11.09.2013 Views

HET WEEKBLAD - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

HET WEEKBLAD - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

HET WEEKBLAD - Zoek direct in de EYE-bibliotheek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

9<strong>de</strong> Jaargang<br />

lo. 31 -12 Aug. 1939<br />

CIMEMAi<br />

THEATER<br />

EDWARD VII (VICTOR<br />

FRANCEN) EN KO-<br />

NINGIN ALEXANDRA<br />

(ARLETTE MARCH AL)<br />

IN DE COLUMBIA-FILM<br />

ENTENTE CORDIALE"!<br />

* iT<br />

<strong>HET</strong> <strong>WEEKBLAD</strong><br />

■siëf<br />

15 mt* •O^.v^<br />

•' _ vO<br />

ï<br />


Terug van een vaeantle-reitje door Mexko, na<br />

haar optre<strong>de</strong>n <strong>in</strong> „They ma<strong>de</strong> her a spy", werd<br />

Sally Ellers gekiekt In dit typische kostuum, dat<br />

xij kocht tij<strong>de</strong>ns haar verblijf In hel geboorteland<br />

van <strong>de</strong>n beruchten radié-hond.<br />

UWSTE<br />

Tünchen <strong>de</strong> opnamen van<br />

„Racketeer! of »he range",<br />

ward George O'Brien gefoto-<br />

grafeerd ' mat lijn tra<strong>in</strong>er.<br />

Rube Schaeffer. Coed Inge-<br />

pakt na een vermoeien<strong>de</strong><br />

«e<strong>in</strong>«, (laat O'Brien lijn Part-<br />

ner<strong>in</strong>, Marjorle Reynold«,<br />

ga<strong>de</strong>, die nu voor <strong>de</strong> camera<br />

ttaat.<br />

Anne Shirley it <strong>de</strong> lleftallig-<br />

J held In persoon <strong>in</strong> <strong>de</strong>xe<br />

■ gedrapeer<strong>de</strong> Japon van ivoor-<br />

kleurige crépe, die Edward<br />

Stevenson, <strong>de</strong> studio-mo<strong>de</strong>-<br />

ontwerper, voor haar var-<br />

vaardig<strong>de</strong>, geïnspireerd door<br />

<strong>de</strong> gewa<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r <strong>in</strong>boor-<br />

l<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong> film „Gunga<br />

D<strong>in</strong>". Opmerkelijk Is <strong>de</strong><br />

typische sluier, welke op<br />

het voorhoofd vastgehou<strong>de</strong>n<br />

wordt met een gou<strong>de</strong>n clip,<br />

passend bij het halssnoer en<br />

<strong>de</strong>n armband van goudan i<br />

schakelt. Dexe hoofddraperie<br />

is wel het nieuwste op<br />

tluiergebied. f<br />

In een genre, waaraan hij xljn hart verpand heeft, tpeeit<br />

leo Carllio, uitstekend ultbeel<strong>de</strong>r van het latljntcha type.<br />

In „The girl and the gambler" als do caballero, <strong>de</strong> figuur,<br />

die <strong>de</strong> Intrige beheerscht.<br />

Opname-pauxel Een kijkje In <strong>de</strong> sludio-canl<strong>in</strong>a. Het<br />

«ehijnt regisseur W. S. van Dyke, regle-attlttant<br />

Hugh Botwell en <strong>de</strong> filmtterren Robert Taylor en<br />

Wallace Beery goed te smaken.<br />

Hedy lamarr brengt een bexeek aan <strong>de</strong> manucure.<br />

ZIJ heeft kort gele<strong>de</strong>n «en langdurig ster-contract<br />

afgesloten.<br />

Sabu, naar een teeken<strong>in</strong>g van Ray Cook.<br />

Dit is <strong>de</strong> romantische levensgeschie<strong>de</strong>nis van<br />

een <strong>de</strong>r lievel<strong>in</strong>gen van het publiek Sabu,<br />

<strong>de</strong>n kle<strong>in</strong>en Indischen jongen, die vice jaar ge-<br />

le<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> jungle van Mysore ont<strong>de</strong>kt werd<br />

en op slag beroemd was <strong>in</strong> „Elephant Boy ,<br />

<strong>de</strong> film gebaseerd op het beken<strong>de</strong> verhaal van<br />

Rudyard Kipl<strong>in</strong>g „Toomai, of the Elephants",<br />

^ en die <strong>in</strong> zijn twee<strong>de</strong> film „The Drum" even-<br />

eens veel succes oogstte.<br />

Toen <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> regisseur Robert Flaherty <strong>in</strong> Britsch-<br />

Indië tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> opnamen voor <strong>de</strong> Alexan<strong>de</strong>r Korda-<br />

productie „Elephant Boy" Sabu ont<strong>de</strong>kte, leef<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ze kle<strong>in</strong>e wees van een pensioen van twee roepijën per<br />

maand <strong>in</strong> <strong>de</strong> olifanten-stallen van <strong>de</strong>n Maharadja van<br />

Mysore.<br />

Sabu werd vijftien jaar gele<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> jungle van Kara-<br />

pore geboren, temid<strong>de</strong>n van uitgestrekte bosschen, die<br />

begrensd wer<strong>de</strong>n door wazig blauwe bergen ... het land,<br />

waar <strong>de</strong> meeste wil<strong>de</strong> olifanten voorkomen en waar <strong>de</strong><br />

nachten vol opw<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g en gevaar zijn. •<br />

Sabu aanbad zijn va<strong>de</strong>r Ibrahim, die een mahout was<br />

SABU<br />

van <strong>de</strong>n Maharadja van Mysore, zooals zijn va<strong>de</strong>r en zijn grootva<strong>de</strong>r,<br />

en tot zijn negen<strong>de</strong> jaar was het kereltje volkomen gelukkfg, want zi)n<br />

va<strong>de</strong>r had hem beloofd, dat hij een groot mahout vän hem zou maken<br />

en dat was Sabu's liefste wensch.<br />

Toen hij acht jaar oud was, was hij <strong>de</strong> onbetwiste meester over zijn<br />

va<strong>de</strong>rs olifant, die al zijn bevelen prompt opvolg<strong>de</strong>. Als hij boven op<br />

<strong>de</strong>n grooten olifant zat, voel<strong>de</strong> hij zich als op een troon en verheug<strong>de</strong><br />

zich. dat hij later zijn va<strong>de</strong>r zou opvolgen en dan <strong>de</strong> ijzeren ankus zou<br />

hanteeren, zooals zijn voorva<strong>de</strong>ren dat gedaan had<strong>de</strong>n.<br />

Negen jaar lang gaf het leven Sabu alles, wat hij maar wenschte. Toen<br />

kwam <strong>de</strong> teleurstell<strong>in</strong>g. Op een avond naar huis terugkeerend. vond hij<br />

een groote groep menschen voor zijn huis. Men vertel<strong>de</strong> hem. dat zijn<br />

va<strong>de</strong>r was gedood <strong>in</strong> <strong>de</strong> jungle, maar dat hij niet verdrietig moest zijn,<br />

want het was zeer eervol om <strong>in</strong> <strong>de</strong>n dienst van <strong>de</strong>n Maharadja te sterven.<br />

Sabu was een dappere kle<strong>in</strong>e jongen, die alleen achterbleef <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

olifanten-stallen, waar men het weesk<strong>in</strong>d zoo goed mogelijk verzorg<strong>de</strong>.<br />

Maar een week later kwam er nog meer verdriet . . . Ibrahim s olifant werd<br />

afgetrokken en treurig na <strong>de</strong>n dood van zijn gelief<strong>de</strong>n meester en zelfs<br />

Sabu kon hem niet bewegen te eten of te dr<strong>in</strong>ken. Er werd een nieuwe<br />

mahout aangewezen, maar zoodra <strong>de</strong>ze <strong>in</strong> <strong>de</strong> nabijheid kwam. begon <strong>de</strong><br />

olifant woe<strong>de</strong>nd te trompetteren en nam een dreigen<strong>de</strong> houd<strong>in</strong>g aan. Men<br />

zond om Sabu, die <strong>de</strong>n olifant tij<strong>de</strong>lijk kalmeer<strong>de</strong>, maar het trouwe dier<br />

bleef alle voedsel weigeren.<br />

De hoofdmahout wil<strong>de</strong> nu <strong>de</strong>n olifant verkoopen, daar Sabu toch nog<br />

te kle<strong>in</strong> was om <strong>de</strong> plaats van zijn va<strong>de</strong>r <strong>in</strong> te nemen. Maar <strong>de</strong> kooper<br />

zag het treuren<strong>de</strong> dier en wil<strong>de</strong> het niet hebben, want hij wist maar al<br />

te goed, dat olifanten vaak sterven aan een gebroken hart.<br />

Dit alles kwam <strong>de</strong> Maharadja ter oore en <strong>de</strong>ze besloot e<strong>de</strong>lmoedig, dat<br />

Sabu zou beslissen, wat het lot van <strong>de</strong>n olifant zou zijn. Sabu was er<br />

van overtuigd, dat het dier zijn nieuwen mahout zou verwon<strong>de</strong>n, zoo niet<br />

doo<strong>de</strong>n en dan zou, volgens het ou<strong>de</strong> recht, <strong>de</strong> olifant moeten<br />

sterven. Dat zou vreeselijk zijn. Waarom mocht hij toch niet<br />

zijn va<strong>de</strong>rs plaats <strong>in</strong>nemen?<br />

E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk besloot hij, dat, als hij niet voor het dier kon<br />

zorgen, niemand an<strong>de</strong>rs dit zou doen en hij liet het dier los<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> jungle. Toen keer<strong>de</strong> hij terug naar <strong>de</strong>n stal en huil<strong>de</strong><br />

alsof zijn hart zou breken.<br />

Het waren droevige dagen voor Sabu. die steeds meer af-<br />

leid<strong>in</strong>g zocht bij <strong>de</strong> olifanten. Zijn lievel<strong>in</strong>g werd Irawatha, <strong>de</strong><br />

reusachtige kolos, die tegelijk met zijn kle<strong>in</strong>en meester beroeird<br />

zou wor<strong>de</strong>n. Dit groote dier gaf hij al zijn lief<strong>de</strong> en langzame:-<br />

hand begon het verdriet over zijn va<strong>de</strong>r en het verlies van z ,n<br />

olifant te slijten. Urenlang lag hij op <strong>de</strong>n bree<strong>de</strong>n rug ■ ?<br />

- l~<br />

Sabu en Irawatha.


Irawatha te droomen, hij voer<strong>de</strong> het dier suikerriet, sprak<br />

met hem, liefkoos<strong>de</strong> hem, maar gaf hem ook uitbran<strong>de</strong>rs.<br />

Irawatha scheen ook van het k<strong>in</strong>d te zijn gaan hou<strong>de</strong>n, want<br />

hij liet zich alles welgevallen en gehoorzaam<strong>de</strong> al zijn be-<br />

velen.<br />

Op een mooien zomerdag <strong>in</strong> 1935 droom<strong>de</strong> Sabu <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

stal van Irawatha van <strong>de</strong>n dag. waarop hij <strong>de</strong> beroemdste<br />

mahout van heel Indië zou zijn gewor<strong>de</strong>n, toen zijn vriendje<br />

Ali hem met groot nieuws tot <strong>de</strong> werkelijkheid terugbracht.<br />

Opgewon<strong>de</strong>n vertel<strong>de</strong> Ali, dat er een gezelschap blanken was<br />

aangekomen, dat voorbereid<strong>in</strong>gen trof voor een groote<br />

,.Keddah" of olifantenjacht. Zij zou<strong>de</strong>n films opnemen en<br />

zochten een kle<strong>in</strong>en jongen, die een olifant kon berij<strong>de</strong>n.<br />

Het gezelschap was een film-expeditie uit Denham <strong>in</strong> En-<br />

geland, die opnamen kwam maken voor een nieuwe film<br />

„Elephant Boy". Robert Flaherty regisseer<strong>de</strong> <strong>de</strong> film met<br />

Zoltan Korda en Osmond Borrodaile bedien<strong>de</strong> <strong>de</strong> camera's.<br />

Sabu had nooit van Kipl<strong>in</strong>g gehoord en nooit een film<br />

gezien. Alles wat hij begreep was, dat er een kle<strong>in</strong>e jongen<br />

noodig was om een grooten olifant voor <strong>de</strong> blanke beeren<br />

te lei<strong>de</strong>n. Zijn opgewon<strong>de</strong>nheid ken<strong>de</strong> geen grenzen. Als ze<br />

hem eens namen! Hij zou ze toonen, hoe knap hij was,<br />

Sabu besloot <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt <strong>de</strong>r filramenschen te blijven, hij<br />

volg<strong>de</strong> hen, waar ze ook g<strong>in</strong>gen. Maar hij was niet <strong>de</strong><br />

eenige jongen van dien leeftijd, die zulke hooge aspiraties<br />

had! Er waren wel tw<strong>in</strong>tig candidaten.<br />

Zes maan<strong>de</strong>n lang had<strong>de</strong>n Osmond Borrodaile en Robert<br />

Flaherty uitgekeken naar een jongen, die <strong>de</strong> rol van <strong>de</strong>n<br />

kle<strong>in</strong>en Toomai kon spelen. Talrijke proeven waren er ge-<br />

nomen, maar men had geen geschikten jongen kunnen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

Tij<strong>de</strong>ns hun verblijf <strong>in</strong> Mysore waren <strong>de</strong> Engelschen vrij-<br />

wel permanent omgeven door een troep jongens. Slechts vier<br />

kon<strong>de</strong>n echter voor proefopnamen <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komen, <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren waren te mager of te bang voor olifanten<br />

Sabu met zijn ou<strong>de</strong> fiets<br />

: ♦ -<br />

,Wal een mooie schaatsen!'<br />

Sabu en <strong>de</strong> prachtige Arabische volbloed, dien hij <strong>in</strong> <strong>de</strong> film „The<br />

Drum bereed.<br />

Op een middag zag Borrodaile hoe Sabu een van <strong>de</strong> olifanten een standje<br />

gat en hij besloot het met <strong>de</strong>n jongen te probeeren. Spoedig merkte hij dat<br />

babu een geboren mahout was, die onbevreesd met <strong>de</strong> dieren omsprong en<br />

alles van hen gedaan kon krijgen. Deze eigenschappen en zijn rechte gestalte<br />

zou<strong>de</strong>n van Sabu een i<strong>de</strong>alen Toomai maken. Een filmproef werd genome i<br />

en . . . hij kreeg <strong>de</strong> rol.<br />

Sabu was <strong>in</strong> <strong>de</strong>n zeven<strong>de</strong>n hemel. Toen <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n dag <strong>de</strong> werkelijk'<br />

opnamen begonnen, bleef hij volkomen natuurlijk en zon<strong>de</strong>r eeniqen anq^t<br />

voor <strong>de</strong> camera's.<br />

Nu begon er voor Sabu een nieuw leven vol opw<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g en nieuwe ge-<br />

zichtspunten. De eenige schaduw over zijn geluk was <strong>de</strong> teleurstell<strong>in</strong>g va;.<br />

All. die ook vurig op <strong>de</strong> rol gehoopt had. Sabu vroeg of Ali ook geen rel<br />

kon krijgen en als dat niet g<strong>in</strong>g of hij dan met <strong>de</strong> expeditie mee mocht 011<br />

<strong>in</strong> babu s buurt te kunnen zijn.<br />

De jongens leg<strong>de</strong>n <strong>de</strong> plechtige gelofte af, dat zij altijd vrien<strong>de</strong>n zou<strong>de</strong>,<br />

blijven en waar hun levenspa<strong>de</strong>n ook heen leid<strong>de</strong>n, als zij <strong>de</strong> kans zaqei<br />

zou<strong>de</strong>n zij elkaar altijd gaan opzoeken.<br />

Sabu heeft zich altijd streng aan <strong>de</strong>ze vriendschapsbelofte gehou<strong>de</strong>n Hl<br />

praat vaak over Ah en wil hem vast gaan bezoeken, als hij <strong>in</strong> zijn va<strong>de</strong>rlan.l<br />

terugkomt.<br />

Niemand die <strong>de</strong> film „Elephant Boy" gezien heeft, zal ooit <strong>de</strong>n-reus<br />

achtigen kolos Kala Nag vergeten. Sabu's grootste verdriet tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> opname,<br />

was. toen Irawatha, die <strong>de</strong> rol van Kala Nag speel<strong>de</strong>, „mush" werd dat i.<br />

een soort van dolheid bij olifanten.<br />

Plotsel<strong>in</strong>g, toen IraWatha <strong>in</strong> een rij olifanten liep met Sabu op zijn ruc<br />

begon hij te trompetteren en viel het voor hem loopen<strong>de</strong> dier aan. Onmid<strong>de</strong>l<br />

lijk heerschte er een paniek. Vergeefs sloeg Sabu het razen<strong>de</strong> dier met zij.<br />

ankus... voor <strong>de</strong>n eersten keer gehoorzaam<strong>de</strong> Irawatha niet en het wa<br />

slechts aan het moedige optre<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n hoofdmahout te danken dat e<br />

geen ongelukken gebeur<strong>de</strong>n.<br />

Irawatha werd gekalmeerd, maar het duur<strong>de</strong> weken voordat hij weer ko.<br />

werken. Hij werd <strong>in</strong> boeien gesloten en <strong>in</strong> afzon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g gehou<strong>de</strong>n en allee,<br />

sabu kon hem troosten.<br />

Maar Irawatha was gelukkig hersteld tegen <strong>de</strong>n tijd, dat<strong>de</strong> groote keddal<br />

met zesen<strong>de</strong>rtig olifanten en duizend drijvers zou plaats v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

loen Zoltan Korda besloot, dat een kle<strong>in</strong>e Indische jongen <strong>de</strong> rol va.<br />

loomai zou spelen, was het laatste, wat hij verwachtte, dat hij een ste<br />

zou ont<strong>de</strong>kken. Het orig<strong>in</strong>eele draaiboek had voor <strong>de</strong>n jongen maar een heel<br />

ke<strong>in</strong>e rol en rustte voornamelijk op het spel <strong>de</strong>r blanke acteurs en d.<br />

olitanten-sccnes.<br />

Maar bij het vertoonen van <strong>de</strong> eerste opnamen bleek reeds, dat Sabu cei<br />

opmerkelijk flair voor acteeren had. Hoewel hij geen woord Engelsch ken<strong>de</strong>, was hij zoo<br />

<strong>in</strong>telligent, dat hij zijn dialoog met gevoel nasprak. Hij was nooit verlegen en zijn gevoel<br />

voor dramatiek was opvallend.<br />

Deze ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g leid<strong>de</strong> er toe, dat het orig<strong>in</strong>eele draaiboek veran<strong>de</strong>rd werd ora babu<br />

een grootere rol te geven. Nu kwam <strong>de</strong> figuur van Toomai ten volle tot zijn recht. Ver<strong>de</strong>r<br />

werd er besloten om Sabu mee naar Engeland te nemen om hem <strong>in</strong> an<strong>de</strong>re films te laten<br />

optre<strong>de</strong>n. En zoo veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>n zomer van 1935 Sabu's heele leven. Van het geheimz<strong>in</strong>nige<br />

Oosten, vol tradities, werd hij overgeplaatst naar het drukke, verwarren<strong>de</strong> leven<br />

van het Westen. Van een armen wees werd hij plotsel<strong>in</strong>g, naar zijn eigen i<strong>de</strong>e, geweldig<br />

rijk. Hij zou <strong>in</strong> één jaar bijna evenveel verdienen als zijn va<strong>de</strong>r <strong>in</strong> zijn heele leven had<br />

gedaan. Toen men Sabu vertel<strong>de</strong>, dat hij met <strong>de</strong> blanken zou meegaan, over zee naar<br />

het land van <strong>de</strong>n Kon<strong>in</strong>g-Keizer, ken<strong>de</strong> zijn opw<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g geen grenzen meer. Mocht hij een<br />

ou<strong>de</strong>ren broer meenemen, dien hij <strong>in</strong> langen tijd niet gezien had? Ja, dat mocht. En mocht<br />

hij zijn lievel<strong>in</strong>gsdiertjes, <strong>de</strong> „maki's", ook meenemen? Ja, dat mocht hij ook. En zijn bulbul<br />

Tharang (een soort van harp-<strong>in</strong>strument), waarop hij zoo graag speel<strong>de</strong>? Natuurlijk. En<br />

toen kwam <strong>de</strong> allerbelangrijkste vraag. Zou het mogelijk zijn. dat hij Irawatha ook kon<br />

meenemen? Maar men leg<strong>de</strong> hem uit, dat Irawatha van <strong>de</strong>n Maharadja was. Bovendien<br />

zou het dier gelukkiger <strong>in</strong> Indië zijn, dan <strong>in</strong> Engeland, waar het zou wor<strong>de</strong>n opgesloten<br />

<strong>in</strong> een kooi. Het was een droevig afscheid tusschen <strong>de</strong>n kle<strong>in</strong>en jongen en zijn grooten<br />

vriend, maar Sabu troostte zich met het vooruitzicht op het weerzien. Toen <strong>de</strong> papieren<br />

en contracten moesten wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gevald en geteekend, bleek dat niemand, ook Sabu<br />

zelf niet, precies wist, hoe oud hij was. Maar toch werd dit probleem opgelost door een<br />

van <strong>de</strong> mahouts, die zich her<strong>in</strong>ner<strong>de</strong>, dat op <strong>de</strong>n dag van Sabu's geboorte een van <strong>de</strong><br />

olifanten van <strong>de</strong>n Maharadja een jong had gekregen. Het stamboek <strong>in</strong> het paleis werd<br />

nageslagen en toen kwam men te weten, dat Sabu twaalf jaar oud was.<br />

De reis naar Southampton was één groot, opw<strong>in</strong><strong>de</strong>nd avontuur voor Sabu. Hij had<br />

nog «nooit <strong>de</strong> zee gezien en nu dreef hij <strong>in</strong> een mimatuurpaleis op het groote water, dagenlang,<br />

zon<strong>de</strong>r land te zien en hij had nooit gedacht, dat er water kon bestaan, waarbij men<br />

<strong>de</strong> rivieroevers niet meer kon zien. En wat een heerlijk eten kreeg hij! En wat een<br />

vreemd land was dat, waar hij na <strong>de</strong> reis kwam! Vreem<strong>de</strong> dieren, kle<strong>in</strong>e boschjes <strong>in</strong> plaats<br />

van het oerwoud, glad<strong>de</strong> zwarte wegen, reusachtige stations, die grooter waren dan zijn<br />

dorp, een enorme stad met roezemoezige auto's en roo<strong>de</strong> bussen, met prachtige w<strong>in</strong>kels<br />

en groote gebouwen en met millioenen blanke sahibs.<br />

Na een paar weken vertel<strong>de</strong> men hem, dat hij weer voor <strong>de</strong> film moest spelen en dat<br />

hij bij eiken oproep naar <strong>de</strong> Denham studio's moest komen om <strong>de</strong> scènes af te maken,<br />

die b<strong>in</strong>nenshuis wer<strong>de</strong>n opgenomen,.<br />

Sabu was <strong>in</strong> zijn element tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> buitenopnamen van zijn nieuwe film<br />

,,The Drum" <strong>in</strong> <strong>de</strong> bergen van Wales, duizend voet boven een dorpje.<br />

Het was tien kilometer van <strong>de</strong>n dichtstbijgelegen weg, hetgeen beteeken<strong>de</strong>,<br />

dat <strong>de</strong> heele expeditie en het zware materiaal langs een steil, rotsachtig<br />

pad omhoog moesten wor<strong>de</strong>n gebracht. Voor Sabu was dit een nieuw<br />

landschap met hooge bergen en stille meren. Tot zijn groote vreug<strong>de</strong> moest<br />

hij voor zijn rol een prachtigen witten Arabischen volbloed leeren berij<strong>de</strong>n.<br />

De buitenopnamen duur<strong>de</strong>n vijf weken en na afloop g<strong>in</strong>g Sabu weer<br />

terug naar Kapite<strong>in</strong> Thomson, het hoofd van zijn school <strong>in</strong> Bcaconsfield,<br />

Omdat Sabu aanleg voor allerlei spelen heeft, prefereert hij <strong>de</strong>n omgang<br />

met ou<strong>de</strong>re jongens, tusschen wie hij werkelijk geen slecht figuur slaat.<br />

Eiken Zaterdag speelt hij als rechsthalf <strong>in</strong> het twee<strong>de</strong> elftal van Beaconsfield<br />

en hoewel hij <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>ste speler van het team is, is hij ook <strong>de</strong> snelste,<br />

's Zomers zwemt hij veel <strong>in</strong> <strong>de</strong> rivier en hij is een goed duiker. Hij<br />

tennist, maar zijn lievel<strong>in</strong>gssport is ijshockey.<br />

Toen Sabu <strong>in</strong> Beaconsfield kwam, mocht hij een ou<strong>de</strong> twee<strong>de</strong>handschc<br />

fiets koopen voor een pond, maar hij wierp jaloersche blikken op <strong>de</strong><br />

glimmen<strong>de</strong>, lichte fietsen van zijn makkers. Op 'n goe<strong>de</strong>n dag kwam hij<br />

opgewon<strong>de</strong>n naar huis terug. „Kapite<strong>in</strong>!" riep hij uit: „Ik hem n nieuwe<br />

fiets gekocht."<br />

,,]ou kle<strong>in</strong>e aap." antwoord<strong>de</strong> <strong>de</strong> Kapite<strong>in</strong>, „waarom heb je het mij niet<br />

eerst gevraagd?" — „Wel, ziet u. kapite<strong>in</strong>," verklaar<strong>de</strong> Sabu. „ik zag<br />

precies <strong>de</strong> fiets, die ik graag wou hebben en ik wist dat er geen an<strong>de</strong>re<br />

kon zijn ,die me meer zou bevallen en ik voel<strong>de</strong>, dat ik haar moest koopen<br />

en daarom heb ik het maar meteen gedaan."<br />

Eens toen een vriend hem had uitgenoodigd om met hem een dag <strong>in</strong><br />

Lon<strong>de</strong>n door te brengen, vroeg <strong>de</strong>ze Sabu, wat hij het liefste wil<strong>de</strong> doert.<br />

„Dat kan ik moeilijk zeggen," antwoord<strong>de</strong> Sabu, „want er zijn twee<br />

d<strong>in</strong>gen, die ik het liefste zou doen."<br />

,,En wat is dat?"<br />

„Ik zou graag m'n maki Rikki opzoeken, die <strong>in</strong> <strong>de</strong>n w<strong>in</strong>ter <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

dierentu<strong>in</strong> is , . . en ik zou graag gaan schaatsen."<br />

Er werd besloten om 's morgens naar <strong>de</strong>n dierentu<strong>in</strong> te gaan en 's middags<br />

naar <strong>de</strong> ijsbaan. Sabu zou door zijn vriend van het station gehaald wor<strong>de</strong>n.<br />

In <strong>de</strong>n dierentu<strong>in</strong> gekomen, merkte Sabu op: „Ik houd van <strong>de</strong>zen geur.<br />

Dat doet me aan vroeger <strong>de</strong>nken." Zijn maki bevond zich met vijf an<strong>de</strong>ren<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> kooi en voor een vreem<strong>de</strong> leken zij allen precies op elkaar.<br />

Maar Sabu herken<strong>de</strong> Rikki. Het dier g<strong>in</strong>g op zijn rug liggen om geaaid<br />

te wor<strong>de</strong>n en toen Sabu <strong>de</strong> kooi betrad, sprong hij tegen hem op om<br />

zich warm <strong>in</strong> zijn jas te nestelen. Bij <strong>de</strong> olifanten was Sabu niet weg te<br />

slaan. Later <strong>in</strong> <strong>de</strong>n middag op <strong>de</strong> ijsbaan verklaar<strong>de</strong> hij plotsel<strong>in</strong>g: „Ik<br />

ben toch maar blij, dat Irawatha niet met me meegekomen is. Ik zou<br />

nooit gelukkig kunnen zijn, als ik wist, dat hij zijn heele leven lang<br />

opgesloten moest blijven,"<br />

En dit is het verhaal van Sabu, <strong>de</strong>n kle<strong>in</strong>en olifanten-jongen, die een<br />

filmster werd en nu . . . een kle<strong>in</strong> beetje <strong>in</strong> het vergeetboek raakt. Hij gaat<br />

nu op school en leert fl<strong>in</strong>k. Of hij nog weer eens zal filmen' Wij hopen<br />

van wel, want Sabu heeft talent. En an<strong>de</strong>rs? Och, dan wordt hij misschien<br />

een beroem<strong>de</strong> mahout en zal eens <strong>de</strong> dag komen, waarop hij Irawatha<br />

berijdt <strong>in</strong> <strong>de</strong> Dehli Durbar voor zijn Kon<strong>in</strong>g-Keizer.<br />

„Ik ben zoo vaak gefotografeerd, nu wil ik zelf ook<br />

eens een foto maken."<br />

Sabu <strong>in</strong> gesprek met zijn beroem<strong>de</strong> collega Carole Lombard.<br />

Sabu op school te Beaconsfield.


NIEUWS UIT DE STUDIO'S<br />

Gerhard Menzel schrijft het scenario voor <strong>de</strong><br />

nieuwe Willy Forst-film „Ra<strong>de</strong>tzky-marsch".<br />

R. Ä. Stenunie ensceneert <strong>de</strong> film „Donau-<br />

schiffer". De belangrijkste rollen lijn In han<strong>de</strong>n<br />

van Hil<strong>de</strong> Krahl, Attila Hörbiger, Paul Javor en<br />

Oskar Sima.<br />

Franz Seitz zet <strong>de</strong> film „Das jüngste Gericht"<br />

<strong>in</strong> scène. De me<strong>de</strong>spelen<strong>de</strong>n zijn: Susi Lanner,<br />

Hans Holt, Gertrud Wolle, Oily Holzmann, Erik<br />

Frey, Anton Po<strong>in</strong>tner, Fritz Imhoff en Mimi Shorp.<br />

Hei<strong>de</strong>marie Hatheyer is door Fritz Peter Buch<br />

geëngageerd voor <strong>de</strong> film „E<strong>in</strong> ganzer Kerl".<br />

•<br />

Robert Stevenson, <strong>de</strong> 33-jarige regisseur van<br />

„De moordzaak Ware", die <strong>in</strong> Engeland reeds<br />

een groote vermaardheid bezit als regisseur door<br />

films als „Tudor Rose", „Non-Stop New York" en<br />

„Old Bob", heeft verklaard, dat er slechts vijftien<br />

verschillen<strong>de</strong> filmon<strong>de</strong>rwerpen bestaan. Van elk<br />

genre wil hij een film maken.<br />

James Stuart, Ann Sheridan en Humphrey<br />

Bogart vertolken <strong>de</strong> hoofdrollen <strong>in</strong> <strong>de</strong> Warner<br />

Bros-film „And it all came true", een productie,<br />

welke on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van Edmund Gould<strong>in</strong>g tot<br />

stand zal komen.<br />

De lof. welke <strong>de</strong>stijds <strong>de</strong> critici Bette Davis toe-'<br />

zwaai<strong>de</strong>n voor haar uitbeeld<strong>in</strong>g van Mildred <strong>in</strong><br />

IV. Somerset Maugham's ..Of human Bondage",<br />

komt <strong>in</strong> <strong>de</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g terug door <strong>de</strong> Amerikaan-<br />

sehe hervertoon<strong>in</strong>gen van <strong>de</strong>ze dramatisclte film.<br />

fc**<br />

'«%S<br />

--»."S<br />

Alois Lippl regisseert <strong>de</strong> film „Im Rebeloch ru-<br />

mort's". De belangrijkste rollen wor<strong>de</strong>n gespeeld<br />

door: Jupp Hussels, Leo Peukert, Hil<strong>de</strong> Krüger,<br />

Ludwig Schmitz en Hans Adalbert Schlettow.<br />

Kaethe von Nagy is geëngageerd door <strong>de</strong> Ufa.<br />

Zij zal <strong>de</strong> hoofdrol spelen <strong>in</strong> „Zwischen Hamburg<br />

und Haiti", met Gustav Knuth en Ferd<strong>in</strong>and<br />

Marian als partners.<br />

M. W. Kimmich zal <strong>de</strong> nieuwe Emil Jann<strong>in</strong>gs-<br />

film „Der letzte Appell" <strong>in</strong> scène zetten.<br />

Horst Bndjahn en Knrt E. Walter schrijven<br />

het scenario voor <strong>de</strong> Aco-film „Drei Lilien", naar<br />

een roman van Hadrian M. Netto.<br />

Arthur Maria Rabenalt heeft zich voor <strong>de</strong> film<br />

„Johannisfeuer" <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werk<strong>in</strong>g verzekerd van:<br />

Otto Wernicke, Anna Dammen, Maria Koppen-<br />

höfer, Hans Brausewetter, Erich Dunskus en Char-<br />

lott Dau<strong>de</strong>rt.<br />

Pat O'Brien zal <strong>de</strong> hoofdrol vervullen In „The<br />

spirit of Notre Dame".<br />

Paula Wessely gaat <strong>de</strong> hoofdrol vertolken <strong>in</strong><br />

-Des wi<strong>de</strong>rspenstigen Zähmung", een vroolijke<br />

film, die on<strong>de</strong>r regie van Geza von Bolvary wordt<br />

opgenomen.<br />

Ernst Waldow zal <strong>de</strong> hoofdrol spelen <strong>in</strong> „Der<br />

Stammbaum <strong>de</strong>s Dr. Pistorius". De ver<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>-<br />

spelen<strong>de</strong>n zijn Helga Meyer, Hans Leibelt en<br />

Carsta Löck.<br />

Hil<strong>de</strong> Weissner en Paul Dahlke spelen <strong>de</strong><br />

hoofdrollen <strong>in</strong> <strong>de</strong> Fanal-film „Kennwort:Mach<strong>in</strong>".<br />

Regisseur is Erich Waschneck.<br />

ONZE WEKELIJKSCHE<br />

PRIJSVRAAG<br />

Vraag vijfhon<strong>de</strong>rd negen en veertig<br />

Wie <strong>de</strong>ed <strong>in</strong> <strong>de</strong> oudheid bij het ba<strong>de</strong>n een<br />

belangrijke ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g, en welke?<br />

Wij stellen een hoofdprijs van / 2.50 en<br />

vijf troostprijzen beschikbaar om te ver<strong>de</strong>elcn<br />

on<strong>de</strong>r hen die vóór 28 Augustus (abonné's uit<br />

overzeesche gewesten vóór 28 September) goe<strong>de</strong><br />

oploss<strong>in</strong>gen zen<strong>de</strong>n aan ons redactie-adres-<br />

Woor<strong>de</strong><strong>in</strong><strong>de</strong> 8, Lei<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong> enveloppe of<br />

briefkaart gelieve men dui<strong>de</strong>lijk te vermel<strong>de</strong>n-<br />

Vraag 549.<br />

DE OPLOSSING<br />

Vraag vijfhon<strong>de</strong>rd vijf en veertig<br />

Een Pyrrhus-overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g is een overw<strong>in</strong>-<br />

n<strong>in</strong>g, waarbij <strong>de</strong> overw<strong>in</strong>naar zoodanig is ver-<br />

zwakt, dat hij niet meer tegen zijn overwonnen<br />

tegenstan<strong>de</strong>r is opgewassen.<br />

Deze zegswijze is ontleend aan <strong>de</strong> overw<strong>in</strong>-<br />

n<strong>in</strong>g, die kon<strong>in</strong>g Pyrrhus van Epirus, <strong>in</strong> 279<br />

v. Chr. bij Asculum op <strong>de</strong> Rome<strong>in</strong>en behaal<strong>de</strong>,<br />

echter met groot verlies.<br />

De hoofdprijs werd ditmaal verworven door:<br />

<strong>de</strong>n heer P. Spoormakers te E<strong>in</strong>dhoven, terwijl<br />

<strong>de</strong> troostprijzen ten <strong>de</strong>el vielen aan: <strong>de</strong>n heer<br />

B. Diemer te Amsterdam, <strong>de</strong>n heer H. C. Muller<br />

te Wagen<strong>in</strong>gen, <strong>de</strong>n heer N. van Dantzig te<br />

Gouda, mejuffrouw S. Mooyman te Amsterdam<br />

en <strong>de</strong>n heer L. v. Bergen te Heerlen.<br />

Rolf Hansen zet <strong>de</strong> film „Sommer, Sonn(<br />

Erika" <strong>in</strong> scène. De belangrijkste rollen wordt<br />

vertolkt door Kar<strong>in</strong> Hardt, Paul Kl<strong>in</strong>ger en<br />

Rudolf Platte.<br />

Marianne Hoppe, Willy Birgel en Rere<br />

Deltgen zullen <strong>de</strong> hoofdrollen spelen <strong>in</strong> „Kongo-<br />

Expr« een film, die door Eduard von Borsody<br />

wordt geregisseerd.<br />

De Ufa gaat een film vervaardigen, getiteld „Dei<br />

ferne Ruf".<br />

Hannes Stelzer zal men <strong>in</strong> <strong>de</strong> rol van Mozart<br />

kunnen zien <strong>in</strong> <strong>de</strong> filip „E<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Nachtmusik"<br />

Jeffrey Lynn zal een hoofdrol spelen <strong>in</strong> „The<br />

world moves on", een Warner-productie, waar<strong>in</strong><br />

James Cagney, Ann Sheridan, Humphrey Bogart<br />

en Priscilla Lane eveneens hoofdrollen «pelen<br />

Hertha Feiler en Attüa Hoerbiger spelen<br />

on<strong>de</strong>r regie van Gerhard Lamprecht In „Frau<br />

im Strom".<br />

Gerald<strong>in</strong>e Fitzgerald zal <strong>de</strong> hoofdrol spelen <strong>in</strong><br />

„Lost Beauty". De ver<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>spelen<strong>de</strong>n zijn:<br />

George Brent, Clau<strong>de</strong> Ra<strong>in</strong>s en Jeffrey Lynn.<br />

Regisseur is Edmund Gould<strong>in</strong>g.<br />

Evelyn Brent, jaren gele<strong>de</strong>n een beken<strong>de</strong> stir, vet -<br />

vnlt thans een belangrijke rol <strong>in</strong> RKO's ..Panama<br />

Lady" met Lucille Ball en Allan Lane.<br />

m um mm<br />

Regie: Edward Killy.<br />

Ne<strong>de</strong>rland-film.<br />

,,. ",„,- . Gertru<strong>de</strong> Michael<br />

SS d.p»«v::;.::. w^.<br />

_.<br />

Dave Bennett<br />

o _ M.<br />

• "<br />

Erik Rho<strong>de</strong>s<br />

Virg<strong>in</strong>ia Howard huwt Kenneth Carpenter, cen<br />

knappen weduwnaar, die eenige jaren ou<strong>de</strong>r is<br />

dan zij. Carpenter heeft een zoontje van tien jaar,<br />

Junior genaamd. Dave Bennett, die altijd veel moeite ge-<br />

daan heeft voor Virg<strong>in</strong>ia, waarschuwt haar, dat zulk een<br />

huwelijk moet mislukken, aangezien zij altijd <strong>de</strong> verge-<br />

lijk<strong>in</strong>g heeft te doorstaan met <strong>de</strong> eerste vrouw en moe-<br />

<strong>de</strong>r, waarbij zij steeds <strong>in</strong> 't na<strong>de</strong>el blijft. Virg<strong>in</strong>ia dr<strong>in</strong>gt<br />

er op aan, dat Carpenter hun huis opnieuw <strong>in</strong>richt, aan-<br />

gezien <strong>de</strong> huidige omgev<strong>in</strong>g te veel her<strong>in</strong>nert aan wat<br />

geweest is. Carpenter stemt toe; op hun huwelijksreis m<br />

Europa brengt hij zijn zoontje naar een school <strong>in</strong> Zwit-<br />

serland, tegen Virg<strong>in</strong>ias wil <strong>in</strong>, met <strong>de</strong> bewer<strong>in</strong>g, dat hij<br />

't eerste jaar met haar alleen wil zijn.<br />

Er verloopt een jaar en Virg<strong>in</strong>ia verwacht <strong>de</strong> geboorte<br />

van haar baby. Er wordt een telegram "bezorgd, dat<br />

Junior ziek is en naar zijn va<strong>de</strong>r vraagt. Zon<strong>de</strong>r zich<br />

één moment te be<strong>de</strong>nken en zon<strong>de</strong>r zijn vrouw te raad-<br />

plegen, pakt Kenneth zijn koffers om naar zijn zoon te<br />

gaan. Hij vliegt naar Europa met <strong>de</strong> nieuwe Zeppel<strong>in</strong><br />

Voordat hij weggaat, zegt Virg<strong>in</strong>ia, dat uit dit voorval<br />

blijkt, dat zij voor hem niet <strong>de</strong> eerste <strong>in</strong> zijn leven is.<br />

Indien hij het haar gevraagd had, zou zij hem zelf gezegd<br />

hebben te gaan. maar hij heeft haar nu niet eens geraad-<br />

pleegd, alvorens zijn, besliss<strong>in</strong>g te nemen. Kenneth, diep<br />

bedroefd om dit <strong>in</strong>ci<strong>de</strong>nt, vertrekt <strong>de</strong>sondanks. Hij treft<br />

zijn zoon aan <strong>in</strong> een al iets beteren toestand en na eemgen<br />

tijd neemt hij hem mee naar <strong>de</strong> Vereenig<strong>de</strong> Staten en<br />

doet hem daar ergens op een school.<br />

Als Kenneth weer thuis komt, is het k<strong>in</strong>dje al geboren.<br />

Virg<strong>in</strong>ia's gevoelens voor hem zijn geheel bekoeld.<br />

Dave Bennett, die van <strong>de</strong> verwij<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g "tusschen Ken-<br />

neth en Virg<strong>in</strong>ia gebruik tracht te maken, dr<strong>in</strong>gt zich met<br />

veel tact en list bij Virg<strong>in</strong>ia <strong>in</strong> en probeert haar voor<br />

zichzelf te w<strong>in</strong>nen.<br />

Kenneth bespreekt zijn moeilijkhe<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r<br />

van zijn eerste vrouw. Zij geeft hem <strong>de</strong>n raad om Virg<strong>in</strong>ias ver-<br />

trouwen terug te w<strong>in</strong>nen, want haar lief<strong>de</strong> voor hem kan niet dood<br />

Als Virg<strong>in</strong>ia op 't punt staat met Dave Bennett te vluchten, laat<br />

<strong>de</strong>ze op zeer onhandige wijze blijken, hoe buitengewoon egoïstisch<br />

hij is. Virg<strong>in</strong>ia beseft nu. welk een ernstige fout zij bijna had begaan<br />

en tevens, dat zij feitelijk nog veel van Kenneth houdt.<br />

Zij geeft Dave Bennett voorgoed.z'n congé en vertrekt. In wer-<br />

kelijkheid gaat zij naar <strong>de</strong> school, waar Junior is. Zij brengt hem<br />

aan zijn verstand, dat zij altijd gewild heeft, dat hij thuis kwam.<br />

Als Kenneth zijn vrouw ziet temgkeeren. tezamen met zijn zoon,<br />

begrijpt hij, dat hun geluk weer volkomen is.<br />

JBHtó lihil ; ia<br />

Erik Rho<strong>de</strong>s. Gertru<strong>de</strong> Michael en Walter Abel.<br />

Margot Lustig en Gertru<strong>de</strong> Michael,


Regie: Jack Conway.<br />

[<br />

M.G.M.-film.<br />

Steve Logan Nelson Eddy<br />

Maggie Adams Virg<strong>in</strong>ia Bruce<br />

Chris Mulligan Victor McLaglen<br />

Thomas Logan Lionel Bärrymore<br />

Jim Knox Edward Arnold<br />

David Bronson Guy Kibbee<br />

..De Makreel" Charles Butterworth<br />

Rutledge H. B. Warner<br />

Un<strong>de</strong>rwood Raymond Walburn<br />

D<br />

eze film behan<strong>de</strong>lt een thema, dat <strong>de</strong>n<br />

laatsten tijd sterk opgeld doet. en<br />

waarlijk niet alleen <strong>in</strong> Amerika.<br />

Nu bijna een eeuw gele<strong>de</strong>n was het aanleggen<br />

van een spoorweg dwars door <strong>de</strong><br />

prairiën van het verre Westen, een on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>g,<br />

waarbij het niet altijd even zachtz<strong>in</strong>nig<br />

toeg<strong>in</strong>g. In dit geval gaat het om <strong>de</strong>n strijd<br />

tusschen <strong>de</strong> eerste boeren-voortrekkers van<br />

Clover-City en <strong>de</strong>n avonturier Jim Knox, die<br />

hun het pas gewonnen land weer poogt te ontnemen<br />

om er zijn spoorweg dwars doorheen te<br />

bouwen. En Jim Knox gebruikt daarvoor kerels,<br />

die wel weten, dat er <strong>in</strong> Clover-City maar we<strong>in</strong>ig<br />

vertegenwoordigers van het sterke, geregel<strong>de</strong><br />

gezag zijn.<br />

De <strong>in</strong>woners van Clover-City wachten dan<br />

ook met ongeduld op <strong>de</strong> terugkomst van <strong>de</strong>n<br />

jongen Steve Logan, die als zoon van <strong>de</strong>n alom<br />

geachten Tom Logan <strong>in</strong> het Oosten gestu<strong>de</strong>ert<br />

heeft. Steve Logan zal hun kampioen wor<strong>de</strong>n<br />

Steve komt terug, juist op het oogenblik, da<br />

Knox en rijn ploegbaas Mulligan samen met hui<br />

trawanten bezig zijn zijn va<strong>de</strong>rs boer<strong>de</strong>rij ir<br />

brand te steken, omdat <strong>de</strong>ze zijn land niet wi<br />

afstaan. En <strong>in</strong> <strong>de</strong> duisternis beg<strong>in</strong>t Steve's eer<br />

ste gevecht met een <strong>de</strong>r kerels: hij overw<strong>in</strong>t<br />

ofschoon gewond.<br />

Daar het geld van Knox <strong>in</strong> staat geweest i;<br />

ook rechter Bronson, <strong>de</strong>n eenigfen man van ge<br />

zag uit Clover-City, om te koopen, besluit Steve<br />

zijn strijd <strong>in</strong> het geheim te voeren. Zijn won-<br />

Charles Butterworth en Nelson Eddy.<br />

<strong>de</strong>n hebben hem een geestelijken schoK<br />

gegeven, waardoor zijn ou<strong>de</strong>rs en vrien-<br />

<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nken, dat hij niet normaal is en<br />

teveel dr<strong>in</strong>kt. Niemand is meer teleur-<br />

gesteld <strong>in</strong> Steve dan zijn vroegere meisje,<br />

Maggie Adams, die een eethuis houdt <strong>in</strong><br />

Clover-City en achtervolgd wordt door<br />

<strong>de</strong> atterities van Knox. Steve z<strong>in</strong>gt zelfs,<br />

schijnbaar dronken, op het verlov<strong>in</strong>gs-<br />

feestivan Knox en Maggie Adaras.<br />

Nelson Eddy en Charles Butterworth.<br />

Maar Steve werkt <strong>in</strong> het geheim. Met<br />

behulp van een merkwaardig <strong>in</strong>dividu,<br />

„<strong>de</strong> Makreel", die zijn brood verdient<br />

door zich voor een dollar door ie<strong>de</strong>r, die<br />

wil, bewusteloos te laten slaan, ontvoert<br />

hij <strong>de</strong>n uitgever van <strong>de</strong> krant van Clover-<br />

City, Un<strong>de</strong>rwood, en steelt zijn drukpers,<br />

die hij <strong>in</strong> zijn schuilhoek <strong>in</strong> <strong>de</strong> bergen<br />

opstelt.<br />

Hier drukt hij pamfletten, die Knox en<br />

zijn mannen aan <strong>de</strong> kaak stellen, en ver-<br />

<strong>de</strong>elt ze <strong>de</strong>s nachts tusschen <strong>de</strong> arbei<strong>de</strong>rs<br />

van <strong>de</strong>n spoorweg. Hij on<strong>de</strong>rteekent al-<br />

tijd met „<strong>de</strong> Wesp". Maar Un<strong>de</strong>rwood<br />

vernielt zijn pers en Steve be<strong>de</strong>nkt een<br />

list; Knox heeft maar één uitweg, n.1. een<br />

concurreerend dagblad opzetten. In <strong>de</strong>n<br />

thans volgen<strong>de</strong>n strijd pogen Knox, Mul-<br />

ligan en zijn menschen <strong>de</strong>n „Wesp" on-<br />

scha<strong>de</strong>lijk te maken, waarbij ongelukki-<br />

gerwijze <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> heer Logan doodclijk<br />

gewond wordt. Steve lokt dan Mulligan<br />

<strong>in</strong> zijn schuilhoek en stelt hem voor een<br />

besliss<strong>in</strong>g. Een vuistgevecht tusschen <strong>de</strong>ze<br />

twee zal beslissen. W<strong>in</strong>t Steve, dan zal<br />

Mulligan en zijn mannen <strong>de</strong> zij<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Lo-<br />

gans kiezen. En <strong>de</strong> Ier. overwonnen door<br />

Steve's vuisten, houdt zijn woord. Als hij<br />

terugkeert, onthult Steve wat hij <strong>in</strong> het<br />

geheim heeft volbracht en Knox wordt<br />

uit Clover-City verdreven. Als vrije<br />

Amerikanen zullen <strong>de</strong> * menschen van<br />

<strong>de</strong>ze primitieve stad zelf hun spoorlijn<br />

voltooien.<br />

Edward Arnold, Nelson Eddy en Virg<strong>in</strong>ia<br />

Bruce.<br />

Virg<strong>in</strong>ia Bruce en Lionel Barrymore.


Een<br />

nj Ne<strong>de</strong>rlanclérsHflict onze waar-<br />

achtige en diepe vereer<strong>in</strong>g voor<br />

onzen nationalen held, Willem <strong>de</strong>n<br />

Zwijger, wij kunnen ons niet altijd reali-<br />

seeren. dat an<strong>de</strong>re volkeren evenzeer<br />

groote lei<strong>de</strong>rs liefhebben en eerbied betui-<br />

gen aan hun nagedachtenis. Het is dan<br />

ook niet altijd gemakkelijk, eenigsz<strong>in</strong>s ge-<br />

lijksoortige figuren naast onzen Va<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<br />

Va<strong>de</strong>rlands te zetten, hem te vergelijken<br />

met bijv. een Wilhelm Teil, een Andreas<br />

Hofer, een Giuseppe Garribaldi, of wien<br />

dan ook. Met an<strong>de</strong>re figuren gelukt dat<br />

beter: met een Thomas Garrigue Masaryk<br />

kan Willem I zeer wel vergeleken wor<strong>de</strong>n<br />

en ook Abraham L<strong>in</strong>coln, <strong>de</strong> groote Ame-<br />

rikaan, is een waardige partner.<br />

Om <strong>de</strong> nagedachtenis van zoo groote<br />

figuren ontstaat een eerbiedige stilte. Er<br />

wor<strong>de</strong>n geen questions brülantes opge-<br />

worpen, geen discussies gevoerd. Het is,<br />

als zijn <strong>de</strong>ze figuren hun eigen monument<br />

gewor<strong>de</strong>n.<br />

Toch is af en toe een <strong>de</strong>el <strong>de</strong>r hui<strong>de</strong>-<br />

betuig<strong>in</strong>g gelegen <strong>in</strong> een biografie, hetzij<br />

<strong>in</strong> roman- of dichtvorm, als studiewerk,<br />

tooneelstuk, of film. Zel<strong>de</strong>n echter komt<br />

zulk een vorm van biografie er toe, slechts<br />

een enkele episo<strong>de</strong> — en dan nog wel een<br />

episo<strong>de</strong>, voorafgaan<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> heroieke<br />

ontplooi<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r persoonlijkheid — uit te<br />

werken. De Amerikanen hebben dit thans<br />

on<strong>de</strong>rnomen, met een film .,Young Mr.<br />

L<strong>in</strong>coln" genaamd.<br />

Zij kozen een tijdvak, toen L<strong>in</strong>coln nog aan <strong>de</strong>n wansmaak van een <strong>de</strong>el van het<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> verste verte niet aan zijn presi<strong>de</strong>nt bioscooppubliek. Of <strong>de</strong> makers <strong>de</strong>zer film<br />

schap toe was en toen <strong>de</strong> burgeroorlog <strong>in</strong> hun opgave al dan niet geslaagd zijn,<br />

zijn schaduw nog niet zichtbaar vooruit behoeft hier niet <strong>in</strong> het ged<strong>in</strong>g te komen,<br />

wierp. Ziftoonen ons een jongen man,.die<br />

dat kan <strong>in</strong> <strong>de</strong> critische besprek<strong>in</strong>g na<strong>de</strong>rautodidactisch<br />

rechten stu<strong>de</strong>ert (wat <strong>in</strong> hand wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rzocht. Maar wél mag<br />

dien tijd en <strong>in</strong> dat land zeer wel mogelijk wor<strong>de</strong>n vastgesteld, dat men volstrekt ernwas)<br />

en die naar Spr<strong>in</strong>gfield tijgt, om stig geweest is, dat men heeft willen<br />

advocaat te wor<strong>de</strong>n. Zij vergasten <strong>de</strong>n toonen, welk een zuiver mensch <strong>de</strong> jonge<br />

toeschouwer dan op slechts één enkele L<strong>in</strong>coln was, hoe hij onkreukbaar was en<br />

strafzaak, waarbij <strong>de</strong> jonge Mr. L<strong>in</strong>coln rechtschapen en hoe men enkel en alleen<br />

als pleiter optreedt.<br />

door <strong>in</strong>nerlijken a<strong>de</strong>l kan rijzen tot <strong>de</strong><br />

Om nu <strong>in</strong> zulk een sober gegeven <strong>de</strong>n hoogheid van een Va<strong>de</strong>r zijns Va<strong>de</strong>rlands.<br />

ganschen mensch L<strong>in</strong>coln ten voeten uit<br />

Welk een bij uitstek moeilijke rol om<br />

te teekenen, om hem onmiskenbaar en te spelen! Welk een zware film om te<br />

voor elkeen <strong>in</strong> het oog loopend te laten<br />

regisseeren! Welk een afstand van <strong>de</strong> gezien<br />

als <strong>de</strong>n zuiveren mensch, die later tot<br />

ijkte filmmid<strong>de</strong>len: het mooie meisje, dat<br />

grootheid stijgen zou, om zulk een film<br />

aan het slot <strong>in</strong> <strong>de</strong> armen van <strong>de</strong>n ,,held"<br />

<strong>de</strong> allure te geven, gelijkwaardig aan een<br />

pleegt te vallen, ontbreekt. Eenzaam<br />

monument dat is een opgave, die niet<br />

schrijdt „Young Mr. L<strong>in</strong>coln" door <strong>de</strong><br />

licht kan wor<strong>de</strong>n vervuld.<br />

scènes. Wél wordt hier een film afgeslo-<br />

20th Century-Fox is daar toch <strong>in</strong> geten,<br />

maar L<strong>in</strong>coln's faam en glorie moeten<br />

slaagd en zelfs op een wijze, die genoemd<br />

nog volgen, als <strong>de</strong>ze film reeds ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> is.<br />

en geroemd mag wor<strong>de</strong>n. Zon<strong>de</strong>r hoege-<br />

Deze film is een overw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g op het<br />

naamd te willen vooruitloopen op een<br />

filmpeil. En zij levert het bewijs, dat <strong>de</strong><br />

filmcritiek, die ten tij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> première<br />

lief<strong>de</strong> en aanhankelijkheid van het Amealsnog<br />

zal verschijnen, mag hier wor<strong>de</strong>n<br />

rikaansche volk voor zijn Presi<strong>de</strong>nt L<strong>in</strong>coln<br />

uitgesproken, dat <strong>de</strong> verdienste van <strong>de</strong>ze<br />

nog altijd diep zijn en een waardigen uitfilm<br />

ligt <strong>in</strong> <strong>de</strong> afwezigheid van concessies weg v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

Henry Fonda als <strong>de</strong> jonge L<strong>in</strong>coln.<br />

■i<br />

i ü<br />

I II


VAN LEZER TOT LEZER<br />

f.l.ly, Pa i ln ' '" ,nn ,» n °P" «bonné-i, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> „Rullrubri.k", gratis «an advar-<br />

tanti. p aauen, waar<strong>in</strong> »ij lau aanbiadan <strong>in</strong> ruil voor lau .ndar."Dazapia.ö<strong>in</strong>.<br />

*.«.'„ tV^'""""/"" 0 "«•'V""' «dvartantla. Advartantl.., w«r<strong>in</strong> voor'<br />

werpan ta koop wor<strong>de</strong>n aanjebo<strong>de</strong>n of gevraagd, won<strong>in</strong>gen ta huur wor<strong>de</strong>n<br />

gevraagd of te huur aangebo<strong>de</strong>n, di.n.ten wor<strong>de</strong>n aangebo<strong>de</strong>n, Mzoovöört enioo-<br />

voort, wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> rubrieken „Te koop aangebo<strong>de</strong>n", „ri "oop gtvra.gd" en<br />

..Dlvaraen" geplaat.t en berekend ,egen 5 cuf per regi m<strong>in</strong>^ïm vijf ?.geT."<br />

TE KOOP<br />

AANGEBODEN<br />

Te koop : Een nieuw<br />

karp., mooi <strong>de</strong>ss<strong>in</strong>, 2 x<br />

3 M. v. ƒ27.50, F. Post-<br />

ma, 2e Helmersstr. 80-b<br />

A'dam (W.).<br />

Aangeb. : Coupon zeil,<br />

blauw geblokt 3,50 x<br />

183 M, Pr, ƒ2.50 C, C,<br />

Habi, Postjesw, 103-1<br />

A'dam (W,).<br />

Te koop : Een racefiets,<br />

merk Magneet, Pr, bill.<br />

Buis, Hemonystr,51-llI<br />

A'dam (Z,),<br />

Te koop : Een h,rijwiel.<br />

Sijsjesstr. 25-1, A'dam<br />

(N.).<br />

Te koop : Kodak rol-<br />

filmcamera, 6} x II<br />

m. tasch ƒ8,— ; I paar<br />

heerensch., rh. 41, ƒ2,—<br />

en radio, wisselstroom<br />

.Schaaper" ƒ 17,50, alles<br />

<strong>in</strong> pr, st. J, Visser, Haar-<br />

lemmerw. I49-I, A'dam<br />

(W.),<br />

RUILRUBRIEK<br />

Ik heb te ruilen een p<br />

nwe witte schoenen m<br />

39 v, schoenen m, 40<br />

Een schil<strong>de</strong>rij m. br<br />

eiken lijst v, poppenw.<br />

of step, Mej, L, v. Veen,<br />

Sport laan 49, Poeldijk.<br />

Ter ruil<strong>in</strong>g ; Een jong.-<br />

fiets. voor <strong>de</strong>n leeftijd v.<br />

8 tot 12 j. Ook Zondags<br />

te zien. Fr. Valentijn-<br />

str. 18, Den Haag.<br />

Damesrijw, te ruilen v.<br />

2-pers. Aup<strong>in</strong>gmatras,<br />

Starrenburg. Noor<strong>de</strong>r-<br />

beekdwarsstraat 97,<br />

Den Haag,<br />

Ik heb eenige boeken<br />

(geen rom,) en een kistje<br />

Talens pastels (48 ver-<br />

schill, kleuren) te ruilen<br />

v. een compl. Eng,<br />

curs. v, „Zelfontw,".<br />

Het aangeb. is <strong>in</strong> goe<strong>de</strong>n<br />

st. Titels <strong>de</strong>r boeken op<br />

aanvr. Bommelschestr<br />

29, Schiedam.<br />

Te ruilen 1400 Hagz<br />

100 Leversz.,350 Klokz,<br />

90 Riemvis-b,, 150 Del-<br />

tazeepb., 400 Hille Artis<br />

1400 vr, en Holl, postz,,<br />

400 Verk. Artis, 550<br />

Liga, tegen Jam., Wenn.<br />

Vaca, Tripb.. Niemeijer,<br />

Duifm., L<strong>in</strong>nenk., Haas<br />

en Brero, Genoma en<br />

and. piostz. <strong>in</strong>sluiten.<br />

M. Kon<strong>in</strong>g, Heilbronstr.<br />

48, Den Haag.<br />

In ruil aangeb. ; 1 trop.<br />

aq., geh. koper, 65 \<br />

45 45, m. tafel, visch,<br />

planten, pomp, electr.<br />

verwarm., ook v. olie-<br />

verwarm<strong>in</strong>g ; 2 trop<br />

aq., 60 • 30 x 30. éen<br />

er van bevolkt ; 2 teel-<br />

bakjes, I koudw.bak,<br />

60 30 - 30. Egelan-<br />

tiersgr. 91-hs., A'dam.<br />

Wie wil ruilen ? 22 Jam.<br />

kwartj.-b. m. roo<strong>de</strong> str.,<br />

14 Hilles Artisb, m,<br />

Olif, coup,, 9 Hilles<br />

pl.b., 4 Verk. Artisb.,<br />

28 Verk. pi., 18 Paulab.<br />

4 Buss<strong>in</strong>kpl., 25 Honigs<br />

Vliegtuigb., 14 Drosteb.,<br />

2 Drostepl, Java 11, 5<br />

Drostepl. Het water op,<br />

4 Haustpl., 10 Klaver-<br />

bl.b., 20 Kw.sold. uit-<br />

sluitend tegen Sunl.<br />

Radion, Vim, R<strong>in</strong>so of<br />

Luxb. Geef hoogste waar-<br />

<strong>de</strong> ! Mevr. De Jong,<br />

Kon<strong>in</strong>gsweg99, Utrecht.<br />

Gr. I-pers. Eng, ledik.<br />

m. spir al te ruilen v.<br />

goed on<strong>de</strong>rh. handnaai-<br />

mach. Na 6 uur. Vrolik-<br />

str. 459-111. A'dam (O.).<br />

Ik heb 46 Droste-b. en<br />

pi., 17 Buss<strong>in</strong>k-b. en pi.,<br />

11 R<strong>in</strong>gerspl. Wie ruilt<br />

<strong>de</strong>ze met mij voor bib.<br />

Heyn koffie-b. of Sunl.<br />

enz. bons, 1 tegen 1<br />

Mej. C. Schaffhausen,<br />

Paulusstr. 20, Weert<br />

Wie ruilt mijn 2-pers.<br />

eiken ledik., m. spiraal,<br />

z.g.a.n., v.een 1-per.led.?<br />

Lieben, 3e Oosterpark-<br />

str. 153-1, A'dam (O.).<br />

Gratis kunt u gangbare<br />

bonnen, die u niet spaart.<br />

rullen voor wat u wil<br />

spaart en tekort komt.<br />

Bij zend<strong>in</strong>g postzegel<br />

Insluiten voor terugstu-<br />

ren. Wed. S. v. Zanten,<br />

Daniël Wlll<strong>in</strong>kple<strong>in</strong> 41,<br />

A'dam,<br />

ABONNE'S OP DIT BLAD,<br />

welke <strong>in</strong> onze registers zijn <strong>in</strong>geschreven en <strong>in</strong> het be-<br />

zit zijn van een door onze adm<strong>in</strong>istratie afgegeven<br />

polis, zijn gratis verzekerd volgens polisvoorwaar<strong>de</strong>n:<br />

f2000.- bij levenslange <strong>in</strong>validiteit; féOO,- bij over-<br />

lij<strong>de</strong>n; f 400.- bij verlies van een hand, voet of oog;<br />

f 75. - bij verlies van duim of wijsv<strong>in</strong>ger; f 30.- bij<br />

verlies van een an<strong>de</strong>ren v<strong>in</strong>ger, een en an<strong>de</strong>r ten ge-<br />

volge van een ongeval.<br />

Is het ongeval een gevolg van een aan een personen-<br />

tre<strong>in</strong>, tram of autobus enz. overkomen ongeval, waar<strong>in</strong><br />

verzeker<strong>de</strong> als gewoon betalend passagier reist, dan<br />

wordt <strong>de</strong> uitkeer<strong>in</strong>g bij levenslange <strong>in</strong>validiteit gesteld<br />

op f3000.- en <strong>de</strong> uitkeer<strong>in</strong>g bij overlij<strong>de</strong>n op f 1000.-<br />

De uitkeer<strong>in</strong>g <strong>de</strong>zer bedragen geschiedt door <strong>de</strong><br />

NIEUWE HAVBANK N.V, te Schiedam.<br />

Denk er om bij een eventueel ongeval b<strong>in</strong>nen 3 x 24 uur<br />

aan het kantoor <strong>de</strong>r N.V. Nieuwe Havbank te Schie-<br />

dam daarvan kennis te geven, ook al meent U, dat <strong>de</strong><br />

<strong>direct</strong>e gevolgen niet ernstig kunnen zijn.<br />

An<strong>de</strong>rs vervalt het recht op uitbetal<strong>in</strong>g.<br />

- 2 —<br />

1<br />

II II IIII<br />

?J1 ttliÜr ii \<br />

'M ■ ■<br />

De eene dienst is <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren waard.<br />

CC -, : • i' ■ M im^<br />

„Ziezoo, dat zal je leeren om met je koffiemolen <strong>de</strong>n sterksten man<br />

<strong>de</strong>r wereld aan te rij<strong>de</strong>n.<br />

„Goe<strong>de</strong>nmorgen, Janl De zee is een beetje ruw, hè?"<br />

Gevangenpoort<br />

's-Gravenhage.<br />

Éffi<br />

ïtrtiitöwif«^<br />

mm<br />

..;: ii<br />

•s-Giavennage. — »*•<br />

sprookjesachtige verlich-<br />

t<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n Vijverberg<br />

*''- : < "W i «Ü*<br />

" '%&&(<br />

WEER HEERSCHT ER VREUGDE<br />

IN NEDERLAND!<br />

X A/e<strong>de</strong>rom hebben er saluutschoten gedreund, hebben er klokken gebe.erdl En<br />

W brachten zij ons <strong>de</strong> heuglijke tijd<strong>in</strong>g, dat er een Pr<strong>in</strong>sesje was ^J<br />

De dynastie <strong>de</strong>r Oranjes, aan wie ons land zoo ° n "°;7 , '' k / . ee, J 6 ^ '' 9 e uk 'g<br />

tot betrekkelijk kort gele<strong>de</strong>n In haar voortbestaan werd bedre.gd, . ^Z o^<br />

danige wijze verstevigd, dat men naar menschelijke berekemng haar regeenng over<br />

tot <strong>in</strong> een verre toekomst verzekerd mag achtenl<br />

Ons volk heeft <strong>de</strong> groote, verblij<strong>de</strong>n<strong>de</strong> beteekenis hiervan doorvoeld, en het<br />

spontane wijze uit<strong>in</strong>g gegeven aan zijn vreug<strong>de</strong> hieroverl<br />

Overal wapper<strong>de</strong>n <strong>de</strong> vlaggen, overal werd feest gev.erd -/ roe 3 ^^J'<br />

zoowel hier te lan<strong>de</strong> als <strong>in</strong> onze gewesten over zee, g<strong>in</strong>gen <strong>de</strong> gedachten ut<br />

Pr<strong>in</strong>ses en onzen Pr<strong>in</strong>s, en niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> laatste plaats ook naar °"" ^'"'^<br />

men zich over het geluk, dal ook Haar door <strong>de</strong>ze nieuwe geboorte beschoren was.<br />

Dat S nog lange jaren <strong>de</strong>n voorspoedigen groei van Haar kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren moge<br />

En dat het Pr<strong>in</strong>selijk Gez<strong>in</strong> slechts voorspoed beschoren moge zijnl<br />

m<br />

.V.-»<br />

an<strong>de</strong>rmaal<br />

doch die<br />

op zoo-<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

heeft op<br />

En overal,<br />

naar onze<br />

verheug<strong>de</strong><br />

ga<strong>de</strong>slaanl<br />

De monumentale ver-<br />

sier<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Dam-<br />

plantsoen te Amsterdam<br />

<strong>in</strong> een feeërieke ver-<br />

licht<strong>in</strong>g.


„Een volk met zulke vrouwen, zulke<br />

Iken dag wor<strong>de</strong>n er <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland on-<br />

geveer vijfhon<strong>de</strong>rd babies geboren. En<br />

elk van die kle<strong>in</strong>en brengt, na span-<br />

n<strong>in</strong>g en zorg, licht en vreug<strong>de</strong> <strong>in</strong> het<br />

gez<strong>in</strong>. De komst van een k<strong>in</strong>d wekt<br />

<strong>de</strong> allerbeste gevoelens <strong>in</strong> bijna ie<strong>de</strong>r menschen-<br />

hart, en <strong>de</strong> vreug<strong>de</strong> om een k<strong>in</strong>d <strong>de</strong>elt zich m<strong>in</strong> of<br />

meer mee aan elk, die aan het gez<strong>in</strong> is verwant<br />

of verbon<strong>de</strong>n.<br />

Meestal echter is die kr<strong>in</strong>g maar kle<strong>in</strong>. Alleen<br />

beken<strong>de</strong> stemmen spreken hun gelukwensch uit.<br />

En on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> schriftelijke felicitaties komt een on-<br />

bekend handschrift maar hoogst zel<strong>de</strong>n voor<br />

Hoe an<strong>de</strong>rs is het, nu 't Oranjehuis <strong>de</strong> hooge<br />

vreug<strong>de</strong> om het pas geboren k<strong>in</strong>d weer vieren<br />

mochtl Hoe ongemeten is nü <strong>de</strong> ruimte, waardoor<br />

<strong>de</strong> blij<strong>de</strong> tijd<strong>in</strong>g klonk; hoe ongeleid <strong>de</strong> stemmen,<br />

die nu woor<strong>de</strong>n von<strong>de</strong>n van blijdschap en dank.<br />

Bij elke geboorte is maar op énkele aangezich-<br />

ten <strong>de</strong> glans van licht en van trots. Maar thans<br />

geldt hef jubelend woord van Von<strong>de</strong>l:<br />

"^ m^m<br />

*<br />

'lfi*r< -*A* MW» ■ViNw*<br />

DB! MEI ©RÄNJEMIUB6<br />

TWEE GELUKKIGE MOEDERS,<br />

moe<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> zijn kon<strong>in</strong>gshuis mag niet enkel hoop hebben, maar ook vertrouwen...'<br />

Men ziet één aangezicht<br />

In duizen<strong>de</strong>n ontwaken,<br />

op steigers, wal en brug,<br />

op straten, dam en daken.<br />

De huizen zwellen van<br />

het schaterend geluid;<br />

<strong>de</strong> vensters spr<strong>in</strong>gen op,<br />

<strong>de</strong> blijdschap vliegt er uit. . .<br />

Elke komst van een baby vereenigt en vertee-<br />

<strong>de</strong>rt en verb<strong>in</strong>dt. Twist en onm<strong>in</strong> wor<strong>de</strong>n opzij<br />

gezet; har<strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen blijven ongezegd. De onver-<br />

schilligheid beg<strong>in</strong>t zich voor zichzelf te schamen,<br />

en het me<strong>de</strong>leven is geen eisch van beleefdheid<br />

meer, maar wordt een drang van het hart.<br />

Zóó zijn <strong>de</strong> algemeene gevoelens. En <strong>in</strong> ge-<br />

lukkige harmonie paren zich daaraan <strong>de</strong> zéér bij-<br />

zon<strong>de</strong>re, die <strong>in</strong> het Ne<strong>de</strong>rlandsche hart ontwaken<br />

als <strong>de</strong> jonggeborene een Oranjetelg is.<br />

Toen Pr<strong>in</strong>ses Juliana geboren was, had ook te<br />

Batavia <strong>in</strong> <strong>de</strong> Wlllemskerk een dank- en be<strong>de</strong>-<br />

stond plaats. En <strong>de</strong> prediker had tot tekst: „Een<br />

k<strong>in</strong>d is ons geboren".<br />

De tekst zegt al véél, maar dat „ons" zegt nog<br />

veel meer. Nationale en economische belangen,<br />

sociale en cultureele beroepen, luchtvaart en<br />

scheepvaart, radio en televisie -r- ze hebben <strong>de</strong><br />

eenheid van Indië en Ne<strong>de</strong>rland tot grond, tot<br />

eisch en tot doel — maar nóöit misschien kwam<br />

die eenheid dieper doorvoeld tot uit<strong>in</strong>g dan <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

keus van dien tekst met dat woordje: ons.<br />

Ik weet het: niet altijd, niet alom is <strong>de</strong> vreug<strong>de</strong><br />

om een jonggeborene van blijven<strong>de</strong>n duur. Er zijn<br />

babies, die tegenvallen als ze opgroeien. Er zijn<br />

ook moe<strong>de</strong>rs, die tegenvallen als het aureool <strong>de</strong>r<br />

heilige eerste dagen is verbleekt en zij' <strong>in</strong> hel ge-<br />

wone leven beg<strong>in</strong>nen moeten aan haar gewone<br />

taak.<br />

Wie las nooit <strong>in</strong> <strong>de</strong> levensgeschie<strong>de</strong>nis van<br />

groote mannen woor<strong>de</strong>n, glanzend van lief<strong>de</strong> en<br />

doortriid van dank, waarmee ze eer<strong>de</strong>n en her-<br />

dachten wat hun moe<strong>de</strong>r voor hen was geweest?<br />

Maar wie weet ook niet van gevallen als van dien<br />

jongeman, die <strong>in</strong> gezelschap geestdrihig ver-<br />

klaar<strong>de</strong>: „Voor mijn moe<strong>de</strong>r zou ik door het vuur<br />

gaan," doch <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r, die het later vernam, zei<br />

enkel: „Als hij maar eens niet vergat me te<br />

schrijven als ik jarig ben!" Moe<strong>de</strong>rs en k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren<br />

\ - daar is misschien geen schooner spel van het<br />

leven. Ook <strong>in</strong> dit spel doet het tragische mee.<br />

Doch gelukkig <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r, die zeggen kan: dat<br />

tragische was <strong>de</strong> macht <strong>de</strong>r omstandighe<strong>de</strong>n,<br />

doch onze schuld was het niet. En gelukkig het<br />

k<strong>in</strong>d, dat bij zulke woor<strong>de</strong>n enkel maar tee<strong>de</strong>r<br />

zijn hand legt op het grijze hoofd! . . ,<br />

Het is goed, het Is noodig, het is bemoedigend<br />

i öök, om <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze vreug<strong>de</strong>dageh te be<strong>de</strong>nken en te<br />

* her<strong>de</strong>nken, hoe hoog en nobel, zon<strong>de</strong>r uitzon<strong>de</strong>-<br />

r<strong>in</strong>g, die reeks van vorstelijke vrouwen is, die<br />

moe<strong>de</strong>rs <strong>in</strong> het huis van Oranje zijn geweest.<br />

Wij bepalen ons tot enkele historische voor-<br />

beel<strong>de</strong>n.<br />

Daar is zij, die <strong>de</strong> stammoe<strong>de</strong>r was, <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r<br />

van <strong>de</strong>n eersten Willem van Oranje: Juliana van<br />

Stolberg. Talrijk waren <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, die zij <strong>in</strong> hun<br />

jeugd omr<strong>in</strong>g<strong>de</strong> met lief<strong>de</strong>, leid<strong>de</strong> met vastheid <strong>in</strong><br />

hun groei, bijstond met wijsheid <strong>in</strong> hun volwas-<br />

senheid. Het leven op <strong>de</strong>n Dillenburg verschijnt<br />

ons ook nil nog als een aantrekkelijk beeld. En<br />

<strong>de</strong> gehechtheid van <strong>de</strong>n Pr<strong>in</strong>s van Oranje aan<br />

zijn moe<strong>de</strong>r doet ons het waarheidsgetrouwe van<br />

dat beeld bevestigen.<br />

Reeds heel jong trok hij naar <strong>de</strong>n vreem<strong>de</strong> en<br />

zijn ver<strong>de</strong>re opvoed<strong>in</strong>g is van gansch an<strong>de</strong>ren aard.<br />

Maar <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> gehechtheid verdwijnt nooit ge-<br />

heel. Integen<strong>de</strong>el: steeds drukker en steeds harte-<br />

lijker wordt het verkeer tusschen Dillenburg en<br />

Breda, waar <strong>de</strong> Pr<strong>in</strong>s woon<strong>de</strong> s<strong>in</strong>ds zijn huwelijk<br />

met Anna van Egmond. En <strong>de</strong> volle zon <strong>de</strong>r<br />

moe<strong>de</strong>rlijke lief<strong>de</strong> komt hem nog eens koesterend<br />

beschijnen als hij, <strong>in</strong> ball<strong>in</strong>gschap uitgedreven,<br />

schuilplaats zoekt en v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rlijke<br />

woon en aan het moe<strong>de</strong>rlijke hart. Hij rijpt er<br />

tot <strong>de</strong>n grooten lei<strong>de</strong>r en strij<strong>de</strong>r voor onze vrij-<br />

DILLENBURG<br />

MET <strong>HET</strong> SLOT<br />

waar reeds een<br />

zeer gelukkig<br />

familieleven<br />

heerschte.<br />

JULIANA VAN STOLBERG,<br />

<strong>de</strong> stammoe<strong>de</strong>r van het Oranjehuis.<br />

heid en onze onafhankelijkheid; hij rijpt er tot <strong>de</strong>n<br />

„Va<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Va<strong>de</strong>rlands". Maar hij dankt dien <strong>in</strong>-<br />

nerlijken wasdom aan <strong>de</strong>n <strong>in</strong>vloed zijner moe<strong>de</strong>r,<br />

die niet weet van versagen, die me<strong>de</strong> lijdt en me<strong>de</strong><br />

offert, en hem telkenmaal vermaant toch nooit<br />

een vre<strong>de</strong> te sluiten, die „<strong>de</strong>r ziele zaligheid" <strong>in</strong><br />

gevaar brengen zou.<br />

Ook <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren van <strong>de</strong>zen pr<strong>in</strong>s hebben, na<br />

zijn gewelddadigen dood <strong>in</strong> 1584, bij alle duister<br />

het licht <strong>de</strong>r moe<strong>de</strong>rlijke lief<strong>de</strong> niet ontbeerd.<br />

Slechts één jaar heeft Louise <strong>de</strong> Coligny geleefd<br />

aan Pr<strong>in</strong>s Willems zij<strong>de</strong>. Maar vele jaren lang was<br />

zij <strong>de</strong> trouwe, onversaag<strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Oranje-<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Van haar g<strong>in</strong>g <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> en nooit ver-<br />

laten gewoonte uit, volgens welke al die broers<br />

en zusters door uitvoerige en geregel<strong>de</strong> brief-<br />

wissel<strong>in</strong>g elkan<strong>de</strong>r van hun M en leven op <strong>de</strong><br />

hoogte hiel<strong>de</strong>n. En hoe kon ze Maurits en Fre-<br />

<strong>de</strong>rik Hendrik terechtwijzen, als bij krijgsstudie en<br />

krijgsbedrijf het hoofd hun niet altijd naar familie-<br />

aangelegenhe<strong>de</strong>n stond . . .<br />

Trouwens: nog bij zijn va<strong>de</strong>rs leven was Maurits<br />

al naar Lei<strong>de</strong>ns hoogeschool gestuurd en ook<br />

toen was blijkbaar zijn lust tot brieven schrijven<br />

niet bijster groot. Maar: één brief uit zijn „stu<strong>de</strong>n-<br />

tentijd" maakt het verzuim van vele an<strong>de</strong>re goed,<br />

omdat hij van dank en van erkentelijkheid spreekt.<br />

Zijn va<strong>de</strong>r had hem <strong>in</strong> 1582 naar Lei<strong>de</strong>n ge-<br />

zon<strong>de</strong>n. En <strong>in</strong> een brief van aanbevel<strong>in</strong>g, dien hij<br />

-***■<br />

<strong>de</strong>n Senaat zendt en waar<strong>in</strong> hij zich noemt: Uw<br />

bijzon<strong>de</strong>r toegenegen vriend Guillus a Nassau,<br />

heet het o.a. „Ik zend mijn zoon Maurits naar<br />

Lei<strong>de</strong>n opdat hij daar grootere vor<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

goe<strong>de</strong> letteren moge maken en met beschaaf<strong>de</strong><br />

ze<strong>de</strong>n eens tot mij terugkeere. Dat hij, door Uwe<br />

hulp met <strong>de</strong> noodige kennis toegerust, eens <strong>de</strong>n<br />

algemeenen Staat moge dienen, tot groot voor-<br />

<strong>de</strong>el van het gansche gemenebest en bijzon<strong>de</strong>rlijk<br />

van Holland, en met eenigen luister van zijnen<br />

naam".<br />

Die kostelijke, va<strong>de</strong>rlijke eerzucht naar „eenigen<br />

luister" is <strong>in</strong> <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis wél vervuld. Maar<br />

<strong>de</strong> va<strong>de</strong>r zelf heeft daarvan niets mogen beleven.<br />

Reeds twee jaar later moest Maurits, ten gevolge<br />

van <strong>de</strong>n moord op zijn va<strong>de</strong>r, zijn studies te<br />

Lei<strong>de</strong>n afbreken en <strong>de</strong>n meest verantwoor<strong>de</strong>lijken<br />

staatspost aanvaar<strong>de</strong>n. En dan betuigt <strong>de</strong> zeven-<br />

tienjarige zijn spijt om het afscheid en zijn dank<br />

om wat hij ontv<strong>in</strong>g en hij schrijft <strong>de</strong>n Senaat:<br />

„Ofschoon mijn vermogen en mijn omstandighe<strong>de</strong>n<br />

zoodanig zijn, dat ik U geen evenredige ver-<br />

geld<strong>in</strong>g kan toebrengen, wil ik nochtans dat gij U<br />

overtuigd houdt dat het her<strong>de</strong>nken aan dat alles<br />

mij zoolang ik a<strong>de</strong>m zal halen, hoogst aangenaam<br />

zal wezen .<br />

Zoo'n zelfgetuigenis van „loffelijke ze<strong>de</strong>n"<br />

excuseert wel het verzuim van een familiebriefje.<br />

Maar steeds, alle eeuwen door, v<strong>in</strong><strong>de</strong>n we be-<br />

vestigd wat <strong>de</strong> kracht van het Oranjehuis was:<br />

moe<strong>de</strong>rlijke bezorgdheid om <strong>de</strong> sfeer van het ge-<br />

z<strong>in</strong>; va<strong>de</strong>rlijke bezorgdheid om 't heil van <strong>de</strong>n slaat...<br />

Gelukkig <strong>de</strong> jonggeborene, die als gebed ligt<br />

<strong>in</strong> zulke historische tradities. En gelukkig hel volk,<br />

dal met jubeltonen zulk een jonggeborene <strong>in</strong> zijn<br />

kon<strong>in</strong>gshuis begroet.<br />

In dat fel bewogen jaar 1918, dat ook onzen<br />

staatsvorm niet onbesproken liet, moet eens een<br />

Fransch staatsman lot 'n Ne<strong>de</strong>rlandschen m<strong>in</strong>ister<br />

hebben gezegd: „Als jelui ooit een republiek<br />

wordt, maakt je toch Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a lot<br />

Presi<strong>de</strong>nte!" Een woord, dat boek<strong>de</strong>elen spreekt...<br />

le<strong>de</strong>r k<strong>in</strong>d, dal geboren wordt, predikt terstond<br />

het Evangelie van <strong>de</strong> Lief<strong>de</strong>. En bij het kon<strong>in</strong>gs-<br />

k<strong>in</strong>d, dal ons thans we<strong>de</strong>rom geschonken is,<br />

weten wij opnieuw, dat <strong>de</strong> rijkste en <strong>de</strong> re<strong>in</strong>ste<br />

klanken van dat lief<strong>de</strong>-evangelie te beluisteren<br />

zijn bij <strong>de</strong> Moe<strong>de</strong>rs uil het Oranje-huis...<br />

Een volk met zulke vrouwen, zulke moe<strong>de</strong>rs <strong>in</strong><br />

zijn kon<strong>in</strong>gshuis mag niet enkel hoop hebben,<br />

maar ook vertrouwen.<br />

*****<br />

wêétofm<br />

—lÊÊ


SOESTDIJK<br />

• ■ . ■:<br />

■■ ■ ■ ■<br />

^m<br />

<strong>HET</strong> MIDDELPUNT VAN BLIJDE BELANGSTELLING<br />

UIT DE GESCHIEDENIS VAN EEN VORSTELIJKE WOON.<br />

Wie iets over het Kon<strong>in</strong>klijk Palels Soestdijk<br />

wil vertellen, waar thans voor <strong>de</strong> twee<strong>de</strong><br />

maal zoo'n groot geluk heerscht, zal niet<br />

kunnen nalaten, ook 'n beschouw<strong>in</strong>g te wij<strong>de</strong>n aan<br />

<strong>de</strong> historie van het slot, dat zulk 'n belangrijke rol<br />

gespeeld heeft <strong>in</strong> <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis <strong>de</strong>r Oranjes, dus<br />

<strong>in</strong> die <strong>de</strong>s va<strong>de</strong>rlands. Wanneer men <strong>de</strong> historie<br />

van het ou<strong>de</strong> paleis nagaat, dan ziet men, dat <strong>de</strong><br />

sticht<strong>in</strong>g daarvan eigenlijk het gevolg Is ge-<br />

weest van <strong>de</strong>n oorlog <strong>de</strong>r Vereenig<strong>de</strong> Prov<strong>in</strong>ciën<br />

met Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen <strong>in</strong> het<br />

rampjaar 1672. Aanvankelijk immers werd een<br />

groot <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> geünificeer<strong>de</strong> gewesten bezet<br />

door <strong>de</strong>n vijand. Daartoe behoor<strong>de</strong> ook Utrecht.<br />

Het beloop van <strong>de</strong>n oorlog was gelukkig zóó, dat<br />

aan die bezett<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het najaar van 1673 een<br />

e<strong>in</strong><strong>de</strong> kwam. Er werd toen evenwel door <strong>de</strong><br />

Staten Generaal overwogen om van Utrecht af-<br />

stand van het grondgebied te elschen, wil<strong>de</strong> dit<br />

gev -»st althans <strong>in</strong> <strong>de</strong> Unie blijven; daarnaast zou<br />

he ewest dan bovendien zijn aiou<strong>de</strong>n rang ver-<br />

lit.dn. Voor <strong>de</strong>ze verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen werd Utrecht<br />

echter gespaard door <strong>de</strong>nzelf<strong>de</strong>n vorst, die het<br />

va<strong>de</strong>rland van vreemd geweld had gered. Wil-<br />

lem III ver<strong>de</strong>dig<strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong> Staten van Holland <strong>de</strong><br />

rechten van Utrecht, en me<strong>de</strong> daarvan was het<br />

gevolg, dat <strong>de</strong> Staten Generaal op 20 April 1674<br />

een besluit namen, waarbij <strong>de</strong> Pr<strong>in</strong>s werd gemach-<br />

tigd <strong>de</strong> zaken met Utrecht te regelen naar <strong>de</strong><br />

billijke voorwaar<strong>de</strong>n, door hem voorgestaan.<br />

Ti i <strong>de</strong>ns zi Jn ge<strong>de</strong>nkwaardige zend<strong>in</strong>g verrichtte<br />

Willem III een persoonlijke han<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Op 26 April<br />

kocht hij zich namelijk In het gewest Utrecht een<br />

gron<strong>de</strong>igendom, <strong>de</strong> kern van 't tegenwoordige<br />

paleisgebied. De bedoel<strong>de</strong> grond was het eigen-<br />

dom van <strong>de</strong> familie <strong>de</strong> Graeff te Amsterdam, die<br />

voortdurend ten nauwste verbon<strong>de</strong>n was geweest<br />

met <strong>de</strong> Oranjes, van Willem <strong>de</strong>n Zwijger af. Het<br />

bedoel<strong>de</strong> stuk grond was blijkens <strong>de</strong> koopacte<br />

„een hofste<strong>de</strong> met zijn bepot<strong>in</strong>ge en beplant<strong>in</strong>ge<br />

en alle 't gene aerd- en nagelvast is, gelegen aan<br />

Soestdljck". De bedoel<strong>in</strong>g was, om op dit ter-<br />

re<strong>in</strong> „eene lustplaetse en<strong>de</strong> Wildbane op te<br />

regten . 's Pr<strong>in</strong>sen <strong>de</strong>cisie Is vooral dan zeer be-<br />

grijpelijk, als men weet, dat „<strong>de</strong> jagt" voor hem<br />

<strong>de</strong> ontspann<strong>in</strong>g bij uitnemendheid wasl<br />

Da<strong>de</strong>lijk ston<strong>de</strong>n zijn Amsterdamsche vrien<strong>de</strong>n<br />

PRINS WILLEM III<br />

die op 26 April 1674 <strong>in</strong> het gewest Utrecht<br />

een gron<strong>de</strong>igendom kocht, dat <strong>de</strong> kern van<br />

het tegenwoordige paleisgebied vorm<strong>de</strong>.<br />

het af. Doch het bezit van <strong>de</strong>n Pr<strong>in</strong>s was kort<br />

voor September 1674 reeds uitgebreid met een<br />

kle<strong>in</strong>e bezitt<strong>in</strong>g, die on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n naam Eljckendaal<br />

m <strong>de</strong> her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g bewaard bleef. Dit stuk bezit<br />

werd gekocht van zekeren Johan Hooft, uit het<br />

geslacht ven <strong>de</strong>n beroem<strong>de</strong>n Drossaard van<br />

Mui<strong>de</strong>n.<br />

Spoedig werd 't gebied van Soestdijk door <strong>de</strong>n<br />

Pr<strong>in</strong>s nog aanzienlijk uitgebreid. Zoo gelukte het<br />

hem <strong>in</strong> 1676 eenigen grond aan te koopen, waar-<br />

op <strong>de</strong> tegenwoordige Kon<strong>in</strong>gslaan werd aange-<br />

legd, <strong>de</strong> laan, die van het Paleis naar <strong>de</strong> Ge<strong>de</strong>nk-<br />

naald loopt. De vergroot<strong>in</strong>g van het oorspronke-<br />

lijke Soestdijk houdt op In 1680; dan beslaat het<br />

gebied een oppervlakte van ruim 174 morgen.<br />

Van het eigenlijke paleis van toen zijn geen<br />

goe<strong>de</strong> beschrijv<strong>in</strong>gen bekend. Voor zoover zij er<br />

wel zijn, krijgt men <strong>de</strong>n <strong>in</strong>druk van een betrek-<br />

kelijk eenvoudige huiz<strong>in</strong>ge. Er Is een prent, dag-<br />

teekenen<strong>de</strong> uit een perio<strong>de</strong> van ten hoogste tw<strong>in</strong>-<br />

tig jaren na <strong>de</strong>n aankoop van het eerste ge<strong>de</strong>elte<br />

van het gebied - het tegenwoordige hoofdge-<br />

bouw valt hierop nog te herkennen - waaruit<br />

blijkt, dat <strong>de</strong> noor<strong>de</strong>lijke zijgevel werd bespoeld<br />

door een vijver, <strong>de</strong> zui<strong>de</strong>lijke werd begrensd door<br />

een tu<strong>in</strong>. Het geheele paleis was omgeven door<br />

<strong>de</strong> „tu<strong>in</strong>kunst" uit die dagen. In <strong>de</strong> tu<strong>in</strong>en bevon-<br />

<strong>de</strong>n zich spr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong> fonte<strong>in</strong>en, aangedreven door<br />

een molen: Voorts vond men om het gebouw <strong>de</strong><br />

paar<strong>de</strong>nstallen en een veranda met kostbare vo-<br />

gels en dieren. In <strong>de</strong> bij het goed behooren<strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> hoeve Eljckendaal waren <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r-<br />

gebracht.<br />

Willem III heeft er niet zoo heel veel getoefd;<br />

<strong>de</strong> goe<strong>de</strong> tijd voor Soestdijk zou eerst later aan-<br />

breken. Bij zijn dood kwam het aan Jan Willem<br />

Fnso, die huw<strong>de</strong> met Maria Louise van Hessen<br />

Cassel. Hij liet haar als 23-iarige weduwe achter,<br />

en zij was het, die nieuw leven aan Soestdijk<br />

gaf. Door haar langdurig verblijven In het slot<br />

leg<strong>de</strong> zij <strong>de</strong>n grondslag voor <strong>de</strong> latere grootheid:<br />

er wer<strong>de</strong>n aanmerkelijke verfraai<strong>in</strong>gen aange-<br />

bracht, terwijl er ook won<strong>in</strong>gen voor het gevolg<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gericht.<br />

In 1747 werd Willem IV eigenaar van Soestdijk.<br />

Ook hem wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> heerlijke rechten, die <strong>in</strong><strong>de</strong>r-<br />

tijd na <strong>de</strong>n dood van <strong>de</strong>n Stadhou<strong>de</strong>r-Kon<strong>in</strong>g wa-<br />

ren teruggenomen, weer opgedragen. Toen hij<br />

<strong>in</strong> 1751 stierf, was Willem V nog zeer jong, zoo-<br />

dat zijn moe<strong>de</strong>r het beheer over zijn bezitt<strong>in</strong>gen<br />

voer<strong>de</strong>. In 1758 kocht zij, ter uitbreid<strong>in</strong>g van<br />

Soestdijk, een boerenhofste<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r Baarn aan,<br />

genaamd <strong>de</strong> Eult. Het merkwaardige is wel, dat<br />

Johan <strong>de</strong> Witt hier een tijdlang vertoefd heeft;<br />

later heeft dit gebouw gediend als verblijf voor<br />

<strong>de</strong> bedien<strong>de</strong>n.<br />

In 1767 huw<strong>de</strong> Willem V met een nicht van<br />

Fre<strong>de</strong>rik <strong>de</strong>n Groote. Op <strong>de</strong>n feeslelijken tocht<br />

van Berlijn naar Den Haag werd ook Soestdijk<br />

bezocht. Dan komt, tw<strong>in</strong>tig jaar later, <strong>de</strong> - ver-<br />

ij<strong>de</strong>l<strong>de</strong> - aanslag <strong>de</strong>r Patriotten op het paleis,<br />

waarbij <strong>de</strong> dappere schildwacht Christoffel Pullman<br />

het leven zou laten.<br />

In <strong>de</strong> we<strong>in</strong>ige jaren, die hierop volg<strong>de</strong>n, werd<br />

Soestdijk nog weer verfraaid en vergroot, doch<br />

slechts zel<strong>de</strong>n bezocht. In 1795 verklaar<strong>de</strong> men<br />

het nog niet verbeurd, doch In naarn^ werd het<br />

paleis bezit van <strong>de</strong>n Staat. Dan volgt 'n perio<strong>de</strong>,<br />

waar<strong>in</strong> het lustslot en het bijbehooren<strong>de</strong> eigendom<br />

bijzon<strong>de</strong>r verwaarloosd wor<strong>de</strong>n. Men kapt hout en<br />

ziet naar het gebouw we<strong>in</strong>ig om. Dit duur<strong>de</strong> zoo<br />

Maria Louise van Hessen Cassel, die door<br />

haar langdurig verblijf <strong>in</strong> het slot <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

zeventien<strong>de</strong> eeuw <strong>de</strong>n grondslag voor <strong>de</strong><br />

latere grootheid leg<strong>de</strong>.<br />

H.. ,*~.m o-. *• *•' •^1A.cï.rA. b,w ~ rt - -' """rï Ä<br />

zoon aanschouw<strong>de</strong> op hetzelf<strong>de</strong> lustslot 't levens-<br />

licht: Pr<strong>in</strong>s Willem Fre<strong>de</strong>rik Hendrik.<br />

Veel is er <strong>in</strong> die jaren aan het Paleis Soestdijk<br />

verfraaid en uitgebreid. Ook wer<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>zen tijd<br />

opgetrokken <strong>de</strong> „Boer<strong>de</strong>rij van Pr<strong>in</strong>ses Sophie"<br />

en <strong>de</strong> jachthuisjes van Pr<strong>in</strong>s Willem, Pr<strong>in</strong>s Alexan-<br />

<strong>de</strong>r en Pr<strong>in</strong>s Hendrik.<br />

Na het overlij<strong>de</strong>n van Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Anna Pauwlona<br />

kwam het eigendom Soestdijk aan Pr<strong>in</strong>s Hendrik,<br />

een zoon van Willem II.<br />

On<strong>de</strong>r Kon<strong>in</strong>g Willem III zijn er aanzienlijke<br />

stukken grond verkocht, waardoor Baarn nieuwe<br />

uitbreid<strong>in</strong>gsmogelijkhe<strong>de</strong>n kreeg. H.M. Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

Emma stond grond af ten behoeve van <strong>de</strong>n spoor-<br />

lijn Baarn - Utrecht, voor het ziekenhuis en na<br />

<strong>de</strong>n oorlog ook nog voor an<strong>de</strong>re doele<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Na<br />

Haar overlij<strong>de</strong>n g<strong>in</strong>g het bezit over aan H.M.<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Wilhelm<strong>in</strong>a, die echter een <strong>de</strong>el van<br />

het Palels heeft afgestaan ter voortduren<strong>de</strong> be-<br />

won<strong>in</strong>g door Pr<strong>in</strong>ses Juliana on Pr<strong>in</strong>s Bernhard.<br />

Als nlet-onaardlge bijzon<strong>de</strong>rheid zij nog ver-<br />

voort, tot een <strong>de</strong>r hofdienaren van Lo<strong>de</strong>wijk Napo-<br />

leon het paleis <strong>in</strong> beslag kwam nemen.<br />

In 1815 komt het dome<strong>in</strong> dan aan <strong>de</strong> Oranjes<br />

terug. Bij <strong>de</strong> wet van 8 Juli No. 41 werd, als ge-<br />

schenk, het dome<strong>in</strong> Soestdijk erfelijk aangebo<strong>de</strong>n<br />

aan <strong>de</strong>n Pr<strong>in</strong>s van Oranje, om <strong>in</strong> vollen eigen-<br />

dom en als patrimonieel goed te wor<strong>de</strong>n bezeten.<br />

Het bij het dome<strong>in</strong> behooren<strong>de</strong> „jagtslot" zou ten<br />

koste van <strong>de</strong>n lan<strong>de</strong> In bewoonbaren staat ge-<br />

bracht en gemeubileerd wor<strong>de</strong>n. Tevens zou In<br />

het dome<strong>in</strong> een ge<strong>de</strong>nkzuil wor<strong>de</strong>n aangebracht,<br />

ter vereer<strong>in</strong>g van 's Pr<strong>in</strong>sen moed <strong>in</strong> <strong>de</strong> hard-<br />

nekkige ver<strong>de</strong>dig<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r positie bij les Quatre Bras.<br />

De uitvoer<strong>in</strong>g van bovengenoem<strong>de</strong> wet geschied-<br />

<strong>de</strong> met spoed. In 1818 vier<strong>de</strong> Soestdijk 't feest van<br />

<strong>de</strong> eerste komst van <strong>de</strong>n Pr<strong>in</strong>s en <strong>de</strong> Pr<strong>in</strong>ses van<br />

Oranje. Reeds voor <strong>de</strong> <strong>in</strong>huldig<strong>in</strong>g van 't Kon<strong>in</strong>gs-<br />

paar was <strong>de</strong> latere Kon<strong>in</strong>g Willem III geboren.<br />

In hetzelf<strong>de</strong> jaar werd er 'n twee<strong>de</strong> zoon geboren,<br />

die <strong>de</strong>n naam kreeg van Willem Alexan<strong>de</strong>r We<strong>de</strong>-<br />

rik Konstantijn Nlcolaas Michael. En ook <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>in</strong> vroeger tijd.<br />

meld, dat omstreeks het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>r achttien<strong>de</strong><br />

eeuw Soestdijk een tijdlang <strong>in</strong> gebruik is ge-<br />

weest als logement (evenals het Huls ten Bosch<br />

ten tij<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bataafsche Republiek). Doch <strong>in</strong> het<br />

algemeen heeft <strong>de</strong>ze exploitatie voor <strong>de</strong>n pachter<br />

geen aanzienlijke baten opgeleverd.<br />

Eenigen tijd gele<strong>de</strong>n Is, gelijk bekend, een ge-<br />

<strong>de</strong>elte gerestaureerd on<strong>de</strong>r leid<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> Amster-<br />

damsche architecten Ir. De Bie Leuvel<strong>in</strong>g Tjeenk<br />

en Ir. Van <strong>de</strong>r Steur. De woonvertrekken van<br />

wijlen Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Emma bleven toen om piëteits-<br />

re<strong>de</strong>nen ongewijzigd.<br />

Ziehier, <strong>in</strong> 't kort, een en an<strong>de</strong>r verteld van <strong>de</strong><br />

geschie<strong>de</strong>nis van het schitterend gelegen paleis,<br />

waarop thans <strong>de</strong> oogen van ons gansche volk<br />

gericht zijn. Waar ons Pr<strong>in</strong>sesje Beatrix het le-<br />

venslicht aanschouw<strong>de</strong>, en waar thans een geluk-<br />

kig Echtpaar zich verheugt over <strong>de</strong> geboorte van<br />

zijn twee<strong>de</strong> k<strong>in</strong>d - met het volk, dat Pr<strong>in</strong>ses<br />

Juliana en Haar Gemaal op <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n draagll<br />

<strong>HET</strong> HUIS SOESTDIJK<br />

Het hoofdgebouw valt nog dui<strong>de</strong>lijk te herkennen.


OP LEVEN EN DOOD<br />

EEN RtEKS SPANNENDE AVON-<br />

TUREN. NAAR WAARHEID VERTEUD<br />

Tegen het e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong>r negentien<strong>de</strong> eeuw vorm<strong>de</strong><br />

Afrika, nog meer dan dit thans het geval is, een<br />

aantrekkelijk dome<strong>in</strong> voor allen, die belust wa-<br />

ren op avontuur. ,,Het donkere wereld<strong>de</strong>el" was<br />

nog niet, zooals dit nu wèl gebeurd is, naar alle<br />

richt<strong>in</strong>gen doorkruist, en het „geheimr<strong>in</strong>nige-on-<br />

beken<strong>de</strong>" <strong>de</strong>ed zijn machtige roepstem dan ook<br />

nog met volle kracht hooren.<br />

On<strong>de</strong>r hen, die omstreek; <strong>de</strong>zen tijd ook In<br />

<strong>de</strong> jungles van Afrika ronddool<strong>de</strong>n, behoort wel<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> allereerste plaats Congo Jake genoemd te<br />

wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> man wiens avonturen tot <strong>de</strong> span-<br />

nendste sensaties behooren, die men zich op dit<br />

gebied <strong>de</strong>nken kan. Onze lezers zullen het daar-<br />

om zeker op prijs stellen, dat wij <strong>in</strong> <strong>de</strong> gelegen-<br />

heid zijn, hier een en an<strong>de</strong>r van zijn reizen en<br />

trekken <strong>in</strong> Afrika te vertellen.<br />

Op 'n nacht, toen zij ergens <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Congo hun<br />

kamp had<strong>de</strong>n opgeslagen - Congo Jake was ver-<br />

gezeld door twee blanken, Myers en K<strong>in</strong>g, en door<br />

een aantal <strong>in</strong>heemschen als spoorzoekers - wer-<br />

<strong>de</strong>n zij plotsel<strong>in</strong>g door een hevig lawaai gewekt.<br />

Toen zij verschrikt opsprongen, kwam het geluid<br />

steeds na<strong>de</strong>r, en weldra waren zij <strong>in</strong> staat het te<br />

herkennen als het getrappel van duizen<strong>de</strong>n hoeven<br />

en het krakend omvallen van boomen.<br />

Het duur<strong>de</strong> toen om zoo te zeggen geen se-<br />

con<strong>de</strong> meer, voordat zij begrepen wat er aan <strong>de</strong><br />

hand was. Een kud<strong>de</strong> buffels kwam <strong>in</strong> volle vaart<br />

door het struikgewas aangerend - precies In <strong>de</strong><br />

richt<strong>in</strong>g van hun kampl Jake schreeuw<strong>de</strong> onmid-<br />

<strong>de</strong>llijk zijn bevelen uit, en ie<strong>de</strong>reen snel<strong>de</strong> zoo<br />

gauw hij kon naar <strong>de</strong>n dichtsfbijzijn<strong>de</strong>n boom,<br />

terwijl Jake en K<strong>in</strong>g zich met <strong>de</strong> zorg voor Myers<br />

belastten, die <strong>de</strong>n vorigen avond <strong>in</strong> een oÜfanten-<br />

val terechtgekomen was en zich daarbij leelijk<br />

had bezeerd.<br />

De kud<strong>de</strong> vloog on<strong>de</strong>r hen voort, In een wolk<br />

van stof gehuld, die hun bijna <strong>de</strong>n a<strong>de</strong>m benam.<br />

Ze scheer<strong>de</strong>n bijna rakel<strong>in</strong>gs langs <strong>de</strong>n boom,<br />

waar<strong>in</strong> Jake, Myers en K<strong>in</strong>g gezeten waren. Had-<br />

<strong>de</strong>n zij <strong>de</strong>n boom geraakt, dan zou Jake het relaas<br />

van zijn avonturen nooit te boek hebben kunnen<br />

stellen, zooals trouwens wel bleek uit het lot van<br />

twee <strong>in</strong>heemschen, die <strong>in</strong> een zwakkeren boom<br />

geklommen waren, en die door <strong>de</strong> kud<strong>de</strong>, die<br />

zeker wel uit een zeven- a achthon<strong>de</strong>rd dieren be-<br />

stond, wer<strong>de</strong>n verpletterd!<br />

Eemge dagen later namen zij een verfrlsschend<br />

bad <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt van 'n Inheemsche ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>g<br />

toen zij plotsel<strong>in</strong>g zagen hoe een <strong>de</strong>r dorpsbewo-<br />

ners stokstijf bleef staan en zijn mond wijd open<br />

sper<strong>de</strong> van schrik. Opeens hief hij luid schreeu-<br />

wend zijn armen boven zijn hoofd, klaarblijkelijk<br />

om zijn metgezellen, dlë zich <strong>in</strong> zijn buurt be-<br />

von<strong>de</strong>n, te waarschuwen, en zette het toen op een<br />

loopen. De an<strong>de</strong>ren ren<strong>de</strong>n hem, eveneens luid<br />

schreeuwend, na . . .<br />

Zijn woe<strong>de</strong> <strong>de</strong>ed Jake begrijpen, dat hij<br />

Plotsel<strong>in</strong>g ont<strong>de</strong>kte Jake, waarvoor zij <strong>de</strong> vlucht<br />

genomen had<strong>de</strong>nI Er kwam een luipaard uit het<br />

bosch sluipen - een <strong>de</strong>r gevaarlijkste soorten, die<br />

er bestaan en die <strong>de</strong> keel van hun slachtoffers<br />

openscheuren om hun bloed te kunnen dr<strong>in</strong>ken<br />

Terwijl Jake en zijn makkers verstijfd van schrik<br />

het dier ga<strong>de</strong>sloegen, ont<strong>de</strong>kten zij nog twee<br />

slankere gedaanten achter hen. Het was een<br />

mannetje met zijn bel<strong>de</strong> wijfjesl<br />

Ongelukkig genoeg had<strong>de</strong>n zij hun wapens <strong>in</strong><br />

het kamp achtergelaten. Myers en Jake snel<strong>de</strong>n<br />

naar <strong>de</strong> boomen, die er <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt ston<strong>de</strong>n.<br />

„K<strong>in</strong>gl K<strong>in</strong>gl" riepen zij, zoo hard ze kon<strong>de</strong>n.<br />

„Um s hemelswil . . . luipaar<strong>de</strong>nl"<br />

Hef was toen pas, dat K<strong>in</strong>g zag wat er aan <strong>de</strong><br />

hand was. Hij was juist bezig zich af te drogen<br />

en, met <strong>de</strong>n handdoek over zijn hoofd, slaakte bij-<br />

een doordr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong>n kreet en... sprong weer <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n poel, dien zij juist verlaten had<strong>de</strong>n en die<br />

misschien hoogstens een mid<strong>de</strong>llijn van twee a<br />

twee en een halven meter hadl<br />

Jake had het gevoel, alsof zijn haren te berge<br />

rezen, toen hij zag hoe <strong>de</strong> luipaard naar <strong>de</strong>n poel<br />

'iep, zich daar op zijn voorpooten neerliet en<br />

met veel lawaai begon te dr<strong>in</strong>ken. K<strong>in</strong>g drukte<br />

rich zooveel mogelijk tegen <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren kant van<br />

<strong>de</strong>n poel aan, terwijl <strong>de</strong> luipaard op nog geen<br />

an<strong>de</strong>rhalven meter afstand van hem lag te dr<strong>in</strong>ken<br />

De bei<strong>de</strong> wijfjes waren hun heer en meester ge-<br />

volgd, en <strong>de</strong> dieren hurkten nu met hun drieën<br />

boven het water. Gezien hurr dorst en <strong>de</strong> gulzige<br />

manier, waarop zij dronken, was het dui<strong>de</strong>lijk dat<br />

zij juist gegeten moesten hebben, en Indien K<strong>in</strong>g<br />

er het leven af zou brengen, dan zou dit stellig<br />

aan dit laatste feit te danken zijn. Hij dien<strong>de</strong> zich<br />

echter onbeweeglijk stil te hou<strong>de</strong>n, want <strong>in</strong>dien<br />

hij zich bewoog, zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> luipaar<strong>de</strong>n zeker op<br />

hem toespr<strong>in</strong>gen en hem met één slag van hun<br />

machtige klauwen <strong>de</strong>n sche<strong>de</strong>l verbrijzelen<br />

Plotsel<strong>in</strong>g kreeg Jake een i<strong>de</strong>e. Hij zou <strong>de</strong> aan-<br />

dacht <strong>de</strong>r luipaar<strong>de</strong>n op zichzelf vestigen en daar-<br />

"Ik ^ '' ans j ¥er9r00ten ' dat K<strong>in</strong> 9 er het leven<br />

afbrachtl Hij droeg een mes <strong>in</strong> zijn gor<strong>de</strong>l en<br />

wierp dit met al <strong>de</strong> kracht, waarover hij beschikte<br />

naar <strong>de</strong>n mannetjes-luipaard. Hij trof het dier<br />

tegen <strong>de</strong>n schou<strong>de</strong>r, zon<strong>de</strong>r het evenwel te ver-<br />

won<strong>de</strong>n. Het <strong>de</strong>ed echter een vervaarlijk gebrul<br />

hooren en keer<strong>de</strong> zich om, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> te zien, wie<br />

hem had aangevallen. Door luid te roepen, slaag-<br />

<strong>de</strong> Jake er <strong>in</strong> het dier, dat weldra door <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

wufjes gevolgd werd, naar <strong>de</strong>n boom te Jokken<br />

waarm hij een toevlucht had gezocht. De luipaard<br />

bleef hier eenige oogenblikken staan, als vroeg<br />

hij zich af, hoe hij zich op zijn aanvaller zou kun-<br />

— ö —<br />

<strong>de</strong> va<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong> jonge dieren was...<br />

oen wreken. Plotsel<strong>in</strong>g hief hij zich <strong>in</strong> zijn volle<br />

lengte tegen <strong>de</strong>n stam op, als maakte hij zich ge-<br />

reed om In <strong>de</strong>n boom te klimmen. De bei<strong>de</strong> wijf-<br />

jes liepen grommend om <strong>de</strong>n boom heen en Jake<br />

maakte werkelijk eenige benauw<strong>de</strong> oogenblikken<br />

door daar <strong>de</strong> luipaar<strong>de</strong>n hem stellig zou<strong>de</strong>n heb-<br />

ben kunnen bereiken als zij er moeite voor had<strong>de</strong>n<br />

gedaan. Ze bleken na hun maaltijd echter te traag<br />

om tot <strong>de</strong>n aanval over te gaan, en nadat het<br />

mannetje nog eens fl<strong>in</strong>k gebruld had, draal<strong>de</strong> het<br />

z.ch om en verdween, gevolgd door <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

vrouwtjes, <strong>in</strong> het kreupelhout<br />

Hoeveel keeren het alleen zijn tegenwoordig-<br />

heid van geest was, die Jake uit een of an<strong>de</strong>re<br />

precaire situatie red<strong>de</strong>, valt moeilijk te zeggen<br />

maar een geval willen wij hier toch vertellen<br />

Op zekeren keer was hij In zijn eentje een<br />

bosch <strong>in</strong>getrokken, dat zich rechts van het kamp,<br />

dat zij had<strong>de</strong>n betrokken, uitstrekte.<br />

H-j had nog maar nauwelijks eenige tientallen<br />

meters afgelegd, tpen hij plotsel<strong>in</strong>g twee aller-<br />

aardigste kle<strong>in</strong>e leeuwtjes ont<strong>de</strong>kte, die naar<br />

schaft<strong>in</strong>g niet ou<strong>de</strong>r dan een week of vier waren<br />

Zon<strong>de</strong>r zich lang te be<strong>de</strong>nken, nam hij <strong>de</strong> bei<strong>de</strong><br />

diertjes op van <strong>de</strong>n grond, borg ze <strong>in</strong> zijn wij<strong>de</strong><br />

blouse, en keer<strong>de</strong> terug naar het kamp. Plotsel<strong>in</strong>g<br />

hoor<strong>de</strong> hij echter vlak naast zich een vervaarlijk<br />

gebrul. De takken van een boschje kreupelhout<br />

weken krakend uiteen en een kolossale leeuw<br />

<strong>de</strong>ed een sprong naar voren. Op misschien twee<br />

meter afstand van Jake kwam hij met een plof<br />

op <strong>de</strong>n grond terecht. Zijn woe<strong>de</strong> <strong>de</strong>ed Jake be-<br />

grijpen, dat hij <strong>de</strong> va<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> bel<strong>de</strong> jonge<br />

dieren wasl<br />

Hij had geen tijd zijn revolver te trekken om te<br />

trachten <strong>de</strong>n leeuw daarmee neer te leggen Eer<br />

hij zijn wapen kon hebben gegrepen, zou het dier<br />

hem reeds lang hebben besprongen, hetgeen<br />

"ker zijn e<strong>in</strong><strong>de</strong> - en welk een e<strong>in</strong><strong>de</strong>l - zou<br />

hebben beteekend . . .<br />

Gelukkig liet zijn tegenwoordigheid van geest<br />

hem niet In <strong>de</strong>n steek. Hij begreep, dat hem<br />

slechts een d<strong>in</strong>g te doen stond, wil<strong>de</strong> hij althans<br />

nog een kans hebben, zijn leven te red<strong>de</strong>n Hij<br />

greep <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> leeuwtjes en gooi<strong>de</strong> hen zoover hij<br />

kon van zich af - het eene diertje naar l<strong>in</strong>ks,<br />

het an<strong>de</strong>re naar rechts ... En wat hij had gehoopt<br />

gebeur<strong>de</strong>: <strong>de</strong> leeuw had opeens geen belang-<br />

stell<strong>in</strong>g meer voor hem, en zijn besluiteloosheid<br />

naar welk van zijn bei<strong>de</strong> Jongen hij het eerst zou<br />

gaan, schonk Jake <strong>de</strong>n zoo kostbaren tijd om zich<br />

uit <strong>de</strong> voeten te maken .. .<br />

J<br />

NS.<br />

^<br />

r m<br />

/^<br />

><br />

<<br />

X<br />

LU<br />

Q<br />

LU<br />

Q_<br />

a.<br />

O


ROND DE BLIJDE GEBEURTENIS<br />

3. Tot <strong>in</strong> het kle<strong>in</strong>ste dorp van ons land werd <strong>de</strong><br />

«Jdlng met uitbundige vreug<strong>de</strong> ontvangen. -<br />

?-.XX 9 schoonen fl it<strong>in</strong>8 ""<br />

4. De saluutschoten dreunen<br />

5 ^ e nT Sche p L adv<strong>in</strong><strong>de</strong> , r - iohn. Chr. Nagel, die<br />

Paar hU *"* ^ '''*"" 0m het Pr *W<br />

faar bloemen te kunnen aanbie<strong>de</strong>n. - Zi<strong>in</strong><br />

aankomst bij het paleis te Soestdijk.<br />

6. Direct na het bekend wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r blij<strong>de</strong> ge-<br />

beurtenis werd door <strong>de</strong> ver.enig<strong>in</strong>g „D. Pr<strong>in</strong>"-<br />

omV Vt ette u naar Soe$tdi ' lc flwrganlseerd<br />

om <strong>de</strong> gelukwenschen over te brengen. - De<br />

laatste looper voor het palels.<br />

,, > -<br />

OEFJE<br />

m eh ANNIE v. EES<br />

In Loet C. Barnstijn's Fllmstad te VGravenhage wordt op 't<br />

1 oogenblik door <strong>de</strong> City-Film <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandsche film „Boefje<br />

Het scenario voor <strong>de</strong>ze film heeft Carl Zuckmayer geschreven naar<br />

't beken<strong>de</strong> boek van H. J. Brusse. De regie is <strong>in</strong> han<strong>de</strong>n van Detie<br />

Sierck, en het kon wel niet an<strong>de</strong>rs of Annie van Ees moest <strong>de</strong> rol<br />

van „Boefje" vertolken. Zij wordt terzij<strong>de</strong> gestaan door Guus Brox<br />

all Pietje Puck. Piet Bron als Va<strong>de</strong>r Grovers Albert van Dalsum<br />

al! <strong>de</strong> pastoor. Jan C. <strong>de</strong> Vos als <strong>de</strong> psychiater en Henri <strong>de</strong><br />

Vries als <strong>de</strong> presi<strong>de</strong>nt van <strong>de</strong> rechtbank. . _ , .„ „<br />

Het was reeds geruimen lijd <strong>in</strong> <strong>de</strong> pen, dal „Boe je v-n Brusse<br />

gefilmd zou wor<strong>de</strong>n, maar nu zal men toch werkehjk b<strong>in</strong>nen niet<br />

al te langen tijd <strong>de</strong> filmbewerk<strong>in</strong>g kunnen zien.<br />

Wij "jn <strong>in</strong> <strong>de</strong> gelegenheid hier reeds eenlge beel<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong>ze<br />

rolprent weer te geven.<br />

Guus Brox als Pietje Puck.


»9<br />

.DE GIER<br />

##<br />

G E A U T<br />

jLrz^z d Jt: z£*z JoodVu" e a : ,o è o,s<strong>in</strong>9 , plaa,s ,- Di ""X""^<br />

man moe. na <strong>de</strong> bots<strong>in</strong>g uit <strong>de</strong>n au.o ac,|,'i"?- ■ De c conc l u '" Hjkt dui<strong>de</strong>lijk: <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>n doo<strong>de</strong>. en wij« d'e agenTen er op Z he. , ' n 1; Een "" oms,and '" herkent<br />

moord betreft. Wanneer men he!. n,H. k- j !' J h " r 9ee " ""Seval, doch een<br />

onflemerk, verdwenen In <strong>de</strong>n autov<strong>in</strong>d,ó:: 0 B nd ' rhe<strong>de</strong>a i, Wil Vra9cn - bli * k, h <strong>de</strong> koP<br />

'i «>""<br />

Va0<br />

een gier ge.eekend ,,„,. Éën"^ ?gen."„ heeften" dr"^' J 8 " 0 "<br />

Rogers herkend, en men vereenzelvig? hem „u met n?C,"**"""' *"' Pud 9 e<br />

<strong>de</strong>naar. Pudge Rogers begeeft lieh n.ar ^. " G ' er ' cen -nassa-moor-<br />

komen Ayres. n,aar het bl«k da, ",„ h """T? Van <strong>de</strong>n 0m h « '"'" 8"<br />

gebroken! Als <strong>de</strong> poli'ie verschil, ? ". V66r 9eWeeS, • D ' "'e is open-<br />

De lezer maakt nu kennis ^.'maioör^D " V'"^' " Ontkomt '" «" '"'•<br />

politie - s<strong>in</strong>istere figuur dre<strong>de</strong>"elfd7 b^'? "^i T ' '" dt 00 9 <strong>de</strong>r<br />

S Havilt is<br />

he, slachtoffer van een teer Intel gntnm^ A ^ 5" ^^ Ro9 "<br />

<strong>de</strong>n schijn wek,, da. Havik ^0"^ diH T ^ d T *""*" ""'"P"^"*<br />

laatsten tijd op sljn geteten heef" opzienbare moor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>n<br />

.O^Ha^rtsT/n^dooTifd "^""r 3 '"* 0m '■""«"« B^er <strong>in</strong><br />

H.vik krijg, bezot" vft ' aa"e^EJeVn^Dwf" "^ "", T" «■ , " a " 9 -<br />

verband n,e, het gebeur<strong>de</strong>, ernstige vér<strong>de</strong>nk<strong>in</strong>a d„e "'" m e d e<strong>de</strong>eli„gen. <strong>in</strong><br />

Walter Ware, die een halfbroe? Jl. &r^ en / ,i ." n te9en t,aar stiefva<strong>de</strong>r,<br />

üenaan, Hij zou Avres door <strong>de</strong>n Cie V ? n W '" ,ard ^'" '" ">" eenlge erf-<br />

doen vermoor<strong>de</strong>n. G " ,e9en "'■ Sel<strong>de</strong>lijke vergoed.ng hebben<br />

da^; ^er^; s, ::;keërsi:^e:arH:,^krd r , d,: ^ ric :- ov " komt Ha ^ -^<br />

<strong>de</strong> stuunnricbnng van Hav'ks auto , n f "^ S". )" Werk van <strong>de</strong>n G '" ^<br />

al» zi,n asslstenf wor<strong>de</strong>n ^^^1, dö 0pIt " el ^ dtf ec« Bemaak,. Zoowel hij<br />

Booker laa, Hav.k op aller Ie '<strong>in</strong> "" T^" 9 "P aard -<br />

c.sch, da, <strong>de</strong> pol„ie <strong>de</strong>- maatreoëe C " n,r0 ' € " e " en ''^^n. doch Havik<br />

gelegenhcd geven ,„ znn n'ab.Uefd t, 9 -ch.erwege laa,. Hij wil <strong>de</strong>n ..Gier'<br />

en wie er ,0, zijn ben<strong>de</strong> hooren ^ "" d '" kb " ld " ^V "ie hij is<br />

^^."taa'd 9 ^'hem'on'.vlZ ^ '^ °"'7" d " '" een soor, spelonk<br />

^r h„ gemaskerd is e^ ^r^rÄ^^^^U^" 1 —<br />

c (üCT" bi'Kon te lachen.<br />

wóonl!]c. i |'ii k "'o:;i < h't Si,,,a,ie '" Wc<strong>in</strong>ige woor<strong>de</strong>n "it." ant-<br />

hd .,„v,.r„lij,U.|\lU. ';,?(K, h >. , „""| , )en,"u.:, '" * ZW " kS " ! " Cn, ■ "" *" '"<br />

müzdf Ie /orß.-n (W-liikkiV .Vw.V ■ ■• t ,k ben van P ,an v oor<br />

beter dan .Ik v: i óu DwZ.r .^ •• . m « n .. or ^nisatie grooter en<br />

ik <strong>in</strong> jouVn.ach ben Ie h7 X.« ■• JU . ,n n,U " n,achf <strong>in</strong> plaa,s dat<br />

'<br />

te sfurc'rK o„ eeHiik ... ,ii, Tb ,nU '. door "•"" P' a "nen <strong>in</strong> <strong>de</strong> war<br />

dot.<strong>de</strong>n Is k "„ vli t ku," • \ ZO VJ net Z00 « e "' a kke]ük kunnen<br />

"iH.s v,,:;, nij.Cl lu',Vk ie 0,::;'! ik'" '^'"^h-J.'-en beteekent<br />

hi..rh,.,.n !.,,.;, , "" " t ' , IK .l ( - oiiKlal ik je een hand een kerel v<strong>in</strong>d<br />

k..nl l,„l,.„ ,k ' . i.':rk " ,! ,1 rj'h v "." li '--" *"' ie »"it<br />

gevon<strong>de</strong>n!<br />

Hu zweeg, en na een oofienblikje vroeg Havik-<br />

..(■-n als ik weiger?"<br />

De (lier haal<strong>de</strong> <strong>de</strong> schou<strong>de</strong>rs op<br />

mtileeirtn't't^n ^ "^..^^ * "ni ie besluit<br />

kan da gen.s' doen Z-L Z { ^ ^f ? ndt ' r he<strong>de</strong>n vertellen. Ik<br />

kunt. is i^7l K k m ie he n- n '• ,i: " K " Vi,n hk,r «"«vluchten<br />

mijn -irgMi, sa.i, '^ Ti, '..^ ^ mimne " z «." al 'e" le<strong>de</strong>n van<br />

"...'...'1 uï',',,; ,, ;,'; ll , , , , ; 'jr'Cn'dä ïir " d T h --'."-«&<br />

tic /ikcn ,.,..,. ., I l Vi- ^ an<strong>de</strong>r zou kunnen getuigen als<br />

chauffeur, .lic ie ax ' h stnur. Wa ""eer je eet, je dokter, <strong>de</strong><br />

•oevertrou^ -i ^ X ku b nn; i n^Vhd a ta 0 n Caat - aan Wien je jt ' bela "8 en<br />

ORISEERDE<br />

HERTALING<br />

rofmünTerÄ^rssirnrrakfn^- ^ an<strong>de</strong>re toreen, i^ zal je<br />

zoSn er0m ZWeeg ^ te^WÜ, z " n 00 « e " ^t gezicht van <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>'T^chnleniTeSLnLönenT' 86 0O « enb ' ik ^". "-"en w«<br />

zal hèn treffen die <strong>in</strong>Xd h^l? »"f macht kriigen - De d ood<br />

zün _ een chaos zoo groot a^s <strong>de</strong> -■.n"^/- 8 . 1 ' 1 * 88 * Za, een cha os<br />

kend! Uit dien chaos /afUt L, menschheid nog nooit heeft geheerscher<br />

- heerscher o^Vrane 0 n rSC W Un * u^" a,S • een »"«^feerend<br />

vestigen - we zullen <strong>de</strong> anLrll'i., 6 ZUi ] en 9. ns <strong>in</strong> a n<strong>de</strong>re lan<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> het bloed van hun heersche^Enik 0 "^^^,^^ hen ir erdr<strong>in</strong>ken<br />

gansche wereld ik zal <strong>de</strong> crnnKt» 1 ~ lk ^ I heersch er van <strong>de</strong><br />

dit echter niet aHeen bereiken kmn^^K^"<br />

m zUn! Ik kan<br />

om mü fe helpen Ik zou Iev^ • "^t*. g f.? ch,kte menschen hebben.<br />

Ik zou liever gXiikmLken^ni' 1 ' d f .'V VO P r dan te 8 en m W *-<br />

ter dood te moeUM* brengen " J ultst eken<strong>de</strong> capaciteiten dan je<br />

Plotsel<strong>in</strong>g kreeg Havik een i<strong>de</strong>e<br />

„Sir Henry Manners " viel hü nit ie «.-^ v »,<br />

ook " nu ""• " 1S »'f Henry Manners<br />

„De Gier" schud<strong>de</strong> zijn hoofd<br />

organlä'tiet Ik'heïdanl^ 6 e [ k f l " k ' dat h W «een lid van nu|n<br />

— <strong>de</strong> chauffeur, die ie <strong>in</strong> <strong>de</strong> v&l hS. ^ i' uf n va . n mm menschen<br />

wereldvermaardheid Hii hPPft h » gelokt - is een artist van<br />

<strong>de</strong>rd. EnTrheeft ook hp, tic, 6 W ^ Pen 0 J? <strong>de</strong> P orti eren geschil-<br />

noot ig. die Kefoond hohhnr, K r / cro .Y eren - 'k heb menschen<br />

Jij/elf^ n, als , leul" tl^ U " Z,Jn T m als niun ,ei ^schen zooals<br />

aers te kunnen optre<strong>de</strong>n. Ik bied ie een<br />

.Nooit!" riep Havik uit. „Integen<strong>de</strong>el - <strong>in</strong>dien ik kans zie te<br />

— 12 -<br />

fe-^<br />

ilr»^^iv$Al>.(.'' : \ ■<br />

Trengën! al zou ik er ook mün heele ver<strong>de</strong>re leven aan moeten<br />

opofferen!" . V *•"<br />

•fk^^rge^ran<strong>de</strong>^^ÄK^acM van een man met jouw<br />

móel" antwoord<strong>de</strong> h« ernstig..„Ik geloof echter, dat je te zyner t«d<br />

-SnaT^ïtaTnetme L^Trn.uur zaten, een teeken.<br />

mÊmÊSÊm<br />

D^Äe^el gXld leek <strong>in</strong> een doodskleed, ^ond op en begaf<br />

STn'S ïSbtStiÏÏ'dr .Sedige r„bberba„<strong>de</strong>„, die<br />

tU" oogen Er »«s ».ter ^'^S' S^Un kTo" waaron<strong>de</strong>r hti<br />

STevSd^eÄ Jf -"'^t LsM. He. .u.te hem me<br />

groot. i^r'VUVvMd S mld<strong>de</strong>iTo ïfreoaach" „ aquarium.<br />

Ärd 0 e\1Ä b Äli»^^^<br />

diepzee-monsters van allerlei soort.<br />

KEN KLEINE HAAI SCHOOT OP ZIJN GEVANGENIS AF EN »''^TK MCT<br />

ZU^N^S TEGEN <strong>HET</strong> GLAS TOEN <strong>HET</strong> DIEK ZICH OP ZIJN RUG \MKKI'.<br />

Hii draai<strong>de</strong> zich met een rill<strong>in</strong>g van afschuw om. Het gat <strong>in</strong> <strong>de</strong>n<br />

boven <strong>in</strong> zijn gevangenis te Roeien en hoor<strong>de</strong> hy <strong>de</strong> stem van „De<br />

r.ipr" die door cen soort spreekbuis tot hem sprak.<br />

H^t verdCov<strong>in</strong>gsmiddcl. waarmee wij je zenuwstelsel ge<strong>de</strong>elteluk<br />

heïS n reriamdS spoedig uitgewerkt z«n" zei hu- ^t -wend<strong>de</strong><br />

v^n<br />

fmmmmm<br />

ie ulazen eevangenis is zóo <strong>in</strong>gericht, dat je met kle<strong>in</strong>e noevcei<br />

vau je hand. bev<strong>in</strong>d. ïich aan een koord een ^lle.ie. Er bestaan<br />

<strong>in</strong> je cel b<strong>in</strong>nendr<strong>in</strong>gen en jij, mijn vriend, zult ^rdr<strong>in</strong>ken <strong>in</strong>cuen<br />

<strong>de</strong> haaien, die om je heen zwemmen, je met eer<strong>de</strong>r te pakken<br />

kr i)?"wee<strong>de</strong> mogelijkheid is, dat je stikt. Nog geruimen tijd zal er<br />

,|at <strong>de</strong> lucht er <strong>in</strong> perst, s aan een uurwerk verbon<strong>de</strong>n, uai Seitme<br />

!. ÄK<strong>in</strong>^ix^u^ÄrsH<br />

ISch, Sappen .7. een viseh op hel droge. En he. e.nd zal zm. da.<br />

'^ÄrmoViuSeid ia bet beUe.ie" ve-.g<strong>de</strong> - dan. OP<br />

E^Ss^^hrsiÄS<br />

%^r^rL^Z^TSt rs Sen <strong>in</strong> .ün atme<br />

gevangenis....<br />

HOOFDSTUK XI.<br />

en slaapt er <strong>in</strong> te ontkomen.<br />

fcr/^rgeAirsraiArs'^gTeJA<br />

Geduren<strong>de</strong> verschei<strong>de</strong>ne uren zat Havik daa ^ zon<strong>de</strong> ^ z |f h v^n C Jd e :<br />

g ttfee 0 r U sftr V o 0 kÏÏn zyn be-g<strong>in</strong>g^ ^ rÄ v.; zj.! mc.ge-<br />

^n-aSrïU'^lSe^^Ug^l H ^S kü '^Ln<br />

Song" hoëterhi s<strong>in</strong>Vhet ontbijt.niets had gegeten Bo^n hem<br />

Ver ^tf dc^MS 11 d^'hS^nï ^hlSi^v^^ geva 0 n n gSis<br />

u?, C m.a h kte. d HÜ S.'bijna een k'reet van vreug<strong>de</strong> toen hu to, <strong>de</strong><br />

ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g k ^^f J^^/^.'^^^S hZ dU'gXkf ^ |<br />

- 13 -<br />

"^Iwam ^n gevoel van vermoeidheid over hem. Hij^werd ma, ^n<br />

zoo ver hij kon z.en door het hch t; da * ^'m^ch o aan <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>-<br />

strekten <strong>de</strong> steenen wan<strong>de</strong>n van het aquarium zien uu<br />

^^rv:Jz^,iï"iï^ °«" e".<br />

(Wordt vervoUnD


OPLOSSINGEN ZOEK EN VIND<br />

2 AUGUSTUS<br />

OPLOSSING<br />

GEïLLUSTREERD KRUISWOORDRAADSEL<br />

E<br />

OPLOSSING INVULRAADSEL<br />

KIN L£ £1 W£ AN NA GAR<br />

D€R D£R D€R D€R DER D£R D£R<br />

TAAL HUID DONS DI€NST HAAL BIJ BRO€K<br />

OPLOSSING<br />

WOORDVIERKANT<br />

OPLOSSING<br />

LADDERRAADSEL<br />

1 £ R S C H<br />

€<br />

A<br />

n A N 1 A K<br />

A<br />

Z<br />

N AIJ A D €<br />

D T<br />

£ f f £C T<br />

C £<br />

N € 1 G £<br />

H<br />

A 1 T<br />

R 1 C A R<br />

N<br />

S T A A R T<br />

T U M U L T<br />

M O R G £ N<br />

L £ M M £ T<br />

'<br />

N S L A G<br />

G ULO £ N<br />

OPLOSSING<br />

LOGOGRYPHE<br />

vervallen<br />

nonsens<br />

nevel<br />

doel<br />

eend<br />

EEN LEVEN AL8 EEN<br />

OORDEEL<br />

OPLOSSING<br />

HEKWERKRAADSEL<br />

i V<br />

i<br />

k i<br />

P i 0<br />

B<br />

D O A 0<br />

i i 0 * A R A | R<br />

ri<br />

O R T £ z<br />

£ f Lf 0 ^1 R<br />

f Jf N f y D 1 £ 1 n<br />

^T ^7 \ T f £<br />

Nf<br />

\ R '<br />

STERRAADSEL<br />

TOOVERWOORDRAADSFL<br />

horUo«..! en veHilT^A^ÏZét tlltlt «~'^<br />

1<br />

2<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

9,<br />

10.<br />

gelijk<br />

«emeente <strong>in</strong> <strong>de</strong> prov. Noord-Brabant<br />

»treelen<br />

«emeente Eiberüen. prov. Gel<strong>de</strong>rland<br />

laargetij<strong>de</strong><br />

rijganoer<br />

Pliat. <strong>in</strong> <strong>de</strong> gemeente Noord-Brabant<br />

vervoermid<strong>de</strong>l ■"«"<br />

bevelichrifl<br />

<strong>in</strong>tereat<br />

- 14 -<br />

Alle woor<strong>de</strong>n moe-<br />

ten van buiten naar<br />

b<strong>in</strong>nen <strong>in</strong>gevuld<br />

wor<strong>de</strong>n. Bij goe<strong>de</strong><br />

<strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g ontataat<br />

op <strong>de</strong> 5 punten <strong>de</strong><br />

naam van een<br />

spijker.<br />

1. kl<strong>in</strong>ken<strong>de</strong> volgen<br />

en later ploegen<br />

2- tegen ieta wrij-<br />

ven en zitten<br />

aan of bij ieti<br />

3. <strong>de</strong> gemeene bur-<br />

gerij van een<br />

atad (meervoud)<br />

en bedrieglijke<br />

toeren verrichten.<br />


Mickey Rooney als<br />

Andy Hardy.<br />

Jake Holt en Andy<br />

Hardy Zooais men<br />

ziet, is het tienjarige<br />

meisje hem leelijk <strong>de</strong><br />

baas!<br />

PMPV HRPPy In h«<strong>de</strong> weifen<br />

Holt en Sara Ha<strong>de</strong>n alt<br />

a^ Tante Milly.<br />

REGIE: GEORGE B. SEITZ<br />

Rechter Hardy<br />

Andy Hardy<br />

Marian Hardy<br />

Mrs. Hardy<br />

Polly Benedict<br />

Tante Miliy<br />

Dennis Hunt<br />

„Jake" Holt<br />

Ray Holt<br />

Bill Northcote<br />

Dora Northcote<br />

Aldrich Brown<br />

Cliff Thomas<br />

(„Out West with the Hardys")<br />

METRO GOLDWYN MAYER<br />

. Lewis S<br />

Mickey Roi<br />

Cecilia P<br />

. Fay H<<br />

Ann Ruthe<br />

Sara H<<br />

Don C<br />

Virg<strong>in</strong>ia We<br />

Gordon J(<br />

Ralph Moi<br />

Nana B<br />

Tom<br />

Anthony A<br />

D<br />

ere'film leidt ons b<strong>in</strong>nen In he» In<br />

wezen zoo <strong>in</strong>tens genoeglijke, gelukkige,<br />

slechts door kle<strong>in</strong>e rampspoe<strong>de</strong>n<br />

en charmante avonturen on<strong>de</strong>rbroken<br />

familieleven van rechter<br />

Hardy en zijn k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, en het is vooral<br />

zoonlief Andy, waarop onze aandacht<br />

geconcentreerd wordt.<br />

Dit jongmensch heeft veel te veel<br />

verbeeld<strong>in</strong>g gekregen omdat hij korfbalkampioen<br />

van zijn school gewor<strong>de</strong>n is<br />

en nu een trui mag dragen met een<br />

groote C er op. Zijn meisje Polly<br />

Benedict is hier dan ook niet over<br />

te spreken en Andy v<strong>in</strong>dt het daarom<br />

maar beter om niet te trouwen en<br />

daardoor misschien veel meisjes gelukkig<br />

te maken, dan wèl te trouwen en<br />

juist één meisje ongelukkig te doen<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

Intusschen heeft rechter Hardy een<br />

brief gekregen van een vrouw, om wie<br />

hij vroeger veel gegeven heeft: Dora<br />

Northcote. Zij is thans getrouwd met<br />

een heereboer <strong>in</strong> Arizona, die groote<br />

moeilijkhe<strong>de</strong>n heeft met een kwa<strong>de</strong>n buur over <strong>de</strong> bevloe.mg van<br />

zijn lan<strong>de</strong>rijen, die wel eens droog kon<strong>de</strong>n komen te l.ggen als<br />

hii niet veel geld betaalt.<br />

Rechter Hardy zal het geval probeeren te ontwarren en daartoe<br />

vertrekt het geheele gez<strong>in</strong> naar <strong>de</strong> ranch <strong>in</strong> het Wi<strong>de</strong> Westen<br />

waardoor zij een soort cowboy-vacantie tegemoet 9»an ^üy<br />

Hardy, <strong>in</strong> een natuurlijk veel te fantast.sch kostuum, v<strong>in</strong>dt als<br />

speelkameraadje, dat hem leelijk <strong>de</strong> baas i». het t.enja ge<br />

dochtertje van Ray Holt, een jongen weduwnaar, op w.en <strong>de</strong> alt.jd<br />

wat onvaste Marian Hardy natuurlijk prompt verliefd wordt.<br />

Rechter Hardy weet echter op juiste wijze <strong>in</strong> te gr.jpen, namelijk<br />

door Marian pen tijdje lang het veel te zware hu ' sho " d « n ., v »" ^ a /r<br />

Holt te laten doen. In verband met <strong>de</strong> waterkwestie besluit rechter<br />

Hardy eerst met eigen geld het land boven dat van <strong>de</strong>n kwa<strong>de</strong>n<br />

buur te koopen, tene<strong>in</strong><strong>de</strong> aldus zelf <strong>de</strong>n waterloop ten gunste van<br />

•Iv jj<br />

zijn vriend te kunnen regelen. Maar hij heeft daarbij buiten zekere, <strong>in</strong> die<br />

streek gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> rechten gerekend en dreigt op " .^even oogenbhk a z^n<br />

eigen geld en het bezit van zijn vriend er bij te nskeeren. Doch dan brengt,<br />

als <strong>de</strong> familie Hardy <strong>in</strong> <strong>de</strong>solaten toestand naar haar woonste<strong>de</strong> is terugge-<br />

keerd, een ou<strong>de</strong> Indiaansche <strong>de</strong>ken van Mrs. Hardy "J*^ ( da V "chten<br />

primitieve wijze een landkaart op geschetst, die ten dui<strong>de</strong>hjkste <strong>de</strong> rechten<br />

<strong>de</strong>r Northcoles <strong>in</strong> het verle<strong>de</strong>n bewijst. . j » i^.r<br />

■ Wal <strong>de</strong> familieverhoud<strong>in</strong>gen betreft, Marian heeft nu we <strong>in</strong>gezien dat haar<br />

„vaste vriend" van vroeger toch een betere partij is. Andy Hardy heeft, na vele<br />

misstappen wijs gewor<strong>de</strong>n, hartroerend afscheid van <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e dappere Jake<br />

genomen, en Polly Benedict neemt <strong>de</strong>n rakker maar weer <strong>in</strong> gena<strong>de</strong> aan.<br />

Ëciiff Thomas (Anthony<br />

| Allan), Polly Benedict<br />

en Andy Hardy.


VOOR KOELE DAGEN<br />

\yoor <strong>de</strong>zen keurigenjumper, die bijzon-<br />

<strong>de</strong>r geschikt is voor dagen, waarop<br />

het zonnetje niet wil schijnen, en<br />

waarvan <strong>de</strong> werkwijze uiterst eenvoudig is,<br />

hebhen we noodig: ca. 35ü gram fijne koord-<br />

wol, 2 lange bre<strong>in</strong>aal<strong>de</strong>n no. IVi, 1 haakpen<br />

no. 3. Voor <strong>de</strong> garneer<strong>in</strong>g restjes wol <strong>in</strong> twee<br />

afsteken<strong>de</strong> kleuren. 1 kle<strong>in</strong> knoopje.<br />

Malen: lengte 52 cm., bovenwijdte 92 cm.,<br />

beg<strong>in</strong> <strong>de</strong>r armsgaten ter hoogte van 31, b<strong>in</strong>-<br />

nenmouwlengte 43 cm.<br />

3(1 steken en 40 toeren zijn bei<strong>de</strong>n ca. 10<br />

cm. lang.<br />

De lusschen x liggen<strong>de</strong> .steken steeds her-<br />

halen.<br />

Grondpatroon: Ie toer (bovenkant van het<br />

werk): x 1, recht, 3 averecht x.<br />

2e toer: (achterzij<strong>de</strong> van het werk): do <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n vorigen toer recht gebrei<strong>de</strong> steken wor-<br />

<strong>de</strong>n averecht gebreid, <strong>de</strong> <strong>in</strong> <strong>de</strong>n vorigen toer<br />

averecht gebrei<strong>de</strong> steken wor<strong>de</strong>n recht ge-<br />

breid.<br />

3e toer: als <strong>de</strong> Ie toer.<br />

4e toer: als <strong>de</strong> 2e toer.<br />

5c toer: x uit <strong>de</strong>n len steek 3 steken breien<br />

(1 averecht, 1 recht, 1 averecht), <strong>de</strong> 3 vol-<br />

gen<strong>de</strong> steken <strong>in</strong> 1 averechten steek samen-<br />

breien x. (De toer e<strong>in</strong>digt met uit <strong>de</strong>n laat-<br />

sten steek 3 steken breien).<br />

(ie toer (achterzij<strong>de</strong> van het werk): x 3<br />

recht, 1 averecht x.<br />

7e toer als <strong>de</strong> 2e toer.<br />

8e toer als <strong>de</strong> 6e toer.<br />

9e toer als <strong>de</strong> 7e toer.<br />

lüe toer als <strong>de</strong> 6e toer.<br />

11e toer (bovenkant van het werk): x <strong>de</strong><br />

eerste 3 steken <strong>in</strong> een averechtschen steek<br />

samenbreien,uit <strong>de</strong>n volgen<strong>de</strong>n steek3steken<br />

breien (1 averecht, 1 recht, 1 averecht) x.<br />

12e toer x 1 averecht, 3 recht x.<br />

len tot 12en toer steeds herhalen.<br />

Voorpand.<br />

Wy beg<strong>in</strong>nen aan <strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rrand en zetten<br />

120 steken op. Hierboven breien wü een<br />

boordje van 30 toeren <strong>in</strong> ribbelpatroon, 2<br />

recht, 2 averecht. Vanaf <strong>de</strong>n 31sten toer<br />

breien wy <strong>in</strong> het grondpatroon, waarbij wy<br />

aan het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong>n 31sten toer 1 steek<br />

meer<strong>de</strong>ren, zoodat wy 121 steken op <strong>de</strong> pen<br />

hebben, en het patroon e<strong>in</strong>digt met 1 recht.<br />

Vanaf <strong>de</strong>n 40en tot <strong>de</strong>n 104en toer meer-<br />

<strong>de</strong>ren wy om <strong>de</strong> 8 toeren aan weerskanten<br />

telkens 1 steek. Voor <strong>de</strong> armsgaten kanten<br />

wy vanaf <strong>de</strong>n 125en tot <strong>de</strong>n 136en toer aan<br />

het beg<strong>in</strong> van eiken toer telkens 3 steken af,<br />

zoodat er voor ie<strong>de</strong>r armsgat 18 steken ge-<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n. By<br />

<strong>de</strong>n 181en toer kanten<br />

wy voor <strong>de</strong> halsuitsnij-<br />

d<strong>in</strong>g <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lste 15<br />

steken af en breien <strong>de</strong><br />

schou<strong>de</strong>rs ver<strong>de</strong>r afzon-<br />

<strong>de</strong>rlijk. Rechterschou-<br />

<strong>de</strong>r: bij <strong>de</strong>n 182en toer<br />

en ver<strong>de</strong>r om <strong>de</strong> 2 toe-<br />

ren kanten wy aan <strong>de</strong><br />

halszy<strong>de</strong> telkens 2 ste-<br />

ken af, totdat wy 36<br />

steken overhou<strong>de</strong>n. Aan<br />

het beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong>n 197en<br />

toer en ver<strong>de</strong>r om <strong>de</strong> 2<br />

toeren kanten wy aan<br />

<strong>de</strong>n armsgatkant voor <strong>de</strong><br />

schou<strong>de</strong>rafschu<strong>in</strong><strong>in</strong>g tel-<br />

kens 6 steken af, totdat<br />

alle steken opgebruikt<br />

zyn. L<strong>in</strong>kerschou<strong>de</strong>r: op<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> wyze <strong>in</strong> tegen-<br />

gestel<strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g.<br />

Rug.<br />

Deze wordt tot <strong>de</strong>n<br />

168en toer op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

wyze gebreid als het<br />

voorpand. By <strong>de</strong>n 169en<br />

toer wordt het werk<br />

voor <strong>de</strong> halssplits<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> 2 helften ver<strong>de</strong>eld.<br />

Rechterhelft: boven 52<br />

steken breien wy tot<br />

<strong>de</strong>n 196en toer. Aan het<br />

beg<strong>in</strong> van <strong>de</strong>n 197en<br />

toer eh ver<strong>de</strong>r om <strong>de</strong><br />

- 18 -<br />

2 toeren kanten wy aan <strong>de</strong>n armsgat-<br />

kant telkens 6 steken af, tot er <strong>in</strong> totaal<br />

36 steken afgekant zyn; <strong>de</strong> overgebleven<br />

steken wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> één lyn afgekant. Voor<br />

<strong>de</strong> l<strong>in</strong>kerhelft meer<strong>de</strong>ren wy aan <strong>de</strong> zy<strong>de</strong> van<br />

<strong>de</strong> halssplits<strong>in</strong>g 1 steek, zoodal wy eveneens<br />

52 steken verkrijgen en breien daa<strong>in</strong>a op<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> wyze als <strong>de</strong> rechterhelft, echter <strong>in</strong><br />

tegenovergestel<strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g.<br />

Mouw.<br />

Wü beg<strong>in</strong>nen aan <strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rrand en zetten<br />

54 steken op. Hierboven breien wy een<br />

boordje van 30 toeren <strong>in</strong> ribbelpatroon, 2<br />

recht, 2 averecht; dan volgt het grondpa-<br />

troon. Vanaf <strong>de</strong>n 31en tot <strong>de</strong>n 161en toer<br />

meer<strong>de</strong>ren wy om <strong>de</strong> 5 toeren aan Weers-<br />

kanten telkens 1 steek. Daarna breien wy<br />

over <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> breedte tot <strong>de</strong>n 172en toer.<br />

Voor <strong>de</strong>n kop van <strong>de</strong> mouw kanten wy van-<br />

af <strong>de</strong>n 173en tot <strong>de</strong>n 176en toer aan het<br />

beg<strong>in</strong> van eiken toer telkens 2 steken af,<br />

en vanaf <strong>de</strong>n 177en tot <strong>de</strong>n 244ên toer aan<br />

het beg<strong>in</strong> van eiken toer telkens 1 steek. De<br />

overgebleven steken wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong> één lyn af-<br />

gekant.<br />

De <strong>de</strong>elen wor<strong>de</strong>n vochtig gemaakt en ge-<br />

spannen. Nadat ze goed droog zyn, wor<strong>de</strong>n<br />

ze aan elkaar gezet. Dan nemen wy <strong>de</strong> steken<br />

van <strong>de</strong> halsopen<strong>in</strong>g op een naald en breien<br />

een boordje van 10 toeren <strong>in</strong> ribbelpatroon,<br />

2 recht, 2 averecht; daarna afkanten.<br />

Voor <strong>de</strong> opgenaai<strong>de</strong> versier<strong>in</strong>gen wor<strong>de</strong>n<br />

van donkere wol smalle reepjes gehaakt. Wy<br />

zetten een aantal lossen op van <strong>de</strong> vereischte<br />

lengte en haken 2 toeren vasten voor <strong>de</strong><br />

kle<strong>in</strong>e strikjes en 3 toeren vasten voor <strong>de</strong><br />

versier<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het mid<strong>de</strong>n. Deze strikjes wor-<br />

<strong>de</strong>n volgens afbeeld<strong>in</strong>g opgenaaid en met ge-<br />

borduur<strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> kleur<br />

versierd.<br />

De halssplits<strong>in</strong>g wordt met 1 toer vasten<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> grondkleur omgehaakt en met een<br />

gehaakt lusje en 1 kle<strong>in</strong> knoopje gesloten.<br />

Gememgd Nleums<br />

MUGGEN ALS DRAADLOOS<br />

ZENDSTATION<br />

Den eerstvolgen<strong>de</strong>n keer, dat<br />

u een mug doodt, <strong>de</strong>nk er<br />

dan aan, dat u tevens een<br />

draadloos zendstation vernielt. De ge-<br />

leer<strong>de</strong>n vertellen ons, dat het gomen<br />

van <strong>de</strong>ze kle<strong>in</strong>e en scha<strong>de</strong>lijke diertjes<br />

tot op een afstand van ruim een kilo-<br />

meter door an<strong>de</strong>re <strong>in</strong>secten kan wor-<br />

<strong>de</strong>n gehoord, ' en dat er geen twee<br />

muggen zijn, die op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> golflengte<br />

„zen<strong>de</strong>n".<br />

En terwijl <strong>de</strong> mannen <strong>de</strong>r weten-<br />

schap beschei<strong>de</strong>n genoeg zijn om er<br />

aan toe te voegen, dat <strong>de</strong>ze vliegen<strong>de</strong><br />

zendstations, <strong>in</strong> vergelijk<strong>in</strong>g met hun<br />

grootte, veel krachtiger zijn dan die,<br />

welke door <strong>de</strong> menschen zijn gebouwd,<br />

erkennen zij tevens, dat <strong>de</strong> <strong>in</strong>secten<br />

ons ook op nog velerlei an<strong>de</strong>r gebied<br />

slaan.<br />

Het cement, dat wij gebruiken voor<br />

het maken van onze bouwwerken, is<br />

niet half zoo hecht als dat wat <strong>de</strong><br />

wespen bezigen om hun nesten te ma-<br />

ken, ofschoon wij door zorgvuldige<br />

waarnem<strong>in</strong>gen toch voldoen<strong>de</strong> aanwij-<br />

z<strong>in</strong>gen hebben verkregen, hoe wij het<br />

beste met cement kunnen omgaan.<br />

Maar wij kunnen nog altijd niet, wat <strong>de</strong><br />

mieren wèl kunnen: een wond <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

maag van een <strong>de</strong>r le<strong>de</strong>n van hun stam<br />

met cement hechten I<br />

Ten slotte zoekt <strong>de</strong> wetenschap nog<br />

altijd naar <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g van het geheim<br />

<strong>de</strong>r gloeiworm, die „koud licht" voort-<br />

brengt. De mensch v<strong>in</strong>dt het moeilijk<br />

om licht te maken zon<strong>de</strong>r hitte, die<br />

verspild wordt. Men zegt, dat, als men<br />

dit probleem kon oplossen, wij onze<br />

huizen voor een halven cent per week<br />

zou<strong>de</strong>n kunnen verlichtenl<br />

AARDBEVINGEN-TIJD<br />

Juli en Augustus zijn <strong>de</strong> maan-<br />

<strong>de</strong>n, waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> „beeft".<br />

Waarnem<strong>in</strong>gen, over <strong>de</strong> ge-<br />

heele wereld verricht, toonen, evenals<br />

gegevens, die eeuwen ver terugreiken,<br />

aan dat <strong>de</strong> ergste aardbev<strong>in</strong>gen om-<br />

streeks het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van Juli plaatsgrijpen.<br />

Aan het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van Augustus en het<br />

beg<strong>in</strong> van October wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> lichtere<br />

bev<strong>in</strong>gen geregistreerd.<br />

In Europa hebben wij niet erg vaak<br />

van aardbev<strong>in</strong>gen te lij<strong>de</strong>n, doch <strong>in</strong>dien<br />

er geen vulkanen waren op IJsland en<br />

Italië, zou<strong>de</strong>n groote gebie<strong>de</strong>n van ons<br />

wereld<strong>de</strong>el geregeld door ernstige aard-<br />

schokken wor<strong>de</strong>n geteisterd.<br />

WIJ ONDERZOEKEN <strong>HET</strong> ATOOM!<br />

D'<br />

Vladimir Zworyk<strong>in</strong>, 'n Rus,<br />

heeft een super-microscoop<br />

gemaakt, die een millioen<br />

maal vergroot. Tij<strong>de</strong>ns een <strong>de</strong>monstratie<br />

voor een gezelschap van verschei<strong>de</strong>ne<br />

geleer<strong>de</strong>n was hij <strong>in</strong> staat <strong>de</strong>zen talrijke<br />

d<strong>in</strong>gen te toonen, die zij nog nooit<br />

eer<strong>de</strong>r had<strong>de</strong>n gezien. Hiertoe behoor<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>ren een atoom, dat tot een voorwerp van<br />

ongeveer twee en een halven centimeter was vergroot!<br />

Dr. Zworyk<strong>in</strong> beweert, dal <strong>de</strong> grens <strong>de</strong>r vergroot<strong>in</strong>gs-mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

nog lang niet is bereikt,<br />

en zijn i<strong>de</strong>aal schijnl te zijn, <strong>de</strong> medische welenschap<br />

hel schouwspel te verloonen van een bacil,<br />

die zijn vergif <strong>in</strong> hèl menschelijk lichaam brengt.<br />

<strong>HET</strong> RAADSEL DER WENTELTRAPPEN<br />

Engelsche geschiedkundigen hebben lan-<br />

gen tijd gepe<strong>in</strong>sd over <strong>de</strong> vraag,<br />

waarom <strong>in</strong> eenige ou<strong>de</strong> Schotsche<br />

kasleelen <strong>de</strong> wenteltrappen niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g<br />

<strong>de</strong>r wijzers van <strong>de</strong> klok waren gebouwd. Thans<br />

heeft, men <strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>g gevon<strong>de</strong>n.<br />

ü^<br />

Karel was zo<br />

vaak 9 verh<strong>in</strong><strong>de</strong>rd",<br />

en als hij kwam, g<strong>in</strong>g<br />

hij vroeg weg.<br />

Annie zei, dat<br />

misschien mijn te<strong>in</strong>t<br />

f' <strong>de</strong> oorzaak was... een<br />

"vermoei<strong>de</strong> huid'moet elke<br />

dag met LUX TOILET ZEEPi<br />

wor<strong>de</strong>n gewassen.<br />

Vermoei<strong>de</strong> trekken, een lelijke, onaantrekkelijke huid, die<br />

niet bestand is tegen <strong>de</strong> vermoeienissen van het mo<strong>de</strong>rne,<br />

gejaag<strong>de</strong> leven ... zorg dat U hiervoor gespaard blijft,<br />

tïen „vermoei<strong>de</strong> huid" moet dagelijks wor<strong>de</strong>n opgefrist<br />

met Lux Toilet Zeep, die speciaal wordt bereid om een<br />

onaantrekkelijke te<strong>in</strong>t nieuwe schoonheid te geven.<br />

LUX TOILET ZEEP<br />

tn<strong>in</strong>i „VERMOEIDE HUID"<br />

Karel was ^' ff \<br />

gauw veran<strong>de</strong>rd — hij •«<br />

wist nietjioe gauw hij<br />

<strong>de</strong> huwelijksdatum zou ï<br />

vaststellen... noem<strong>de</strong> mij. \<br />

zijn schattig bruidje../<br />

LTS 163-0«<br />

»a«^ «^»rf:<br />

ONWl<br />

„ ,anaer W**<br />

oiti <strong>de</strong><br />

lf£ morgens v is<br />

jeu^ tE doen Ü<br />

^ dg C«Se ?a«.<br />

heV<strong>de</strong>re<br />

diep<br />

Het mag a!s waarschijnlijk wor<strong>de</strong>n aangenomen,<br />

dal men <strong>in</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>leeuwen niel door gebrek aan<br />

ruimte wenteltrappen <strong>in</strong> plaats van gewone trap-<br />

pen heeft gebouwd, maar uil een oogpunt van<br />

ver<strong>de</strong>dig<strong>in</strong>g. Hel is opvallend, dal alle ou<strong>de</strong><br />

wenteltrappen <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> wijzers <strong>de</strong>r<br />

klok zijn gebouwd, dus „van l<strong>in</strong>ks naar rechts"<br />

als men naar boven gaal, en „van rechts naar<br />

l<strong>in</strong>ks" als men naar bene<strong>de</strong>n komt. De ver-<br />

<strong>de</strong>diger, die boven '<strong>de</strong>n aanvaller op <strong>de</strong> trap<br />

stond, had daardoor — mei <strong>de</strong> spil <strong>de</strong>r trap aan<br />

zijn l<strong>in</strong>kerhand - <strong>de</strong> grootste ruimte voor zijn<br />

zwaard, terwijl <strong>de</strong> aanvaller juist met zijn ge-<br />

wichtigen rechterarm slechts we<strong>in</strong>ig ruimte vond<br />

om Ie slaan. Een wenteltrap moet dus <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

mid<strong>de</strong>leeuwen een moeilijk te nemen „vest<strong>in</strong>g<br />

zijn geweest<br />

- 19<br />

stot<br />

<strong>de</strong> ^;<br />

erlriscMvuü<br />

verst er<br />

f/Pn wordt<br />

D.D- D -<br />

*' e ; «ele \a ren S<strong>in</strong>dS . ter be-<br />

^cces toegepast ^<br />

^nf vU Ecze«n. Z.daan.<br />

striid<strong>in</strong>g an<strong>de</strong>re<br />

puist'ies en<br />

doen<strong>in</strong>gen<br />

o A IB cent,<br />

flacons a . 2&o<br />

« 150 otheVets<br />

^HOoamKtH<br />

iHvno<br />

In ou<strong>de</strong> Schotsche kasleelen, die een wijdver-<br />

takte familie Kerr heeft laten bouwen, liepen <strong>de</strong><br />

wenlellrappen echter <strong>in</strong> omgekeer<strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g, en<br />

nu liet zich <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad vaststellen, dat bijna alle<br />

le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong>ze familie l<strong>in</strong>ksch waren!<br />

FEITEN<br />

Groote Schotten. - Volgens <strong>de</strong> laatste sta-<br />

tistieken zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Scholten op één na het langste<br />

menschenras vormen. De eerste plaats wordt<br />

Ingenomen door <strong>de</strong> Zwe<strong>de</strong>n. — De meeste men-<br />

schen groeien lot hun zeven en tw<strong>in</strong>tigste jaar,<br />

Een jaar te oud. - Een schol, die door een<br />

Engeischen visscher <strong>in</strong> <strong>de</strong> Noordzee werd ge-<br />

vangen, had een lootje voor <strong>de</strong> lersche Sweep-<br />

stake van het jaar 1938 <strong>in</strong> zijn bekl


HIER<br />

CROYDON //<br />

N r adat ik uit mijn laxi was «estapt bu Le<br />

Hourset, <strong>de</strong> vlieghaven van Parijs,<br />

snel<strong>de</strong> ik het hoofdgebouw b<strong>in</strong>nen en<br />

begaf mij regelrecht naar een loket, waar-<br />

boven met groote letters te lezen stond:<br />

„International Airways".<br />

„Goe<strong>de</strong>nmorgen," zoo begroette ik <strong>de</strong>n be-<br />

ambte, die mij te woord stond. „Hebt u <strong>de</strong><br />

passagierslijst voor mij van het vliegtuig, dat<br />

om tien uur naar Croydon vertrekt?"<br />

„Zeker, Mr. Thornley," antwoord<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

man, mij <strong>de</strong> lijst overhandigend. „Maar ik<br />

dacht, dat u met verlof was? üf hebben ze<br />

u soms overgeplaatst?"<br />

„Ik ben <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad met verlof," zei ik, „en<br />

overgeplaatst hebben ze my niet. Ik maak<br />

<strong>de</strong>zen tocht slechts om een vriend een genoe-<br />

gen te doen." - Ik zei het tamelijk kort, en<br />

omdat ik liever niet uitgehoord wenschte te<br />

wor<strong>de</strong>n, verdween ik zoo gauw mogelijk.<br />

De kwestie was, dat ik zélf slechts zeer<br />

we<strong>in</strong>ig wist, en er daarenboven niet veel<br />

voor voel<strong>de</strong> om wat ik wist riiet een vreem-<br />

<strong>de</strong> te bespreken.<br />

Ik moet <strong>de</strong>n lezer hier mc<strong>de</strong><strong>de</strong>elen, dat<br />

ik radio-telegrafist van beroep ben, en dat<br />

ik van <strong>de</strong> Western Airways veertien dagen<br />

extra verlof had weten los te krijgen, die ik<br />

<strong>in</strong> Parijs doorbracht. Een paar dagen gele<strong>de</strong>n<br />

had ik echter Terry Br<strong>in</strong>ton ontmoet, op<br />

Montmartre.<br />

„Hallo, Bill," zei hij, mij plagend een por<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> ribben gevend. „Geniet je weer eens<br />

van een welverdien<strong>de</strong> rust na een ontzettend<br />

druk en vermoeiend leven?"<br />

Ik fronste mijn voorhoofd; hy <strong>de</strong>ed altijd<br />

alsof iemand louter voor zijn genoegen radio-<br />

telegrafist aan boord van een vliegtuig was.<br />

„Ja, natuurlijk," antwoord<strong>de</strong> ik lachend.<br />

„Je wou zeker wel, dat je daar ook kans toe<br />

zag? Maar alle gekheid op een stokje,"<br />

plaag<strong>de</strong> ik hem terug, „ik v<strong>in</strong>d het niet zoo<br />

hècl erg, dat ik je ontmoet. Ga mee. dan gaan<br />

we ergens een kopje koffie dr<strong>in</strong>ken."<br />

„Dat kan ik niet, ouwe jongen," zei hy.<br />

„Het spijl me heel erg, maar ik heb geen tyd.<br />

Wat ik echter zeggen wil<strong>de</strong>: zou je my een<br />

dienst willen bewijzen?"<br />

„Als ik kan, natuurlijk...."<br />

Hij nam me een e<strong>in</strong>dje mee, tot we buiten<br />

het gedrang waren.<br />

„Ik zou graag willen, dat je als telegrafist<br />

mee g<strong>in</strong>g aan boord van <strong>de</strong> Invicta, die om<br />

tien uur Vrijdagochtend van Parys naar<br />

Croydon vertrekt. Neen, val me niet <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

re<strong>de</strong>! Ik zal je alles uitleggen. Ik weet toe-<br />

vallig, dat Groothertog Michael Poroff met<br />

dat vliegtuig naar Croydon zal vertrekken<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n naam van Mr. George. Prentice,<br />

zyn secretaris, gaat met he<strong>in</strong> mee, en ze zul-<br />

len een kapitaal aan juweelen by zich heb-<br />

ben, die hy <strong>in</strong> Engeland <strong>in</strong> veiligheid wil<br />

brengen. Begryp je?"<br />

„Natuurlijk " zei ik, „er valt niet veel<br />

aan te begrijpen...."<br />

„Juist. Nou, ik weet toevallig óók,.of beter<br />

gezegd, ik heb het sterke vermoe<strong>de</strong>n, dat<br />

er een pog<strong>in</strong>g zal wor<strong>de</strong>n gedaan om on<strong>de</strong>r-<br />

weg die juweelen te stelen!"<br />

„Het spyt me, ouwe jongen," antwoord<strong>de</strong><br />

ik <strong>direct</strong>, „maar je bent absoluut by my aan<br />

het verkeer<strong>de</strong> kantoor. Als het werkelijk<br />

waar is, wat je zegt, waaraan ik evenwel<br />

nog sterk twijfel, dan is zooiets toch niets<br />

voor mij!.Bovendien zou ik toch we<strong>in</strong>ig kun-<br />

• • «vt— ^<br />

EEN COMPLEET VERHAAL DOOR D A<br />

nen uitrichten. Ik zou voor<strong>in</strong> bij mijn <strong>in</strong>stru-<br />

menten zitten met <strong>de</strong> koptelefoon om, en <strong>in</strong><br />

zalige onwetendheid van hetgeen er achter<br />

mijn rug gebeur<strong>de</strong>."<br />

„Nog altijd net als vroeger," zei Terry,<br />

„nog altyd gevolgtrekk<strong>in</strong>gen maken vóórdat<br />

je alles weet. En natuurlijk verkeer<strong>de</strong> ge-<br />

volgtrekk<strong>in</strong>gen! Ik zou graag willen, dat je<br />

aan boord was voor het geval, dat ik je<br />

hulp noodig mocht hebben."<br />

„0," zei ik, echter toch nog wat aarzelend,<br />

„als jy meegaat, dan maakt het natuurlijk<br />

verschil. Dat had je <strong>direct</strong> moeten zeggen.<br />

Maar wat <strong>de</strong>nk je wel, dat ze op het bureau<br />

van <strong>de</strong> International Airways zullen zeggen<br />

als ik daar kom vertellen, dat ik mee wil<br />

als radio-telegrafist?"<br />

„Hoor eens. Bill," zei Terry, misschien wat<br />

gepikeerd, „je moet nu niet <strong>de</strong>nken, dat ik<br />

heelemaal een ezel ben! Natuurlijk heb ik<br />

wat dat betreft alles <strong>in</strong> or<strong>de</strong> gemaakt. Ik<br />

wist dat je hier logeer<strong>de</strong> en was juist van<br />

plan naar je hotel te gaan. Je hebt niets<br />

an<strong>de</strong>rs te dotm dan naar hun kantoor<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> Hue <strong>de</strong> Victor Hugo te stappen, en<br />

liefst <strong>direct</strong>, om daar te zeggen, dat je <strong>de</strong><br />

radio van <strong>de</strong> tien uur Vrydag a.s. naar Croy-<br />

don wilt bedienen. Doe je het?"<br />

„O.K." zei ik, echter nog niet geheel van<br />

harte. „Maar vertel me eens wat meer. Ik<br />

zou graag...."<br />

Doch Terry schud<strong>de</strong> zyn hoofd.<br />

„Later, kerel! Later! Ik heb nu werkelijk<br />

geen tyd. Ik spreek je echter <strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval<br />

Vrijdag. Tot ziens " En met <strong>de</strong>ze woor-<br />

<strong>de</strong>n sprong hy <strong>in</strong> een taxi, die juist voorbij-<br />

kwam, en nadat hy aan <strong>de</strong>n chauffeur <strong>in</strong>-<br />

structies had gegevea, die ik niet verstond,<br />

verdween hy <strong>in</strong> het verkeersgewoel.<br />

Ik moet <strong>direct</strong> zeggen, wil <strong>de</strong> lezer my niet<br />

voor een krankz<strong>in</strong>nigen dwaas hou<strong>de</strong>n, dat<br />

ik Terry Br<strong>in</strong>ton reeds heel lang ken<strong>de</strong>. Hy<br />

was <strong>in</strong><strong>de</strong>rtijd ook by <strong>de</strong> Western Airways,<br />

en hy had zich daar als een uitstekend piloot<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n. Wy had<strong>de</strong>n samen verschei-<br />

<strong>de</strong>ne duizen<strong>de</strong>n kilometers gevlogen. Toen<br />

was er echter een tante van hem gestorven,<br />

en die had hem een fabelachtig fortu<strong>in</strong> na-<br />

gelaten, terwijl Terry absoluut niet wist, wat<br />

hy er mee moest aanvangen. Het geval<br />

maakte hem werkelijk ellendig.<br />

Hij verliet <strong>de</strong> Western Airways omdat hy<br />

er niet het nut van <strong>in</strong>zag, een an<strong>de</strong>r uit zijn<br />

baantje te hou<strong>de</strong>n, en dobber<strong>de</strong> rond, op<br />

zoek naar avontuur. Hy g<strong>in</strong>g naar Afrika om<br />

er op groot wild te jagen; hy g<strong>in</strong>g naar Zwit-<br />

serland om er bergen te beklimmen; hy werd<br />

kunstvlieger en <strong>de</strong>ed <strong>de</strong> meest gewaag<strong>de</strong><br />

stunts — maar niets bevredig<strong>de</strong> hem. Toen<br />

werd hij <strong>de</strong>tective en specialiseer<strong>de</strong> zich op<br />

het ontmaskeren van gevaarlijke misdadigers.<br />

En toen voel<strong>de</strong> hy zich opeens gelukkig<br />

Hy had <strong>direct</strong> succes ook — succes <strong>in</strong><br />

dubbelen z<strong>in</strong>, want hy wist <strong>de</strong> politie te over-<br />

re<strong>de</strong>n van zyn diensten gebruik te maken,<br />

èn hy sloeg <strong>de</strong>n spyker dikwyls op zijn kop.<br />

Hy was het, die <strong>de</strong>n moor<strong>de</strong>naar van Leith<br />

ontmasker<strong>de</strong>, een geval waar <strong>de</strong> couranten<br />

dagenlang over geschreven hebben, hoewel<br />

nooit precies bekend is gewor<strong>de</strong>n, wat zyn<br />

aan<strong>de</strong>el <strong>in</strong> <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis eigenlijk is ge-<br />

weest.<br />

Maar ik geloof, dat ik nu wel genoeg heb<br />

gezegd om te doen uitkomen, wie Terry<br />

Br<strong>in</strong>ton was — en waarom ik op zijn ver-<br />

zoek was <strong>in</strong>gegaan. En hier stond ik nu, <strong>in</strong><br />

een hoekje van <strong>de</strong> entrée-hall, wachtend met<br />

meer dan gewone belangstell<strong>in</strong>g op <strong>de</strong> pas-<br />

sagiers, die met het vliegtuig zou<strong>de</strong>n reizen.<br />

Ah, daar kwamen er reeds twee! De een<br />

was een ou<strong>de</strong> dame; ze liep erg gebogen en<br />

had spierwit haar. Ze was geheel <strong>in</strong> het<br />

zwart, en op haar witte haren stond een<br />

kwart kanten kapje, zooals ze dat <strong>in</strong> <strong>de</strong>n tyd<br />

van myn grootmoe<strong>de</strong>r droegen. Over haar<br />

eene oor droeg zy een microphoon.<br />

Ze leun<strong>de</strong> zwaar op <strong>de</strong>n schou<strong>de</strong>r van een<br />

jong meisje en op een stevigen stok, dien zy<br />

<strong>in</strong> haar l<strong>in</strong>kerhand droeg. Ze bleek zwaai-<br />

mank te zyn.<br />

Toen ze my passeer<strong>de</strong>, zag ik dat ze zich<br />

ergens kwaad over maakte. Ze sprak luid,<br />

me . t e *:. n hoo « e ' twistzieke stem. Ik keek op<br />

myn lyst en had geen moeite haar i<strong>de</strong>ntiteit<br />

vast te stellen. Het was Mrs. Salter uit Droit-<br />

wich Spa, met Miss Salter, van wie ik ver-<br />

on<strong>de</strong>rstel<strong>de</strong>, dat het haar kle<strong>in</strong>dochter was.<br />

„Waarom kun je toch niet een beetje meer<br />

rechtop loopen, Julia?" hoor<strong>de</strong> ik haar<br />

zeggen. „Voel je dan niet, dat ik zoo heele-<br />

maal geen steun aan je heb? Ach, ach, die<br />

mo<strong>de</strong>rne meisjes! Ik wou dat ik een kle<strong>in</strong>-<br />

zoon had."<br />

„Het spyt me, grootma," zei het meisje.<br />

„Ik loop heusch zoo recht als ik maar kan."<br />

Ik had werkelijk met het meisje te doen,<br />

want ze leek my veel te zwak voor <strong>de</strong> taak,<br />

die er van haar verlangd werd. Mrs. Salter<br />

was heel erg mank; met le<strong>de</strong>ren stap, dien<br />

zij <strong>de</strong>ed, zwaai<strong>de</strong> zy hevig van <strong>de</strong>n eenen<br />

naar <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren kant. Het duur<strong>de</strong> echter<br />

niet lang, of <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> dame bleek iets an<strong>de</strong>rs<br />

te hebben gevon<strong>de</strong>n om over te mopperen,<br />

dan hef niet voldoen<strong>de</strong> rechtoploopen van<br />

haar kle<strong>in</strong>dochter.<br />

„Ik begryp werkelijk niet, Julia, waarom<br />

ze een koets op zoo'n onmogelijk uur van <strong>de</strong>n<br />

dag laten ry<strong>de</strong>n! Tien uur 's morgens! Hoe<br />

komen ze er by! Ik v<strong>in</strong>d, dat twaalf uur vroeg<br />

genoeg is. In myn tyd vertrokken <strong>de</strong> koet-<br />

siers nooit vóór twaalf uur."<br />

„Maar grootma, het is een vliegmach<strong>in</strong>e,<br />

en geen koets," protesteer<strong>de</strong> Julia.<br />

„Onz<strong>in</strong>, k<strong>in</strong>d, of ze nu door <strong>de</strong> lucht of<br />

over <strong>de</strong>n weg gaan, het zyn allemaal koet-<br />

sen! En ze zyn heusch niets slechter of beter<br />

dan <strong>in</strong> myn tyd. Tien uur het is een<br />

schan<strong>de</strong>!"<br />

Ik glimlachte <strong>in</strong> myzelf. Wat een excen-<br />

triek mensch! Ik hoor<strong>de</strong> haar schrille stem<br />

nog toen ze reeds lang door <strong>de</strong> dub-<br />

bele <strong>de</strong>uren verdwenen was, die toegang<br />

gaven tot het vliegveld. Ik zette een kruisje<br />

by hun namen op myn lyst.<br />

Eenige oogenblikken later verschenen er<br />

twee beeren, die heel snel liepen en nóg<br />

sneller praatten. Ik herken<strong>de</strong> hen als mon-<br />

sieur Duval en monsieur Beauprès, twee<br />

Fransche zakenlie<strong>de</strong>n, die m<strong>in</strong>stens twee<br />

maal per week naar Lon<strong>de</strong>n overstaken. Toen<br />

verscheen er een Fransche dame, naar ik<br />

meen<strong>de</strong> met haar kamenier.<br />

Ik keek op myn lyst. Ja, hier ston<strong>de</strong>n ze.<br />

Grav<strong>in</strong> <strong>de</strong> Cheaulant en Mile. Gautier. Hier-<br />

na kwamen er twee mannen, Amerikanen,<br />

leelyke kerels met dikke lippen, groote •<br />

ooren en hoof<strong>de</strong>n als «ummiballen, zoo rond<br />

en opgeblazen. Volgens mijn lyst waren het<br />

Mr. Smith en Mr. James, woonachtig <strong>in</strong><br />

Lon<strong>de</strong>n.<br />

,ZITTKN BLIJVEN ALLE-<br />

MAAL!" BKILDE JIMMY<br />

BANKS. «DE EERSTE, DIE<br />

ZICH VERHOEKT, KRIJGT<br />

EEN }vOfJEL."<br />

„Hé, jij daar," riep een van hen tegen my.<br />

„Loopen we zoo goed naar <strong>de</strong> boot voor<br />

Croydon?"<br />

„Ja," antwoord<strong>de</strong> ik zon<strong>de</strong>r meer.<br />

Vervolgens kwam er een Mr. Branscombe,<br />

een heel an<strong>de</strong>r type. Hy was slank gebouwd,<br />

en droeg een kle<strong>in</strong>e zwart snorretje en een<br />

monocle. Klaarblijkelijk was hij dol op goud.<br />

Hij had althans verschei<strong>de</strong>ne tan<strong>de</strong>n van dat<br />

materiaal, een zwaren gou<strong>de</strong>n horlogekett<strong>in</strong>g<br />

en talrijke r<strong>in</strong>gen. Toen verscheen <strong>de</strong><br />

Groothertog zelf, die als Mr. George reis<strong>de</strong>.<br />

Maar het lag er zóó dik bovenop, dat hy een<br />

uiterst gewichtig personage was, dat zyn<br />

aangenomen naam slechts een loutere forma-<br />

liteit was.<br />

Hij was een groote, forsch gebouw<strong>de</strong> man<br />

met een zwarten slappen hoed, dien hy diep<br />

over zyn hoofd had getrokken, zoodat hij<br />

haast één geheel vorm<strong>de</strong> met zyn zwarten<br />

baard en <strong>de</strong>n astrakankraag van zyn over-<br />

jas. Vóór hem uit, als een soort ceremonie-<br />

meester, liep zijn veel kle<strong>in</strong>ere secretaris.<br />

Hij liep klaarblijkelijk voor, opdat Mr. George<br />

een oogje kon hou<strong>de</strong>n op hem, want <strong>in</strong> zyn<br />

hand droeg hij een kle<strong>in</strong>e tasch, die met een<br />

dikken kett<strong>in</strong>g aan zijn pols bevestigd was.<br />

Zon<strong>de</strong>r één blik naar rechts of l<strong>in</strong>ks te wer-<br />

pen, passeer<strong>de</strong>n zij my en verdwenen door<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>uren naar het vliegveld. Mr. Branscom-<br />

be scheen echter geen haast te hebben om<br />

zijn plaats <strong>in</strong> te nemen, want hy was niet<br />

ver van my blijven staan om zijn monocle<br />

op te poetsen.<br />

Iets zei mij, dat hy mij wil<strong>de</strong> aanspreken,<br />

en werkelijk kwam hij na eenige oogenblik-<br />

ken naar mij toe. Hij nam beleefd zijn dop-<br />

hoed voor mij af en ik groette hem, naar ik<br />

geloof, wat verbaasd, terug.<br />

„Neem me niet kwalijk, mijnheer," zei hij,<br />

„maar heeft u daar misschien <strong>de</strong> lijst van <strong>de</strong><br />

passagiers?"<br />

„In<strong>de</strong>rdaad," antwoord<strong>de</strong> ik, en ik liet hem<br />

het papier <strong>in</strong> mijn hand zien.<br />

„Zoo," zei hij, na er een poosje op gekeken<br />

te hebben. „Het vliegtuig >s dus heelemaal<br />

vol."<br />

„le<strong>de</strong>re plaats is besproken, mijnheer,"<br />

antwoord<strong>de</strong> ik.<br />

„En zijn alle passagiers er al?" vroeg hy<br />

ver<strong>de</strong>r, met een blik op <strong>de</strong> klok <strong>in</strong> <strong>de</strong> hall.<br />

— Het was drie m<strong>in</strong>uten vóór tien.<br />

„Allemaal, behalve nummer twaalf," ant-<br />

woord<strong>de</strong> ik.<br />

„Jammer, dat Mr. Br<strong>in</strong>ton zoo laat is," zei<br />

hij, met wèèr een blik op <strong>de</strong> lijst. „Maar we<br />

vertrekken toch zeker niet later dan <strong>de</strong>n<br />

vastgestel<strong>de</strong>n tijd? Ik heb belangrijke zaken<br />

<strong>in</strong> Lon<strong>de</strong>n te doen, zoodat ik niet graag te<br />

laat aankom!"<br />

„We hebben <strong>de</strong> gewoonte om vyf m<strong>in</strong>uten<br />

te wachten als een <strong>de</strong>r passagiers er nog niet<br />

is," antwoord<strong>de</strong> ik, „maar we komen dan<br />

tóch nog op tijd aan."<br />

Ik was zelf echter ook wat ongerust ge-<br />

wor<strong>de</strong>n, want er was nog steeds geen spoor<br />

van Terry te bekennen. Maar, zoo dacht ik,<br />

het was net iets voor hem om op het aller-<br />

laatste moment te verschijnen en dan tóch<br />

nog met zyn hakken over <strong>de</strong> sloot te komen,<br />

zooals men dat noemt.<br />

Mijn bezorgdheid was niet overdreven,<br />

want niets zou my er toe hebben kunnen be-<br />

wegen als telegrafist met <strong>de</strong> Invicta mee te<br />

gaan als ik er ook maar één oogenblik aan<br />

had kunnen twijfelen, of hij wel mee zou<br />

gaan. Ongelukkig genoeg kon ik nu echter<br />

niet meer terug. ...<br />

Het was tyd gewor<strong>de</strong>n, en samen met<br />

Branscombe begaf ik mij naar het vliegveld.<br />

„ü vertrekt toch beslist op tyd?" vroeg<br />

hij weer.<br />

„Daar heb ik niets over te zeggen," viel<br />

ik wat geprikkeld uit. „Ik ben <strong>de</strong> piloot niet;<br />

vraagt u het maar aan <strong>de</strong>n commandant."<br />

Het was een trieste dag, grauw en kil,<br />

en ofschoon <strong>de</strong> thermometer niet ongewoon<br />

laag was voor <strong>de</strong>n lijd van hel jaar, woei er<br />

een vochtige w<strong>in</strong>d, die mij <strong>de</strong>ed huiveren.<br />

Ik begon hoe langer hoe m<strong>in</strong><strong>de</strong>r voor <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>g te voelen, en vooral had ik iels<br />

tegen Mr. Branscombe. Hy had een bleek ge-<br />

zicht, dat eenigsz<strong>in</strong>s aan een fret <strong>de</strong>ed <strong>de</strong>n-<br />

ken, terwijl zijn monocle hem wal van een<br />

- 21 —<br />

duivel <strong>de</strong>ed hebben. Ondanks zijn beleef<strong>de</strong><br />

manieren begon ik te vermoe<strong>de</strong>n, dal als er<br />

moeilijkhe<strong>de</strong>n kwamen, hy er wel eens ver-<br />

antwoor<strong>de</strong>lijk voor zou kunnen zyn!<br />

Hy zou <strong>de</strong> auctor <strong>in</strong>tellectualis kunnen<br />

zijn, terwijl die Amerikanen zon<strong>de</strong>r twijfel<br />

voor hel ruwe werk zou<strong>de</strong>n zorgen. Maar<br />

opeens begreep ik, dat <strong>de</strong>ze re<strong>de</strong>neer<strong>in</strong>g erg<br />

dom moest zyn, want van alle plaatsen waar<br />

men een misdaad zou kunnen begaan, was<br />

<strong>de</strong> cab<strong>in</strong>e van een vliegtuig wel <strong>de</strong> m<strong>in</strong>st<br />

geschikte. Zelfs al zou<strong>de</strong>n alle passagiers<br />

wor<strong>de</strong>n vermoord, dan zou dit <strong>de</strong>n moor<strong>de</strong>-<br />

maar nóg niet veel helpen. Onze bestemm<strong>in</strong>g<br />

was Croydon, waar niet alleen <strong>de</strong> douane,<br />

maar ook <strong>de</strong> politie op ons zou wachten! By<br />

het eerste spoor van moeilijkhe<strong>de</strong>n zou ik<br />

<strong>de</strong> laatste natuurlijk verzoeken, aanwezig te<br />

willen zijn ....<br />

De eenige manier om <strong>de</strong>n buit <strong>in</strong> bezit te<br />

krijgen zou zyn, hem naar bene<strong>de</strong>n te wer-<br />

pen <strong>in</strong> <strong>de</strong> hoop hem later te kunnen terug-<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Maar dat was eigenlijk een armzalige<br />

hoop. Een beter plan zou nog zyn, als één<br />

van <strong>de</strong> passagiers met een jjarachute uit het<br />

vliegtuig zou willen spr<strong>in</strong>gen. Maar dat plan<br />

zou ook niet gemakkelijk uitvoerbaar blijken,<br />

daar hel niet was toegestaan bagage <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

cab<strong>in</strong>e mee te nemen — of het moest zoo'n<br />

kle<strong>in</strong>e lasch zyn zooals Mr. Prentice aan<br />

zijn pols droeg. Maar daar kon geen para-<br />

chute <strong>in</strong> wor<strong>de</strong>n geborgen!<br />

Het zou dus niet meevallen, stel<strong>de</strong> ik bij<br />

mezelf vast, en waarschijnlijk maakte ik mij<br />

zorgen voor niets. Mijn stemm<strong>in</strong>g werd nog<br />

bedui<strong>de</strong>nd beter, toen ik zag. dat <strong>de</strong> steward<br />

Jimmy Banks was. Hy en ik had<strong>de</strong>n vaak<br />

samen gevlogen. Het was een goe<strong>de</strong> kerel,<br />

het soort, dat tegen ie<strong>de</strong>re situatie is opge-<br />

wassen en van wiens aanwezigheid alleen<br />

reeds een geruststellen<strong>de</strong> werk<strong>in</strong>g uitg<strong>in</strong>g<br />

op nerveuze passagiers. Hij bezat bovendien<br />

een goed stel hersens, en radio was zijn hob-<br />

by. Ik geloof, dal hij er m<strong>in</strong>stens evenveel<br />

van wist als ik. Iets dat van nul zou kun-<br />

nen blijken te zyn. Ik voel<strong>de</strong> altyd. wan-<br />

neer wij tezamen waren, dat ik een plaats-<br />

vervanger aan hem had, want <strong>in</strong>dien my eens<br />

iets mocht overkomen, zou hij mijn plaats<br />

kunnen <strong>in</strong>nemen om het vliegtuig naar zyn<br />

beslemm<strong>in</strong>g te brongen.<br />

Ja, ik was blij toen ik hem zag, en hij van<br />

zijn kant scheen ook verheugd te zijn toen<br />

hy my ont<strong>de</strong>kte. We spraken eenige oogen-<br />

blikken met elkan<strong>de</strong>r; ik verklaar<strong>de</strong> hem<br />

waarom ik meeg<strong>in</strong>g en vertel<strong>de</strong> hem van <strong>de</strong>n<br />

passagier, die er nog niet was. Toen stapte<br />

hij <strong>in</strong> en g<strong>in</strong>g naar zijn keuken, zooals hij<br />

zijn dome<strong>in</strong> aan boord noem<strong>de</strong>, terwijl ik<br />

naar <strong>de</strong> cab<strong>in</strong>e g<strong>in</strong>g.<br />

Ik wachtte even alvorens <strong>de</strong> eerste cockpit<br />

<strong>in</strong> te gaan en wierp een blik op <strong>de</strong> passa-<br />

giers. Op <strong>de</strong> eerste plaats aan stuurboord-<br />

zij<strong>de</strong> zat <strong>de</strong> grav<strong>in</strong> <strong>de</strong> Cheaulant. Ze zag erg<br />

bleek; haar oogen waren gesloten en haar<br />

kamenier liet haar aan een fleschje reukzont<br />

ruiken. Ik ken<strong>de</strong> dat type. Ze zijn zóó ont-<br />

vankelijk voor luchlziekte, dat ze reeds on-<br />

passelijk schijnen te wor<strong>de</strong>n op het moment,<br />

dat ze <strong>in</strong> een vliegmach<strong>in</strong>e slappen.<br />

Vlak achter haar zat <strong>de</strong> Groothertog, Mr.<br />

George, die onafgebroken naar <strong>de</strong> tasch<br />

staar<strong>de</strong>, welke zijn secretaris, die naast hem<br />

zat, aan zijn pols had geketend. Op <strong>de</strong> vol-<br />

gen<strong>de</strong> rij zaten <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> Franschen Duval en<br />

Beauprès, die zich klaarblijkelijk erger<strong>de</strong>n<br />

aan Mrs. Salter, die achter hen zat te mop-<br />

peren.<br />

Ik kon begrijpen, dat ze het vervelend, von-<br />

<strong>de</strong>n, want ze was blijkbaar zichzelf te Veel,<br />

en ik veron<strong>de</strong>rstel<strong>de</strong>, dat ze nog niets an<strong>de</strong>rs<br />

had gedaan dan zeuren en zaniken. Af en toe


Brunettes kunnen<br />

^NcvenBEKOORüJK<br />

"" h zijn als<br />

Het is een lek. dit Blond<strong>in</strong>es sterk <strong>de</strong><br />

undacht trekken. Dit komt. omddt zij un<br />

<strong>de</strong> verzorg<strong>in</strong>g van het haar gewoonlijk<br />

rqeer zorg beatc<strong>de</strong>ii dan Brunettes. Blon-<br />

d<strong>in</strong>es gebruiken een speciale shampoo.<br />

Thans kunnen ook Brunettes moot en be-<br />

koorlijk haar krijgen met <strong>de</strong>n gloed van<br />

duizen<strong>de</strong>n tichtreflexen. want NU-BRUIN<br />

met zijn 3 geheime bestand<strong>de</strong>elen maakt<br />

het haar mooier dan U ooit kon verwachten.<br />

Probeer vandaag nog NU-BRUIN. Zijn<br />

vitam<strong>in</strong>e F geeft Uw haar <strong>de</strong> levendige<br />

t<strong>in</strong>tel<strong>in</strong>g, die gezond haar kenmerkt.<br />

mrïïüïïT<br />

Vitam<strong>in</strong>e-Shampoo<br />

bonkte ze met haar stok op <strong>de</strong>n grond om<br />

haar woor<strong>de</strong>n kracht by te zetten.<br />

„Waarom gaan we nou nog niet, Julia?"<br />

vroeg ze met haar hooge, kraken<strong>de</strong> stem, die<br />

ie<strong>de</strong>re an<strong>de</strong>re conversatie onmogelijk scheen<br />

te maken. „Het is een schandaal, en ik zal<br />

er een klacht over <strong>in</strong>dienen, zoodra we <strong>in</strong><br />

Lon<strong>de</strong>n zun. Ze verlangen, dat je om tien<br />

uur hier bent, en dan zyn ze zélf nog niet<br />

klaar. Steward!"<br />

Steward Banks kwam onverstoorbaar uit<br />

zijn pantry. „Ja, Madam?" zei hy.<br />

„Waarom vertrekken we nog niet? Waar is<br />

<strong>de</strong> koetsier?"<br />

„Pardon, madam? Waar is.. wiè?"<br />

„Schei uil met je „pardon, madam!" Je<br />

hebt heel goed gehoord wat ik zei. Waar is<br />

<strong>de</strong> koetsier?"<br />

„Ze bedoelt <strong>de</strong>n piloot," verklaar<strong>de</strong> Julia<br />

wat zenuwachtig. „W<strong>in</strong>dt u toch niet zoo op,<br />

«rootma! We zullen heusch wel spoedig ver-<br />

trekken." K" » «=<br />

„Het is <strong>de</strong> gewoonte, madam, dat we niet<br />

vertrekken voordat <strong>de</strong> commandant aan<br />

boord is," zei Banks met <strong>de</strong> grootste waar-<br />

digheid.<br />

„Als <strong>de</strong> bestuur<strong>de</strong>r komt, stuur hem dan<br />

<strong>direct</strong> bij me," riep <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> dame opgewon-<br />

<strong>de</strong>n. „Dan zal ik hem eens zeggen wat ik van<br />

zoo'n toestand <strong>de</strong>nk." ,<br />

De steward boog even het hoofd en trok<br />

zich terug.<br />

„Stil toch wat, grootma," zei Julia.<br />

„Ik ben hel volkomen met u-eens, madam,"<br />

zei Branscombe. Hij zat gehe.'l achjter<strong>in</strong>, en<br />

nu stond hij op en boog zich vóór Mr. James<br />

heen, die zich kwaad wat terugtrok. Ze<br />

dienen op tijd Ie vertrekken!"<br />

Mrs. Sailer draai<strong>de</strong> zich om op haar<br />

plaats. „Als ik uw meen<strong>in</strong>g wil welen, zal ik<br />

ze wel vragen, jongeman!" zei ze.<br />

Op dat oogenblik zag ik door het raampje<br />

van <strong>de</strong> cab<strong>in</strong>e commandant Hogers komen,<br />

on mijn hart zonk <strong>in</strong> myn schoenen! Vlak<br />

achter Mrs. Salter zaten Mr. Smith en James,<br />

een paar verschrikkelijk onaangename kerels<br />

| VEfi WACHT.'<br />

ELEANOR POWELL<br />

<strong>in</strong> haar won<strong>de</strong>rbaarlijkste dans-creatie<br />

„HONOLULU"<br />

met ROBERT YOUNG<br />

GEORGE BURNS - GRACIE ALLEN<br />

om te zien, terwyl heelemaal achter<strong>in</strong> naast<br />

Mr. Branscombe nog altyd één plaats leeg<br />

was.<br />

Terry Brlnton had my <strong>in</strong> <strong>de</strong>n steek gela-<br />

ten, want geheel volgens <strong>de</strong> gewoonte, zou<br />

er niemand meer <strong>in</strong> het vliegtuig wor<strong>de</strong>n<br />

toegelaten zoodra <strong>de</strong> commandant aan boord<br />

gekomen was. We zou<strong>de</strong>n nu onmid<strong>de</strong>llijk<br />

vertrekken. Maar tot het laatste oogenblik<br />

hoopte ik nog, dat ik Terry Br<strong>in</strong>ton zou zien.<br />

terwyl hy aan kwam hollen, en die hoop<br />

werd pas voorgoed <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m <strong>in</strong>geslagen,<br />

toen Rogers aan boord kwam. We ken<strong>de</strong>n<br />

elkaar van gezicht, ofschoon we nooit samen<br />

had<strong>de</strong>n gevlogen.<br />

„Kom eens hier, jongeman," riep Mrs. Sal-<br />

ter tegen hem. „Kom eens hier, dan zal ik<br />

je vertellen wat ik van jullie <strong>de</strong>nk!"<br />

Hogers wierp een verbaas<strong>de</strong>n blik door <strong>de</strong><br />

cab<strong>in</strong>e.<br />

„Blyf daar ni^t staan kijken!" schreeuw<strong>de</strong><br />

Mrs. Salter. „Als jy <strong>de</strong> koetsier bent, komt<br />

dan hier."<br />

Zon<strong>de</strong>r een woord te zeggen draai<strong>de</strong> Hogers<br />

zich om en verdween <strong>in</strong> <strong>de</strong> voorste cockpit.<br />

Ik volg<strong>de</strong> hem en sloot <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur.<br />

„Waarom ben jy hier?" vroeg hy. terwyl<br />

hy zich op zijn plaats liet vallen. „Ze hebben<br />

me niet me<strong>de</strong>ge<strong>de</strong>eld, dat er een veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> bemann<strong>in</strong>g is aangebracht."<br />

Er was geen tijd om hem alles <strong>in</strong> détails<br />

uit te leggen, en daarom vertel<strong>de</strong> ik hem<br />

slechts, dat ik toestemm<strong>in</strong>g had gevraagd<br />

om een tocht als radio-telegrafist naar Groy-<br />

don te mogen maken. Toen <strong>de</strong>ed ik myn kop-<br />

telefoon om en vertrokken wy.<br />

We taxi-<strong>de</strong>n een e<strong>in</strong>d over het veld, draai-<br />

<strong>de</strong>n vóór <strong>de</strong>n w<strong>in</strong>d, kregen het „Alles <strong>in</strong><br />

or<strong>de</strong>! van <strong>de</strong>n contróle-toren en verhieven<br />

ons van <strong>de</strong>n grond. We beschreven een hal-<br />

ven cirkel boven het vliegveld en zetten toen<br />

koers <strong>in</strong> noor<strong>de</strong>lijke richt<strong>in</strong>g. Vóór ons uit<br />

op misschien een kilometer of tien afstand'<br />

e<strong>in</strong>dig<strong>de</strong> het zicht tegen een gryzen muur.'<br />

Ik stem<strong>de</strong> af op Le Bourget, en sprak met<br />

hen. We had<strong>de</strong>n kennis gekregen van het feit,<br />

dat <strong>de</strong> draadlooze telefoon, die zulke goe<strong>de</strong><br />

diensten had bewezen ty<strong>de</strong>ns tallooze vluch-<br />

ten, plaats zou maken voor een tele-<br />

grafisch systeem van kortegolf morse-co<strong>de</strong>,<br />

maar die veran<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g was er toen nog niet.<br />

13e bei<strong>de</strong> laatste letters van onze registratie<br />

waren XZ. en om verwarr<strong>in</strong>g te voorkomen,<br />

werd <strong>de</strong> letter Z vervangen door het woord<br />

Zanzibar.<br />

„Internationale X Zanzibar roept Le Bour-<br />

get op." zei ik. „Internationale X Zanzibar<br />

roept Le Bourget op. Over."<br />

Het antwoord kwam. „Hallo. Internationale<br />

A Zanzibar. Le Bourget antwoordt. Le Bour-<br />

get antwoordt. Over."<br />

Volgens <strong>de</strong>ze metho<strong>de</strong> vroeg ik om een<br />

rapport van <strong>de</strong> weersomstandighe<strong>de</strong>n en men<br />

antwoord<strong>de</strong> my, dat het zicht aan <strong>de</strong> Fran-<br />

sche kust en ver<strong>de</strong>r erg slecht was, en dat we<br />

op draadlooze aanwijz<strong>in</strong>gen zou<strong>de</strong>n moeten<br />

vertrouwen om veilig op Croydon te kun-<br />

nen lan<strong>de</strong>n.<br />

In<strong>de</strong>rdaad zaten wy spoedig genoeg <strong>in</strong> een<br />

dichten mist, waarby wy on<strong>de</strong>r <strong>in</strong>structies<br />

onzen koers vlogen op vierduizend meter<br />

hoogte. Na eenigen tyd zei ik Le Bourget<br />

vaarwel en riep Croydon op.<br />

Het antwoord dat ik kreeg, verbaas<strong>de</strong> mü<br />

en <strong>de</strong> peil<strong>in</strong>g, die zy gaven, en welke ons naar<br />

Lroydon zou moeten brengen, bewees, dat wy<br />

reeds twee myl uit onzen koers waren!<br />

Ik schreef <strong>de</strong> peil<strong>in</strong>g op en gaf ze aan Ho-<br />

MeUoGddwyn-Mayer. Won<strong>de</strong>r-Show | In <strong>de</strong> «-plsche kassen va'n d.n H.a0sch,n oLntuln ston<strong>de</strong>n twee LTTZ!^^<br />

1 men waren «cht-rose van kleur en had<strong>de</strong>n een mid<strong>de</strong>llijn van 25 centimeter.<br />

gers, die verbaasd keek en <strong>de</strong> mach<strong>in</strong>e vijf<br />

gra<strong>de</strong>n meer stuurboord zette. Ik was even-<br />

eens verbaasd, omdat <strong>de</strong> stem van Croydon<br />

mij totaal vreemd voorkwam, en omdat ik<br />

ze hoor<strong>de</strong> met een veel grootere sterkte dan<br />

ik ooit had meegemaakt. Daar ik niet eer<strong>de</strong>r<br />

dan over tien m<strong>in</strong>uten weer hoef<strong>de</strong> aan te<br />

roepen, keek ik eens achter my om te zien,<br />

hoe het stelletje zon<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge passagiers het<br />

maakte.<br />

De grav<strong>in</strong> lag achterover met gesloten<br />

oogen; ze zag doodsbleek en haar kamenier<br />

hield nog steeds het fleschje reukzout on<strong>de</strong>r<br />

haar neus. Mr. George staar<strong>de</strong> als gefasci-<br />

neerd naar <strong>de</strong> pols van zijn secretaris.<br />

Mrs. Salter had zich omgekeerd op haar<br />

plaats, zoodat zy er op kniel<strong>de</strong>, en zwaai<strong>de</strong><br />

heftig met een opgeheven arm, ongetwijfeld<br />

om <strong>de</strong> aandacht van <strong>de</strong>n steward te trek-<br />

ken. Ze was er zich blijkbaar <strong>in</strong> het geheel<br />

niet van bewust, dat Mrs. James en zyn<br />

metgezel keken alsof zy haar wel kon<strong>de</strong>n<br />

vermoor<strong>de</strong>n<br />

Mr. Branscombe hield zich rustig, terwyl<br />

er een ondoorgron<strong>de</strong>lijke glimlach om zyn<br />

lippen speel<strong>de</strong>. Achter <strong>de</strong> glazen <strong>de</strong>ur, die<br />

Banks' pantry van <strong>de</strong> rest van het vliegtuig<br />

scheid<strong>de</strong>, zag ik net een stukje van het witte<br />

jasje van <strong>de</strong>n steward.<br />

Toen riep ik Croydon weer op, en <strong>de</strong> pei-<br />

l<strong>in</strong>g, die ik kreeg, maakte, dat wy nog ver-<br />

<strong>de</strong>r naar stuurboord moesten zwenken. Het<br />

bleek, dat ons kompas geheel van streek<br />

was. Ik gaf <strong>de</strong> me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>in</strong>g door aan Ho-<br />

gers, die ze met een grauw aannam. Ik <strong>de</strong>nk,<br />

dat hy my <strong>de</strong> schuld gaf van <strong>de</strong>n onjuisten<br />

koers.<br />

Ik keek nog eens om my heen. en terwyl<br />

ik dat <strong>de</strong>ed, zag ik, dat <strong>de</strong> steward zich<br />

naar Mrs. Salter begaf. Ze zag, er uit, alsof ze<br />

hem wel een klap <strong>in</strong> zijn gezicht had willen<br />

geven, maar hij keer<strong>de</strong> onverschillig naar<br />

zijn dome<strong>in</strong> terug en verscheen even later<br />

weer met een glas bier. dat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> dame tot<br />

mijn niet ger<strong>in</strong>ge verbaz<strong>in</strong>g <strong>in</strong> één teug leeg-<br />

dronk!<br />

Ik meen<strong>de</strong>, dat we nu wel zoowat <strong>de</strong> En-<br />

gelsche kust gepasseerd moesten zyn en ter-<br />

wyl ik nog steeds <strong>de</strong> cab<strong>in</strong>e <strong>in</strong> het oog hield,<br />

riep ik Croydon weer op. Tot myn teleur-<br />

stell<strong>in</strong>g en verbaz<strong>in</strong>g kreeg ik geen ant-<br />

woord.<br />

Hallo, Croydon.... Hallo, Croydon.... X<br />

Zanzibar roept u op...." zei ik vergeefs tot<br />

myn ontvanger, terwyl wij ver<strong>de</strong>r vlogen<br />

door <strong>de</strong>n ondoordr<strong>in</strong>gbaren mist. Maar ik<br />

kreeg geen antwoord. Wat kon er aan <strong>de</strong><br />

hand zyn?<br />

Ondanks mijn angst, of misschien wel<br />

juist daardoor, keek ik achter my <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

cab<strong>in</strong>e. Ik zag hoe Jimmy Banks nu klaar-<br />

blijkelijk zyn geduld verloor tegenover Mrs.<br />

Salter en zich met een driftig gebaar om-<br />

draai<strong>de</strong> en naar zijn pantry terugkeer<strong>de</strong>.<br />

„Hallo. Croydon...." riep ik weer, en<br />

plotsel<strong>in</strong>g kreeg ik antwoord. Ik voel<strong>de</strong> my<br />

werkelijk opgelucht, maar ik was nog niet<br />

geheel gerustgesteld. Ik was stellig over-<br />

tuigd, dat er iets niet <strong>in</strong> or<strong>de</strong> moest<br />

zyn met myn ontvanger; misschien een los-<br />

se draad of iets <strong>de</strong>rgelijks. Ik kreeg echter<br />

myn peil<strong>in</strong>g en we zwenkten weer ver<strong>de</strong>r<br />

naar stuurboord. Maar toen ik om een her-<br />

hal<strong>in</strong>g vroeg, kreeg ik geen antwoord, en<br />

toen zei er een stem:<br />

„Ik kan je signalen niet goed krygen, X<br />

Zanzibar. Als je je zen<strong>de</strong>r niet kunt herstel-<br />

len, kun je beter lan<strong>de</strong>n! Je positie is.<br />

Op <strong>de</strong> terrassen van het Kurhaus te Scheven<strong>in</strong>gen werd een Concours d'Elagance gehou<strong>de</strong>n voor dames,<br />

begeleid door een of twee hon<strong>de</strong>n. - Een overzicht.<br />

*<br />

— 23 -<br />

Stop <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>in</strong> bed ...<br />

ze maken me dol!<br />

. Alles werkt op Uw zenuwen .... zelfs <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren. Ge voelt U te slap om te lachen.<br />

Hoofdpijn, moeheid, stramheid <strong>in</strong> armen en<br />

beenen .... le<strong>de</strong>ren avond hetzelf<strong>de</strong> liedje.<br />

Al die klachten wijzen op uitputt<strong>in</strong>g door<br />

onzuiver bloed I Duizen<strong>de</strong>n menschen, die<br />

zich nu fit en vroolijk voelen, had<strong>de</strong>n eens<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> klachten .... tot zij Kruschen Salts<br />

probeer<strong>de</strong>n. Zij voel<strong>de</strong>n hun vroegere levens-<br />

lust en energie terugkeeren. Dat <strong>de</strong><strong>de</strong>n Kru-<br />

schen's m<strong>in</strong>erale zouten. En dat kunnen ze<br />

ook voor U doen. Kruschen spoort lever, nieren<br />

en <strong>in</strong>gewan<strong>de</strong>n aan tot nieuwe werkkracht,<br />

zoodat <strong>de</strong>ze bloedzuiveren<strong>de</strong> organen op natuur-<br />

lijke wijze alle onzuiverhe<strong>de</strong>n uit Uw gestel<br />

filteren. Neem regelmatig Kruschen Salts en<br />

over enkele weken zult ge voelen, dat ge allengs<br />

weer <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>wordt. Kruschen Salts verkrijgbaar<br />

bij apothekers en drogisten k f 0.40, / 0.75 en<br />

/ 1.60 (extra groot pak). Fabrikanten : E. Grif-<br />

fiths Hughes Ltd., Manchester (Engeland).<br />

Opgericht 1756.<br />

De stem zweeg plotsel<strong>in</strong>g en na vergeefs<br />

geprobeerd te hebben iets aan myn zen<strong>de</strong>r<br />

te ont<strong>de</strong>kken dat niet <strong>in</strong> or<strong>de</strong> was, schreef<br />

ik <strong>de</strong> me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>in</strong>g op voor Hogers en keek<br />

weer naar <strong>de</strong> passagiers. De steward was te-<br />

ruggekomen met een twee<strong>de</strong> glas bier!<br />

Hogers gaf wat m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gas en begon voor-<br />

zichtig te dalen. Hij boog zich naar my<br />

over, waarom ik myn koptelefoon af<strong>de</strong>ed.<br />

„Ga het even aan Banks zeggen," zei hy.<br />

„Vertel het eerst aan hem, en dan aan <strong>de</strong><br />

passagiers. We zullen waarschijnlijk een<br />

hevigen schok krijgen, maar zeg het hun<br />

niet. Stel ze gerust. ..."<br />

Ik g<strong>in</strong>g naar Banks en merkte, dat hij<br />

erg bleek zag. Waarschijnlijk had hij reeds<br />

begrepen dat er moeilijkhe<strong>de</strong>n dreig<strong>de</strong>n.<br />

De bei<strong>de</strong> Franschen, die eveneens ervaren<br />

reizigers waren, schenen ook bezorgd te zijn,<br />

maar <strong>de</strong> rest scheen er absoluut geen ver-<br />

moe<strong>de</strong>n van te hebben, dat er iets niet <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong>n haak was. Ik vertel<strong>de</strong> hun, dat wy moes-<br />

ten lan<strong>de</strong>n, maar dat er geen enkel gevaar<br />

was, als zij maar bleven zitten.<br />

Mrs. Salter verloor <strong>direct</strong> haar bewustzijn.<br />

Toen klonk er een schurend geluid en ik<br />

zag hoe er takken voorbij het raampje<br />

zwiepten. De grav<strong>in</strong> gil<strong>de</strong>. We had<strong>de</strong>n blijk-<br />

baar <strong>de</strong> toppen van eenige boomen geraakt.<br />

Na RKO Radio's „Sneeuwwitje" en „Gunga D<strong>in</strong>"<br />

komen nu Astaire - Rogers <strong>in</strong><br />

„The story of Vernon and<br />

Irene Castle"<br />

en Irene Dunne en Charles Boyer <strong>in</strong><br />

„Love affair"


»ril<br />

DRIE POPPEN AAN <strong>HET</strong> STRAND<br />

)\ /T ' 2<br />

ran da en Jane keken elkaar aan en slaak-<br />

^^VA ten een ^^P 60 zucht.<br />

..Wat is er toch met jullie, k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren?"<br />

vroey <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>rjuffrouw.<br />

..Ik zou zoo graag naar het strand willen." zei<br />

Miranda. ..en Jane verlangt er ook zoo naar!"<br />

..Maar dat kan immers niet. ' antwoord<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>rjuffrouw. ..Hoe zou<strong>de</strong>n wij daar moeten<br />

komen 7 Wij zijn maar poppen, en poppen moeten<br />

leeren thuis te blijven als <strong>de</strong> meisjes, die hen<br />

ca<strong>de</strong>au hebben gekregen, uit zijn!"<br />

..lullie zou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong>n sneltre<strong>in</strong> kunnen gaan."<br />

merkte plotsel<strong>in</strong>g <strong>de</strong> stationschef van <strong>de</strong>n speelgoedtre<strong>in</strong><br />

op. ..Over een paar m<strong>in</strong>uten vertrekken<br />

wij."<br />

..O. laten we dat doen," riep Jane, <strong>in</strong> haar<br />

handjes klappend van plezier. ..Toe. juf. zeg ja!<br />

Zeg alsjeblieft ja!"<br />

Eenige m<strong>in</strong>uten later pufte <strong>de</strong> expres het station<br />

uit. terwijl juf. Miranda en Jane een gemakkelijk<br />

plaatsje bij <strong>de</strong> raampjes gevon<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n.<br />

Het was een heerlijke tocht, waar zij erg veel<br />

van genoten, en toen zij e<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk aan het strand<br />

gekomen waren, wil<strong>de</strong>n <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren <strong>direct</strong> <strong>de</strong><br />

zee <strong>in</strong>. Poppen-k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren lijken vee! op echte k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren:<br />

ze v<strong>in</strong><strong>de</strong>n het ook heerlijk om naar hartelust<br />

<strong>in</strong> het water te mogen plassen.<br />

Miranda was het eerst klaar, en toen zij op <strong>de</strong><br />

tre<strong>de</strong>n van haar badkoetsje op juf zat te wachten,<br />

ont<strong>de</strong>kte zij opeens mijnheer Groen, <strong>de</strong> kikvorsch.<br />

en mijnheer Teddy, <strong>de</strong> Beer. die uit zee kwamen<br />

en nu hand <strong>in</strong> hand op het strand een ron<strong>de</strong>dansje<br />

begonnen te maken van louter levensvreugd,<br />

..Dag mijnheer Teddy, dag mijnheer Groen."<br />

riep Miranda.<br />

..Hallo." riepen mijnheer Groen en mijnheer<br />

Teddy tegelijk. ..Dus jullie zijn ook hier gekomen?<br />

Nou. wat je gelijk hebt! Kom maar gauw. het<br />

water is verrukkelijk!"<br />

Even later verscheen ook juf en Jane, en hoewel<br />

<strong>de</strong> eerste er aanvankelijk niet veel voor voel<strong>de</strong><br />

om zoo dol en luidruchtig <strong>in</strong> zee rond te spr<strong>in</strong>gen<br />

als <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren en mijnheer Groen en mijnheer<br />

r^BW*^<br />

VACANTIE AAN ZEE<br />

Lu is het vacantie,<br />

Nu gaan we naar zee!<br />

We nemen <strong>de</strong> schopjes<br />

En emmertjes mee!<br />

We graven en bouwen.<br />

Een slot en een gracht,<br />

Met wallen en poorten,<br />

't Wordt waarlijk een pracht!<br />

Dan doen we een wedstrijd<br />

Om 't sterkste kasteel.<br />

Want als het straks vloed wordt,<br />

Eischt 't water zijn <strong>de</strong>el.<br />

Maar één fort wordt w<strong>in</strong>naar.<br />

Dat is favoriet.<br />

Het staat er heel trots nog —<br />

Maar läng duurt het nietl<br />

Een golf overspoelt het.<br />

Uit is 't met <strong>de</strong> pret.. ..<br />

Maar morgen is 't leest weer —<br />

Nu gaan we naar bed....!<br />

— 24 -<br />

Teddy, liet zij zich toch niet lang smeeken en<br />

weldra had het vijftal <strong>de</strong> grootste pret.<br />

Na verloop van een uurtje verdwenen mijnhee"-<br />

Groen en mijnheer Teddy echter en bleven juf en<br />

<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren nog een poosje <strong>in</strong> het zand spelen.<br />

En toen riep juf: „Maar nu moeten we heusch<br />

naar huis. k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, want we mogen <strong>de</strong>n sneltre<strong>in</strong><br />

niet missen!"<br />

Miranda zou het niet erg hebben gevon<strong>de</strong>n, als<br />

ze <strong>de</strong>n tre<strong>in</strong> niet had<strong>de</strong>n gehaald, en ik ben er<br />

wel zeker van, dat Jane er precies zoo over<br />

dacht, maar juf stond er op, dat zij <strong>direct</strong> naar<br />

huis zou<strong>de</strong>n gaan. Ze waren al laat, en ze dien<strong>de</strong>n<br />

<strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval te zorgen, dat zij weer op tijd thuis<br />

waren. Maar helaas ... na een paar m<strong>in</strong>uten<br />

kwamen zij tot <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g dat zij reeds te laat<br />

waren, en dat <strong>de</strong> tre<strong>in</strong> vertrokken was.<br />

Nadat zij ik weet niet hoeveel dwaze vragen<br />

aan <strong>de</strong> stationsbeambten had<strong>de</strong>n gesteld, keer<strong>de</strong>n<br />

juf en <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren weer terug naar het<br />

strand en toen begon juf opeens te huilen.<br />

En toen Jane zag. dat juf huil<strong>de</strong>, begon zij ook.<br />

en weldra volg<strong>de</strong> nu Miranda, want die <strong>de</strong>ed<br />

altijd wat ze an<strong>de</strong>ren zag doen.<br />

Een heele poos klonk het ..hi-boe-hi" <strong>de</strong>r drie<br />

poppen over het verlaten strand en toen verscheen<br />

opeens Jan, <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> visscher,<br />

..Hé, waar is al dat lawaai voor?" riep hij.<br />

..Houd je roer recht, en vertel me. wat er aan <strong>de</strong><br />

hand is."<br />

..We hebben <strong>de</strong>n sneltre<strong>in</strong> gemist en nu kunnen<br />

we niet meer naar huis." zei juf schreiend.<br />

..Dat kunnen jullie wél." zei Jan. „Dacht je nu<br />

heusch. dat tre<strong>in</strong>en onmisbaar zijn? Hier ligt mijn<br />

boot; stap maar <strong>in</strong>. dan breng ik jullie veilig en<br />

wel naar huis!"<br />

In het eerst voel<strong>de</strong> juf er niet veel voor. want<br />

ze was erg bang van varen, maar ten slotte liet<br />

ze zich toch overhalen en zoo stapte ze met <strong>de</strong><br />

bei<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren aan boord van Jans visschersboot,<br />

Miranda en Jane von<strong>de</strong>n het tochtje heerlijk, en<br />

op het laatst begon ook juf er pleizicr <strong>in</strong> te krijgen.<br />

Toen het echter donker begon te wor<strong>de</strong>n en ze nog<br />

maar steeds ver<strong>de</strong>r zeil<strong>de</strong>n, vroeg zij <strong>de</strong>n visscher<br />

toch alsjeblieft maar terug te keeren!<br />

..Terugkeeren?" vroeg <strong>de</strong>ze verbaasd. ..Waarom?<br />

Ha-ha! Als we terugkeeren, gaan we verkeerd; dit<br />

is <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g!" En hij wuif<strong>de</strong> rnet zijn hand<br />

naar <strong>de</strong> wij<strong>de</strong>, open. donkere zee . . .<br />

En toen kwam <strong>de</strong> grootste verrass<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n<br />

dag. want juist toen juf begon te <strong>de</strong>nken dat <strong>de</strong><br />

visscher hen wil<strong>de</strong> ontvoeren, zooals <strong>de</strong> piraten<br />

<strong>in</strong> vroeger eeuwen wel had<strong>de</strong>n gedaan, voeren zij<br />

een donkere spelonk b<strong>in</strong>nen en nadat rij nog<br />

eenige secon<strong>de</strong>n waren doorgezeild. werd het weer<br />

licht en kwamen zij tot <strong>de</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g, dat zij <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> badkamer waren, precies boven <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>r-<br />

kamer!<br />

De visscher hielp hen uitstappen en zoo e<strong>in</strong>dig<strong>de</strong><br />

een heerlijke dag aan het strand , . .<br />

■<br />

en ik dacht, dat ons laatste uur<br />

geslagen was. Men kon zich dus<br />

mijn verlicht<strong>in</strong>g voorstellen, toen<br />

bleek, dat we een uitsteken<strong>de</strong><br />

land<strong>in</strong>g had<strong>de</strong>n gemaakt!<br />

„Prachtig gedaan," riep Brans-<br />

combe. Hy sprong op, en viel<br />

toen weer neer. Hij had een he-<br />

vigen slag van Banks gekregen!<br />

„Blijven zitten, allemaal!"<br />

schreeuw<strong>de</strong> Banks. „Wie zich<br />

verroert, krijgt een kogel!" Hij<br />

had een revolver <strong>in</strong> zijn hand.<br />

„Gauw wat, jongens!"<br />

Smith en James sprongen op;<br />

<strong>de</strong> eerste wierp zich op my; <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>r snel<strong>de</strong> naar <strong>de</strong> cokpit. Ik<br />

ben tamelijk sterk maar ik was<br />

geen party voor Smith, die my<br />

tegen <strong>de</strong>n grond sloeg en mijn<br />

hoofd begon te bewerken, tot hij<br />

zelf plotsel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> elkaar zakte!<br />

Ik duw<strong>de</strong> hem opzij, want hij<br />

was boven op mij gevallen, en<br />

stond op. Naast mij stond Mrs.<br />

Salter, een revolver <strong>in</strong> <strong>de</strong> eene, en<br />

haar stok <strong>in</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re hand. De<br />

revolver leek op die van Banks,<br />

en ik zag. dat <strong>de</strong> steward languit<br />

<strong>in</strong> het looppad lag. Klaarblijkelyk<br />

had Mrs. Salter mijn aanvaller<br />

ook builen gevecht gesteld. Naast<br />

hem lag James. ...<br />

„Ha-ha," zei Mrs. Salter, met<br />

haar hoofd een beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

richt<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n bewusleloozen<br />

steward makend, „hij dacht, dat ik<br />

flauwgevallen was. Heeft diè zich<br />

even vergist!" Zy glimlachte te-<br />

gen haar fikschen slok. Heur<br />

haar en mutsje zaten verward, en<br />

plotsel<strong>in</strong>g rukte zij ze af. Een<br />

paar oorbellen g<strong>in</strong>gen mee... .<br />

„Terry...." zei ik verbaasd.<br />

„Ja." grijns<strong>de</strong> Terry. „Het zat<br />

zóó. Terwijl ik een oogje op <strong>de</strong><br />

mach<strong>in</strong>e hield gisterenavond,<br />

toen ze <strong>in</strong> <strong>de</strong>n hangar stond, zag<br />

ik, dat onze vriend Banks er heen<br />

g<strong>in</strong>g. Hij had een rol draad bij<br />

zich en wat gereedschappen, en<br />

begon aan <strong>de</strong> radio-<strong>in</strong>strumenten<br />

te knoeien. Vandaar begaf hy<br />

zich naar zijn pantry, en bleef<br />

daar ook eenigen tijd. Ik vorm<strong>de</strong><br />

verschei<strong>de</strong>ne theorieën om zijn<br />

gedrag te kunnen verklaren en<br />

ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> na Ie kunnen gaan, of<br />

ze juist waren, vermom<strong>de</strong> ik mij<br />

als een ou<strong>de</strong> dame. Hij mocht niet<br />

weten, dat ik aan boord was,<br />

want dan zou hy misschien arg-<br />

waan hebben gekregen. Tusschen<br />

twee haakjes, laat ik je even<br />

voorstellen aan Julia —■ Julia,<br />

kom eens hier."<br />

„Ja, groolma!" Een grijnzen<strong>de</strong><br />

Longen kwam naar voren, een<br />

ïrandvol blon<strong>de</strong> krullen on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>n arm.<br />

„Julia, alias Bob<strong>in</strong> Elliot, mijn<br />

assistent! Geef Mr. Thornley <strong>de</strong><br />

hand," beval Terry lachend, en<br />

toen vervolg<strong>de</strong> hij: „Ik besprak<br />

mijn plaats aan stuurboordkant, c.ndat<br />

Banks daar gisterenavond ook een heelen<br />

tijd bezig was geweest, en toen ik nog maar<br />

nauwelijks op mijn plaats zat, ont<strong>de</strong>kte ik<br />

reeds <strong>de</strong> dra<strong>de</strong>n, die hij gisterenavond langs<br />

<strong>de</strong>n stuurboordkant moet hebben aangelegd,<br />

van jouw radio-toestel naar zijn pantry. Je<br />

moei namelijk weten, dat Banks <strong>in</strong> zyn pan-<br />

try een telefoon verborgen had en een toe-<br />

Rosemary Lane<br />

filmster van<br />

Warner Bros, <strong>in</strong><br />

..Vier Dochters"<br />

PEPSODENT<br />

TANDPASTA<br />

...BEVAT IRIUM<br />

VOOR GROOTERE<br />

REINIGENDE WERKING<br />

Een vroolijke schitte-<br />

r<strong>in</strong>g van parelwitte<br />

tan<strong>de</strong>n verhel<strong>de</strong>rt Uw<br />

gelaat - zoodra U op-<br />

kijkt - zoodra U glim-<br />

lacht. Dat is <strong>de</strong> groote<br />

verrass<strong>in</strong>g van IRIUM<br />

<strong>in</strong> Pepso<strong>de</strong>nt. En wel<br />

op een zoo volmaakt<br />

veilige manier!<br />

Pepso<strong>de</strong>nt met Irium<br />

is absoluut onscha-<br />

<strong>de</strong>lijk voor het<br />

teere tand-<br />

glazuur.<br />

rMii/ UW<br />

vDmiw <strong>WEEKBLAD</strong><br />

VROUW MEVROUW<br />

Wekelijks 10 ets. met BIJOU<br />

stel, waarmee hy <strong>in</strong> staat was jouw radio-<br />

signalen af te tappen en onhoorbaar te ma-<br />

ken "<br />

Ik knikte en begreep nu opeens alles. Ik<br />

begreep nu ook, waarom <strong>de</strong> stem uit Croy-<br />

don mij zoo vreemd had toegeschenen! Het<br />

was Banks' stem geweest! Ik her<strong>in</strong>ner<strong>de</strong> het<br />

mij nu dui<strong>de</strong>lyk, al had hy ze veran<strong>de</strong>rd!<br />

„Kyk nu eens, of je ergens politie kunt<br />

— 25 -<br />

5. Beichermt Uw kleed<strong>in</strong>g tegen transpiratie-<br />

maakt tous-brai overbodig.<br />

Dr. H. NANNING's<br />

Zetpillen tegen<br />

Aambeien<br />

werken pijnstillend en genezeo <strong>in</strong><br />

korten tijd <strong>de</strong> ontstoken slijmvliezen.<br />

De<br />

naakt het <strong>in</strong>brengen leei gemakkelijk.<br />

Verkrijgbaar bij «11e Apothekers en<br />

Dreg. a f 1.50 per doosje van 12 stuks<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Bill," zei Terry, „Neem Julia mee,<br />

je zult merken, dat je heel goed op haar kunt<br />

steunen...."<br />

We had<strong>de</strong>n spoedig politie gevon<strong>de</strong>n, en<br />

voordat Banks met zijn trawanten bijkwa-<br />

men, waren zy reeds geboeid.<br />

En zoo e<strong>in</strong>dig<strong>de</strong> mijn avontuur aan boord<br />

van <strong>de</strong> „Invicta".


TOULON Frankri f$le oorloqj haven<br />

Het spreekt wel haast vanzel», dat, nu <strong>de</strong> Mid<strong>de</strong>llandsche Zee d<br />

l,d, namelijk <strong>de</strong> pest, die er zeer vele slachtoffers maakte. De Royaoogenblik<br />

<strong>in</strong> het mid<strong>de</strong>lpunt <strong>de</strong>r politieke belangstell<strong>in</strong>g sta.<br />

n lever<strong>de</strong>n U\ 1793 <strong>de</strong> stad over aan <strong>de</strong> Engelschen, maar het repuaandacht<br />

<strong>de</strong>r wereld geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong>n laatsten tijd vooral gev<br />

■<strong>in</strong>sche leger dwong <strong>de</strong>n vijand zich terug te trekken. Napoleon, die<br />

is op <strong>de</strong> oorlogshavens aan <strong>de</strong> kusten van <strong>de</strong>zen blauwgroenen<br />

, nog <strong>de</strong> eenvoudige, maar kundige artillerie-officier Bonaparte was,<br />

spiegel. Een van die havens is het Fransche Toulon, een even<br />

waardige als schoone stad, waarvan <strong>de</strong> encyclopedie zegt dat<br />

It aan <strong>de</strong>ze militaire manoeuvre <strong>de</strong>elgenomen,<br />

eduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong> eeuw «enool Toulon een ongeken<strong>de</strong> weleen<br />

stad en vest<strong>in</strong>g van <strong>de</strong>n eersten rang <strong>in</strong> Frankrijk, behooren<strong>de</strong> U t/: lt De haven breid<strong>de</strong> zich steeds meer uit, het wapen-arsenaal nam<br />

<strong>de</strong>partement Va r, eerste militaire haven van het land en provian<strong>de</strong>d<br />

<strong>in</strong> omvang en aanzien, en er ontstond een geheel nieuwe stad. In<br />

centrum van het Mid<strong>de</strong>llandsche Zee-eska<strong>de</strong>r.<br />

ober van het jaar 1893 bezocht het Russische vloot-eska<strong>de</strong>r <strong>de</strong> stad,<br />

Deze droge opsomm<strong>in</strong>g is niet bepaald <strong>in</strong> slaat ons eenige <strong>in</strong>t«<br />

bezegel<strong>in</strong>g van het verdrag tusschen Rusland en Frankrijk.<br />

voor Toulon <strong>in</strong> te boezemen. Nietwaar, U zoudt er niet toe komei<br />

' -e eigenlijke haven van Toulon Is niet één groote kóm, maar bestaat<br />

op Uw vacantiereis Toulon te bezoeken, naar aanleid<strong>in</strong>g van die<br />

verschei<strong>de</strong>ne kle<strong>in</strong>ere bass<strong>in</strong>s: ten eerste.<strong>de</strong> ou<strong>de</strong> ree<strong>de</strong> van Henprozaïsche<br />

me<strong>de</strong><strong>de</strong>el<strong>in</strong>gen. U gelooft het well En toch., mocht<br />

IV (die dan ook „Darse Viellle" heet), waar <strong>de</strong> booten liggen, die<br />

Frankrijk reizen en <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt van <strong>de</strong>ze havenstad komen, verzuim<br />

r excursies en rondvaarten dienen; aan <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren kant van <strong>de</strong>n<br />

met Uw schre<strong>de</strong>n er heen te richten. Toulon heeft namelijk doo<br />

Nggmg zijn historie zijn beteekenis voor han<strong>de</strong>l en politiek, een<br />

jangsweg ligt <strong>de</strong> groote ree<strong>de</strong> met <strong>de</strong> torpedo's.<br />

'an <strong>de</strong>n oostelijken kant v<strong>in</strong>dt men <strong>de</strong> kle<strong>in</strong>e Marchand-haven, <strong>de</strong><br />

bijzon<strong>de</strong>r e^en karakter, dat <strong>de</strong>ze stad stempelt tot een <strong>de</strong>r opmerl<br />

ste van „la douce France". * jwe ree<strong>de</strong> of Vauban-ree<strong>de</strong>*), <strong>de</strong> ree<strong>de</strong> van Castigneau, <strong>de</strong> ree<strong>de</strong><br />

Mlssiessy, die voor <strong>de</strong> militaire marir« -. gereserveerd.<br />

ve kle<strong>in</strong>e ree<strong>de</strong>, waar <strong>de</strong> pantsersch» ^ w^ijn gemeerd, staat <strong>in</strong> verd<strong>in</strong>g<br />

met <strong>de</strong> groote ree<strong>de</strong> door een sn^ikn waterweg, welke tusschen<br />

, grooten toren en het fort „l'Aigulllette" ligt, verlengd door een<br />

ge pier. De groote ree<strong>de</strong> strekt zich uil tusschen <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> schier-<br />

Toulon heeft hon<strong>de</strong>rd vijftien duizend <strong>in</strong>woners en is bijzon<strong>de</strong>r s'<<br />

gelegen aan <strong>de</strong>n Oostelijken oever van 'n prachtige baai, la Petite<br />

die als het ware afgesloten wordt door het schiereiland Cépet T<br />

is voorts ge<strong>de</strong>eltelijk gebouwd op <strong>de</strong> eerste heuvelachtige verheff<br />

van het groote massieve kalksteengebergte, dat bekroond wordt<br />

donkere wou<strong>de</strong>n.<br />

• J 6 B« d 'J di * te 1 tij<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rome<strong>in</strong> en <strong>de</strong>n naam Telo Martus droe<br />

s<strong>in</strong>ds 541 <strong>de</strong> zetel van een aartsbisschop. Het was Hendrik IV di<br />

plaats eigenlijk <strong>in</strong> een vest<strong>in</strong>g veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> door ze te doen ómr<br />

met versterkte muren; en die er eveneens een haven van maakte.<br />

Uat <strong>de</strong> fortificatie voor haar taak berekend was, bleek <strong>in</strong> 1707<br />

zij weerstand bood aan het Oostenrijksch-Sardijnsche leger en<br />

Engelsch-Hollandsche vloot. In 1720 weerstond Toulon een an<br />

I. Ontschaplng van matrozen op een <strong>de</strong>r ka<strong>de</strong>n.<br />

ï. Krui.ers «n torpedojagen van hat Franache Mid<strong>de</strong>llandsche Zaa<br />

<strong>de</strong> oorlogthaven.<br />

m<strong>de</strong>n Glens en Cépet. r i. -L c _<br />

^oo Is Toulon, <strong>de</strong> eerste oorlogs- en han<strong>de</strong>lshaven van Frankrijk, ten<br />

rkwaardige, veelzijdige, drukke stad. Een stad, die een bezoek alles-<br />

; waard Is en wier schoone havens noodigen tot een rondvaart door<br />

verschillen<strong>de</strong> bass<strong>in</strong>s.<br />

/auban wai d.gon», dl* da vail<strong>in</strong>gwarlcan voltooid».<br />

Aan <strong>de</strong> benoemd, ka<strong>de</strong> van Cronatadt. waar zich *•'')*• ""'»•"J^ , "£! ,<br />

"ndan. en waar hat ttaeda aan druk va-et-vlant Is van allarlal sehapallnfan.<br />

•skadJEan <strong>de</strong>r b<strong>in</strong>nenhavens, aan da Quai da la Suisse.<br />

Ean dreigen<strong>de</strong> lucht boven aan dreigend zeekastaal.<br />

MM<br />

ir**


SéÊ<br />

BI ^^ /<br />

* / !A S<br />

a ;>-<br />

><br />

t&Ntik<br />

^5<br />

-<br />

f W<br />

,<br />

- ■<br />

■<br />

— - -.-.<br />

Dit is Tanambo, het dorp van <strong>de</strong>n slimmen visscher. Het ligt <strong>in</strong> een<br />

vergeten dal, op het eiland Reunion. Een kle<strong>in</strong> riviertje sl<strong>in</strong>gert zich door<br />

het dal en is op heel Reunion bekend om <strong>de</strong> smakelijke visschen, die er<br />

<strong>in</strong> zwemmen. Maar met het net of <strong>de</strong>n hengel zijn zij zeer moeilijk te<br />

vangen, want <strong>de</strong> visschen zijn niet talrijk en het riviertje stroomt zeer<br />

snel. En toen kreeg <strong>de</strong> slimme Tucubar een i<strong>de</strong>e ...<br />

PE SLIMME YKKHER<br />

UN TAN AM B'<br />

dieqeen vfsscherslaHjn ^preekp!<br />

PVe meeste visschers staan er om bekend, dat zij nogal een<br />

*-' aardfg woordje Latijn spreken, onverschillig of zij die taal<br />

al of niet geleerd hebben. Maar dat schijnt er ook niet <strong>direct</strong><br />

voor noodig te zijn . . .<br />

Intusschen is er één visscher - <strong>de</strong> an<strong>de</strong>ren natuurlijk niet<br />

te na gesproken - die zich van <strong>de</strong> <strong>in</strong>ternationale visscherstaal<br />

niet bedient, en die het ook niet nóódig heeft te doen. Wij<br />

bedoelen <strong>de</strong>n slimmen visscher van Tanambo, dien wij hier<br />

voor onze lezers <strong>in</strong> actie afbeel<strong>de</strong>n.<br />

Tanambo is een kle<strong>in</strong> plaatsje op een afgelegen plek van<br />

het eiland Reunion <strong>in</strong> <strong>de</strong>n Indischen Oceaan, en <strong>de</strong> visscher,<br />

op wien wij Uw aandacht willen vestigen, heet Tucubar.<br />

Het heele - uit zes huizen bestaan<strong>de</strong> plaatsje - is ver-<br />

schrikkelijk trots op hem. Als er een vreem<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g naar<br />

Tanambo komt, dan wijst men hem Tucubar <strong>direct</strong> aan en<br />

raakt men niet uitgepraat over zijn handigheid om <strong>de</strong> visschen<br />

te verschalken, en als het èénigsz<strong>in</strong>s kan, moet <strong>de</strong> vreem<strong>de</strong>-<br />

l<strong>in</strong>g hem vergezellen op zijn tocht naar het kle<strong>in</strong>e bergriviertje,<br />

waar <strong>de</strong> visschen blijkbaar nooit wijzer wor<strong>de</strong>n en nog altijd<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> val loopen, die Tucubar voor hen opstelt. Maar hij bezit<br />

taää^<br />

, dan ook een <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad orig<strong>in</strong>eel systeem<br />

Dit is Tucubar. <strong>de</strong> slimme om zi Jn buit b<strong>in</strong>nen te halen, en onze<br />

visscher van Tanambo. foto's laten zien, hoe hij dit doet...<br />

. ■<br />

.<br />

lÜ^ä*<br />

ww-<br />

Tucubar is er met eenige vrien<strong>de</strong>n<br />

en bezoekers op uitgetrokken (foto<br />

l<strong>in</strong>ks). Het water is hier hel<strong>de</strong>r en<br />

doorzichtig, en <strong>de</strong> zon schijnt er pre-<br />

cies op. En dit is allemaal gewichtig<br />

voor <strong>de</strong>n slimmen visscher, zoodat<br />

hij hier aan land stapt... Tucubar<br />

haalt nu (zie hiernaast) een grooten,<br />

van hout gesne<strong>de</strong>n visch tevoorschijn,<br />

die er precies zoo uitziet als <strong>de</strong> vis-<br />

schen, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> rivier zwemmen.<br />

■it m-jT:<br />

1^<br />

-<br />

- k<br />

*- J.-LLS<br />

* *Séh<br />

y&Cf<br />

Hij heeft een fonkelend oog van groen<br />

glas en is zilvergrijs geverfd. De<br />

houten visch wordt vervolgens aan een<br />

langen stok bevestigd en ongeveer drie<br />

meter ver <strong>in</strong> het water geschoven.<br />

Precies zooals men het op boven-<br />

staan<strong>de</strong> foto rechts kan zien. Het<br />

an<strong>de</strong>re e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong>n stok heeft hij<br />

aan zijn voet bevestigd en <strong>in</strong> zijn<br />

hand heeft hij een speer genomen<br />

met twee scherpe punten.<br />

En nu beg<strong>in</strong>t <strong>de</strong><br />

slimme visscher<br />

met zijn voet <strong>de</strong>n<br />

houten visch lang-<br />

zaam open neer te<br />

bewegen. De zon<br />

schijnt recht op<br />

<strong>de</strong>n visch.die <strong>in</strong> het<br />

water bedrieglijk<br />

op 'n echten visch<br />

lijkt — zóó be-<br />

drieglijk zelfs, dat<br />

hij <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re vis-<br />

schen aanlokt. En<br />

daarop wacht Tu-<br />

cubar, terwijl hij<br />

zijn speer gereed<br />

houdt. . . Kijk, <strong>de</strong><br />

heen en weer<br />

zwemmen<strong>de</strong> hou-<br />

ten visch heeft een<br />

leven<strong>de</strong>n soortge-<br />

noot na<strong>de</strong>rbij ge-<br />

lokt. Bliksemsnel<br />

steektTucubarzijn<br />

speer <strong>in</strong> het water<br />

enspietstzijnbuit.<br />

Langer dan vijf mi-<br />

nuten heeft hij niet<br />

hoeven te wachten<br />

eer 't zoo ver was,<br />

en als hij naar huis<br />

teruggaat, kan hij<br />

er zeker van zijn,<br />

een mooi „zootje"<br />

bij zich te hebben.<br />

— Zon<strong>de</strong>r vis-<br />

scherslatijn.


1 reter en Dot vlogen nog steeds op <strong>de</strong>n vul-<br />

kaan aan. Peter kon er niets tegen doen, het leek<br />

wel, alsof ze door het vuur aangetrokken wer<strong>de</strong>n.<br />

Hel vliegtuig g<strong>in</strong>g nu weer eens omhoog, dan<br />

weer omlaag. Wat zou er van <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren wor-<br />

<strong>de</strong>n? Peter was wanhopig<br />

4. „Ik weet het nu zeker, het moet het werk<br />

van een mensch geweest zijn!" „Wat bedoel je,<br />

Peter?" In het vliegtuig teruggekomen, bespraken<br />

<strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren het geval nauwkeurig. Zou het iels<br />

met <strong>de</strong>n ,,Vogel-man" te maken hebben? Peter was<br />

vast overtuigd, dat iemand had geprobeerd hen. .<br />

7. Maar toen ze <strong>de</strong> plaats bereikten, was er geen<br />

spoor meer te bekennen van een boot. Die was<br />

even snel verdwenen als ze gekomen was. De<br />

k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren waren erg on<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n <strong>in</strong>druk van hel<br />

gebeur<strong>de</strong>. „Hoe kan die boot nu zoo plotsel<strong>in</strong>g<br />

^erd wenen zijn; Dot<br />

DE VLIEGAVONTUREN VAN PETER EN DOT Vervolg, -=*c/ ..OrJ-2<br />

2. „Peter, Peter," riep bot zoo hard ze kon.<br />

„Kun je niet 'n an<strong>de</strong>re richt<strong>in</strong>g nemen? Het is hier<br />

zoo verschrikkt lijk heet." De rook kwam reeds<br />

voor <strong>de</strong> ramsn van „De Zilveren Ster" en juist<br />

op het moment, dat Peter alles verloren waan<strong>de</strong>,<br />

kreeg hij het vliegtuig weer <strong>in</strong> zijn macht.<br />

5. ... door electricittit te vernietigen. Peter her-<br />

<strong>in</strong>ner<strong>de</strong> zich nu <strong>de</strong> bliksemflitsen op <strong>de</strong>n vleugel<br />

van hun toestel. Zou het misschien iets te maken<br />

hebben met <strong>de</strong>n geheimz<strong>in</strong>nigen bewoner van het<br />

eiland? De kir<strong>de</strong>ren besloten op on<strong>de</strong>rzoek uit<br />

te gaan. Ze klommen een heuvel op en . . .<br />

8. Opeens zat) ze een paar dui<strong>de</strong>lijke sporen op<br />

<strong>de</strong>n grond. ,Kijk, Peterl" riep ze uit. „Dit zijn<br />

sporen van een wiel. Wie zou die gemaakt heb-<br />

ben?" Peter maakte da<strong>de</strong>lijk zijn gevolgtrek-<br />

k<strong>in</strong>gen. „Nu weten we meteen, dat <strong>de</strong> boot<br />

wielen moet hebben!"<br />

3. Toen ze buiten <strong>de</strong>n krater waren, zagen ze<br />

weldra een geschikt plaatsje om te lan<strong>de</strong>n. Peter<br />

zette vlug „De Zilveren Ster" aan <strong>de</strong>n grond.<br />

Hij sprong naar buiten, bekeek het vliegtuig en<br />

merkte toen op: „Het was heelemaal geen storm,<br />

die ons naar <strong>de</strong>n vulkaan heeft gedreven."<br />

mr mr<br />

6. ... plotsel<strong>in</strong>g hoor<strong>de</strong>n ze het geluid van een<br />

motor. Zou er een boot <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt zijn? Aan<br />

het strand gekomen, zagen ze <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad een<br />

boot, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> richt<strong>in</strong>g van een baai voer. Zoo<br />

snel <strong>de</strong> k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren kon<strong>de</strong>n, begaven ze zich nu<br />

langs het strand naar <strong>de</strong> baai.<br />

9. Dot had echter nog nooit een motorboot met<br />

wielen gezien, zooals ze da<strong>de</strong>lijk verklaar<strong>de</strong>.<br />

Peter begon zoo snel hij kon <strong>de</strong> wielsporen te<br />

volgen. Dot g<strong>in</strong>g met Peter mee. Ook zij was<br />

benieuwd, wat ze te zien zou<strong>de</strong>n krijgen. Het<br />

spoor leid<strong>de</strong> het bosch <strong>in</strong>. Wordt vervolgd.<br />

GEWONE ADVERTENTIES: KOLOMHOOGTE 120 REGELS - KOLOMBREEDTE 5 cM. - REGELPRIJS 25 et,. BRUTO<br />

TEKSTADVERTENTIES: KOLOMH^OGTE 120 REGELS - KOLOMBREEDTE 6.7 cM. - REGELPRUS 50 ets. BRUTO<br />

KORTINGEN VOLGENS TARIEF<br />

- 30 -<br />

£ VOO<br />

A F te L - Het lijkt mij het beste, dat U zich wendt tot <strong>de</strong> Zeevaart-<br />

schooMn het Zeemanshuls, Foeliedwarsstraat 31, te Amsterdam, of tot <strong>de</strong><br />

Zeevaartschool te Den Hel<strong>de</strong>r, die gevestigd is: Ankerpark 27.<br />

Mevr G V te A. - U moet beg<strong>in</strong>nen met een k<strong>in</strong><strong>de</strong>rkousje, dat U als<br />

mo<strong>de</strong>l neemt, bij <strong>de</strong>n naad los te tornen (natuurlijk heel voorzichtig te werk<br />

gaan!) en ook <strong>de</strong>n naad van <strong>de</strong> groote kous. U spreidt nu <strong>de</strong> be.<strong>de</strong> kousen<br />

uit legt het k<strong>in</strong><strong>de</strong>rkousje op <strong>de</strong> dameskous en speldt dit er op vast. Nu rijg<br />

U '<strong>de</strong>n omtrek van het k<strong>in</strong><strong>de</strong>rkousje precies na op <strong>de</strong> groote kous en st.kt<br />

<strong>de</strong>ze lijnen door op <strong>de</strong> mach<strong>in</strong>e, waarbij U natuurlijk erg moet oppassen voor<br />

lad<strong>de</strong>ren. Daarna knipt U <strong>de</strong>n vorm uit en naait het nieuwe kousje <strong>in</strong> elkaar<br />

Ik hoop, dat <strong>de</strong>ze beschrijv<strong>in</strong>g dui<strong>de</strong>lijk genoeg is en dat U slaagt met<br />

het werkje.<br />

Mej D A te d. H. - Natuurlijk moogt U mij ook vragen stellen, evenals<br />

an<strong>de</strong>re abonnees, en als Ik ze kan beantwoor<strong>de</strong>n, zal ik dat zeker met het<br />

grootste plezier doen.<br />

Wat nu Uw vraag betreft: staat Uw Oost<strong>in</strong>dische kers misschien erg op<br />

<strong>de</strong>n w<strong>in</strong>d of In <strong>de</strong>n tocht? Dat Is altijd heel na<strong>de</strong>ellg en veroorzaakt luis,<br />

die U <strong>in</strong><strong>de</strong>rdaad met geen enkel spuitmid<strong>de</strong>l kunt wegkrijgen. Het<br />

•enige is. dat U do plant ergens an<strong>de</strong>rs probeert te plaatsen, wanneer<br />

het bovenstaan<strong>de</strong> ten m<strong>in</strong>ste het geval is. Spreekt U er an<strong>de</strong>rs nog eens<br />

met een tu<strong>in</strong>man over. ., „ i<br />

Uw twee<strong>de</strong> vraag kan ik bevestigend beantwoor<strong>de</strong>n. Voor elke puzzle zijn<br />

een hoofdprijs en vier troostprijzen beschikbaar, waarnaar U dus ook<br />

me<strong>de</strong>d<strong>in</strong>gt.<br />

A. P. te 's-Gr. - Tot mijn spijt heb ik U langer op antwoord moeten<br />

laten wachten, dan mijn bedoel<strong>in</strong>g was, aangezien <strong>de</strong> gegevens, die ik noodig<br />

had, mij niet eer<strong>de</strong>r bereikten. Thans kan ik U echter me<strong>de</strong><strong>de</strong>elen, dat het<br />

Multatuli-Museum gevestigd Is <strong>in</strong> <strong>de</strong> museumzaal van <strong>de</strong> Universiteitsbiblio-<br />

theek, S<strong>in</strong>gel 421, Amsterdam, tel. 47036. Het is te bezoeken op Woensdag<br />

en Zaterdag van ISVJ tot IÓVJ uur, en na overleg. De entree is gratis. Op<br />

verzoek kan men ook wor<strong>de</strong>n rondgeleid.<br />

Omtrent het an<strong>de</strong>re museum hoop ik U,nog na<strong>de</strong>r te berichten.<br />

W. F. K. W. te G. - Het beste en meest vooraanstaan<strong>de</strong> tijdschrift op<br />

wan<strong>de</strong>lsportgebied is: „Wan<strong>de</strong>l mee", orgaan van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandsche Wan-<br />

<strong>de</strong>lsport Fe<strong>de</strong>ratie. Adm. A. Pijper, Ruysdaelka<strong>de</strong> 45, Amsterdam Zuid. Giro<br />

239923. Het abonnement voor niet-le<strong>de</strong>n kost F. 2.- per jaar, losse<br />

nummers 15 cent. Het blad verschijnt half-maan<strong>de</strong>lijks. Het adres voor<br />

abonnementen en losse nummers is: Schermer's Uitgevers mij. Postbus 11,<br />

Bolsward.<br />

Th. v. B. te N. - Voor alle <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen, die U wenscht, is hot mijns <strong>in</strong>-<br />

ziens het beste U tot een reisbureau to wen<strong>de</strong>n. Men zal U daar alle ge-<br />

vraag<strong>de</strong> gegevens kunnen verstrekken.<br />

N. A. J. A. te R. - Ik. zou U aanra<strong>de</strong>n U eens <strong>in</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g te stellen met<br />

<strong>de</strong>n heer G. E. van <strong>de</strong>r Werff Jr., Damrak 69-70, Amsterdam-C. Deze zal<br />

U wel aan het gowenschte adres kunnen helpen.<br />

P. V. te D. H. - Indien U <strong>de</strong>ze studie wilt beg<strong>in</strong>nen, lijkt het mij het<br />

beste om zelf eens naar het politiebureau te gaan; men zal U daar alle<br />

<strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen met <strong>de</strong> noodige <strong>de</strong>tails kunnen verstrekken.<br />

J. S. te L. - Ik raad U aan U <strong>in</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g te stellen mot do af<strong>de</strong>ellng<br />

Militaire Zaken In <strong>de</strong> plaats Uwer Inwon<strong>in</strong>g.<br />

F, H. te H. - Het hoeft wel wat lang geduurd eer Ik U kon antwoor<strong>de</strong>n,<br />

aangezien ik naar verschillen<strong>de</strong> zij<strong>de</strong>n heb geïnformeerd. Het mid<strong>de</strong>l blijkt<br />

tamelijk eenvoudig te zijn. U moet <strong>de</strong> glazen even <strong>in</strong> warm water zetten,<br />

waarschijnlijk kunt U ze dan zoo openen. Indien het niet mocht gelukken,<br />

schrijft U mij dan nog even; ik zal dan probeeren nog iets an<strong>de</strong>rs voor U<br />

te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

M. <strong>de</strong> G. te A. - Dank U zeer voor Uw hartelijk briefje. Wat Uw vraag<br />

betreft, ik kan U tot mijn spijt zeer moeilijk helpen, daar ie<strong>de</strong>re huid an<strong>de</strong>rs<br />

reageert op <strong>de</strong>ze stoffen. Ik raad U aan eens met Uw huisdokter over <strong>de</strong>ze<br />

kwestie te spreken, allicht kent hij Uw huid beter.<br />

P. v. R. te A. - De Jeugdherbergen zijn alleen toegankelijk voor le<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandsche Jeugdherbergcentrale. Het adres van <strong>de</strong>ze vereenig<strong>in</strong>g<br />

is: Plantage Franschelaan 14, Amsterdam Centrum. Daar kunt U.<strong>de</strong> trekkers-<br />

kaart aanvragen. De prijs voor overnachten is verschillend: tot en met 18 jaar<br />

zijn <strong>de</strong> kosten f. 0.30 per nacht, van 19 tot en met 21 jaar f. 0.40, boven<br />

21 jaar f. 0.50. Voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re prijzen verwijs ik U naar het bovenge-<br />

noem<strong>de</strong> adres. In <strong>de</strong>n omtrek van 's-Gravenhage bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n zich verschei<strong>de</strong>ne<br />

jeugdherbergen, namelijk <strong>in</strong> Scheven<strong>in</strong>gen, Noordwijkerhout, Rotterdam,<br />

Oostvoorne, Slulpwljk, en aan het Kagermeer.<br />

L. J. A. J. H. te A. - De kosten voor een Ne<strong>de</strong>rlandsche speelfilm zijn<br />

ongeveer f. 100.000. - è f. 150.000-. Op Uw an<strong>de</strong>re vragen kan ik U tot mijn<br />

spijt geen antwoord geven, daar ik niet op <strong>de</strong> hoogte ben van het genre<br />

fllm,dat U <strong>de</strong>nkt te vervaardigen. Het lijkt mij echter raadzaam, om, vöór U<br />

tot <strong>de</strong>ze on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>g overgaat. Uw licht eens op te steken bij eenige <strong>de</strong>s-<br />

kundigen, o.a. Rudolf Meyer, C<strong>in</strong>estone-Studlo's, Duyvendrechtsche ka<strong>de</strong> te<br />

Amsterdam. ' , . . i i<br />

Het was mij niet mogelijk U eer<strong>de</strong>r te antwoor<strong>de</strong>n, maar U ziet, dal Uw<br />

brief wel terecht was gekomen.<br />

De Secretaresse van <strong>de</strong> VOOR U-CIvb, Noor<strong>de</strong><strong>in</strong><strong>de</strong> 8, Lei<strong>de</strong>n.<br />

Wij reproduceeren hierboven een ge<strong>de</strong>elte van een foto. - Wie van onze<br />

speur<strong>de</strong>rs kan ons zeggen, wat het voorstelt?<br />

Er is weer een prijs van f. 2.50 benevens twee troostprijzen beschikbaar<br />

om te ver<strong>de</strong>elen on<strong>de</strong>r hen, die ons een goed antwoord zen<strong>de</strong>n. De ver-<br />

<strong>de</strong>el<strong>in</strong>g <strong>de</strong>r prijzen geschiedt, zooals steeds, op een manier, waarbij alle<br />

<strong>in</strong>zen<strong>de</strong>rs van goe<strong>de</strong> oploss<strong>in</strong>gen gelijke kansen hebben op het verkrijgen<br />

van een <strong>de</strong>r prijzen.<br />

U gelieve uw antwoord <strong>in</strong> te zen<strong>de</strong>n vóór 23 Augustus aan Mr. Detective,<br />

Noor<strong>de</strong><strong>in</strong><strong>de</strong> 8, Lei<strong>de</strong>n. Op <strong>de</strong> briefkaart of enveloppe alstublieft dui<strong>de</strong>lijk<br />

vermel<strong>de</strong>n: Amateur-Detective 23 Augustus.<br />

De oploss<strong>in</strong>g mag bij die van <strong>de</strong> rubriek „<strong>Zoek</strong> en V<strong>in</strong>d" wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>ge-<br />

sloten, mits ze op een afzon<strong>de</strong>rlijk velletje papier wordt geschreven.<br />

DE OPLOSSING VAN <strong>HET</strong> VOORLAATSTE FOTO-PROBLEEM<br />

Indien men <strong>de</strong> se<strong>in</strong>palen van <strong>de</strong>ze foto nauwkeurig vergelijkt met die van<br />

<strong>de</strong> foto <strong>de</strong>r opgave, zal men gemakkelijk kunnen ont<strong>de</strong>kken, wat er bij die<br />

<strong>de</strong>r opgave niet klopte. De mogelijkheid om het signaal op groen of rood<br />

te zetten ontbrak, daar een ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong>n se<strong>in</strong>arm was weggenomen!<br />

— 31 -<br />

De hoofdprijs van f. 2.50 werd <strong>de</strong>ze week toegekend aan: mevrouw Chr.<br />

W. Schuit-Booms, Haren. De troostprijzen vielen ten <strong>de</strong>el aan: <strong>de</strong>n heer<br />

N. J. Hekkon, Warmond en <strong>de</strong>n heer W. Straatman, Wagen<strong>in</strong>gen.<br />

„Het is alleen maar om hem zoet te hou<strong>de</strong>n terwijl u zijn haar knipt..


Hij bedoelt het waarschijnlijk goed . . .<br />

■■■■■■■-<br />

„Neen, ik<br />

ken haar niet<br />

! //it; erg goed -<br />

f ///\ maar net ge-<br />

swOjVj, noeg om over<br />

'Z?^' haar te kun-<br />

il_J» nen praten."<br />

A)<br />

„Een retourtje<br />

'* -,l •' alsjeblieft."<br />

M<br />

S~t*(l<br />

Hospita: ,,U verlaat mijn huis niet, voordat u uw reken<strong>in</strong>g<br />

hebt betaald!'<br />

Huur<strong>de</strong>r: „Daar zal ik me dan <strong>in</strong> moeten schikken. - Hoe<br />

is het hier <strong>de</strong>s w<strong>in</strong>ters?"<br />

.Wanneer ik maar een lichtje had, zou ik mijn sigaar wel kunnen v<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

Alan Curtis en Madame Wanda<br />

ALAN (URTIi<br />

Eeniae jaren gele<strong>de</strong>n was Wanda nog Mrs. Stronss uit<br />

New York, een society-dame uit eerste kr<strong>in</strong>gen, die slechts<br />

voor haar eigen genoegen studie maakte van <strong>de</strong> occulte<br />

wetenschappen. F<strong>in</strong>ancieele tegenslag dwong haar echter<br />

dit on<strong>de</strong>r een pseudoniem „Wanda 1 ' als beroep op te vat-<br />

ten en s<strong>in</strong>ds enkele jaren is zij als <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> astrologe en<br />

handlünkundige voor filmsterren <strong>in</strong> Los Angeles gevesigd<br />

Wij laten hier <strong>de</strong> karakteristiek van Alan Curtis, <strong>de</strong><br />

jeugdige filmster, volgen.<br />

Alan Curtis is een zeer charmant persoon mét een overvloed aan magnetisme,<br />

die uitstekend <strong>de</strong> kunst verstaat om te geven en te nemen. H.j moet het<br />

zeker ver <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld kunnen brengen.<br />

Zijn hand is niet zoo „gelijnd" als <strong>de</strong> meeste han<strong>de</strong>n, ofschoon somrmge experts<br />

op waarzeggebied dit als een goed teeken beschouwen.<br />

De p<strong>in</strong>k wordt <strong>de</strong> „hark van <strong>de</strong>n croupier" genoemd, daar men zegt, dat iemand<br />

met een lange p<strong>in</strong>k <strong>de</strong> kunst verstaat om „op te strijken' . Dit zie ik m Alans<br />

hand. Er is daar tevens <strong>in</strong> aangeteekend, dat hij er van houdt om een kans te<br />

wagen, zooals <strong>de</strong> meeste goe<strong>de</strong> zakenmenschen doen en tevens graag speelt . D,t<br />

beteekent niet, dat hij een „speler" is. Hij zal echter altijd door geld wor<strong>de</strong>n aan-<br />

'"Alan'verstaat tevens <strong>de</strong> kunst er altijd wèl-verzorgd uit te zien. zelfs wanneer<br />

hij platzak mocht zijn, hoewel het twijfelachig is of hij dat oo.t zal z.jn. Hy zal<br />

altijd <strong>in</strong> staat zijn een goe<strong>de</strong>n <strong>in</strong>druk op <strong>de</strong> menschen te maken.<br />

Kijk naar <strong>de</strong> manier, waarop <strong>de</strong>ze Metro-Goldwyn-Mayer acteur, <strong>in</strong> welke film<br />

OOK, zijn nouiu uuuui, <strong>in</strong> ~ij" "•••— > ^<br />

sehen aard heeft. Het is zijn natuur naar volmaaktheid te<br />

streven.<br />

• Hij heeft een zeer optimistische natuur, doch kan zich ook<br />

terstond terneergeslagen voelen wanneer <strong>de</strong> d<strong>in</strong>gen niet gaan,<br />

zooals hij ze verwacht.<br />

Alans levenslijn vertoont drie bijzon<strong>de</strong>re punten. Deze<br />

wor<strong>de</strong>n aangegeven door <strong>de</strong> eilan<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> levenslijn. Hij<br />

moet altijd oppassen voor zijn gezondheid; wanneer hij<br />

echter zorgt voor voldoen<strong>de</strong> rust en slaap, zal hij <strong>de</strong> noodigc<br />

energie hebben om te allen tij<strong>de</strong> fit te zijn.<br />

Tevens moet hij waken voor zijn oogen. zooals aange-<br />

duid wordt door een „eiland" <strong>in</strong> <strong>de</strong> hartlijn.<br />

Een lijn, om <strong>de</strong>n Venusheuvel heen loopend, toont aan,<br />

dat hij niet zal sterven <strong>in</strong> hetzelf<strong>de</strong> ge<strong>de</strong>elte van het land,<br />

waar hij geboren is, doch daar ver van verwij<strong>de</strong>rd. De lijn<br />

van het Lot is gesplitst, hetgeen beteekent, dat hy <strong>in</strong> twee<br />

d<strong>in</strong>gen tegelijk belangstel<strong>de</strong>, doch dat tenslotte het een voor<br />

het an<strong>de</strong>re moest wijken. Het haar op zijn hand toont aan,<br />

dat hij een warme, gevoelige natuur bezit en tevens, dat<br />

hij zeer goed <strong>in</strong> staat is zichzelf te ver<strong>de</strong>digen. H.j zal nie-<br />

mand toestaan k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren of dieren te kwellen. Hij houdt er<br />

van fair te zijn, zoowel tegenover zichzelf als tegenover<br />

an<strong>de</strong>ren en <strong>in</strong> het algemeen gaan hem <strong>de</strong> belangen van <strong>de</strong><br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r gefortuneer<strong>de</strong>n zeer ter harte. Hij is een zeer goed<br />

vriend, iemand waar men op aan kan, <strong>in</strong>dien d.t nood.g is.<br />

Alan houdt erg van <strong>de</strong> zee en zou graag een jacht bezit-<br />

ten Menschen, die eenzelf<strong>de</strong> hand hebben als Alan, hou<strong>de</strong>n<br />

over het algemeen van <strong>de</strong> zee; zij v<strong>in</strong><strong>de</strong>n het prettig met<br />

een pijp <strong>in</strong> <strong>de</strong>n mond <strong>in</strong> <strong>de</strong> ruimte te staren. Het geeft<br />

hun een gevoel van vrijheid. Deze menschen zijn met gauw<br />

tevre<strong>de</strong>n met een gewone plaats <strong>in</strong> <strong>de</strong> wereld en zij streven<br />

er naar vooruit te komen. Als gevolg hiervan gaan zij soms<br />

te ver Zij moeten daarom aandacht beste<strong>de</strong>n aan het hart.<br />

zoodat d.t niet on<strong>de</strong>r voortduren<strong>de</strong>n druk staat. Alan is<br />

geneigd sceptisch te zijn en gelooft <strong>in</strong> het algemeen met<br />

iets. dat hij niet kan zien. voelen of ruiken.<br />

Het is zijn i<strong>de</strong>aal om succes te hebben en men zal <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> toekomst nog veel van hem hooren <strong>in</strong>dien h.j n.et te veel<br />

wil on<strong>de</strong>rnemen<br />

MERCUR1US<br />

HOOFDLIJ<br />

LOTSLIJN<br />

SATWPNUS<br />

De hand van Alan Curtis<br />

VENSl<br />

VENUS


Regie: Marcel L'Herbier. Columbla-fil^<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Victoria Gab Mor<br />

bdward VII ■,,. „ '<br />

i,- . , A1 , Victor France<br />

Kon<strong>in</strong>gm Alexandra Arlette March<br />

Kitchener , ,- ,,<br />

v . „ , Jean Gallan<br />

Kapite<strong>in</strong> Roussel pierre Richard ^j,<br />

ten Parijs en kapite<strong>in</strong> Roussel, uit Fachoda teruggeroepen om<br />

ipport uit te brengen, wordt terstond ontbo<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong>n diploma-<br />

eken m<strong>in</strong>ister Théophile Delcassé. Het is een tragisch on<strong>de</strong>rhoud<br />

usschen <strong>de</strong>n soldaat en <strong>de</strong>n politicus. Delcassé <strong>de</strong>elt Roussel<br />

iie<strong>de</strong>, dat Fachoda zal wor<strong>de</strong>n ontruimd met het oog op Frankrijks<br />

oekomstige belangen. De kapite<strong>in</strong> moet zwichten, maar hij voelt<br />

Lord Clayton André Lefa<br />

1J<br />

Presi<strong>de</strong>nt Loubet <strong>in</strong>- Jeze capitulatie als een persoonlijke ne<strong>de</strong>rlaag.<br />

1 heophile Delcassé .<br />

Kitchener bezet Fachoda. De Franschen marcheeren af, maar nog<br />

I ean Worm hangen er donkere wolken boven Europa. Dan sterft kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

Paul P h Jacques Baume Victoria en on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> journalisten, die voor het hek van het kasteel<br />

Piza<br />

Lord Salisbury<br />

Jean Touloi<br />

Sir Joe Chamberla<strong>in</strong> .<br />

Jean D'y<br />

Sylvia Clayton T"'.<br />

T n „ Jan<strong>in</strong>e Darce<br />

Jean Rousell D , ,<br />

Bernard Lancr<br />

arjone ^ . .. ,<br />

p„„ . . Canne Ne so<br />

ten actrice 7 . »<br />

n0 o L Jume Asto<br />

Ue Kussische gezant . A- - ^1 .<br />

r,. r-, , y Aime Clanom<br />

Lady Clayton K, 1, o .<br />

n ' Marcelle Pra<strong>in</strong>c<br />

Ue zangeres M,. _<br />

Pr<strong>in</strong>s Albert r" N ^ a ^j<br />

Lord Balfour ... Jacques Catela.,<br />

De Duusche gezant':::::::::::: ^t%<br />

Kamerlid Roussel T LoU1S !f ,fln f, U<br />

De B—-•- • J ac q ues Fransche gezant<br />

Gretilla<br />

Robert Pizan<br />

Pr<strong>in</strong>s Von Bülow<br />

... Paul Amio<br />

De koetsier<br />

on<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Victoria is oud, zeer oud, maar nauwgezet blijft zij<br />

hpln K P ^^ " nacht / haar ver antwoor<strong>de</strong>lijke werkzaam]<br />

he<strong>de</strong>n verbon<strong>de</strong>n aan het souvere<strong>in</strong>iteitsrecht, vervullen<br />

Haar zoon, <strong>de</strong> pr<strong>in</strong>s van Wales, bev<strong>in</strong>dt zich. zooals gewoonliik<br />

m gezelschap van zijn kamerheer lord Clayton <strong>in</strong> Parjs HTJTS 'en<br />

uitstekend kenner van <strong>de</strong> Fransche mentaliteit, <strong>de</strong>ze pr<strong>in</strong>s Nó<br />

drukt <strong>de</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid van het hoogste staatsambt hem<br />

niet, een verantwoor<strong>de</strong>lijkheid, welke thans n^g door zifn konhik<br />

hjke moe<strong>de</strong>r getorst wordt <strong>in</strong> omstandighe<strong>de</strong>n, die, pol.tiek beTen<br />

verre van rooskleurig zijn. Generaal Kitchener, <strong>de</strong> latere lord<br />

Kitchener of Khartoum, thans nog koloniaal veroveraar ten dienste<br />

van Albion s expansieve politiek, is bezig <strong>de</strong> Engefsche vkg n<br />

geheel Soedan te planten. Ook Frankrijk heeft troepen n dat gebied<br />

en wnjv.ng tusschen <strong>de</strong>jegers van bei<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n P zou ernstige ge<br />

volgen kunnen hebben. De telegrammen uit Parijs verontrusten °c<br />

kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> en haar genialen adviseur lord Salisbury ten zeerste<br />

"weeg. ^ re9i0nen bren9t het <strong>de</strong> tijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong>-ontvangst nemen, bev<strong>in</strong>dt zich Jean. Zijn gelief<strong>de</strong>,<br />

Sylvia, vertoeft met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re hofdames b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> kasteelmuren.<br />

Hij, <strong>de</strong> Franschman, is evenals zij, <strong>de</strong> Engelsche, bereid terwille van<br />

eigen levensgeluk <strong>de</strong> geschillen tusschen bei<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n te vergeten,<br />

maar tusschen hen, telgen uit voorname geslachten, hangt <strong>de</strong> gespannen<br />

sfeer, <strong>de</strong> steeds toenemen<strong>de</strong> verwij<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g. Kamerlid Roussel<br />

wordt zelfs bij <strong>de</strong>n m<strong>in</strong>ister ontbo<strong>de</strong>n wegens zijn scherpe anti-<br />

Engelsche publicaties en ook bij zijn broer stuit Jean op starre<br />

afwijz<strong>in</strong>g, als hij zijn lief<strong>de</strong> voor een Engelsche onthult.<br />

De pr<strong>in</strong>s van Wales, nu kon<strong>in</strong>g van Engeland, begeeft zich voor<br />

een kuur naar het bij politici zeer <strong>in</strong> trek zijn<strong>de</strong> Marienbad. Aldaar<br />

heeft Edward VII gelegenheid contact te zoeken met <strong>in</strong>vloedrijke<br />

tegenstan<strong>de</strong>rs. Hij spreekt men <strong>de</strong>n norschen Clémenceau, met <strong>de</strong>n<br />

Duitschen rijkskanselier pr<strong>in</strong>s Von Bülow.<br />

Weer <strong>in</strong> Engeland terug, bespreekt <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g <strong>de</strong> te volgen<br />

gedragslijn met zijn knappen m<strong>in</strong>ister Joe Chamberla<strong>in</strong>. De vorst,<br />

vriend van Frankrijk, meent te weten, dat een verzoen<strong>in</strong>g mogelijk<br />

, is tusschen bei<strong>de</strong> volkeren. Ondanks <strong>de</strong> heerschen<strong>de</strong> antipathie jegens<br />

Dorvill^ hem en zijn volk besluit hij naar Parijs te vertrekken voor een<br />

officieel bezoek. Vergezeld door zijn m<strong>in</strong>isters bezoekt <strong>de</strong> kon<strong>in</strong>g,<br />

na door <strong>de</strong> Parijzenaars koel te zijn ontvangen, <strong>de</strong> Comédie Frantaise.<br />

Naast hem zit presi<strong>de</strong>nt Loubet en tegen het protocol <strong>in</strong> maakt<br />

<strong>de</strong> vorst geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> pauze een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g door <strong>de</strong>n foyer. Zijn<br />

gemoe<strong>de</strong>lijk optre<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> vrien<strong>de</strong>lijkheid, waarme<strong>de</strong> hij ou<strong>de</strong> beken<strong>de</strong>n<br />

begroet en zelfs geduchte tegenstan<strong>de</strong>rs als het kamerlid Roussel<br />

ontwapent, doet <strong>de</strong> publieke op<strong>in</strong>ie ten gunste van hem omslaan en<br />

na <strong>de</strong> pauze brengt <strong>de</strong> volle zaal hem een don<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> ovatie. Bij<br />

het daaropvolgen<strong>de</strong> hofbal wordt <strong>de</strong> eerste quadrille gedanst door<br />

Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong> Alexandra en m<strong>in</strong>ister Cambon. Er is een sfeer van hartelijkheid<br />

ontstaan tusschen <strong>de</strong> vertegenwoordigers van <strong>de</strong> twee<br />

naties en <strong>de</strong> enthousiaste journalisten laten niets na om <strong>in</strong> hun<br />

bla<strong>de</strong>n te getuigen van hun bewon<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g voor <strong>de</strong>n kon<strong>in</strong>g. Een<br />

basis voor on<strong>de</strong>rhan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen is thans aanwezig en presi<strong>de</strong>nt Loubet<br />

vertrekt naar Lon<strong>de</strong>n, waar hij door een jubelen<strong>de</strong> bevolk<strong>in</strong>g wordt<br />

ontvangen. In tegenwoordigheid van alle groote diplomaten, Chamberla<strong>in</strong>-Delcassé-Balfour,<br />

wordt een „Entente Cordiale" (verdrag<br />

^-WXt van vriendschappelijke toena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g) geparafeerd en een tijdperk van<br />

Sylvia Clayton, <strong>de</strong> dochter van <strong>de</strong>n kamerh<br />

strubbel<strong>in</strong>gen afgesloten. Twee mogendhe<strong>de</strong>n zullen schou<strong>de</strong>r aan<br />

pnns heeft lief<strong>de</strong> opgevat voor Jean Roussel, z5<br />

schou<strong>de</strong>r <strong>de</strong> klunen<strong>de</strong> moeilijkhe<strong>de</strong>n bekampen. Twee menschen,<br />

Engelsch gez<strong>in</strong><strong>de</strong> kamerlid Roussel, die bovendien als<br />

Sylvia en lean.^zlen <strong>de</strong> zich tusschen hen bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n<strong>de</strong>MBationaliteitshet<br />

blad Cocar<strong>de</strong> uit<strong>in</strong>g aan zijn gevoelens kan<br />

klove iWps: Overbrugd. A*^«*.* j? L'<br />

broer is kap^e<strong>in</strong> bij <strong>de</strong> <strong>in</strong> Fachoda geleger<strong>de</strong> missie<br />

eft een groot, een nf^^t^fii^.tiegfjgj^. Zijn gezond<br />

juist daar landt Kitchener met zijn troepen om het'foh<br />

wankel. Dan, na<br />

Kapite<strong>in</strong> Roussel confereert met generaal Kitchener. Beifle<br />

merheer Clayton, blaast<br />

bereid voor hun va<strong>de</strong>rland tot het uiterste te gaan maJf a«<br />

rd <strong>de</strong>n Derby gewönne<br />

weten ook, dat een conflict, <strong>in</strong> Fachoda begonnene geEe Te<br />

^jjartÖdoorlog breekt uit. Enge<br />

m vuur en vlam zal zetten. «c'wcie wc,<br />

liiïcöten strij<strong>de</strong>. Roussel. thans k<br />

Inmid<strong>de</strong>ls is <strong>de</strong> reactie <strong>in</strong> bei<strong>de</strong> 1;<br />

an li?d Kitchener en <strong>in</strong> zijn ho*<br />

weet niet wat te doen<br />

ngeren wapenbroe<strong>de</strong>r <strong>de</strong> volgen<br />

Vele Engelschcn<br />

id, zullen<br />

^pnze lan<strong>de</strong>n zegevieren".


pf Miom<br />

ZOON<br />

Warner Bros-film. Regie: Lloyd Bacon.<br />

1893. — De vruchtbare bo<strong>de</strong>m van <strong>de</strong>n Ameri-<br />

kaanschen Staat Oklahoma wordt voor kolonisten<br />

opengesteld en op het .teeken van een geweerschot<br />

spoe<strong>de</strong>n zij zich bij hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n voorwaarts om hun<br />

aanspraken op een nieuw leven te kunnen laten<br />

gel<strong>de</strong>n.<br />

John K<strong>in</strong>caid (Hugh Sothern) en zijn zoon Ned<br />

K<strong>in</strong>caid (Harvey Stephens) arriveeren op <strong>de</strong> plek,<br />

welke hun het best lijkt om er een stad op te bouwen<br />

en treffen daar Whip McCord (Humphrey Bogart),<br />

een berucht type en zijn handlangers aan, die reeds<br />

bezit van <strong>de</strong>n grond genomen had<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r het<br />

geweerschot af te wachten.<br />

Er ontstaat een meen<strong>in</strong>gsverschil, maar al spoedig<br />

komt men. tot overeenstemm<strong>in</strong>g: K<strong>in</strong>caid krijgt <strong>de</strong>n<br />

grond en McCord het monopolie om speelhuizen te exploi-<br />

teeren.<br />

Als het dobbelen en <strong>de</strong> misdaad <strong>in</strong> het <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls ver-<br />

rezen stadje welig tieren, besluiten <strong>de</strong> <strong>in</strong>woners John<br />

K<strong>in</strong>caid tot burgemeester en zijn zoon Ned tot sheriff te<br />

kiezen, ten e<strong>in</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> stad te zuiveren. John K<strong>in</strong>caid wordt<br />

geheel ten onrechte door Whip McCord van moord be-<br />

schuldigd.<br />

Dit bericht bereikt „The Oklahoma Kid" (James<br />

Cagney), een berucht vogelvrij verklaar<strong>de</strong> van het Westen<br />

en weggeloopen zoon van John K<strong>in</strong>caid.<br />

In <strong>de</strong> stad ontmoet hij Jane Hardwick (Rosemary Lane),<br />

Ned's meisje, en van haar verneemt hij alle bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n.<br />

James Cagney.<br />

Hij neemt zich voor <strong>de</strong> heele zaak tot klaarheid te brengen. Whip McCord ziet kans<br />

rechter Hardwick (Donald Crisp), Jane's va<strong>de</strong>r, door een valsch bericht <strong>de</strong> stad<br />

uit te krijgen. De plaatsvervangen<strong>de</strong> rechter wordt omgekocht, John K<strong>in</strong>caid schul-<br />

dig bevon<strong>de</strong>n en tot <strong>de</strong>n strop veroor<strong>de</strong>eld. De Kid weet tot <strong>in</strong> <strong>de</strong> gevangenis, waar<br />

zijn va<strong>de</strong>r het vonnis afwacht, door te dr<strong>in</strong>gen, doch <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> K<strong>in</strong>caid weigert te<br />

vluchten en wordt spoedig daarop door McCord's ben<strong>de</strong> gelyncht.<br />

Kid zweert <strong>de</strong>n dood van zijn va<strong>de</strong>r te zullen wreken, hetgeen hij op afdoen<strong>de</strong><br />

wijze doet en hij komt zelfs van één <strong>de</strong>r kerels te weten, dat McCord dit alles op<br />

touw heeft gezet.<br />

De laatste verbergt zich <strong>in</strong> een slijterij, waar Ned en Kid bijna gelijktijdig arri-<br />

veeren. Een kogel uit McCord's revolver verwondt Ned zwaar. Tusschen Kid en<br />

McCord ontstaat een hevig gevecht, doch Ned maakt aan alle onzekerheid een<br />

e<strong>in</strong><strong>de</strong>, door, op <strong>de</strong>n grond liggend, McCord neer te schieten, waarna hij zelf ook<br />

sterft. Nu <strong>de</strong> moord op zijn va<strong>de</strong>r gewroken is. besluit <strong>de</strong> Kid zijn eenzaam leven<br />

vaarwel te zeggen en met <strong>de</strong> verloof<strong>de</strong> van Ned. Jane Hardwick. een nieuwe toe-<br />

komst <strong>in</strong> een nieuw land tegemoet te gaan.<br />

Bosemary Lane en lames Cagney.<br />

GESPREKKEN MET MIJN<br />

VRIEND PIETERSEN<br />

n, Pieterscn. was je nichtje Katja niet<br />

blij met al <strong>de</strong> <strong>in</strong>licht<strong>in</strong>gen over <strong>de</strong><br />

t**-* geheimen van Hollywood, die je haar<br />

verle<strong>de</strong>n week hebt kunnen vertellen?"<br />

,,Ze was <strong>in</strong> <strong>de</strong> wolken, maar je weet hoe<br />

vrouwen zijn. Ze zei: „Loop nu volgen<strong>de</strong> week<br />

even bij je vriend aan en vraag of hij je niet<br />

nog meer kan verra<strong>de</strong>n!" Nou, hier ben ik.<br />

Weel je nog meer van dat nieuws?"<br />

„Die Katja lijkt me een nieuwsgierig Aagje!<br />

Vertel haar maar eens van <strong>de</strong>n regenmaker."<br />

„De regenmaker? Zoo iemand hebben we<br />

<strong>in</strong> ie<strong>de</strong>r geval <strong>in</strong> ons land niet noodig, want<br />

hier regent het me al veel te veel naar mijn z<strong>in</strong>.<br />

Maar wat is <strong>de</strong> taak van dien man?"<br />

„De regenmaker is iemand, die met een<br />

grooten gieter <strong>de</strong> spelers besprenkelt, die zoogenaamd<br />

net uit een regenbui komen. Je moet<br />

niet <strong>de</strong>nken, Pietersen, dat ie<strong>de</strong>reen dat „vakkundig"<br />

kan opknappen."<br />

„En <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> vod<strong>de</strong>n, die ze vaak <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

films dragen, hoe komen <strong>de</strong> spelers daar aan?"<br />

„Je hebt te Hollywood eenige menschen, die<br />

nieuwe kleeren oud kunnen maken, dat ook<br />

aiet zoo eenvoudig is als het lijkt. Met veel<br />

geduld wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> nieuwe kleed<strong>in</strong>gstukken met<br />

vette mod<strong>de</strong>r behan<strong>de</strong>ld, on<strong>de</strong>r steenen plat gewreven<br />

en gebeukt, tot <strong>de</strong> rafels er bij hang en -"<br />

„Een mooi werk voor jonge hon<strong>de</strong>n!"<br />

„Dan hebt je nog Rod Blair. Hij kent <strong>de</strong><br />

behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g van wapens en <strong>de</strong> commando's <strong>in</strong><br />

bijna alle beschaaf<strong>de</strong> lan<strong>de</strong>n. Hij heeft een geweldige<br />

wapenverzamel<strong>in</strong>g, waaruit men natuurlijk<br />

vaak keuze maakt."<br />

„Weet je nog meer specialisten?"<br />

„Roy Kreuger is een kattendresseur, wiens<br />

beestjes alle mogelijke kunstjes kennen; Carl<br />

Farmer doet niets an<strong>de</strong>rs dan sleutels maken,<br />

niet alleen trouwens requisieten, maar ook echte<br />

sleutels, waarvan er <strong>in</strong> een filmstudio, een<br />

„huis met duizend <strong>de</strong>uren", nogal eens een<br />

wegraken wil; A. C. Zoulis waakt voor <strong>de</strong><br />

veiligheid, en krijgt bijvoorbeeld zulke sommetjes<br />

uit te rekenen als: hoeveel koormeisjes<br />

kunnen er over een ijzeren brug <strong>in</strong> het <strong>de</strong>cor<br />

wan<strong>de</strong>len, zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> boel omlaag stort?"<br />

„Dat lijkt me een verantwoor<strong>de</strong>lijk baantje!"<br />

„Anne Bauchens, die al tw<strong>in</strong>tig jaar lang<br />

Cecil B. <strong>de</strong> Mille's films monteert, kan aan <strong>de</strong><br />

geluidsstrook op <strong>de</strong> film zien wat er gezegd<br />

wordt! Wally Westmore kan zulke echte bloedvlekken<br />

maken, dat Scotland Yard er door zou<br />

wor<strong>de</strong>n bedrogen. Hij maakt ze van een bru<strong>in</strong>achtige<br />

gom-hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vloeistof. Hij is ver<strong>de</strong>r<br />

specialist <strong>in</strong> het maken van litteekens."<br />

„Dat zal mijn nichtje zeker <strong>in</strong>teresseeren. Ze<br />

is dol op bloe<strong>de</strong>rige verhalen!"<br />

FILM-ENTHOUSIASTEN<br />

T. G. L. te Rotterdam. De vrouwelijke<br />

hoofdrol <strong>in</strong> „La béte huma<strong>in</strong>e" wordt ge-<br />

speeld door Simone Simon. In „Stand up<br />

and fight" tra<strong>de</strong>n Robert Taylor en Wal-<br />

lace Beèry op.<br />

B. R. te Utrecht. Hierbij <strong>de</strong> gevraag<strong>de</strong><br />

adressen: Joan Bennett: Warner Bros<br />

Studio's, Burbank, Californië. Jack Oakie:<br />

5451 Marathon Street, Hollywood. Erich<br />

Walter: Kleiststrasse 6, Berlijn.<br />

A. E. te Amsterdam. Wij zon<strong>de</strong>n u een<br />

foto van Deanna Durb<strong>in</strong> en van Kay<br />

Francis. Gustav Froehlich is geschei<strong>de</strong>n<br />

van Gitta Alpar. Victor Mac Laglen is<br />

<strong>de</strong>r u<strong>de</strong>n December jarig.<br />

J. O. te Rotterdam. Op brieven, die<br />

niet met volledigen naam en adres zijn<br />

on<strong>de</strong>rteekend, geven wij geen antwoord.<br />

Mady Rahl en Ernst Dumlce In ,War es <strong>de</strong>r im dritten Steck<br />

gezet <strong>de</strong>er Karl Boete<br />

S. v. d. W. te Roermond. Wij zon<strong>de</strong>n<br />

u <strong>de</strong> twee gevraag<strong>de</strong> foto's. Anny Ondra<br />

is getrouwd met Max Schmel<strong>in</strong>g. Katja<br />

Pohl woont: Luitpoldstrasse 35, Berlijn.<br />

Robert Young kunt u schrijven: Metro-<br />

Goldwyn-Mayer-Studio's, Culver-City, Cali-<br />

fornië.<br />

F. R. M. te Hengelo. Hierbij <strong>de</strong> ge-<br />

viaag<strong>de</strong> verjaardagen. George Formby<br />

26 Mei. Griffith Jones 19 November.<br />

Charles Boy er 28 Augustus. Nelson Eddie<br />

is getrouwd met Ann Frankl<strong>in</strong>.<br />

R. P. T. M. te VGravenhage., De regis-<br />

seur van „Four daughters" is Michael<br />

Curtiz. Michael Redgrave is getrouwd met<br />

Rachel Kempson. Desmond Tester is <strong>de</strong>n<br />

I7<strong>de</strong>n Februari jarig.<br />

L. R. te Haarlem. Basil Rathbone is<br />

geschei<strong>de</strong>n van Ethel Forman. Hij is thans<br />

getrouwd met Quida Bergere. Wij zon<strong>de</strong>n<br />

u <strong>de</strong> twee gevraag<strong>de</strong> foto's.<br />

H. J. H. te 's-Gravcnhage. Wij hopen<br />

spoedig aan uw wensch te kunnen vol-<br />

doen. Dorothy Lamour heeft haar lokken<br />

niet laten afknippen; zij draagt <strong>in</strong> enkele<br />

films een pruik.<br />

E. d. J. te Rotterdam. Wij zon<strong>de</strong>n u <strong>de</strong><br />

twee gevraag<strong>de</strong> foto's.<br />

G. K. te Gron<strong>in</strong>gen. Alan Marshall is<br />

niet getrouwd. Hij is <strong>de</strong>n zgsten Januari<br />

jarig. Rudolf Forster filmt niet meer<br />

<strong>in</strong> Duitschland. Hij is niet getrouwd. Voor<br />

foto drie antwoordcoupons <strong>in</strong>sluiten, die<br />

aan ie<strong>de</strong>r postkantoor verkrijgbaar zijn.<br />

M. d. R. te 's-Gravenhage. Het adres<br />

van Bob Burns is: 545 1 Marathon Street,<br />

Hollywood. Eddie Burns <strong>de</strong>buteer<strong>de</strong> <strong>in</strong><br />

191 7 voor <strong>de</strong> film. Hij is <strong>de</strong>n aysten Sep-<br />

tember te Phila<strong>de</strong>lphia geboren. Fred<br />

Burns is te Fort Keogh, Montana, geboren.<br />

Hij heeft <strong>in</strong> „Bran<strong>de</strong>d", „The sadle bust-<br />

ter" en „The fight<strong>in</strong>g test" gespeeld. Van<br />

<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Burns weten wij niets bij-<br />

zon<strong>de</strong>rs.<br />

M. H. te Vliss<strong>in</strong>gen. Het adres van<br />

Dorothy Lamour is 5451 Marathon Street,<br />

Hollywood. Kaethe von Nagy kunt u<br />

schrijven: Rue Ernest Delvison, Neuilly.<br />

Zij zal thans weer bij <strong>de</strong> Uta filmen. De<br />

twee gevraag<strong>de</strong> foto's zon<strong>de</strong>n wij u toe.<br />

.7" — Een Ulm <strong>in</strong> scène<br />

DE DERDE MUZE<br />

IN UNIFORM"<br />

On<strong>de</strong>r regie van Henri A. van Eijs<strong>de</strong>n Jr.<br />

heeft <strong>de</strong> Personeelvereenig<strong>in</strong>g Thabur,<br />

afd. Tooneel, <strong>in</strong> Musica een opvoer<strong>in</strong>g<br />

gegeven van het reeds vaak gespeel<strong>de</strong> <strong>de</strong>tective-<br />

spel „In Uniform", door J. van Randwijk.<br />

Het was <strong>de</strong> eerste maal, dat <strong>de</strong>ze vereenig<strong>in</strong>g<br />

een werk <strong>in</strong> drie bedrijven ten tooneele bracht<br />

en, dit <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g genomen, mogen wij met<br />

het resultaat tevre<strong>de</strong>n zijn. Het tempo was pret-<br />

tig vlot, het samenspel afwisselend goed èn<br />

m<strong>in</strong><strong>de</strong>r goed, <strong>de</strong> uitspraak beschaafd en over<br />

het algemeen dui<strong>de</strong>lijk en <strong>de</strong> rolkennis vast. Met<br />

<strong>de</strong> rol van Virg<strong>in</strong>ia <strong>de</strong>buteer<strong>de</strong> tevens op 't too-<br />

neel mejuffrouw Wera Kajanoff. Zij heeft <strong>de</strong>ze<br />

vrij moeilijke rol niet onverdienstelijk gespeeld,<br />

al was het dui<strong>de</strong>lijk, dat zij nog over we<strong>in</strong>ig<br />

tooneelrout<strong>in</strong>e beschikte. Haar uitspraak was<br />

wat monotoon en haar gelaatsexpressie kan<br />

beter wor<strong>de</strong>n. De geheele vertolk<strong>in</strong>g was echter<br />

beschaafd en wij hebben vertrouwen <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze<br />

speelster. J. van Sas speel<strong>de</strong> <strong>de</strong> rol van Van<br />

Rossum eveneens met verdienste. Het gesproken<br />

woord kan door wat meer actie nog on<strong>de</strong>rstreept<br />

wor<strong>de</strong>n. Heel goed was <strong>de</strong> huisknecht Jack van<br />

W. Smit. Uitstekend was zijn grime, stil spel<br />

en ook zijn dood was zeer natuurlijk. H. J.<br />

Segaar was een keurige luitenant, die sterker<br />

spel gegeven zou hebben, wanneer zijn tegen-<br />

speelster van gelijke kracht was geweest. B. Ber-<br />

ger had rustiger kunnen spelen als <strong>de</strong> va<strong>de</strong>r<br />

Ol<strong>de</strong>nro<strong>de</strong> Sr. Het zwaaien met <strong>de</strong> armen was<br />

wel eens h<strong>in</strong><strong>de</strong>rlijk. Zijn uitspraak was dui<strong>de</strong>-<br />

lijk. Het beste spel gaf J. Veitkamp als <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>tective Piek <strong>in</strong> het eerste en twee<strong>de</strong> bedrijf.<br />

Toen was hij <strong>de</strong> situatie meester, later <strong>in</strong> III<br />

zakte het peil, hetgeen ook toegeschreven moet<br />

wor<strong>de</strong>n aan m<strong>in</strong><strong>de</strong>r sterke rolkennis. Natuurlijk<br />

en zon<strong>de</strong>r overdrijv<strong>in</strong>g beeld<strong>de</strong> mejuffrouw<br />

C. van <strong>de</strong>r Steen <strong>de</strong> dienstbo<strong>de</strong> Marie uit. In<br />

111 bad<strong>de</strong>n wij bij bet bekend wor<strong>de</strong>n van het<br />

feit, dat haar m<strong>in</strong>naar een getrouwd man is,<br />

wel wat meer bewogenheid willen zien. Goed<br />

vertolkte mejuffrouw B. Wubben <strong>de</strong> rol van<br />

<strong>de</strong> onbeken<strong>de</strong> viouw. en E. Oostdam was even-<br />

eens verdienstelijk als <strong>de</strong> onbeken<strong>de</strong> man.<br />

Alles bij elkaar een opvoer<strong>in</strong>g waarover men,<br />

gezien het <strong>de</strong>buut, niet ontevre<strong>de</strong>n mag ziir.


<strong>HET</strong> <strong>WEEKBLAD</strong><br />

CIMEMAs.<br />

THEATER<br />

VERSCHIJNT WEKELIJKS - PRIJS PER KWARTAAL f. I.M -<br />

VOOR INDIË EN BUITENLAND F.9.M PER JAAR. - RED EN ADM<br />

NOOROEINOE ». LEIOEN. TEL.U74I POSTREKENING 4I8W<br />

v<br />

i ♦<br />

"SHMlHHIHm<br />

GERALDINE KATT<br />

IIN DE UFA-FILM<br />

".ZWÖLF MINUTEN!<br />

NACH ZWÖLF'

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!