reader

refdag.nl

reader

• ! !

• "

• # $ # % &'

• ( # '

• ) !

• ' %$ ! # # # "$ ' * !

• + , "$ '

• ( !

• + -

• ! -#.# # %

• " ) ! + /


012 212 !

1 31 " 4! 5 !

1 81

5

( # ' 6 ( * 7

! # $ # % &' 6 ++ % ) 7

12 812 & ! 5 # # # $ # 9 6)/7

138 138 "


## $ %

!"


'& (

& ! "


$

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


$

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(Tekst geldend op: 20-01-2006)

Besluit van 19 december 1991, houdende vaststelling van regelen met

betrekking tot de inschrijving van verzekerden ingevolge de Algemene Wet

Bijzondere Ziektekosten, alsmede met betrekking tot de duur van

overeenkomsten omtrent de wijze waarop verzekerden hun aanspraken

ingevolge die wet tot gelding brengen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991,

DGVGZ/VMP/VVU-419 257;

Gelet op de artikelen 6, zevende lid, en 9, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176);

De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, no. W13.91 0495);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991,

DGVGZ/VMP/VVU-91686;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De aanmelding, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geschiedt door

inlevering van een volledig ingevuld en door of namens de verzekerde ondertekend formulier.

Artikel 2

1. Het College zorgverzekeringen stelt het model vast van het aanmeldingsformulier.

2. Het College zorgverzekeringen kan voor door hem aan te wijzen groepen van verzekerden afzonderlijke modellen

vaststellen.

3. Het College zorgverzekeringen kan modellen vaststellen van het inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 5.

Artikel 2a

Het College zorgverzekeringen kan regels stellen inzake de technische specificaties waaraan een inschrijvingsbewijs

als bedoeld in artikel 5 moet voldoen als gebruik wordt gemaakt van een magneetstripkaart of een chipkaart.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

De zorgverzekeraar beoordeelt of degene die ingeschreven is, verzekerd is.

Artikel 5

De zorgverzekeraar verstrekt de verzekerde terstond na diens inschrijving een bewijs daarvan, dat hij, desverlangd, bij

het tot gelding brengen van zijn aanspraak op zorg, overlegt.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 7

Indien het College zorgverzekeringen met toepassing van artikel 35, derde lid, van de Zorgverzekeringswet aan

zorgverzekeraars de in dat lid bedoelde mededeling heeft gedaan, geldt slechts de oudste inschrijving bij een

zorgverzekeraar als inschrijving ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.


Artikel 8

1. De inschrijving, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt zolang de

zorgverzekering van de verzekerde, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet voortduurt.

2. De inschrijving, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, geldt één

kalenderjaar. Indien een inschrijving anders dan per 1 januari tot stand is gekomen, geldt de inschrijving tot en met

31 december van het volgende kalenderjaar.

3. De inschrijving, bedoeld in het tweede lid, wordt na verloop van de in dat lid bedoelde termijn, alsmede telkens na

verloop van de overeenkomstig dit lid verlengde termijn, verlengd met één kalenderjaar, tenzij de verzekerde vóór

de dag waarop die termijn is verstreken, schriftelijk heeft meegedeeld na afloop van die termijn de inschrijving niet

te willen verlengen.

4. De zorgverzekeraar kan schriftelijk een termijn vaststellen die de verzekerde in acht moet nemen bij het doen van

een mededeling als bedoeld in het derde lid. Deze termijn bedraagt ten hoogste twee maanden.

5. In afwijking van het tweede en derde lid beëindigt een zorgverzekeraar de inschrijving van een verzekerde met

ingang van de dag waarop artikel 9, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ten aanzien van de

verzekerde toepassing heeft gevonden of bij of krachtens de wet inschrijving bij die zorgverzekeraar niet of niet

langer is toegestaan.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10 [Vervallen per 06-09-1996]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13

Het College zorgverzekeringen kan met betrekking tot hetgeen in dit besluit is bepaald nadere regelen stellen.

Artikel 14

1. Artikel 52, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn van overeenkomstige

toepassing op:

a. de instellingen die zorg verlenen als bedoeld in het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

b. het centraal administratiekantoor, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, en de verbindingskantoren, bedoeld in

artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.

2. De in het eerste lid aangewezen instellingen gebruiken het sociaal-fiscaalnummer slechts voor zover dat

noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 15

Het Inschrijvingsbesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1968, 12) wordt ingetrokken.

Artikel 16

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen A, in zijn geheel, en F, van de Wet

stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase (Stb. 1991, 587) in werking treedt.

Artikel 17

Dit besluit kan worden aangehaald als Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992.


Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst

en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 19 december 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Beatrix

Uitgegeven de eenendertigste december 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


& + , $ +

Algemeen

Vanaf 1 januari 2006 is iedere Nederlander verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet. Voor enkele groepen

Nederlanders is hierop een uitzondering gemaakt. Een van die groepen zijn Nederlanders die gemoedsbezwaard zijn

voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), en hiervoor een vrijstellingsbewijs hebben van de Sociale

Verzekeringsbank.

Het gevolg van het hebben van een vrijstelling is, dat gemoedsbezwaarden geen rechten en plichten hoeven te

vervullen die zijn verbonden aan de sociale verzekeringswetten. Zij zijn geen premie verschuldigd en ontvangen geen

uitkering. Voor de volksverzekeringen (AOW, ANW, AWBZ en - vanaf 1 januari 2006 - de Zorgverzekeringswet) is

men wel premievervangende inkomstenbelasting verschuldigd. Dit om te voorkomen dat alleen financiële

overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om als gemoedsbezwaarde te worden aangemerkt.

Premies Zorgverzekeringwet 2006

De werkgever draagt voor alle werknemers premie af aan de belastingdienst. Dit bedraagt voor 2006 maximaal 6,5%

van ca. € 30.015 ofwel € 1.951. Op het salaris van de werknemer wordt loonbelasting over de bijdrage ingehouden. In

de regeling tot en met 2005 bedroeg de bijdrage van de werkgever maximaal 6,75% van € 29.640, voor personeel

onder de loongrens, terwijl de gemoedsbezwaarde er toen geen loonbelasting over hoefde te betalen. Zelfstandigen

betalen de premie (4,4% ofwel € 1.321) zelf aan de belastingdienst.

Spaarrekening voor premie zorgverzekeringswet

Voor gemoedsbezwaarden is een bijzondere regeling getroffen. De Belastingdienst draagt de voor

gemoedsbezwaarden ontvangen premievervangende inkomstenbelasting af aan het College Voor Zorgverzekeringen

(CVZ). Het CVZ opent op naam van de gemoedsbezwaarde een rekening. Als diens partner ook als

gemoedsbezwaarde is erkend, opent het CVZ een gezamenlijke rekening. (Tot en met 2005 verdween de

werkgeversbijdrage voor gemoedsbezwaarden in de algemene middelen en kon de gemoedsbezwaarde hierop geen

aanspraak maken).

Als betrokkene (of diens eveneens gemoedsbezwaarde partner of diens kinderen jonger dan 18 jaar) ziektekosten

hebben gemaakt die normaliter vallen onder de vergoedingen volgens de Zorgverzekeringswet, kunnen zij voor deze

kosten een beroep doen op het bedrag dat op hun (gezamenlijke) rekening staat. Eventuele eigen bijdragen die zijn

vastgesteld op grond van de Zorgverzekeringswet voor de gemaakte kosten gelden ook voor gemoedsbezwaarden.

De eigen bijdragen blijven dus voor eigen rekening. Ook geldt er een drempelbedrag dat moet zijn overschreden wil

de gemoedsbezwaarde een beroep kunnen doen op het bedrag dat op de rekening staat. Dit drempelbedrag wordt

jaarlijks door de overheid bepaald (2006 € 164 per jaar).

Als de gemoedsbezwaarde een beroep doet op het bedrag dat op zijn rekening staat, gaat het CVZ uit van voorlopige

gegevens. Het CVZ kan benodigde informatie ook bij de gemoedsbezwaarde opvragen. Dit kan bijvoorbeeld door het

loonstrookje te overleggen of – bij het ontbreken daarvan – de voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Dit is nodig

omdat de Belastingdienst pas achteraf definitief kan vaststellen welk bedrag aan premievervangende

inkomstenbelasting moet worden betaald. Als achteraf blijkt, dat het verschil tussen de voorlopige gegevens en het

definitieve bedrag meer dan 25% afwijkt, zal het CVZ tot verrekening overgaan.

Bij declaratie van zorgkosten dienen de originele nota’s te worden toegestuurd aan het CVZ. Het verzoek om

vergoeding dient uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin zorg is ontvangen te worden ingediend.

Bij dit verzoek dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum en sofinummer te worden vermeld.

Omdat ook van gemoedsbezwaarden solidariteit met de Nederlandse bevolking wordt gevraagd, wordt indien en voor

zover het saldo van de spaarrekening dit toelaat, de helft van de ingelegde premie uit de spaarrekening gehaald en

overgeheveld naar het Zorgverzekeringsfonds. Declareer daarom tijdig de kosten.

Individueel vrijstelling aanvragen

Let op: Zowel man als vrouw als kinderen van 18 jaar en ouder moeten nu erkend gemoedsbezwaarde zijn, ofwel een

vrijstellingsbewijs hebben. Als bijvoorbeeld de echtgenote die geen kostwinner is en dus ook geen inkomen heeft

geen erkenning heeft, moet zij zich wel aanmelden bij een verzekeraar en de nominale premie van ca. € 1.100

betalen. Als zo’n niet erkende gemoedsbezwaarde niets doet, kan een boete worden opgelegd van 130% van de

premie. Dit is te voorkomen, door tijdig een vrijstellingsbewijs aan te vragen.

Samengevat:

- Erkende gemoedsbezwaarden voor de AWBZ zijn vrijgesteld van de plicht een zorgverzekering af te sluiten, en

betalen dus niet de nominale premie van ca. € 1.100. Wel betalen zij de procentuele premie in de vorm van een

inkomensafhankelijke premievervangende belasting die (indien ze een werkgever hebben) door de werkgever

wordt vergoed.

- De premievervangende belasting wordt bijgeschreven op een spaarrekening van het College Voor

Zorgverzekeringen (CVZ) en geregistreerd op naam van de gemoedsbezwaarde of op naam van diens

huishouden als zowel man als vrouw erkend gemoedsbezwaarde zijn.


- Heeft een gemoedsbezwaarde of hebben diens gezinsleden (kinderen tot 18 jaar) ziektekosten, dan kunnen die

gedeclareerd worden bij het CVZ. Deze vergoedt onder voorwaarden de gemaakte kosten voor medische zorg

aan de gemoedsbezwaarde voorzover het saldo van de premievervangende belasting op de spaarrekening

toereikend is.

- Erkende gemoedsbezwaarden komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.


Aanvragen van erkenning en gevolgen hiervan

Algemeen

Een vrijstellingsbewijs voor gemoedsbezwaren dient te worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. Een

vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien de gemoedsbezwaarde verklaart dat hij overwegende gemoedbezwaren

heeft tegen elke vorm van verzekering. Daarnaast dient te worden aangegeven, of de volgende wettelijke regelingen

als verzekering worden beschouwd: AOW (Algemene Ouderdoms Wet), ANW (Algemene Nabestaanden Wet) en

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Om vrijstelling van de zorgverzekeringswet te krijgen, dient er in

ieder geval vrijstelling voor de AWBZ te zijn.

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In de praktijk komt het echter nogal eens voor, dat gemoedsbezwaarden wel gebruik maken van AWBZ

voorzieningen. Zij krijgen voor dit gebruik geen nota. Zoals al aangegeven betalen gemoedsbezwaarden de premie

voor AWBZ als premievervangende belasting (cijfers 2005: 13,45% over maximaal € 30.357 ofwel maximaal € 4.083).

Deze premievervangende belasting wordt voor hen niet in een afzonderlijk potje gedaan. Deze verdwijnt in de

algemene middelen. Dit is een aantal jaren geleden door de van enkele kerken uitgaande “werkgroep verzekeringen”

gesignaleerd. Toen hiervoor aandacht is gevraagd is schriftelijk door de Directie Zorgverzekeringen van het Ministerie

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan hen bevestigd, dat ook gemoedsbezwaarden tegen de AWBZ toch

gebruik kunnen maken van AWBZ-voorzieningen. Hier zit zeker een spanningsveld in, maar het is, nu de vrijstelling

van de zorgverzekeringswet afhankelijk is van vrijstelling voor de AWBZ, wel van belang. Opgemerkt wordt, dat naar

verwachting steeds meer AWBZ-voorzieningen worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (en via de WMO

naar de Gemeenten). Voor zover e.e.a in de toekomst valt onder de Zorgverzekeringswet kunnen

gemoedsbezwaarden er geen aanspraak meer op maken.

Vrijstelling autoverzekering

Om erkenning als gemoedsbezwaarde te kunnen krijgen mag er niets verzekerd zijn. Denk hierbij aan bezittingen,

zoals huis, inboedel en auto. De WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen) verplicht echter de

bezitter of houder van een auto een WA-motorrijtuigverzekering af te sluiten. Een erkende gemoedsbezwaarde kan

van deze verzekeringsplicht vrijstelling krijgen. Deze vrijstelling is aan te vragen bij het Waarborgfonds Motorverkeer,

Postbus 3003, 2280 MG te Rijswijk (tel 070 – 3408176). Als een gemoedsbezwaarde schade rijdt, dient hij deze zelf

te betalen. Als hij hiertoe niet in staat is, betaalt het waarborgfonds de schade voor de gemoedbezwaarde. Het

waarborgfonds zal deze betaling echter op de gemoedsbezwaarde verhalen, zodat deze zelf voor de schade

aansprakelijk blijft.

Informatie

Mocht u nadere informatie wensen of vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op:

Van Ree Accountants – Telefoon: 0343 – 415940 – Email: w.v.vliet@vanreeacc.nl


Mr. W. van Vliet FB, Van Ree Accountants, Doorn, November 2005

Er komt doorlopend nieuwe informatie. In deze notitie is datgene verwerkt wat medio november 2005 bekend is.


) &

, ; ! ;

!

9 , , ! , !

! #

! ; # #1 #

9 ! , + ! = # / + 5

, # $ ? 9 ? $ ! @ A

! + # A )( "= "B ) -9# )( "= "B ) -9 !

+ #

= , ! 5 !

( $ $ ; 9 - + ! ; 5

+ ! , ! ! 5 ( , % ;

+ 5 ! #

! , )( "= "B ) -9 AA= -9" @

/ ! , ! # / ; C

5 , 5

, ! ! ; + ! 5 ! ,; ; , #

% ! ! ! + 5 5 !

5 ! # 5 ; /'-*

6 5 D 7; ! "$ ' # 9 ! ! ! 5 # " $ E

? , ++ 5 ? ?

/ " ! = # / + # 9 ! ! , ?

9 ! ! 5 5 , ? $ , 5 5 !

! ! ? 9 , ! ? 5

, ? ( ! , $ #"# # , ? 9

! , 45 ? A # # #

5 ! ! + # A , ! # 9

, ; /#%# ! F , 5 F , !

, FF FF 5 ! FF FF , ! # $ AG = / % / AAG "G

- GGA-B A&#

= ; ! ; , 6 7 ! # ! H

8 # 9 , , , # ,

, # " , ; ! 5 ! ! ! + 5 ! ,

5 # / ! ; 5 ! ;

5 # / , 5 , !

! /'-* #

+ ( * + B I ! % G , $ 5

% 1 > , ! + + 5 + FF

5; # /'-* #>

5 + 5 + ! 5! 1


$ ! , ?

! 5 , ! ; ; ; =

! ; 5 , ; 5 , 5

5 # , , ; ++ ; , ! ; , ( ; ,

; $ 5 % 6 / $ + 7 , @@

- = -G A1 A/A)AA= %)""( B A/A)AA= %A) AGI = /A)$ A) #

9 , ; ; ! ! 5

! # ! , ! 5 + 5

#

" ! 55 + ; ! + ; ; !

F # ' , 1 , 5 #

7 = !

7 ! ! , J

+7 , KK 5 + #

I ; 5 ! ! , + + , + +

5 = ! # 9 C

4! 5 ! ; ; 5 + 5

= ! #

9 ) ! + / 5 5 , !

) ! + # B 5 D ! #

+ H = ; ! 5 ! +

! # $ 5 , ; ; , # # %

% #

! , , ; 55 + # = ! ; 9AB

- GGA-B A%A %"= B AA= -A=B)""G = B + # 9AB A) = AB@@

A ; 5 !

5 5 ! ! # / , , # $

5 5 $ + 55 , ? / + , , ? 9

"$ ' ? / ' ? / 5 5 ;

+ 5 # #

9AB $ )/B "GGAA= "") AA) A= %A) B IIA=/A)@@

, 5 < ! > # !

+# % ; ! ,

# + ! ! , , 5

! , !

+ #

$ ?? 9 5 FF -A= B)""G )( ""= # " =

! ; 6 7 5 = ! ;

! 5 + +#L# ; 55 +

+ + ( A' = /AG/ ! # / FF 1 ! 9 G /A

9AA)A= @@

9 , @ $ 5 , F 5 #

5 + 5 + ? 9 5 + + ! 5

, 5 # 9 ! , 5

# 9 ! , # ! @@

% , + 5 ( * + ! 5 , ! # 9 ,

! , ! 1

# , ( ! F ! #

# = 5 ! # / ! 5 # = + 8 M

5 # " , #

2# % + % 5 < ! > = AB

3# ( , ! # #


8# ( ! , 5 + 5# , 5 ,

5 1 ! ! !

# / , #

# , ! # B ! C !

5 ! # / ! # / , C

N# = "B = ""G )( ""= /AA# B /A= 9""(

( + ;

, + + = / /A %A) = A) =( /A B ./ /) =( A= # / , 5 !

5 /#%# ! ! ! #

= 5 1

) + , + 5 ! + ! !

, + + H # , ! !

5 + # G , + ; + ; + ; + * + ! + # # !

, + FF ! ! # / 5 + ! 4 ! +

+ ; AA= " '" "/A ); ! , ! ;

! #

7 9 + , 5 )/ , # # < ! > ,

= ! 5 , !

#

7 9 5 ! 5 ,

! ! ! #

27 9 5 5 ; & + ; , + ; + * + ! + ;

+ # # / ! ! 5 , #

37 9 , , + + + =

! # 9 ! ; #

! # A C ! +

! # A AA= -A= B)""G =B; AA= " '" "/A ! " '" "/A )# /"") I"= A=

BA)A-9B@

87 ' ! 5 + 5 ,

, #

7 + + ! #

N7 / ! 5 + + + + !

; - B ; +# % # ' ; ' ; ( ;

; = # # / , 5 + + , 5

! ! @ A

5 #

O7 G ! ! , A B I !

I ! + ! ! #

! ! , , ! FF

!

AA= -A= B)""G )( ""= ; AA= " '" "/A; AB "G / AG1

7 9 5 ! , !

7 9 , + + + ! 5

! 5 !

27 9 5 , 5 , 5 + 5 #

37 9 + + ! 5

, , #

87 9 5 , 5 + ,

7 9 ! , E + + , 5 + !

, 5 ! # 6' , # 5 ! 7

5 , + !

5 + + + ; ! ! 5 ; 4 ! +

! ; + 55 #


! 5 < ! > 5 ; +

= ! %"= B AA= -A=B)""G = B# '

5 ! 5 + 5 !

+ , ; ! 5 9 #

) 5 + H #

+ # 9 ! ; ! ; ,

+ ; ! , * , # #

! 5 + + ; ! 5 ; , #

, 5 + ! , #

/ + ! ! 5 ! # I ! ;

, + 5 ! #

% 5 ! , + , 4! 5 ! + + , #

A + , ! ! 5 ! /#%# 5 + +

, #

/ + 9 5 9 #

#

" ! ;

-#.# # %


- './ % 0 1 % 2 3 )%

o . ; ! ! , 5 + ,

+ ; < ! > ! ;

! 5 , /#%# #

5 , + + + , #

= ! 1 ####################################################### % 1 ##################

" 1 ###########################################################################################

+ 1 ###########################################################################################

$ 5 1 ###########################################################################################

B 1 ###########################################################################################

/ ! 1 9 1

################################ ###############################################

' 4! 5 ! ; ! 1

-#.# # %

)

08 '$ " !

B # NO * 0 383O


4 $ 5 5

# % # 4


4 $ 66 +

9 1 ! 5 +

; !

" # $%&'(&$'')

* # +

5 + 5 , ! 5 +

# % 5 ! 9 %

! # / B I ! + , , , # /

,5 5 # 5 5 22 ,

+ H #

+ + $ 7

% = ; ! + # , ; ;

( / #

$ # $ 7

/ ! ! ! # /

P ! P ; , !

, #

5 + , 5 , #

! , 5 ! ! ,

! , # + $ B 5 ! # Q/

; ! Q; ! 9 #

6 3 $ $ 7

/ , ! + ;

+ H ! 5 ! # / ; ! ! 5

! # / , ;0 ! , #

8 $ $$ $$ + $ 7

9 5 ! 5 5 , #

! , # % #

, + J , ; # +

, , #

9 $ 5 !,7

/ , , "$ ' #

; + 5 ; , ; , , 5

, "$ ' #

3 $$ $ !, 7

. ; ! "$ ' *5 ! ! ;O 5 + #

: $ 7

/ # , ! * % ! +

! , # - + 5 #


; $ # < + 7

= ; ++ 5 5 + ! 5 ! #

= 5 + 7

= ; 5 5 ! 5 ! ; , ; + ;

! ! , #

> # $ 7 / + $ 7

% , ! , ! 5 ! , + + P 1 ; ;

2 ; 3 8 # % , , , 5 5 ! ;

! ! ! + #

/ 5 7

B # G ! , ! + ! 5 #

7 $ ? 5 $ 7

5 + + 5 + 5 ! !

+ ! 5 ! ! 5 2 # /

5 + 5 ! ; #

6 $ $ + $ 7

% + 5 # A 5 + 5 ;

5 + 5 ! 5 ! R , # /

5 + 5 ! 5 # / 5

5 + 5 ! 5 5 ! #

8 $ # # # # 7

. ; ! , 5 5

5 # % 5 , ! ! #

9 / # # $ $ 5 7

% ! , , # % ! + !

++ 5 # ! , + + , ,

# ( !

# / ! ! ;

5 ! # 9 5 +

+ ! , 5 ! ! , + #

! 5 5$ ( 7

/ ! 5 , 5 ,

# ! ! 5 ! ;

9 # B , + B I ! + ,

5 , 5 ! ! , + H #

: $ $ # + 7

= ; , 5 + 5 5 +

# , , ; ! 5 +

, , ! , ,

5 + #


; $ $ / + $

+ 7

! , , 8 5 + 5 !

# / , ! ; 8 5 +

5 ! #

= , $ $ # $ 4

$ $ # # 5$ 5 5$ 5

7

A ! ! 5 ! + +

3 # / 5 , 5 + ! 5 ! 3

# 9 , ! # ' ,

# 5 ! ! ; ! !

O #

/ + ! 5 + ! # /

, ! # A 5 ! R !

+ 5 22 5 , # A ! 5 ! R ! + 5

0 5 , #

9 + 5 + ,

5 + 5 ; ! #

+ 5 , !

+ ! 5 #

/ 5 7 5 $ $ $

7

, O , , = 5 !

# , + 5 # / , R ! !

+ # 9 , ; #

$ 5 " 5 $

@ " $ 7

. ; ! ! , , 5 # "

; # 9 ,

! ! ! #

/ $ # 5 7

% + 5 ! # Q"

; 5 + + + Q; ! 9 ,

5 #

6 ) $ 5 + 7

" , O , ! 5 ! ! !

#

8 7

/ ' 5 5 ! ! 6 *

! 5 7 # / 5 + , 5

, #


9 / + $ $ 7

/ ' # / ! , #

! ! 5 ! + , #

$ $ # 7

$ $$ 7 $

/ , ! ! 6 5 ! 7 #

9 5 + ; ! R +

! 5 #

: $ $ $ # 7

/ 5 + # / ! 5 + 5 + 5 + # /

5 + , # 9 ! , ! , #

; 7

( ! FF 5 5 + , ! 5

; ! R ! 2 5 + # + + 5 ! 5 +

5 # 9 5 + ! 5 + ; ! ,

! ! ! 5 ! #

= # $ " #

$ # 7

A 5 + ! + + O 5 , ,

! + + 0 # / #

6 + 5 A, 1 1 ,7

$ B , , ! =

5 + 5 , #

, 5 + ! ++ 5 #

/ ! $ B #

6 $ $ $ $

+ $ 7

"! ! , , ! ; 5 + 5

# / 5 , # ,

5 ! # / + ! ;

, ; + + + + ! #

6 / + $ (# # + 7

, 8 ! 5 !

*+ ! # " ,

8 # 9 , 5 5 #

" ; + ! 8 # / ,

5 # / ! + O2 # 9

, *+ ! #

9 ; ! B I ! ! #

; , ; *+ ! #

5 + ; , ! ! # !

5 N8 ! #


66 " + $ # 7

' , #5 8 # , ! ! 8 1 O *O 8 6! !

, 0# # 7# 6 + + ! ! + !

% ; $ , 5 #7


- + # + $ '&

% % 5 ! !

" # $'&',&$''%

* #

'")=A%AG/ * 5 ! ! P ++ 5

, # Q% ( 5 Q; # '# .# % ;

+ 5 , B I ! #

% % 5 5 , ! ! ;

5 ! ; ' # = ,

+ ! ! QB + ;

! ! 5 5 + Q#

% % ! , ! ( , + ! #

Q" ! 5 + 5 H ; ! , ! , *

# / ! , * #

% ! ; , # 5 ;

+ 5 ! ! P# / ( !

! ! ! Q; B *

I ! #

/ 5 5 , !

! # Q/ # ( # 9# I + , + 1 Q$ !

5 5 ! #Q ! + , ! # A

! " $ # / , # ,

+ # . , , #Q

! + + , , !

; % % # Q/ ( 5 + #Q

Q 5 , #Q 5 # B,# . ,

# / 5 5 5 + 5 + ! # Q9

+ , ! ;

# 9 $ 9 # 9

# A 5 ! # / , + Q;

# / . #

QA ! + ; , #

" , ; ! # A ! ! +

# 9 ! 5 , +

; # /

+ ; 5 ! Q; 5 #

Q" ; ! , , ! # %

5 ; , !

1 Q ! ! #Q/

# / ! ! 5 # / 5 !

, # " ! 5 5

, + #Q

/ # / . 5 5 ! $ # QG !

+ , ! ! #Q


& + $ $ $

" # $(&'(&$''%

* # -

/A= 9""( * / A I ! ! !

5 , # $ 5 !

5 + + ?

%"= ( * = , 8 ! ! ! # 9 ,

# 9 5 8 , #

"-9BA)( ) = / * A ! , ! (

# / 9 , # % * 5

! ( % , # - ! 5

( ! #

A)IA= = = ( * $ ! 5 + 5 H , ; !

, + % # % ! ! ! ;

+ , # A

! ; "$ ' *5 ! # 9 , , 5 !

# "$ ' " ! $ ' , # / !

; , ; + 5 , #

AIA= & =/ * $ 5 ! ! ! "$ ' !

2 #8 5 , ; , , ! ,

5 ! # ! ! , #

! ! ; ! 2 #8 ; R # /

5 + , #

'" %A) AIA) = ( * / 5 + # "

! "$ ' ; ,

, 5 + ! #

= = "GA )A A * A ! ! ; ; 5 ! # /

5 ! 5 5 , #

= I A= 9"= IAG .IA )A A * = 5 ! ! ! ! ,

5 ! ;8 5 + 2 # P# $ , 5 + 5 !

# ( ! 5 ! ; ! !

5 # A ! + 5 ! ! ,

#

""))AIA= = ( * / 5 ! ! ; ! 5 5

# , ! ! ; , ! ,

# 9 5 ! ( * ! % % #

BIA) = ( ""))AIA= =( * 9 - 6-% 7 5

! # " , ! ; , , -% + # /

; ! 5 # " ! , !

! , , 5 ! ;

# / 5 ! , 5 ! + !

# / ! !

! ! , # , 5 5 , ! #


& + #

! *

" # ..&.'&$''%

* # / "

/ A I ! ! ! 5 ,

# % ! 5 + ; 0 5 ! #

$ #-# 5 , #

9 , 6 7 ! , ! ! ,

5 ! ; R #

/ + 5 ! ! ( * ! % %

0 5 ! #

/ + # 9 5 !

, 5 J , 5 6 +

, 7 5

, 5 ! # / ! !

, # , ! , 5 5 , ,

5 # % , ! 5

! , ! ; ,

5 + , # % , #

/ ! ! , * ! , 5 ! *

5 ! , # / ! + # /

5 , 6 R 7 # / ! ! !

! , 5 +

# ! 1' , 5 ! * ;8 5 +

3 5 + R ;N 5 + ! # /

5 5 ! #

A 5 ; ! , 5 ! , # 9 ,

5 # / 62; 8 5 + 7 R

! ; # A 5 ! ?

% ; 5 ! !

5 ! ! , # / 5

$ + ; $ +

+ ; ! #

+

" + 5 , 5 + ; !

; , ! ! "$ ' # 9 !

! Q Q , ; ! + ! #

9 ! ;

, , , + % # " !

# 9 ! , ! ! ,

5 , 5 + # / ! ! 5 ! + + +

! , 5 ! ;8 5 + ! 5 + + ,

! + 55 , # 5 5 + #

= 5 1 A , ; , ; , # ! # /

! # 9 !

! , 5 ;

, # 9 , ! + 6 7 , , ;


, ; 5 # 9

! 5 ! , ! ! ,

+ E * ; 5 ! #

$ !

$ ! + ! ! ! ! # G

5 + # , 5

#

/ , 5 ! + ! # A

+ )/ ! 6 , 7 ,

! # ! , # / !

8 , ; , ! # / 55

5 ! # 9 ,; , + 8 6 ! 7 ! # /

, N ; I 01 O#

/ * + ( ! , ' / 9 , ,

5 ( * + B I ! ! ! #


+

" # '0&.$&$''%

* # 1 + +

, + # / ! !

+ H + ! 5 # / 1 !

5 ! , 5 ? 5 5 P + * * !

, + H ; ! #

% 9 + + , # ( 4 " !

- , ' 6 - '7 , , + 5 8*

5 # 9 B / , A

5 + 5 #

# $ ?

5 + 5 5 +

# % , + H # A + * *

! #

5 ! ! ! ! 2 #8 # 9 , ;38 5 +

, 5 ! # / 6 ! 7

, # ( ! ! 2 5 ! # / ;N8 5 +

5 ! , ! #

! ! 2 #8 ; 5 + # 9 , 5 !

5 5 ! 5 ! # / 5 !

# = 5 ! 5 + 5 ! 6$ B

7#

A 5 + ! O 5 , 5 !

5 ! P 38 # / ! !

! ! 5 ! # ! ! S 5

! #

# $ ?

5 , , 5 + # 5 !

, # O

, ! 5 ! 5 , # / 5 , 5 !

! 5 , # / 5 ! , ! ! ;

, # % O , 5 ! ;

! 5 #

/ 2 # 8 ! 5 + ,

! , 5 ! # / 5 + # !

; ! ! R ! P 8 5 ! ! # /

! ! 5 + , # ! , ! 5 !

5 ! ! ;

! 5 #

% *+ ! 5 # $ ,

! ; , , 88 5 ! # " , F ! ;

! ! 88 ; , , + 88 ! # !

! 88 + ; , #


2# $ ?

/ 5 ! , 5 ! # 5 ,

+ + # / ; ! ,

5 ! 5 5 + #

A ! , + # / + *

; , 5 5 * ! H 8 5

5 , # 9 + ; 5 ! #

% ! ! ! , ! 5

5 # A 5 ! # A 5

! + #

3# $ ! , 5 ?

/ ! ! 5 , , ; ! 5 5 #

% 5 ! # $

5 , # A , + , # A

5 5 5 H 5 ; ,

+ #

! , , , ; # % , 5 + !

+ ! # / , + ; ,

, , #

8# I ! , 55 ?

. # B ! , +

! ! , 55 J ! ! 5 !

#

/ , 5 ! R 55

! + 55 ,# /

++ 5 5 + ! ! ! ! R 5 !

#

# $ ! , ?

" , , # " , !

, + # 9 , + + ;

! ! + 5 ! 5 ! #

$ ; ! ++ 5 ;

* , + # ! !

! + #

N# $ , ?

A ! ! , ! 8#

# 9 ! ; # / ! ! ! R ! 3 5

, # ( ! ! ! !

! R ! 3 # 5 , # 9 ! R ! ! ! 8 5 , #

' 5 N # % + +

, 5 # # ! 1 O * 832#


O# $ ! 5 5 ?

, 5 5 ! , # - +

5 ! ! ;

+ # R + + , ! 5;

! ; 5 5 # 5 , 5

#

0# $ ! ?

% ! + # "

! ; , , 5 + # !

O , ! , , # ! , +

; 5 + 5 2 5 + 5 ! ;

, #

( ! 5 ! P 5 , # $

5 ! ! , 5 ! # / ! 5

5 + , - # 5

! 5 ! ! #

# $ 5 * 5 + ?

" ! P 8 5 + 5 + 5 # /

! 5 + + 5 + , #

5 , 5 + ; ! ! ! #

" + , , 5 + # 9

, # ! , 55

; ! 5 + 5 ! 5 , #

% 5 + + + ,

# # # / + ) % 5

# # # % ! ! , 5 , 5 5 , ;

+ #

9 1 ! ,

/ , ! ! ,

# $ , ! 5 + 5 + 5 !

! ? 9 % #

$ ! , ?

Q/ , 4 ! 5 +

# % , , !

# 4 ! ! ! # ' 5 !

# % ! 5 ! ! ! 5

, # / #Q

" , 5 ; ! ++ 5 5 +

?

Q , 5 ,

+ ! ! # / ! ! #

+ ! # , 5 ! !

+ # 5 !

; , + , #Q


$ ! ! ! ?

! , , ! 5 ! ! , ! ! ?

QA 5 ! 4 ! !

5 # 9 ! , ! , 5

+ + # A 5 + 4 ! #

+ , ! 5 ! ! , # / # /

! ! ! ! #Q

/ + + , ! !

?

Q" ! + , ! , ; ! ,

+ ! ! ! ! + # /

5 H ; ! 5 #Q

= 5 + ! + # $ ! !

?

Q/ + + # & !

# 4 ! #Q

! + + # / ! + ! + ? / 5 !

, ! 5 #

Q9 , ! + + ; + 5 + 5

! , # ( + + + 5 !

! + # ( + , + + 5 ! # 9

! ! ; ; ! #Q

/ 5 ! , ; ! 5 !

5 ! , 5 8 # $ ! ! ?

Q/ ! # / 5 ! , , # /

! , , ! , 5 # / , ;

5 ! , ! 5 + + # % ! #Q

I"/A)

/ 5 5

! , 1

T " + 5 ; ! ;

! , #

T , 5 #

% + ! 81

T # / 5

#

T ) 5 ; , #

T 9 ; ! + + 5 ! #


, 1

T / #

T " 5 ; 5 , + #

T ; ! ! , ! , #

! 1

T $ , 5 ; ! #

T 9 5 ! 5 ;

, N #

T A # G , 5 5 ! , #

! 1

T $ 5 ! !

; ! ! #

T " 5 ! ; ; ,

, , # T / , ; ! + ; 5

, # $ + ! 5 #


$

" # '0&.$&$''%

* # 1 + +

; , 5 + 5 5 , ! # A

; ; ! , , # 9 B / , A

5 ,# , 1 Q' , !

#Q

$ 5 H ! ,

G , 9 % ! % 1 0 5 + # /

; ! 51 , 5 , + ;

5 , , P 5 5 H 5 , #

! 5 + , 1 5 H 8 , , 8 ; 5 H 8

N8 , , 80 5 H N8 , , , , , ;O

, #

Q 5 ! ! + + 5 + Q;

/ , # Q% 5 H , ! 5 , # /

5 ! 5 H # " 5 +

5 + #Q

= ,

/ ! ! , 5 , ;

/ , , # Q9 , 5 ! # /

#Q

I , + 5 H 8 # Q + 5

+ ! 1 ! , #Q

G ! 5 ! ! ,

# / , # QA , ; !

; , , 5 + ; 2 #

0 ; ! ! + , 80 # / N ;

#

= ! , + 5 ; , , , ! ;

# 5 ! ! + # /

8 #

I , , ; , , 5 O

# $ ; + , 5 ! S 8 ; 3

# ' , 5 ! 5 O 3 5 , ; , 2 ! #Q

2 + , 5 ,

+ , ? / , + 5# Q" , Q; ,; Q + #

= , 5 H 5 # .

G ; A ; ' ! % #Q

! , ; A +

, # Q9 + + ! + +

! + + 5 H # ' , 5 5

5 ; , ! 2 , #Q


B + + , ! ; , ?

Q/ ! 5 # ! 5

# / ! ; , ! , + ;

! ! , 5 , # 5 ! !

, ! # + + #

9 ! 1 , ! ; , 55 # 9 FF , ;

+ #Q

#Q

/ , FF + 5 , # Q ! 5 !

! , 5 ! ; ! ,

' , , 5 + 5 , ;

, ; + / , # Q/ ! 5 , ! N# 5

! ; 5 # / , 0; ! N + #Q


& $ !,( + +

" # ',&.$&$''%

* # 2

A , * + ! ; !

! 5 ! ! ; ! # $ # % # 9 ,

! "$ ' * #

% , = 5 + #

( ! , , ; ! , !

"$ ' 6" ! , 7 + % # %

5 5 , -

; 5 #

$

!

! ; # $ ! ; !

5 ! 5 # % +

5 + ; P ! $ "* ; ! ,

+ # ! 45 +

+ # "

; ! ! # ;

5 # ' , !

# = 5 ; 5 , , #

A ++ 5 # " !

5 ; + + # A !

+ # % 5 + # A

! , , $ ) , , # "

! + , ; , # " , ;

+ ! ; + 5

! ; + 5 , , #

5 , ! ! ! + ! "$ ' * # ,

, # ( ! ! R ! + + 3

"$ ' *5 ! , ! + + 2 # # , 5 ! ;

, ; ! , ! ! # /

$ 5 % , + # 9 5

+ ! % ; $ , 5 + ,

! ! ! "$ ' ! "$ ' * #

%

9 5 5 ! # A , , "$ ' ;

! , ! ! "$ ' * # = + ,

, , "$ ' ; ! !

"$ ' * #

5 ! + + ! "$ ' *

5 ! , $ ! + 55 , ! # %

! ! ; ,

; 5 ! 5 ! #

' , ! 5 , , * 4 # ' ,

5 5 ( 6 # 1 O*2 7#


+ , , % ) "++ / ' !

! ! ! ! #


" # $'&.$&$''%

* # 3

B)A-9B * / G , 9 % 6G9%7 ! ! %$

, ! , 5 #

/ ! #

= , ! + , + , !

5 H # / G9% -

! #

$


$ 5$ +

+ % , + +

" # $0&.$&$''%

* # -

/A= 9""( * 9 ! % + % 6 %'7 !

! U ! 55 , ! ! !

5 #

9 + , 5 ( * + % % #

% + ! 5 , 5 ! 5 ,

%' ! , , # A

%' ( + , ! ,

Q ! 5 Q #

, ! ! ! #

B , , , , 5 8 ! + !

, ; - 5 + ! # Q9

! ! #Q

9 + , !

+ + ! 5 , 5 # # # 9 ,

5 ! 5 5 ! #

9 , 5 + ! , , 8

+ 5 , ; + , ! # / 8 ! R ! ! ;

! + , ! + #

, 5 ! " ! ,

6"$ ' 7 $ + + , ! 5 +

, # A ! , , -

5 5 #

I , ! ; ! , # $ , -

, 5 ! #

! ! 5 ! ;

! 5 ! ! # + !

5 , 5 H ! ; ,

+ + + # ! ! G , 9

% 6G9%7 ! 5 !

! #

! ! ! 5

! , 5 H ; + , , # 9

! , ! ! ,

! ! ( ; ! #


& +

" # .4&'.&$'',

* # - # 1 5 3 # 1 +

= ! ! ( * % % B I ! ! # ;

, + ; ! ! # $ + 5 5 + 5 H

# 9 , ,

#

! ! 5 + ! ! ! 5 # "

- 6-% 7 !

# 9 + 5 + 5 ! , + !

; ! ! # ; , ,

; , + ! " !

, 6"$ ' 7J 5

, * + 5 + #

/ ! ; "$ ' ; , 55 #

& ! ! , ! , 1

! "$ ' , ! , , , ,

#

Q/ ! ! + K *K Q;

! % # Q/ 1 , ;

, + ; 5 ; + + +

"$ ' #Q

= , ; ! ! + ; !

! ! #

Q/ 5 , ; ! ! , 5 ! #

+ , , ! #Q

.(


B 1 +

" # $,&'.&$'',

* # "

/A= 9""( * 9 % 5 !

! ! #

% ! ! ! ; ! 5 ! ; 5

5 ! # / ! ! B I !

5 #

( *I ! % % 5 ! ! 5 ; !

#

9 I ! ! 5 + 5 5 ! ;

, ; ! , + 5

+ 5 # ! ! # Q% ! ,

, , Q; 9 #

/ ! + + ! + % 6 %'7 ! + ,

! 5 #

/ ! ,

, 5 ! # 9 ! ! ! ! ! !

! # , 5 + +

# 5 + #

/ , , ! ! ! ! #

9 Q ! ! 8 ! Q; ! % % # / ,

%' # 9 5 #

/ ! % % ! ! ,

5 # ! 5 ! , ,

+ + , ! # /

5 + 5 4 ! # 9 5 #

9 ; , # 9 5 !

! 5 5 , ,

55 #

9 ! 5 ! ; , ; !

# 9 , 5 8 5 + ; + 2 ! , = ; 55 # Q/

A 5 # , Q;

! #

9 + , , ! ;

! ! + + # 9 , 5

#

More magazines by this user
Similar magazines