzichte van de rand. Maar die handicap

wordt op zijn minst gedeeltelijk

gecompenseerd door de kwaliteit,

beschikbaarheid en toegankelijkheid

van het Brusselse immobiliënpark.

De fi scaliteit speelt een rol, maar dan

vooral voor de bedrijven die nog twij-

Thierry Kislanski (Banimmo): “Het was niet onze bedoeling om

kritiek te uiten, maar om bepaalde zaken vast te stellen en pistes

aan te reiken om de situatie te verbeteren.”

Pierre de Jemeppe (kabinet van Charles Picqué): “Wij

kennen een grotere economische groei dan Vlaanderen,

maar we zeggen dat niet hard, niet luid en niet vaak

genoeg.”

felen. Maar laten we ons geen illusies

maken: Brussel zal altijd duurder blijven

dan de rand, aangezien de kosten

in de stad hoger liggen dan elders. Dat

mag ons er echter niet van weerhouden

om de andere problemen waarmee

we worden geconfronteerd weg

te werken, zoals bijvoorbeeld de mobiliteit,

met name die tussen Brussel

en de rand, teneinde de uitwisseling

van arbeidsplaatsen te bevorderen. Er

moet een beter overleg komen tussen

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

en de aangrenzende Gewesten. Het

samenwerkingsverband waarnaar

velen verlangen kan enkel op die manier

tot stand komen.

“Hetgeen ons ontbreekt, is de

fi erheid Brusselaars te zijn.”

(Pierre de Jemeppe)

PHILIPPE ANTOINE (GOMB): De fi scaliteit

is natuurlijk belangrijk, maar is

ze ook niet de boom waarachter het

bos schuilgaat? We zeggen wel dat

onze fi scaliteit niet bijzonder aantrekkelijk

is, maar toch blijven de bedrijven

in Brussel. Dat betekent dat er iets

anders nog belangrijker is. Toen Mobistar

zijn rekening maakte en besloot

om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

te blijven, was dat toch na een

grondig onderzoek waarbij boven op

de fi scaliteit ook een hele reeks andere

factoren werd becijferd, niet? Ik toon

echter begrip voor de klachten van

bedrijven over de reglementaire problemen

waarmee ze te maken krijgen:

de lange termijn om een vergunning

te krijgen, de onophoudelijke wijzigingen

aan de teksten, de wanverhouding

tussen de reactiesnelheid van de


Bespaar liever op uw betalingsverkeer

met de KBC-Business Comfortrekening.

Voor uw zaak, praktijk of onderneming gebruikt u bijna dagelijks uw zichtrekening, uw bank- of

kredietkaart, elektronisch bankieren, … Voor elk van deze diensten betaalt u apart en meestal

op verschillende tijdstippen. Dat maakt het moeilijk om uw totale kostprijs op jaarbasis in te

schatten. Als ondernemer bent u nochtans gesteld op duidelijkheid en betalingscomfort. Daarom

is, uit onze ervaring in het adviseren van ondernemers, het idee ontstaan om de meest courante

betalingsbehoeften te bundelen en aan te bieden tegen een vaste, voordelige pakketbijdrage.

Met de KBC-Business Comfortrekening spaart u dus niet alleen geld uit, maar u kunt het pakket

ook uitbreiden met andere bankdiensten op uw maat. Surf dus snel naar de website en ontdek

wat u in de praktijk kunt besparen. Of kom er gerust eens over praten, want praten werkt.

www.kbc.be/kbcbusiness/comfortrekening


10

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

opinie

Philippe Antoine (GOMB): “Dat neemt echter niet weg dat op

het terrein de economische activiteit de zwakste functie wordt.

Wist u dat er tussen juni 2006 en januari 2008 175.000 m 2 aan

economische activiteit verloren ging?”

overheid en de marktvereisten, enz.

Maar men moet weten dat dat niet

uitsluitend van de Brusselse overheid

afhangt …

Dat neemt niet weg dat

mensen de indruk krijgen

dat de bedrijfswereld en

de ondernemers niet de

voornaamste zorg van de

Brusselse regering zijn …

BENOÎT CEREXHE: Zoiets kan ik niet

zomaar laten zeggen! Ik zou er nogmaals

op willen wijzen dat de huidige

gewestregering de eerste is die van de

economische groei een prioriteit heeft

gemaakt. Dat was al zo van vóór het

Waalse Marshallplan. Wij hebben het

meest voordelige bijstandssysteem

van het land en beschikken over de

nodige middelen om het in de praktijk

te brengen.

PHILIPPE ANTOINE: Dat neemt echter

niet weg dat op het terrein de economische

activiteit de zwakste functie

wordt. Wist u dat er tussen juni 2006

en januari 2008 175.000 m 2 aan economische

activiteit verloren ging?

BENOÎT SCHEEN (MOBISTAR): Bij

Mobistar liep ons huurcontract aan

de Reyerslaan af, zodat we moesten

beslissen: blijven of verhuizen? Zoals

Philippe Antoine al zei, hebben wij alles

becijferd. Wij zijn een grote en goed

uitgeruste onderneming die 1.500

mensen tewerkstelt en 30.000 m 2 aan

kantoorruimte inneemt. Wij werden

heel goed geholpen door de ministe-

Benoît Scheen (Mobistar): “Maar als ik zie wat wij allemaal

hebben moeten doen, dan moet ik zeggen dat ik de bedrijfsleider

van een kmo een zeer, zeer moedig iemand vind!

riële kabinetten en overheden die we

raadpleegden. Maar als ik zie wat wij

allemaal hebben moeten doen, dan

moet ik zeggen dat ik de bedrijfsleider

van een kmo een zeer, zeer moedig

iemand vind! Dit gezegd zijnde, was

het beslissende argument de taalwetgeving.

Met een personeelsbestand

dat voor de helft uit Nederlandstalige

en Franstalige medewerkers bestaat,

moesten we wel op tweetalig grondgebied

blijven.

BENOÎT CEREXHE: De taalneutraliteit

is een belangrijk argument voor Brussel.

Dat komt trouwens ook voort uit

de levenskwaliteit en het welzijn van

wat wij het “menselijk kapitaal” noe-

men; temeer daar we ons momenteel

in een talentenoorlog bevinden. Ik ben

me bewust van de behoeften van bedrijven

op het vlak van tweetaligheid

en tweetalig personeel. Ons onderwijs

schiet tekort. Maar dat is de bevoegdheid

van de Franse Gemeenschap

Wallonië-Brussel. Op het niveau van

het Gewest kunnen we enkel trachten

het een en ander recht te zetten met

de middelen die we ter beschikking

hebben.

PIERRE TOUSSAINT (OTM): Onze onderneming,

OTM, is om een eenvoudige

reden gevestigd in Sint-Agatha-

Berchem, in het westen van Brussel:

de meeste van onze klanten komen

uit Vlaanderen en Brussel. Bijgevolg is

tweetaligheid ook voor ons van groot

belang. Maar ook de bereikbaarheid is

belangrijk. Wij hebben heel wat leveringen

en dus een druk heen-en-weergerij

van vrachtwagens. Wij hebben

een heel moeilijke periode doorgemaakt

en moesten toen een beslissing

nemen: weggaan? Zo ja, waar naartoe?

Bij die beslissing komt er immers ook

een emotioneel aspect kijken dat niet

over het hoofd mag worden gezien.

Berchem is al heel lang onze thuis, wij

zijn er gegroeid. Wij stellen 30 mensen

van tien verschillende nationaliteiten

tewerk en zijn geen zwaargewicht zo-

“Voor Mobistar was het beslissende argument de

taalwetgeving. Met een personeelsbestand dat voor de helft uit

Nederlandstalige en Franstalige medewerkers bestaat, moesten

we wel op tweetalig grondgebied blijven.” (Benoît Scheen)

als Mobistar … Wat moesten we doen?

Wij hebben een beroep gedaan op de

GOMB, met name om een eventuele

uitbreiding van onze gebouwen te bestuderen.

We waren vooral bang dat

het aangrenzende gebouw opnieuw

als woonruimte zou worden bestemd!

Dat is een mooi voorbeeld van

een prioriteitsprobleem, niet?

PHILIPPE ANTOINE: Inderdaad. Voor

dergelijke gevallen hebben we nu precies

het concept van het economisch

immobiliënagentschap ontwikkeld.

We moeten onze grondreserves concentreren,

zo goed mogelijk benutten

en indien mogelijk trachten uit te

breiden. Ik wil graag een oproep doen,

namelijk dat de GOMB bijkomende

middelen vrijmaakt. Het is dringend.

Onze grondreserves komen overeen

met het aantal vragen dat we jaarlijks

krijgen en soms zijn er vier kandidaatbedrijven

voor een en dezelfde locatie!

Want er zijn nog grondreserves in

Brussel …

BENOÎT CEREXHE: Dat weet ik. Maar

om daarvan te kunnen gebruikma-


DODGE JOURNEY. THE PERFECT LEASE.

€ 389/maand excl. btw*

2.0 CRD turbo diesel motor 136 pk: zuinig (6,5l/100 km) en zuiver (172g/km) • Actieve dieselpartikelfi lter • 6-traps automaat of manuele

versnellingsbak • 5 of 7 zitplaatsen in optie • Airconditioning • Radio cd/mp3/dvd • ESP • ABS • BAS • TCS • ERM • 6 airbags • ISOFIX

(l/100 km): 6,5 – (g/km): 172 – Milieu-informatie:

K.B. 19/03/2004: www.dodge.be – Niet contractuele foto.

*(€ 470,69 incl. btw). Renting 60 maanden/75.000 km. Bevat de fi nanciële huur en onderhoud en mechanische herstellingen. Koopaanbod: 25% + btw. Offerte bestemd voor professionelen. Onder

voorbehoud van goedkeuring van het dossier en tariefwijzigingen. Chrysler Financial is een commerciële benaming van Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Luchthavenlaan, 27A , B-1800

Vilvoorde - BTW: BE 0405.816.821 - RPR Brussel.


12

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

opinie

Pierre Toussaint (OTM): “De meeste van onze klanten komen uit

Vlaanderen en Brussel. Bijgevolg is tweetaligheid ook voor ons

van groot belang. Maar ook de bereikbaarheid is belangrijk.”

ken, is er een nieuw GewOP nodig

waarin er een nieuw evenwicht wordt

gevonden ten voordele van de bedrijven

en de economie. Ik ben het eens

met het idee van de concentratie en ik

denk zelfs dat het voor heel wat extra

ruimte zal zorgen. Vergeten we bovendien

ook niet dat de terreinen die van

de NMBS werden gekocht ook voor

economische activiteit bestemd zijn.

Ik vind dat we de overheid zeer erkentelijk

mogen zijn voor de slimme

manier waarop ze die terreinen via

de Maatschappij voor de verwerving

van vastgoed, de MVV, heeft verworven.

Tot slot zijn er ook nog Bruxelles

Formation in Schaarbeek, de Da Vincisite,

waarover we het al eerder hadden,

de terreinen die door de NATO

zullen worden vrijgemaakt …

BRUNO WATTENBERGH: Dat alles

toont aan dat we een evenwicht, een

goed evenwicht, moeten vinden tussen

de per defi nitie veranderende

behoeften van de bedrijven en het

vastgeroeste karakter van de reglementering

en administratie. Een stad

beweegt en evolueert nu eenmaal.

BENOÎT SCHEEN: Mag ik jullie erop

wijzen dat een duidelijk, eenvoudig

en stabiel reglementair kader in de

bedrijven vereist is om onze activiteiten

in de beste omstandigheden

te kunnen ontwikkelen? Maar daarnaast

zijn wij ook heel ontvankelijk

voor wat er in de overheidsdiensten

gebeurt. Wij hebben alles te winnen

bij een effi ciënt en gemotiveerd overheidsapparaat.

“Brussel telt meer

bedrijven per inwoner

dan welke andere

regio in ons land

ook en de hoofdstad

behoort zelfs tot

de beste regio’s in

Europa.”

(Olivier Willocx)

BRUNO WATTENBERGH: Natuurlijk

moeten we dan wel weten over welk

overheidsniveau we praten. Het federale?

Regionale? Of gemeentelijke? En

dat brengt ons bij het probleem van de

negentien Brusselse gemeenten. Voeg

daar nog de regionale overheden bij

en we komen op twintig verschillende

motoren die niet per se in dezelfde

richting draaien.

“Op het terrein wordt de

economische activiteit de

zwakste functie.”

(Philippe Antoine)

BENOÎT CEREXHE: Ik zou graag met

het volgende willen afsluiten. We

hebben het voortdurend over de fi scaliteit.

Dat is een reëel probleem, dat

ontken ik niet. Maar het verschil met

de rand werd beperkt door de verschillende

gemeentebelastingen af te

schaffen en een compensatiefonds op

te richten. Ik geloof dat de bedrijven

de boodschap hebben begrepen: er is

een hele reeks factoren die bepaalt of

een bedrijf zich in Brussel vestigt of

er blijft. Het probleem moet dan ook

altijd worden bekeken vanuit het oogpunt

van de algemene bezettingskosten,

met inbegrip van de kwalitatieve

voordelen die Brussel te bieden heeft.

Ik ben van plan initiatieven te nemen

om die algemene bezettingskosten

nog te verminderen, zodat Brussel almaar

aantrekkelijker wordt. ●

Samengesteld door Jean Blavier

Foto’s : Paul Coerten

(1)

Zie Trends-Tendances van 8 mei

2008.

(2)

De ‘roadmap’, alias ‘Business Route

2018 for Metropolitan Brussels’, is

een initiatief van drie regionale

organisaties voor ondernemingen

Voka, Beci en UWE, met de steun en

actieve medewerking van het VBO.

Info op de website www.beci.be.


12

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

opinie

Pierre Toussaint (OTM): “De meeste van onze klanten komen uit

Vlaanderen en Brussel. Bijgevolg is tweetaligheid ook voor ons

van groot belang. Maar ook de bereikbaarheid is belangrijk.”

ken, is er een nieuw GewOP nodig

waarin er een nieuw evenwicht wordt

gevonden ten voordele van de bedrijven

en de economie. Ik ben het eens

met het idee van de concentratie en ik

denk zelfs dat het voor heel wat extra

ruimte zal zorgen. Vergeten we bovendien

ook niet dat de terreinen die van

de NMBS werden gekocht ook voor

economische activiteit bestemd zijn.

Ik vind dat we de overheid zeer erkentelijk

mogen zijn voor de slimme

manier waarop ze die terreinen via

de Maatschappij voor de verwerving

van vastgoed, de MVV, heeft verworven.

Tot slot zijn er ook nog Bruxelles

Formation in Schaarbeek, de Da Vincisite,

waarover we het al eerder hadden,

de terreinen die door de NATO

zullen worden vrijgemaakt …

BRUNO WATTENBERGH: Dat alles

toont aan dat we een evenwicht, een

goed evenwicht, moeten vinden tussen

de per defi nitie veranderende

behoeften van de bedrijven en het

vastgeroeste karakter van de reglementering

en administratie. Een stad

beweegt en evolueert nu eenmaal.

BENOÎT SCHEEN: Mag ik jullie erop

wijzen dat een duidelijk, eenvoudig

en stabiel reglementair kader in de

bedrijven vereist is om onze activiteiten

in de beste omstandigheden

te kunnen ontwikkelen? Maar daarnaast

zijn wij ook heel ontvankelijk

voor wat er in de overheidsdiensten

gebeurt. Wij hebben alles te winnen

bij een effi ciënt en gemotiveerd overheidsapparaat.

“Brussel telt meer

bedrijven per inwoner

dan welke andere

regio in ons land

ook en de hoofdstad

behoort zelfs tot

de beste regio’s in

Europa.”

(Olivier Willocx)

BRUNO WATTENBERGH: Natuurlijk

moeten we dan wel weten over welk

overheidsniveau we praten. Het federale?

Regionale? Of gemeentelijke? En

dat brengt ons bij het probleem van de

negentien Brusselse gemeenten. Voeg

daar nog de regionale overheden bij

en we komen op twintig verschillende

motoren die niet per se in dezelfde

richting draaien.

“Op het terrein wordt de

economische activiteit de

zwakste functie.”

(Philippe Antoine)

BENOÎT CEREXHE: Ik zou graag met

het volgende willen afsluiten. We

hebben het voortdurend over de fi scaliteit.

Dat is een reëel probleem, dat

ontken ik niet. Maar het verschil met

de rand werd beperkt door de verschillende

gemeentebelastingen af te

schaffen en een compensatiefonds op

te richten. Ik geloof dat de bedrijven

de boodschap hebben begrepen: er is

een hele reeks factoren die bepaalt of

een bedrijf zich in Brussel vestigt of

er blijft. Het probleem moet dan ook

altijd worden bekeken vanuit het oogpunt

van de algemene bezettingskosten,

met inbegrip van de kwalitatieve

voordelen die Brussel te bieden heeft.

Ik ben van plan initiatieven te nemen

om die algemene bezettingskosten

nog te verminderen, zodat Brussel almaar

aantrekkelijker wordt. ●

Samengesteld door Jean Blavier

Foto’s : Paul Coerten

(1)

Zie Trends-Tendances van 8 mei

2008.

(2)

De ‘roadmap’, alias ‘Business Route

2018 for Metropolitan Brussels’, is

een initiatief van drie regionale

organisaties voor ondernemingen

Voka, Beci en UWE, met de steun en

actieve medewerking van het VBO.

Info op de website www.beci.be.


14

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

opinie

MOBILITEIT

De ondernemingen pakken de

verkeersopstoppingen in Brussel aan!

Vandaag werken veel ondernemingen en grote concerns in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

aan een eigen mobiliteitsbeleid en maatregelen ter zake. Een overzicht.

De ondernemingen willen

op die manier Brussel beter

bereikbaar maken, de gezondheid

van hun personeel en hun

imago verbeteren en tegelijkertijd

hun werkingskosten en de gevolgen

voor het leefmilieu verminderen.

Om de verplaatsingen voor haar

werknemers te vergemakkelijken,

heeft ING sinds 2003 besloten om

alle abonnementen voor het openbaar

vervoer volledig terug te betalen

en heeft het daarnaast ook aan

een krachtige intranetsite gewerkt.

Via deze website wordt het personeel

doorverwezen naar de drie maatschappijen

voor openbaar vervoer

die in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest actief zijn. Daarbij kan het

ook online een treinabonnement

aanvragen of verlengen en krijgt het

toegang tot een real time verkeersoverzicht.

Volgens een interne enquête

is 88 % van de werknemers van

ING België tevreden of zeer tevreden

met de informatie op het intranet.

Thibaud Colla, sinds 2001 mobility

manager bij ING, voegt er nog aan toe

Carpoolen promoten om taferelen

zoals hierboven te vermijden

dat “ze in de mate van het mogelijke

zelfs via e-mail op de hoogte worden

gehouden van stakingsaankondigingen

en uurwijzigingen bij het openbaar

vervoer”.

Carpooling

Net zoals bij Fortis en Tractebel Engineering

(Suez) kunnen werknemers

bij ING België via intranet het carpoolingaanbod

van Taxistop raadplegen.

Daarbij promoten sommige ondernemingen

carpooling ook door de

parkingkosten door te rekenen aan

wie alleen met de wagen komt en, zoals

bij AXA gebeurt, carpoolers betere

parkeerplaatsen te geven. Bij ING

krijgen alle carpoolers, chauffeurs én

passagiers, een kilometervergoeding.

“Als we iets willen veranderen, moeten

we niet alleen sensibiliseren

maar de mensen ook in de beurs raken”,

aldus Thibaud Colla. Zo besloot

tussen 2001 en 2007 op de Marnixsite

bijna 15 % van het personeel dat

met de wagen kwam, die voortaan

thuis te laten en heeft ongeveer hetzelfde

percentage in die periode gekozen

voor het openbaar vervoer (zie

grafi ek). Met dit mobiliteitsbeleid

hebben de sites aan de Marnixlaan

en de Sint-Michielswarande in 2005

van het BIM hun tweede ster voor het

“Ecodynamische onderneming”-label

gekregen.

Fietsen met

kilometervergoeding

De snelste manier om werknemers

met de fi ets naar het werk te laten

komen, is hen er één uit te lenen. Het

is immers fi scaal aantrekkelijker voor

een onderneming om eigenaar van

de fi etsen te blijven en ze niet aan het

personeel te schenken.

Bij de opening

in 2005 van hun

winkel in Anderlecht

heeft Ikea dan

ook besloten dat zo

aan te pakken. In

samenwerking met

de MIVB en Pro Velo

heeft Ikea toen aan

het metrostation

COOVI (op ongeveer

800 meter van

de winkel) bij wijze

van test gedurende Thibaud Colla,

één jaar 8 fi etsen mobility manager bij ING

ter beschikking gesteld

van het personeel.

Een alternatief voor het uitlenen

van fi etsen is werknemers voor het

woon-werkverkeer een kilometervergoeding

geven die hoger ligt dan

het fi scaal aftrekbare bedrag (dat

momenteel 0,15 euro bedraagt). Bij

NewTree, een chocoladeproducent

gelegen aan de Vorstlaan, bedraagt

die vergoeding 0,30 euro.

Fietsuitrusting en -

infrastructuur

Bedrijven bieden hun werknemers

die met de fi ets komen ook fi etsaccessoires,

zoals een regenjasje, een fl uorescerend

veiligheidshesje, een helm,

handschoenen en een herstelkit. Dat

kost gemiddeld 250 à 300 euro, maar

over die prijs kan wel onderhandeld

worden bij bestelling van meerdere

exemplaren. Bovendien kan op elk

toebehoren de naam van de onderneming

worden aangebracht.

De aanleg van een fi etsenstalling is

vaak een noodzakelijke maatregel

om werknemers over de streep te


16

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

opinie

Telewerken maakt de

ecologische voetafdruk van

een bedrijf kleiner

trekken. Het meest voorkomende en

meest esthetische model is de omgekeerde

U, die tussen 100 en 185 euro

per boog kost, afhankelijk van het

model (a rato van 2 fi etsen per boog).

Een gespecialiseerde fi rma zorgt zelfs

voor gratis aanleg van fi etsenstallingen,

op voorwaarde dat ze zichtbaar

zijn voor voorbijgangers en er mag

worden aangeplakt. Maar het nec

plus ultra voor fi etsende collega’s is

natuurlijk een douche kunnen nemen

of een kastje krijgen met bijbehorende

sleutel of badge. Sommige

bedrijven, zoals Fortis, hebben zelfs

plaatsen voorzien waar fi etsers hun

fi etskledij kunnen laten drogen.

Bedrijfsfi etsen

Steeds meer bedrijven geven voor

het woon-werkverkeer in de stad de

voorkeur aan een bedrijfsfi ets. Die

is praktischer en sneller dan de wagen

en zorgt ook voor een dynamischer

imago. De nieuwste trend zijn

vouwfi etsen, die overigens een uitstekende

prijs-kwaliteitverhouding

bieden. Voor langere trajecten kiezen

ondernemingen sinds kort voor kleine,

minder vervuilende wagens die

gemakkelijker geparkeerd kunnen

worden en een hogere fi scale aftrekbaarheid

genieten – tot 90 % - dan

een klassieke wagen.

Voor sommige verplaatsingen in Europa

is het voorbeeld van NewTree

misschien een oplossing: “Wij vragen

aan onze medewerkers om in

de mate van het mogelijke met de

trein te reizen in plaats van met het

vliegtuig. Zo hebben we dit jaar de

Eurostar genomen naar de Good Food

Show in Londen. Om naar de ISM in

Keulen te gaan (de grootste vakbeurs

voor suikerwaren ter wereld) hebben

we voor dezelfde aanpak gekozen.

Eén werknemer is vertrokken met de

wagen en al het materiaal en de rest

heeft de trein genomen”, aldus Julien

Simonis, chief operating offi cer bij

NewTree NV.

ING van haar kant geeft haar personeel

voor beroepsmatige verplaatsingen

een vergoeding van 0,294 euro

per afgelegde kilometer na de eerste

kilometer en dat voor elk vervoermiddel

met uitzondering van wagens.

Geografi sche herschikking

Sommige bedrijven in de dienstensector

laten hun werknemers dicht

bij huis werken. Zo laat AXA zijn

werknemers een of twee dagen per

week op andere sites van de groep

werken die dichter bij huis gelegen

zijn. Tractebel Engineering heeft dan

weer van de opening van zijn tweede

kantoor in Gent gebruikgemaakt om

een aantal van haar Vlaamse werknemers

aan te zetten in bepaalde

specifi eke gevallen daar te gaan werken.

Bij Fortis heeft de directie besloten

om nieuwe sites in te richten in

de directe omgeving van de Brusselse

stations. Maar een onderneming

kan haar werknemers ook dichter

bij de vestigingsplaats brengen,

zoals Schindler België, dat door zijn

activiteiten op drie sites te hergroeperen

(Namen, Brussel en Wilrijk) het

aantal verplaatsingen tussen de sites

van de groep heeft teruggebracht. Of

AXA België, dat werknemers fi nancieel

stimuleert door een deel van de

verhuiskosten op zich te nemen

wanneer werknemers dichter

bij het werk komen

wonen.

Telewerken en

videoconferenties

“De beste afstand is de afstand die

men niet afl egt”. Voortbouwend op

deze logica heeft Fortis enkele jaren

geleden een geïntegreerd systeem

voor milieubeheer (SMB) ingevoerd,

een systeem waarmee de bank een

plaatsje in het eerste kwart van de

Dow Jones Environmental Index wil

veroveren. Volgens Amélie Cardyn,

mobiliteitsconsulente bij Fortis Bank

en Verzekeringen België, “is het tweede

doel van het SMB van Fortis om

op middellange termijn de volledige

groep CO2-neutraal te maken”. Hiervoor

heeft Fortis een reeks maatregelen

getroffen, waaronder het systematisch

invoeren van videoconferenties

en webconferenties.

Maar dan nog blijven er verplaatsingen

die niet kunnen worden vermeden,

al kunnen ze wel soms worden

gecompenseerd. Zo berekent NewTree

bijvoorbeeld jaarlijks de impact van

de verplaatsingen van het personeel

die niet konden worden vermeden en

betaalt het een vergoeding voor koolstofputprojecten

en ontwikkelingshulp

in derdewereldlanden.

Het moge dus duidelijk zijn dat ondernemingen

in Brussel hun verantwoordelijkheid

opnemen. Deze voorbeelden

van pro-actief mobiliteitsbeheer

zijn, hoe verschillend ze op het eerste

gezicht ook mogen lijken, tekenen

van het gemeenschappelijke verlangen

om de mobiliteit in het BHG te

verbeteren en dragen ook bij tot een

verbetering van de volksgezondheid

en het leefmilieu. “Een actief mobiliteitsbeleid

laat een onderneming

toe haar kosten te optimaliseren, het

welzijn van haar personeel te verbeteren,

een positief imago op te bouwen

bij de klanten en het brede publiek en

tezelfdertijd bij te dragen tot een beter

leefmilieu. Een win-winsituatie voor

iedereen!”, benadrukt Thibaud Colla,

mobility manager van ING België. ●

Cédric Deveycx & Tom Smeets

Kenniscentrum

www.taxistop.be

www.mivb.be

www.provelo.be


16

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

opinie

Telewerken maakt de

ecologische voetafdruk van

een bedrijf kleiner

trekken. Het meest voorkomende en

meest esthetische model is de omgekeerde

U, die tussen 100 en 185 euro

per boog kost, afhankelijk van het

model (a rato van 2 fi etsen per boog).

Een gespecialiseerde fi rma zorgt zelfs

voor gratis aanleg van fi etsenstallingen,

op voorwaarde dat ze zichtbaar

zijn voor voorbijgangers en er mag

worden aangeplakt. Maar het nec

plus ultra voor fi etsende collega’s is

natuurlijk een douche kunnen nemen

of een kastje krijgen met bijbehorende

sleutel of badge. Sommige

bedrijven, zoals Fortis, hebben zelfs

plaatsen voorzien waar fi etsers hun

fi etskledij kunnen laten drogen.

Bedrijfsfi etsen

Steeds meer bedrijven geven voor

het woon-werkverkeer in de stad de

voorkeur aan een bedrijfsfi ets. Die

is praktischer en sneller dan de wagen

en zorgt ook voor een dynamischer

imago. De nieuwste trend zijn

vouwfi etsen, die overigens een uitstekende

prijs-kwaliteitverhouding

bieden. Voor langere trajecten kiezen

ondernemingen sinds kort voor kleine,

minder vervuilende wagens die

gemakkelijker geparkeerd kunnen

worden en een hogere fi scale aftrekbaarheid

genieten – tot 90 % - dan

een klassieke wagen.

Voor sommige verplaatsingen in Europa

is het voorbeeld van NewTree

misschien een oplossing: “Wij vragen

aan onze medewerkers om in

de mate van het mogelijke met de

trein te reizen in plaats van met het

vliegtuig. Zo hebben we dit jaar de

Eurostar genomen naar de Good Food

Show in Londen. Om naar de ISM in

Keulen te gaan (de grootste vakbeurs

voor suikerwaren ter wereld) hebben

we voor dezelfde aanpak gekozen.

Eén werknemer is vertrokken met de

wagen en al het materiaal en de rest

heeft de trein genomen”, aldus Julien

Simonis, chief operating offi cer bij

NewTree NV.

ING van haar kant geeft haar personeel

voor beroepsmatige verplaatsingen

een vergoeding van 0,294 euro

per afgelegde kilometer na de eerste

kilometer en dat voor elk vervoermiddel

met uitzondering van wagens.

Geografi sche herschikking

Sommige bedrijven in de dienstensector

laten hun werknemers dicht

bij huis werken. Zo laat AXA zijn

werknemers een of twee dagen per

week op andere sites van de groep

werken die dichter bij huis gelegen

zijn. Tractebel Engineering heeft dan

weer van de opening van zijn tweede

kantoor in Gent gebruikgemaakt om

een aantal van haar Vlaamse werknemers

aan te zetten in bepaalde

specifi eke gevallen daar te gaan werken.

Bij Fortis heeft de directie besloten

om nieuwe sites in te richten in

de directe omgeving van de Brusselse

stations. Maar een onderneming

kan haar werknemers ook dichter

bij de vestigingsplaats brengen,

zoals Schindler België, dat door zijn

activiteiten op drie sites te hergroeperen

(Namen, Brussel en Wilrijk) het

aantal verplaatsingen tussen de sites

van de groep heeft teruggebracht. Of

AXA België, dat werknemers fi nancieel

stimuleert door een deel van de

verhuiskosten op zich te nemen

wanneer werknemers dichter

bij het werk komen

wonen.

Telewerken en

videoconferenties

“De beste afstand is de afstand die

men niet afl egt”. Voortbouwend op

deze logica heeft Fortis enkele jaren

geleden een geïntegreerd systeem

voor milieubeheer (SMB) ingevoerd,

een systeem waarmee de bank een

plaatsje in het eerste kwart van de

Dow Jones Environmental Index wil

veroveren. Volgens Amélie Cardyn,

mobiliteitsconsulente bij Fortis Bank

en Verzekeringen België, “is het tweede

doel van het SMB van Fortis om

op middellange termijn de volledige

groep CO2-neutraal te maken”. Hiervoor

heeft Fortis een reeks maatregelen

getroffen, waaronder het systematisch

invoeren van videoconferenties

en webconferenties.

Maar dan nog blijven er verplaatsingen

die niet kunnen worden vermeden,

al kunnen ze wel soms worden

gecompenseerd. Zo berekent NewTree

bijvoorbeeld jaarlijks de impact van

de verplaatsingen van het personeel

die niet konden worden vermeden en

betaalt het een vergoeding voor koolstofputprojecten

en ontwikkelingshulp

in derdewereldlanden.

Het moge dus duidelijk zijn dat ondernemingen

in Brussel hun verantwoordelijkheid

opnemen. Deze voorbeelden

van pro-actief mobiliteitsbeheer

zijn, hoe verschillend ze op het eerste

gezicht ook mogen lijken, tekenen

van het gemeenschappelijke verlangen

om de mobiliteit in het BHG te

verbeteren en dragen ook bij tot een

verbetering van de volksgezondheid

en het leefmilieu. “Een actief mobiliteitsbeleid

laat een onderneming

toe haar kosten te optimaliseren, het

welzijn van haar personeel te verbeteren,

een positief imago op te bouwen

bij de klanten en het brede publiek en

tezelfdertijd bij te dragen tot een beter

leefmilieu. Een win-winsituatie voor

iedereen!”, benadrukt Thibaud Colla,

mobility manager van ING België. ●

Cédric Deveycx & Tom Smeets

Kenniscentrum

www.taxistop.be

www.mivb.be

www.provelo.be


18

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

moving!

Leden trefpunt

U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van

uw kantoren, groeiende fi nanciële resultaten, ... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina’s van

Dynamiek en profi teer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door 21.000 bedrijfsleiders

wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar sb@beci.be

Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten.

Sylis Belgium, nieuwe COO

Richard Marchal komt het belgische

fi liaal van de Sylis Groep

versterken, waar hij het directie

team zal bijstaan als Chief

Operations Offi cer (COO). Deze

benoeming kadert enerzijds in

onze doelstelling om onze strategische

objectieven nog beter

af te stemmen op de behoeften

van onze klanten en de markt, en

Richard Marchal

anderzijds om het operationeel

beheer van ons bedrijf verder te

optimaliseren. Zijn loopbaan startte in 1979. De verschillende

functies die hij heeft uitgeoefend hebben hem de

mogelijkheid gegeven om met de verschillende facetten

van de informatica kennis te maken. Na 4 jaar gewerkt te

hebben binnen de Arcelor Groep als analist, vertrekt hij

naar Parijs, waar hij verschillende functies (Senior Consultant,

Project Directeur) uitoefent binnen de Sema Groep.

Hij sticht daarna zijn eigen bedrijf, Pragmalog, gespecialiseerd

in de realisatie van software oplossingen, specifi ek

voor de industrie en diensten sector. In 1996 wordt hij

Adjunct Directeur van ICT afdeling bij Glaxo Smithkline,

waar hij het departement van de applicatie ontwikkelingen

leidt. Hij neemt daarna de ICT Directie van 2 fi lialen

van de Heidelberg Cement Groep over. IT Service bedrijf,

gevestigd in Luik, Brussel, Gent, en opgericht in 1983. Vandaag

telt Sylis Belgium meer dan 160 medewerkers en is

actief op de belgische markt bij zowel KMO’s als bij grote

bedrijven en instellingen. ●

Sylis

Horizon Center

Leuvensesteenweg 510/5 - B 38

1930 Zaventem

t +32 2 725 80 20

f + 32 2 725 87 86

info@sylis.be

www.sylis.be

Een dynamischer en

toegankelijker imago

voor GOMB in 2007

Voor 2007 spreken de cijfers voor zich! 61 nieuwe

vestigingsprojecten van bedrijven werden voorgelegd

aan de raad van bestuur, 55 nieuwe bedrijven

vestigden zich op een GOMB-site en 4 bedrijven

breidden uit. Resultaat: 3.160 nieuwe jobs

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij

de GOMB! Voor de woonprojecten schreven zich

maar liefst 3.227 personen in op de wachtlijst. Nu

inschrijven ook online mogelijk is, maakt meer

dan 90 % van de kandidaten gebruik van het net.

258 woningen werden aan de man gebracht tijdens

14 verkoopdagen.

Dit aantal ligt uiteraard nog veel te laag ten opzichte

van de grote vraag, maar alle zeilen worden

bijgezet om het proces te versnellen en zoveel

mogelijk burgers tevreden te stellen.

Een betere communicatie door de GOMB, zowel

voor economische ontwikkeling als voor stadsvernieuwing,

moet de instelling een dynamischer en

toegankelijker imago geven. De GOMB richt haar

pijlen voortaan op een betere dienstverlening

voor de klanten.

De GOMB moet haar enthousiasme, dat spontaan

opborrelt bij het zien van al die mooie cijfers,

echter ietwat temperen: de GOMB lijdt onder de

almaar slinkende voorraad beschikbare industrieterreinen

in het gewest en beschikt niet over

de mogelijkheden om het aanbod van woningen

snel op te drijven. ●

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gabrielle Petitstraat 6

1080 Brussel

t + 32 2 422 51 11

info@sdrb.be

www.sdrb-irisnet.be


leden trefpunt

Eurologos : Het “glokalisme”, de voorwaarde om

meertalige kwaliteit te creëren

Mathieu Playoult,

External Communications

Manager bij Eurologos

Het neologisme glokaal

werd in de jaren 90 door de

Californiërs uitgevonden

om eindelijk een einde te

stellen aan de steriele polemiek

van de “globalisten”

tegen de “lokalisten”:je bent

pas globaal als je ook lokaal

bent …

Wat de productie van meertalige

diensten betreft, kunnen

we bijna niet over linguïstische

kwaliteit spreken

zonder te beschikken over

evenveel kantoren als de talen die we aan de klanten

beloven. We kunnen inderdaad alles, behalve de culturele

producties (en validaties), delokaliseren. Wie

anders controleert, verbetert, en vooral, valideert de

door freelancers gerealiseerde teksten dan een lokaal

bureau, daar waar de (doel)taal gesproken wordt?

Toch is meer dan 99 % van de bureaus die “meertalige”

diensten leveren, in één enkel land of in één enkele

taal gemonolokaliseerd. Daaruit volgt dat al die

bureaus over één belangrijk punt tegen hun klanten

liegen: het is voor hen structureel onmogelijk om de

goede kwaliteit van hun teksten te garanderen. ●

Eurologos S.A.

Leuvensesteenweg 550

1030 Brussel

t +32 2 735 48 18

www.eurologos.com

Het agentschap So Ô maakt de nieuwe subsidies

van het Gewest bekend

Dit is informatie die alle Brusselse ondernemingen zal interesseren: sinds het einde van de vakantie biedt het Gewest hen

nieuwe fi nanciële hulp aan.Die nieuwe subsidies komen momenteel aan bod in een communicatiecampagne die op het

getouw werd gezet door het Brusselse agentschap So Ô: reclame, brochures, folders, (e)mailing enz. Het agentschap heeft

eveneens de nieuwe site www.primespme.be uitgewerkt. Wie even doorklikt, vindt er alle nuttige informatie.

“Voor deze campagne willen wij een boodschap die enerzijds duidelijk en aantrekkelijk is voor de ondernemingen en anderzijds

toch beantwoordt aan de eisen van een overheidsmededeling,

vertelt Geert Rochtus, directeur bij de administratie Economie en Tewerkstelling.

Na aanbesteding hebben wij So Ô geselecteerd. Dat is het agentschap

dat, binnen het vastgelegde budgettaire kader, ons het meest complete

aanbod heeft gedaan”. Een echte krachttoer gezien de omvang van

de regionale eisen. “De meeste openbare en privé-ondernemingen willen

communicatie van de allerbeste kwaliteit, die weldoordacht is, vervolgt

Stéphane Aglave, directeur van So Ô. Maar een dergelijke service is moeilijk

te krijgen: ofwel zijn de agentschappen te klein of te gespecialiseerd

om die te leveren, ofwel zijn ze erg duur. So Ô heeft beslist zich anders te

structureren teneinde uitstekende communicatie tegen schappelijke tarieven

te kunnen aanbieden”. Dat is een aanpak die niet enkel het Gewest

kon bekoren: So Ô, dat minder dan anderhalf jaar geleden werd opgericht,

telt al meer dan 20 klanten. ●

Een ontwerp van het agentschap So Ô

So Ô

Vandergotenstraat 4

1160 Brussel

t +32 2 648 79 06

contact@so-o.be

www.so-o.be

19

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


20

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

moving!

Logica voert een

systeem voor

gelaatsherkenning in

Het politiegarnizoen van Amsterdam-Amstelland maakt

als eerste in Nederland gebruik van geautomatiseerde

gelaatsherkenning om verdachten te identifi ceren zodat

zaken sneller opgelost kunnen worden. De politiedienst

werkt met een nieuw computersysteem dat de digitale

foto’s van verdachten vergelijkt met foto’s van 80.000

mensen die bij de “politie bekend staan”. Logica, de verlener

van ICT-diensten, installeerde het systeem na een succesvolle

testperiode bij de politie. Een inspecteur die wil

uitzoeken of de politie al gegevens over een onbekende

verdachte heeft, stuurt via e-mail digitale foto’s van het

gelaat van de verdachte naar het team gelaatsherkenning.

De foto’s in kwestie kunnen afkomstig zijn van een

bewakingscamera of van een vervalste identiteitskaart.

Het systeem analyseert de foto en stelt een lijst op met

individuen die sterke gelijkenissen vertonen met de persoon

op de foto.

Het systeem van geautomatiseerde gelaatsherkenning analyseert

de foto op het computerscherm en geeft een lijst van individuen die

sterk op de foto gelijken.

Het systeem dat gebruik maakt van het Cognitec algoritme voor gelaatsherkenning, registreert de afstand en de verhoudingen

tussen gelaatskenmerken, zoals de ogen, de neus en de mondhoeken. Logica heeft eerder met succes het

systeem voor gelaatsherkenning uitgetest op voetbalhooligans in het voetbalstadion van PSV en op winkeldieven in

het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. ●

Logica

Woluwedal 106

1200 Brussel

t +32 2 708 61 00

f +32 2 705 51 93

www.logica.com

Ultimate Makeover helpt u de gelukkigste KMO van

België worden

Wat heeft geluk met ondernemen te maken? Dat ontdekt u op www.ultimatemakeover.be. Treed in de voetsporen

van succesvolle leiders. Volg het pad van de permanente vernieuwing. Beschouw uw klanten als ambassadeurs

van uw merk. Maak uw medewerkers gelukkiger, enthousiaster, productiever en plaats uw bedrijf

in pole position voor de Ultimate Makeover wedstrijd. Hiermee maakt u kans op een verjongingskuur van uw

bedrijf ter waarde van 200 000 EUR. ●

Microsoft Belgique

Corporate Village

Da Vincilaan 3

1935 Zaventem

t +32 2 704 30 00 – f +32 2 704 35 35

www.microsoft.com

© Logica


DDB

Omdat u als zelfstandige al genoeg te doen heeft,

laten we u niet voor niks komen.

Ga nu langs bij uw Volkswagen-verdeler en krijg een gratis optiepakket ter waarde van een

uitzonderlijk bedrag: 600 € bij aankoop van een Caddy Van of Caddy Maxi Van, 1.000 € bij

aankoop van een Transporter en 1.200 € bij aankoop van een Crafter. Da’s niet niks.

We zijn in alle beroepen thuis.

Gratis optiepakketten

met een waarde

van 600 tot 1.200 €. *

www.volkswagen.be

Commercial

Vehicles

* De waarde van de gekozen opties moet hoger zijn dan 600 € op de Caddy (Maxi) Van, 1.000 € op de Transporter en 1.200 € op de Crafter. Metaalkleuren of kleuren met pareleffect worden beschouwd als

een optie. De afgebeelde modellen zijn Startline versies. Aanbiedingen niet cumuleerbaar en niet geldig op de speciale reeksen zoals Startline. Prijzen “Herfstactie” geldig tot 01/12/08 en voorbehouden

aan BTW-plichtigen. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be


22

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

moving!

Invemaco bouwt projectdepartement uit

Nicolas Brion en Jappe Kieckens

Het team rond Effi cy, CRM-pakket

met ERP-allures, breidt uit. Twee

nieuwe mensen vervoegen het projectdepartement.

Ze gaan werken

op Effi cy-oplossingen voor klanten.

Concreet is Effi cy grotendeels gebouwd

in html en JavaScript. Dit

maakt het makkelijk om het pakket

aan te passen aan de wensen

van klanten. En dat is precies wat

Kieckens en Brion gaan doen, Brion

als ontwikkelaar en Kieckens als

Project Manager. Tot nu waren de

drie partners van Invemaco verantwoordelijk

voor concrete projecten

bij klanten. Kieckens is de eerste

werknemer die nu deze functie van

de partners overneemt. De creatie

van deze specifi eke functie kadert

dan ook in de groei van Invemaco.

Bovendien houdt Invemaco het niet

bij deze twee aanwervingen. Het be-

drijf zal de komende maanden nog

meer mensen rekruteren.

“Vandaag zijn een aantal klanten aan

hun tweede CRM-pakket toe”, legt Cédric

Pierrard, Managing Partner van

Invemaco, uit. “Concreet betekent dit

dat ze geen boodschap meer hebben

aan de basisfuncties van de typische

CRM-software. Ze willen wel veranderen

naar nieuwere technologie, maar

enkel indien hen dat een functionele

meerwaarde biedt. Daarom dienen

wij een aantal bijkomende mogelijkheden

op maat van de klant in het

pakket te stoppen. Onze projectgroep

tekent alles uit en ontwikkelt ”, aldus

nog Pierrard.●

Invemaco

Plejadenlaan 15

1200 Brussel

t +32 2 648 18 98 – f +32 2 648 18 94

info@effi cy.com – www.effi cy.com

22 miljoen bezoekers op Europage website

in 2007!

Drie gezichten van de Europages-ploeg:

Nadia Basselier, Bruno Maricq en Martine D’Haens

In de loop van het afgelopen jaar hebben de bezoekers

65 miljoen zoekopdrachten uitgevoerd, wat overeenstemt

met 107 miljoen bezochte pagina’s.

Deze raadplegingen gaan uit van bedrijven in 200 landen

en betreffen alle bedrijfssectoren. Deze cijfers zijn

het gevolg van de constante inspanningen van EURO-

PAGES om de toegankelijkheid, effi ciëntie en ergonomie

van onze website te verbeteren; daarbij komen

nog een systematisch promotiebeleid en de invoering

van co-brandingovereenkomsten (die de synergie

met andere databanken of browsers bevorderen).

Aan ondernemingen die leveranciers buiten België

zoeken, biedt EUROPAGES een vrije toegang tot een

geactualiseerde, gespecialiseerde databank waarin

900.000 bedrijven zijn opgenomen die het goed doen

op het gebied van export, die in 35 landen gevestigd

zijn en die alle bedrijfstakken vertegenwoordigen.

Tegelijk krijgen de kmo’s die exportplannen hebben

of die nieuwe markten wensen te veroveren, de kans

om via een advertentie op de website echt zichtbaar

te worden en aldus in contact te komen met nieuwe

klanten, handelspartners of distributeurs.

EUROPAGES, de Europese b2b-browser, is hét professionele

instrument in Europa dat 900.000 ondernemingen

omvat geselecteerd vanwege hun dynamisme

op het gebied van import en export, en beslaat

alle bedrijfssectoren in 35 landen. www.europages.

com kan worden geraadpleegd in 26 talen. ●

Europages

Gasthuisstraat 6

1170 Brussel

t +32 2 663 11 20 – f +32 2 663 11 21

customer.benelux@europages.com

www.europages.com


Alain Bolyn

Alain Godart

Frédéric

Lempereur

Na 18 maanden te hebben doorgebracht als directieattaché

van de Graceffa Group (Ditta Graceffa,

Italia Autentica) werd Alain Bolyn, voorheen verantwoordelijk

voor de organisatie en structuur

van de administratieve en interne fi nanciële

diensten, aangesteld als Directeur-Generaal.

Hij zal toezien op de algemene structuur van

Ditta Graceffa en haar zusterbedrijf Italia Autentica.

Het Commercieel Bestuur en de versterking van

de distributiekanalen F1 – F2 – F3 werden toevertrouwd

aan Alain Godart.

Salvatore Graceffa, Beheerder van de groep, zal

de ontwikkeling van de strategische contacten

met de Italiaanse partners en de lange termijnstrategie

van het bedrijf blijven opvolgen.

De expansie van het zusterbedrijf Italia Autentica,

gericht op de directe verkoop naar de consument

toe (winkels te Drogenbos, Waver en La

Louvière), wordt in goede banen geleid door haar

Gedelegeerd Bestuurder Frédéric Lempereur.

Een nieuw distributiekanaal, “Food Service”,

werd opgericht om Italia Autentica’s klanten een

zo passend mogelijk assortiment producten te

kunnen aanbieden.

Mentally Fit Institute profi leert zich

als een kabinet gespecialiseerd in

groepsdynamiek in de wereld van de

bedrijfscoaching. Om beter de verwachtingen

en het gebruik inzake

groepsdynamiek beter te begrijpen,

wilde het Mentally Fit Institute een

barometer op poten zetten aangaande

de opinies van de HR Managers

(of personen « die deze taak waarnemen

» in de kleinere structuren)

en de werknemers in de Belgische

ondernemingen : het hoofdobjectief

van deze barometer is om de evolutie

in de tijd te meten van de bezorgdheden

van de HR Managers met betrekking

tot de opleiding en de coaching

van het personeel en van zijn meningen

en gedragingen ten opzichte van

die van de werknemers.

Bijna 90% van de respondenten,

HR-directeurs (91%) zowel als werknemers

(85%), vinden dat de groepsgeest

essentieel is voor hun onderneming.

Deze vaststelling kan men

zowel voor de privé-sector als voor

de publieke sector maken. Het is

indrukwekkend om vast te stellen

dat er een zeer grote discrepantie

is tussen de verwachtingen van de

HR-directeurs en de werknemers

met betrekking tot de groepsgeest

en de waargenomen realiteit van

de Belgische ondernemingen en

instellingen : nauwelijks 35% van

de HR-directeurs vinden de groepsgeest

binnen hun eenheid zeer bevredigend

en een nauwelijks grotere

proportie van werknemers (41%)

verklaart zich zeer tevreden over de

leden trefpunt

Ditta Graceffa versterkt haar bestuur

Nieuwe barometer rond groepsgeest

in Belgische bedrijven

Deze Commerciële Dienst staat ter beschikking

van iedereen actief in de Horeca en stelt een uitgebreid

gamma aan aangepaste producten voor :

gaande van industriële en artisanale pasta’s,

pastasauzen, tonijn, water, wijn, koffi e, rijst en

risotto’s, koekjes en tomaten in blik tot een assortiment

kazen en beleg.

Met deze nieuwe rolverdelingen in hun diensten

en structuur, zijn Ditta Graceffa en Italia Autentica

nu meer dan ooit gereed om de toekomstige

uitdagingen aan te gaan en hun leiderspositie

van de “Gusto della Vita” te bevestigen! ●

Ditta Graceffa

Ruisbroeksesteenweg 255

1620 Drogenbos

t +32 2 377 20 72

f +32 02 377 16 00

info@graceffa.be

www.graceffa.be

groepsgeest in hun onderneming of

instelling. We merken dat 66% van

de ondernemingen en 49% van de

instellingen initiatieven hebben genomen

in de loop van de afgelopen

12 maanden om de groepsgeest binnen

de onderneming te verbeteren:

opleidingen in groep, extraprofessionele

activiteiten, seminaries, coaching,

persoonlijke opleidingen. ●

Mentally Fit Institute

Luchtschipstraat 2

1140 Brussel

t +32 2 337 00 50

f + 32 2 337 00 51

info@mentallyfi t.be

www.mentallyfi t.be

Eindverantwoordelijke Moving: Stéphanie Brisson

23

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


24

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

Een goed gesprek thomas leysen, voorzitter van het VBO

De baas onder de bazen is

enthousiast over Brussel

Wat het concurrentievermogen van de ondernemingen betreft staan alle indicatoren in

het rood dit najaar. Dynamiek had een ontmoeting met Thomas Leysen, de nieuwe baas

onder de bazen. “Brussel heeft heel wat te bieden, maar de Belgen beseffen het niet”,

benadrukt hij.

Met een infl atie van 5,8 % in

juni 2008 onderscheidt België

zich, in vergelijking met het

Europese gemiddelde van 4 %,

in slechte zin. De ECB stelt

dat we in de toekomst zullen

terugkeren naar draaglijker

percentages, maar anderen zijn

dan weer bang voor stagfl atie:

een verzwakte groei die gepaard

gaat met een hoog infl atiepeil.

Wie moeten we nu geloven?

THOMAS LEYSEN : Veel ondernemingen

worden bij het opstellen van hun

begroting voor 2009 inderdaad geconfronteerd

met de harde cijfermatige

realiteit. En die is verontrustend

en in bepaalde gevallen zelfs schrikwekkend.

De 3 indexsprongen zullen

leiden tot een zeer sterke stijging van

de loonmassa, er zijn de stijgende

energiekosten - ondanks de correctie

die we nu meemaken, en daar komt

dan nog eens een zeer sterke stagnatie

van de omzet bij. Die ontsporing

is zeer verontrustend. Veel ondernemingen

kampen met moeilijkheden.

Toegegeven, een aantal van onze

bedrijven die een sterke plaats op de

markt hebben veroverd of over sterk

innovatieve producten of diensten

beschikken, kunnen die stijgingen

doorrekenen aan hun klanten en op

internationaal vlak zelfs vooruitgang

boeken. Maar vele andere verliezen

schrikbarend snel marktaandeel aan

het buitenland. Bovendien wordt

ook de internationale conjunctuur

met de dag slechter. We zullen af te

rekenen krijgen met faillissementen

van kmo’s en talloze herstructureringen

en besparingsmaatregelen.

Rudy Thomaes heeft wat dat betreft

“We zouden bijvoorbeeld het enthousiasme van de buitenlanders die Brussel kennen

beter kunnen aanwenden.”


al verschillende keren aan de alarmbel

getrokken. Onze concurrentieachterstand

wordt ondraaglijk groot. We

gingen al gebukt onder een loonhandicap

van 8% en de laatste twee jaar

is daar nog eens 1,7 en 2,7 % bijgekomen.

Het sociaal overleg dit najaar

gaat dus van start met een loonhandicap

van 12 %. Voor de Belgische economie

vormt dit een groot gevaar. De

intersectorale onderhandelingen dit

najaar zijn van cruciaal belang als we

ons concurrentievermogen opnieuw

op peil willen brengen.

Blijft de index taboe of eist u dat

hij aangepast of zelfs afgeschaft

wordt?

T.L.: In het buitenland worden onze

automatische indexaanpassingen als

een volslagen aberratie beschouwd.

Jean-Claude Trichet heeft dit onlangs

nog eens herhaald. In België heeft

de politiek de automatische indexaanpassing

steeds verdedigd als een

garantie voor stabiliteit en sociale

vrede, maar dat is de laatste maanden

jammer genoeg niet meer het geval.

We vragen ons dan ook af wat de

periode die voor ons ligt, zal brengen:

wat moet er met het indexmechanisme

gebeuren als we de recente ontsporing

ongedaan willen maken. We

kunnen toch niet om de wet van 1996

betreffende het concurrentievermogen

van de ondernemingen heen? Bij

een ontsporing zoals vandaag is er

een correctie nodig.

En ondertussen moet België

het stellen met een “caretaker

government”. Welke boodschap

heeft u voor de politici?

T.L.: We zijn van oordeel dat er een

verstandig compromis moet worden

gevonden voor het communautaire

vraagstuk. Het kan. De laatste maanden

is er een kentering gekomen in

de geesten. Eind juli was er een brede

consensus over de essentie van de

zaak, op basis van een aantal globale

uitgangspunten. Voor het VBO zijn

dat de volgende: het behoud van de

solidariteit via de sociale zekerheid,

een arbeidsrechtelijk systeem geldig

voor het hele land, fi nanciële responsabilisering

van de gewestelijke

overheden, en de mogelijkheid voor

de gewesten om een bijkomende

groeitroef uit te spelen: het belastingkrediet

voor ondernemingen.

Ik ben er zeker van dat een evenwichtig

akkoord binnen handbereik ligt.

Ik hoop dat de politici tot een akkoord

zullen komen en niet verlamd zullen

raken door politieke en communautaire

koortsopstoten.

Brussel vormt jammer

genoeg maar al te vaak een

institutionele twistappel. Denkt

u dat men in het bedrijfsleven

de communautaire problemen

kan overstijgen en men het nu

eens zonder geruzie eens kan

worden over de vorming van

een uitgebreide en evenwichtige

economische aantrekkingspool?

T.L.: Alle buitenlandse waarnemers

zijn het erover eens dat Brussel een

buitengewone troef vormt voor België.

De ondernemerswereld kan een

bijdrage leveren aan de denkoefening

over wat Brussel en de twee

andere gewesten samen kunnen

doen om de hoofdstad van Europa

optimaal te ontwikkelen. Werkgeversorganisaties

als BECI, VOKA en

UWE werken samen met het VBO om

een diepgaande gedachtewisseling

op gang te brengen over de toekomst

van een grootstedelijke regio die

naast Brussel ook Halle-Vilvoorde en

een deel van Waals-Brabant omvat.

Momenteel zijn we bezig met een

aantal conclusies uit die gesprekken

te verwerken in een stappenplan dat

naast een algemene visie ook een

Een goed gesprek thomas leysen

“De 3 indexsprongen zullen leiden tot een zeer

sterke stijging van de loonmassa, er zijn de

stijgende energiekosten - ondanks de correctie

die we nu meemaken, en daar komt dan nog

eens een zeer sterke stagnatie van de omzet

bij. Die ontsporing is zeer verontrustend.”

aantal interessante vooruitzichten

en ideeën moet bieden. België en zijn

gewesten hebben nood aan een Brussel

dat zich ten volle kan ontplooien

en zijn rol van hoofdstad vervullen.

De werkloosheid, vooral

bij allochtone jongeren in

Brussel, is en blijft ondanks

alle inspanningen een groot

probleem, en een dat moeilijk

uit de wereld te helpen is. Wat

kunnen we volgens u daaraan

doen?

T.L.: Dit probleem valt niet te verhelpen

met één enkel initiatief. Het

klopt dat sommige ondernemingen

nog altijd huiverachtig staan tegenover

het aanwerven van allochtone

werknemers. Mijn voorganger, Jean-

Claude Daoust, heeft in 2006-2007

terecht benadrukt welke kansen

diversiteit biedt voor een onderneming.

Umicore beschikt niet alleen

over een hoofdkwartier in Brussel.

In Hoboken, waar zich één van onze

grootste industriële vestigingen bevindt,

stelt de fabriek een groot aantal

allochtonen tewerk. De ondernemerswereld

moet zich wat dat betreft

zeker welwillend opstellen, maar ook

andere actoren moeten hun steentje

bijdragen. Werkzoekenden moeten

een grotere inter-gewestelijke mobiliteit

aan de dag leggen. De streek

rond Zaventem bijvoorbeeld kampt

met een tekort aan arbeidskrachten.

Waarom wordt er niet meer een beroep

gedaan op Brusselse werklozen?

Actiris, de VDAB en Forem moeten in

de praktijk beter samenwerken, zoals

25

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


KIJK, NOG ÉÉN DIE ZICH

BIJ PROMO FASHION

KLEEDT.

WAT HEBBEN ZE NU

WEER UITGEVONDEN ?

GEADRESSEERDE COMMERCIËLE ZENDINGEN Promo Fashion is actief in een zeer concurrentiële markt. Om

specifi eke groepen klanten te benaderen, besloten ze gebruik te maken van geadresseerde commerciële zendingen.

Hierdoor zagen ze hun omzet stijgen met 17%. Met dit medium kiezen ze voor onmiddellijk meetbare doeltreffendheid.

Omdat meer dan ooit het rendement van reclame-investeringen telt. Lees hiernaast het verhaal van Promo Fashion.

Voor meer informatie, surf naar www.depost.be/voormijnbusiness of bel 0800 19 900.


«

EEN GEADRESSEERDE COMMERCIËLE ZENDING REALISEERDE 17%

MEER OMZET BIJ ONZE KLANTEN, DE IDEALE KLANTENBINDER DUS.

Promo Fashion is actief in een zeer concurrentiële markt. We willen in de eerste plaats onze bestaande

klanten behouden en hen stimuleren om meer bij ons te kopen. Daarom zetten we geadresseerde

commerciële zendingen in om specifi eke groepen klanten te benaderen.

Bijvoorbeeld voor Vaderdag deden we een test in vier winkels. Een groep klanten (verbonden aan 1 van de

4 winkels) kreeg een geadresseerde commerciële zending in de bus met de uitnodiging om een

cadeautje in de winkel te komen afhalen. De reactie was overweldigend én had een groot effect.

De meerverkoop in vergelijking met de winkels zonder actie was opmerkelijk.

De DM-specialisten van De Post helpen ons met gratis advies en tips om het maximum uit onze acties

te halen. Zo hebben we samen met hen de creatie afgestemd op de mannelijke doelgroep en dat heeft

duidelijk gewerkt.

»

Nancy Miceli,

Marketing, Promo Fashion


28

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

Een goed gesprek thomas leysen

“In België heeft de politiek de automatische indexaanpassing steeds verdedigd als

een garantie voor stabiliteit en sociale vrede, maar dat is de laatste maanden jammer

genoeg niet meer het geval”

ze dat trouwens hebben beloofd. De

Lijn en de MIVB moeten de handen

in elkaar slaan om die mensen naar

hun werk te brengen.

Bovendien blijven opleiding en talenkennis

essentieel. Elke Brusselaar

zou de ambitie moeten hebben om

zich verstaanbaar te kunnen maken

in 3 talen: Frans, Nederlands en Engels.

Iedereen zou dit in gedachten

moeten houden.

Europa kampt met een

bestendige desindustrialisering.

Zal er wel voldoende werk zijn

voor het grote aantal Brusselse

laaggeschoolden die nu net

een baan in de industrie zoeken

waarvoor geen hoge opleiding

vereist is?

T.L.: Er is in Europa zeker sprake van

desindustrialisering, maar toch verdient

dat beeld enige nuancering. 2/3

van de arbeidsplaatsen in Duitsland

werd de voorbije jaren geschapen in

de industrie. Het gaat om geschoolde

arbeid, maar uit de werkgelegenheidscijfers

blijkt niet altijd hoe groot

het aandeel van de werkgelegenheid

in de industrie is. Het is fout om te

stellen dat de industrie geen toekomst

meer heeft in Europa, maar wij hebben

inderdaad wel mensen nodig die

goed opgeleid zijn. De opleidingen

moeten mensen ook voorbereiden op

moderne industrietakken en diensten.

En dat kan betekenen dat bepaalde taboes

moeten sneuvelen en dat de samenwerking

tussen universiteiten en

het bedrijfsleven moet worden uitgebouwd.

En ik herhaal het: talenkennis

is zeer belangrijk. De mensen in Brussel

moeten zoveel mogelijk drietalig

zijn, zodat de stad ten volle zijn rol als

hoofdstad van het land en van Europa

kan vervullen.

Mag België zich gelukkig prijzen

dat het Brussel heeft?

T.L.: Wij Belgen beschouwen de aanwezigheid

van al die internationale

instellingen maar al te vaak als een

verworvenheid en een vaste waarde.

Wij moeten veel proactiever tewerkgaan

en meer bruggen slaan naar die

internationale kringen in Brussel. We

mogen ons in geen geval opsluiten!

Dit is een culturele kans voor Brussel.

Tijdens mijn verblijven in het buitenland

heb ik vastgesteld dat Brussel

niet gezien wordt als een “trendy”

stad maar veeleer als een administratieve,

bureaucratische hoofdstad.

Velen vinden het een saaie stad. We

moeten proberen dat imago om te

buigen, de stad aantrekkelijker te maken

en haar in het buitenland beter

promoten zodat ondernemingen hier

hun hoofdkwartier komen vestigen.

Londen wordt stilaan onbetaalbaar.

Natuurlijk is Brussel op veel vlakken

niet vergelijkbaar met Londen, maar

veel ondernemingen zijn op zoek naar

een alternatief. Brussel moet klaarstaan

om de fakkel over te nemen.

We zouden bijvoorbeeld het enthousiasme

van de buitenlanders die Brussel

kennen beter kunnen aanwenden.

Ik ken veel mensen die twee of drie

jaar in Brussel gewoond hebben en

me vertellen dat dit de mooiste periode

uit hun leven was! Zij woonden

er in een groene omgeving zoals dat

nergens anders voorkomt, in een huis

waarvan zij in andere hoofdsteden alleen

maar konden dromen. Die mensen

moeten we vragen Brussel, die

kosmopolitische en zeer “livable” stad

zoals de Engelsen zeggen, te promoten.

Brussel heeft heel wat te bieden,

maar de Belgen beseffen het niet. ●

Luc Rivet

BEKNOPT CV

Thomas Leysen: 47 jaar

Zoon van André Leysen, erevoorzitter

van Agfa-Gevaert en

Corelio (voorheen VUM Media)

Jurist afgestudeerd aan de KUL

Perfect viertalig

Bouwt zijn eigen carrière uit,

eerst in de maritieme sector in

Hamburg, Londen en Tokyo

Vervolgens leidt hij van 1983 tot

1988 de tradingfi rma Transcor

(Frère-groep)

Gedelegeerd bestuurder van

Umicore (het vroegere Union

Minière) sinds 2000

Voorzitter van de persgroep

Corelio

Oud-voorzitter van AGORIA

Voorzitter van het Verbond van

Belgische Ondernemingen sinds

april 2008 en voor 3 jaar.

Bovenaan zijn agenda: duurzame

ontwikkeling door van het

VBO een “bright green” organisatie

te maken, en het komend

interprofessioneel akkoord


Europa ten dienste van uw business

Enterprise Europe

Network staat voor

600 organisaties en

4000 mensen in 40

landen, allemaal ten dienste van uw

onderneming.

Uw contactpunt in Brussel is Enterprise

Europe Brussels, gezamenlijk opgericht

door Beci en het BAO (Brussels

Agentschap voor de Onderneming)

Doel: aanwezig zijn in uw onderneming

in elke fase van haar internationale

ontwikkeling en uw inlichtingen

verstrekken op basis van wat u zoekt!

Onze diensten:

■ Hulp bij commerciële uitbreiding

in Europa (voorbeeld: zoeken naar

- Jaarlijks groeipercentage 7 %

- 15de economische macht ter wereld

- 9de meest bezochte land met 23 miljoen toeristen

- 37 miljoen bankkaartgebruikers

- 63 miljoen gsm-abonnees

- 22 miljoen breedbandinternetgebruikers

- 5de constructeur van boten

- 3de constructeur van megajachten

een handelspartner, informatie

over het oprichten van een onderneming

in Oostenrijk).

■ Steun voor innovatie samen met

Europese partners (voorbeeld: een

nieuw product ontwikkelen in samenwerking

met een buitenlandse

partner).

■ Informatie over EU-aangelegenheden

(bv.: REACH) en de Europese

fi nancieringsmogelijkheden

(bv.: op zoek gaan naar de aanbestedingen

in uw sector die door

de Europese Unie zijn uitgeschreven).

■ “Waken over de Europese overheidsopdrachten”:

deze dienst

brengt uw onderneming op de

hoogte van Europese overheids-

FOCUS

Turkije: enkele belangrijke cijfers

Zoals François F. Bernard, vertegenwoordiger van Invest in Turkey in

Frankrijk en België, ook benadrukte tijdens onze Export Lunch Turkey op

10 september 2008, is Turkije eveneens:

- Een belangrijk land voor België (meer dan 300 miljoen Belgische investeringen

in Turkije en 1 miljard Turkse investeringen in België)

- Een land met een jonge bevolking (65 % van de 72 miljoen inwoners

is jonger dan 34 jaar)

- Een enorme binnenmarkt (72 miljoen consumenten) en een brugland

tussen de EU en Centraal-Azië, die toegang biedt tot een markt

van 1,2 miljard consumenten

Samira Aarbaj

sa@beci.be

t 02 643 78 25

internationaal

opdrachten, naargelang uw activiteitensector.

■ De Europese Commissie op de

hoogte brengen van de problemen

die uw onderneming heeft ondervonden

met de Europese en nationale

wetgeving voor kmo’s.

Als u een kmo’er bent of een kmo

wilt oprichten, of als u een project

van Europese afmetingen hebt,

neem dan contact met ons op!

Enterprise Europe Brussels

bene@beci.be

T 02 643 78 02

Bouw uw

netwerk uit!

Wilt u het terrein van uw handelsprospectie

verruimen? Grijp dan de vele

kansen die de dienst Zakenrelaties bij

Beci u biedt!

Databases: een enorm arsenaal van

meer dan één miljoen mogelijke contacten

in heel België, maar ook in

West-Europa, met nieuwe klanten, ondernemingen

die in- of uitvoeren, inlichtingen

over uw concurrenten, enz.

Business meetings: vormen uw producten

of diensten het ideale antwoord

op een probleem waarmee andere ondernemingen

worden geconfronteerd?

Dan biedt Beci u de kans om uw business

meetings in zijn gebouwen te organiseren.

Meer inlichtingen:

François-Xavier Finet,

fxf@beci.be of T 02 643 78 40

29

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


30

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

centrum voor ondernemingen in moeilijkheden

VRAGEN OVER FINANCIËN?

Doe een beroep op een

pro-deoboekhouder!

Elke starter of bedrijfsleider in moeilijkheden (of met zorgen over zijn toekomst) kan

voortaan praktische informatie, advies op maat en fi nancieel advies van topkwaliteit

krijgen. Dat is het doel van het “pro-deoboekhouder”-proefproject.

Deze gratis spreekuren van

boekhouders en accountants

zijn een initiatief van

het Brussels Gewest en verschillende

beroepsorganisaties. Ze vormen een

aanvulling op de juridische bijstand

die onlangs werd ingevoerd door de

Franstalige balie van Brussel om ondernemers

gratis bij te staan bij hun

juridische problemen.

Waarom speciale bijstand?

In 2007 werd een recordaantal nieuwe

ondernemingen opgericht: de

drempel van 10.000 nieuwe ondernemingen

werd daarbij overschreden.

Daarnaast valt er in 2008 ook

een recordaantal faillissementen te

noteren. Het economisch klimaat is

momenteel zeker niet gunstig, maar

de oorzaak van veel faillissementen

moet vaak binnen de ondernemingen

zelf worden gezocht ... Vaak is

een gebrek aan voorbereiding de oorzaak.

We zouden veel vaststellingen en statistieken

kunnen aanhalen om het

verband te verduidelijken tussen de

oprichting van een onderneming en

het omgaan met problemen. Enkele

voorbeelden:

● Meer dan 1 faillissement op de 5 is

te wijten aan een gebrek aan startkapitaal,

en bijgevolg aan een begrotingsfout

bij het starten van de

activiteit.

● Slechts bij 23 % van de starters is de

vooropgestelde begroting gestoeld

op echt marktonderzoek … en dus

kan slechts 23 % van de starters

uitgaan van een min of meer juiste

begroting.

● Bij meer dan een derde van de ondernemingen

in moeilijkheden

zijn de problemen te wijten aan

verkeerde strategische keuzes tijdens

de opstartfase.

Wat ook opvalt, zonder dat daarvoor

evenwel nauwkeurige statistieken

kunnen worden opgesteld, is dat de

meeste bedrijfsleiders vaak niet op

de hoogte zijn van de boekhoudkundige

en fi scale regelgeving die op hen

van toepassing is. En evenmin van

de sociale bijdragen en fi scale verplichtingen

waarmee ze in de eerste

drie jaar te maken zullen krijgen. Ze

lijken zich gewoon blindelings in een

fi nancieel avontuur te storten zonder

over een “plan B” te beschikken bij

onvoorziene omstandigheden.

Gebrekkige naleving van de

regels

Al te vaak ook stellen mensen uit de

sector vast dat er in geval van problemen

niet wordt voldaan aan de

wettelijke vereisten, terwijl die van

essentieel belang zijn. Veel bedrijfsleiders

onderschatten hun verantwoordelijkheid

bij een failliet. Zo worden

“secundaire” schulden soms vóór de

“prioritaire” schulden betaald. Ondernemingen

waarvoor geen enkele

hoop meer bestaat, worden toch nog

overeind gehouden, terwijl

men bij anderen

de handdoek

gooit, hoewel

de

Wie in moeilijkheden zit,

moet iets ondernemen

voor het te laat is


Naar schatting meer dan 1 faillissement op de 5

is te wijten aan een gebrek aan startkapitaal

kansen op herstel nog gunstig waren.

Het is met andere woorden ten zeerste

aangewezen — om niet te zeggen

hoogst noodzakelijk — dat alle

krachten en ervaring gebundeld worden

om samen met de ondernemers

de toekomstige ontwikkelingen het

hoofd te bieden. Voortaan zullen

starters bij het opstarten van hun onderneming

dan ook gebruik kunnen

Praktische

organisatie

De bijstand bij het oprichten van een

bedrijf of bij het omgaan met moeilijkheden

is gratis.

De spreekuren worden georganiseerd

in de gebouwen van BECI;

De gesprekken vinden één dag in

de week plaats, in beide landstalen

(alle dinsdagen - behalve tijdens de

schoolvakantie - van 8.30 tot 18.30 u)

De gesprekken gebeuren op afspraak

en worden gecoördineerd door het

Centrum voor Ondernemingen in

moeilijkheden.

Een gesprek duurt gemiddeld anderhalf

tot twee uur

centrum voor ondernemingen in moeilijkheden

maken van bijvoorbeeld begeleiding

en advies met betrekking tot: hun sociale

en fi scale situatie, het opstellen

van hun begroting, het opzetten van

een juridische structuur, de zoektocht

naar fi nanciële middelen, de boekhoudkundige

organisatie, en de benodigde

toegevoegde waarde om de

activiteiten te kunnen voortzetten.

In problematische periodes zullen

zelfstandigen en kmo/zko-bedrijfsleiders

advies kunnen krijgen over de

opstelling van een crisiscashfl owplan,

de zoektocht naar fi nancieringsmiddelen,

het indienen van afl ossingsplannen

bij de overheidsinstellingen,

het herstellen van de fi nanciële

ademruimte, de vereisten op sociaal

en fi scaal vlak, het omgaan met waarborgen

en de vereisten op boekhoudkundig

en fi scaal vlak bij stopzetting

of verandering van activiteit.

Wat de bijstand van het Gewest

niet is

Deze nieuwe gewestelijke dienst

neemt dus geenszins het werk en de

taken over van boekhouders, fi scalisten,

accountants en belastingconsulenten.

Onder geen beding kan aan

deze dienst een verzoek gericht worden

om een regelmatige boekhouding

te voeren, een fi scaal plan op te

stellen of om bijvoorbeeld omvangrijke

studies uit te voeren. De bijstand

moet eerder worden gezien als begeleiding

bij de zoektocht naar oplossingen

en vormt een speciale dienst

voor informatie en gericht advies.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor een

pro-deoboekhouder zijn soepel te

noemen: voor een afspraak met de

“Task Force” volstaat het gevestigd te

zijn in het Brussels Gewest (domicilie,

maatschappelijke zetel of exploitatiezetel)

of in het Brussels Gewest een

onderneming te willen opstarten.

Dit geheel nieuwe initiatief vloeit

voort uit de nauwe samenwerking

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

met verschillende organisaties

van boekhouders en fi scalisten uit

het Brussels Gewest, met het Cen-

Overpeinzingen van

lvan RYMËNHAUT

– Kamer van Accountants en

Boekhouders van België

“Wij doen meer dan cijferen alleen”

“Boekhouders, accountants en fi scalisten werken

met cijfers. Maar zij doen meer dan alleen maar

cijferen. De belangrijkste taak van een accountant

bestaat uit het adviseren en helpen van de bedrijfsleider

bij het beheer van zijn onderneming ... en dat

in alle stadia.

Zodra de activiteit wordt opgestart, begeleidt hij de

bedrijfsleider bij het uitwerken van het businessplan

en het daaraan gekoppelde fi nanciële plan.

Hij zal de starter helpen de juiste juridische constructie

voor de onderneming te kiezen. Vervolgens

zal hij, idealiter samen met de ondernemer, van bij

het begin en zolang de onderneming bestaat, een

boordtabel opmaken die de bedrijfsleider moet

helpen om de verhoopte resultaten te bereiken. Hij

moet ook de oorzaak van ontsporingen opsporen

en de bedrijfsleider helpen bij het bedenken van

geschikte oplossingen. Op een bepaalde manier

“leeft hij van heel dichtbij mee” met de onderneming.

Dat maakt de relatie ook zo sterk.”

trum voor Ondernemingen in moeilijkheden,

Beci en het Brussels Agentschap

voor de Onderneming.

Het vormt het sluitstuk van een heel

arsenaal aan ondersteunende maatregelen

voor ondernemingen, dat via

het Contract voor Economie en Tewerkstelling

door minister van Economie

Benoît Cerexhe ondersteund

wordt, met als doel Brusselaars niet

alleen een onderneming te helpen

oprichten, maar die ook optimaal te

laten presteren gedurende alle haar

ontwikkelingsstadia. ●

Olivier Kahn

Verantwoordelijke COm

www.brusselsentrepreneurship.be

Interesseert dit onderwerp u? Aarzel dan niet

om gratis deel te nemen aan de “Rondetafel voor

ondernemers en projecthouders”, dat antwoorden

biedt op de boekhoudkundige, fi scale en fi nanciële

vragen die starters en bedrijfsleiders het vaakst

stellen. Maandag 20 oktober 2008 van 19 tot 20.30

uur bij ING (Marnixlaan 24, 1050 Brussel).

Inschrijving:

telefonisch (02 643 78 07-48) of via de website

www.brusselsentrepreneurship.be


32

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

toolbox

HERSENEN

Hoe slimmer worden

dankzij stress?

Stress kennen we allemaal wel. Sommigen presteren er beter door, anderen worden erdoor

verlamd. Maar waarom zouden we stress niet gebruiken als een kracht? Een artsenteam

heeft een boek geschreven waarin ze uitleggen hoe stress ons slimmer maakt.

De meeste mensen staan onder

stress in het dagelijkse leven.

De auteurs van “L’intelligence

du stress” leiden ons rond in de kronkels

van het menselijke brein: van het

primitieve gedeelte van onze hersenen,

dat ons verhindert om rationeel

te reageren op stress, tot onze voorste

hersenen, waar zich onze hoogste geestelijke

vermogens bevinden.

Een gebrek aan

aanpassingsvermogen

In ons hoofd bevinden zich verschillende

hersendelen. Een deel verbindt

alle andere delen van onze hersenen:

de prefrontale cortex, het intelligentste

deel van onze hersenen. Het probleem

is dat de werking ervan onbewust

verloopt. Dit deel waarschuwt

ons wanneer onze handelingen niet

zijn aangepast. Volgens de auteurs

van het boek wordt stress immers

niet veroorzaakt door veranderingen,

maar door het onvermogen om ons

eraan aan te passen!

Volgens de auteurs is het bereiken van

de prefrontale kwab het geheim om

stress om te zetten in een bron van

creativiteit. Maar om die verre gebieden

in onze hersenen te bereiken, is

oefening en een andere manier van

denken nodig.

Enkele trucjes

Volgens gedragstherapeut Jacques Fradin,

een van de auteurs van het boek,

schuilt het geheim in het goed omgaan

met deze “mentale modi”. De automatische

en prefrontale modi van de

hersenen vullen elkaar aan, men moet

alleen leren om van de ene modus naar

de andere over te schakelen.

Doel daarbij is contraproductieve en

nutteloze stress te vermijden. Wat u

hoeft te weten, is dat de automatische

Stress wordt veroorzaakt doordat we ons niet kunnen

aanpassen aan veranderende omstandigheden.

modus alles wat bekend en instinctief

is, regelt, terwijl de prefrontale modus

verschillende functies heeft en voortdurend

in beweging is in een poging

om zich aan te passen aan de veranderende

realiteit. Deze benadering met

mentale modi heeft dus tot doel een

betere samenwerking tussen de verschillende

hersenniveaus tot stand te

brengen. En aangezien de prefrontale

modus de modus is waardoor we ons

optimal kunnen aanpassen aan complexe

situaties, moeten we dus een

“prefrontale ingesteldheid” leren aannemen.

Daarvoor moeten we 6 stappen volgen:

1 Nieuwsgierigheid

Wees nieuwsgierig naar alles, alsof

het steeds de eerste keer is. Leer zelf

onderwerpen te ontdekken die u minder

interesseren. Dat is een goede manier

om de draad weer op te pikken na

een fi asco.

2 Aanvaarding

“Het leven bestaat nu eenmaal uit

keuzes maken en de ermee gepaard

gaande risico’s aanvaarden”, stelt

Jacques Fradin. Door de gevolgen van

een keuze te aanvaarden, is men beter

in staat kansen te grijpen op het

moment zelf , in plaats van zich toe

te spitsen op wat er mankeert. Men

moet zichzelf en de werkelijkheid leren

aanvaarden zoals ze zijn. Daardoor

wordt men fl exibeler.

3 Nuance en complexiteit

Spits u toe op de details van de situatie

die u zorgen baart. Er zal steeds

een verschil zijn tussen wat er is en

wat wij waarnemen. Door die complexe

realiteit te aanvaarden, verdwijnt

al heel wat spanning en kan

men verdergaan met andere dingen.

4

Relativiteit

Elke vorm van kennis of observatie

neigt ertoe de werkelijkheid te simplifi

ceren. “Het oneindig kleine is

uitermate complex, maar wij zijn nog

veel nietiger ten opzichte van het oneindig

grote”. Met deze uitspraak wil

Jacques Fradin ons ertoe aanzetten

onszelf niet al te serieus te nemen en

onze toevlucht te zoeken tot voorlopige

en adhoc-oplossingen.

5 Logisch nadenken

Speel met uw denkvermogen! Zoeken

naar de zin van onbegrijpelijke

verschijnselen zorgt voor wat ontspanning.

Door gewaarwordingen,

dialoog en een kritische ingesteldheid

kan uw voorstellingsvermogen

zich vormen. Leer de juiste vragen

te stellen die u naar aangepaste antwoorden

zullen leiden.

6 Persoonlijke mening

vormen

Na het nadenken, dat dient als instrument

ter aanpassing, moet u overgaan

tot het zelf durven vormen van een

mening. De mening van anderen zal

nooit meer dan een beperkte indruk

van uw eigen werkelijkheid zijn. Blijf

naar anderen luisteren. Maar vergeet

niet dat we slechts enkele fl arden onthouden

van wat de anderen echt over

ons denken!

Dat is ook een van de manieren die

Jacques Fradin voorstelt om met onzekerheid

om te gaan. “Ons verstand

spreekt ons toe. We moeten er dus

naar leren luisteren”, benadrukt de

gedragswetenschapper. Onze stress

en onze angst komen niet voort uit

onzekerheid maar uit de weigering

om ze te aanvaarden. Aarzel dus niet

langer en denk na… !” ●

Stéphanie Brisson

Uit “L’intelligence du stress” van Jacques

Fradin, met medewerking van Maarten

Aalberse, Lorand Gaspar, Camille Lefrançois

en Frédéric Le Moullec, Eyrolles, 2008


ADVIES BECI STARTERS

Aandacht voor steun bij aanwerving

Steun bij aanwerving

heeft als doelgroep alle

werkzoekenden die

zijn ingeschreven bij Actiris.

Wanneer het bedrijf – om

welke reden dan ook – een

einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst,

mag het

de ontslagen werknemer

binnen de daaropvolgende

zes maanden vervangen door

een andere werkzoekende die

is ingeschreven bij Actiris.

Voor wie?

Deze steun bij aanwerving is

bedoeld voor zelfstandigen,

en micro- en kleine ondernemingen.

Het moet gaan om

micro-ondernemingen van

meer dan 4 jaar oud die een

economische activiteit uitoefenen

in een van de sectoren

die door de nieuwe reglementering

wordt beoogd.

Het betreft de volgende sectoren:

● onderzoek en research naar, en de

technologische verfi jning of verbetering

van nieuwe producten,

productie-installaties, procédés of

diensten;

● promotie en ontwikkeling van activiteiten

buiten de Europese Unie;

● besparing op grondstoffen;

● de beheersing van energieprestaties

in bedrijven;

● het verkrijgen van milieucertifi caten

of –labels;

● de oprichting van een systeem

voor kwaliteitswaarborg;

● de verbetering van het welzijn op

het werk (de onderneming moet

minstens 20 werknemers tellen en

actief zijn in de bouwnijverheid,

vervoer en opslag, industriële pro-

ductie of afvalstoffenbeheer, en de

gerekruteerde werknemer moet in

het bezit zijn van een diploma preventieconsulent

of zich ertoe verbinden

om dit te behalen).

De werkgevers kunnen in twee gevallen

steun vragen van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest. De aanwerving

moet kaderen in een specifi ek project

of tot doel hebben de onderneming

over te dragen. Maar in het tweede

geval kunnen slechts micro-ondernemingen

gerund door niet-starters een

beroep doen op deze steun.

Aanwerving in het kader van

een specifi ek project

De gerekruteerde persoon moet voltijds

werken aan de verwezenlijking

toolbox

In het Belgisch Staatsblad van 14 augustus ll. verscheen een reeks besluiten van de Brusselse

regering over bepaalde vormen van steun aan ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest. Wij nemen hier meer specifi ek de steun bij aanwerving onder de loep.

Nieuwe aanwervingen nodig?

Doe een beroep op

Europese steun.

van een specifi ek project dat

door een erkende vereniging

aan een conformiteitsonderzoek

werd onderworpen.

Vanzelfsprekend heeft Beci

al een aanvraag tot erkenning

ingediend, zodat ze zou

kunnen worden opgenomen

in de lijst van erkende verenigingen.

Aanwerving met het

oog op de overdracht

van de onderneming

De aangeworven persoon

moet de toekomstige overnemer

zijn of een persoon belast

met het beheer van de onderneming

tijdens de overdracht

ervan. Bovendien moet worden

aangetoond dat de onderneming

concrete stappen

heeft ondernomen met het

oog op de bepaling van de

waarde van de onderneming

en de overdracht ervan.

Bedrag

Het gaat om een forfaitaire toelage

van maximaal € 50.000 gespreid

over twee jaren.

Op die manier kan een onderneming

tot 5 premies van 8000 of 10.000 euro

krijgen in de twee jaar volgend op de

aanwerving van de werkzoekende. ●

Talin Afsar

Juridisch adviseur Beci Starters

Meer inlichtingen

Talin Afsar

t 02 643 78 21

ta@beci.be

Mirella Zaccagnini

t 02 643 78 46

mz@beci.be

Om de toekenningsvoorwaarden te vernemen

voor deze steun, raden wij u aan naar

volgende website te surfen:

www.primespme.be

33

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


34

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

toolbox

COMMUNICATIE

Organiseer de perfecte

persconferentie!

Voor een journalist is een goede persconferentie

een echte buitenkans. Er wordt immers op

één en dezelfde plaats en in een beperkte tijdspanne

door met zorg uitgekozen gastsprekers

een maximum aan informatie verstrekt.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om

snel en effi ciënt een verslag te schrijven. Maar

hebt u aan alles gedacht?

De door u uitgenodigde perslui

kunnen uw communicatie

aan duizenden, zelfs

miljoenen mensen tegelijkertijd

overbrengen, wat via een ander medium

haast niet mogelijk is.

Elke doorgewinterde persattaché zal

u hetzelfde zeggen: het is een koud

kunstje om een persconferentie te

organiseren. U moet ‘gewoon’ aan

alles denken: aan de juiste datum,

een geschikte plaats, een volledig

persdossier, een knappe PowerPoint-

/Keynote-presentatie, enz.

Zich van de massa

onderscheiden

Dat wil echter niet zeggen dat u uw

verbeelding niet de vrije loop mag

laten, wel integendeel. Van bij de uitnodiging

moet u zich van de massa

onderscheiden. Als u daartoe de middelen

hebt, kunt u uw uitnodiging

op een gouden plaatje laten graveren

en vervolgens door Miss World

persoonlijk laten bezorgen terwijl

zij zich vanuit een stationair draaiende

helikopter langs een touw tot

op de redactiegebouwen laat zakken.

Ongetwijfeld maakt u daarmee een

grote indruk. In onze alledaagse realiteit

kunt u uw talent echter beter op

de formulering, de duidelijkheid en

de volledigheid van uw uitnodiging

toespitsen.

Dat geldt trouwens ook voor alle onderdelen

van uw persconferentie. U

moet aan alles denken en mag niets

vergeten. Hoe vaak hebben journalisten

immers al niet – meestal met

grote hoffelijkheid – op een nieuwe

lamp voor de projector, een batterij

voor de laserpen, een andere markeerstift,

enz. moeten wachten. Toch

kan u dat alles vermijden.

Let in noodgevallen vooral op:

● uw horloge: houd rekening met

de afsluituren (en –dagen) van de

media. Stel uw persconferentie

met een halfuur uit en uw ‘onderwerp’

wordt misschien naar de

volgende dag, week of nog later

verschoven, met alle gevolgen van

dien.

● de achtergrond: voordat u het

woord neemt, moet u even achterom

kijken en controleren of het

decor u aanstaat. Over verkeersveiligheid

praten terwijl u voor

een reclameaffi che voor alcohol

staat, in het zwart gekleed zijn

wanneer u voor een donkere muur

staat, een specialistische uitleg

geven met op de achtergrond heel

beweeglijke elementen ... dat alles

leidt de aandacht af van wat u

zegt.

● uw computer: zorg ervoor dat

u weet waar alles moet worden

aangesloten en hoe u alles moet

bedienen.

● de akoestiek: dat is de eerste bekommernis

van een toneelspeler

wanneer hij een nieuwe zaal betreedt.

Vergeet de technische aspecten

van uw conferentie niet te controleren

● het kleine materieel: niets zo

pijnlijk als een snoer dat 50 cm te

kort is of een markeerstift die na

twee zinnen al leeg is.

● de herhaling: doe zoals Flaubert

die al zijn teksten aan een stemproef

onderwierp, vaak achteraan

in zijn tuin. Hij behield, zo zei hij,

enkel de zinnen die goed naar boven

kwamen.

● de vooruitblik van mogelijke

vragen en de herhaling van

antwoorden: dat spreekt voor

zich …

Zodra u zich aan een performant stramien

kunt houden, wordt het organiseren

van een goede persconferentie

uiteindelijk kinderspel.

Maar op de dag zelf zal de conferentie

maar vlekkeloos verlopen als u uw

toespraak en de antwoorden op mogelijke

vragen herhaaldelijk hebt geoefend.

Dat is en blijft onontbeerlijk.

Het is heel raar hoe talloze mensen

dat hulpmiddel over het hoofd zien.

Op die manier kunnen ze niet alleen

hun tekst, intonatie en handgebaren

beoordelen, maar ook nagaan of ze de

ruimte en de uitrusting - microfoons,

projector, software, enz. - onder de

knie hebben. Een bijzonder kleine

prijs voor een grote sereniteit, vastberadenheid

en effi ciëntie. ●

Guy A. Delhaye

persattaché

repetitor spreekbeurten


De bureauprinters op uw kantoor

kunnen wel geschikt

zijn voor het maken van

proefdrukken of voor kleine drukopdrachten,

maar voor kwalitatief

hoogstaand drukwerk is een handelsdrukkerij

aangewezen. Hier volgen

de basisstappen die u best kunt

volgen om een publicatie klaar te

maken voor een handelsdrukkerij.

1 Overleg met uw drukker

voordat u aan de slag gaat

Neem contact op met de handelsdrukkerij

nog voor u begint met de

opmaak. Het kan u tijd én geld besparen.

Wanneer u met een drukkerij

werkt, is het niet voldoende om alleen

het document te overhandigen

dat u met de opmaaksoftware hebt

aangemaakt. U moet ook de grafi sche

bestanden inleveren, en de lettertypes

meedelen die in de publicatie

worden gebruikt.

2

INFORMATICA

Stel uw publicatie samen en

herzie ze

Microsoft Offi ce Publisher 2007 bevat

ontwerpsjablonen die u kunt gebruiken

aan het begin van uw project,

maar u kunt het volledige project ook

zelf ontwerpen. Gebruik deze ontwerptips

om taken op de gewenste

wijze te kunnen afdrukken:

● Gebruik slechts enkele standaardlettertypes,

dan bekomt u een professioneler

effect. Het gebruik van

standaardlettertypes verkleint bovendien

het risico dat een drukkerij

niet over een gewenst lettertype beschikt

en de computer van de drukker

het door een ander lettertype

vervangt wanneer de publicatie

wordt geopend.

● Kies de steunkleuren uit een kleurensysteem

zoals Pantone en kies de

proceskleuren uit de kleurenwaaiers

die worden ondersteund door uw

drukkerij. Ga niet af op de kleuren

die u op uw beeldscherm ziet. Microsoft

Offi ce Publisher 2007 beschikt

over een PANTONE-tabblad waarmee

u de juiste kleur kunt kiezen.

● Controleer uw publicatie met de

spellingchecker en neem de publicatie

nog eens zorgvuldig door. Het

kan bijzonder duur uitvallen om wijzigingen

aan te brengen nadat u uw

publicatie al aan een handelsdrukkerij

hebt afgeleverd.

● U kunt Afbeeldingenbeheer en Ontwerpbeheer

gebruiken in Publisher

om problemen op te sporen en te

corrigeren.

3 Sla uw publicatie op als een

PostScript- of pdf-bestand

Lever uw bestanden af in PostScript-

of pdf-formaat, dat is goedkoper en

het gaat sneller. Vooral het pdf-formaat

wordt bijzonder veel gebruikt

in de drukkersbranche. Wanneer u

een publicatie opslaat als een Post-

Script-bestand, kan de drukkerij nog

een speciaal softwareprogramma gebruiken

om er een pdf-bestand van te

maken.

● Als u uw publicatie in Microsoft Offi

ce Publisher 2003 wilt opslaan als

een PostScript-bestand, klikt u op

Opslaan als in het menu Bestand.

Vervolgens klikt u op PostScript in de

lijst Opslaan als.

● Als u Publisher 2007 gebruikt, klikt u

eerst op Opslaan als in het menu Bestand

en vervolgens op pdf in de lijst

Opslaan als. U kunt bovendien de

functie

toolbox

Een publicatie voorbereiden voor een handelsdrukkerij

Met sommige dtp-programma’s kunt u uw eigen professioneel ogende brochures, folders,

briefhoofden en ander drukwerk ontwerpen. Op die manier spaart u de kosten voor een professioneel

ontwerp- of servicebureau uit. Zelf drukken is echter een ander verhaal. Daarvoor

moet je een beroep doen op een vakman.

Inpakken en wegwezen gebruiken

om een publicatie automatisch te exporteren

als een pdf-bestand.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen

aan de publicatie, moet u dat in het

oorspronkelijke bestand doen en het

vervolgens opnieuw opslaan als Post-

Script- of pdf-bestand.

4 Lever de proefdrukken en

bestanden aan de drukkerij

U kunt uw publicatie op drie manieren

aan de drukker afl everen:

● Lever de bestanden af op een cd.

Vergeet niet de lettertypes en afbeeldingen

die u in de publicatie

gebruikt op de cd te zetten. De functie

Inpakken en wegwezen van Publisher

is speciaal ontworpen om

alle elementen te bundelen die de

drukker nodig heeft. Overhandig de

cd met de Inpakken en wegwezenbestanden,

de kleurscheiding en

kleurenproeven.

● Lever een proefdruk af. Geef daarbij

duidelijke instructies over de

manier waarop de publicatie moet

worden afgedrukt.

● Lever het bestand elektronisch af.

Vraag uw drukker welke procedure

wordt gebruikt voor elektronische

bestandsoverdracht. ●

André Huynen

www.ultimatemakeover.be

www.microsoft.be/kmo

Documenten klaarmaken

voor de drukker doe

je niet zomaar …

35

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


36

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

toolbox

FISCALITEIT

Maar ook een aantal directe kosten verbonden

aan de BTW kunnen vermeden worden door toe

te treden tot een BTW-eenheid. Als de ene onderneming

een wagen koopt en deze verhuurt aan de andere

groepsonderneming, zal de verhuurder geen BTW meer

moeten aanrekenen op de factuur en zal de huurder geen

BTW meer zien verloren gaan. Zonder de BTW-eenheid kon

de huurder slechts 50% van de BTW in aftrek brengen op

de huurfactuur, hetgeen aanleiding gaf tot een dubbele aftrekbeperking.

In een KMO-omgeving wordt het onroerend vermogen dikwijls

afgescheiden van de exploitatie via de oprichting van

een patrimoniumvennootschap. In het geval dat de exploitatievennootschap

alleen maar huurt, genereert dit een extra

BTW-kost binnen de groep (niet-aftrekbare BTW bij de

verhuurder).

De BTW eenheid kan ook in sterke mate de fi nanciële lasten

verminderen. Onderstaand voorbeeld (zonder en met

BTW-eenheid) toont ons hoe de cash fl ow positie van de

groep verbeterd wordt. In dit voorbeeld wordt er een BTWeenheid

gevormd tussen een productievennootschap (A) en

een verkoopsvennootschap (B). De aankopen (100.000 €)

door vennootschap A bestaan voor 50% uit intracommunautaire

verwervingen en de verkopen (200.000 €) door

vennootschap B zijn hoofdzakelijk (80%) vrijgestelde intracommunautaire

leveringen en uitvoeren.

Cash Flow met BTW-eenheid

Produktie venn. – Verkoop venn.

Aankoop

100.000

í

50 % ICV

Enkele kleinere ondernemingen kunnen

perfect kiezen voor één BTW-eenheid

A

prod.venn

Verkoop 150.000

í

geen TVA

B

verkoop

venn.

BTW-aangifte

sept. 2007

terug te vorderen: - 10.500

te betalen: 8.400

saldo: - 2.100

aanvraag teruggaaf: 20/10

terugbetaling: 12/2007

Intra groep: geen voorfinanciering

De BTW-eenheid: ook voordelig

in een KMO-omgeving

Het is een misverstand dat de voordelen van een BTW-eenheid

enkel weggelegd zijn voor grote groepen en multinationals.

Twee kleinere ondernemingen kunnen perfect

opteren voor de BTW-eenheid als zij samen voldoen aan de

fi nanciële, de economische en de organisatorische voorwaarden.

Deze groep van twee ondernemingen moet dan

maar één BTW aangifte indienen en op de transacties tussen

beide leden zal geen BTW meer aangerekend worden.

Dit betekent een administratieve vereenvoudiging.

Verkoop 200.000

í

80 % - uitvoer

-ICL

Cash Flow zonder BTW-eenheid

Produktie venn. – Verkoop venn.

Aankoop

100.000

í

50 % ICV

A

prod. venn.

Verkoop

150.000

í

21 % BTW

BTW-aangifte

sept. 2007

terug te vorderen: - 10.500

te betalen: 31.500

saldo: 21.000

î

betaling: 20/10

B

verkoop

venn.

Systeemwijzigingen

De invoering van de BTW-eenheid vraagt een inspanning

op het vlak van de informaticasystemen. Er moeten speciale

tax codes voorzien worden voor de intra-groepsverrichtingen.

Er zal ook moeten worden nagegaan of een geautomatiseerde

aanmaak van de BTW-aangifte mogelijk

is op het niveau van de BTW-eenheid.

Conclusie

Het kan zeker ook voor KMO’s voordelig zijn te kiezen voor

een BTW-eenheid. Groepsondernemingen zullen ten eerste

moeten nagaan of de leden al dan niet een eenheid kunnen

vormen (verbondenheidsvoorwaarden). In tweede instantie

zullen een aantal factoren zoals doorrekeningen, BTW

teruggave of -betaal positie, herzieningen onder de loep

moeten genomen worden. De uitkomst van deze oefening

zal aantonen of het voordelig is een BTW-eenheid te vormen.

Uiteraard dient de overweging in een bredere context

te gebeuren dan enkel vanuit BTW-oogpunt (organisatorisch,

boekhoudkundig, …). ●

Dominique Deliège en Thierry Dekoker

Verkoop 200.000

í

80 % -uitvoer

-ICL

terug te vorderen: - 31.500

te betalen: 8.400

saldo: - 23.100

î

aanvraag teruggaaf: 20/10

terugbetaling: 12/2007

Intra groep: voorfinanciering 2 à 3 maand


Een overzicht van de in

de praktijk meest voorkomende

betwistingen

over de afrekeningen, de uitvoeringstermijnen

en bouwgebreken.

Welke zijn de essentiële

regels in verband met de

afrekening van de werken?

Laten we vooreerst de regel herhalen

die zegt dat de offertes

– het is te zeggen de ontwerpen

die niet verder gaan dan het geven

van eenvoudige « informatie

» – ten laste van de aannemer

zijn, omdat ze inherent zijn aan

de algemene kosten. Van deze

algemene regel kan afgeweken

worden, maar dat moet dan vooraf

overeengekomen worden.

Dat de prijs van de werken niet verandert

in de loop van de uitvoering

is eigen aan een aannemingscontract

tegen absoluut forfait. Binnen die formule

moeten eventuele wijzigingen

– en de meerkosten die daaruit voortvloeien

– noodzakelijkerwijze voor

hun uitvoering schriftelijk overeengekomen

worden tussen de aannemer

en de eigenaar.

Het absoluut forfait verschilt van het

relatief forfait. In dat laatste geval behoudt

de eigenaar zich, van bij de aanvang,

het recht voor wijzigingen aan

het initieel project aan te brengen.

Die worden betaald via afrekeningen

op basis van de eenheidsprijzen vastgelegd

bij de inschrijving. Maar! Het

vastleggen van eenheidsprijzen in een

contract is niet noodzakelijkerwijze

onverenigbaar is met een aanneming

tegen absoluut forfait. Een andere be-

langrijke vraag bij de afrekening van

de werken is om het verschil te maken

tussen de supplementen en de prestaties

die vallen onder het voorwerp

van hetzelfde contract en werken die

vallen onder de “naverkoop-service”

en waarvoor de regels van de goede

trouw of de gewoonten gelden. Deze

laatste prestaties zijn in ieder geval

ten laste van de aannemer.

Zijn uitvoeringstermijnen

vereist ?

Indien het contract een strikte uitvoeringstermijn

heeft voorzien, is het

vanzelfsprekend van weinig belang

dat de algemene voorwaarden van de

aannemer, die op de achterzijde van

zijn facturen staan, bepalen dat de termijnen

ter informatie vermeld staan.

Dikwijls worden vertragingen gesanctioneerd

door contractuele straf-

toolbox

SEMINARIE

Welke juridische verantwoordelijkheden

spelen bij een bouwaannemingscontract?

Vermits er zo weinig wettelijke voorschriften bestaan eigen aan het bouwaannemingscontract,

moet men, om de verplichtingen door partijen aangegaan in zo’n contract nader

te kunnen bepalen, doorgaans verwijzen naar het gewone verbintenissenrecht en naar de

bepalingen van het contract zelf.

Als de uitvoeringstermijn van de werken niet

strict vastligt, kan je dat beter vermelden in de

algemene voorwaarden

bedingen. Hun toepassing is, in

principe, ondergeschikt aan een

ingebrekestelling. Deze bedingen

kunnen in geval van misbruik

verminderd worden. De

voorlopige (of enige) oplevering

van de werken stelt een einde

aan de vertragingsboeten.

Is de aannemer

aansprakelijk bij alle

bouwgebreken ?

Neen. Opdat de aannemer aansprakelijk

zou zijn, is in de regel

het bewijs nodig van een fout én

van een oorzakelijk verband tussen

die fout en de schade.

Of het om een fout gaat, zal

hoofdzakelijk bepaald worden op

basis van de contractuele voorschriften

en rekening houdend

met de regels van de kunst.

De regels van de kunst – een juridisch

concept waarvan de concrete inhoud

kan variëren – omvat het geheel van

normen die elke normale, voorzichtige

en toegewijde vakman dient te respecteren.

Bepaalde normen werden gecodifi

ceerd, andere niet. Het gebrek

aan codifi catie is geen aanleiding

tot excuus, indien de praktijk aan de

geschonden regel het karakter van

een « goed gebruik » toekent. ●

Jean-Nicolas PARDON

Advocaat

Interesse in dit onderwerp ?

Neem deel aan het seminarie, “Overzicht van de

rechtsrisico’s in de bouwsector”, door Jean-Nicolas

Pardon, op 27 november 2008, van 14 tot 17u, bij

Beci.

Meer info: Eric Brabant

eb@beci.be ou t 02 643 78 18

37

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


38

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

evenement

TENTOONSTELLING

Duurzame ontwikkeling is niet

the talk of the town !

Deze expo volgt op de succesvolle

tentoonstellingen

‘Einstein, anders bekeken’,

‘God(en), een handleiding’ en ‘Dit

is onze geschiedenis!’. ‘Dit is onze

Aarde!’ wil een harmonieuze ontwikkeling

van onze samenleving met de

natuurlijke bronnen van de aarde

verzoenen: zonder een beschuldigende

toon aan te slaan, maar ook

zonder de problemen onder de tafel

te vegen (in het bijzonder de Noord-

Zuid kloof).

Uitgangspunt : door de opwarming

van de aarde en de snelle uitputting

van haar natuurlijke bronnen, heeft

ons hedendaags ontwikkelingsmodel

zijn limieten bereikt. Het is niet

meer mogelijk een globale omschakeling

van onze levenswijze nog langer

uit te stellen. Duurzame ontwikkeling

is dus een zaak van iedereen:

overheden, bedrijven, burgers en

Dit is juist wat ‘Dit is onze Aarde!’ wil aantonen, de grootste

tentoonstelling over duurzame ontwikkeling ooit gerealiseerd

(2.500 m2) op de site van Tour & Taxis van 18 oktober

2008 tot 26 april 2009.

verbruikers. Partnerships met de

overheid en bedrijven die deel uitmaken

van verschillende sleutelsectoren

en die zich engageren in

duurzame ontwikkeling, werden

beoogd. Door de lange looptijd (6

maanden) en door het aantal verwachte

bezoekers (120.000) biedt

de tentoonstelling hen de ideale

kans hun engagement en hun

steun inzake duurzame ontwikkeling

uitvoerig te tonen.

Dit is onze Aarde ! richt zich in

eerste instantie tot het grote publiek

en de scholen. Het thema

wordt op een instructieve en

ludieke manier in een prachtige

scenografi e gepresenteerd. 4 thema’s

geven ritme aan de tentoonstelling

: de tijd van de aarde, de tijd van

de mens, de tijd van de ecosystemen

en de tijd van de oplossingen. Deze

expo van een internationaal niveau is

wetenschappelijk sterk gefundeerd,

gebruikt de meest recente ontwikkelingen

op het gebied van interactiviteit

en confronteert de bezoekers met

kunstwerken van gerenommeerde

kunstenaars, die de bezoeker de gevolgen

van zijn gedrag voor het milieu

krachtig laten aanvoelen.

Sponsors van de tentoonstelling krijgen

de mogelijkheid om de expo te

gebruiken voor de organisatie van

uiteenlopende evenementen. Twee

moduleerbare ruimtes (400m2 en

1000m2) worden open gesteld voor

exclusieve privé of professionele

evenementen, zowel ‘s avonds als

overdag, met verschillende opties

op maat (catering, techniek, decoratie,

animatie). Voor de leden van het

BECI gelden speciale voorwaarden

zoals een prijsvermindering bij het

aankopen van toegangstickets voor

het personeel of de organisatie van

nocturnes. ●

Praktische informatie

Data : van 18 oktober 2008 tot

26 april 2009

Openingsuren : van

maandag tot vrijdag van 9u tot

17u ; elke woensdagavond tot

21u ; weekends, feestdagen en

schoolvakanties van 10u tot 19u.

Adres : site Tour & Taxis,

Havenlaan 86, 1000 Brussel.

Talen van de

tentoonstelling: Frans,

Nederlands en Engels.

Reservaties 02 549 60 49 ; 02

549 60 60 of per e-mail info@

expo-terra.be van maandag tot

vrijdag van 9u30 tot 12u30 en

van 13u30 tot 17u00.

Algemene info

www.expo.terra.be

Beci steunt

“Dit is onze Aarde!”


Een andere kijk op België?

“België Anders”

begint vorm

te krijgen

De denkgroep “België Anders” werd begin

dit jaar opgericht en pleit ervoor om

België en zijn gewesten op een andere

manier te besturen en te organiseren. De

leden van deze groep willen de politici

aanzetten tot nadenken en zo een beter

bestuur in België mogelijk maken. De

vzw “België Anders” is voorstander van

een federale kieskring, actieve meertaligheid

van alle burgers, een versterkte

rol voor Brussel, meer samenwerking

tussen de gewesten en een beter imago

voor België in het buitenland.

De vereniging werd opgericht in september.

De stichters zijn Rudy Aernoudt

– voorzitter – Adrienne Axler, Alain De

Waele, Philippe D’heygere, René Mannekes,

Nicolas Saverys, Cathy Schoels en

Baudouin Velge. In haar ledenbestand

vindt men personen met uiteenlopende

achtergronden.

Om zich te bezinnen over concrete oplossingen

voor de uitdagingen waarmee ons

land wordt geconfronteerd, heeft de vzw

“België Anders” 6 ontmoetingen gepland

vóór de verkiezingen van juni 2009. Op

deze ontmoetingen komen mensen aan

het woord die België meehelpen op de

kaart te zetten: ondernemers, jongeren,

wetenschappers, mensen uit de praktijk

die hun toekomstplannen uit de doeken

doen. Het programma voor deze ontmoetingen

vindt u op de website van de

vereniging.

www.belgie-anders.be

Profi teer van de kennis

van senioren …

54,5 u

Het gemiddeld aantal

uren per week dat een

zelfstandige in België werkt,

volgens een enquête van

HDP.

ZOGEZEGD

telex

door Stéphanie Brisson

Bent u starter en hebt u nood aan hulp? Waarom zou u dan geen gebruik

maken van de ervaring van ouderen en contact opnemen met de Belgian

Senior Consultants? Deze voormalige leidinggevenden uit het bedrijfsleven

en de openbare dienst, beoefenaars van vrije beroepen en

zelfstandigen willen namelijk nog graag actief blijven na hun pensioen.

Zij bieden vrijwillig advies, begeleiding, doorlichting of bemiddeling

aan voor wie niet terecht kan bij de klassieke adviesdiensten. De

Belgian Senior Consultants heten u daarnaast ook welkom wanneer

u uw beroepsactiviteiten net hebt stopgezet maar anderen wel nog wilt

laten profi teren van uw ervaring.

www.belgian-senior-consultants.be

Profi teren van ervaren deskundigen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van

ondernemingen?

Naar aanleiding van de afsluiting van het lerend netwerk QUADRANT-BEL over de maatschappelijke

verantwoordelijkheid van ondernemingen organiseren de Kamers van Koophandel

op 23 oktober aanstaande een groot evenement. De eregast, Albin Kälin, gedelegeerd

bestuurder van de Duitse fi rma Environmental Protection Encouragement Agency,

zal het die avond hebben over de Cradle to Cradle-benadering (wieg tot wieg). Deze techniek

beoogt het opstarten van een ‘virtueuze cirkel’ voor het gebruik en hergebruik van

grondstoffen om zo weinig mogelijk of zelfs geen afval te produceren. Dit evenement is

een unieke gelegenheid om ervaringen en initiatieven in verband met Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen (MVO) uit te wisselen met andere Belgische ondernemingen.

Meer met de fi ets

naar het werk?

Inlichtingen

Donderdag 23 oktober 2008 om 15.30 u in Brussel

- Contacteer de Federatie der Kamers van Koophandel

en Nijverheid van België op het nummer

02 209 05 55 of via vgeeraerts@cci.be

Geïnteresseerd in dit thema?

Neem dan deel aan de opleiding “Duurzame

ontwikkeling” van Beci op vrijdag 17 en 24

oktober 2008

Meer inlichtingen: Brigitte van der

Mensbrugghe 02 643 78 30 of bvdm@beci.be

“Werkgevers hebben een te rooskleurig beeld van

de vergoeding, de promotiemogelijkheden en de

opleiding van werknemers. Want net daarover

zijn veel werknemers namelijk niet tevreden.

Werkgevers moeten zich daarvan bewust zijn.

Dat is belangrijk voor hun “employer branding”,

hun imago als werkgever. In een periode van

talentenschaarste moeten ondernemingen

oplossingen zien te vinden om de beste krachten

aan te werven en bij zich te houden.”

Corné Verbraak, CEO van Vedior Belux, naar aanleiding

van de Vedior-enquête over Belgen op het werk.

39

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


Design: ACG Brussel

Brussel,

havenstad

in het hart

van Europa.

Uitgelezen ligging

Op 5 uur varen van Antwerpen (met slechts twee

sluizen vanaf de zee) is de haven van Brussel uitzonder-

lijk goed bereikbaar voor binnenvaart en zeevaart tot

4.500 ton. Haar geografische ligging is des te gunsti-

ger daar het havendomein in het centrum ligt van

een dicht netwerk van spoorwegen en snelwegen.

De Haven van Brussel beschikt

over 160.000 m2 opslagruimte

in het TIR-centrum dat op

slechts 5 minuten van de

stadscentrum ligt.

De containerterminal in

de voorhaven is operationeel.

De terminal werd

opgevat als een instrument

dat zich integreert

in de Trans-Europese

transportnetwerken en

is aangesloten op de

vier transportwijzen

die in de haven aanwezig

zijn : binnenvaart,

zeevaart, spoor en wegverkeer;

hij behandelt twee spinoffs van het

intermodaal verkeer: maritieme containers

en gecombineerd spoor/weg transport.

13.000 jobs

Met een afzetgebied van meer dan

2 miljoen inwoners vertegenwoordigt de

Brusselse haven een belangrijk economisch

gewicht: 300 bedrijven met 13.000 directe en

indirecte jobs, een jaarlijks verkeer van meer dan

22 miljoen ton goederen waarvan bijna

8 via de waterweg.

Allemaal troeven die maken dat Brussel ook een

performant logistiek platform is binnen de

Europese netwerken.

Redersplein, 6 B - 1000 Brussel

Tel. : + 32 2 420 67 00 - Fax. : + 32 2 420 69 74

Email : havenvanbrussel@haven.irisnet.be

Web site : http://www.havenvanbrussel.be


DOSSIER

Nom auteur

Titre VERVOER Dossier

& MOBILITEIT

Titre article 1

Titre article 2

Hoe de haven beter gebruiken? 41

Titre article 3

Wat is de toekomst van

Titre het article goederenvervoer 4

per vliegtuig? 44

Titre Confrontatie: article 5 zet de dure aardolie

Titre het article wegvervoer 6 op losse schroeven? 50

BINNENSCHEEPVAART

Hoe de haven

beter gebruiken?

De Haven van Brussel vertegenwoordigt meer dan 350 bedrijven, waarvan 90 % kmo’s. Via

de haven wordt liefst 7,5 miljoen ton goederen vervoerd, wat overeenkomt met ongeveer

300.000 vrachtwagens. De totale omzet van de havenbedrijven bedraagt 4,2 miljard euro.

Ondanks het drukke handelsverkeer, wordt de haven lang niet optimaal benut. Beci heeft

daarom een studie ter zake besteld.

Eén binnenschip is goed voor

60 vrachtwagens: de haven

kan dus ontegenzeglijk bijdragen

tot de mobiliteit in Brussel. Maar

de capaciteit van de haven wordt momenteel

vooral benut voor bouwmaterialen

(52 %) en aardolieproducten

(24 %). We stellen ook vast dat de opslagruimte

voor de containers en de

spoorwegen ondanks het multimodale

platform nog te Spartaans zijn.

En we moesten tot dit jaar wachten

op een verkeersbord ‘Port-Haven’ de

naam waardig op de Brusselse Ring.

Toch zou de Haven van Brussel door

haar unieke ligging in de buurt van de

autosnelwegen, spoorwegen en de nationale

luchthaven van Brussel een belangrijke

rol kunnen spelen in het goederenvervoer.

Het ligt voor de hand dat

de haven haar industriële en logistieke

functies verder moet ontwikkelen.

Minder dan in 1974, maar met

enige vooruitgang

In 1974 bereikte het handelsverkeer

Bouwmaterialen worden het vaakst via

de haven vervoerd.

in de Haven van Brussel een hoogtepunt:

14,4 miljoen ton. Vijf jaar geleden

was dat nog slechts 6 miljoen

ton. Op dit moment heeft de haven

een capaciteit van 7,5 miljoen ton.

Toch zijn de plaatselijke bedrijven

goed voor een verkeer van 21,5 miljoen

ton. Dat betekent dat nagenoeg

twee derde van alle goederen op een

andere manier dan per boot wordt

vervoerd. Meteen blijkt ook dat het

gebied een groot groeipotentieel

heeft. Bovendien ontwikkelt de haven

zich sinds 2000 in een fl ink stijgende

lijn (zie onderstaande cijfers).

Zich bewust van de economische en

ecologische uitdagingen lanceerden

de havenautoriteiten onlangs een

Masterplan Horizon 2015 om het totale

havenverkeer tot 37 miljoen ton

41

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

© Marcel Vanhulst/

Port de Bruxelles


42

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier vervoer & mobiliteit

op te trekken, waarvan bijna 14,5 miljoen

ton via waterwegen.

Projecten

Om de richting van het Masterplan te

bepalen, werkte de Haven van Brussel

samen met een team van specialisten

van de Vrije Universiteit Brussel

(VUB), de BGDA en Ecorys voor

het sociaaleconomische luik, en met

het bureau voor architectuur, stedenbouw

en onderzoek Cooparch-R.U.

voor het stedenbouwkundige luik.

Aangezien er niet eindeloos veel

plaats beschikbaar is, moet de haven

haar terrein zo goed mogelijk benutten.

In dat opzicht werd het kanaal

in verschillende zones ‘geknipt’. Elke

zone heeft zijn eigen prioriteiten. De

verschillende projecten

van het plan

zijn erop gericht de

havenactiviteiten te

herwaarderen, maar

ook om toegevoegde

waarde te creëren.

Zo zal er op de site

Carcoke onder andere

een logistiek

centrum worden

opgericht. De voorhaven

zou ook andere

concessies kunnen

ontvangen met

aangelegde kades,

met name om een

rechtstreekse toegangsweg

te voorzien

voor het vervoer

van voertuigen.

Bovendien rekenen

die projecten ook op de installatie

van een roll-on-roll-offi nfrastructuur

voor het vervoer van aanhangwagens

via het kanaal. Tot slot is het absoluut

noodzakelijk dat de site Schaarbeek-

Vorming tegen 2015 wordt gebruikt

om een nieuwe multimodale logistieke

zone te creëren. De steun van de

NMBS is onlosmakelijk met dit project

verbonden.

Brussels International Logistics

Centre

Vooral voor de zone Vergote en TIR

zijn er stedenbouwkundige maatregelen

nodig. De havenautoriteiten

vestigen ook heel wat hoop op het

BILC (Brussels International Logistics

Centre). Dat centrum zou op een terrein

van 8 ha worden gevestigd en

goed zijn voor 45.000 m 2 aan opslagplaatsen.

Het idee van Béco bestond

erin een ‘materialendorp’ op te richten

om kleine ondernemers aan te

trekken. Het havencentrum kan zich

echter maar ontwikkelen als het imago

en de zichtbaarheid van de haven

worden verbeterd, door bijvoorbeeld

kunstwerken. Vervolgens zou vanuit

de zone zuid ook een pendelboot

gebruikt kunnen worden voor het

vervoer van afval uit het zuidelijke

deel van het Gewest naar de verbrandingsoven

in de voorhaven. Tot slot

zou de installatie van een bimodaal

Bepaalde zones van de haven worden momenteel nog ingericht.

platform (water-weg) tegen 2015 de

mobiliteit in het gewest ten goede

moeten komen.

Ondervragen en begrijpen

De binnenhaven heeft tal van voordelen,

zoals haar goede bereikbaarheid

en haar vaardiepte, waardoor ze

geschikt is voor schepen tot 4.500 ton

en zelfs tot 9.000 ton na de modernisatie

van het kanaal in Vlaanderen.

Dat alles zonder getijdenproblemen.

Het traject naar of van Antwerpen

neemt amper 5 uur in beslag, omdat

het kanaal slechts twee sluizen telt.

Bovendien beschikt de Haven over

een ijsbreker om de vaargeul vrij te

maken. Ondanks alles wordt de haven

echter allesbehalve optimaal gebruikt.

Om de situatie beter te begrijpen en

voorstellen tot verbetering te kunnen

doen, gaf Beci twee universiteitsdocenten,

dhr. Jacques Van Wyck en

dhr. Francis Schollaert van de HUB-

Honim (Hogeschool-Universiteit

Brussel), de opdracht om een studie

ter zake uit te voeren.

De methodiek voor deze studie bestaat

in de eerste plaats uit interviews.

Er wordt een stand van zaken

opgemaakt. Aan de hand van gesprekken

met bedrijven in de haven,

havenbeheerders en logistieke experts

wordt ook nagegaan op welke

manier zij het havengebiedbinnenkomen.

De auteurs van de

studie verwachten

op die manier de

sterke en zwakke

punten van de haven

te kunnen bepalen.

Vervolgens

zullen de verschillende

groepen bij

elkaar worden gebracht.

Het project

is er ook op gericht

de multimodaliteit

te ontwikkelen en

© Alain Breyer/

Port de Bruxelles

pistes te vinden om

de haven nog meer

in het logistieke netwerk

te integreren.

Zo lijkt het alvast

belangrijk om synergieën te creëren

tussen Brussel en het aangrenzende

havengebied van Vilvoorde. Het zou

ook raadzaam zijn om contacten te

leggen met de havens van Antwerpen

en Luik. Beci zal tot slot ook de

werkgelegenheid en de toegevoegde

waarde van de haven analyseren.

Meer containers

De producten die het meest via de

haven worden vervoerd, zijn bouwmaterialen,

olie-, landbouw- en

voedingsproducten. Er worden daarentegen

niet voldoende containers

vervoerd.


Dat vervoer kan wel sterk worden uitgebreid,

zodat de haven een multimodaal

kruispunt voor goederenvervoer

wordt. De haven beschikt immers op

een strategische plek over een multimodaal

platform, dat spijtig genoeg

te weinig wordt gebruikt. Met name

omdat de aansluitingen met het

spoorwegverkeer nog enkele hiaten

vertonen. Als het aantal containers

bovendien zou toenemen, dan zou

de haven met een acuut plaatsgebrek

geconfronteerd worden. Vandaar dat

het belangrijk is om met naburige

sites samen te werken. Want het havengebied

in Brussel beslaagt tenslotte

niet meer dan 80 hectare. De

containerterminal van 8 ha, evenals

het intermodale platform bevinden

zich in de voorhaven van Brussel, op

de rechteroever van het kanaal. Zij

zijn sinds midden 2001 operationeel.

Overtuigen

Door de verschillende actoren bijeen

te brengen, zou deze studie de autoriteiten

kunnen overtuigen van de

noodzaak om in de haven te investeren.

Temeer daar een model van de

VUB aantoont dat elke euro die in het

Vergote-bekken wordt geïnvesteerd

er 8 opbrengt! Dat argument zou

ook moeten helpen om reders, vervoerders

en bedrijven te overtuigen.

Voortaan passen de inplantingen in

het kader van het integratieproject

voor de stad, naar het voorbeeld van

wat in het Béco-bekken werd verwezenlijkt.

De economische herwaardering van

de Brusselse waterweg is meer dan

een uitdaging. Ze komt de ontwikkeling

van het hele Gewest ten goede.

De sociaaleconomische troeven van

de haven zijn reëel. We mogen haar

voortrekkersrol op het vlak van werkgelegenheid

en mobiliteit niet onderschatten.

Het is daarom logisch dat

Beci meewerkt aan een studie rond

de Haven van Brussel. Die proactieve

stap leidt tot contacten met Brusselse

bedrijven over het potentieel van de

haven, maar ook tot een prioriteitenlijst

waarover de Brusselse regering

zich moet buigen. ●

Olivier Duquesne

De cijfers

dossier vervoer & mobiliteit

14 km waterweg in het Brussels Hoofdstedelijke gewest, ofwel 80 ha wateroppervlak.

12 km kades, waarvan 2,8 km maritieme kades.

Capaciteit van de Haven van Brussel

Totaal verkeer in 2000: 5,9 miljoen ton

Totaal verkeer in 2007: 7,425 miljoen ton

Groei tussen 2000 en 2007: + 26 %

51 % van de binnen- en zeescheepvaart komt van Nederland, 31 % van België

De Haven van Brussel is goed voor 6.000 rechtstreekse banen en meer dan

7.000 onrechtstreekse banen.


44

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier vervoer & mobiliteit

VIA HET LUCHTRUIM

Welke toekomst heeft het

goederenvervoer per vliegtuig?

Het steeds groeiende vrachtvervoer via Brussel-Nationaal speelt een essentiële rol in de

Brusselse economie. Ook al remt de huidige brandstofprijs de luchtvaartmaatschappijen

af, toch is het luchtverkeer cruciaal voor de globalisering van de markten.

Interview met twee hoofdrolspelers uit de sector, Jean-Claude Delen, Managing

Director van DHL Belgium, en Guy Hardy, Head of Cargo Sales Brussels Airlines.

Jean-Claude Delen, Managing Director van DHL Belgium

Wat vindt u van het

omstreden plan om

de Brusselse ring

te verbreden? Kan

het de luchthaven

van Brussel beter

bereikbaar maken?

En zal het de

bedrijven aanzetten

om zich in de buurt van

Brucargo te vestigen?

JEAN-CLAUDE DELEN: Dat zal weinig

verschil maken, aangezien het om

een oplossing van korte duur gaat.

Beter zou zijn om het gebied te ontsluiten

door de E19 en E40 met elkaar

te verbinden. Net als de Francilienne,

de buitenste ring rond Parijs. Daarnaast

is het ook raadzaam om bepaald

doorgaand verkeer om Brussel

heen te leiden.

Hoe pakt DHL het probleem van

de nachtvluchten aan?

JCD: Er is een verschil tussen de nachtvluchten

en de stille vluchten. De

vliegtuigen die ’s nachts worden ingezet,

moeten het milieu respecteren en

zich aan de geluidsniveaus houden.

DHL heeft voor die optie gekozen. Wij

beschikken ove de meest stille vliegtuigen

die momenteel op de markt

beschikbaar zijn. Bovendien zijn we

van plan om nog meer performante

vliegtuigen aan te kopen. U mag niet

vergeten dat het bij nachtvluchten

niet enkel om commerciële vluchten

gaat, maar ook om militaire vliegtuigen

die heel luidruchtiger zijn.

Heeft Brussel-Nationaal

globaal gezien zijn nachtelijke

activiteiten moeten

terugschroeven onder druk van

de omwonenden?

JCD: Brussel-Nationaal zal nooit een

grote hub voor nachtelijke vrachtvluchten

worden, maar we kunnen

dat verkeer ook niet volledig afschaffen.

Als we ons willen profi leren als

een land (of regio) gespecialiseerd

in distributie en logistiek, dan kunnen

we het ons niet veroorloven om

de middelen daarvoor aan banden te

leggen.

En hoe is het met het

vrachtvervoer per vliegtuig in

België en Europa gesteld?

JCD: Het vrachtvervoer heeft een grote

evolutie gekend. Momenteel raken

heel wat maatschappijen in de problemen

door de olieprijs. De vrachtmarkt

heeft enorm te lijden onder

de brandstofprijs, omdat slechts een

deel wordt opgenomen. Als u bovendien

weet dat 80 % van de bedrijfskosten

van bepaalde maatschappijen

uit brandstof bestaat, kunt u zich wel

voorstellen welke invloed de prijs

van een vat aardolie op hun fi nanciële

gezondheid heeft. Bovendien

zien we een verschuiving naar de

zeescheepvaart. Er zijn echter nog te

veel vervuilende schepen en er is ook

het probleem van de ontgassing. Bij

DHL trachten we de beste oplossing

te vinden, ongeacht het gebruikte

vervoersmiddel.

En het treinvervoer?

JCD: Het vrachtvervoer via trein stelt

een probleem, aangezien er minstens

20 wagons nodig zijn. Dat is enorm

veel. We worden ook geconfronteerd

met een zekere onverschilligheid van

de spoorwegmaatschappijen. Uitgezonderd

DB, een Duitse maatschappij

die sinds kort treinen van 1 wagon op

de markt brengt. DHL gebruikt een

dergelijke trein tussen Bologna en

Rotterdam. Maar ook al kennen we

het vertrekuur, toch weten we nooit

wanneer de treinen zullen aankomen.

Ze lopen vaak vertraging op doordat

ze voorrang moeten verlenen aan het

reizigersvervoer. En aan de grens tussen

Italië en Zwitserland, en tussen

Zwitserland en Duitsland moeten we

van locomotief veranderen. Gelukkig

zijn Duitsland en Nederland tot

een akkoord gekomen om hetzelfde

manoeuvre tussen die twee landen te

vermijden. Het ontbreekt de spoorwegen

aan een commerciële refl ex, aan

infrastructuur en een intermodale

uitrusting. Bovendien laten de particuliere

spoorwegmaatschappijen

minder rendabele routes links liggen.

De beste oplossing zou zijn om een

uniek spoorwegnet te creëren dat alle

grote Europese steden met elkaar verbindt,

en om de handelsbetrekkingen

nog meer open te trekken.

Al die verplaatsingen moeten

just-in-time gebeuren, een

werkwijze die bedrijven als DHL

in de hand hebben gewerkt.


dotplusmvb

Overal thuis in de wereld

Met DHL kiest u voor het grootste transportnetwerk wereldwijd, actief in meer dan 200 landen verspreid over de

5 continenten. Wij willen u een totaaloplossing aanbieden voor al uw behoeften rond expres, goederentransport

en logistiek. Daarom vindt u bij DHL vier sterke pijlers onder één dak: DHL Express, DHL Freight, DHL Global

Forwarding en DHL Exel Supply Chain. Samen vervoeren deze vier divisies jaarlijks bijna twee miljard pakketten en

zo’n 40 miljoen ton goederen naar meer dan een miljoen klanten. En dit alleen al in Europa. Bent ú al thuis bij DHL?

www.dhl.be


46

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier vervoer & mobiliteit

JCD: Net als haar concurrenten beantwoordt

DHL enkel aan de marktbehoeften.

Ik zeg geregeld dat ‘justin-time’

heel vaak ‘just too late’ is. We

zien tal van bedrijven die altijd op

het scherp van de snede werken en

steeds meer vervoer nodig hebben.

Om de huidige mobiliteitsproblemen

op te lossen, moeten we het beleid

van ‘stock on wheels’ in vraag stellen.

Bovendien zijn klanten het gewoon

geworden om hun bestellingen binnen

de 24 uur te ontvangen. Zolang

dat niet verandert, zal het vrachtvervoer

alsmaar toenemen.

Hoe evolueert de

vrachtmarkt?

GUY HARDY: De

sector van het

vrachtvervoer via

de lucht beleeft

momenteel een

van de moeilijkste

perioden in twee

decennia. De olieprijzen rijzen de pan

uit. De luchtvaartmaatschappijen leveren

enorme inspanningen om hun

brandstofverbruik te beperken. Uit

de laatste statistieken van de ACI en

IATA blijkt een zwakke groei van 3 %.

In Europa, waar de groei niet meer

dan 1,4 % bedraagt, is het antwoord

‘damage control’. Het vrachtverkeer

naar Afrika neemt met 6,5 % af, met

name door de concurrentie van de

zeescheepvaart. Voor de vrachtactiviteit

van Brussels Airlines verloopt

het jaar 2008 echter tamelijk gunstig.

Onze vooropgestelde groei van 25 %

ten opzichte van 2007 is haalbaar,

grotendeels we in de herfst van 2007

een 4e intercontinentaal vliegtuig

aan onze vloot hebben toegevoegd

voor onze Afrikaanse bestemmingen.

Onze prestaties in Afrika zijn daarom

heel wat beter dan die van de rest van

de sector.

Wat zijn de nieuwe trends?

GH: De belangrijkste trend, en een

heuse revolutie voor onze werkwijze,

is de ontwikkeling van de sector naar

De sector van het vrachtvervoer via de lucht beleeft momenteel een van

de moeilijkste perioden in twee decennia

Guy Hardy, Head of Cargo Sales Brussels Airlines

een ‘paperless business’ of E-freight

(automatisering waardoor papier

overbodig wordt).

Is het vrachtvervoer via het

spoor een heuse concurrent van

het vrachtvervoer via de lucht?

En dat via de weg? Wat is de

bijdrage van het luchtvervoer?

GH: Het spoor- en wegennet vullen

het luchtvervoer in feite aan, omdat

we op verschillende niveaus werken.

Bovendien is het wegennet een zegen

voor het intercontinentale luchtvervoer.

Met het treinvervoer is echter

een betere synergie mogelijk.

Binnen de EU wordt 90 % van alle

goederen per vrachtwagen vervoerd.

Het internationale treinvervoer op

hogesnelheidslijnen kan een concurrent

worden voor het luchtvervoer in

Europa, maar voor het intercontinentale

vervoer zullen er altijd vrachtvliegtuigen

nodig zijn.

Wat is de strategie op lange

termijn van Brussels Airlines

voor het vrachtvervoer?

GH: Brussels Airlines is in de eerste

plaats een luchtvaartmaatschappij

die passagiers vervoert en vluchten

aanbiedt in heel Europa, evenals naar

14 Afrikaanse bestemmingen. Het

vrachtvervoer draagt hoofdzakelijk bij

aan een herwaardering van die Afrikaanse

activiteiten. Daarvoor zetten

we vier Airbus A330-vliegtuigen in.

Onze voornaamste strategische doelstelling

voor het vrachtvervoer is onze

positie in Afrika te consolideren.

Milieuactivisten stellen het

goederenvervoer per vliegtuig

aan de kaak. Ze wijzen vooral

op de beperkte behoefte aan

exotische producten. Wat is uw

antwoord daarop?

GH: Wij leven vandaag de dag in

een globaal dorp waar producten

van de hele wereld beschikbaar zijn.

Bloemen, planten, groenten, vis, zeevruchten

… Het luchtvervoer kan niet

overleven zonder die globale economie.

Biedt de ligging van Zaventem

nog perspectieven voor het

vrachtvervoer? Wat zou er nog

kunnen worden verbeterd?

GH: Brucargo, de cargozone van Brussels

Airport, is bijzonder praktisch

voor alle operatoren. Heel wat luchthavens

in de rest van de wereld benijden

Brussels Airport voor zijn ligging

en de inrichting van zijn cargozone.

Brucargo doet tevens dienst als Europese

hub voor het wegvervoer en

blijft qua ruimte en vervoerde volumes

nog steeds groeien. Regelmatig

worden er infrastructuren en toegangswegen

toegevoegd en verbeterd.


Olivier Duquesne

© DHL


De Mercedes C-Klasse Break.

Dynamisch rijden in grote stijl.

Stap in en laat u verrassen door een zee van ruimte en technologische

innovaties. Het vernuftige Agility-Control-systeem,

dat standaard geleverd wordt, past de schokdempers automatisch

aan uw rijstijl aan en zorgt continu voor de ideale wegligging.

6,0 - 13,7 l/100 km • 157 - 336 g CO2/km

Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid

Maar ook qua veiligheid zit u goed bij de Mercedes C-Klasse Break

dankzij het PRE-SAFE ® -systeem dat in staat is om te anticiperen

op eventuele aanrijdingen. Laat u meevoeren door deze dynamische

stationwagen en geniet, in grote stijl.


48

DYNAMIEK

dossier vervoer & mobiliteit

Mobiliteit, prioriteit van Business Route 2018

Midden november worden de

resultaten gepubliceerd van

Business Route 2018. Dat

is een gezamenlijk initiatief van Beci,

VOKA, het VBO en UWE (Waalse Unie

van Ondernemingen). Met het project

willen de initiatiefnemers een visie en

concreet actieplan bepalen om de sociaaleconomische

dynamiek van Brussel

en de rand te verhogen.

Het probleem van de mobiliteit en het

vervoer is uiteraard zeer belangrijk in

het kader van die Business Route. Brussel

beschikt over een volwaardige infrastructuur

met een haven, luchthaven,

spoor- en wegennet. Maar die infrastructuur

is tevens complex door de verschillende

gewesten die bij het mobiliteitsbeleid

van de metropool en zijn rand

betrokken zijn.

Business Route richt zich niet alleen

op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

maar ook op Halle-Vilvoorde en

Waals-Brabant. Op basis van een benchmarkingstudie

door het Zwitserse

studiebureau BAK wil dit plan enkele

sectorale ontwikkelingspistes voor het

gebied uittekenen. Uit de conclusies van

BAK, waarbij Brussel met 15 Europese

metropolen werd vergeleken, blijkt dat

onze regio nummer één is in productiviteit,

maar dat er heel wat kansen voor

groei en werkgelegenheid niet worden

benut.

De studie werd gevoerd door tien thematische

werkgroepen onder leiding van

zwaargewichten uit de bedrijfswereld.

Elke groep formuleerde een duidelijk

plan met aandachtspunten en actievoorstellen

voor het volgende decennium.

Die groepen en de voorzitters waren:

● Centrum voor internationale ondernemingen,

Johan F. Van den Driessche,

KMPG

● Financieel centrum, Jean Yves Dop-

chie, Forum 187

● Centrum voor zakelijke diensten, Guy

Detrilles, Egon Zehnder International

● EU-hoofdstad, Philippe de Buck van

Overstraeten, BusinessEurope

● Toeristisch, cultureel en vrijetijdscen-

trum, Baudouin Gilles, Accor

● Centrum voor ICT en digitale media,

Tony Mary, IP Globalnet

● Logistiek centrum, Jean-Claude Delen,

DHL

● Kennis- en vormingscentrum, Herwig

Muyldermans, Federgon

● Centrum voor kennisintensieve industrie,

Luc Willame, SDRB

● Centrum voor zorgdiensten, Noël

Coessens, Noël Coessens bvba

Business Route 2018 is een initiatief van

verschillende organisaties van ondernemingen.

Het is hun bedoeling een globaal

en uniek actieplan op te stellen om

de bedrijfsactiviteiten, investeringen en

bijgevolg de werkgelegenheid te doen

toenemen. ●

O.D.

Alle informatie, met inbegrip van een samenvatting

van de studie van BAK, vindt

u op www.beci.be/routeplan

De meest betrouwbare

manier voor

uw internationale

kleine zendingen.

Swiss Post International biedt u een betrouwbare

en feilloze service voor het wereldwijd

versturen van brieven en postpakketten:

Business to Consumer International. Gaande van

de voorbereiding tot de levering, met mogelijkheid

tot Track & Trace en Retourmogelijkheid. Wenst

u persoonlijk advies? Contacteer ons op het

telefoonnummer 078 15 21 45 of bezoek ons

op www.swisspost.be


Think bmi - Think Beyond.

Vaasa

Torshavn

NORWAY

Helsinki

Syktyvkar

Nizhnevartovsk

Oslo

Stockholm Tallinn

ESTONIA

St. Petersburg

Novgorod

Vologda

Jaroslavl

Kirov

Perm

Aberdeen

Riga

Sverdlovsk

Rostov

Edinburgh DENMARK

LATVIA

Gorkiy

Izevsk

Bratsk

Copenhagen

Krasnojarsk

Glasgow

LITHUANIA Moscow

Kazan

Chelyabinsk Omsk

Sunderland Esbjerg

Vilnius

Ufa

Novosibirsk

Ekaterinburg

Leeds

Minsk

Dublin

Gdansk

Tol Yatti

NETH.

Orol

Kuybyshev

IRELAND

Manchester

Berlin

POLAND BELARUS

Rudnyy

London

Voronez

Atbassar

Warsaw

Saratov

Irkutsk

Cork

GERMANY

Astana

Kiev

BELGIUM

Krakow

Lviv

Qaraghandy

LUX. CZECH

Aktyubinsk

Paris

UKRAINE

Volgograd

SLOVAKIA

Hovd

AUSTRIA HUNGARY MOLDOVA

Aralsk

Balqash

Nantes

SWITZ.

Frunze

Almaty

Altay

SLOVENIA ROMANIA

Karamay

FRANCE ITALY CROATIA

Krasnodar

Bucharest

BOSNIA & HERZ.

Alma

Bayonne Toulouse

Constanta

Urumqi

SERBIA

Dalan

Tbilisi

Ata

Hami

BULGARIA

Valladolid

Bishkek

Korla

Porto

MACEDONIA

Madrid Barcelona Rome

Yerevan

Baku

ALBANIA

Ankara

Tashkent

PORTUGAL

Naples

ARMENIA Yumen

Kashi

SPAIN

GREECE

Izmir

TURKEY

Yinchuan

Lisbon

Ashgabat

Qiemo

Sevilla

Adana Aleppo

Hotan

Athens

Xining

Golmud

Gibraltar

Algiers Tunis

Nicosia

Tehran

Damascus

Kabul

Lanzh

TUNISIA

CYPRUS Beirut Bakhtaran

Casablanca Rabat

LEBANON Tel aviv

Tripoli

Amman

Esfahan

MOROCCO Ouargla

ISRAEL Baghdad

Islamabad

Mia

Basra

Chengdu

JORDAN

Shiraz

Canary Islands

ALGERIA

Multan New Delhi

Zigong

Cairo

Reggane

Sabhah

Agra

Damman

Jaipur

Dukou

EGYPT

Varanasi

WESTERN

LIBYA

Riyadh

Allahabad

Jeddah

Dhaka

SAHARA

(Calcutta)

Djanet

Muscat

Al Jawf

Aswan

Ahmadabad

Nan

Kolkata

Makkah (Mecca)

Surat

MAURITANIA Araouane

Bilma

Nouakchott

MALI

NIGER

Khartoum ERITREA

SENEGAL

Dakar

Asmara

Niamey

CHAD

Sanaa

GAMBIA

Bamako

SUDAN

BURKINA FASO NIGERIA N’Djamena

DJIBOUTI

GUINEA BISSAU GUINEA

BENIN

GHANA

Conakry

Abuja

Addis Abbaba

SOMALIA

TOGO

Freetown

COTE

Waw

SIERRA LEONE D'IVOIRE

Porto Novo

CENTRAL AFRICAN

ETHIOPIA

Monrovia

Lome CAMEROON

REPUBLIC

LIBERIA Abidjan Accra

Malabo

Bangui

EQUATORIAL GUINEA Yaounde

UGANDA

SAO TOME & PRINCIPE

Equator Libreville

Kampala KENYA Mogadishu

Sao Tome

CONGO DEM. REP.

Nairobi

GABON OF CONGO RWANDA

Nagpur

Ulhasnagar

H

(Bombay) Mumbai

Vientiane

Pune

Rangoon

Bangkok

Chennai (Madras)

Ph

Cochin

Colombo

Kuala L

Equator

Sing

Brazzaville

BURUNDI

AZERBAIJAN

U. K.

KAZAKHSTAN

MONGOLIA

MONT.

UZBEKISTAN

GEORGIA

KYRGYZSTAN

TURKMENISTAN

TAJIKISTAN

C H I N A

SYRIA

IRAN AFGHANISTAN

IRAQ

NEPAL

KUWAIT

PAKISTAN

BHUTAN

QATAR

U. A. E.

SAUDI ARABIA

OMAN

YEMEN

Myanmar

(Burma) LAOS

BANGLADESH

THAILAND

INDIA

CAMBOD

SRI LANKA

MA

INDIAN

Luanda

Kinshasa

Huambo

Kananga

Likasi

ZAMBIA

TANZANIA

Dar es Salaam

COMOROS

bmi’s extensive network offers flights to destinations in the UK and Ireland, Africa,

the Middle-East and Central Asia from London Heathrow’s Terminal 1.

bmi’s newly located and extended services at Terminal 1 offer passengers reduced

security queues, refurbished check-in desks and fewer crowds providing a smoother,

more efficient airport experience.


50

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier vervoer & mobiliteit

CONFRONTATIE

Zet de dure aardolie het wegvervoer op

losse schroeven?

De sterke stijging van de olieprijzen van dit jaar wakkerde het debat rond het wegvervoer

en het gebruik van de wagen opnieuw aan. Om de impact van die prijsstijging goed te

kunnen inschatten, legden we de meningen van Isabelle Durant, medevoorzitster van

Écolo, en Febiac, vertegenwoordigd door Michel Martens, directeur van de studiedienst

van Febiac, naast elkaar.

Isabelle Durant Michel Martens

Voor de medevoorzitster van Ecolo

bestaat de uitdaging om naar een

ecologische maatschappij te evolueren

er niet in de klok terug te draaien,

maar voor soberheid en kwaliteit

te kiezen. Om die uitdaging tot een

goed einde te brengen, moeten alle actoren in

dezelfde richting bewegen. Alleen zo kan de onverschilligheid

uit het verleden worden bestreden.

Heeft het goederenvervoer over de weg

nog een toekomst, gezien de stijging van de

brandstofprijs?

Ja, natuurlijk. Het wegvervoer zal nooit verdwijnen. Integendeel,

we moeten stoppen met alles in het wegennet te

investeren en beginnen denken aan een fi scaal aantrekkelijke

overgang naar het multimodale vervoer. We moeten

op zoek naar andere oplossingen. Het wegennet mag

niet langer de centrale schakel zijn. Zo moet de overheid

Voor de directeur van de studiedienst

van Febiac (de Belgische federatie van

de auto- en tweewielerindustrie) is

het wegvervoer onvermijdelijk, vooral

voor trajecten van minder dan 300

km. Hij stelt vast dat de industrie

inspanningen doet om haar verbruik

te verminderen. Maar daarvoor moet

ook de weginfrastructuur, en dan met name de ring

rond Brussel en Antwerpen, worden verbeterd.

Heeft het goederenvervoer over de weg

nog een toekomst, gezien de stijging van de

brandstofprijs?

Als u weet dat 85 % van het vrachtvervoer over minder

dan 300 km gebeurt (de afstand vanaf welke het gebruik

van de trein voor bepaalde goederen en op bepaalde

assen interessant wordt) en dat meer dan 95 % van de

bedrijven niet rechtstreeks met het spoorweg- of wa-


massaal investeren in het spoorwegnet. Dergelijke overheidssteun

kan zeer zeker bestaan in een vrijgemaakte

markt. Bovendien zou dat het spoorwegnet de kans bieden

om beter te beantwoorden aan de behoeften van

bedrijven. Daarnaast zou het ook interessant zijn om de

ligging van bedrijven te herbekijken en onnodig vervoer

te vermijden. Ik hoop dat we erin zullen slagen bepaalde

activiteiten te herlokaliseren. Een economische revolutie

is onontbeerlijk. In die logica moeten wegvervoerders

heuse multimodale transportbedrijven worden. Deze sector

is genoodzaakt belangrijke hervormingen door te voeren.

Ik betreur het bovendien dat de aardolieprijs de enige

factor is die een dergelijke evolutie in gang kan zetten. We

hadden er al veel eerder aan moeten beginnen.

Moeten we die kosten aan de consument

doorberekenen, of moeten de bedrijven de kost

dragen? Hoe?

Momenteel zitten de vervoerskosten al in de consumentenprijs.

Maar de consument wordt nauwelijks geïnformeerd.

Dat zou echter moeten aan de hand van een etiket,

dat “vliegtuig” vermeldt, net als de herkomst van het

product. Dat zou de consument bewuster kunnen maken.

Volgens mij is vrachtvervoer per vliegtuig enkel verdedigbaar

voor grote afstanden. De zeescheepvaart moet

ook nog grote inspanningen leveren om de huidige, zeer

vervuilende motoren te veranderen.

Ik ben het niet eens met de fi scale onzin om het btw-

dossier vervoer & mobiliteit

terwegennet verbonden is, bestaat er geen alternatief

voor het wegvervoer. Daarom is die laatste onmisbaar

om tegemoet te komen aan de vervoersbehoeften van

de 300.000 bedrijven en handelszaken die ons land telt.

Dat geldt eens te meer voor de bevoorrading in stedelijke

omgevingen.

Moeten we die kosten aan de consument

doorberekenen of moeten de bedrijven die

kosten dragen? Hoe?

We kunnen die bijkomende kosten op zijn minst gedeeltelijk

vermijden. Een bedrijf kan beslissen te investeren

in de opleiding van chauffeurs, zodat zij een

meer zuinige en defensieve rijstijl hanteren, evenals

in communicatie- en informatietechnologieën (ICT)

om het pendelvervoer beter te plannen, ladingen te

groeperen, vrachtwagens niet leeg te laten terugkeren

en zo het laadvolume van voertuigen te vergroten.

Anderzijds kunnen bedrijven of handelszaken in eenzelfde

stadscentrum of industriepark clusters creëren

en een logistieke partner zoeken om hun ladingen te

groeperen zodat er minder pendelverkeer ontstaat. Tot

slot mogen we niet vergeten dat ook de vernieuwing

van het wagenpark van een bedrijf een grote invloed

kan hebben … In deze tijden van hoge energieprijzen

kunnen dergelijke maatregelen bedrijven helpen om

hun kosten onder controle te houden en competitief te

blijven.

OKTOPUS WAAKT OVER UW VEILIGHEID

PERSONEN • GEBOUWEN • INDUSTRIËLE PROCESSEN • LOKALISEREN VAN VOERTUIGEN EN ANDERE MOBIELE OBJECTEN

TELEBEWAKING:

UW VEILIGHEIDSGARANTIE

Streng geselecteerde medewerkers

Hoogtechnologische infrastructuur

Op maat ontwikkelde procedures

Soepele administratieve en operationele diensten

Morele, technische en functionele garanties

Diensten 24u/24 operationeel

Louizalaan 331

1050 Brussel

Tel.: 32-2-542 05 42

Fax: 32-2-542 05 43

Erkend door de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken

contact@oktopus.com

en de verzekeringsmaatschappijen (ASSURALIA).

Certifi catie: ISO 9001-2000 www.oktopus.com

51

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


52

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier vervoer & mobiliteit

Het wegtransport

afschaffen is geen optie

tarief te doen zakken wanneer de aardolieprijs stijgt. In

plaats daarvan zouden we de lokale productie moeten

stimuleren om het vervoer te beperken. Dat kan door de

landbouwsector te steunen. Bovendien moet de consument

leren om het verbruik van producten die van ver

komen te beperken.

“De zeepbel van het ‘just-in-time’ doorprikken”

Isabelle Durant

Welke investeringen zijn nodig om het

goederenvervoer te verbeteren?

Het wordt hoog tijd dat er in vier domeinen wordt geïnvesteerd.

Het eerste domein is het vrachtvervoer via het

spoorwegnet. Het spoorwegnet moet meer openstaan

voor de behoeften van bedrijven, met name wat de aansluiting

op het net betreft. Ten tweede moet de NMBS

worden aangespoord om zijn cargoactiviteit te stimuleren.

Het derde aspect heeft met de fi scaliteit te maken.

We moeten alternatieven voor het wegvervoer fi scaal

aantrekkelijker maken, vooral voor het zware vervoer

over middellange afstand. Tot slot moeten er formules

als de HST-lijn voor goederenvervoer worden ontwikkeld

om het vrachtvervoer per vliegtuig te vervangen. Dat vereist

enige creativiteit, zoals het geval is bij gegroepeerde

transporten. We moeten ons vragen stellen bij het principe

van ‘snelheid’. Snelheid tegen elke prijs is een valstrik

gebleken: we zijn gestopt een voorraad aan te leggen en

het verkeer is toegenomen.

Is het wegvervoer onvermijdelijk en wat zijn de

alternatieven?

Er bestaat geen wondermiddel. Maar we moeten af van

bepaalde dogma’s. Zo moeten we over tragere distributiekanalen

nadenken en een toegevoegde waarde proberen

te bereiken door de snelheid te vervangen. Bijgevolg

kunnen we een einde maken aan het paroxisme door

oplossingen te zoeken die rendabel zijn en tegelijkertijd

werkgelegenheid creëren. We moeten de zeepbel van het

‘just-in-time’ doorprikken. ●

Welke investeringen zijn nodig om het

goederenvervoer te verbeteren?

Als u weet dat het vrachtvervoer tegen 2030 nog met

bijna 50 % zal toenemen, is het niet alleen noodzakelijk

om de capaciteit van onze vervoersnetwerken beter te

gebruiken, maar ook om ze te vergroten. Ten minste als

ons land zijn positie van logistieke draaischijf in Europa

wil behouden. Het vervoer per trein, evenals de binnen-

en kustscheepvaart lenen zich perfect voor het vervoer

over lange afstand. De voorbije jaren werd al heel wat

vooruitgang geboekt op het vlak van het aanbod, de

kwaliteit, de stiptheid en de betrouwbaarheid van die

vervoersmiddelen. We mogen ons bijgevolg gerust verwachten

aan een ‘modal shift’ van het vervoer over de

weg naar dat per trein of schip, of toch ten minste aan

een instandhouding van de huidige ‘modal split’. Dat

neemt niet weg dat het wegvervoer zal blijven groeien,

waardoor er ook in het wegennet moet worden geïnvesteerd:

knelpunten moeten worden weggewerkt, ontbrekende

schakels zoals de afsluiting van de ring rond Antwerpen

moeten worden verwezenlijkt, de Brusselse ring

moet worden heraangelegd en tal van expreswegen

moeten in autosnelwegen worden omgevormd. Wat in

het bijzonder het goederenvervoer betreft, moeten we

er eveneens aan denken om langs de drukste verkeersassen

speciale verkeersstroken of corridors voor zware

vrachtwagens in te richten. Voor het vervoer over korte

afstanden bestaat er geen alternatief voor vrachtwagens

en bestelwagens. De investeringen moeten bijgevolg

worden gericht op een effi ciënter gebruik van de

voertuigen en hun laadvermogen.

“Het wegvervoer zal zijn plaats in de

maatschappij van morgen enkel kunnen

behouden als voertuigen en vrachtwagens

erin slagen hun ecologische voetafdruk te

verkleinen”

Michel Martens

Is het wegvervoer onvermijdelijk, hoe gaan we

daarmee om en wat zijn de alternatieven?

Het wegvervoer zal zijn plaats in de maatschappij van

morgen enkel kunnen behouden als voertuigen en

vrachtwagens erin slagen hun ecologische voetafdruk

te verkleinen. De auto-industrie beschouwt deze helse

uitdaging als een kans om meer dan ooit in milieuvriendelijke

voertuigen en technologieën te investeren

en te innoveren. Zo zal het wegvervoer aan de toekomstige

mobiliteits- en vervoersbehoeften van bedrijven

en burgers kunnen blijven tegemoetkomen op een effi

ciëntere, veiligere en milieuvriendelijkere manier door

minder natuurlijke rijkdommen te gebruiken. ●

Olivier Duquesne


db d dPRINTT

FRANCE • BELGIUM • POLSKA • MOROCCO

YOUR PRINTING

SOLUTION

Boulevard Industriel, 109 – 1070 Bruxelles – BELGIQUE

Tél : +32 (0)2 526 84 40 – Fax : +32 (0)2 524 43 45

E-mail : info@dbprint.be – www.dbprint.be


Preventie en gezondheid

brengen heel wat met zich mee.

Gemotiveerde werknemers, bijvoorbeeld.

De externe dienst van Mensura. De oplossing voor meer interne veiligheid, welzijn en preventie.

De Wet over Welzijn op het Werk verplicht u om te investeren

in preventie en gezondheid. Natuurlijk kan u dat

als een last beschouwen. Maar u kan het ook bekijken

als een kans om de bedrijfsresultaten te verbeteren.

Want gezonde mensen in een gezonde, veilige werk-

omgeving presteren beter. Mensura helpt u daarbij met

dokters en risico-experts. De oplossingen motiveren

uw medewerkers en hebben zo een positief effect op

uw resultaten. Dat motiveert u toch om een kijkje op

onze website te nemen? www.mensura.be.


DOSSIER

Nom auteur

De eerste plaats is geen echte

verrassing: de betalingsachterstand

vanwege de

klanten verontrust de ondervraagde

bedrijfsleiders het meest. Het gebrek

aan geld werkt de Brusselse werkgevers

behoorlijk op de zenuwen.

Terecht, zo blijkt. Volgens een studie

van Intrum Justitia, een specialist in

kredietbeheer, ging er in België in

2007 een indrukwekkende som van

7,7 miljard euro aan onbetaalde facturen

verloren. Bovendien wordt in

België bijna de helft van de facturen

niet binnen de voorziene termijn betaald.

De belangrijkste vrees van de

werkgevers is dus gegrond.

Hallo, helpdesk?

Hoewel bij de overgang naar de euro

en het nieuwe millennium de gevreesde

problemen uitbleven, zijn

Titre Veiligheid Dossier

Titre article 1

Titre

Waar

article

liggen

2

werkgevers van wakker? 55

Titre

Hoe arbeidsongevallen

article 3

voorkomen? 59

Titre

Tijdelijke

article

werkkrachten

4

lopen

Titre het meeste article 5risico

61

Titre Hebt article u uw babysitter 6 verzekerd? 62

PEILING

Waar liggen

werkgevers van wakker?

Faillissement, staking, computerpech, industriële spionage, betalingsachterstand, laster

door de media, agressie, diefstal … Waarvoor zijn werkgevers bang? Waarvan liggen ze ‘s

nachts wakker? Waarvan krijgen ze grijze haren … Beci voerde onlangs een enquête uit

om te weten te komen welke dreigende gevaren de Brusselse bedrijven boven het hoofd

hangen. Het verdict leest u hier!

werkgevers in de tweede plaats het

meeste bang voor een algemene computerpanne.

Uit een steekproef van de

UCM bij enkele IT-specialisten blijkt

dat de meest voorkomende panne nog

steeds te wijten is aan … een slecht

aangesloten kabel. Ongeloofl ijk, maar

waar. Volgens de informatici in kwestie

leidt tussen de 30 en 40 % van de

oproepen bij een helpdesk tot die conclusie


Wat de werkgevers echter vooral vrezen,

is een netwerkpanne. In dat geval

is immers (bijna) iedereen, behalve de

IT-dienst, technisch werkloos! Weinig

werknemers kunnen tijdens hun

werk nog zonder hun pc. Opbergmappen

in archiefkasten en handgeschreven

notities zijn verleden tijd. Alles zit

in de computer. Een panne van enkele

uren kost de bedrijven al snel astronomische

bedragen. Vandaag de dag

worden gegevens echter steeds vaker

op verschillende schijven opgeslagen

(mirroring), waardoor een bedrijf niet

langer alles verliest of toch minstens

de schade kan beperken.

In België wordt bijna de helft van de facturen

niet binnen de voorziene termijn betaald.

55

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


56

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier veiligheid

De IT-verantwoordelijken zijn vooral

bang voor een aanval van buitenaf.

Een aanval van hackers en hun virussen,

met andere woorden. Ondanks

een uitgebreid arsenaal van fi rewalls

en andere antivirusprogramma’s kan

er altijd een bres in het IT-systeem

worden geslagen. Het MyDoomwormvirus

bijvoorbeeld dat recent

het e-mailverkeer besmette, zaaide

paniek in de hele wereld. Ondanks

de ongezien snelle verspreiding van

het virus bleek na analyse dat de

Belgische bedrijven bijzonder goed

weerstand hadden geboden aan de

aanvallen van de worm. Met

dank aan de antivirusprogramma’s!

Recordaantal

faillissementen

Op drie staat het

schrikbeeld

van een

faillissement. Het bezorgt de ondervraagden,

net als alle zelfstandigen

en zaakvoerders, nachtmerries. Ze

vrezen niet alleen een eigen faillissement,

maar ook dat van een leverancier

of een klant. Want dat heeft onvermijdelijk

negatieve gevolgen voor

de activiteit van de ondervraagde bedrijfsleiders.

Ook hier geven de cijfers

de bedrijfsleiders gelijk. Het aantal

faillissementen in België neemt nog

elke maand toe.

Uit de meest recente gegevens die

onlangs door het economische studiebureau

Graydon werden

gepubliceerd, blijkt dat

er afgelopen juni nogmaals

een record sneuvelde

wat het aantal

faillissementen betreft.

855 Belgische bedrijven

moesten de boeken sluiten;

dat is 24,5 % meer dan

in dezelfde periode vorig

jaar. Tijdens de eerste helft

van dit jaar nam het aantal uitgesproken

faillissementen (4.243)

met 6 % toe ten opzichte van

het eerste semester van

2007. Bovendien is er

slecht nieuws voor de

Brusselse ondernemers:

de situatie in

de hoofdstad is het

meest zorgwekkend.

Daar steeg

het aantal faillissementen

met 16

%, wat de slechtste

prestatie

sinds 1997 is.

Het overkomt

niet alleen

anderen

De werkgevers vermelden

ook gezondheidsproblemen die het

goede verloop van de zaken kunnen

verhinderen. Dat is vooral zo

in structuren waarbij de bedrijfsleider

verschillende functies vervult.

Externe elementen, zoals

overstromingen, aardbevingen,

explosies en vervuiling worden

op dezelfde hoogte geplaatst als

de gezondheidsproblemen van de

Bestolen worden behoort niet tot de

voornaamste bekommernissen van de

werkgevers en toch …

bedrijfsleider. Ook laster door de media,

de verspreiding van vertrouwelijke

gegevens en industriële spionage

worden door werkgevers gevreesd.

De Brusselse werkgevers hebben

daarentegen zichtbaar vertrouwen

in hun werknemers of leiden hun

bedrijf in een goed sociaal klimaat:

een personeelsstaking komt in de

ranglijst van Beci pas op de negende

plaats. Nochtans weten we dat het

aantal Belgische werknemers dat bij

een vakbond aangesloten is tot de

bovenste middenmoot in Europa behoort

(meer dan 70 %). Wat het aantal

stakingsdagen betreft, bevindt

België zich echter op de vijfde plaats

in de Europese ranglijst. De dreiging

van een staking is bijgevolg zeer reeel,

hoofdzakelijk bij middelgrote

of grote bedrijven. Kmo’s blijven tot

dusver wat gevrijwaard tegen sociale

onrust.

Niet onberoerd blijven

Tot slot vinden we achteraan in het

peloton het volgende zooitje: schrik

voor een terugtrekking van fondsen,

politieke crisis, niet-naleving

van sectorale normen, agressie en

diefstal. Vooral dat laatste element

laat ons niet onberoerd. Want ook

al wordt diefstal tijdens de enquête

meermaals aangehaald en lijken de

werkgevers zich bewust van de risico’s,

toch beschermen nog te weinig

bedrijfsleiders van kmo’s zich erte-

TOP 13 van zaken

waarvoor Brusselse

werkgevers bang zijn

Betalingsachterstand

Algemene computerpanne

Faillissement

Faillissement van een leverancier / klant

Hartaanval / slechte gezondheid van de

baas

Natuurramp

Laster door de media

Industriële spionage

Personeelsstaking

Terugtrekking van fondsen

Politieke crisis

Niet-naleving van sectorale normen

Agressie / diefstal


ARCHIEF-

PROBLEMEN?

Archiving Solutions

Your information is nowhere safer

de perfecte archiefoplossing

bel nu naar 078 15 31 61 of surf naar www.merak.eu


58

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier veiligheid

gen. Ze verbergen zich nog te

veel achter een bijzonder gevaarlijke

“Dat overkomt mij niet”houding.

Die vaststelling geldt echter

niet alleen voor diefstallen en

agressie, maar ook voor industriele

spionage of bepaalde externe

elementen.

Nochtans kunnen enkele basismaatregelen,

zoals de installatie

van een beveiligingssysteem, een

camera, een gepantserde deur of

de uitvoering van een risicostudie,

het ergste voorkomen. Want

wat is er erger dan het slachtoffer

worden van een diefstal of brand

en vervolgens met lege handen

achterblijven omdat u volgens

de verzekeringsmaatschappij

niet vooruitziend genoeg was? ●

Hélène Legrand

Wat is de Who’s Who ?

Verlamd door de schrik … om zich te vergissen

Staking, faillissement, vakbonden, journalisten, diefstal, concurrenten, klanten … Duizend-en-een

zaken kunnen bedrijfsleiders grijze haren bezorgen. Maar volgens Marc

De Wilde, coach van top executives*, is er één vrees die hen meer dan alle andere uit

hun slaap houdt. Welke? De vrees om zich te vergissen! En die vrees is allesbehalve

ongevaarlijk voor het bedrijfsleven.

In de eerste plaats voor de managementstijl van de bedrijfsleider. “Een bedrijfsleider

die bang is om zich te vergissen, hult zijn strategie in een zekere waas, alleen maar

om indien nodig van koers te kunnen veranderen …”, verduidelijkt Marc De Wilde.

Die artistieke waas veroorzaakt vervolgens een gebrek aan transparantie binnen het

bedrijf. Paradoxaal genoeg gaat de werkgever dan plots een onbuigzame houding ten

opzichte van zijn entourage aannemen. “Om het gebrek aan duidelijkheid te compenseren,

gaat de bedrijfsleider beslissingen nemen op een zeer onbuigzame manier, met

de redenering ‘Ik ben de baas, dus ik beslis’”, aldus de specialist nog.

Deze oneffi ciënte managementstijl laat zich uiteraard voelen binnen het personeel.

“Die vrees van de bedrijfsleider vertaalt zich immers in een paternalistische en zelfs

infantiliserende werksfeer”, legt Marc De Wilde uit. Iemand die bang is om zich te vergissen,

verschuilt zich achter procedures. Hij heeft geen vertrouwen meer in het intellect

van zijn team en doet daarmee elke ondernemingszin teniet. Het onvermijdelijke

gevolg is een demotivering van het personeel en een leegloop van het bedrijf.

* Marc De Wilde is coach binnen de fi rma Executive Coaching. Zijn specialiteit: hoger

kaderpersoneel begeleiden wanneer ze nieuwe functies opnemen.

U zoekt klanten, partners, leveranciers ?

U kan ze vinden in de Who’s Who, het grootste Brusselse economische netwerk !

Who’s Who

2008-2009

● Het gedetailleerde visitekaartje van alle leden van Beci, te weten meer dan 3.000 bedrijven

in het Brussels gewest, gerangschikt volgens activiteitensector

● De mogelijkheid voor uw onderneming om vruchtbare contacten te leggen met

invloedrijke bedrijven

● Een onmisbaar prospectie-instrument in het kader van de ontwikkeling van uw

activiteiten

Mis deze unieke kans niet,

bestel vandaag nog

de Who’s Who !

The guide

of Brussels

Companies

Who’s who

2008 | 2009


Verkoopprijs :

20 € incl. BTW

Inlichtingen en of bestellingen :

Didier Amandt

Tel. 02 643 78 34

whoswho@beci.be

H.L.


VEILIGHEID

Elk ongeval is een ongeval te veel

dossier veiligheid

Elke drie en een halve minuut sterft er iemand ten gevolge van zijn beroepsactiviteit. Dat

is te veel. Veel te veel. Nochtans is de preventie van arbeidsongevallen al enige tijd een belangrijke

uitdaging voor bedrijven. Met als invalshoek de risicoanalyse. Een woordje uitleg.

«

Elk arbeidsongeval en elke beroepsziekte

is een ongeval en

een ziekte te veel”, aldus Vladimír

Spidla, Europees commissaris

voor werkgelegenheid, sociale zaken

en gelijke kansen. “Ook al kennen ze

geen dodelijke afl oop, hun gevolgen

zijn voor de betrokkenen en voor de

economie onaanvaardbaar. Elk jaar

worden miljoenen werknemers in de

Europese Unie het slachtoffer van ongevallen

die hen minsten drie werkdagen

aan het bed kluisteren. Dat

kost de economie handenvol geld.

Een beoordeling van de risico’s is de

beste manier om die cijfers te doen

zakken. Een risicoanalyse is echter

maar een eerste stap. Er moeten concrete

maatregelen volgen.”

Het risico aan de bron

uitschakelen

We stellen vast dat een veilige en

gezonde werksfeer nog steeds geen

verworven feit is. Nochtans is de problematiek

van de arbeidsongevallen

de voorbije jaren sterk geëvolueerd,

vooral wat de preventie betreft. In

Contributing to a Safer Society

de eerste plaats natuurlijk omdat dat

bij wet bepaald is. Maar ook omdat

de werknemers het kapitaal van een

bedrijf zijn en omdat fysieke pijn en

een achteruitgang van de levenskwaliteit

koste wat kost moeten worden

vermeden. En tot slot omdat er een

kostenplaatje aan verbonden is.

Vooral de fi losofi e achter het beleid

voor welzijn op het werk kende echter

een heuse revolutie. “Vroeger was

preventie te vaak op de gevolgen van

de risico’s gericht. Daardoor werden

REKEN OP ONS.

ALTIJD EN OVERAL.

Kantoren of industriële gebouwen zijn het kloppend

hart van uw bedrijf. Omdat u liever niets aan het toeval

overlaat, ontwikkelde Group 4 Securicor geïntegreerde

beveiligingsoplossingen op maat van elke organisatie.

Van onthaal, bewakingsdiensten, toegangscontrole,

inbraakdetectie, telebewaking, camerabewaking tot

interventiediensten kan u bij Group 4 Securicor terecht.

De uitgekiende mix van technologische knowhow én

de inzet van onze opgeleide medewerkers vormen de

beste garantie op een veilige werkplek.

Vraag snel meer informatie of het bezoek van een

veiligheidsconsulent op

+32 2 712 59 11 - securityservices@be.g4s.com

www.group4securicor.be

59

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


60

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier veiligheid

de gevolgen aangepakt en niet zo

zeer de bron van de risico’s”, horen

we bij Prevent, de beroepsvereniging

ter verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden.

Zelfs de wet

mengde zich in de kwestie. Bijgevolg

moeten werkgevers voortaan kiezen

voor het alternatief dat het risico aan

de bron uitschakelt. “Het is altijd beter

om een gevaarlijk product door een

ander product te vervangen dan het

personeel een beschermingsuitrusting

te laten dragen”, aldus Prevent.

In dezelfde geest kunnen we stellen

dat collectieve beschermingsmiddelen

altijd de bovenhand moeten krijgen.

De voorkeur moet bijgevolg naar

een afzuigsysteem op een machine

gaan in plaats van naar persoonlijke

beschermingsmiddelen.

En in België?

Al in 2002 nam België een aantal

initiatieven ter zake. Die initiatieven

waren echter nogal beperkt: onder-

zoeken naar ongevallen, een betere

omkadering van tijdelijke arbeid en

een uitbreiding van de dwangmiddelen

ter beschikking van de inspecteurs.

In 2004 zag het FARAO-plan

(het Federaal Actieplan voor de Reductie

van Arbeidsongevallen) het

daglicht. Dat plan vereenvoudigt niet

alleen de administratie voor de werkgevers,

maar voorziet ook een bonusmalussysteem

en een herwaardering

van de interne en externe preventiediensten.

Vandaag de dag zweert men in deze

kringen alleen nog bij de methode

van de risicoanalyse die uit drie stappen

bestaat: het gevaar identifi ceren,

de risico’s bepalen en specifi ceren,

de risico’s beoordelen. Maar bovenal

moeten er concrete maatregelen

worden getroffen. Zo niet, is het een

maat voor niets! ●

Hélène Legrand

Probleem

om te kiezen?

Eén dode om de drie en

een halve minuut

Jaarlijks sterven er in de Europese Unie 5.720

mensen ten gevolge van een arbeidsongeval.

Elk jaar worden 159.500 werknemers

door een beroepsziekte geveld. Op basis van

die cijfers kunnen we stellen dat er in de

EU om de drie en een halve minuut iemand

sterft aan de gevolgen van een arbeidsongeval

of beroepsziekte.

Uit een studie van Prevent bij 5.000 bedrijven

blijkt dat 71 % van de bedrijven aanhoudend

aandacht besteedt aan de gevaren en

risico’s op de werkplaats.

Volgens de bedrijven zijn er hoofdzakelijk

zes domeinen waarin ze vooruitgang hebben

geboekt op het vlak van welzijn op het

werk:

- gezondheid (88 %)

- veiligheid (85 %)

- arbeidshygiëne (85 %)

- milieu (76 %)

- inrichting van de werkplaatsen (74 %)

- geweld, pesterijen en ongewenste intimiteiten

(73 %).

Het zwakke broertje in de preventie blijft

echter de psychosociale belasting (stress, …),

die nog steeds over het hoofd wordt gezien.

Beci reikt u

een waaier

van diensten aan!

Aarzel niet

en word lid!

Geef ons een seintje

op het nummer

02 648 50 02

of surf naar

www.beci.be


« Ik was op de vloer bezig met mijn

werk toen ik over een transportbandsysteem

wilde stappen dat

door de hele fabriek liep. Die kortere

weg werd regelmatig gebruikt door

opzichters, andere werknemers en

zelfs bezoekersgroepen. Toen ik over

de band stapte, zette ik mijn voet op

het verkeerde moment op de verkeerde

plaats neer. Mijn linkervoet kwam

vast te zitten.” Het been van Candace

moest worden geamputeerd.

Met de getuigenis van deze jonge

Amerikaanse lanceerde de vereniging

Prevent een grootschalige campagne

ter preventie van arbeidsongevallen

bij jongeren. Terecht, als u weet dat

onder andere tijdelijke werkkrachten

of jobstudenten het meeste risico op

een arbeidsongeval lopen.

De risicograad

Een gebrek aan ervarenheid, bedrijfskennis

en praktijkervaring. Er zijnn

legio verklaringen voor. Maar het

verandert niets. Vedior besloot tot actie

over te gaan en deze situatie niet

als een voldongen feit te aanvaarden.

Sinds 2005 is er een heus preventiebeleid

van kracht. “Wij werken op

basis van verschillende pijlers”, legt

Glenn Nuytemans, risk manager

van Vedior, uit. “In de eerste plaats

identifi ceren we de klanten die risico

lopen aan de hand van een formule

die de cijfers voor de frequentie en de

ernst met elkaar in verband brengt.

Het resultaat is de risicograad van

het bedrijf. Als die meer dan 400 bedraagt,

nemen we maatregelen.” In

2006 stonden er 28 bedrijven op de

zwarte lijst. In 2007 waren er dat 24,

waarvan er slechts zes beide jaren op

de lijst stonden. De formule lijkt dus

vruchten af te werpen.

Maar welke? “In de eerste plaats is

er een zekere bewustwording bij het

bedrijf dat zijn naam niet te vaak op

die lijst wil zien staan. Daarom zal het

zelf maatregelen treffen om de veiligheid

op de werkplaats te verbeteren

om niet elk jaar op die lijst voor te

komen”, verklaart Glenn Nuytemans.

“Als een bedrijf bovendien systematisch

op deze lijst voorkomt, stappen

we op een andere aanpak over. De betreffende

fi rma moet vervolgens zelf

opdraaien voor de schadevergoeding

van het ongeval, terwijl dat in de andere

gevallen door Vedior gebeurt.” Als

dat geen overtuigend argument is…

Dezelfde oorzaken, dezelfde

gevolgen

“Onze belangrijkste pijler is echter de

uitvoering van een risicostudie. Aan

de hand daarvan bepalen we de oorzaken

van het ongeval”, aldus nog de

risk manager. “Zo hebben we kunnen

vaststellen dat vaak dezelfde machines

verantwoordelijk zijn voor de ongevallen.”

dossier veiligheid

Tijdelijke werkkrachten lopen het meeste risico

“Na mijn eerste jaar aan de universiteit begon ik een vakantiejob in de plaatselijke papierfabriek.

Mijn taak bestond erin om op de grond gevallen papiersnippers op te rapen en de

werkruimte netjes te houden. Op een zekere dag nam ik een veelgebruikte sluipweg in de

fabriek. Ik besefte daarbij niet dat de kortste weg niet altijd de meest veilige is …”

Preventie is een van de middelen om

het aantal werkongevallen terug te schroeven

Voor dergelijke gevaarlijke machines

wil Vedior verder gaan dan wettelijk

verplicht is. “Nemen we bijvoorbeeld

de snijmachine in een slagerij. Die

is verantwoordelijk voor heel wat

ongevallen bij tijdelijke werkkrachten.

De wet verplicht daarom om de

waarschuwing ‘opgelet, gevaar voor

snijwonden’ te vermelden. Wij trachten

echter om dergelijke ongevallen

te voorkomen door hen bijvoorbeeld

een informatieblad over het gebruik

van de machine te geven.” En dat

werkt, want het aantal ongevallen

aan snijmachines nam van 81 in 2005

tot 34 het jaar nadien en uiteindelijk

tot 14 in 2007 af.

“Over het algemeen bevinden we

ons op het vlak van arbeidsongevallen

15 % onder het sectorgemiddelde”,

bevestigt Glenn Nuytemans tot slot.

Een prestatie die des te opmerkelijker

is daar de verhouding arbeiders versus

bedienden bij Vedior groter is dan

bij de concurrentie. Een voorbeeld dat

zeker navolging verdient! ●

61

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


62

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

dossier veiligheid

HUISPERSONEEL

Hebt u uw babysitter verzekerd?

Dat is bij wet verplicht. Elke persoon die voor u werkt moet in het kader van de wet op de

arbeidsongevallen verzekerd zijn. Een tuinman, een poetsvrouw, een babysitter. Elk heeft

het recht om bij een ongeval een schadevergoeding van u te eisen. Bent u niet verzekerd,

pas dan maar op voor de factuur.

De komst van de dienstencheques

heeft de situatie

lichtjes gewijzigd. Maar dan

nog. In België genieten nog niet alle

poetsvrouwen van een verzekering

voor “huisbedienden”. Toch is het verplicht

om hen te verzekeren. Dat niet

doen is niet zonder risico’s.

“Huisbedienden moeten in het kader

van de wet van 1971 op de arbeidsongevallen

worden verzekerd. Dat is

wettelijk verplicht zodra de persoon

wordt vergoed en er sprake is van een

werkgever-werknemerrelatie”, aldus

Wauthier Robijns, woordvoerder van

Assuralia (beroepsvereniging voor

verzekeringsondernemingen). Een

kok, een poetsvrouw, een huisknecht,

een boswachter en zelfs een babysitter.

Zonder uitzondering moeten ze allemaal

van een verzekering genieten

die hen zowel bij de uitoefening van

hun werk als op de weg van en naar

hun werk dekt.

Een interventiefonds

Het is goed te weten dat het verplicht

is. Nog beter is echter te weten wat u

riskeert als u zich aan die verplichting

onttrekt. “Er bestaat een fonds. Het

fonds voor arbeidsongevallen vergoedt

slachtoffers wanneer een in gebreke

blijvende werkgever zijn werknemer

niet heeft verzekerd. Dat fonds

dient vervolgens een klacht in tegen

de werkgever, zodat er sancties tegen

hem kunnen worden genomen”, legt

Wauthier Robijns uit.

Een dergelijke schadevergoeding betalen

kan duur uitvallen. De verzekering

van huispersoneel gebeurt immers op

drie niveaus: de medische kosten voor

de verzorging van alle lichamelijke en

mentale letsels, de vergoeding voor

het inkomensverlies, en in geval van

overlijden ook de begrafenis, de repatriëring

van het lichaam en de betaling

van een rente aan de personen

die van het inkomen van de werknemer

in kwestie afhankelijk zijn.

Een wandelende ramp

Bovendien moet u weten dat de fout

niet in hoofde van de werknemer moet

zijn begaan opdat er van een schadevergoeding

sprake is. Met andere

woorden, ook al is uw tuinman een

echte wandelende ramp, al wat hem

overkomt wordt door de verzekering

gedekt.

De enige uitzondering: de verzekeringsmaatschappij

betaalt geen vergoeding

voor morele schade. “Als het slachtoffer

in zijn vrije tijd saxofoon speelt en dat

door het ongeval niet langer kan doen,

zal de verzekering dat niet vergoeden”,

legt de beroepsvereniging uit.

Voor enkele tientallen euro per jaar

is het sop de kool echter wel waard.

Nog dit: “een maatschappij bezorgt

uw gegevens niet per se aan de fi scus

wanneer u op een verzekeringspolis

inschrijft”, verzekert de woordvoerder

van Assuralia. Ten minste,

zolang er zich geen ongeval

voordoet. Want wanneer een

werknemer van de verzekeringsmaatschappij

een vervangingsinkomen

krijgt,

terwijl er tot dan nooit een

inkomen werd aangegeven,

dan hebt u de poppen

aan het dansen…

Een riskante verhuis

Tot slot wordt de term arbeidsovereenkomst

in de meest

ruime zin van het woord geinterpreteerd.

“Als een babysitter

op weg naar huis een

ongeval krijgt met haar

Vergeet uw babysitter niet te verzekeren!

bromfi ets nadat ze op uw kinderen

heeft gepast, wordt u als haar werkgever

beschouwd en bent u verplicht een

schadevergoeding te betalen”, aldus

Wauthier Robijns. Meer nog. Een van

uw vrienden helpt u gratis met verhuizen.

Hij beslist om in z’n eentje de

piano te dragen. Daarbij loopt hij een

hernia op. Dat kan hij van u een schadevergoeding

en de betaling van zijn

medische kosten eisen.

Daarom hebben verzekeringsmaatschappijen

een reeks polissen in het

leven geroepen die dit soort behoeften

dekken. “De contracten voor huisbedienden

staan vaak niet op naam.

Daardoor kan Sebastien de ene dag

komen babysitten en Juliette de week

nadien”, legt de woordvoerder uit.

Veel maatschappijen stellen ook voor

om de optie voor huisbedienden toe

te voegen aan verzekeringspakketten

waarop over het algemeen door alle

gezinnen wordt ingeschreven, zoals de

familiale verzekering.

Een gewaarschuwd werkgever

is er twee waard… ●

H.L.


Ziekteverzuim in België

In 2007 publiceerde Securex een ‘white

paper’ rond ziekteverzuim in België.

Uit die enquête bleek dat het ziekteverzuim

in 2007 weer toenam na een

lichte stagnatie in 2006. De kosten voor

het ziekteverzuim namen van 8,2 miljard

euro in 2006 tot 9,2 miljard euro in

2007 toe! Die stijging is te wijten aan

de afwezigheden van minder dan een

maand, een toename van het aantal

werknemers op de Belgische markt en

een stijging van de lonen.

Sinds 2001 is de frequentie van de afwezigheden

door ziekte het grootste

bij de jonge werknemers (< 30 jaar).

Ook in 2007 bereikte deze leeftijdsgroep

opnieuw de hoogste frequentie.

Voor de oudste werknemers (≥ 55 jaar)

is de gemiddelde duur van het ziekteverzuim

altijd het grootst.

Het loon blijkt in 2007 ook een belangrijke

indicator te zijn. Bij werknemers

met een brutomaandloon van € 3.000

of meer ligt het percentage voor ziekteverzuim

aanzienlijk lager dan bij

werknemers met een lager loon. Die

tendens was in 2007 nog sterker dan

in de voorgaande jaren en geldt zowel

voor afwezigheden van korte, middellange

als lange duur.

De enquête bracht ook enkele verschillen

op het gebied van de gewesten

aan het licht: in Brussel en Vlaams- en

Waals-Brabant is het ziekteverzuim

het laagst!

Psychologie van het

ziekteverzuim

Gestresseerde of ontevreden werknemers,

of werknemers die van werk

willen veranderen zijn vaker en langer

afwezig dan de andere. Controleartsen

zien ook een verband tussen het

soort werk en bepaalde afwezigheden.

Een grotere werkdruk kan bijgevolg

tot meer afwezigheden lijden.

De werkgerelateerde problemen die

BOEKEN

“Sociale verkiezingen ... en daarna?”

Eind mei 2008 werden er sociale

verkiezingen georganiseerd. In sommige

ondernemingen vielen geen

verrassingen te melden. In andere

ondernemingen hebben de verkiezingen

de samenstelling van de interne

organen dan weer fl ink door

elkaar geschud. En er waren ook

ondernemingen waar voor de eerste

keer sociale verkiezingen werden

georganiseerd.

In deze ondernemingen zal het gebrek

aan ervaring met de werking

van de interne organen beide partijen

verplichten om deze nieuwe rollen te

leren vervullen. En iedereen weet

hoe slecht een stuk kan zijn wanneer

geen van beide acteurs perfect

zijn rol kent. Het boek “Les elections

sociales et après?” (Sociale verkiezingen

... en daarna?) wil de taak van de

bedrijfsleiders - op wie deze laatste

situatie van toepassing is - vergemakkelijken.

Toch is het boek niet alleen voor hen

bestemd. Het richt zich tot iedereen

die te maken heeft met vertegenwoordigers

van de werknemers.

Bedrijfsleiders en kaderleden met

ervaring in deze materie zullen hun

kennis bevestigd zien door nieuwe

benaderingswijzen voor een serener

sociaal klimaat in hun onderneming.

Wie vreest dat hij de gevolgen van

een vakbond in zijn onderneming

niet zal aankunnen, zal ontdekken

hoe hij de goede werking van de interne

organen kan bevorderen en

beetje bij beetje een gunstig sociaal

klimaat kan bewerkstelligen.

Afhankelijk van wat hem bezighoudt,

kan de lezer het boek vanaf

het begin beginnen te lezen of vanaf

eender welk hoofdstuk. Elk hoofd-

dossier veiligheid

het meest tot ziekteverzuim lijken

te lijden, zijn hoofdzakelijk aandoeningen

aan het bewegingsapparaat

en psychische problemen, vooral te

wijten aan stress. Stress blijkt een belangrijke

bron van ziekteverzuim te

zijn, maar weinig studies lijken dat te

bevestigen.

Favoriete dagen

Op bepaalde dagen melden werknemers

zich vaker ziek dan op andere.

De meeste favoriete dagen houden

rechtstreeks verband met feestdagen,

schoolvakanties, bijzondere aangelegenheden,

enz. Volgens de studie

kiezen de werknemers die dagen om

zich ziek te melden, alhoewel de reden

voor die afwezigheid niet altijd of alleen

een ziekte is.

S.B.

volgens “Absenteïsme in België 2007”,

White Paper uitgevoerd door Zebra-

Zone op vraag van Securex.

stuk is geschreven door een expert

in de behandelde materie en het hele

boek behandelt nu eens theoretische

en dan weer praktische aspecten, zoals

een voorstelling van de vakbonden,

de geschiedenis van de relaties

tussen werknemersorganisaties en

werkgevers, de typische kenmerken

van de vakbonden in België, de werking

van de drie interne organen

(ondernemingsraad, comité voor

preventie en bescherming op het

werk en vakbondsafvaardiging), het

verband tussen de kwaliteit van het

humanresourcesbeleid en het sociale

klimaat in een onderneming, …

Het boek « Les Elections sociales… et après ? »

(Sociale verkiezingen… en daarna ?, tot dusver

enkel in het Frans verschenen, nvdr.) van Roland

Gits, Alain Hosdey, François Lagasse & Patrick

Namotte kan worden besteld op de website

van de uitgever: www.edipro.info

63

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


Ons beroep?

U helpen bij de uitvoering van het uwe!

Nieuwe klanten

vinden?

Events, clubs,

lunchbijeenkomsten, business

meetings, ondernemingslijsten

en publicaties van Beci: breid

uw contacten uit en maak

uzelf bekend!

Uw belangen

laten verdedigen?

Beci vertegenwoordigt

de Brusselse ondernemingen

bij de lokale, federale en

internationale autoriteiten

en in sectorcommissies.

Word lid

www.beci.be

Administratieve

rompslomp?

Uw business

ontwikkelen?

Richt uw onderneming op,

begrijp de fi scale, sociale

en handelswetgeving, verken

de internationale markt

en verbeter dankzij

de diensten van Beci!

Beci

De sleutel voor uw succes

Ondernemingsloket, btw,

publicatie in het Staatsblad, neerlegging

jaarrekeningen, registratie van

huurovereenkomsten, vzw-formaliteiten,

oorsprongcertifi caten,

ATA-boekjes, visa van facturen:

Beci voert al deze taken

voor u uit!


Een Bizzbox folderrek in uw onderneming?

Communiceren via het Bizzbox netwerk?

02 345 74 55 - info@bizzbox.be

INFORMEREN. COMMUNICEREN.

De ondernemingen hebben eindelijk hun eigen netwerk.

actualiteit over de Brusselse economie bizzbox news

Dankzij 200 verdeelpunten in 390 Brusselse ondernemingen, verspreiden de Bizzbox folderrekken

– opgericht in samenwerking met Beci – economische en institutionele informatie van de Brusselse

spelers. Dit netwerk heeft een dubbel doel: de betrekkingen verstevigen tussen de instellingen in de

hoofdstad en de Brusselse economische activiteit promoten. Met de rubriek Bizzbox News willen we

dat nog versterken.

FOCUS – Erasmus-Zuid: ecologie

en economie

Op 28 mei huldigde de GOMB Erasmus-Zuid

in, een ambitieus project

op een terrein van 12 ha, waarvan 7 ha

ingenomen is door groene ruimten.

Bescherming van de oorspronkelijke

biodiversiteit, beheer van het regenwater

en perfecte integratie van een

Brusselse Groene Wandeling … met

dit project bewijst de GOMB dat economische

ontwikkeling wel degelijk

hand in hand kan gaan met ecologie.

“Dit en andere recente projecten tonen

aan dat het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest, via instellingen zoals

de GOMB, streeft naar een duurzame

ontwikkeling van het gewest door de

bedrijven een aantrekkelijk kader en

inwoners een aangename plek om

Nuttige tips

te wonen te bieden. De nieuwe zone

voor economische activiteiten werd

op deze site aangelegd met respect

voor de ecologische principes. Zo

werd een zachte overgang gecreëerd

tussen de stad en het platteland.” Dat

stelt Luc Willame, voorzitter van de

GOMB.

Eramus-Zuid is bestemd voor hightechbedrijven

en ligt in een ruimere

zone die plaats biedt aan onder meer

UCB, l’Oréal, Nevada-Nimifi , Wegener

DM Belgium en het Erasmus-ziekenhuis.

Het eerste bedrijf dat zich op de

site zal vestigen is GFDI, een bedrijf

gespecialiseerd in software voor ziekenfondsen.

Zo worden 200 banen in

het Brussels gewest behouden. Ook

BIZZ BOX

technologisch gerichte ambachtelijke

en industriële activiteiten kunnen er

eventueel terecht. De site ligt in Anderlecht,

op 500 m van de Ring, en is

makkelijk bereikbaar met de metro,

trams en bussen van de MIVB, en met

De Lijn.

In juni 2007 keurde de GOMB

een actieplan inzake duurzame

ontwikkeling goed. De GOMB wil

hiermee een voorloper zijn in de

overheidssector en als voorbeeld

fungeren voor de privésector op

het vlak van duurzame ontwikkeling.

www.erasmussud.be

www.sdrb.be

Samenwerking Brussel-Rabat op sprintsnelheid

De samenwerking tussen de Regio van Rabat-Salé-Zemmour-Zaër en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onlangs in

een stroomversnelling terechtgekomen. Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het team van de

Memorial Van Damme zijn knowhow naar Rabat uitgevoerd door er in juni de eerste internationale atletiekmeeting

van de stad te organiseren. Hoewel de organisatie van een dergelijke meeting in de eerste plaats bijdraagt tot de ontwikkeling

van de gaststad of -regio, was de Brusselse inbreng ook bedoeld om de bestaande samenwerkingsbanden te

versterken (afvalbeheer, opsporing borstkanker, informatica, …) en de bevolkingen van beide regio’s dichter bij elkaar te

brengen, onder andere de Brusselaars van Marokkaanse origine. Met het oog op de organisatie van de tweede Marokkaanse

Memorial in mei 2009 heeft een delegatie van de Regionale Raad van Rabat op 5 september onze Brusselse Memorial

bijgewoond. Tijdens dit bezoek werd ook de samenwerking gepreciseerd op het vlak van digitale cartografi e. Dit

resulteerde in de ondertekening van een overeenkomst over het creëren - door het Centrum voor Informatica voor het

Brusselse Gewest - van een cartografi sch instrument voor het bestuderen van het Regionaal Schema voor Ruimtelijke

Ordening van de Regio Rabat.

Meer info: Directie Externe Betrekkingen - t +32 2 800 37 47 - relex@mbhg.irisnet.be

Export

Wil u graag exporteren naar Italië, het Verenigd Koninkrijk, Kroatië, Frankrijk, Cuba...? In het laatste trimester van 2008

komen een vijftiental economische en handelsattachés (EHA’s) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het buitenland

naar Brussel om u te ontmoeten tijdens hun contactdagen.

Inlichtingen : www.brussel-export.be, rubriek “Contacten in het buitenland”.

Online inschrijvingen : www.brussel-export.be/bridge

65

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


VERLENGD

WEGENS SUCCES:

DE WEEK VAN

DE GOEIEDAG

...

glimlachende mensen, een goedgezinde collega,

een toffere buurt, een warmere samenleving ...

Als we elkaar een goeiedag wensen, winnen we zoveel meer

dan een domme geldprijs. Maak daarom van iedere week de

Week van de Goeiedag. Alvast bedankt voor uw even enthousiaste

deelname. Meer info op boodschapzondernaam.be


AGENDA

Opleidingen

Organisatie

• Gérez votre temps : il vaut de l’or *

Docent : Luc TOUBEAU

25 november 2008, van 9u tot 17u

Management

• L’athlète d’entreprise *

Docent : Dominique Monami

15 oktober 2008, van 9u tot 17u30

• Gérez les tensions syndicales *

Docent : Pierre Galloux

4 november 2008 van 9u tot 17u30

• NEW : Réussissez vos négociations *

Docent : Jean-Louis Festeraerts

19 en 26 november 2008 van 9u tot

17u30

• Mieux se connaître pour mieux communiquer

et mieux motiver *

Docent : Jacques Premont

20 november 2008, van 9u tot 17u30

• NEW : Réussissez vos présentations

en public *

Docent : Fabian Delahaut

3 en 10 december 2008 van 9u tot 17u30

Strategie

• NEW : Le développement durable

comme outil de croissance pour votre

entreprise *

Docent : Jean-Louis Festeraerts

17 en 24 ocktober 2008

• Fixez vos prix ! Osez les adapter à la

hausse ! *

Docent : Frédéric Parissier

27 november 2008 van 9u tot 17u30

Commercieel

• NEW : Prise de rendez-vous par téléphone

*

Docent : Bernadette Chardot

16 en 23 oktober 2008 van 9u tot 12u30

• NEW : 10 actions concrètes pour fi déliser

vos clients *

Docent : Frédéric Parissier

28 november 2008 van 9u tot 17u30

• Tirez parti de votre réseau de contacts

ou le networking *

Docent : Jasmine Vlietinck

4 december 2008 van 9u tot 17u30

Info

Brigitte van der Mensbrugghe

t 02 643 78 30

bvdm@beci.be

Seminaries

Sociale wetgeving

• Législation sociale

La législation O.N.S.S. : rappel des

principes *

Docent : François LAGASSE

Maandag 20 oktober 2008 van 14u tot

17u

• Système de bonus : 2e édition

Comment mettre en place un plan de

bonus collectif dans votre entreprise ? *

Docent : Pieter TIMMERMANS et Marie-

Noëlle VANDERHOVEN

Dinsdag 21 oktober 2008 van 14u

(onthaal) tot 16u30

• Comment conclure une CCT

d’entreprise et quels pièges éviter ? *

Docent : Viviane VANNES et Jean-Philippe

CORDIER

Dinsdag 18 november 2008 van 14u tot 17u

Info

Frédéric Simon

t 02 643 78 17

fs@beci.be

Juridische woensdagen: wij beantwoorden

al uw juridische vragen,

elke eerste woensdag van de maand,

na de kantooruren vanaf 17.30 uur.

Info

Eric Brabant

t 02 643 78 18

eb@beci.be

Infovergadering

van Beci Starters

Woensdag 29/10, 5/11, 19/11, van 10 tot

11u30

Woensdag 22/10, 12/11, 26/11, van 14 tot

15u30

Info

Mirella Zaccagnini

t 02 643 78 46

mz@beci.be

Activiteiten van de

internationale afdeling

• Middagen van de export :

Oekraïne 21 oktober

Rusland 9 december

• Economische missies

China

(Shanghaï – Shenzen) 7-14 december

Frankrijk

(Straatsburg-Colmar 27-28 november

Marokko 24-28 november

15-16 december

Oekraïne 3-5 december

• Export Day

Brussel 2 december

• Buitenlandse delegaties

Slovakije 14 november

Polen (Mazovie 20 november

Info

Jean-Philippe Mergen

t 02 210 01 77

jpm@beci.be

Europese aangelegenheden

• Evenementen door Enterprise Europe

Brussels

• 20-21/11/2008: “Medica: ontmoeting

voor samenwerkingverbanden in de

medische technologie”

• Nov-dec 2008: Seminarie en opleiding

over Europese fi nancieringsprogramma’s

Meer inlichtingen: export@beci.be

Entreprise Europe Brussels organiseert

in de maanden oktober en

November 2008 seminaries over de

Europese fi nancieringsprogramma’s

en –mechanismen.

Wat is een Europese fi nanciering ?

Hoe krijgt u toegang tot Europese

fi nanciering? Hoe een Europees

project opzetten? Hoe een Europees

project leiden en tot een goed einde

brengen? Wilt u een antwoord

op al deze vragen? Wilt u op de

hoogte gehouden worden van onze

seminaries? Aarzel dan niet ons uw

interesse te melden en stuur een

e-mail naar sa@beci.be.

Job Days

• Vrijdag 7/11/2008 Brussels Job Day

« Verkoop, fi nanciën en administratie”,

in samenwerking met GDF Suez

• Brussels Job Day “IT, ingenieurs en

technici” – in het Diamant Center, in

samenwerking met AGORIA

Events

* Wordt in het Frans gegeven

13 / 11 / 2008 • Speed Business Lunch

13 / 11 / 2008 • 1000 Brussels

Info :

www.beci.be/events

events@beci.be

67

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK


68

NR 10 - OKTOBER 2008 - DYNAMIEK

TOETREDINGSAANVRAGEN BIJ BECI

DOOR DIRECTE VOORDRACHT BIJ DE RAAD VAN BESTUUR *

AFER Europe NV, Lloyd Georgeslaan 6

- 1000 Brussel afg. : Vrijman Marc

Afsart BVBA, Kerselarenlaan 64 - 1030 Brussel

NACE : 47711 - Detailhandel in damesbovenkleding

in gespecialiseerde winkels

47715 - Detailhandel in kledingaccessoires in

gespecialiseerde winkels 74101 - Ontwerpen

van textielpatronen, kleding, juwelen,

meubels en decoratieartikelen 90031

- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende

diensten afg. : Afsar Hripsime

BPI Belgium BVBA, Louizalaan 125 - 1050

Brussel NACE : 7021001 - Verlenen van

advies en praktische hulp aan de bedrijven

i.v.m. public relations en communicatie

afg. : André Jacques

Brucelle Consulting NP, Livornostraat 94

- 1000 Brussel NACE : 70220 - Overige

adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;

adviesbureaus op het gebied van

bedrijfsvoering 73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus

74103 - Activiteiten van

grafi sche designers 85592 - Beroepsopleiding

- Formation professionnelle 90011

- Beoefening van uitvoerende kunsten door

zelfstandig werkende artiesten - Réalisation

de spectacles par des artistes indépendants

afg. : Brasseur Donatienne

Capital at Work NV, Kroonlaan 153 - 1050

Brussel NACE : 6611001 - Exploitatie van en

het toezicht op fi nanciële beurzen door andere

instanties dan de overheid : effectenbeurzen;

future- en optiebeurzen, enz. afg. :

Rooijakkers Marten

Casterman Editions NV, Koningsstraat 132

- 1000 Brussel NACE : 58110 - Uitgeverijen

van boeken afg. : Delas Louis

Chavanal NV, Alsembergsesteenweg 848

- 1180 Brussel NACE : 74300 - Vertalers en

tolken afg. : Vankeijenbergh Chantal

Controlware Northern Europe NV, Internationaallaan

55 - 1070 Brussel NACE : 46510 -

Groothandel in computers, randapparatuur

en software afg. : Musumeci Carmelo

D-PLOY BVBA, Driebruggenstraat 124 - 1160

Brussel NACE : 78100 - Arbeidsbemiddeling

afg. : Didden Vanessa

Deleuze Françoise PPE, Rue des Closières

302 - 6001 Marcinelle NACE : 46349 - Groothandel

in dranken, algemeen assortiment

47241 - Detailhandel in brood en banketbakkerswerk

in gespecialiseerde winkels (koude

bakkers) 47299 - Overige detailhandel

in voedingsmiddelen in gespecialiseerde

winkels, n.e.g. 47591 - Detailhandel in huismeubilair

in gespecialiseerde winkels afg. :

Deleuze Françoise

Dexia Woluwe SCRL, Sint-Hendriksvoorplein

49 - 1200 Brussel NACE : 64190 - Overige

geldscheppende fi nanciële instellingen

6499901 - de Deposito- en Consignatiekas

afg. : Dehaes Johan

Diofort Consulting CVBA, Lebeaustraat 56

- 1000 Brussel afg. : Andrey Asirin

Eteamsys Freelink PPE, Rue du Vertbois 11

- 4000 Liège NACE : 18200 - Reproductie

van opgenomen media 42220 - Bouw van

civieltechnische werken voor elektriciteit en

telecommunicatie 43211 - Elektrotechnische

installatiewerken aan gebouwen 46510 -

Groothandel in computers, randapparatuur

en software 58290 - Overige uitgeverijen

van software - Édition d’autres logiciels

afg. : Jadin Christophe

Flexpoint BVBA, Kerkplein 8 - 3520 Zonhoven

NACE : 78100 - Arbeidsbemiddeling

78200 - Uitzendbureaus afg. : Dubernard

Christian

Fortis Banque NV, Louizalaan 200 - 1050

Brussel NACE : 64190 - Overige geldschep-

pende fi nanciële instellingen afg. : Caudron

Annick

Guest - Global University for Environnement

& Safety Training NV, Fernand Neuraystraat

60 - 1050 Brussel NACE : 82190

- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en

andere gespecialiseerde ondersteunende

activiteiten ten behoeve van kantoren

85599 - Overige vormen van onderwijs afg. :

van Lidth de Jeude Christian

IEF Werner GmBH, Sint-Michielslaan 47

- 1040 Brussel afg. : Reise Dirk

International Kavi Business BVBA, Sint-Gillis

Kerkstraat 20 - 1060 Brussel NACE : 1413011

- vervaardiging van maatkleding. 46900

- Niet-gespecialiseerde groothandel 47716

- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en

kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires

in gespecialiseerde winkels

(algemeen assortiment) afg. : Kabasele

Kapuku Poupou

Jadoul Marc NP, Reyerslaan 167 - 1030 Brussel

afg. : Jadoul Marc

JTR Engineering NV, Oorlogskruisenlaan 251

- 1120 Brussel NACE : 2110001 - Onderzoek en

op punt stellen van de productie van actief

geneeskrachtige substanties, bestemd voor

de vervaardiging van geneesmiddelen afg. :

De Wilde Roland

Kad’In Center BVBA, Louizalaan 250 - 1050

Brussel NACE : 47750 - Detailhandel in

cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde

winkels 96022 - Schoonheidsverzorging

afg. : Njelezek Nadine

L.C. Consult BVBA, Maréchal Joffrelaan 82

- 1190 Brussel NACE : 7810001 - Zoeken,

selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel

t.b.v. latere werkgever of werkzoeker

: formulering van taakomschrijvingen;

op geschiktheid testen van sollicitanten;

natrekken van referenties afg. : Charenzowski

Liliane

LBBH Advisors BVBA, Georges Henri laan

485 - 1200 Brussel NACE : 69201 - Accountants

en belastingconsulenten afg. : Quets

Christian

MTS - Bureau (Belcredit) BVBA, Louizalaan

391 - 1050 Brussel NACE : 70100 - Activiteiten

van hoofdkantoren afg. : Rofo Pascal

Orbi-Pharma VZW, Molenberglei 18 - 2627

Schelle NACE : 46460 - Groothandel in farmaceutische

producten afg. : Swinnen Alain

Parselec Contractor BVBA, Louis Clesselaan

40 - 1160 Brussel NACE : 4321103 - Onderneming

voor de installatie van bewakingssystemen

en alarminstallaties tegen

diefstal 43299 - Overige bouwinstallatie,

n.e.g. 4332011 - Montage van buiten- en

binnenschrijnwerk in metaal : deuren,

vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,

inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.

afg. : Poursalout Akbar

Shenandoah BVBA, Louizalaan 386 - 1050

Brussel NACE : 82300 - Organisatie van

congressen en beurzen 90012 - Beoefening

van uitvoerende kunsten door artistieke

ensembles 90042 - Exploitatie van culturele

centra en multifunctionele zalen ten

behoeve van culturele activiteiten afg. :

Genon David

Socotec Belgium BVBA, Terkamerenlaan 33 -

1000 Brussel NACE : 66210 - Risicoanalisten

en schadetaxateurs 7112101 - Uitwerking en

realisatie van projecten op het gebied van

de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,

chemie, machine- en werktuigbouw,

industriële systeemontwikkeling, veiligheid,

enz. 7120901 - Testen en analyseren van

materialen, producten, installaties, enz. in

verband met hun samenstelling, fysische

eigenschappen, prestaties en overeenstemming

met vooropgestelde normen of met

lastenkohier afg. : Misser Alain

Sogeval SPRL, Rue des Prés 8 - 4870 Trooz

NACE : 64200 - Holdings 70210 - Adviesbureaus

op het gebied van public relations en

communicatie 70220 - Overige adviesbureaus

op het gebied van bedrijfsbeheer;

adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

73200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus

afg. : Baltus Vincent

Somebat BVBA, Léon Dopéréstraat 16 - 1090

Brussel NACE : 43221 - Loodgieterswerk

43222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling

en ventilatie 47521 - Bouwmarkten

en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen,

algemeen assortiment 7112101 - Uitwerking

en realisatie van projecten op het

gebied van de elektriciteit en elektronica,

mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw,

industriële systeemontwikkeling,

veiligheid, enz. afg. : Pinilla Max

TNS Opinion / The European Omnibus Survey

BV-BVBA, Herrmann Debrouxlaan 40 -

1160 Brussel NACE : 2110001 - Onderzoek en

op punt stellen van de productie van actief

geneeskrachtige substanties, bestemd voor

de vervaardiging van geneesmiddelen afg. :

Chelala Pascal

* Leden die twijfels zouden hebben

omtrent de eerbaarheid van de een of

andere kandidatuur, worden verzocht

ons dit ten spoedigste te laten weten

en ons alle inlichtingen te bezorgen

die de kandidaturen kunnen verduidelijken.

Bijgaande lijst heeft enkel

tot doel onze leden op de hoogte te

brengen van nieuwe kandidaturen.

Zij impliceert geen beslissing met

betrekking tot de aanvaarding van

de kandidaat-leden, daar deze slechts

verkregen wordt na goedkeuring door

de Raad van Bestuur van Beci. De kandidaat-leden

zullen individueel op

de hoogte worden gebracht van hun

aanvaarding.

Index

Hierna vindt U de lijst van de adverteerders

die wij danken voor de steun die zij onze

aktie verlenen:

• ACTIRIS

• AXA

• BRITISH MIDLAND

AIRWAYS

• BRUSSELSE HAVEN-

GEMEENSCHAP

• CHOCOPOLIS

• CHRYSLER BELGIUM

• D’IETEREN CVI

• DATA TRANSLATIONS

• DB PRINT

• DE POST

• DHL

• ETHIAS

• EURECA MOBILE

• EXCELEASE

• G4 SECURITY

SERVICES

• HAVEN VAN

BRUSSEL

• KBC

• MENSURA

• MERAK

• MERCEDES

• MICROSOFT

• MINISTERIE VAN

HET BRUSSELS

HOOFDSTEDELIJK

GEWEST – BESTUUR

ECONOMIE EN

WERKGELEGENHEID

• OKTOPUS

• SWISS POST

• TRW


Onze diensten op maat van kmo’s

maken u het actieve leven gemakkelijk!


Contacteer ons

via de “Werkgeverslijn”

op 02.505 79 15

of via werkgevers@actiris.beAls Brusselse Gewestelijke Dienst

voor Arbeidsbemiddeling stellen wij u gratis

onze gepersonaliseerde dienstverlening voor.


ACTIRIS verbindt zich ertoe om de diversiteit en de gelijkheid van kansen

voor iedereen te respecteren en te bevorderen :-)

More magazines by this user
Similar magazines