Update Van hogeschool naar universiteit - Klasse

klasse.be

Update Van hogeschool naar universiteit - Klasse

uPDate

Van HogescHool

naar uniVersiteit

integratie acaDeMiscHe HogescHooloPleiDingen

in uniVersiteiten


“Ik hou van talen. Kies ik voor

Vertaler-Tolk aan de hogeschool of

voor Taal- en Letterkunde aan

de universiteit?”

2

Van hogeschool naar universiteit

Vanaf volgend academiejaar is de vraag van

Mauro niet meer aan de orde. Het hoger

onderwijs hervormt zich grondig. Nu bieden

zowel de hogescholen als de universiteiten

academische bachelor- en masteropleidingen

aan. De hogescholen organiseren daarnaast

professionele bacheloropleidingen.

Vanaf het academiejaar 2013-2014 worden

de meeste academische bachelor- en

masteropleidingen van de hogescholen

geïntegreerd in de universiteiten. Dat

levert een duidelijke structuur op: universiteiten

organiseren academische bacheloren

masteropleidingen. De hogescholen

organiseren professionele bacheloroplei-

23.000 studenten

Mauro (17)

dingen. Die ‘integratie’ kwam er op vraag

van het Vlaams Parlement. De academische

kunstopleidingen en de opleidingen van

de Hogere Zeevaartschool blijven in de

hogescholen.

Wat zijn de voordelen?

• Studenten komen nog meer dan nu

in contact met wetenschappelijk

onderzoek.

• De academische bachelor- en

mastergraden worden internationaal

beter (h)erkend.

• De structuur van het hoger onderwijs

wordt eenvoudiger en duidelijker.

De integratie van de academische hogeschoolopleidingen

in de universiteiten is

een van de grootste hervormingen van het

hoger onderwijs in Vlaanderen. Zeventien

van de eenentwintig hogescholen dragen

samen ongeveer vijftig opleidingen over.

De universiteiten krijgen er 23.000 studenten

(of 10 procent) en 2.000 à 2.500 personeelsleden

bij.


Het VerscHil tussen

bacHelors en Masters

In het academiejaar 2004-2005 voerde

het hoger onderwijs de bachelormasterstructuur

(BaMa) in. Daarbinnen

kunnen studenten professioneel

en academisch gerichte opleidingen

volgen.

Professionele bacheloropleidingen

zijn gericht op de

beroepspraktijk en leiden rechtstreeks

naar de arbeidsmarkt. Enkel hogescholen

bieden deze opleidingen aan.

Voorbeelden: Verpleegkunde, Office

Management, Bedrijfsmanagement,

Lager Onderwijs.

academische bacheloropleidingen

leggen de nadruk op een

brede academische (theoretische)

vorming of een vorming in de kunsten.

Ze zijn meer gebaseerd op wetenschappelijk

onderzoek en bereiden

studenten voor op een masteropleiding.

Masteropleidingen leggen het accent

op gevorderde wetenschappelijke

of artistieke kennis en competenties.

Een masteropleiding sluit je af met

een masterproef.

Voortaan bieden enkel universiteiten

deze opleidingen aan.

Voorbeelden: Handelswetenschappen,

Rechten.

Studenten met een professioneel

bachelordiploma die zich willen

inschrijven voor een masteropleiding

kunnen dat doen door een schakelprogramma

te volgen.

school of arts:

een verhaal apart

De academische kunstopleidingen - zoals

bijvoorbeeld audiovisuele kunsten, beeldende

kunsten, drama en muziek - worden niet

geïntegreerd in de universiteiten. Samen

met de professionele kunstopleidingen

vormen de academische kunstopleidingen

voortaan een ‘School of Arts’, die onder

de vleugels van de hogescholen blijft,

met medebestuur van de universiteiten.

“Aanbod opleidingen

verbreedt enorm”

luc De schepper,

rector Universiteit Hasselt

Vanaf volgend academiejaar

verbreedt ons opleidingsaanbod

enorm. De opleidingen

Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen,

Industriële

Wetenschappen, Architectuur en

Interieurarchitectuur komen op 1 oktober 2013 naar

de Universiteit Hasselt. Goed voor meer dan

2000 studenten en 200 docenten extra. We behouden

wel het toegepaste karakter van die opleidingen.

Zo zijn de opleidingen Industriële Wetenschappen

meer gericht op de industrie. Het grote verschil is dat

ze geleidelijk aan beter gefinancierd worden. Daardoor

kunnen de docenten meer toegepast wetenschappelijk

onderzoek voeren, samen met bedrijven. En dat is

goed voor onze innovatiekracht.”

3


4

Waar volgen studenten

academische opleidingen?

ASSOcIATIE

UGent

Arteveldehogeschool

(Gent)

Hogeschool Gent

(Gent)

Hogeschool West-Vlaanderen

(Kortrijk)

Universiteit Gent

(Gent)

ASSOcIATIE Universiteiten

en HoGescHolen Antwerpen

Artesis Hogeschool Antwerpen

(Antwerpen)

Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen

(Antwerpen)

Universiteit Antwerpen

(Antwerpen)

UniversitAire ASSOcIATIE

BrUssel

Erasmushogeschool Brussel

(Brussel)

Vrije Universiteit Brussel

(Brussel)

4

1

3

2

4

1

4

ASSOcIATIE

KU leUven

1 A

Groep T-Internationale Hogeschool Leuven

(Leuven)

HUB-EHSAL

(Brussel)

Katholieke Universiteit Leuven

(Leuven/Kortrijk)

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

(Brugge/Oostende)

Katholieke Hogeschool Limburg

(Diepenbeek)

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

(Aalst/Gent)

LUcA School of Arts

(Gent/Brussel)

Thomas More Antwerpen

(Antwerpen)

Thomas More Mechelen

(Sint-Katelijne-Waver)

Thomas More Kempen

(Geel)

4

4

4


A

Z

3

2

4

4

A

4

scHools of Arts

A

Katholieke Hogeschool Limburg

(Diepenbeek)

Provinciale Hogeschool Limburg

(Hasselt)

LUcA

(Leuven)

LUcA

(Brussel)

Erasmushogeschool Brussel

(Brussel)

LUcA

(Gent)

Hogeschool Gent

(Gent)

4

HoGere ZeevAArtscHool Z

Artesis Hogeschool

(Antwerpen)

Karel de Grote-Hogeschool

(Antwerpen)

4

A

ASSOcIATIE Universiteit-

HoGescHool limBUrG

Provinciale Hogeschool Limburg

(Hasselt)

Transnationale Universiteit Limburg

(Hasselt/Maastricht)

Universiteit Hasselt

(Hasselt)

XIOS Hogeschool Limburg

(Hasselt)

A

5

4

Wat is een associatie?

een universiteit werkt met een of meer

hogescholen samen in een associatie.

De associaties kwamen er in 2004, samen

met de bachelor-masterstructuur. In

Vlaanderen zijn er vijf associaties, rond de

vijf grootste universiteiten. Ze organiseren

het hoger onderwijs efficiënter door:

• de coördinatie van het onderzoek en

van de innovatie tussen de partners te

bevorderen;

• logistieke coördinatie: infrastructuur

zoals laboratoria, centrale diensten en

uitrusting zowel aan universiteiten als

aan hogescholen optimaal inzetten;

• de samenwerking tussen de

(professionele) bachelors en

(academische) masters te organiseren

door vlotte overgangsmogelijkheden

en leerlijnen te ontwikkelen.

5

5

5


6

Vertaler-tolk en taal- en letterkunDe

Voortaan oP gelijke Voet

“Om ons voor te bereiden op de

integratie werken we in onze

opleidingen bachelor Toegepaste Taalkunde,

master in het Vertalen en master in

het Tolken nu al met een nieuw bachelorprogramma.

We stoelen onze opleiding op

wetenschappelijk onderzoek, maar hechten

veel belang aan de praktijk. Op masterniveau

is een stage voortaan verplicht. Vanaf

volgend academiejaar staan de opleidingen

Vertalen-Tolken en Taal- en Letterkunde

naast elkaar. Toch zijn hun leerresultaten

heel anders. De opleiding Vertalen-Tolken

focust op intercultureel communiceren, niet

op de taal- of letterkunde van een taalgebied.

Op termijn kunnen we eventueel wel

samen algemene vakken aanbieden.

“Aandacht

voor praktijk

blijft”

Prof. dr. anne Verhaert,

departementshoofd

Vertalen-Tolken,

Artesis Hogeschool

Antwerpen

De focus op onderzoek is de laatste jaren

nadrukkelijker aanwezig in de lesinhouden

en in het takenpakket van de docenten. We

doen onderzoek in de vertaal- en tolkwetenschap

om onze onderwijsinhouden daarop

te baseren. Voor onze echte ‘lesbeesten’ is

dat misschien niet zo vanzelfsprekend. De

onderwijsopdracht van de docenten wordt

aangevuld met een grotere onderzoeksopdracht.

Een tolk op een conferentie moet op

hetzelfde niveau kunnen meepraten als de

onderhandelaars. Daarom is een universitaire

opleiding logisch. Het verschil tussen

universitaire en niet-universitaire taalopleidingen

speelt niet langer in ons nadeel.

Studenten kunnen nu heel bewust kiezen.”


“We kunnen

de concertzaal

moeilijk verhuizen”

Peter swinnen,

departementshoofd

Koninklijk Conservatorium

Brussel, Erasmushogeschool

Brussel

“Het Koninklijk conservatorium

Brussel maakt deel uit van de

Erasmushogeschool Brussel (EhB). In

tegenstelling tot de andere masteropleidingen

van de hogeschool integreren wij

niet in de Vrije Universiteit Brussel. Vanaf

volgend academiejaar vormen wij een

‘School of Arts’ binnen de hogeschool. Dat

geldt trouwens ook voor het RITS, dat ook

onder de Erasmushogeschool Brussel valt.

In sommige associaties versmelten de

kunstdepartementen tot een grote School

of Arts. Bij ons niet. Dat heeft te maken met

de eigenheid van de opleidingen. Maar ook

met heel praktische redenen. Wij kunnen

onze concertzaal bijvoorbeeld niet zomaar

verhuizen.

Geen integratie betekent niet dat ons

masterdiploma minderwaardig is. Inhoudelijk

verschillen we op het eerste gezicht

koninklijk conserVatoriuM brussel

WorDt een ‘scHool of arts’

misschien heel erg van de ‘klassieke’

masteropleidingen aan de universiteit,

maar het niveau is zeker even hoog. Om

een goede muzikant te worden moet je ook

keihard studeren. En net zoals bij dokters,

tandartsen … komt daar een stuk praktijk

bij kijken. De omvorming tot een School of

Arts stimuleert artistiek onderzoek.

Docenten kunnen de inzichten uit onderzoek

meteen toepassen op het onderwijs.

Maar ook de muziekwereld plukt hier de

vruchten van. Zij vragen steeds vaker om

samen onderzoek te doen. Die verwevenheid

zal alleen nog toenemen.”

7


8

faQ

Dit vragen studiekeuzebegeleiders

zich af:

(directeurs en leraren secundair onderwijs,

CLB-medewerkers …)

Verandert de inhoud van de opleidingen?

Worden ze theoretischer?

Vera Huysmans,

ouder leerling laatstejaars

Niet omwille van de integratie. Nu al

moeten alle academische opleidingen,

zowel aan de universiteiten als aan de

hogescholen, aan dezelfde eisen voldoen.

De hogeschoolopleidingen die naar de

universiteiten verhuizen, worden dus niet

theoretischer. Voor elke opleiding liggen er

‘domeinspecifieke leerresultaten’ vast. Die

bepalen wat de studenten op het einde van

de opleiding moeten kennen en kunnen en

garanderen dat het profiel van de opleidingen

behouden blijft.

Zal de waarde van de diploma’s stijgen?

ook internationaal?

Brigitte Krmasek, leraar Frans,

Sint-Michielscollege, Schoten

Het niveau van de diploma’s blijft

hetzelfde als vroeger. Door de hervorming

wordt de diplomastructuur wel transparanter:

universiteiten reiken alleen

academische diploma’s uit, hogescholen

alleen professionele diploma’s (naast

uiteraard de academische kunstdiploma’s

en de diploma’s nautische wetenschappen).

Alle academische diploma’s, ook die van

de vroegere hogeschoolopleidingen, zullen

internationaal beter (h)erkend worden.

blijft er een verschil tussen opleidingen

die bij elkaar aanleunen zoals burgerlijk

en industrieel ingenieur?

claude Pleyers, leraar Frans,

Sint-Lievenscollege, Antwerpen

De leerresultaten van de opleidingen

verschillen. Hoewel alle academische opleidingen

een wetenschappelijke onderbouw

hebben, zal de ene opleiding theoretischer

zijn en de andere meer toepassingsgericht.

Vanuit de arbeidsmarkt is er een duidelijke

vraag naar die verschillende profielen. Er is

geen verschil in de waarde van het diploma

omdat het allebei academische opleidingen

zijn die ingebed zijn in een context van

wetenschappelijk onderzoek. Ook in de

toekomst blijven de verschillende profielen

naast elkaar bestaan.

Voor mijn tso-leerlingen lag de lat al hoog

aan de hogeschool. Worden de opleidingen

moeilijker?

Frieda Meire, directeur,

Lyceum Paardenmarkt, Antwerpen

De lat blijft even hoog liggen. Op dit

moment voldoen alle academische opleidingen,

zowel aan de universiteiten als aan de

hogescholen, al aan dezelfde eisen.


Wat zeg je tegen je laatstejaars?

katrijn Provoost, studieadviseur aan

de Associatie Universiteit Gent geeft raad:

“Ik kijk eerst naar Lies haar achtergrond:

zat ze in het aso of tso? Ik breng haar hele

schoolloopbaan in kaart, niet enkel het

laatste jaar. Zo zie ik welke bagage ze heeft

en wat ze zal aankunnen. Ik vraag haar wat

ze verlangt van die ‘technische’ opleiding,

welke richting ze wil uitgaan. Dan geef

ik haar advies: ofwel een professionele

bachelor, of een academische bachelor Industrieel

Ingenieur, die meer toepassingsgericht

is, of een academische bachelor

Burgerlijk Ingenieur, die theoretischer is.

Lies (17) is sterk in wiskunde en wil

in het hoger onderwijs graag een technische

opleiding volgen. Welke richting moet ze uit?

Kiest Lies voor Industrieel Ingenieur?

Ik bekijk met haar het aanbod in heel

Vlaanderen, dus niet enkel binnen onze

eigen associatie. Ze krijgt een opdracht: leg

opleidingen, hogescholen en universiteiten

“Volg je buikgevoel.

Zoek lessenrooster,

programma én sfeer

die bij je past”

naast elkaar, vergelijk programma’s en

lessenroosters, ga naar infodagen en kies

wat je het meest interesseert."

9


10

faQ

Dit vraagt het personeel van

de hogeschool zich af:

(docenten, administratieve medewerkers,

onthaalverantwoordelijken …)

Moet ik in een andere stad of op

een andere campus gaan werken?

Dirk, docent

Industriële Wetenschappen chemie

Nee. Je blijft lesgeven op dezelfde

campus. De universiteit kan op termijn wel

beslissen om opleidingen te verhuizen. Dat

is bij de hogescholen en universiteiten nu

niet anders.

Worden onderzoekers aan

de hogeschool nu Zelfstandig

academisch Personeel (ZaP)?

Wilfried, docent Handelsingenieur

Personeelsleden blijven in principe na

de integratie dezelfde opdracht uitoefenen.

Het universiteitsbestuur kan – onder

bepaalde voorwaarden – wel de opdracht en

de taakomschrijving van de leden van het

onderwijzend personeel in het integratiekader

wijzigen. Als je gerangschikt wordt in

het statuut van de universiteit kan je in het

ZAP-kader opgenomen worden. Universiteiten

moeten zelf een beleid uittekenen om

personeelsleden in het ZAP op te nemen.

Elk personeelslid dat aan de voorwaarden

voldoet, mag zelf kiezen of het naar dat

statuut wil overstappen.

Wat zijn de gevolgen voor

het administratief personeel?

Jos, onthaalverantwoordelijke

Het administratief en technisch personeel

(ATP) dat rechtstreeks verbonden is

aan de academische opleidingen, integreert

mee met het onderwijzend personeel

(OP). Zij veranderen dus van werkgever

maar behouden net als het OP hun huidige

statuut. Ook zij zullen naar een gelijkaardig

universitair statuut kunnen overstappen,

vrijwillig en op basis van het beleid dat de

universiteit zelf uitstippelt. Ze houden hun

huidige takenpakket. Voor de medewerkers

van wie het niet zo duidelijk is voor welke

opleiding ze werken (bijvoorbeeld financiële

dienst), maken de hogeschool en de universiteit

een samenwerkingsovereenkomst op.

Zal ik minder lesgeven en

meer onderzoek doen?

Hélène, docent Architectuur

De taakinvulling hangt onder meer af

van jouw statuut en het profiel van de opleiding.

Wat dit betekent voor jou als personeelslid,

is voor een groot stuk afhankelijk

van je eigen loopbaanperspectief. Binnen de

universiteit zijn er meer mogelijkheden om

aan onderzoek te doen.


Moet ik evenveel publiceren als

universitaire onderzoekers?

Walter, docent

Sociale Gezondheidswetenschappen

Dat hangt van verschillende factoren af.

Als je je statuut van de hogeschool behoudt,

zal er waarschijnlijk weinig aan je taakinvulling

veranderen. Zelfs als je gerangschikt

wordt in het statuut van de universiteit,

zal er na de integratie rekening gehouden

worden met het specifieke profiel van de

opleiding. Tot slot speelt ook de taakinvulling

van ieder personeelslid een rol.

krijg ik hetzelfde loon aan de universiteit

als aan de hogeschool?

Annemie, docent Toegepaste Taalkunde

De vaste, tijdelijke of contractuele personeelsleden

van de hogescholen die naar

de universiteit gaan, houden het statuut dat

ze aan de hogeschool hadden, inclusief loon

en (indien van toepassing) arbeidscontract.

Je kan ook ingeschaald worden in het statuut

van de universiteit. Dan krijg je in dat

statuut in de salarisschaal die verbonden

is aan je graad ten minste het jaarsalaris

gelijk of onmiddellijk hoger dan het jaarsalaris

aan 100 procent dat je genoot in je

vorige dienstverband. Een rangschikking in

het statuut van de universiteiten kan enkel

met jouw toestemming.

© KU Leuven/Rob Stevens

“Integratie is geen

besparingsoperatie”

bert overlaet,

algemeen directeur

personeelsdienst KU Leuven

“Binnen de associatie KU Leuven

werken we al lang én met succes

samen met de academische

hogeschoolopleidingen die

integreren in de universiteit.

De ongeveer duizend lectoren die

mee overstappen kennen hun nieuwe werkgever dus

al. We organiseerden bovendien een roadshow om alle

personeelsleden te informeren.

Vooral het loopbaanperspectief roept veel vragen

op, zeker bij medewerkers in de ondersteunende

diensten. Niemand hoeft echter te vrezen voor zijn job:

dit is geen besparingsoperatie. De integratie zorgt net

voor meer professionalisering, meer gemeenschappelijk

beleid en een betere interne mobiliteit. Participatie

van werknemers en medebestuur op alle niveaus staat

daarbij voorop. Personeelsleden van de hogeschool

die bijvoorbeeld aan het einde van hun loopbaan staan,

kunnen ervoor kiezen om in hun huidige statuut te blijven.

Ik besef dat de cultuuromslag die de opleidingen

moeten maken een aantal jaren in beslag zal nemen.

We willen niet alle verschillen meteen uitwissen.”

11


Meer weten?

• Informatie over integratie en een overzicht van

alle opleidingen die overgaan van een hogeschool

naar een universiteit:

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/

integratie

• Informatie over opleidingen en contactgegevens

van instellingen:

www.hogeronderwijsregister.be

• Nieuws, beleidsinfo, statistieken …

over hoger onderwijs:

www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs

• Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad:

www.vluhr.be

Koning ALBErT ii-LAAn 15, 1210 BrUssEL,

www.KLAssE.BE/LErArEn

HoofDreDacteur a.i.: Geert Neirynck

einDreDactie: Leen Leemans

reDactie: Nele Beerens, Wouter Bulckaert, Stefaan Tolpe,

Annelies Vaneechoutte, Kris Vanhemelryck

• cLB’s en studiekeuze:

www.onderwijskiezer.be

Naast de instellingen en opleidingen in deze

brochure, bieden de hogescholen nog een heel

gamma professionele bacheloropleidingen aan.

De Katholieke Hogeschool Zuid- West-Vlaanderen,

de Katholieke Hogeschool Leuven en de Plantijn

Hogeschool bieden vandaag al exclusief professionele

opleidingen aan. Een volledig overzicht van dit

aanbod: www.hogeronderwijsregister.be

beelDreDacteur: Jo Valvekens

foto's: Joris casaer en Getty Images

VorMgeVing: Mieke Keymis

VerantWoorDelijke uitgeVer: Jo De Ro

More magazines by this user
Similar magazines