11.09.2013 Views

December 2007

December 2007

December 2007

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

time to

# 03 > december 2007

HORIZON

Nieuwe dienstregeling

DE WERKDAG

van woordvoerder Anne Woygnet

IMAGO NMBS

VERBETERT


De relatie tussen vrouwen en het bedrijfsleven blijft een moeilijke oefening.

De top van het bedrijfsleven is nog steeds hoofdzakelijk mannelijk terrein – in

de FORTUNE top 500-bedrijven waren er in 2006 welgeteld tien bedrijven waar een

vrouw aan het hoofd stond en dat was een vooruitgang tegenover 2005.

Veel vrouwen vinden moeilijk de juiste work/life-balans en zetten elke dag een race

tegen de tijd in. Op de enkele nieuwe mannen na die mee hun schouders onder het

huishouden zetten, hebben ze twee of drie carrières te combineren. Denk maar aan een

treinbegeleidster die ook nog moeder en huisvrouw is: een triple bottom line die in het

managementsdenken wel eens vergeten wordt.

In België werkt 42,6% van de vrouwen deeltijds, tegen 7,9 % van de mannen. En meer

vrouwen zijn werkloos. Gemiddeld verdienen vrouwen ook minder dan mannen. Aan de

scholingsgraad ligt het zeker niet, meer vrouwen dan mannen hebben een diploma hoger

onderwijs (bron Eurostat 2006).

Uit een Amerikaanse studie van 2005 blijkt dat vrouwelijke kaderleden die werken in een door

vrouwen geleide onderneming gemiddeld 15 tot 20% meer verdienen dan vrouwen in andere

firma’s (waar het gemiddelde vrouwelijke kaderlid tussen 8 en 25% minder verdient dan haar

mannelijke collega’s).

Er is ondertussen heel wat geschreven over het “glazen plafond” en de moeilijkheden die vrouwen

hebben om carrière te maken. Wat duidelijk blijkt is dat vrouwen, in tegenstelling tot veel mannen,

niet alleen voor hun carrière willen of kunnen leven. Ze vragen de mogelijkheid om gezin en werk te

combineren.

Anita Roddick, stichter van de cosmeticaketen The Body Shop, heeft aangegeven waar vrouwen een

meerwaarde kunnen bieden: ze brengen hun gevoel mee in de onderneming, denken vanuit een breed

referentiekader, waar gezin en samenleving deel van uitmaken. In een tijd die van ondernemingen meer dan

ooit vereist dat ze ook een maatschappelijke en ecologische meerwaarde creëren, zijn dat ongetwijfeld sterke

troeven.

Edmée De Groeve

Voorzitster van de Raad van Bestuur

IF YOU DO THINGS WELL, DO THEM BETTER.

BE DARING, BE FIRST, BE DIFFERENT, BE JUST.

ANITA RODDICK - stichter The Body Shop - 1942-2007


04

> INHOUD

> Engagement

06 > BLIK Fabienne Loodts

10 > HORIZON Nieuwe dienstregeling - Imagostudie

14 > SAMENSPOREN Oxfam Trailwalker

> Actie

16 > PRIKBORD

20 > DOSSIER Tractiewerkplaats Charleroi

24 > BINNENLAND - BUITENLAND

26 > GOEDEREN HR-manager Petra Wijnants

> Achtergrond

30 > EXPERTENWERK Uniek onthaal

32 > DE WERKDAG van woordvoerder Anne Woygnet

34 > TOEN BIJ NMBS Vrouwen in 1937

35 > MIJN TREIN Dominique Monami

COLOFON EN DANK – Concept: NMBS / – Teksten: Sylvie De Keyser, Jochem Goovaerts, Martial Host, Hugo Stevens, Bruno Van Calster – Foto’s: Leo

Goossenaarts, Martial Host, Denis Moinil – Opmaak: Kathleen Van Vaerenbergh – Eindredactie: Bruno Van Calster – Druk: NMBS Centrale Drukkerij – Met de medewerking

van Mireille Van Balen, Franky Christiaens, Christelle Vanderpypen, Petra Wijnants, Anne Woygnet - Met dank aan Fabienne Loodts, Dominique Monami –

Verantwoordelijke Uitgever: Philippe Rigaux, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel - Info: infocorporate@nmbs.be


07

> BLIK

MET DE TREIN VAN ONRUST NAAR STILTE

De tekeningen van Fabienne Loodts roepen

twee uitersten op; de onrustige bewegingen

van de reizigers bij aankomst van de trein en

daaropvolgend de stilte na vertrek, wanneer

de drukdoende massa de reis begonnen is

en we een leeg perron terugvinden.

Fabienne Loodts

Fabienne Loodts is een 25-jarige getalenteerde

illustratrice die een opleiding grafische vorming en

illustratie gevolgd heeft in het gereputeerde “La Cambre”.

Ze woont in Brussel en werkt momenteel voor klanten in

Brussel en Duitsland.

In 2005 heeft ze het boek “La promenade de l’ombre”

geïllustreerd, met een tekst van Guillaume Appolinaire en

uitgegeven bij Passage Piétons.

Haar tekeningen focussen op het hectische leven van

vandaag, realistisch weergegeven en gekruid met een

milde vorm van humor; ze bieden ons een blik op een rijk

en boeiend universum.


10

> HORIZON

Nieuwe dieNstregeliNg:

NMBs iNforMeert klaNteN rechtstreeks

Elk jaar past NMBS de dienstregeling aan in december. De redenen zijn zeer uiteenlopend.

De internationale afstemming van de grensoverschrijdende treinen vergt doorgaans

aanpassingen en er zijn heel wat – vaak beperkte – binnenlandse vernieuwingen om beter in

te spelen op de vragen van de klant. Ook grote werkzaamheden vereisen dit jaar een

specifieke dienstregeling. Tenslotte biedt de instroom van nieuw materieel extra

mogelijkheden. Dit jaar plukt in de eerste plaats de Antwerpse regio de vruchten van

de nieuwe dienstregeling.


Infobalies in 50 stations

De veranderingen in de dienstregeling vragen van de meeste klanten weinig

of geen aanpassing van hun dagelijkse gewoontes. Maar dat verschilt van

regio tot regio. Op bepaalde verbindingen zijn de veranderingen wel groter,

vaak in positieve zin, soms in negatieve zin. Om alle klanten de nodige inlichtingen

te verschaffen, zet NMBS diverse communicatiekanalen in, van

folders tot advertenties. Nieuw is de rechtstreekse informatie aan de klant,

door het installeren van bemande infobalies in wel 50 stations.

Verbeteringen voor de regio Antwerpen

Door het afwerken van de Antwerpse Noord-Zuidverbinding en de indienstneming

van het kruisingsstation Tielen tussen Turnhout en Herentals, komen

nieuwe mogelijkheden vrij voor de Antwerpse regio. Voor einde 2007 kan die

dan ook rekenen op de meeste vernieuwingen.

De IC Antwerpen – Brussel – Charleroi rijdt om het halfuur en zal steeds uit

de nieuwe dubbeldekkers bestaan (M6-rijtuigen). De IR Essen – Brussel rijdt

niet verder tot Jambes, wat beter zou moeten zijn voor de stiptheid. Tussen

Antwerpen en Gent komt er een derde IC-trein, zodat er elke 20 minuten

een snelle verbinding ter beschikking is van de klanten. Turnhout krijgt een

IR-verbinding met Antwerpen, Leuven een IC-verbinding (die de huidige IR

vervangt).

VOORAL DE REGIO ANTWERPEN PLUKT DE VRUCHTEN VAN DE NIEUWE DIENSTREGELING.

Werken rond Gent en Brussel

Infrastructuurbeheerder Infrabel start de werkzaamheden voor de uitbreiding

tot 4 sporen op de lijnen Gent – Brussel, Nijvel - Brussel en Ottignies – Brussel.

Heel wat IC-treinen richting Gent en de Kust zien hierdoor hun rittijd met

4 minuten verlengd. Anderzijds komt er een betere spreiding van de IC-treinen

tussen Gent en Oostende en wordt een aantal aansluitingen verbeterd.

In Brussel gaat de nieuwe stopplaats Diesdelle/Vivier d’Oie open op de lijn

Halle – Vilvoorde, een realisatie die kadert in de uitbouw van het Gewestelijk

Expres Net.

Beperkte veranderingen voor Wallonië

De uitbreiding tot 4 sporen op de lijnen tussen Brussel en Nijvel / Ottignies

leiden tot de verlenging van de reistijd op die verbindingen met 3 tot 4 minuten.

Positief is dan weer dat Charleroi voortaan 2 IC-treinen naar Brussel

krijgt en dat de IR-treinen Doornik – Charleroi verder rijden tot Namen, ter-

wijl de omnibus Charleroi – La Louvière voortaan tot Bergen rijdt. Nabij de

Duitse grens in de Oostkantons gaat de stopplaats Hergenrath terug

open.


Hoe scoort NMBS?

Eerst het goede nieuws: globaal gaat NMBS er sterk op vooruit tegenover

2001, vooral bij het grote publiek. Bij 70% heeft het bedrijf een positief imago

(tegenover 40% in 2001). Treingebruikers hebben een beter beeld van NMBS

dan niet-treingebruikers. De opinieleiders blijven de meest negatieve groep.

Het grote publiek is er veel meer dan de opinieleiders van overtuigd dat NMBS

een klantgerichte onderneming is, met oog voor de kwaliteit van de dienstver-

lening en het onthaal. Opinieleiders schatten enkel de capaciteit om te veran-

iMago NMBs

verBeterd tegeNover 2001

Zoals andere grote ondernemingen wil NMBS weten hoe het met haar imago

gesteld is. De laatste studie dateert van 2001 en sindsdien werd de onderneming

zwaar geherstructureerd. Weet het publiek waar NMBS voor staat, wat denken

professionele klanten en opinieleiders van het bedrijf, hoe kijkt het personeel naar de

eigen onderneming? NMBS vroeg het aan het gespecialiseerde bureau IPSOS.

deren en de aandacht voor internationale verbindingen positiever in dan

het grote publiek.

En niet verwonderlijk: alle doelgroepen menen dat het beeld dat de media

van NMBS geven een stuk negatiever is dan hun eigen perceptie, zelfs al

is er een verbetering waarneembaar tegenover 2001. Maar 47% van het

grote publiek meent dat de pers positief is en bij de opnieleiders wordt dat

een luttele 16%.


Welke persoonlijkheid heeft NMBS?

Ook in dit geval is het grote publiek gunstiger gestemd dan in 2001. NMBS

wordt beschreven als meer bekwaam, correct en beleefd, betrouwbaar,

vriendelijk en dynamisch. Minder mensen beoordelen de onderneming als

passief en ouderwets. De opinieleiders zijn ook in dit geval minder positief.

Hoe komt het personeel over?

Vriendelijk en hulpvaardig, goed opgeleid, betrokken en efficiënt volgens het

grote publiek. De professionele klanten zijn een stuk kritischer, maar tegen-

over 2001 is er een vooruitgang.

Wat met de kwaliteit van de treindienst?

Zowel het grote publiek als de opinieleiders schrijven de treindienst een zeer

hoge kwaliteit toe, een belangrijke verbetering tegenover 2001. Voor het

publiek en het personeel boekt NMBS vooruitgang wat betreft stiptheid,

frequentie en informatie bij vertragingen. De opinieleiders daarentegen stel-

len geen evolutie vast.

De diverse doelgroepen hebben een goed oog in de toekomst van NMBS.

Opmerkelijk is dat de opinieleiders het meest vertrouwen hebben in de

toekomst van de onderneming.

Doelgroepen van de enquête

> grote publiek (pendelaars, occasionele treingebruikers,

niet-gebruikers): 900

> personeelsleden NMBS: 311

> professionele klanten (reisagentschappen, bedrijven met

derdebetalerscontract/overeenkomst B-Dagtrips, andere bedrijven): 120

> opinieleiders (grote ondernemingen, vakbonden, overheid, media,…): 100

Doelgroepen met een (heel) positief beeld van NMBS

Grote publiek 40% 70% 40%

70%

Personeel 79% 74% 74%

79%

Professionele klanten 65% 58%

65%

58%

Opinieleiders 32% 59%

59%

32%

Imago NMBS bij grote publiek en opinieleiders

Probeert te veranderen

Veel respect

voor de klant

Veel aandacht

voor de pendelaar

Verhoogde mobiliteit

60

30

Klantgericht

Grote aandacht voor de

grote buitenlandse lijnen

Bekommerd om de

kwaliteit van trein en station

Bekommert zich over

het onthaal / de follow-up

Brengt het comfort op peil

van de reizigers

Commercieel / klantgericht

Kwaliteit van het personeel

Loketbediening

Kwaliteit van

de treinen

Dienstverlening

in de stations (loketten,

telefooncabines, winkels,enz.)

Informatie in de stations

* niet gemeten in 2001

100%

60%

20%

Grote publiek Opinieleiders

Evaluatie NMBS door het grote publiek 2007 / 2001

Prijs buitenlandse reizen *

Prijs binnenlandse reizen *

Sfeer in de stations

2001 2007

Automatische verdelers

vervoerbewijzen *

Staat van de

gebouwen van de stations

Veiligheid in de stations

2001 (n=1086) 2007 (n=909)


14

> SAMENSPOREN

iedereen rock ‘n

“Iedereen Rock ’n Roll” was het zomerthema van de samenwerking tussen NMBS en Stichting Lezen in het project “Iedereen leest”. Het miniboekje, een

vast onderdeel van de campagnes, bevatte dit keer leestips van muzikanten. Het werd niet enkel aan pendelaars uitgedeeld maar ook op een aantal

zomerfestivals. Om de actie meer aandacht te geven, gingen 5 zangers als “buskers” de treinen op voor een aantal verrassingsconcerten.

Presentator en literair journalist Piet Piryns (links met micro) kondigt Benno Barnard (rechts) aan, één van de dichters die aanwezig was op de poëzietrein

Antwerpen – Watou. NMBS had de trein ingelegd in het kader van de samenwerking met de Poëziezomer van Watou, voor de herdenking van Eddy van

Vliet op 2 september. De 200 deelnemers kregen naast een aantal voordrachten ook een verrassingsontbijt. Onder de reizigers bevonden zich een groot

aantal Nederlandse poëzieliefhebbers, die zich lovend uitlieten over de kwaliteit van het Belgische treinstel en het NMBS-onthaal.

oxfam trailwalker van start


oll doet de treinen swingen

Tom Pintens, Pascal Deweze, Helder, Nathalie Delcroix & Bjorn Eriksson en Steven Bossuyt namen de uitdaging aan. De concerten werden gefilmd en

kunnen bekeken worden op www.iedereenleest.be.

Poëzietrein eddy van vliet

spoort met succes

In augustus 2008 heeft de Oxfam Trailwalker voor het eerst plaats in België. De Trailwalker is een wandeltocht van 100 km lang door de Hoge Venen, die

afgelegd wordt door teams van vier personen in maximum 30 uur. Elk team engageert zich om minstens 1.500 euro in te zamelen ten bate van

projecten voor duurzame ontwikkeling. Oxfam Solidariteit koos voor het prachtige natuurgebied van de Hoge Venen, met start en aankomst in Eupen.

NMBS biedt de deelnemers gratis vervoer per trein aan, zodat de Trailwalker in alle opzichten aan duurzame criteria kan beantwoorden.

Meer info op www.oxfamtrailwalker.be.


16

> PRIKBORD

LEVE DE TREIN

Op 15 en 16 september organiseerden de drie bedrijven van de NMBS-

Groep – NMBS, NMBS-Holding en Infrabel – onder de noemer Leve de

Trein een groot open dag-event. Bijna 100.000 bezoekers bezochten

meer dan 21 sites.

NMBS gunde de geïnteresseerden een blik achter de schermen van

het onderhoud. De hogesnelheidswerkplaats van Vorst, nabij Brussel-

Zuid, trok massa’s nieuwsgierigen, maar ook de tractiewerkplaatsen van

Antwerpen en Charleroi kregen heel wat belangstellenden over de vloer.

Ongeveer 3.300 deelnemers kozen voor een hogesnelheidsdoop met

Thalys tussen Brussel en Luik. NMBS bood deze kans tegen een ontdek-

kingstarief van 6 euro.

De enthousiaste reacties van de bezoekers maken één zaak duidelijk: de

trein leeft, meer dan ooit.

De trein leeft. Dat werd overduidelijk tijdens

de tweedaagse “Leve de Trein” die zowat

100.000 belangstellenden lokte.


Resultaten NMBS op de goede weg

De halfjaarresultaten van NMBS bevestigen de gunstige trend

die in 2005 en 2006 is ingezet. De omzet bedroeg op 30 juni

van dit jaar 1.074 miljard euro, een stijging van 4% tegenover

het eerste semester van 2006. Het netttoresultaat stijgt met

10,1 miljoen euro, wat het verlies voor het eerste semester

2007 beperkt tot -27,2 miljoen euro. Op operationeel niveau

kan NMBS van een bijna-evenwicht spreken, met een EBITDA

van -2,8 miljoen euro.

De productiviteit stijgt opnieuw: een reizigersgroei met 3,7%

voor een groei van het aantal trein-kilometer met slechts 1,1%.

De vervoerde tonnage daalde licht (-1,5%), maar voor een ster-

ke vermindering van het aantal trein-kilometer (-4,7%).

Thalys boekt 6,7% hogere bedrijfsomzet

De omzet van Thalys International, de commerciële vennoot-

schap die een hst-verbinding uitbaat tussen Parijs, Brussel,

Keulen en Amsterdam, steeg de eerste 6 maanden van dit jaar

met 6,7% tot 34,79 mln euro. De groei was het sterkst op het

traject Parijs-Brussel (9%), vooral dankzij het zakenverkeer.

Parijs-Nederland steeg 4,7% en Parijs-Duitsland 3,7%. Sinds

1 april wordt de verbinding Brussel-Charles De Gaulle/Marne-

la-Vallée niet meer uitgebaat door Thalys maar door TGV van

de Franse spoorwegen SNCF. Sinds het begin van de operaties

in 1996 reisden al 59 mln passagiers met Thalys.

Omzet Eurostar groeit eerste halfjaar 14%

Eurostar, de hogesnelheidsverbinding tussen Londen en Parijs/

Brussel, verhoogde zijn ontvangsten in de eerste helft van 2007

met 13,6% tot 295,7 mln pond (439,8 mln euro). Die forse

stijging is zowel te danken aan een toenemend aantal klanten

als aan het succes van de vervoersvorm bij zakelijke reizigers

die doorgaans meer betalen. Het aantal passagiers steeg maar

met 4,8% tot 3,91 mln, het aantal zakelijke klanten met 13%.

Vanaf 14 november stopt de Eurostar niet langer in Waterloo

Station maar in St.-Pancras. De reistijd Brussel-Londen ver-

mindert dan met 20 minuten tot 1.51 u.


NMBS LANCEERT

HOFFELIjKHEIDSCAMpAGNE

Onder het motto ‘Respect voor elkaar. Da’s klasse’ loopt een cam-

pagne in de treinen en in de stations. Met een tiental boodschap-

pen wordt de ‘fair play’ aangemoedigd. Ook de treinbegeleider

nodigt de klanten uit steeds hoffelijk te zijn.

Hoffelijke omgangsvormen maken het

voor iedereen makkelijker.

Met enkele kleine voorbeelden uit het alledaagse leven wijst deze

campagne er op hoe belangrijk het is om hoffelijk te zijn, ook wan-

neer men het openbaar vervoer gebruikt. De boodschappen vra-

gen om de rust van de medereizigers te respecteren door discreet

te telefoneren, geen zitplaatsen te bezetten met bagage, geen

voeten op de zetels te leggen, enz. Andere boodschappen slaan

op het instappen in de trein: eerst de reizigers laten uitstappen,

voor eigen veiligheid nooit instappen na het vertreksignaal, …

Dat lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar het is goed er eens op te

wijzen. Wederzijds respect verhoogt het reiscomfort van iedereen

en maakt de taak van de treinbegeleider makkelijker.

Marc Descheemaecker voorzitter diversiteitsjury

Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van NMBS, werd door de Koning Boudewijnstichting gevraagd als

voorzitter van de jury “Managers in diversiteit”. De jury kiest de beste projecten in Vlaanderen inzake integratie en

diversiteitsmanagement. Marc Descheemaecker zet zich al jaren in tegen uitsluiting en voor integratie van iedereen in de

economie. Tot vorig jaar was hij voorzitter van Jobkanaal.


Thalys pioniert met wifi aan boord van hst

De hogesnelheidstreinen van Thalys, die onder meer tussen

Amsterdam, Brussel en Parijs rijden, zullen met draadloos in-

ternet worden uitgerust. Drie partners werken mee aan het

project: Telenet, Nokia Siemens Networks en 21Net. De surfers

zullen via wifi en een satellietverbinding op het internet kunnen.

In overdekte locaties zoals stations, wordt overgeschakeld op

gsm-technologie. In de klasse Comfort 1 is de dienst gratis, in

Comfort 2 zou de prijs ongeveer 7 euro per uur bedragen.

NMBS wil haar klanten wel

eens op een andere manier ontmoeten.

En verwennen.

Derdebetalerscontractanten op nocturnes

De derdebetalerscontracten hebben de wind in de zeilen. Al 2209 onder-

nemingen hebben met NMBS een contract, waardoor werknemers zelf niets hoe-

ven te betalen voor hun vervoer per trein.

Sinds vorig jaar krijgen klanten de kans om hun accountverantwoordelijke op een

informele manier te ontmoeten. Ze worden als vip onthaald bij een prestigieus

evenement. Voor Vlaanderen was dat de Night of the Proms, Wallonië kreeg een

optreden met Elvis-lookalikes in Luik en de Brusselse klanten konden het paar-

denspektakel Cavalia of de avant-première van The Bourne Ultimatum bijwonen.

Het systeem van persoonlijke accountverantwoordelijken maakt het contact met

de klant sneller en eenvoudiger. Ze staan in voor de opvolging van a tot z van

hun klantendossiers. De klant heeft voor al zijn vragen en opmerkingen één aan-

spreekpunt.


Tractiewerkplaats

Charleroi-Zuid


De werkplaatsen van NMBS zijn weinig of niet gekend bij het publiek, maar

spelen een essentiële rol in het spoorgebeuren. In de werkplaatsen gebeurt

het nazicht, het onderhoud en de herstelling van het treinmaterieel.

De kwaliteit van het werk bepaalt de betrouwbaarheid, duurzaamheid en

beschikbaarheid van het materieel en is in die zin een belangrijke factor in

de stiptheid van de treindienst.

De tractiewerkplaats (of TW in spoorjargon)

van Charleroi-Zuid is één van de

modernste werkplaatsen van NMBS. Die

werkplaatsen zijn volgens een vergelijkbaar

concept ontworpen, met veel oog

voor de ergonomie en de organisatie van

het werk. Wat wel verschilt is de leiding

van de werkplaats. In Charleroi-Zuid deelt

Christelle Vanderpypen de lakens uit, wat

haar tot de enige vrouwelijke werkplaatsver-antwoordelijke

van het land maakt.

Time to B had een gesprek met haar.

21

> DOSSIER

Mannenwereld in vrouwenhanden

Wat houdt een functie als verantwoordelijke

van een werkplaats juist in?

Christelle Vanderpypen: Ik heb een bijzonder

gevarieerde job. Mijn verantwoordelijkheid

omvat naast het beheer van het

personeel ook de investeringen, de aankopen

en het constant zoeken naar het

verbeteren en het doen respecteren van

de arbeidsveiligheid. Mijn hoofdbekommernis

is de verwachtingen van de klanten

inlossen en dat betekent treinen afleveren

die betrouwbaar zijn, veilig, zo snel

mogelijk beschikbaar voor de dienst,

goed gereinigd en dat alles tegen de

juiste kostprijs.

Als verantwoordelijke ben ik ook de

spreekbuis van de werkplaats naar de

directie en andere eenheden of diensten

binnen de NMBS-Groep.

U sprak van klanten, wie zijn dat?

Het gaat uiteraard grotendeels om interne

klanten: dat zijn dan andere afdelingen

van de directie Techniek & Productie, die

instaan voor de planning van de treinen,

en de directie Reizigers, verantwoordelijk

voor het personenvervoer. Ook de goederenafdeling

is klant, vooral voor het


Identiteitskaart.

Naam: christelle vanderpypen - leeftijd: 34 jaar - Beroep: verantwoordelijke tractiewerkplaats charleroi en onderhouds-

posten van Bergen en châtelet - opleiding: burgerlijk ingenieur “mechanica” – faculteit Polytechniek van de universiteit van

Bergen - werkervaring: 1996 – 2000: wetenschappelijk onderzoeker bij de faculteit Polytechniek van Bergen voor branders,

glasovens en siderurgie. in 2000: productie-ingenieur “elektrische tractie” bij NMBs. sinds augustus 2007: hoofd

tractiewerkplaats charleroi - familie: samenwonend en een zoontje van 5 jaar - grootste kwaliteit: doorzettingsvermogen

grootste gebrek: koppigheid - grootste angst: uit winkelen moeten - vrije tijd: lezen, tuinieren.

IK HOU VAN DE VERSCHEIDENHEID EN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE JOB

We leveren treinen af die betrouwbaar

zijn, veilig, snel beschikbaar

en goed gereinigd.

onderhoud van dieselrangeerlocomotieven.

En we onderhouden bovendien een

aantal locomotieven van infrastructuurbeheerder

Infrabel.

Welk type treinen neemt Charleroi onder

handen?

Charleroi doet het onderhoud van verschillende

types motorstellen en locomotieven.

In totaal onderhouden we een

park van 149 elektrische motorstellen, 39

elektrische locomotieven, 57 diesellocs

en 15 dieselmotorwagens type MW41.

Wat behelst het onderhoud?

Wij doen vooral klein en middelgroot on-

derhoud. We zorgen ervoor dat de treinen

dagelijks klaar staan om op een veilige

manier hun taak te vervullen.

Controle van de wielen en de remmen

zijn daarin een cruciaal element. Maar

ook zwaardere jobs staan op de werklijst,

zoals het vervangen van de wielstellen,

het nakijken van de elektrische uitrusting

of de revisie van dieselmotoren. Voor echt

zware operaties of volledige revisies zijn

er de gespecialiseerde centrale werkplaatsen,

zoals Mechelen of Salzinnes (bij

Namen).

Wat spreekt u het meest aan in uw

job?

Ik hou bijzonder veel van de verscheidenheid,

de verantwoordelijkheid, de nabijheid

van de werkvloer en de invloed van

ons werk op de stiptheid van het treinverkeer.

Hebt u het als jonge vrouw in een

mannenwereld niet extra zwaar?

Vrouwen moeten ongetwijfeld meer doen

om zich te bewijzen dan mannen in dergelijke

omgeving. Maar wat mij betreft,

verloopt het contact met het personeel

bijzonder goed en ik heb in dat opzicht

hoegenaamd geen problemen gehad.


Technisch vooruitstrevend

De tractiewerkplaats bestaat uit vier grote

loodsen met specifieke opdrachten en

beschikt over 12 sporen, waarvan 10

doorlopend. Die maken het mogelijk om

de ene kant de werkplaats binnen te

rijden en de andere kant buiten te rijden,

zonder van richting te moeten veranderen

(wat een belangrijke tijdswinst kan

opleveren).

Wegklappende rails

Charleroi beschikt over een installatie met

wegklappende rails, een techniek die

voor het eerst beproefd werd bij het onderhoud

van de hogesnelheidstreinen.

De rails zijn daarvoor bevestigd op steunpalen

van 2,6 meter hoogte, wat de mogelijkheid

biedt om bepaalde railsecties

tussen de palen weg te klappen. Zo kunnen

zware onderdelen zoals de assen

van de wielen of de motoren langs onder

weggenomen worden. Dat geeft een

grote tijdswinst tegenover de voordien

gangbare methode van werken, waarbij

een trein naar een lichtingsstand gebracht

werd of met een rolbrug werd

omhoog getakeld. Zo vroeg de vervang-

IN DE WERKPLAATS VAN CHARLEROI WORDEN 149 MOTORSTELLEN, 39 ELEKTRISCHE LOCS, 57 DIESELLOCOMOTIEVEN EN

15 DIESELMOTORWAGENS ONDERHOUDEN.

ing van de wielassen van een motorstel

vroeger een extra dag naast het gewone

onderhoud, terwijl dat nu samen met het

onderhoud gebeurt.

Uitrusting gericht op sneller werken

De toegang tot de treinen is zeer eenvoudig

dankzij stalen platformen en werkputten.

Zo kan simultaan op verschillende

DE WERKpLAATS IN ééN OOGOpSLAG

in dienst sinds oktober 2000

oppervlakte 20.000 m2 een investering van 32 miljoen euro

iso 9001-certificaat sinds 2003

300 hooggekwalificeerde werknemers

onderhoud van meer dan 262 treinen

onderhoud van de nieuwe stellen voor het toekomstige geN

niveaus worden gewerkt: aan de onderkant,

ter hoogte van specifieke onderdelen

(zoals de zekeringkasten) en op de

daken. Het werktuigenpark oogt vrij indrukwekkend:

heftuigen, lichtingstands,

vijzels, rolbruggen en dergelijke maken

een snel en efficiënt onderhoud mogelijk

– met maximaal respect voor de veiligheid

van de werknemers.

Onderhoudsposten

voor schoonmaak en nazicht

De tractiewerkplaats van Charleroi beschikt

over twee onderhoudsposten die

vooral de schoonmaak doen.

De grootste bevindt zich in Châtelet,

naast schoonmaak en nazicht van de

treinen gebeuren daar ook kleine reparaties.

Dagelijks worden in Châtelet ongeveer

90 rijtuigen behandeld, in Bergen zijn

dat een 50-tal motorstellen en nog een

aantal rijtuigen.

De onderhoudsposten beschikken over

178 personeelsleden, die de klok rond in

ploegen werken.


24

> BINNENLAND

pRIjSAANpASSING

VOOR 2008

Zoals elk jaar past NMBS be-

gin februari 2008 haar tarieven

aan. Dit gebeurt volgens de

regels die in de beheersover-

eenkomst tussen NMBS en

de overheid werden vastge-

legd: er wordt rekening ge-

houden met de evolutie van

de index en het stiptheidsper-

centage van het jaar voordien.

Dit jaar bedraagt de gemid-

delde prijsaanpassing 2,29%,

onder meer voor treinkaarten

of Go Pass. De prijs van het

seniorenbiljet verandert niet

en kost nog steeds 4 euro.

DOE DE KOOpjES pER TREIN

shopaholics kunnen dit jaar opnieuw voordelig met de trein hun koopjeshonger

bevredigen. de periode rond kerst en Nieuwjaar is traditioneel minder druk voor

de treinen en voor NMBs een geschikt moment om een speciale promotie te

lanceren. Met het shoppingbiljet kunnen de koopjesliefhebbers zonder file- of

parkeerleed en tegen een zachte prijs naar de stadscentra.

het shoppingbiljet is geldig tijdens alle weekends van december en januari én

gedurende de kerstvakantie, van maandag 24 december tot vrijdag 4 januari. een

treinreis heen-en-terug kost in tweede klas slechts 7 euro en in eerste 10 euro,

tussen 2 stations naar keuze.

GOEDKOOP SPOREN NAAR KLIMAATMANIFESTATIE

NMBS geeft de actie People for Earth een zetje in de rug met een goedkoop biljet. Voor 7 euro

kunnen de deelnemers zaterdag 8 december heen-en-terug naar Brussel sporen in tweede

klas. Dan wordt het startschot gegeven van People for Earth, een initiatief van onder andere

muzikant Tom Kestens (LalaLover) om de klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen.

Die dag wordt er, naar aanleiding van de klimaattop in Bali, op verscheidene plaatsen in de

wereld een climate action day georganiseerd. Onder de noemer Art for Earth vindt er ’s avonds

ook een concert plaats in het Koninklijk Circus in Brussel. Zullen onder andere aantreden:

Yevgueni, Tine Reymer, Hooverphonic, Joshua, Stan van Samang, Lalalover.


MET EUROSTAR NOG SNELLER IN HARTjE LONDEN

Sinds 14 november rijdt Eurostar in 1.51 u (snelste

reistijd) tussen Brussel-Zuid en het centrum van

Londen. Dankzij de High Speed 1, de hogesnelheidslijn

die de kanaaltunnel met het nieuwe station

St. Pancras International verbindt, wordt de gemiddelde

reisduur met 20 minuten ingekort.

Wie aankomt in St. Pancras International kan zijn of

haar reis naar de uiteindelijke bestemming in Londen

of elders in Groot-Brittannië verderzetten met een

van de 6 metrolijnen of 7 treinverbindingen.

Op 20 september 2007 vertrok een eerste Eurostar

uit Brussel naar St. Pancras International om de

opening van de nieuwe Engelse hogesnelheidslijn

te vieren. Dat gebeurde toen in een recordtijd van

1.43 uur 53 sec.

Met de ingebruikname van de nieuwe hogesnelheidslijn

en het nieuwe station in het centrum van

Londen is de reis niet alleen korter, het is bovendien

TRESKI-EN IN OOSTENRIjK

een milieubewuste manier van reizen. Met een

Eurostar naar Londen flitsen veroorzaakt immers 11

keer minder CO 2 -uitstoot dan vliegen naar deze

Treski rijdt op vrijdagen 21 en 28 december 2007 (kerstvakantie) en 1 en 8 februari 2008

(krokusvakantie) vanuit Brussel-Zuid om op zaterdagmiddag op de bestemming in een

van de wintersportbestemmingen in Oostenrijk aan te komen.

Klanten kunnen kiezen uit 3 comfortniveaus: comfort Friends of Privacy (zitplaatsen), en

vanaf deze winter ook Relax in een afdeling met 6 ligplaatsen.

Wie dat wil, kan ook een maaltijdpakket kopen tegen 7 euro (bestaat uit 2 drankjes en

enkele hapjes).

Reisformule Prijs per persoon

Comfort Friends 120,00

Comfort Privacy 139,00

Comfort Relax 179,00

25

> BUITENLAND

© Eurostar

bestemming. Eurostar is al marktleider op de as

Brussel-Londen en zal haar positie met al deze

troeven zeker nog versterken.

Heenreis Station Terugreis

22.15 Brussel-Zuid 09.47

22.24 Brussel-Noord 09.39

22.50 Leuven 09.17

23.46 Liège-Guillemins 08.29

00.09 Verviers-Central 08.08

09.04 München Ost 23.41

09.37 Rosenheim 23.05

10.13 Kufstein 22.42

10.25 Wörgl 22.31

10.46 Hopfgarten 22.05

11.03 Kirchberg in Tirol 21.48

11.13 Kitzbühel 21.37

11.23 St johann in Tirol 21.27

11.32 Fieberbrunn 21.17

11.59 Saalfelden 20.50

12.11 Zell am See 20.38


VAN GOEDEREN EN ME

HR-MANAGER PETRA WIJNANTS OVER

DE GROTE HERVORMING VAN B-CARGO


Complementair werken

De herstructurering van de goederenafdeling is in

2005 een bittere noodzaak. Sinds 2002 sleutelt

het NMBS-management aan een nieuwe strategie

om de sterk verlieslatende afdeling uit het rood

te trekken. Voortaan zal rond drie strategische

polen worden gewerkt: lokale operaties, specifieke

goederenassen en een aantal marktsegmenten

waar B-Cargo een grote knowhow heeft.

Doelstelling: een financieel gezonde positie in

2008.

Maar het personeel moet volgen: er komt een

geheel nieuwe structuur en er zal op een andere

manier gewerkt worden. Dat impliceert de creatie

27

> GOEDEREN

NSEN Je bent jong en je wil wat. De herstructurering van de

goederendivisie van NMBS bijvoorbeeld. Een zware kluif.

Hoe begeleid je als HR-manager de groei van een bedrijf

van 300 naar 2500 werknemers en hervorm je in

eenzelfde beweging de beroepen? En hoe doe je dat

als vrouw op een terrein waar vrouwen ongeveer zo

zeldzaam zijn als water op Mars? Petra Wijnants,

HR-manager bij B-Cargo, vertelt er meer over.

In de communicatie rond

de herstructurering van B-Cargo hebben we van meetaf aan

gekozen voor een open en eerlijke aanpak.

van een aantal nieuwe beroepen, meer flexibiliteit

en een grotere polyvalentie. Bijna 2000 werknemers

komen rechtstreeks onder B-Cargo, terwijl

ze vroeger werkten voor een andere directie. En

dat tijdens en na de splitsing van de vroegere

NMBS in drie bedrijven!

Petra Wijnants: “Ik kon mijn nieuwe job gelukkig

beginnen met een oude rot in het vak, die zeer

goed op de hoogte is van de operationele en

functionele behoeften op het terrein. We waren

van bij aanvang zeer complementair: ik had een

goede kennis van het human resources-management

bij NMBS en de manier waarop functionele

vereisten in functiebeschrijvingen en reglementering

dienen te worden omgezet. En tegenover zijn

ervaring en praktijk zette ik nieuwe inzichten. Zo

konden we snel vooruitgaan. Ook het feit dat het

management het herstructureringsproces actief

steunde, met een duidelijke strategie, heeft ons

erg geholpen.”


TWEE RANGEERDIESELS REEKS 77 OP HET IMMENSE RANGEERSTATION VAN ANTWERPEN-NOORD.

Biografie handelsingenieur Petra wijnants begon haar professionele loopbaan bij

iBM in 1995. twee jaar later stapte ze over naar de informatica-afdeling van NMBs,

waar ze als projectleider voor de ontwikkeling van hr-applicaties aan de slag ging.

in 2000 kreeg ze de kans iets nieuws te doen, dit keer als quality insurance mana-

ger. enkele maanden later kwam de functie van hr-verantwoordelijke vrij en koos

Petra alweer voor de vernieuwing. in januari 2005 maakte ze de overstap naar

B-cargo, waar haar als hr-verantwoordelijke de bijzondere uitdaging wachtte een

zware herstructurering in goede banen te leiden.

Snel handelen

De herstructureringsoperatie moet uiterst snel

verlopen. Met de liberalisering van de goederenmarkt

verschijnen immers de eerste concurrenten

op het Belgische net. Na het in elkaar puzzelen

van de nieuwe structuren en een periode van het

implementeren van polyvalente beroepen volgt de

omzetting naar graden. De spelregels worden

goedgekeurd in de maand juni 2007, in augustus/

september diende het personeel de keuze voor

B-Cargo en de graad waarin ze zouden werken

te bevestigen.

Petra: “We hebben toen in enkele dagen een informatiecampagne

uitgewerkt met zeer beperkte

middelen en mensen – volop tijdens de schoolvakantie

bovendien. We kozen ervoor om de lokale

verantwoordelijken hun mensen te laten informeren.

De basisinformatie kon alleen van mij en collega

José komen, verder was bijna niemand op

de hoogte van de details van de nieuwe beroepen.

We hebben dan zelf een korte en intense

informatieronde georganiseerd bij de lokale kaders

in de Rail Cargo Centers (de vroegere goederenstations).

Transparant communiceren

Het personeel van de goederenafdeling wist al

langer dat er veel zou veranderen, het leefde bijna

twee jaar in onzekerheid. Moesten ze nog meer

werken, nieuwe methodes aanleren, bleef hun

functie bestaan?

Petra: “We hebben van meetaf aan gekozen voor


EEN MEDEWERKER VAN B-CARGO MAAKT EEN TREIN

KLAAR VOOR VERTREK IN EEN RANGEERSTATION.

een open en eerlijke aanpak. B-Cargo had en

heeft een groot aantal werknemers tussen 40 en

50 jaar. Mensen met veel nuttige ervaring, maar

ook met tradities en gewoontes. Die moet je duidelijk

en eerlijk zeggen hoe het zit. We vroegen

meer polyvalentie, in veel gevallen meer verantwoordelijkheid,

dus daar dient iets tegenover te

staan. Als iemand door zijn keuze bijvoorbeeld

loonverlies zou lijden, dan hebben we dat ook

gezegd. We hebben ook zoveel mogelijk middelen

gebruikt om een tweerichtingscommunicatie

mogelijk te maken. Zo kon iedereen rechtstreeks

vragen stellen via een functionele mailbox: we

maakten er een punt van binnen de drie dagen te

reageren, in samenwerking met de lokale verantwoordelijken.

De vrouwelijke aanpak

de cargodivisie telt nu ongeveer 2550 personeelsleden, waarvan 6% vrouw is. voor

Petra wijnants een hele verandering tegenover de informaticadirectie waarvan ze afkomstig

is: veel meer vrouwelijke werknemers én gemiddeld veel jongere werknemers.

Bij B-cargo schommelt de gemiddelde leeftijd tussen 46 en 49 jaar.

Petra: ”de overschakeling is zeker geslaagd voor mij. een anekdote: bij cargo is het de

gewoonte om in dienstnota’s enkel de aanspreking “heren” te gebruiken. toen ik begon,

stond er specifiek “mevrouw” bij. Nu staat er opnieuw gewoon “heren”, er is geen onderscheid

meer en ik word niet specifiek anders behandeld omdat ik vrouw ben.”

het neemt niet weg dat vrouwen vaak een andere aanpak hebben. Ze hebben een panoramische

blik, waarbij ze vaak meer aspecten tegelijk bekijken. in onderhandelingssituaties

zullen ze meer rekening houden met de gesprekspartner, proberen ze juister in

te schatten hoe ze hem moeten aanpakken. en ze willen ook investeren in hun familie.

Petra: ”als moeder van twee kinderen heb ik van bij aanvang duidelijk gesteld dat er naast

mijn werk nog tijd moet zijn voor mijn gezin. ook al gaat het werk voort nadat de kinderen

in bed zijn. NMBs is op dat vlak gelukkig een fair bedrijf.”

Blijven luisteren

De herstructureringsoperatie is nog niet afgelopen,

maar de aanpak heeft zeker gewerkt. Uiteindelijk

zijn de meeste personeelsleden die de keuze hadden

effectief overgestapt naar B-Cargo.

Petra: “De motivatie was groot, dat hebben we

ook gemerkt aan de goede slaagpercentages bij

de opleidingen die we organiseerden ter voorbereiding

van de nieuwe beroepen. Op de werkvloer

hoor ik heel wat tevreden stemmen, ondanks een

aantal dissonanten. Maar blijven luisteren is belangrijk,

ik maak er dan ook een punt van regelmatig

met de werknemers te velde te spreken. De

taal die de mensen ’s nachts in een vormingsbundel

spreken, is heel wat directer en confronterender

dan wat je in de directiegebouwen hoort.”

Vrouwen hebben een panoramische blik, waarbij ze meer

aspecten tegelijk bekijken. In onderhandelingssituaties

zullen ze meer rekening houden met de gesprekspartner.

Rail Cargo Centers en het

Cargo Operating Center:

kern van de herstructurering

de rail cargo centers of kortweg rcc

zijn de zenuwcentra van de goederenactiviteit.

een rcc is een hergroepering van

goederenstations, waar de treinen samengesteld

worden en van waaruit de

klanten bediend worden. elk rcc beschikt

over een groot rangeerstation, meer

bepaald antwerpen-Noord, Monceau (bij

charleroi), gent-Zeehaven en kinkempois

(bij luik). de coördinatie in real-time van

de activiteiten gebeurt door het cargo

operating center (coc) in Brussel.


UNIEK ONTHAAL IN UNIEK STATION

Mireille Van Balen en Franky Christiaens

overleggen in de lounge “Breughel” op welke

manier ze een Ghanese delegatie best kunnen

ontvangen. Het begeleiden van 25 mensen

(of misschien meer) van de ingang naar het

perron, samen met het versassen van hun

bagage, moet minutieus gepland worden.

Brussel-Zuid vormt het kloppende hart van ons

spoorwegnet. De vele lijnen voeren vanuit alle

hoeken van ons land de pendelaars naar de

hoofdstad, de hogesnelheidslijnen verbinden

ons met de omringende landen. Onthaal van

de klant is een opdracht van kapitaal belang én

een unieke uitdaging in zulk station. Dat onthaal

ligt in handen van Mireille Van Balen, regio-

manager van Brussel-Zuid, en haar ploeg.

Mireille van Balen begon op 1 augustus 1996 als onthaalbediende in Brussel-Zuid.

haar carrière was vooral commercieel gericht en deze ervaring is cruciaal voor haar

nieuwe opdracht, regiomanager van Brussel-Zuid. Ze combineert er een hele reeks

functies: de organisatie van de loketverkoop en de automaten (zowel nationaal als

internationaal), het onthaal van personen met beperkte mobiliteit (en dat zijn er heel

wat met de Brailleliga om de hoek), het beheer van de ontvangsten, het opvolgen van

de betwiste zaken, het overnemen van het bureau betalingen, het centrale bureau

voor verloren voorwerpen… Mireille heeft ook de bevoegdheid over het perronperso-

neel, dat waakt over de veiligheid van de klanten en dat hen moet opvangen in pro-

bleemsituaties, en over het rangeerpersoneel van de tractiewerkplaats vorst.


Philippe Oger is de hoofdontvanger van

Brussel-Zuid en ziet dagelijks duizenden

euro’s door zijn handen passeren.

Al meer dan 10 jaar leidt Nicolas Feyaerts

de terminal van Eurostar in Brussel-Zuid.

De passie is gebleven, zegt hij, en als het

nodig is steekt hij nog altijd een handje toe

bij het inchecken van de passagiers.

VIP-gasten hebben recht op een perfecte

service. Maria-Ann Van Gansbeke leert onder

de vleugels van Franky Christiaens de stiel, en

ze is al even veeleisend.

Het belangrijkste contactpunt van Brussel-

Zuid is het Travel Centre, waar Serge Van

Rossem er een punt van maakt de klanten op

hun wenken te bedienen.

Het onthaal van de klanten wordt steeds

belangrijker. Factagechef Rudy Coessens

inspireert zijn ploeg om de mensen die hulp

nodig hebben, met veel empathie en een

perfecte service te helpen.

Een grens in het station

31

> EXPERTENWERK

Brussel-Zuid is ook uniek omdat het in ons land grensstation voor de

schengen-landen is, van belang voor de check-in van de eurostar voor

klanten die richting rijsel, ashford en londen reizen. en helemaal uniek

voor europa – en zelfs in de wereld – is de protocoldienst die instaat

voor het onthaal van de viP’s. Brussel telt meer dan 70 internationale ”

instellingen waaronder de europese gemeenschap en de Navo. dit

betekent dat Brussel één van de vijf belangrijkste wereldsteden is op

diplomatiek vlak en dat het in Brussel-Zuid een komen en gaan is van

hoge gasten. Meer dan 10.000 geaccrediteerde diplomaten wonen in

de hoofdstad. uit de hele wereld stromen ze toe om van hieruit de trein

te nemen naar Parijs of londen. immers, thalys en eurostar zijn onklopbaar

wat betreft comfort en snelheid. air france-klM heeft dat

begrepen, onder het motto “if you can’t beat them, join hem”. de

luchtvaartmaatschappij beschouwt de trein als een partner en legt

geen vluchten meer in vanuit Zaventem naar Parijs.

VIp-ontvangst

franky christiaens is gepokt en gemazeld in het ontvangen van hoge

gasten. Begonnen in ’89 met het organiseren van het onthaal van 20

tot 25 viP’s per jaar, is zijn agenda nu jaarlijks volgeboekt met 800 tot

900 bezoeken. “de grote boost kwam er toen België het voorzitterschap

van europa waarnam. de toeloop van belangrijke bezoekers

was zo groot, dat we vier lounges, alles volgens rang en stand, moesten

inrichten om de gasten allemaal te kunnen opvangen.” vandaar de

intense contacten met Buitenlandse Zaken, dat elk protocolair bezoek

van nabij volgt. en ook de veiligheidsdiensten zijn vaste klant bij christiaens

en zijn adjunct Marie-ann van gansbeke.

de job is stresserend maar dankbaar. Niets mag mislopen, maar de

dankbaarheid maakt veel goed, zegt hij. “Maar staar je niet blind op

deze wereld van glamour en glitter… elke klant is voor ons belangrijk”.

en voor iedereen is de regel gelijk: de trein wacht niet!


DE WERKDAG

VAN ANNE WOYGNET

WOORDVOERDER

Anne Woygnet

>1973 Anne Woygnet wordt geboren in Doornik > 1999 Begint bij

NMBS als adviseur, waar zij meteen woordvoerder wordt > 2006

De oude NMBS wordt in 3 gesplitst en Anne gaat aan de slag als

woordvoerder bij de nieuwe NMBS, na een geslaagd examen.

13:44 Terug op kantoor

Anne werkt de presentatie voor de

hogere kaders af en gaat vervolgens

naar de vergaderzaal.

08:53 presentatie voorbereiden

Anne werkt aan een dossier voor de hogere

kaderleden, die straks een presentatie

krijgen over de halfjaarresultaten.


07:28 De kranten doornemen

Eerste werk ’s ochtends voor een

woordvoerder is de kranten lezen om te zien

hoe de informatie werd overgenomen die

NMBS aan de journalisten doorgegeven

heeft. Aangekomen op kantoor begint Anne

met het lezen van haar e-mails.

15:47 Overleg met Michel jadot

Anne bespreekt met directeur-generaal

Reizigers Internationaal een interview over

de internationale producten van NMBS voor

de buitenlandse pers.

11:00 persconferentie

Gedelegeerd Bestuurder

Marc Descheemaecker stelt de

resultaten van een imagostudie

voor aan de media.

11:59 Na de persconferentie

Anne behandelt nog een aantal extra

vragen van een journalist. Bijkomende

documentatie zal ze zo vlug mogelijk

naar de redactie sturen.

08:30 Vragen voor interviews

De secretaresse van een directeur-generaal

hangt aan de lijn in verband met een vraag

van de buitenlandse pers.

17:59 Laatste telefoon

Op weg naar huis is het werk nog niet

afgelopen. Anne doet een bondig verslag van

de dag aan M. Vanloubbeeck, head of public &

corporate affairs en belt nog met de

buitenlandse pers voor het interview.


34

> TOEN BIJ NMBS

EEN VROUW BIJ EEN TYPISCH SEINHUIS UIT

GROOTMOEDERS TIJD. HET BEDIENEN VAN DE

SLAGBOMEN WAS EEN TAAK DIE SLECHTS EEN PAAR

UREN PER DAG VERGDE, WAT DE VROUWEN DE KANS

GAF HET HUISHOUDEN TE DOEN.

DE MECHANOGRAFISCHE DIENSTEN VAN BRUSSEL KLEIN-EILAND. NMBS WAS, TUSSEN DE TWEE OORLOGEN, ééN VAN

DE EERSTE GROTE BELGISCHE ONDERNEMINGEN DIE EEN BEROEP DEED OP MACHINALE GEGEVENSVERWERKING.

1937

De spoorwegen waren een macho-club in de tijd van de stoom. Het zwaar labeur vroeg om gespierde

venten. De eerste vrouwelijke werknemers vonden we vooral terug in administratieve functies

of aan de overwegen, om de slagbomen te bedienen.

De meeste functies voor vrouwen waren tijdelijk of boden geen promotiekansen.

Vanaf het einde van de jaren zestig werd gewerkt aan een verbetering van de positie van vrouwelijke

werknemers. Zo mochten ze deelnemen aan proeven voor bevordering tot klerk of opsteller

en werden andere functies opengesteld voor vrouwen. Die evolutie was trouwens niet uniek voor

de spoorwegen. De economische bloei van de jaren zestig leidde immers tot een krapte op de

arbeidsmarkt, zodat ook het potentieel van vrouwelijke arbeidskrachten aangeboord werd.

Ook vandaag is er nog ruimte voor meer vrouwen: ongeveer 8% van de werknemers van de NMBS-

Groep zijn vrouwen. Ze blijven sterk ondervertegenwoordigd in de meer technische functies, zoals

treinbestuurder of onderhoudstechnicus en ook de kaderfuncties blijven een overwegend mannelijke

aangelegenheid. Maar het tij keert, NMBS maakt duidelijk dat vrouwen welkom zijn én dat ze

dezelfde voorwaarden genieten als mannen.


Indien NMBS een stad was?

Brussel, de hoofdstad van europa 35

Een film?

city of angels, want dat is mijn lievelingsfilm.

er zit veel emotie in, emotie die mensen bij elkaar

brengt en hen van het onmogelijke doet dromen.

Een kleur?

roze, want dankzij haar zie ik het leven

door een roze bril.

Een dier?

een paard, met veel gratie en bliksemsnel.

Een beroemde persoon?

Jacques rogge, een man met veel charisma en

voorkomendheid. de perfecte ambassadeur voor ons

land en trots Belg te zijn!

Dominique Monami

De fighting spirit van Dominique Monami is legendarisch. Ze was de eerste Belgische

sportvrouw die de top 10 van het wereldvrouwentennis haalde en zo de tennissport

in ons land op een nooit gezien niveau bracht. Dat had ze te danken aan haar sterk

karakter en de wil zichzelf steeds te overtreffen. Meer op www.mentallyfit.be.

> MIJN TREIN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!