Medewerker Business support Studentenpool

rsm.nl

Medewerker Business support Studentenpool

- Ondersteunt bij de voorbereiding op een interne audit en de hieruit voortvloeiende acties;

- Verzorgt en controleert de factuurverwerking;

- Neemt klachten, wensen, informatieaanvragen en storingsmeldingen aan, verwerkt en handelt

deze af;

- Signaleert en analyseert afwijkingen en trends;

- Medeverantwoordelijk voor de kwaliteitsborging zoals gesteld door opdrachtgever en FFS.

4. Competenties

FSG kerncompetenties

Resultaatgericht (ontwikkelingsstap 1)

Is gericht op het resultaatgericht uitvoeren van kernactiviteiten. Aanvaard hierbij verantwoordelijkheid

voor het eindresultaat. Voelt zich verantwoordelijk voor en committeert zich aan persoonlijke

doelstellingen. Houdt hierbij rekening met de organisatiedoelstellingen.

Creëren klantwaarde (ontwikkelingsstap 2)

De medewerker voelt zich verantwoordelijk om de klant de dienstverlening te bieden die de klant

nodig heeft, iedere dag opnieuw. De medewerker verdiept zich persoonlijk in de klant om te weten hoe

de klant behandeld wil worden en diens verwachtingen waar mogelijk te overtreffen.

De medewerker voelt zich verantwoordelijk voor een goede dienstverlening naar de klant toe en

maakt hierin het verschil door iedere dag opnieuw te kijken naar mogelijkheden om de specifieke

behoeften van zijn klant(en) in te vullen en waar mogelijk te overtreffen.

Functie kerncompetenties

Zorgvuldigheid / Accuratesse (ontwikkelingsstap 2)

Neemt de richtlijnen, afspraken en (kwaliteits)criteria in het werk serieus. Gericht op het zorgvuldig en

efficiënt omgaan met de voor de functie relevante informatie en informatiestromen. Heeft hierbij oog

voor details. Is gericht op het (laten) werken met richtlijnen en (kwaliteits)normen binnen de eigen

afdelingen en bewaakt de zorgvuldigheid en efficiëntie waarmee met informatie wordt omgegaan.

Voortgangscontrole (ontwikkelingsstap 1)

Laat blijken zich bewust te zijn van de noodzaak tot procedurebewaking en een gestructureerde

aanpak van het werk. Oefent controle uit op de voortgang van processen en taken; onderneemt acties

om hierin te voorzien. Toetst de gerealiseerde voortgang regelmatig aan het te behalen resultaat.

Initiatief / Zelfstandigheid / Proactief handelen (ontwikkelingsstap 1)

Problemen of belemmeringen signaleren en zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op

kansen, nieuwe situaties of problemen en er in een vroeg stadium naar handelen. Neemt

verantwoording binnen de eigen werksituatie om tot de afgesproken resultaten te komen, ook als dit

extra werk met zich mee brengt of als er andere maatregelen moeten worden genomen.

Juli 2011 pagina 2 van 2

More magazines by this user
Similar magazines