Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

radiobloemendaal.nl

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering ...

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen

voor een viering samen met de luisteraars van

Radio Bloemendaal

Zondag :11 september 2011

Aanvang :19.00 uur

Voorganger : Ds. Jan G. Meynen

Lector : Ineke van Ee

Organist : Cees Verschoor

Nr. 2140


SAMENZANG voor de DIENST

Zingen: Gezang 255: 1, 2 en 3

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

Uitgaande van Kerk Zonder Grenzen

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Hallelujah, hallelujah,

ere zij het Lam gewijd.

3. Ere zij de Heer der englen,

ere zij de Heer der kerk,

ere aan de Heer der volken;

aard' en hemel looft uw werk!

Hallelujah, hallelujah,

looft de Koning, heel zijn kerk!

2


Zingen: Psalm 84: 4 en 5 (Hervormde bundel 1938)

4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort,

elk hunner zal in ’t zalig oord

van Sion haast voor God verschijnen.

Let, Heer der legerscharen, let

op mijn ootmoedig smeekgebed!

Ai, laat mij niet van druk verkwijnen,

leen mij een toegenegen oor,

o Jakobs God, geef mij gehoor!

5. O God, die ons ten schilde zijt

en ons voor alle ramp bevrijdt,

aanschouw toch uw gezalfden Koning!

Eén dag is in uw huis mij meer,

dan duizend, waar ik U ontbeer.

‘k Waar liever in mijns Bondsgods woning

een dorpelwachter, dan gewend

aan d’ ijd’le vreugd in ’s bozen tent.

AANVANG DIENST

Welkom en groet aan de mensen in de kerk en aan de radio

Zingen (staande): Psalm 138: 1 en 3

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,

in eerbied kniel ik voor U neder.

Ja, in de tegenwoordigheid

der goden wijd ik U mijn beden.

Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft

hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.

Gij zult, O Here, wijd en zijd

uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

3. Dan zingen zij, in God verblijd,

aan Hem gewijd, van 's HEREN wegen.

Groot is des HEREN heerlijkheid,

zijn majesteit ten top gestegen.

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,

op hen het oog die needrig knielen.

Maar ziet van ver met gramschap aan

de eigenwaan van trotse zielen. allen gaan zitten

3


Gebed

Zingen: Lied 132: 1-6 (Joh. de Heer)

1. Heer! Ik hoor van rijke zegen,

die Gij uitstort keer op keer;

laat ook van die milde regen

dropp'len vallen op mij neer;

ook op mij, ook op mij,

dropp'len vallen ook op mij.

3. Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Gij geeft blinden de ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan,

werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij,

werk ook door Uw kracht in mij!

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,

bloed van Jezus, rijk en vrij,

Gods genade, sterk en machtig,

o, verheerlijk U in mij.

Ook in mij, ook in mij,

o, verheerlijk U in mij.

Schriftlezing: Matteüs 20: 20-28

Zingen: Gezang 293: 1 en 3

1. Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

2. Ga mij niet voorbij , o Vader,

zie, hoe mij mijn zonde smart;

trek mij met Uw koorden nader,

stort Uw liefd’ ook in mijn hart.

Ook in mij, ook in mij,

stort Uw liefde ook in mij.

4. Wil me, o Heiland, niet voorbij gaan.

Doe mij leven U nabij;

zie mij zuchtend aan Uw zij staan.

Roept Gij and'ren, roep ook mij.

Ja, ook mij, ja ook mij,

roept Gij and'ren, roep ook mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder!

Maak mij gans van zonden vrij;

vloeit de stroom van zegen verder,

zegen and'ren, maar ook mij.

Ja, ook mij, ja ook mij,

zegen and'ren, maar ook mij.

4


3. Laat mij niet mijn lot beslissen:

zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,

dat alleen de weg niet vindt:

neem mijn hand in uwe handen

en geleid mij als een kind.

Preek: De zonen van Salomé

n.a.v. Matteüs 20: 26-28

26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de

belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de

eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet

gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te

geven als losgeld voor velen.’

Orgelmeditatie

Zingen: Lied 203: 1, 2, 3 en 4 (Evangelische Liedbundel)

2. Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

5


3. Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

Gebeden, persoonlijk gebed en Onze Vader

Mededelingen

Collecte bestemd voor het werk van Kerk Zonder Grenzen

Zingen (staande): Lied 379: 1 en 2 (Joh. de Heer)

1. Maar 't vrome volk, in U verheugd,

zal huppelen van zielevreugd,

daar zij hun wens verkrijgen;

Hun blijdschap zal dan onbepaald

door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,

ten hoogsten toppunt stijgen.

Heft Gode blijde psalmen aan!

Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan,

laat al wat leeft Hem eren!

Bereidt den weg, in Hem verblijd,

die door de vlakke velden rijdt;

Zijn naam is HEER der Heren!

2. Geloofd zij God met diepst ontzag,

Hij overlaadt ons dag aan dag

met Zijne gunstbewijzen.

Die God is onze zaligheid!

Wie zou die hoogste Majesteit

dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil,

Hij schenkt uit goedheid zonder peil

ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan en wil en zal in nood,

zelfs bij het naad'ren van de dood,

volkomen uitkomst geven.

6


Zegen

Zingen: Lied 270: 1 en 2 (Evangelische Liedbundel)

1. Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar,

wat wij hier beleden

samen met elkaar.

Aan uw daag'lijks leven,

uw gezin, uw werk,

wilt u daaraan geven,

dan bent u Gods kerk.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

****

2. Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar,

wat wij hier beleden

samen met elkaar.

Neem van hieruit vrede,

vrede mee naar huis,

dan is vanaf heden

Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en

koffie- of thee te drinken.

Kerk Zonder Grenzen zendt deze dienst rechtstreeks uit via Radio

Bloemendaal. Ook zal deze dienst op zondag 23 oktober a.s.

om 13.00 uur op golflengte 1116 AM te beluisteren zijn.

Van deze dienst zijn CD’s te bestellen telefonisch van maandag tot en met

vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bij ons kantoor aan de Vijverweg 14 te

Bloemendaal. Telefoon: 023-5254842.

Prijs per CD: € 3,50 (incl. verzending). No. 2140

U kunt zich abonneren op het Radio Bloemendaal Kerk Zonder Grenzen

Magazine, abonnement € 12,50 per jaar. (6 nummers)

Vraag een gratis proefnummer aan: 023-5254842 of via mail:

radiobloemendaal@kerkzondergrenzen.nl

7


EEN GOED BEGIN, elke zondag om 9.15 uur op 1116 AM

OPEN HUIS DIENST: 30 oktober a.s. Vijverwegkerk 11.15 uur

Op zondag 30 oktober a.s. is er Open Huis van Kerk Zonder Grenzen.

De radiokerk (Vijverweg 14 te Bloemendaal) is vanaf 10.00 uur open, om

11.00 uur begint de samenzang en om 11.15 uur is er de live-dienst. In die

dienst zullen verschillende mensen iets gaan zeggen over hetzelfde

gedeelte uit de Bijbel. Zo zullen zij kunnen zeggen hoe het oude geloof een

rol speelt in hun leven, persoonlijk en openhartig. Het bijzondere is dat

deze mensen geen officiële voorgangers zijn. Die hoort u vaak genoeg.

Deze keer zijn het mensen die uit allerlei sectoren van de samenleving hun

licht zullen laten schijnen over wat er in dat Bijbelgedeelte staat.

Het wordt dus onze eigen versie van de landelijk om zich heen grijpende

Preek van de Leek.

De dienst zal behalve door vaste organist Cees Verschoor opgeluisterd

worden door de Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk.

Na afloop van de dienst wordt u getrakteerd op koffie met iets lekkers.

Van harte welkom op die zondagmorgen van de maand oktober!

Elke dinsdag vanaf 12.00 uur via Radio Bloemendaal muziek met om

12.30 uur een dienst vanuit de ‘Alle-Dag-kerk’.

De eerstvolgende uitzending is op dinsdag 13 september a.s.

Voorganger: Mw. Ds. M.A.T. van der Kooi, Driebergen

Adres ds. Aart Mak : Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

telefoon : 06-47761030 (spreekuur: maandag 9.00-12.00)

of via

telefoon bureau : 023- 5254842, Ds. Mak belt u dan terug.

(ma-vrij 9.00-12.00)

e-mail : aartmak@dds.nl; info@kerkzondergrenzen.nl

website : www.kerkzondergrenzen.nl

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

VAN KERK ZONDER GRENZEN

aanvang samenzang: 18.50 uur

Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal

Zondag 18 september 2011 Zondag 25 september 2011

Ds. Aart Mak Ds. Aart Mak

8

More magazines by this user
Similar magazines