Nieuwsbrief downloaden - Fiscaal Portaal Gemeenten - PwC

fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl

Nieuwsbrief downloaden - Fiscaal Portaal Gemeenten - PwC

Jaargang 3

Editie 2012/9

April 2012

www.pwc.com/nl

Belastingnieuws

Binnenlands

Bestuur

In deze editie

Algemeen

1. Sluiting kantoren Belastingdienst

BTW

2. Afvalverwerking en levering van stoom en warmte

3. Is door ProRail, OV-Fiets e.d. aan gemeenten in rekening gebrachte btw

compensabel?

4. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en BTW-compensatiefonds

Overdrachtsbelasting

5. Geen terugwerkende kracht tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting

6. Belastingvoordeel watervilla’s

Loonheffingen

7. Fiscale gevolgen auto van de zaak bij einde dienstbetrekking

PwC

8. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten/abonnees

9. Abonnement op PwC Fiscaal Portaal Gemeenten iets voor u?

10. Actualiteitenseminar Eindhoven

11. Netwerkbijeenkomst Friesland / Utrecht

12. Oude nummers Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

13. Aanmelden collega’s


Algemeen

1. Sluiting kantoren

Belastingdienst

Staatssecretaris Weekers van Financiën

overweegt om meer dan de helft van de

veertig Nederlandse belastingkantoren te

sluiten. De vestigingen in Heerenveen,

Helmond en Hilversum worden in de loop

van 2012 gesloten. Met de sluiting verwacht

de staatssecretaris een bezuiniging te

realiseren.

BTW

2. Afvalverwerking en levering

van stoom en warmte

Bron: HR 6 april 2012, nr. 11/00982

Op 6 april 2012 heeft de Hoge Raad

geoordeeld dat een publiekrechtelijk

rechtspersoon die - met het oog op de

fabricage van voor de verkoop bestemde

stoom - huishoudelijk afval verbrandt

handelt als btw-ondernemer. Over de

ontvangen vergoeding voor de geleverde

stoom moet btw worden voldaan. Het

voordeel is dat de publiekrechtelijke

rechtspersoon de btw op de kosten van de

verwerking, onder andere het afvoeren van

bodemassen, in aftrek kan brengen c.q. van

de Belastingdienst terugontvangt. De Hoge

Raad heeft met dit arrest zijn eerdere

jurisprudentie inzake de verwerking van

compost, oud glas en slib gecontinueerd.

Een in België gevestigde publiekrechtelijke

rechtspersoon zamelt huisvuil in en int voor

die activiteit een afvalstoffenheffing. De

publiekrechtelijke rechtspersoon handelt

voor die activiteit niet als btw-ondernemer

maar als van overheid.

Over de inzameling c.q. de ontvangen

afvalstoffenheffing is geen btw verschuldigd.

Het huisvuil wordt vervolgens

verbrand. Hierbij komt stoom vrij dat

wordt verkocht aan een Belgische

elektriciteitsmaatschappij die met de

stoom elektriciteit opwekt. Aan de

elektriciteitsmaatschappij wordt btw in

rekening gebracht voor de geleverde stoom.

Bij de verbranding komen ook bodemassen

vrij. De bodemassen zijn door een Nederlands

bedrijf verwerkt en aan de Belgische

publiekrechtelijke instelling is door het

bedrijf Nederlandse btw in rekening

gebracht over de vergoeding. De Belgische

publiekrechtelijke instelling vraagt de

betaalde Nederlandse btw terug bij de

Nederlandse Belastingdienst omdat de

bodemassen direct verband houden met de

levering van stoom die in de hoedanigheid

van btw-ondernemer wordt geleverd. De

Belastingdienst weigert teruggaaf te

verlenen omdat het verbrandingsproces

verband houdt met het verwerken van afval

en de stoom een bijkomend product van de

verwerking van het afval is. De Hoge Raad

bevestigt het oordeel van Hof s’-Hertogenbosch

dat het Belgische publiekrechtelijk

lichaam bij de verwerking van afval handelt

als btw-ondernemer.

Wladimir Rouwenhorst

088 – 792 30 08

wladimir.rouwenhorst@nl.pwc.com

Joep Swinkels

088 – 792 47 08

joep.swinkels@nl.pwc.com


3. Is door ProRail, OV-Fiets e.d.

aan gemeenten in rekening

gebrachte btw compensabel?

Regelmatig verstrekken gemeenten

financiële bijdragen aan ProRail, OV-fiets

e.d. (hierna:ProRail). Hierbij kan worden

gedacht aan bijdragen ter financiering van

door ProRail te maken kosten in verband

met de aanpassing van een station, de

instandhouding van een station, het realiseren

van fietskluizen, de bouw van een

spoortunnel als onderdeel van de openbare

weg, aanpassing spoorwegovergang etc.

In relatie tot die gemeentelijke bijdragen

verstrekt ProRail vervolgens een factuur,

met vermelding van btw, aan de betreffende

gemeente. Het spreekt voor zich dat de

gemeente de door haar aan ProRail

betaalde btw wil compenseren via het

BTW-compensatiefonds. Een dergelijke

handelwijze wordt echter veelvuldig door

de Belastingdienst gecorrigeerd. In het

bijzonder indien de gecompenseerde btw

betrekking heeft op de door ProRail

berekende btw inzake een bijdrage voor

de kosten die zijn verbonden aan de

aanpassing van een station, instandhouding

van een station, fietskluizen e.d.

Uit inmiddels door ons verkregen informatie

is de door ProRail gehanteerde

handelwijze gebaseerd op afspraken die

in het verleden door ProRail met de

Belastingsdienst zijn gemaakt. Nu wij

echter vaak constateren dat de ten aanzien

van gemeenten bevoegde eenheden van de

Belastingdienst de gemeenten het recht op

compensatie ontzeggen, is het van groot

belang om te onderzoeken of ProRail in al

die gevallen terecht een factuur met btw

aan de gemeente uitreikt. Hierbij is van

belang dat ProRail alleen een factuur met

vermelding van btw aan de gemeente mag

uitreiken indien ProRail ook daadwerkelijk

een prestatie in de zin van de Wet op de

omzetbelasting 1968 aan de gemeente

verricht. In dat geval komt de door ProRail

aan de gemeente in rekening te brengen

btw in beginsel ook voor compensatie via

het BTW-compensatiefonds in aanmerking.

In de ons bekende gevallen bestaat er naar

onze mening geen aanleiding om dit aan de

gemeente toekomende recht op compensatie

te beperken. Ter voorkoming van

toekomstige, niet ingecalculeerde,

financiële tegenvallers als gevolg van een

correctie van de Belastingdienst adviseren

wij gemeenten tijdig de fiscale gevolgen van

de bijdragen aan ProRail te bepalen.

In voorkomende situaties zal overleg met

ProRail en/of de Belastingdienst

noodzakelijk zijn.

Wladimir Rouwenhorst

088 – 792 30 08

wladimir.rouwenhorst@nl.pwc.com

Joep Swinkels

088 – 792 47 08

joep.swinkels@nl.pwc.com

4. Algemene beginselen van

behoorlijk bestuur en BTWcompensatiefonds

Bron: Rechtbank Den Haag d.d.

9 december 2011, nr. AWB 11/1392 en

11/1393

In de relatie tussen het Rijk en gemeenten

geldt het vertrouwensbeginsel. De gemeente

is gebonden aan met de Belastingdienst

gemaakte afspraken zolang zich geen

ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering

hebben voorgedaan. Dat beginsel

stond onlangs ter discussie.


De desbetreffende gemeente heeft in het

verleden met de Belastingdienst afspraken

gemaakt over de handelwijze inzake het

bepalen van de voor aftrek respectievelijk

voor compensatie in aanmerking komende

btw op de zogenoemde algemene kosten.

In de praktijk praten we dan veelal over het

zogenoemde mengpercentage. Met name

zijn afspraken gemaakt over de hoogte van

het mengpercentage, de periode waarvoor

het afgesproken mengpercentage geldt en

binnen welke bandbreedte niet tot een

herijking van het mengpercentage zal

worden overgegaan.

De Belastingdienst heeft in een latere fase

bij de gemeente een boekenonderzoek

ingesteld naar de wijze waarop door de

gemeente de btw is verrekend op de btwaangiften

en de ingediende opgaven BTWcompensatiefonds.

Bij het boekenonderzoek

is naar de mening van de Belastingdienst

een aantal fouten geconstateerd

waaruit zou blijken dat de gemeente een

grotere bijdrage uit het BTW-compensatiefonds

heeft gekregen dan waarop de

gemeente recht zou hebben. Dit wordt

gecorrigeerd.

De gemeente is het niet eens met deze

correctie en stelt, nadat het ingediende

bezwaar is afgewezen, beroep in bij de

Rechtbank. De gemeente meent onder

andere dat de door de Belastingdienst

toegepaste correctie in strijd is met

de algemene rechtsbeginselen van

behoorlijk bestuur, in het bijzonder

het vertrouwensbeginsel.

In de beroepsprocedure stelt de

Belastingdienst dat het vertrouwensbeginsel

voor wat betreft het BTWcompensatiefonds

niet van toepassing is.

De Rechtbank oordeelt vervolgens dat het

door de Belastingdienst ingenomen

standpunt onjuist is. Een gemeente kan

zich ook ten aanzien van de toepassing

van het BTW-compensatiefonds op het

vertrouwensbeginsel beroepen. Dit baat

de gemeente echter niet. De Rechtbank is

namelijk van mening dat de Belastingdienst

in het verleden niet het in rechte te

honoreren vertrouwen heeft opgewekt dat

de door de gemeente voorgestane

handelwijze als juist kan worden

aangemerkt.

Wladimir Rouwenhorst

088 – 792 30 08

wladimir.rouwenhorst@nl.pwc.com

Dieks Boswinkel

088 – 792 16 91

dieks.boswinkel@nl.pwc.com

Overdrachtsbelasting

5. Geen terugwerkende kracht

tijdelijke verlaging

overdrachtsbelasting

Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën

d.d. 9 februari 2012, nr. DV/2011/596U

Met ingang van 15 juni 2011 is het tarief van

de overdrachtsbelasting voor de verkrijging

van woningen tijdelijk verlaagd van 6%

naar 2%. De tariefsverlaging geldt tot 1 juli

2012. De Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris

verzocht te bekijken of een

ruimere terugwerkende kracht mogelijk is.

Daarbij is een terugwerkende kracht tot

15 september 2010 voorgesteld.

De Staatssecretaris geeft aan dat dit niet

mogelijk is en hij daartoe ook niet juridisch

is verplicht. Door het kabinet zijn ter zake

ook geen mededelingen gedaan die

vertrouwen hebben opgewekt.


Dieks Boswinkel

088 – 792 16 91

dieks.boswinkel@nl.pwc.com

Myrthe Hinskens

088 – 792 56 85

myrthe.hinskens@nl.pwc.com

6. Belastingvoordeel

watervilla’s

Bron: HR 9 maart 2012, nr. 11/01761 en

Brief Staatssecretaris van Financiën d.d. 9

februari 2012, nr. DV/2012/109 U

In zijn arrest van 9 maart 2012 heeft de

Hoge Raad geoordeeld dat een ‘marina’

(watervilla) een schip is. De marina bestaat

uit een betonnen caisson met een diepgang

van ongeveer 1,5 meter en een houten

opbouw. Verplaatsing op eigen kracht

is niet mogelijk. De marina is aan

stabilisatiepalen bevestigd om kantelen

te voorkomen. Deze omstandigheden

verhinderen volgens de Hoge Raad niet dat

de marina is bedoeld om te drijven en ook

daadwerkelijk drijft zodat volgens de Hoge

Raad sprake is van een schip. Een schip is

in het algemeen een roerende zaak. Dat de

marina tegen de wal aanligt en daarop een

eigen tuin heeft, brengt niet met zich mee

dat de marina duurzaam is bestemd om ter

plaatse te blijven. Evenmin is de marina

aard- en nagelvast met de ondergrond

verbonden. Over de verkrijging is geen

overdrachtsbelasting verschuldigd.

Aan de Staatssecretaris van Financiën zijn

Kamervragen gesteld over het voormelde

belastingvoordeel. In zijn antwoord op deze

Kamervragen geeft de Staatssecretaris aan

dat hij gaat onderzoeken of het belastingvoordeel

dat eigenaren van drijvende

roerende watervilla’s genieten kan worden

weggenomen. Het arrest creëert volgens de

Staatssecretaris een verschil in fiscale

behandeling in de overdrachtsbelasting en

in de vermogensrendementsheffing van

roerende waterwoningen aan de ene kant

en van onroerende waterwoningen en

gewone woningen aan de andere kant.

Joep Swinkels

088 – 792 47 08

joep.swinkels@nl.pwc.com

Myrthe Hinskens

088 – 792 56 85

myrthe.hinskens@nl.pwc.com

Loonheffingen

7. Fiscale gevolgen auto van de

zaak bij einde

dienstbetrekking

Autoleaseregelingen bevatten doorgaans

ook clausules voor het rijden in een

duurdere auto van de zaak dan de

‘normauto’ die past bij de functie van de

betreffende werknemer. De werknemer

betaalt dan de werkgever bijvoorbeeld

maandelijks een ‘bovennormbijdrage’.

Als een werknemer vervolgens op eigen

initiatief het leasecontract beëindigt,

bijvoorbeeld omdat de dienstbetrekking

wordt opgezegd, is hij voor de resterende

looptijd van het leasecontract de

bovennormbijdrage verschuldigd in

de vorm van een afkoopsom.

Bij het beëindigen van het dienstverband

wordt in de praktijk op verschillende

manieren met de afkoopsom omgegaan.

Werkgever en werknemer kunnen onder

meer uitdrukkelijk overeenkomen dat de

werkgever de afkoopsom kwijtscheldt of dat

de werkgever van verhaal van de afkoopsom

afziet. De fiscale gevolgen van kwijtschelding

en afzien van verhaal zijn in de regel

dezelfde.


Het voordeel dat de werknemer hierdoor

krijgt, kwalificeert in beginsel als loon. Dit

is anders als de ex-werkgever aannemelijk

kan maken dat hij de afkoopsomvordering

heeft kwijtgescholden in zijn hoedanigheid

als crediteur en niet in zijn hoedanigheid

als werkgever.

Rechtbank Haarlem heeft in een feitelijke

procedure uitspraak gedaan over de fiscale

kwalificatie van de ‘afkoopsom bovennormbijdrage’

die een werkgever in 2004 en

2005 had kwijtgescholden of niet had

verhaald nadat een aantal werknemers

vrijwillig uit dienst was getreden.

De Rechtbank was van oordeel dat de

kwijtschelding van de afkoopsom wel

binnen de dienstbetrekking had plaatsgevonden.

De werkgever had niet

aannemelijk weten te maken dat de

werkgever had kwijtgescholden in zijn

hoedanigheid van crediteur. De Rechtbank

vond het eerder aannemelijk dat de

werkgever had kwijtgescholden in het kader

van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wat betreft het afzien van

verhaal, was de Rechtbank van oordeel dat

dit in feite hetzelfde is als kwijtschelding.

De niet-verhaalde afkoopsommen merkte

de Rechtbank aan als belastbaar loon uit

(vroegere) dienstbetrekking.

Wij adviseren de fiscale gevolgen van de

auto van de zaak bij een einde van een

dienstbetrekking na te gaan. Uiteraard

assisteren wij graag bij het fiscaal

optimaliseren van uw autoleaseregeling.

Ook voor andere vragen over de

loonheffingenpositie van uw organisatie

kunt u contact met ons opnemen.

Amsterdam

Kas van der Meulen

088 - 792 5312

kas.van.der.meulen@nl.pwc.com

Eindhoven

Henk van Keersop

088 - 792 1458

henk.van.keersop@nl.pwc.com

Rotterdam

Paul van Agthoven

088 - 792 1560

paul.van.agthoven@nl.pwc.com

Utrecht / Zwolle

Jaap Verdegaal

088 - 792 4500

jaap.verdegaal@nl.pwc.com

PwC

8. PwC Fiscaal Portaal

Gemeenten/abonnees

Aan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is

een groot aantal items toegevoegd. In het

bijzonder hebben wij het onderdeel ‘kosten

voor gemene rekening’ verder uitgewerkt.

Daarnaast wordt binnenkort het onderdeel

‘btw en buitenland’ opgenomen. Voorts

werken wij op verzoek van enkele

gemeenten het onderdeel ‘vastgoed’ en

‘grondexploitatie’ verder uit.

Joep Swinkels

088 – 792 47 08

joep.swinkels@nl.pwc.com

Jeffrey Rous

088 – 792 19 63

jeffrey.rous@nl.pwc.com


9. Abonnement op PwC Fiscaal

Portaal Gemeenten iets voor

u?

PwC heeft voor gemeenten de databank

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

ontwikkeld. Het PwC Fiscaal Portaal

Gemeenten is een online kennisbank die

gemeenten ondersteunt bij het oplossen en

onderkennen van btw-vraagstukken. Door

de stroom aan jurisprudentie, beleidsbesluiten

en regelgeving wordt de btwpositie

van gemeenten immer steeds

complexer.

Verder bevat het PwC Fiscaal Portaal

Gemeenten een modellabelling die

doorlopend wordt geactualiseerd. De

wijzigingen in de modellabelling worden op

een aparte pagina aangegeven.

Voor een aantrekkelijke prijs hebben

gemeenten toegang tot een groot aantal

gegevens waaronder:

• een complete modellabeling met

onderbouwing en brondocumenten;

• volledige documentatie over het BTWcompensatiefonds;

• overzicht (geldende/ingetrokken)

beleidsbesluiten;

• overzicht jurisprudentie;

• overzicht kamerstukken;

PwC notities en aantekeningen bij

praktische zaken zoals sport, Brede

Scholen, subsidies, grondexploitatie en

vele andere onderwerpen;

• belastingbesparende mogelijkheden.

Desgewenst kan een abonnement op het

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten worden

uitgebreid met (inhouse) cursussen en een

Fiscale Vragenservice.

Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

ondersteunt gemeenten volgens de

Belastingsdienst bij het traject van

Horizontaal Toezicht en geeft sturing en

beheersing bij het opstellen van de

beleidscyslus producten.

Een folder treft u als bijlage bij deze

nieuwsbrief aan. Voor een demonstratie,

meer informatie of een referentie kunt u

terecht bij:

Joep Swinkels

088 – 792 47 08

joep.swinkels@nl.pwc.com

10. Actualiteitenseminar

Eindhoven

De fiscaliteit is voortdurend aan

verandering onderhevig. Ook gemeenten

hebben met deze veranderingen te maken.

In dit kader organiseert PwC voor

gemeenten een actualiteitenseminar waarin

ontwikkelingen en veranderingen op het

gebied van de btw, BTW-compensatiefonds

en de loonheffingen worden besproken.

Ook besteden wij aandacht aan de

mogelijkheden om btw te besparen.

Het seminar is gratis toegankelijk.

De bijeenkomst, inclusief lunch, vindt

plaats op dinsdagmorgen 8 mei aanstaande

op ons kantoor in Eindhoven.

U kunt zich aanmelden via een e-mail aan:

ps.btw-nieuwsbrief@nl.pwc.com

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Myrthe Hinskens

088 – 792 56 85

myrthe.hinskens@nl.pwc.com


11. Netwerkbijeenkomst

Friesland / Utrecht

PwC Belastingadviseurs organiseert voor

gemeenten in Friesland en Groningen op

8 mei aanstaande een btw/BCF netwerkbijeenkomst.

Deze btw/BCF netwerkbijeenkomst

wordt georganiseerd in

Kollum. Op de bijeenkomst wordt

informatie gegeven over nieuwe

regelgeving, jurisprudentie, contacten

met de Belastingdienst en belangrijke

ontwikkelingen op btw/BCF gebied. Ook

bestaat voor de deelnemers de mogelijkheid

om met PwC Belastingadviseurs van

gedachten te wisselen over de oplossing van

de gemeentelijke btw/BCF-zaken.

Ook in de regio Utrecht gaan wij met onder

andere de gemeente Amersfoort btwnetwerkbijeenkomsten

organiseren.

Aan deelname aan de btw-netwerkbijeenkomsten

zijn voor medewerkers van

gemeenten geen kosten verbonden. Heeft u

interesse dan vernemen wij dat graag via

een e-mail aan:

ps.btw-nieuwsbrief@nl.pwc.com

12. Oude nummers Belastingnieuws

Binnenlands Bestuur

Wilt u oude nummers uit 2010,2011 of 2012

van Belastingnieuws Binnenlands Bestuur

ontvangen dan kunt u deze opvragen bij:

Jeffrey Rous

088 – 792 19 63

jeffrey.rous@nl.pwc.com

13. Aanmelden collega’s

Indien u een collega wilt opgeven voor een

abonnement op deze gratis nieuwsbrief,

dan kunt u haar of hem, onder vermelding

van naam, adresgegevens van uw organisatie

en e-mailadres aanmelden door

middel van het verzenden van een e-mail

naar: ps.btw-nieuwsbrief@nl.pwc.com of

jeffrey.rous@nl.pwc.com.


Colofon

De nieuwsbrief ‘Belastingnieuws Binnenlands Bestuur’ is een uitgave

van PwC.

Redactie

drs. D.J. (Dieks) Boswinkel, M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M, J. (Jeffrey)

Rous MSc, mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels, W.A. (Wladimir) Rouwenhorst

FB

Abonnementen

Een gratis abonnement voor u of uw collega verkrijgt u na aanmelding.

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail met vermelding van de

nieuwsbrief waarop u zich wil abonneren, uw naam, adresgegevens van

uw organisatie en e-mailadres naar: ps.btw-nieuwsbrief@nl.pwc.com.

Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u op

hetzelfde e-mailadres terecht.

Reacties

Als u op deze nieuwsbrief wil reageren kunt u een e-mail sturen aan

ps.btw-nieuwsbrief@nl.pwc.com of contact opnemen met de redactie:

drs. D.J. (Dieks) Boswinkel M.M. (Myrthe) Hinskens LL.M

088 – 792 16 91 088 – 792 56 85

dieks.boswinkel@nl.pwc.com myrthe.hinskens@nl.pwc.com

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels W.A. (Wladimir) Rouwenhorst FB

088 – 792 47 08 088 – 792 30 08

joep.swinkels@nl.pwc.com wladimir.rouwenhorst@nl.pwc.com

Voor algemene vragen en opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u

ook terecht bij:

drs. M.A. (Manon) Ultee Jeffrey Rous MSc

088 – 792 14 19 088 – 792 19 63

manon.ultee@nl.pwc.com jeffrey.rous@nl.pwc.com

Deze publicatie is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties en dient niet te worden geïnterpreteerd

als professioneel advies. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie vervatte informatie zonder nader professioneel

advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten

aanzien van de juistheid of volledigheid van de in deze publicatie vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de

wet, aanvaarden de bij deze publicatie betrokken PwC firms, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid,

voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in

deze publicatie vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt.

Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Assurance, Tax & HRS en Advisory. We leveren sectorspecifieke diensten en zoeken verrassende oplossingen, niet alleen voor

nationale en internationale ondernemingen, maar ook voor overheden en maatschappelijke organisaties.

PwC firms leveren sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory om waarde toe te voegen voor

klanten. Meer dan 161.000 mensen in 154 landen in firms binnen het PwC-netwerk delen hun gedachten, ervaringen en oplossingen

om nieuwe perspectieven en praktische oplossingen te ontwikkelen.

'PwC' is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten

verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. Elke firm in het netwerk is een afzonderlijke juridische

entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording en niet als vertegenwoordiger van PwCIL of enige andere member

firm. PwCIL verricht zelf geen diensten voor klanten. PwCIL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of

nalaten van welke van haar member firms dan ook, kan geen zeggenschap uitoefenen over hun professioneel oordeel en kan

hen op geen enkele manier binden.

© 2012 PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284). Alle rechten voorbehouden

More magazines by this user
Similar magazines