11.09.2013 Views

ARENA JUNI 2009 voor websitelight.pub - Internationaal comité vzw

ARENA JUNI 2009 voor websitelight.pub - Internationaal comité vzw

ARENA JUNI 2009 voor websitelight.pub - Internationaal comité vzw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoudstafel

Inhoudstafel

• Voorblad

• Inhoudstabel

• Voorwoord

• Op

• Nieuwe

• Sta

• IC

• Introductieavond

• Voorstelling

• Verborgen

• Dag

• Soepfestival

1

2

3

wie stem jij? 4

afdelingen IC Brussel 5

op! 6 - 7

en OKRA slaan de handen in elkaar op 26 mei 8

in Boom 9

nieuwe afdelingen Antwerpen 10 - 11

agenda van het hoofddoekendebat 12 - 13

van de overwinning 14

Infosessie: uw toekomstige pensioen 15

op Feestival Social 16 - 17

Flores de mayo: multiculturele meiparade 18 - 19

Meertalig opgroeien 20 - 21

IC viert feest 22 - 23

KAV en het Internationaal Comite fietsen doorheen de mijnregio 24

Kies Kleurrijk –campagne 25

De aardbeving in Abruzzo 26 - 27 -28

Afdeling in de kijker: vzw A.D.D.O. 29

Aankondigingen 30

Huis van Diversiteit 31

Contactgegevens 31

Activiteitenkalender 32

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009

2


Voorwoord

Voorwoord

Beste vrienden,

De teerling is geworpen, de resultaten van de verkiezingen

voor een nieuw Vlaams en Europees parlement

zijn ondertussen gekend. Nu wacht ons een

regeringsvorming.

De inhoud van wat de Vlaamse regering wil realiseren

wordt uiterst belangrijk zeker in deze tijden

van economische crisis.

Erg gerust zijn we er in alle geval niet op.

Er is minder geld en dus minder beleidsruimte.

Keuzes zullen zich dus opdringen.

Onze hoofdbekommernis is het recht op een menswaardig

bestaan voor iedereen. En dit menswaardig

bestaan voor iedereen kan niet op veel interesse

rekenen. Met meer dan 1,5 miljoen Belgen die on-

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009

der de armoedegrens leven, zou dit zeker een

politieke top prioriteit en een issue moeten zijn in

de campagne die gevoerd is.

Niets is minder waar.

Als je kijkt naar wie arm is in Vlaanderen en België,

zie je dat armoede meer en meer gekleurd is.

Ruim de helft van de personen die onder de armoedegrens

moeten leven, zijn mensen wiens origine

buiten Vlaanderen ligt.

Werken aan onderwijskansen en kansen op werk is

prima, want dit geeft op termijn goede resultaten

om aan armoede te ontsnappen. Maar een echt armoedebeleid

met uitkeringen die boven de armoedegrens

liggen, is een eerste voorwaarde om aan

onderwijs- en arbeidskansen te werken.

Immers, ouders die verwikkeld zijn in een bittere

strijd om te overleven, hebben zeer weinig ruimte

om hun kinderen op te voeden. Kinderen uit gezinnen

in armoede hebben weinig kans om de nodige

attitudes te ontwikkelen om verder te studeren. Een

goede werkhouding ontwikkel je gemakkelijker als

je niet in gezin groot wordt, dat verstikt onder de

problemen van overleven.

Wij hopen dat bewogen sociale politici deze aandachtspunten

opnemen en er ook beleid mee gaan

voeren.

Wij als migrantenfederatie zullen waakzaam toezien

en onze stem laten horen waar nodig.

Zoals jullie weten, is dit de laatste Arena voor het

verlof. Ik houd er dan ook aan om jullie en jullie

gezinnen een prettig verlof toe te wensen.

Jef De Vrij

Jullie voorzitter

3


Nieuw s s uit uit Vlaams Brabant

Nieuw Nieuws s uit uit Vlaams Brabant

Nieuws Nieuws uit uit Brussel

Brussel

Op Op Op wie wie stem stem stem jij?

jij?

Wees klaar voor de verkiezingen!

Samen met een aantal Brusselse verbonden

(FMDO, FZO-Vl, VOEM) organiseerde IC Brussel

op 27 mei een lunchontmoeting tussen de verenigingen

en Brusselse politici, in samenwerking

met het Minderhedenforum.

Zo kregen de deelnemers de kans om persoonlijk

kennis te maken met verschillende partijen :

Marie-Paule Quix van Sp.a, Bruno de Lille van

Groen!, Lieven de Rouck van N-VA, Brigitte

Grouwels en Mohammed Abdennahi van CD&V.

Broodjes en drankjes waren voorzien, en natuurlijk

was er ook uitgebreid de gelegenheid

om ieders standpunt te

horen en te discussiëren over

kwesties waar onze interculturele

doelgroep belang aan hecht. Hier

werd volop gebruik van gemaakt;

van 12u tot 15u waren een 30-tal

mensen, verdeeld over 3 vergadertafels,

in gesprek over diverse

thema’s: van jeugdrecht en buurtwerk

tot immigratie en de plaats

van de hoofddoek in onze samenleving.

Als afsluiter van deze activiteit

hadden de educatieve medewerkers

van de verschillende federa-

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009

ties een verkiezingsquiz voorbereid waar diverse

thema’s aan bod kwamen: migratie, tewerkstelling,

onderwijs en gelijke kansen. Zo ging iedereen

met wat extra informatie over de verkiezingen

naar huis.

Zowel de deelnemende verenigingen als de politici

vonden het een zeer prettige, leerzame en interessante

middag. Vooral het directe, persoonlijke

contact en de gelegenheid om in kleine groepjes te

discussiëren over belangrijke vragen was voor allen

een unieke ervaring.

Ylva Berg

educatieve medewerkster

4 6


Nieuws Nieuws uit uit Brussel

Brussel

Nieuwe Nieuwe afdelingen afdelingen IC IC Brussel

Brussel

Welkom, bienvenu bij IC- Brussel… Er zijn de

afgelopen maanden weer een aantal verenigingen

bij ons aangesloten:

• - de Irakese liga ‘Ligue des Irakiens en Belique’

• - Togolees-West-Afrikaanse vereniging

‘Beltog’

• - ‘Solidarité & Culture sans Frontières’ uit

dezelfde streek

• - de Russisch-sprekende ‘Club Familiale’,

• - ‘Enlarged European Horizon’

• - dansgroep ‘Anastasia’

• - het ‘Bulgaars Huis Brussel’

• - Vlaams-Perzische toneelvereniging ‘De

Nieuwe Tijd’

• - ‘Bambou Vert’

• - ‘African Legal Network’ uit Congo.

Een aantal van onze Brusselse verenigingen namen

ook deel aan het grootse evenement ‘Brusselse

Zelforganisaties in Beeld’ dat op 13 juni plaatsvond

in Gemeenschapscentrum De Rinck: een buitengewoon

intercultureel festijn met infostandjes,

hapjes en performances uit de vele culturen die

Brussel rijk is !

Aankondiging Aankondiging

Vakantieregeling Vakantieregeling IC

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009

IC WENST JULLIE EEN

PRETTIG VERLOF

ONZE KANTOREN ZIJN

GESLOTEN VAN

20 JULI

TOT

2 AUGUSTUS

5


NIEUWS NIEUWS UIT UIT VLAAMS VLAAMS VLAAMS BRABANT

BRABANT

TOTELEMA betekent ‘sta op’ in het Kongolees.

Het is een vereniging die allochtonen wil sensibiliseren

en emanciperen in onze samenleving.

Ze begonnen 3 jaar geleden met een 80- tal leden en

vrijwilligers. Ze organiseerden met het PRIC van

Vlaams-Brabant een debat over diversiteit, tewerkstelling

van allochtonen en racisme op de arbeidsmarkt.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

in 2006 hielden ze een debat over de opwarming

van de aarde. Maar ze doen ook andere activiteiten.

“Er zijn altijd jongeren die blijven hangen op straat

na school. We gaan met hen praten en ook met hun

families. Deze groep jongeren hebben meer aandacht

nodig. We helpen studenten met hun studies

en geven steun aan kinderen bij hun huistaken.

We organiseren ook andere activiteiten voor jongeren,

nodigen hen uit naar onze kerk. Zo proberen we

STA

STA

op de juiste manier deze groep te helpen,” zegt Marie-Rose

van Totelema.

Onlangs gaven ze een reeks computerlessen voor

mensen tussen 35-55 jaar. Ze leerden hen Word en

Excel. VDAB stelde een lokaal en computers ter

beschikking.

“Totelema is een multi-culturele vereniging met

mensen van Kongo, Togo, Rwanda maar staat open

voor iedereen. Nationaliteit of etnie is niet belangrijk,”

zegt Marie-Rose.

“Momenteel werken we veel met mensen zonder

papieren. We hebben daarvoor een comité MPZ

(Mensen Zonder Papieren) opgericht. We geven hen

eten, kleren, medische hulp, kortom de basisnoden

proberen we in te vullen. We doen acties om aan

geld te komen. Onlangs hebben we 1100 euro ingezameld.

Zo kunnen we dagelijks een aantal maaltijden

geven aan de mensen zonder papieren. We zoe-

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 6


ken ook nog vrijwilligers. Dat is niet gemakkelijk.

Een groot aantal leden van ons zijn studenten van

de Katholieke Universiteit Leuven. Maar ze kunnen

niet altijd tijd vrij maken om mensen zonder

papieren te helpen. Het Comité MZP heeft 2 grote

problemen:

- weinig vrijwilligers, omdat het dagelijks zorgen

voor een groep van een 40- tal mensen die geen

inkomen, geen papieren, geen zekerheid hebben

een heel zware taak is voor een kleine groep vrijwilligers;

- de mensen verblijven in een lokaal dat we krijgen

van de KULeuven, maar eind

juni moeten we er uit. We zoeken

dus een nieuwe opvangplaats.

Vandaar een oproep aan alle

organisaties, groepen, sympathisanten

die respect hebben

voor mensenrechten, om ons te

steunen en mee te zoeken.

“Het is een zware taak voor

me”, vervolgt ze. “Ik heb 4

kinderen en volg een cursus bij

de VDAB. De combinatie van

mijn privéleven, studie en vrijwilligerswerk

is soms heel

zwaar,” zegt Marie-Rose.

Onlangs kwam Totelema nog in de pers: op 27 mei

2009 maakten ze met het Comité een mensenketting

rond hetstadhuis van Leuven.

Mahshid Shamseddin

educatieve medewerkster

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 7


NIEUWS NIEUWS UIT UIT ANTWERPEN

ANTWERPEN

IC IC en en en OKRA OKRA slaan slaan de de handen handen handen in in in elkaar elkaar elkaar op op 26 26 mei

mei

Nieuwkomers worden ook ouder, maar zijn vaak

weinig geïnformeerd over ouder worden in Vlaanderen.

Hoe zit het met het pensioen, hoe zit het met

de zorg voor ouderen, rusthuizen of vrije tijd voor

medioren en senioren?

Eén van de deelorganisaties van de Christelijke Arbeidersbeweging

die hierop een antwoord biedt, is

OKRA. Deze vereniging is specifiek voor 55 plussers

en werkt rond thema’s die ouderen aangaan.

OKRA stelde voor om samen met de migrantenorganisaties

rond de tafel te zitten. Zo kwamen we,

IC, tot de activiteit ‘OKRA wereld, je wereld op 26

mei 2009. OKRA wilde de wereld tonen aan hun

leden.

Op deze dag genoten veel ouderen, actief bij

OKRA of andere organisaties, van een interessant

programma met veel multiculturele invloeden.

Ze konden deelnemen aan workshops “Russisch op

reis” en “Spaans op reis”. Of ze volgden een

Marokkaanse theeceremonie en dronken heerlijke

muntthee.

Of ze zongen samen met de Volksgroep “Troika”

Russische liedjes. Gelukkig kreeg je de teksten erbij.

Het werd een voltreffer!

In een apart lokaal werd er een workshop over mode

georganiseerd. De bezoekers maakte kennis met

een mooie collectie van gebreide kleding, gemaakt

door Irina Glazkova. Er waren veel vragen over

Russische mode, traditie en cultuur.

Alle aanwezigen waren tevreden met de hele opzet.

Dankzij de verenigingen van het IC konden verschillende

workshops plaatsvinden.

Deze dag is een eerste punt in de samenwerking

met OKRA. We hopen dat we ook later goed blijven

samenwerken zodat ook onze ouderen genieten

van nieuwe kansen.

Galina Matushina

Educatief medewerkster

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 8


NIEUWS NIEUWS UIT UIT UIT ANTWERPEN

ANTWERPEN

Introductieavond Introductieavond in in in Boom Boom

Boom

Het Internationaal Comité organiseerde op 26 januari

2009 voor de verenigingen in Boom een introductieavond

om de eigen werking voor te stellen.

De avond vond plaats in het Huis van Dialoog,

een huis dat gebruikt wordt als ontmoetingsplaats

voor bestaande verenigingen.

7 verenigingen waren vertegenwoordigd o.a.

AURORA, Afrikaanse vereniging AVC, ABC Rupelstreek,

BBME , Intisaar - Nour vzw, Afrikaanse

vereniging ‘Solidarite Culture Sans Frontiere’.

Eerst werd er op een leuke manier kennis gemaakt.

Na de kennismaking volgde een presentatie over IC

en gaven we een antwoord op ‘Wie zijn we? , wat

bieden we aan verenigingen?, hoe werken we? En

welke ondersteuning bieden we aan?

Voorzitter van IC, Jef De Vrij, vertelde over onze

ervaringen met Huis van Diversiteit in Limburg.

Een huis gerund door 7 verenigingen, waar anderen

geregeld samenkomen en samen activiteiten ondernemen.

Daarna namen de verenigingen het woord. Ze vertelden

over hun verenigingen, problemen, knelpunten,

positieve en negatieve ervaringen in Boom. De

uitwisseling van ervaringen was zeker een meerwaarde.

Als federatie gingen we samen met hen op

zoek hoe we hen in Boom kunnen ondersteunen.

Het bereiken van de doelgroep, het vinden van vrijwilligers,

het aanspraak maken op verschillende

subsidie kanalen, het organiseren van goede activiteiten

en de juiste link maken met ontwikkelingsamenwerking

blijven ook in Boom de belangrijke

aandachtpunten voor de verenigingen.

IC is ook uitgenodigd voor de Diversiteitraad in

Boom om wat meer kennis en inzicht te krijgen

over de situatie van de verenigingen in Boom.

Tijdens de introductieavond benadrukte Samir El

Morabit, medewerker van Prisma, en Saida Isbai

diversiteitmedewerker in Boom, het belang van het

bestaan, de ondersteuning en de begeleiding van

verenigingen door de federaties. We willen hierbij

Samir en Saida hartelijk bedanken voor hun ondersteuning

en hun inzichten.

Op het einde van de avond hadden we een goed

gevoel bij het initiatief. We denken dat we een goede

samenwerking kunnen opzetten met de verenigingen.

De glimlach van de deelnemers en het gevoel dat

ze openstaan voor samenwerking motiveert ons

elke dag meer en meer om er iets van te maken.

Emine Ozkurt

Educatief medewerkster

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 9


Nieuws Nieuws uit uit Antwerpen

Antwerpen

Voorstelling Voorstelling nieuwe nieuwe afdelingen afdelingen Antwerpen

Antwerpen

Nour VZW - INTISAAR

Noûr vzw is een jongerenvereniging die ongeveer 7

jaar geleden is opgericht door een aantal

"allochtone" jongeren die vonden dat er nood was

aan een "allochtoon" jeugdbeleid en jeugdwerking.

Het was de eerste allochtone vereniging van Boom

en omstreken.

Tot nu toe participeren ze in het Boomse jeugdbeleid

en deden ze mee aan tal van jeugdactiviteiten

met andere jeugdverenigingen. Ze zijn ook lid van

de Boomse jeugdraad.

Om de werking te optimaliseren hebben ze enkele

jaren geleden een pand kunnen kopen dankzij de

hulp van het Federaal Impulsfonds. Deze aankoop

vereiste een beter afstemming van de noden en behoeften

van de doelgroep en daarom zijn ze in zee

gegaan met de meisjeswerking Intisaar. Dit leidde

tot de naam Nour vzw.

Ze organiseren vooral activiteiten ter bevordering

van het proces van integratie en dit voor jongeren

(allochtoon en autochtoon). Ze organiseren verschillende

sportactiviteiten zoals wekelijks zaalvoetbal,

jaarlijkse Noûr-cup ( integratie

door sport..). Naast de sportactiviteiten

organiseren ze ook culturele

activiteiten ter bevordering van

positieve beeldvorming en het bevorderen

van de dialoog tussen de

verschillende levensbeschouwingen.

Voornaamste doelstellingen zijn:

Het verbeteren van de onderwijspositie

van allochtone jongeren;

bevorderen van de toegang tot onderwijs

en taalstimulering, het

verbeteren van de opleidingskansen

Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie

van de allochtone

jongeren en bevorderen van de toegang tot

en de slaagkansen op de arbeidsmarkt en in

het ondernemerschap.

Noûr VZW maar vooral de meisjeswerking INTIS-

AAR heeft oog voor de emancipatie van de vrouw.

Emancipatie van vrouwen en meisjes is hoofdthema

voor de vereniging vandaar dat ze tewerkstelling en

positie van de vrouw op arbeidsmarkt enorm belangrijk

vinden.

Ze organiseren vormingen en opleidingen om ervoor

te zorgen dat vrouwen een groter maatschappelijk

draagvlak hebben.

Noûr VZW organiseert al jaren activiteiten om positieve

beeldvorming te bekomen. Zij staan steeds

bereid om gemeentelijke projecten ter bevordering

van “samenleven in diversiteit” mee uit te werken en

vorm te geven.

De vereniging doet mee aan het project Taterkaai

(praatcafe) en zit in Diversiteitraad in Boom.

AURORA

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 10


Nieuws Nieuws uit uit uit Antwerpen Antwerpen

Antwerpen

Aurora is een multiculturele vrouwenwerking die

vooral de nadruk legt op ontmoeting en emancipatie

van vrouwen over alle culturen heen met specifieke

aandacht voor

Socio-culturele activiteiten (daguitstappen, culturele

ontmoetingen, uitwisselingactiviteiten,

kookactiviteiten,…)

Vorming – educatie

Vrije tijd

Empowerment van de vrouwen

De vereniging doet mee aan het project Taterkaai

(praatcafe) en zit in Diversiteitraad in Boom.

ABC RUPELSTREEK

ABC Rupelstreek is een gemengde Marokkaanse

vereniging die een goede inzicht heeft in de maatschappelijke

problemen van migranten in Boom. Ze

trachten deze problemen aan te kaarten en op een

structurele manier op te lossen. Ze hechten belang

aan dialoog en communicatie tussen verschillende

groepen in Boom.

OPROEP OPROEP OPROEP VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS HUISWERKBEGELEIDING

HUISWERKBEGELEIDING

HUISWERK MAG GEEN ONGELIJKE KAN-

SEN CREËREN.

Als huiswerk te moeilijk is, rekenen kinderen op

hun ouders om te helpen. Als die onvoldoende geschoold

zijn of niet voldoende Nederlands spreken

zorgt dat vaak voor problemen. De kinderen zijn op

zichzelf aangewezen, in dat geval werkt huiswerk

uitsluiting in de hand. Als er niet voldoende begeleiding

is maakt huiswerk het verschil tussen sterke

en zwakke leerlingen groot.

Huiswerkbegeleiding is een goede zaak, zoals trouwens

elk initiatief dat uitsluiting voorkomt en

daarom werkt het gemeentebestuur van Boom dit

initiatief uit. Maar dan kunnen we niet alleen..

We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen

in de Huiswerkbegeleiding “AlphaKlasje”

De vereniging heeft volgende doelstellingen geformuleerd

voor zijn werking;

sociale en culturele activiteiten; daguitstappen,

kookactiviteiten,

sportactiviteiten

educatieve activiteiten; huiswerkbegeleiding aan

allochtone kinderen, Arabisch en Nederlands

lessen

interculturele uitwisseling, ontmoetingen, deelnemen

aan activiteiten van diverse groepen

De vereniging doet eveneens mee aan het project

Taterkaai (praatcafe) en zit in Diversiteitraad in

Boom.

AVC-Afrikaanse vriendschapsclub

Ze hebben als naam Afrikaanse vriendschapsclub en

hopen op die manier de vriendschap te kunnen aangaan

met iedereen. Ze willen als groep van verschillende

mensen samenwerken om de Afrikaanse

Emine Ozkurt

Educatief medewerkster

van kinderen uit de kansengroepen. De vrijwilligers

begeleiden kinderen bij het maken van hun huiswerk

en betrekken de ouders in de huiswerktaken

van de kinderen. Je krijgt als vrijwilliger de unieke

kans om in ontmoeting te treden met kinderen en

ouders met een verschillende culturele bagage.

Ben je geïnteresseerd? Heb je enkele uren in de

week vrij en wil je meedragen aan dit project? Dan

ben je onze man / vrouw!

Samen maken we het verschil.

U kan zich kandidaat stellen:

Telefonisch aanmelden: 03/880.18.92 – 0484/85.56.62

Per mail : alphaklas@boom.be

Persoonlijk : Gemeentebestuur Boom - Antwerpsestraat

44 – 2850 Boom

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 11


Verborgen Verborgen agenda agenda van van het het hoofddoekendebat

hoofddoekendebat

hoofddoekendebat

Dar Dar Es Es Salaam Salaam - 26/05/09

26/05/09

Op de voorlaatste dialoogavond van Dar Es Salaam

sneden we een – nog steeds - maatschappelijk controversieel

onderwerp aan.

Zeker ook in stad Antwerpen waar het hoofddoekenverbod

(voor wie in publieke dienst werkt) door

de nieuwe coalitie vanaf haar aantreden wordt ingevoerd.

Aan de orde was dus deze vraag: is de hoofddoek

een levensbeschouwelijk symbool? Een manifest

teken van gebrek aan integratie? Zegt het iets over

(gebrek aan) emancipatie? het neutraliteitsbeginsel?

Welk verband is er met feminisme, met fanatisme?

Ook meer algemeen staat deze vraag voorop: hoe

kunnen we rond dit thema naar een constructieve

dialoog groeien?

Rajae Bouzegta, lid van BOEH (Baas Over Eigen

Hoofd) , situeerde zichzelf en licht haar ideeën en

ervaringen rond de hoofddoek toe. Geboren in

Rumst en woonachtig in Antwerpen, studeerde

Rajae logopedie, nu werkt ze in het Universitair

Ziekenhuis.

De redenen die zij aangaf voor het dragen van een

hoofddoek waren voor haar van religieuze aard,

ook al konden er voor anderen culturele factoren

meespelen, of de traditie.

Soms speelde er ook iets mee als: betonen van respect,

het kiezen voor iets modieus… zelfs. Van

toen ze 19 was, tengevolge van een bezinning tijdens

de ramadan, heeft ze die keuze gemaakt. Ook

al was er schrik voor negatieve reacties van haar

omgeving (studenten, docenten…). Vanuit familiale

hoek was er geen verplichting om wat dan ook te

doen of te laten. Haar tweelingzus draagt bv. geen

hoofddoek.

Wat vindt zij van de mening dat er nu meer

hoofddoeken gedragen worden (in Antwerpen)?

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 12


Is dit zo? Ze stelde dat van de groep aanwezige

moslima’s het merendeel geen hoofddoek droeg,

in tegenstelling tot wat de publieke opinie daarvan

vond. ‘Het verschil met vroeger is wel dat het nu

meer in het oog springt gezien het veranderde klimaat.’

Vanuit haar eigen beleving stelde ze vragen bij de

evidente idee dat ‘hoe meer beschaving er is, hoe

minder religie’. Dit verloopt wel eens anders bij

moslim(a’)s. In de zoektocht naar een eigen identiteit

wordt ook religie meegenomen, zonder dat er

sprake is van klakkeloos overnemen. De hoofddoek

dragen is dan een geïnformeerde beslissing.

Kreeg ze ooit al opmerkingen of reacties die

haar als onderdrukte vrouw beoordeelden?

Hoe was haar reactie dan?

Voor haar was dat eenvoudig: ‘ik ben wie ik ben’,

met andere woorden: een persoon met dubbele

wortels.

Vindt ze een basis voor de hoofddoek in de Koran?

Voor haar lag daar wel de basis voor haar keuze,

de hoofddoek is immers deel van haar geloof en de

betreffende praktijk. Ze ervaart dit wel niet als onderdrukkend,

evenmin als afschermend van de samenleving.

Als laatste werd er vraag - antwoord sessie voorzien.

Elke vraag die aan de context en aan het thema

paste werd nauwkeurig beantwoord.

Op het einde van de avond had de meeste het gevoel

dat het een boeiende avond was met open discussie

en dialoog!

Heel graag tot de laatste dialoog avond in Antwerpen

‘Toekomst van de Islam’ op 16/06/2009 te

Antwerpen.

Emine Ozkurt

Educatief medewerkster

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 13


NIEUWS NIEUWS UIT UIT UIT ANTWERPEN

ANTWERPEN

Dag Dag van van Overwinning!

Overwinning!

9 mei is een belangrijke dag voor alle Russisch

sprekenden. Het is de dag dat de Tweede Wereldoorlog

eindigde. Om al de slachtoffers te herdenken

organiseerde PRS een groot evenement.

Om 10 uur vertrokken 2 bussen richting Breendonk,

waar een bloemenkrans werd neergelegd. Dit

gebeurde in aanwezigheid van de Russische Ambassade

en NAVO kolonel Valerie Afanasiëv. Met

prof. Vladimir Ronin keerden wij terug naar Antwerpen

en bezochten nog 3 herdenkplaatsen: de

gedenksteen voor slachtoffers van nazistische bombardementen

met V-2 (vlakbij het Stadsmuseum);

het standbeeld voor slachtoffers van de Holocaust

op de Belgiëlei en een bezoek aan het stadspark,

waar tijdens de WO II militaire gevangenen een

bunker bouwden. We lieten er witte ballonnen los,

als symbool voor de onschuldige slachtoffers van

de oorlog.

In de namiddag vertrok er een wandeling in Borgerhout.

Tegelijkertijd konden de deelnemers proeven

van verschillende delicatessen uit Wit– Rusland,

Kazachstan en Ossetië.

Al in de voormiddag vond er een voetbalwedstrijd

plaats. Om 16 uur speelden Wit-Rus en Uigoerstan

de finale. Wit—Rus won met 4-3. De Russische

consul Eugenie Baranovskiy, de Witrussisch Consul

Sijanov reikten de prijzen uit.

De dag werd afgesloten met een concert waaraan

verschillende verenigingen deelnamen. : Club Harmonie

(Vera Mironova), “Nooit alleen” (Nina Dimitrashko),

volks Russische ensemble

“Katusha” (Elena Bitter), volks ensemble

“Benkav” (Tania Naiëva), het koor onder de leiding

van Piotr Izbach, kinderen van de zaterdagse

Russische school “Solnishko” (Hulnara Khaynus).

De jonge balletdanseres Mkrtmian Tatevik zorgde

voor een dansspektakel.

Vijfhonderd mensen namen deel aan het evenement.

Er waren ook veel toeschouwers.

Kotchkin Lev

Onder voorzitter Internationaal Comité,

Voorzitter “Solidariteit”, Platform Russisch

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 14


Infosessie

Infosessie

Uw Uw toekomstige toekomstige pensioen

pensioen

Op 23 april organiseerde IC Antwerpen een infomoment

over het Belgisch pensioensysteem. Dit

initiatief kwam op vraag van verschillende nieuwkomers

die zich vragen stellen over hun toekomstige

pensioen. Meeste allochtonen die gedurende

laatste decennia naar België zijn gekomen, hebben

een geen zicht op het Belgisch pensioensysteem en

welke betekenis dat voor hen heeft. Sommige n

verwachten onrealistische hoge bedragen, anderen

zijn dan weer overdreven pessimistisch.

Dringend tijd voor een infosessie.

Een deskundige in pensioenrecht gaf aan een 40

tal aanwezigen een heel goede uitleg over verschillende

aspecten van het pensioenstelsel. Voor velen

was het een echte openbaring. De meest interessante

grondslagen van het systeem zijn de moeite

waard om hier te vermelden. De pensioenleeftijd is

65 jaar. Men mag op 60 jaar op pensioen als men

35 jaar heeft gewerkt of meer. 1 jaar voordat men

op pensioen gaat, moet men een aanvraag indienen.

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 15

Om

recht te hebben op een pensioen dat ligt boven het

bestaansminimumbedrag moet men jaren gewerkt

hebben in België of EU landen. Nieuwkomers die

in België alleen maar een kort deel van hun leven

hebben gewerkt (5-10 of 15 jaar) hebben geen

kans op een volledig pensioen. In dit geval zal

pensioen lager zijn dan bestaansminimum. Als men

65 jaar is en met het pensioen dat hij verdiend

heeft, niet kan overleven, kan de persoon beroep

doen op de staat voor een gegarandeerd inkomen

voor gepensioneerden. Het bedrag is momenteel

850 euro voor alleenstaanden en 560 euro per persoon

voor gezinnen. Voorwaarde is wel dat de persoon

een burger is van België. Als dat niet het geval

is, moet men aanvraag doen bij OCMW.

Iedere deelnemer kreeg ook schriftelijke de informatie

mee. Daarnaast konden de deelnemers vragen

stellen betreffende hun specifieke situaties.

Pavel Radjuk


NIEUWS NIEUWS UIT UIT ANTWERPEN

ANTWERPEN

Soepfestival Soepfestival op op Feestival Feestival Social

Social

Op deze mooie lentedag– de weergoden waren ons

goed gezind– organiseerde ACW - Koepel van

Christelijke Werknemersorganisaties van Antwerpen

‘feestival Social in hartje Antwerpen.

‘s Morgens vroeg was iedereen druk in de weer

met het opzetten van tenten op het De Coninkplein.

Instrumenten werden aangedragen, podia werden

opgezet. Maar een kleine vereniging onder de naam

“Hobby”, nog niet zo lang geleden opgericht met

de hulp van Internationaal Comité en PRS Solidariteit

was niet geïntereseerd in muziek. Het is namelijk

zo dat in het kader van het feest dat georganiseerd

werd door Filip Leli (KWB) en zijn team, er

nog een ander feest georganiseerd werd onder de

naam van “Soep festival”. Daarvoor werden speciale

tenten opgezet die uigerust waren met alle nodig

keukengerei en toebehoren, van gasvuur tot

soeplepels,

De bedoeling was om verschillende soepen uit verschillende

landen te laten proeven. Zo had je de

Chinese organisatie “BLIA”. Zij stelden hun nationale

gerecht voor: vegetarische soep met witte

pompoen. De Marokkaanse vereniging HARIRA

maakte een dikke soep die ze eten tijdens hun feest

‘Ramadan’. Er waren ook mensen van de Tibetaanse

vereniging ‘Community Belgium’ met hun nationale-vegetarische

soep ‘dachl’.

Leden van de PRS maakten nationale Russische

soep ‘borch’. Alle voorbereidingen gebeurden in de

open lucht. De meeste deelnemers waren al klaar

om 11 uur, één uur voor het begin. Alle uitgehongerde

bezoekers konden moeilijk hun eetlust in de

hand houden en wachtten vol spanning op het begin.

En dan de lang verwachte start van het festival! In

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 16


een paar tellen ontstonden er rijen van vrijwilligers

voor de tenten die bereid waren om alles te

proeven. De ‘Borch’ was al snel op, zelfs de organisatoren

van het festival hadden geen schijn

van kans om de ‘borch ‘te proeven. Ruw geschat

passeerden 400 porties de toog, wat een uitstekend

resultaat is. Maar dat is nog niet alles: men

besloot om aan iedere proever een beoordelingsformulier

te geven. Zo kon men zien welk gerecht

de voorkeur kreeg van het publiek. Bij het

ter perse gaan van de Arena, was nog niet bekend

wie gewonnen heeft.

In de naam van alle bezoekers en deelnemers

wil ik graag het team van Filip Leli bedanken

voor de moeite die ze hebben gedaan om zo’n

festival te organiseren.

Leonid Glazkov

Club Hobby

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 17


FLORES FLORES DE DE MAYO

MAYO

MULTICULTURELE

ULTICULTURELE

ULTICULTURELE MEIPARADE

MEIPARADE

Zaterdag 16 mei 2009 in Park Spoor Noord te

Antwerpen

Flores de Mayo-Meibloemenparade was dit jaar

een succesvol “multicultureel” festival

georganiseerd door diverse groeperingen zoals

Internationaal Comité, IVCA, KAV, Befiso (vzw

BFS), District Antwerpen en Stad Antwerpen en

Sunshine Concerts. Uiteraard was dit festival niet

mogelijk geweest zonder de steun van de

“Nationale Loterij”.

Het multiculturele evenement “Flores de Mayo” is

een historische schoonheidsoptocht die overal in

de Filippijnen wordt gehouden in de maand mei.

Dit is een zeer kleurrijke traditie die geassocieerd

wordt met jeugd, liefde en romantiek, maar iedereen

mag deelnemen aan dit

evenement. Het multiculturele

karakter van Antwerpen werd

mooi geïllustreerd met tal van

optredens van allerlei groepen

met mensen van verschillende

nationaliteiten.

Het dans- en feestgebeuren

van het festival werd geopend

met een kleine, hartverwarmende

toespraak namens de organisatoren.

Deze toespraken werden

dadelijk gevolgd door een

optreden van de Filipijnse

zangeres Diane Alvares,

winnares van de Interculturele

Karaoke 2009. Haar

optreden zette het festival

dadelijk in vuur en vlam.

Na dit schitterende optreden

ging het multiculturele

dansfestival van start.

Diverse dansgroepen van

uiteenlopende nationaliteiten

zetten hun beste

beentje voor. Dansgroepen

van Koerdische, Russische,

Oekraïense, Poolse, Filippijnse en Belgische

origine verzorgden elk een prachtig optreden.

Volgende dansgroepen deden hun uiterste best:

“Bastet dansgroep”, “Befiso dansgroep”, “De Kegelaar

volkskunstgroep”, “Hagibis dansgroep” en

“Koerdische dansgroep”.

De allerkleinsten van de“Zonnebloem dansgroep”

zorgden voor een heel mooi en grappig optreden.

Ook een speciale Vendeliersgroep uit Wilrijk en

de Sint-Eduardus scouts droegen hun steentje bij.

Na de optredens van de diverse groepen werd de

traditionele “Flores de Mayo” - Meibloemenparade”

gehouden: een prachtige stoet van mannen en

vrouwen in traditionele, kleurrijke kledij uit

België, Nederland en Duitsland die vanuit de

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 18


shelter van Park Spoor Noord naar buiten trok ondanks

het minder gunstige weer.

De jury koos de winnaars. De heer Schepen Philip

Heylen, de heer Consul-generaal Peter Van Bogaert

en mevrouw Lucy Magmanlac-Nuyens reikten de

erelinten uit en zetten de prijswinnaars, die

“Reyna’s” (of Koninginnen) genoemd worden, in

de bloemen.

Daarna zette de showgroep “Trojka” de muziek en

de dans weer in. Zij slaagden er in de menigte mee

te slepen in de wereld van Oekraïnse show en dans.

Het overgrote deel van de menigte danste mee op

hun vlotte deuntjes. De menigte zette zelfs de polonaise

in die door het hele gebouw trok op de tonen

van enkele Nederlandstalige nummers die “Trojka”

bracht.

Naast dans en muziek konden de aanwezigen op de

“Flores de Mayo - Multiculturele Meiparade”,een

schitterend festival, verschillende stands bezoeken

met een rijk aanbod van diverse dranken en exotische

hapjes. Diverse workshops o.a. over schoon-

heidsproducten maakten het mogelijk iets bij te

leren. De kinderen konden zich laten grimeren op

een stand op een aparte stand.

De presentatie en het geluid werden op een prachtige

wijze verzorgd door Sunshine Concerts en zorgden

er zo mee voor dat de talrijke bezoekers een

prachtige namiddag hadden. Ook de scouts genoten

ervan. Zelfs de politie en de parkwachters beleefden

een aangename en rustige namiddag.

Een echt multicultureel feest dus! Uiteraard was dit

succes niet mogelijk geweest zonder de inzet van

vele vrijwilligers die aan dit succes meegewerkt

hebben. De organisatoren houden er dan ook aan

hen van harte te bedanken.

Kortom, dit evenement is zeker voor herhaling vatbaar,

misschien al volgend jaar !

Lucy Magmanlac-Nuyens

voorzitter van Befiso (vzw BFS)

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 19


Meertalig Meertalig opgroeien

opgroeien

In het kader van het project “Ouderparticipatie”

organiseerde IC voor Russischsprekende ouders

van Antwerpen een infosessie over “Meertalig opvoeden”.

Hilde De Smedt, stafmedewerker Onderwijs en

Meertaligheid van het Integratiecentrum Foyer

sprak over ‘meertalig opgroeien: het Nederlands als

de tweede taal in het gezin’.

Bij Russischsprekenden komt het vaak voor dat

Russisch niet de enige taal is die gehanteerd wordt.

Vaak komt daar de taal van het land of de streek

bij. De verscheidenheid aan talen is groot.Waar

ouders nood aan hebben, zijn mensen die samen

met hen op zoek willen gaan, die hun ervaring,

kennis en professionaliteit beschikbaar willen stellen

om hen te ondersteunen.Hilde gaf een aantal

bruikbare tips mee.

Maak als ouder bewuste keuzes over de taalopvoeding

van je kind.

Bied in een meertalige opvoeding het kind houvast

door taal zoveel mogelijk te verbinden met personen.

Kies als communicatietaal met je kind voor je eigen

moedertaal of een taal die je echt vloeiend beheerst

en waarin je je gevoelens en ideeën goed kan

uitdrukken.

Zorg dat er veel taalaanbod is voor je kind: praten,

voorlezen, samen zingen…

Corrigeer je kind niet te snel maar geef steeds het

goede voorbeeld. Het is normaal dat je kind talen

wel eens mengt, zelf vermijd je dit best. Je bent

mee verantwoordelijk voor elke taal die het kind

leert: het kind ondersteunen en motiveren is essentieel.

Denk na over het taalaanbod in de vrije tijd. Zelf

inspanningen doen om de Nederlandse taal te leren

en te gebruiken (bijvoorbeeld tegen de juf) heeft

positieve invloed op je kind.

Een meertalige taalontwikkeling vraagt tijd!

Heb geduld met je kind en zorg ervoor dat er niet

teveel leerdruk ontstaat. Als je je zorgen maakt,

praat er dan over met anderen. Bij de jongste kinderen

ligt het accent wat meer op de ‘taalkeuzes’

die men maakt als ouder.

Bij de keuze van de moeder- of vadertaal wordt er

ook best al vooruit gekeken naar de toekomst. Ouders

kiezen dus best voor die taal waarin ze denken

dat ze zich best zullen kunnen realiseren.

Stilaan kan je in het gezin komen tot afspraken.

Hierbij staat centraal dat iedereen in het gezin

maximaal moet kunnen deelnemen aan het verbale

leven. Als papa geen Russisch spreekt dan is dit

niet de geschikte communicatietaal aan tafel. Op

dit ogenblik opteren we voor de taal waarbij alle

gezinsleden kunnen deelnemen. Ouders voelen zelf

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 20


meestal wel aan wanneer hun kinderen dergelijke

afspraken aankunnen.

Ouders hebben vaak het gevoel niet te kunnen terugvallen

op traditie en de wijze waarop hun ouders

en grootouders met taal omgingen. Er is onzekerheid

in sommige gevallen over het samengaan van

thuistaal en schooltaal, men heeft te vaak het gevoel

dat het een ‘of-of-keuze’ is. Zowel thuistaal als Nederlands

zijn belangrijk voor ouders. Nergens werd

uitsluitend één taal gesproken.

Een kind dat een taal als vreemd en bedreigend

blijft aanvoelen, stelt zich onvoldoende open voor

het leerproces.

Taal en identiteit zijn ook nauw met elkaar verbonden.

Toch kunnen we stellen dat wanneer je

moedertaal negatief wordt benaderd dit bijna bij

iedereen het gevoel geeft als persoon of groep te

worden bekritiseerd. Bij kinderen en jongeren heeft

dit vaak een negatief effect op de identiteitsontwikkeling

en de relaties met anderen.

Ouders moeten durven de stap zetten om de talen

die ze niet zo goed kennen, (bijvoorbeeld Nederlands)

toch nu en dan zelf communicatief aan

te wenden. Zo geven ze hun kinderen een levendig’

voorbeeld waarin ze duidelijk maken dat communicatie

op de eerste plaats komt en je je niet altijd zorgen

moet maken of het wel helemaal correct is. Ze

tonen hun kinderen op die manier ook op het belang

van de gebruikte taal als communicatiemiddel.

Sommige ouders gingen nog een stap verder. Ze

proberen “zo weinig mogelijk” met de kinderen te

praten in de moedertaal om ze meer ruimte te laten

voor het Nederlands…

Bij de oudere kinderen (8, 9 en ouder) moet echter

het taalleren doorgaan. Zeker woordenschat vraagt

om voortdurende uitbreiding. Ouders kunnen dit

doen door bewust ‘bronnen’ aan te bieden: boeken

maar ook gezelschapsspelen, een uitstap.

Veel verenigingen van etnisch-culturele minderheden

bieden nu taallessen aan op vraag van ouders

uit hun achterban. Verenigingen hebben het echter

moeilijk om de taallessen te organiseren omdat ze

vooral beroep moeten doen op vrijwilligers, geen

(geschikte) lokalen vinden. We hebben in Antwerpen

twee scholen die aan kinderen op zaterdag lessen

in het Russisch kunnen bieden. De ouders krijgen

de kans om te participeren aan het taalaanbod

terwijl hun kinderen ook op een educatieve manier

beziggehouden worden.

Elk jaar organiseert het Russisch sprekende platform

“Solidariteit” het kinderkamp voor de Russisch

sprekende kinderen van verschillende nationaliteiten.

Daar proberen wij de liefde voor hun eigen

cultuur en tradities terug op te bouwen. Daar krijgen

de kinderen kans met elkaar in hun moedertalen te

communiceren.

Vera Mironova

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 21


IC IC IC viert viert feest

feest

20 20 jaar jaar IC IC

IC

Internationaal Comité bestaat 20 jaar en dat laten

we niet voorbij gaan zonder verjaardagsfeestje. Dit

werd natuurlijk gevierd op de geboorteplaats namelijk

de Casa Papa Giovanni in Winterslag. De

voorzitters van de verenigingen, ministers en leden

van verschillende organisaties vierden met ons

mee.

Bestuur, personeel en leden van het IC waren zeer

enthousiast over de avond en brachten deze door

met een stralende glimlach.

Tijdens het officiële gedeelte hield onze Jef trots

een toespraak. Na Jef namen Anniek Nagels , Veerle

Heeren en Bert Anciaux plaats achter deze tafel

om ook een warme toespraak te houden.

Net als Skender van Hashkali hebben verschillende

leden van onze verenigingen een leuke babbel gehouden

met Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux.

Verschillende leden van de verengingen en personeelsleden

brachten hun cultuur van hun vaderland

mee op de avond door de kleurrijke traditionele

kleden die ze aan hadden.

Vele aanwezigen kwamen andere bekenden tegen

en maakten het samen zeer gezellig, net zoals Ellen

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 22


van de Integratiedienst Hasselt en deze heren die de

Moskee van Badr besturen.

En ik, ik kreeg de kans om van Vlaams minister

Veerle Heerlen een dikke knuffel te krijgen, en

haar een glimlacht te bezorgen door haar te bedanken

met een Portugese attentie.

Onze verenigingen verschillen niet alleen van cultuur

van thuisland.

Ze kwamen ook uit verschillende provincies naar

Limburg gereisd om de receptie bij te wonen.

En tenslotte kregen de aanwezigen de kans om hun

gedacht neer te schrijven op onze gastenbeest ipv

gastenboek. Wat je hier ziet is ons multicultureel

IC- beest gemaakt met elementen uit verschillende

continenten en landen.

Aicha Bouharras

Educatief medewerkster

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 23


KAV KAV EN EN HET HET HET INTERNATIONAAL INTERNATIONAAL COMITE COMITE FIETSEN FIETSEN FIETSEN DOORHEEN

DOORHEEN

Op dinsdag 14 april en zaterdag 9 mei organiseerden

KAV Limburg en het Internationaal Comité

fietstochten waarin het mijnverleden, de culturele

diversiteit en de prachtige Limburgse natuur centraal

stonden.

’s Morgens verzamelde de groep vrouwen zich op

de parking van Euroscoop C-mine. Daar sprongen

ze op de fiets richting de Oekraïens-Katholieke

kerk in Waterschei, waar een gids hen al stond op

te wachten voor een rondleiding.

Vervolgens zetten ze de tocht verder naar Houthalen,

waar ze konden genieten van een lekkere

broodmaaltijd, bereid door een plaatselijke KAVafdeling.

In de namiddag

werd de

Turkse Moskee

van Sledderlo

bezocht.

De dag werd

afgesloten met

een uitgebreideavondmaaltijd

in het

buurthuis in

Winterslag,

klaargemaakt

door een afdeling

van het

Internationaal

Comité.

Ook in de regio’s Beringen-Heusden-Zolder en

Maasmechelen-As werden fietstochten georganiseerd.

Ann Vanhengel

Educatief medewerker

KAV Limburg

Arena, vzw Pagina Internationaal 24 Comité, juni 2009 24


“Kies “Kies Kleurrijk” Kleurrijk” -campagne campagne

Limburg

Limburg

De 6 lijsttrekkers van de democratische politieke

partijen in Vlaanderen stonden op 14 mei in zaal

Nas Dom in Genk tegenover een publiek van 80

kritische vragenstellers.

Na een inleiding van onze Jef De Vrij werden de

politici in een debat op de (soms hete) rooster gelegd.

Dit gebeurde onder de deskundige leiding van

Yves Lambreks, hoofdredacteur van Het Belang

van Limburg.

Misschien wel hèt onderwerp van de avond was de

noodzaak van een doelgroepgericht beleid versus

een meer algemeen beleid. Dit kwam bovendrijven

bij vrijwel alle aangekaarte thema’s: onderwijs,

tewerkstelling en sociale zaken. Alle partijen ble-

ken gewonnen voor een gericht doelgroepenbeleid

dat de achterstand van (onder andere) allochtone

groepen moet helpen wegwerken, op één grote uitzondering

na: Lijst De Decker verkondigde consequent

de bevreemdend naïeve boodschap dat

“iedereen zijn plan maar moet trekken en dan komt

alles wel goed.”

Natuurlijk werd, naar goede gewoonte, de avond

afgesloten met een drankje en een babbel aan de

toog. Daar werden, later op de avond, bijna alle

wereldproblemen bijna opgelost…

Lode Draelants

Stafmedewerker

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 25


De De aardbeving aardbeving in in Abruzzo Abruzzo

Abruzzo

In de nacht van zondag op maandag 6 april 2009 om

3u32 begint de aarde plots in L’Aquila en omstreken

te daveren. Ditmaal is het ernstig, niet de lichte

aardschokken die men al eerder voelde, maar hevig

…, met een nooit eerder geziene kracht. Zo krachtig

dat zelfs heel Rome, op meer dan 100 km daar

vandaan, wakker geschud werd. Achteraf bleek dat

de aardbeving een kracht had van 6,7 (sommige

kranten spreken van 5.8) op de schaal van Richter.

Het hoofd van de Civiele bescherming, Guido Bertolaso,

zei diezelfde dag nog in een interview voor

de nieuwsdienst van een openbare zender dat de situatie

“extreem dramatisch” was en sprak van “de

ergste tragedie van dit millennium”.

Op het einde van de dag van 6 april wordt een eerste

balans opgemaakt. Men schat het aantal doden

op 150, het aantal gewonden op 1500 en de geëvacueerden

op 70.000.

’s Anderendaags, 7

april, nog een zware

schok, nu van 5.3 op de

schaal van Richter, gevolgd

door andere onregelmatige

minder zware

schokken. De mensen

zijn bang. Niemand

durft zijn huis nog in en

moet noodgedwongen

elders een veilig onderdak

zien te vinden.

Sommigen beslissen

snel de streek te verla-

ten en vinden onderdak bij vrienden of familie op

tientallen km van L’Aquila. Anderen vinden een

opvang in hotels aan de kust, anderen blijven achter,

ze slapen in hun wagen en later… in een tent. De

nachten kunnen erg koud zijn in deze bergstreek.

De internationale pers is er al van de eerste dag bij.

Beelden van de tot op de grond verwoeste dorpen,

van levende en dode slachtoffers die uit het puin

gehaald worden, bereiken de hele wereld.

Op 10 april, 4 dagen later, is het dodenaantal gestegen

tot 293. Er wordt een begrafenisplechtigheid

gehouden waarop prominenten van heel Italië aanwezig

waren. Deze dag werd enkele dagen later

door de Italiaanse regering als dag van nationale

rouw uitgeroepen.

Ondertussen zijn er al 119 tentenkampen opgeslagen

als tijdelijke oplossing voor 19.000 mensen.

Op 12 april werd Pasen in die tentenkampen gevierd.

President Berlusconi komt de slachtoffers

een hart onder de riem steken en belooft hen

“weldra uit de tenten” te halen. Na het overlijden

van een slachtoffer in het ziekenhuis stijgt het dodental

tot 294.

Op 17 april blokletteren de kranten dat de aardbeving

153 centra getroffen heeft in Abruzzo. Bijna

de helft van de 305 gemeenten zeggen dat ze schade

ondervonden hebben door de aardbeving. De regering

erkent er ’s anderdaags maar 49 en publiceert

er een lijst van.

Prompt protesteren er 17 gemeenten hierop omdat

ze uitgesloten werden.

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 26


SOLIDARITEIT MET DE SLACHTOFFERS

De beelden die de internationale pers de daaropvolgende

dagen en weken de wereld heeft ingezonden

spraken boekdelen. Niemand met het hart op de

juiste plaats kon onverschillig blijven tegenover dit

drama en de solidariteitsacties groeiden als paddenstoelen

uit grond.

Ook de Italiaanse gemeenschap in Limburg vond

dat er onmiddellijk iets moest gebeuren.

Het Internationaal Comité nam samen met de ACLI,

het AIF en de COMITES -Limburg het initiatief om

een geldinzameling te organiseren. Ze openden een

gezamenlijk rekeningnummer bij de KBC–bank, die

er prompt 10.000 euro op stortte. De Italiaanse verenigingen

kwamen in actie en talrijke initiatieven

kwamen tot stand. Vele Limburgers en anderen

steunden gul, waardoor de huidige stand van de

rekening al 112.849,42 € bedraagt.

Er werd tevens beslist om het geld te besteden aan

een sociaal project dat gericht is op de zwakkeren

(kinderen of ouderen), dus een project gericht op de

heropbouw van bijvoorbeeld een school of kleuterklas,

een speeltuin, een vleugel van een ziekenhuis

of rusthuis, enz.

Bruno Tiberio, voorzitter van de Associazione Abruzzese

del Limburgo, en Renato Cipriani, voorzitter

van de Circolo Italiano Sud Limburgo, beiden

uit Abruzzo afkomstig besloten om op eigen initiatief

een verkennend bezoek te brengen aan de getroffen

streek.

Bruno is vertrokken de 21 ste april, voor een 10 tal

dagen en heeft met heel wat mensen gesproken.

Hier volgen enkele getuigenissen:

“Na twee minuten, in die bewuste nacht, waren de

straten vol met veelkleurige lichten die knipperden,

geen kerstverlichting maar de ambulance, politie en

brandweer in actie. Straten werden geblokkeerd

door puin. Mensen begonnen met hun blote handen

puin op te ruimen om de wegen vrij te maken voor

de hulpdiensten, niet bewust van het gevaar dat ze

zelf liepen.”

“Mensen leven momenteel in tenten en daarmee is

alles gezegd: het ene moment zit je in je warm en

comfortabel huis en een dag later ben je gedwongen

in een tent te leven. De rest kan je je wel voorstellen.”

Bruno getuigt zelf ook over zijn ervaringen ter plekke:

“Wat mij raakte, was het besef wat het betekent

om alles te verliezen in twee minuten. Toch klagen

de mensen niet. Ik voelde de innerlijke kracht van

die mensen om opnieuw te beginnen. In nood zie je

ook de vrijgevigheid van de mensen. Wat ik nooit

zal vergeten, zijn die gezichten, die ogen zonder

tranen, met angst, maar toch ook de hoop om op-

nieuw hun leven in handen te nemen en van nul te

starten.”

Renato bezocht de streek op 30 april, op zoek naar

betrouwbare organisaties of mensen ter plaatse om

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 27


de besteding van het ingezameld geld op te volgen.

Hij sprak er met vakbondsmensen van de “CISL”.

Hij vroeg aan de Algemeen Secretaris van de CISL

Abruzzo, Dhr. Giorgi Gianfranco, of het mogelijk

was om bij de andere grote vakbonden, nl. CGIL en

UIL, maar ook bij de ACLI te polsen of er een bereidheid

is om, wanneer er een project gedefinieerd

is, dit op te volgen zodat wij de zekerheid hebben

dat de ingezamelde centen ook besteed worden aan

datgene waarvoor ze bestemd zijn.

Tot slot (maar niet het einde van het verhaal)

De aardbeving heeft het leven van vele mensen in

een vingerknip veranderd. De snelle noodhulp die

geboden werd, de maatregelen van de Nationale Regering,

de toezegging van steun voor de wederopbouw

door de EU en verschillende landen, de Internationale

steunacties, … al deze dingen geven de

mensen terug hoop op een waardig leven.

Maar nu, na meer dan twee maanden verblijf in

een tentenkamp, soms in de regen, met grote temperatuurschommelingen

waarbij het ’s nachts erg

koud is en men overdag stikt van de warmte, met de

vele ontberingen, met de aarde die plots opnieuw

begint te beven (op 30 mei nog een van 3,5 op de

schaal van Richter) en de angst van de eerste dramatische

dagen opnieuw naar boven haalt, dan…

dan…beginnen velen, soms ook de allersterksten,

aan deze hoopvolle vooruitzichten te twijfelen.

Ter afsluiting de vertaling van een tekst van Benedetto

Croce (Italiaanse filosoof van de vorige

eeuw), om zowel de Abruzzesi in het rampgebied

een hart onder de riem te steken, alsook voor al diegenen

die zich ervan bewust zijn dat de steunactie

moet verder gezet worden en daarvoor willen verder

ijveren.

"Quando c’è bisogno non solo di intelligenza agile

e di spirito versatile, ma di volontà ferma e di

persistenza e di resistenza, io mi sono detto a voce

alta: Tu sei abruzzese!"

“Als er niet enkel nood is aan een lenige intelligentie

en een ruime geest, maar ook aan een vastberaden

wil en hardnekkigheid en uithoudingsvermogen,

heb ik tegen mezelf met luide stem gezegd: Jij bent

abruzzese!“ Benedetto Croce

Renato Cipriani, Bruno Tiberio, Lucrezia Tafaro

Bedankt aan iedereen die een bijdrage geleverd hebben.

Er kan nog gestort worden op rekeningnummer

735-0226065-43

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 28


Het Het laatste laatste laatste woord...

woord...

AFDELING AFDELING AFDELING IN IN DE DE KIJKER

KIJKER

VZW VZW A.D.D.O A.D.D.O A.D.D.O is is een een feit: feit: ‘Ieder ‘Ieder ‘Ieder heeft heeft recht recht op op recht’

recht’

Eén druppel maakt

een wereld van

verschil

Blank of zwart.

Groot of klein.

Waardig- én

rechtvaardigheid

is een recht voor

elk. En dat is nu

net de bezieling

van de vzw AD-

DO, dat de afkorting

is voor

‘Association pour

la Défense des

Droits des Opprimés’.

Onze vzw

die net is opgestart

zowel in België als in Burundi, wenst morele,

materiële en psychische steun te bieden aan mensen

in Burundi die het slachtoffer zijn of waren van de

schending van hun rechten. En dat doen we door

sensibilisatie en mobilisatie; zowel in België als in

Burundi. Want we zijn van mening; zelfs één druppel

maakt een wereld van verschil.

Het beroep van advocaat bestaat (nog) niet in Burundi.

Het beroep van jurist wél. Alleen kunnen de

meeste Burundezen diens hulp niet inroepen wanneer

ze in de gevangenis belanden. Omdat ze de financiële

en praktische mogelijkheden niet hebben...Het

fundamentele recht op een eerlijke

rechtspraak zoals wij dit in België kennen, is in

Burundi namelijk (nog) niet aan de orde.

In Burundi zitten de gevangenissen overvol. Soms

zitten wel honderd mensen vast in een kamer van 5

vierkante meter. Slapen is er nauwelijks mogelijk.

De hygiënische omstandigheden laten helemaal te

wensen over. Ze zijn mensonwaardig. Zowel mensen

die kleine criminele feiten uit hongersnood hebben

verricht zitten soms levenslang vast. En soms,

soms verdwijnen ze zelfs...

Ook de familie heeft het moeilijk. Ze weten vaak

niet in welke gevangenis hun familielid is opgesloten.

De administratieve diensten, als die al bestaan,

zijn verre van up-to-date. De onwetendheid is groot

én zorgt voor onzekerheid. Het recht op een eerlijke

rechtspraak is een absolute noodzaak.

Vandaar dat wij met de vzw ADDO hieraan iets

willen doen. Wij willen in eerste instantie in Bujumburi

(Burundi) een officieel aanspreekpunt worden

waar mensen terecht kunnen om hun familielid op

te sporen. We willen Belgische advocaten hun job

laten expliceren aan Burundese juristen. Hiervoor

zullen we op termijn parajuristen in dienst nemen.

Deze parajuristen zullen in de gevangenissen mensen

bijstaan die zich geen advocaat kunnen veroorloven.

Ook willen we op termijn opleidingen geven

aan parajuristen en eventueel een noodnummer in

het leven roepen. Wij wensen in de stad Bujumburi

aan psychologische begeiding te doen als de gevangene

de cel verlaat en terug de maatschappij in mag.

Hiervoor is onder andere nood aan psychologen.

Zoniet, komen ex-gedetineerden vaak in een isolement

terecht. Kortom; we willen een administratief

en psychologisch aanspreekpunt in Bujumburi in

Burundi worden waar de gevangene en zijn familie

aan kan kloppen voor informatie. Want elke persoon,

waar ook ter wereld, hoort beschermd te

worden in zijn fysieke, spirituele en intellectuele

integriteit.

We willen u om die reden graag sensibiliseren. En

ook graag mobiliseren. Zo kookten en decoreerden

we onlangs de zaal van de fietsers die meededen

met de KAV fietstocht ‘Fietsen doorheen de mijnstreek’

om wat geld in ons laatje te krijgen. En tijdens

Wereld@Hasselt voor kids op 28 juni mag u

zeker onze stand niet missen. Hier kunt een workshop

Burundese dans volgen of proeven van onze

lekkere Burundese beignets. Wie weet heeft u wel

een ander idee om de vzw ADDO bij te staan of te

steunen? Laat het ons weten! Meer info bij onze

voorzitter Carine Belyse Dukundane, Olmenstraat

39/5, Hasselt, tel: 0474/71.58.79

Tekst: Sandra Maes, communicatieverantwoordelijke

vzw Addo

Foto’s: Kristien Wintmolders & Marc Thoelen

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 29


Aankondiging

Aankondiging

Zaterdag 25 juli 2009: Multicultureel benefietvoetbaltornooi,

sportcentrum Kiewit

Op zaterdag 25 juli organiseren vzw Les Amis du Congo

en vzw KIOSK (Kleine Initiatieven van OntwikkelingsSamenwerking

in Kongo) een multicultureel benefietvoetbaltoernooi

op de terreinen van het sportcentrum

te Kiewit.

Het doel van dit evenement is drieledig: wij willen

ten eerste een multicultureel en sportief ontmoetingsmoment

organiseren, waaraan we ten tweede een

sensibiliseringsactie willen koppelen over de socioeconomische

en humanitaire situatie in Congo, om ten

derde ook fondsen te werven voor onze respectievelijke

projecten in Congo.

Les Amis du Congo vzw richt zich momenteel

voornamelijk op de oprichting van een ecologisch modellandbouwproject

op het Batekeplateau te Kinshasa.

Zij willen hierbij de lokale bevolking opleiden en responsabiliseren

om eigen landbouwactiviteiten te beginnen,

en zullen naast reguliere landbouwactiviteiten zoals

tuinbouw en veeteelt ook aan herbebossing van de

streek doen door middel van acaciabomen.

KIOSK vzw is actief in en rond Kananga in de Westelijke Kasaïprovincie. Het heeft hier reeds

een opvanghuis voor verlaten weduwen opgericht, en wil nu naast dit home een dispensarium

(gezondheidscentrum) bouwen en oprichten voor een doelpubliek van zo’n 30.000 mensen, die momenteel

nog verstoken blijven van de meest elementaire gezondheidszorg.

Het voetbaltornooi zal openstaan voor iedereen. Naast een voetbalcompetitie op kleine velden

(de breedte van een voetbalterrein) met hopelijk een aantal bekende profvoetballers als scheidsrechter,

willen we ook zorgen voor gastronomische en muzikale randanimatie, en een kunstmarkt, dit alles in het

teken van Congo. Wij zouden willen beginnen rond 13u, om definitief af te sluiten tegen 22u.

Geïnteresseerde ploegen (1 keeper, 4 veldspelers, en een onbeperkt aantal reserven) kunnen zich

inschrijven via de emailadressen of telefoonnummers onderaan dit schrijven. De deelnameprijs bedraagt

10 euro per ploeg (dus niet per individu); de opbrengst gaat zoals reeds vermeld rechtstreeks naar

onze ontwikkelingsprojecten in Congo.

Organisatie: Platform Congo-Hasselt

Les Amis du Congo vzw i.s.m. KIOSK vzw

p/a Nestor Katunda p/a Wim Bollen

Banneuxstraat 67 bus 2 Schrijnwerkersstraat 18 bus 2

3500 Hasselt 3500 Hasselt

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 30


Huis Huis Huis van van Diversiteit

Diversiteit

Het Huis van Diversiteit organiseert verschillende

workshops:

Workshops:

Schilderen

Tekenen

Batikken

Keramiek

Beeldhouwen

Koken

Dansen

Djembé

Kalligrafie

Educatieve infolessen:

Jonge allochtone studenten komen zich vervolmaken

in het schrijven van een CV

of een thesis. Ze leren ook wat bij over

hoe een paper presenteren.

Ze worden begeleid door lesgevers uit

Contactgegevens

Contactgegevens

REDACTIE

Anniek NAGELS

Lode DRAELANTS

Aïcha BOUHARRAS

Muradiye ISCI

Lucrezia TAFARO

Ariana BARKU

Emine YILMAZ

Martin OLUWADIRAN

Mahshid SHAMSEDDIN

Galina MATUSHINA

Emine OZKURT

Goelnara CHAINOES

Naira VARDANIAN

Pavel RADJUK

Vera MIRONOVA

Rachida ACHAHBAR

Ylva BERG

LAY-OUT

Muradiye ISCI

VERANTWOORDELIJKE UIT-

GEVER

Anniek NAGELS

Mgr. Broekxplein 6

de praktijk.

Infoavond voor ouders over studietoelagen

Vergaderingen:

Het Huis is eveneens beschikbaar voor vergaderingen.

Lesmogelijkheden:

Van maandag tot vrijdag:

Vm van 10:00 tot 12:00

Nm van 14:00 tot 16:00

Av van 19:00 tot 21:00

Adres:

Huis van Diversiteit

Frans Massystraat 24

3500 Hasselt

Contact:

011 29 09 10 of

martin.oluwadiran@internationaalcomite.be

MAILADRESSEN INTERNATIONAAL COMITÉ

• anniek.nagels@internationaalcomite.be

• lode.draelants@internationaalcomite.be

• aicha.bouharras@internationaalcomite.be

• muradiye.isci@internationaalcomite.be

• lucrezia.tafaro@internationaalcomite.be

• ariana.barku@internationaalcomite.be

• emine.yilmaz@internationaalcomite.be

• martin.oluwadiran@internationaalcomite.be

• mahshid.shamseddin@internationaalcomite.be

• galina.matushina@internationaalcomite.be

• emine.ozkurt@internationaalcomite.be

• goelnara.chainoes@internationaalcomite.be

• naira.vardanian@internationaalcomite.be

• pavel.radjuk@internationaalcomite.be

• Vera.mironova@internationaalcomite.be

• rachida.achahbar@internationaalcomite.be

• ylva.berg@internationaalcomite.be

DRUKWERK

Tegen verminderd tarief

AFGIFTEKANTOOR

3500 Hasselt

MAILCENTER

Arena, vzw Internationaal Comité, juni 2009 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!