12.09.2013 Views

Twee Haarlemse parels uit de Franse tijd - if then is now

Twee Haarlemse parels uit de Franse tijd - if then is now

Twee Haarlemse parels uit de Franse tijd - if then is now

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ThemaTijdschr<strong>if</strong>t<br />

26<br />

<strong>Twee</strong> <strong>Haarlemse</strong> <strong>parels</strong><br />

<strong>uit</strong> <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong><br />

Haarlem heeft twee bijzon<strong>de</strong>re huizen <strong>uit</strong> <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong> die een zeld-<br />

zaam inkijkje geven in het wonen van <strong>de</strong> Hollandse elite ten tij<strong>de</strong><br />

van <strong>de</strong> Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland. Hu<strong>is</strong> Barnaart<br />

(1803-1807) en het Hodshon Hu<strong>is</strong>, <strong>uit</strong> 1794, zijn twee gaaf bewaar<strong>de</strong><br />

<strong>parels</strong>. DOOR NIEK SMIT<br />

Haarlem, 27 april 1807, in <strong>de</strong><br />

avond. Het moet een prachtig<br />

gezicht zijn geweest toen Lo<strong>de</strong>wijk<br />

Napoleon, koning van Holland en<br />

broer van <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> keizer, in een koets<br />

met toortslicht arriveer<strong>de</strong> bij het nieuwe<br />

hu<strong>is</strong> van Willem Philip Barnaart (1781-<br />

1851), commandant van <strong>de</strong> <strong>Haarlemse</strong><br />

burgerwacht. Voor <strong>de</strong> gelegenheid was<br />

<strong>de</strong> gevel van het hu<strong>is</strong> door lampionnen<br />

in <strong>de</strong> bomen verlicht. In <strong>de</strong> ontvangstvertrekken,<br />

ge<strong>de</strong>coreerd in Empire-stijl<br />

volgens <strong>de</strong> allerlaatste mo<strong>de</strong> in <strong>de</strong> meest<br />

afw<strong>is</strong>selen<strong>de</strong> materialen en kleuren, ontvingen<br />

<strong>de</strong> 25-jarige gastheer en zijn nog<br />

jongere echtgenote hun belangrijke gast.<br />

De koning bezocht Haarlem en logeer<strong>de</strong><br />

voor <strong>de</strong> gelegenheid in een van <strong>de</strong> meest<br />

voorname huizen van <strong>de</strong> stad.<br />

Hu<strong>is</strong> Barnaart aan <strong>de</strong> Nieuwe Gracht in<br />

Haarlem, gebouwd in 1803-1807, vormt<br />

samen met het tien jaar ou<strong>de</strong>re Hodshon<br />

Hu<strong>is</strong> aan het Spaarne een <strong>uit</strong>zon<strong>de</strong>rlijk<br />

bezit voor Vereniging Hendrick<br />

<strong>de</strong> Keyser, <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijk<br />

werken<strong>de</strong> organ<strong>is</strong>atie die<br />

zich inzet voor het behoud<br />

van h<strong>is</strong>tor<strong>is</strong>che huizen. Bei<strong>de</strong><br />

huizen zijn gaaf bewaar<strong>de</strong><br />

pareltjes <strong>uit</strong> <strong>de</strong> <strong>Franse</strong> <strong>tijd</strong><br />

en geven ons een zeldzaam<br />

inkijkje in het wonen van <strong>de</strong><br />

Hollandse elite ten tij<strong>de</strong> van<br />

<strong>de</strong> Bataafse Republiek en het<br />

Koninkrijk Holland. De twee<br />

huizen geven ook een goed<br />

beeld van <strong>de</strong> ontwikkelingen<br />

in <strong>de</strong> interieurmo<strong>de</strong> in <strong>de</strong>ze <strong>tijd</strong>. Bei<strong>de</strong><br />

huizen wer<strong>de</strong>n ontworpen door Abraham<br />

van <strong>de</strong>r Hart (1747-1820), <strong>de</strong> stadsbouwmeester<br />

van Amsterdam en <strong>de</strong> meest<br />

vooraanstaan<strong>de</strong> architect in Holland<br />

aan het eind van <strong>de</strong> 18 e eeuw. Van <strong>de</strong>r<br />

Hart had een prakt<strong>is</strong>che achtergrond en<br />

stam<strong>de</strong> <strong>uit</strong> een familie van timmerlie<strong>de</strong>n<br />

en metselaars. Uit zijn boekenbezit weten<br />

we dat hij zeer goed op <strong>de</strong> hoogte was<br />

van <strong>de</strong> laatste internationale architectuurontwikkelingen.<br />

In zijn interieurs zijn<br />

Italiaanse, <strong>Franse</strong> en Engelse invloe<strong>de</strong>n<br />

aan te wijzen. Beken<strong>de</strong> gebouwen van<br />

zijn hand in Amsterdam zijn het Maag<strong>de</strong>nhu<strong>is</strong>,<br />

het Nieuwe Werkhu<strong>is</strong>, <strong>de</strong> <strong>Franse</strong><br />

Schouwburg, <strong>de</strong> Evangel<strong>is</strong>ch-Lutherse<br />

Kerk en Herengracht 502 (tegenwoordig<br />

<strong>de</strong> ambtswoning van <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

burgemeester). Sinds kort weten we<br />

dat hij betrokken was bij <strong>de</strong> bouw van<br />

Paviljoen Welgelegen, het <strong>Haarlemse</strong> verblijf<br />

van <strong>de</strong> schatrijke Henry Hope. Ook<br />

De Blauwe Zaal in het Hodshon Hu<strong>is</strong><br />

maakte hij ontwerpen voor monumenten,<br />

<strong>de</strong>coraties en illuminaties voor feestelijke<br />

gelegenhe<strong>de</strong>n.<br />

Het hu<strong>is</strong> dat Abraham van <strong>de</strong>r Hart in<br />

1794 voor Keetje Hodshon (1768-1829)<br />

ontwierp, staat aan het begin van een<br />

reeks particuliere opdrachten, met het<br />

Hu<strong>is</strong> Barnaart aan het eind van <strong>de</strong>ze<br />

reeks. Daardoor <strong>is</strong> een vergelijking van<br />

<strong>de</strong> interieurs erg interessant. Keetje<br />

Hodshon stam<strong>de</strong> <strong>uit</strong> een doopsgezin<strong>de</strong><br />

familie, afkomstig <strong>uit</strong> Engeland,<br />

die rijk gewor<strong>de</strong>n was in <strong>de</strong> han<strong>de</strong>l in<br />

linnen. Ze was op jonge leef<strong>tijd</strong> wees<br />

gewor<strong>de</strong>n en erfgenaam van een enorm<br />

vermogen. Op 22-jarige leef<strong>tijd</strong> gaf ze<br />

Abraham van <strong>de</strong>r Hart <strong>de</strong> opdracht een<br />

groot hu<strong>is</strong> in <strong>de</strong> bocht van het Spaarne<br />

te bouwen, tegenover Teylers Museum,<br />

<strong>de</strong> meest prestigieuze locatie in <strong>de</strong> stad.<br />

Ze zal in contact zijn gekomen met <strong>de</strong><br />

architect via haar voogd Willem Philip<br />

Kops, die kort daarvoor zijn hu<strong>is</strong> door<br />

Van <strong>de</strong>r Hart had laten verbouwen.<br />

Het <strong>is</strong> moeilijk voor te stellen dat <strong>de</strong><br />

jonge Keetje <strong>de</strong> opdracht voor <strong>de</strong> bouw<br />

van haar stadspale<strong>is</strong>je gaf mid<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> rumoerige situatie van <strong>de</strong> Bataafse<br />

Omwenteling. De jaren van <strong>de</strong> bouw<br />

vallen er precies mee samen en een<br />

wijziging in het ontwerp kan er mee in<br />

verband wor<strong>de</strong>n gebracht. De eerste<br />

ontwerptekeningen laten<br />

een classic<strong>is</strong>t<strong>is</strong>ch hu<strong>is</strong> zien,<br />

met een fronton waarin een<br />

groot familiewapen was<br />

bedacht. Dit maakte in het<br />

<strong>uit</strong>gevoer<strong>de</strong> ontwerp plaats<br />

voor een beel<strong>de</strong>ngroep<br />

van <strong>de</strong> Hollandse Maagd,<br />

afgebeeld als Minerva, een<br />

vrouw met een pijlenbun<strong>de</strong>l<br />

en een vrouw met een hoorn<br />

<strong>de</strong>s overvloeds. Wijsheid,<br />

eenheid en voorspoed van<br />

<strong>de</strong> Hollandse Republiek <strong>is</strong> <strong>de</strong>


Links het Hodshon hu<strong>is</strong> in 1799. Op <strong>de</strong> voorgrond enkele platbo<strong>de</strong>ms waarop soldaten te zien zijn. ‘Gezigt <strong>de</strong>r schepen met gekwetsten in het Spaarne.’ Volgens <strong>de</strong> verhalen zou<br />

Keetje Hodshon gezorgd hebben dat <strong>de</strong> soldaten te eten kregen (Noord-Hollands Archief)<br />

boodschap die niemand in <strong>de</strong>ze <strong>tijd</strong> zal<br />

zijn ontgaan.<br />

Achter een strenge gevel schuilt een<br />

hu<strong>is</strong> met een doordacht circulatieplan.<br />

De woonvertrekken, representatieve<br />

kamers en dienstvertrekken zijn<br />

hiërarch<strong>is</strong>ch gegroepeerd. Het<br />

personeel bleef hierdoor zo<br />

veel mogelijk onzichtbaar.<br />

De hoofdingang van het<br />

hu<strong>is</strong> ligt aan het Spaarne,<br />

maar aan <strong>de</strong> achterzij<strong>de</strong>,<br />

tussen twee zijvleugels,<br />

<strong>is</strong> een grote cour waar<br />

gasten per koets hun<br />

entree kon<strong>de</strong>n maken. De<br />

cour wordt afgesloten door<br />

een muur met kantelen en<br />

een speels vormgegeven<br />

hek, het eerste voorbeeld<br />

van <strong>de</strong> neogotiek in ons<br />

land. Op <strong>de</strong> begane grond<br />

waren <strong>de</strong> vestibule, een spreekkamertje<br />

en een monumentaal trappenhu<strong>is</strong><br />

gesitueerd. Ver<strong>de</strong>r was <strong>de</strong>ze verdieping<br />

bestemd voor een groot aantal dienst-<br />

Cornelia Catharina (‘Keetje’)<br />

Hodshon, pastelportret door<br />

C.H. Hodges (Vereniging<br />

Hendrick <strong>de</strong> Keyser)<br />

vertrekken, waaron<strong>de</strong>r mangelkamers,<br />

washok, keuken en bijkeuken, mei<strong>de</strong>nkamer,<br />

kamer van knecht en kok en een<br />

tuinkamer. Keetje had maar liefst tien<br />

inwonen<strong>de</strong> personeelsle<strong>de</strong>n in dienst.<br />

Een aparte ingang gaf direct toegang tot<br />

<strong>de</strong>ze dienstvertrekken, het diensttrappenhu<strong>is</strong>,<br />

<strong>de</strong> kel<strong>de</strong>rs en <strong>de</strong><br />

prov<strong>is</strong>iekamers. De bovenste<br />

verdieping van het<br />

hu<strong>is</strong> bevatte <strong>de</strong> woon- en<br />

slaapvertrekken van<br />

<strong>de</strong> vrouw <strong>de</strong>s huizes,<br />

haar gezelschapsdame,<br />

kamenierster, gasten en<br />

een kantoor. De dienstmei<strong>de</strong>n<br />

sliepen op zol<strong>de</strong>r,<br />

waar ook een droogzol<strong>de</strong>r<br />

en vleeskamer waren.<br />

Op <strong>de</strong> bel-etage zijn<br />

naast het kabinetje van<br />

Keetje, vier representatieve<br />

staatsievertrekken bewaard. Deze<br />

hebben elk een heel eigen karakter en<br />

behoren tot <strong>de</strong> fraa<strong>is</strong>te neoclassic<strong>is</strong>t<strong>is</strong>che<br />

interieurs van ons land. De naast het<br />

trappenhu<strong>is</strong> gelegen Erkerkamer wordt<br />

gedomineerd door het <strong>uit</strong>zicht op <strong>de</strong><br />

stad en het Spaarne. Oorspronkelijk was<br />

het ingericht met een grote eettafel, 24<br />

stoelen en een buffetkast. Het naastgelegen<br />

ontvangstvertrek <strong>is</strong> ge<strong>de</strong>coreerd met<br />

schil<strong>de</strong>rwerk in terracotta en zwart. De<br />

motieven zijn afgeleid van <strong>de</strong> Griekse<br />

vaasschil<strong>de</strong>rkunst. Het <strong>is</strong> een voorbeeld<br />

van een zogenaam<strong>de</strong> ‘Etruscan Room’,<br />

die in <strong>de</strong>ze <strong>tijd</strong> in Engelse landhuizen<br />

populair was. De Ro<strong>de</strong> Zaal <strong>is</strong> voorzien<br />

van <strong>de</strong>licaat houtsnijwerk en stucwerk<br />

op wan<strong>de</strong>n en plafond. De <strong>uit</strong>erst verfijn<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>coratieve motieven van <strong>de</strong> marmeren<br />

schouw wor<strong>de</strong>n herhaald in het<br />

hout- en stucwerk. De Blauwe Zaal of<br />

Muzieksalon vormt het hoogtepunt van<br />

<strong>de</strong>ze serie vertrekken. De wandopbouw,<br />

in ‘Wedgwood’ blauwe kleuren, <strong>is</strong> geleed<br />

door pilasters met Grieks Ion<strong>is</strong>che<br />

kapitelen. Tegen <strong>de</strong> lange wand zijn<br />

stucreliëfs aangebracht met voorstellingen<br />

van <strong>de</strong> vier seizoenen. De enorme<br />

afw<strong>is</strong>seling van kleuren en materialen in<br />

het interieur en het vakmanschap van <strong>de</strong><br />

Napoleon in Ne<strong>de</strong>rland , no. 2 jrg. 1, 2011<br />

27


ThemaTijdschr<strong>if</strong>t<br />

28<br />

betrokken kunstenaars <strong>is</strong> voor <strong>de</strong> huidige<br />

bezoeker nog steeds verbluffend.<br />

Enorm fortuin<br />

Het hu<strong>is</strong> dat Abraham van <strong>de</strong>r Hart voor<br />

Willem Philip Barnaart ontwierp, heeft<br />

een minstens zo indrukwekkend interieur.<br />

Het werd gebouwd in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />

1803-1808. De interieurs hebben een<br />

zwaar<strong>de</strong>r karakter en vertonen <strong>de</strong> invloed<br />

van <strong>de</strong> Empire stijl. Willem Philip<br />

Barnaart was familie van Keetje Hodshon<br />

en net als zij<br />

op jonge leef<strong>tijd</strong><br />

erfgenaam van<br />

een enorm fortuin.<br />

Barnaart stam<strong>de</strong><br />

<strong>uit</strong> een geslacht<br />

van han<strong>de</strong>laren<br />

in garen en band.<br />

On<strong>de</strong>r Lo<strong>de</strong>wijk<br />

Napoleon werd hij<br />

maire van Haarlem.<br />

De gevel van<br />

zijn hu<strong>is</strong> grijpt<br />

terug op voorbeel<strong>de</strong>n <strong>uit</strong> <strong>de</strong> stijl van het<br />

17e Details in Hu<strong>is</strong> Barnaart<br />

-eeuwse Hollands Classic<strong>is</strong>me, een<br />

perio<strong>de</strong> die men in <strong>de</strong>ze <strong>tijd</strong> bewon<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

voor <strong>de</strong> burgerzin en welvaart.<br />

Op aandringen van Barnaart kreeg het<br />

hu<strong>is</strong> een voorname dubbele bor<strong>de</strong>strap.<br />

We zijn zeer goed op <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong><br />

bouw van het hu<strong>is</strong> omdat <strong>de</strong> bestekken<br />

en bouwrekeningen bewaard zijn gebleven,<br />

keurig afgetekend door <strong>de</strong> architect.<br />

Zo weten we exact welke ambachtslie<strong>de</strong>n<br />

en leveranciers ingeschakeld wer<strong>de</strong>n,<br />

hoe lang ze bezig waren en welke<br />

kosten ze in rekening brachten. Abraham<br />

van <strong>de</strong>r Hart ontving een honorarium<br />

van 5% over <strong>de</strong> ruwe bouwkosten.<br />

Geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> bouw kwam hij vrijwel<br />

wekelijks naar Haarlem om toezicht<br />

over <strong>de</strong> voortgang te hou<strong>de</strong>n. De totale<br />

bouwsom bedroeg ruim 396,000 gul<strong>de</strong>n,<br />

een fenomenaal bedrag in <strong>de</strong>ze <strong>tijd</strong>.<br />

De representatieve vertrekken op <strong>de</strong><br />

bel-etage vormen <strong>de</strong> kern van het hu<strong>is</strong>,<br />

optimaal en d<strong>is</strong>creet toegankelijk voor<br />

het personeel via een dwarsgang en door<br />

mid<strong>de</strong>l van aangebouw<strong>de</strong> kleine zijvleugels<br />

met diensttrappen. In het on<strong>de</strong>rhu<strong>is</strong><br />

waren een spreekkamer en het kantoor<br />

van Barnaart, met grote klu<strong>is</strong>, en <strong>de</strong> hu<strong>is</strong>hou<strong>de</strong>lijke<br />

vertrekken zoals <strong>de</strong> keuken<br />

met spoelkeuken, een ruim vertrek voor<br />

het personeel, <strong>de</strong> kamers van <strong>de</strong> kok en<br />

<strong>de</strong> knecht, een linnenkamer en <strong>de</strong> toegang<br />

tot <strong>de</strong> wijn- en prov<strong>is</strong>iekel<strong>de</strong>rs. Ook<br />

in dit hu<strong>is</strong> waren <strong>de</strong> slaapkamers voor <strong>de</strong><br />

familie en <strong>de</strong> gasten (met alkoven voor<br />

losstaan<strong>de</strong> bed<strong>de</strong>n) op <strong>de</strong> eerste verdieping.<br />

Hier was ook het grote boeken- en<br />

verzamelkabinet van Barnaart. Uiterst<br />

mo<strong>de</strong>rn en toppunt van luxe was een<br />

vertind koperen bad met een stenen<br />

fornu<strong>is</strong> en koperen ketel in een van <strong>de</strong><br />

<strong>uit</strong>gebouw<strong>de</strong> zijvleugels. De kamers van<br />

<strong>de</strong> mei<strong>de</strong>n (met bedste<strong>de</strong>n) waren ook in<br />

dit hu<strong>is</strong> op <strong>de</strong> zol<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rgebracht. Op<br />

<strong>de</strong> bel-etage waren <strong>de</strong> dagelijkse woonvertrekken<br />

van <strong>de</strong> familie gesitueerd,<br />

<strong>de</strong> eetkamer en drie <strong>uit</strong>erst representatieve<br />

ontvangstvertrekken. Net als in het<br />

Hodshon Hu<strong>is</strong> kregen <strong>de</strong>ze een sterk<br />

individueel karakter. Ook hier was een<br />

‘Etrur<strong>is</strong>che antichambre’ met motieven <strong>uit</strong><br />

<strong>de</strong> klassieke Oudheid, echter in heel an<strong>de</strong>re<br />

kleuren: groen en oranje. De naast<br />

dit vertrek gelegen ‘Gou<strong>de</strong>n Salon’ <strong>is</strong> een<br />

van <strong>de</strong> eerste vertrekken in Empire stijl<br />

in ons land, <strong>de</strong> keizerlijke interieurstijl<br />

die ontstond aan het hof van Napoleon<br />

in Parijs. De zaal <strong>is</strong> overdadig voorzien<br />

van verguldsel, goudkleurige gordijnen,<br />

draperieën en wandbespanning. De kosten<br />

van het vergul<strong>de</strong>n ‘in verguld bruneer<br />

goud, alles dubbel belegdt’ waren enorm.<br />

Het vertrek kreeg een marmeren schouw,<br />

wandtafels en spiegels en ‘Pompeïaanse’<br />

schil<strong>de</strong>ringen gemaakt door <strong>de</strong> kunstschil<strong>de</strong>r<br />

Adriaan <strong>de</strong> Lelie. Het werd gestoffeerd<br />

en gemeubileerd door <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

firma Joseph Cuel, later ook<br />

leverancier van Lo<strong>de</strong>wijk Napoleon bij <strong>de</strong><br />

inrichting van het<br />

Pale<strong>is</strong> op <strong>de</strong> Dam<br />

in Amsterdam. Het<br />

meest representatieve<br />

vertrek van<br />

het hu<strong>is</strong> was <strong>de</strong><br />

Erker- of Marmer<br />

Zaal. De wan<strong>de</strong>n<br />

wer<strong>de</strong>n hier voorzien<br />

van fijn ‘stuccolustro’,imitatiemarmer.<br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

<strong>uit</strong>voering werd <strong>de</strong><br />

kleur gewijzigd naar terracotta rood en<br />

gespikkeld groen. De wan<strong>de</strong>n zijn geleed<br />

door rijke Korinth<strong>is</strong>che pilasters. De<br />

firma Lefebvre Caters & Fils <strong>uit</strong> Doornik<br />

lever<strong>de</strong> twee prachtige kolomkachels in<br />

Empire stijl, die er nog steeds staan. De<br />

representatieve vertrekken op <strong>de</strong> bel-etage<br />

van het hu<strong>is</strong> kon<strong>de</strong>n ter gelegenheid<br />

van grote ontvangsten aan elkaar wor<strong>de</strong>n<br />

gekoppeld. Het bezoek en <strong>de</strong> logeerpartij<br />

van koning Lo<strong>de</strong>wijk Napoleon in 1807<br />

von<strong>de</strong>n plaats tegen <strong>de</strong>ze voor Holland<br />

wel zeer voorname achtergrond. n<br />

NIEK SMIT WERKT ALS ARCHITECTUURHISTORICUS<br />

BIJ VERENIGING HENDRICK DE KEYSER.<br />

Openstelling Hodshon Hu<strong>is</strong> voor lezers van<br />

Napoleon in Ne<strong>de</strong>rland 1811-2011<br />

Het Hodshon Hu<strong>is</strong>, Spaarne 17 in Haarlem, heeft een interieur dat een bezoek meer dan waard <strong>is</strong>. Het<br />

hu<strong>is</strong> van Keetje Hodshon <strong>is</strong> tegenwoordig zetel van <strong>de</strong> Koninklijke Hollandsche Maatschappij <strong>de</strong>r Wetenschappen.<br />

Voor lezers van Napoleon in Ne<strong>de</strong>rland 1811-2011 stelt <strong>de</strong> eigenaar, Vereniging Hendrick<br />

<strong>de</strong> Keyser, het bijzon<strong>de</strong>re hu<strong>is</strong> op vrijdag 20 mei open. Rondleidingen wor<strong>de</strong>n verzorgd om 12.00, 14.00<br />

en 16.00 uur. De rondleiding duurt ongeveer een uur. De kosten bedragen 7,50 euro per <strong>de</strong>elnemer.<br />

Voor le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> Vereniging <strong>is</strong> <strong>de</strong> entree grat<strong>is</strong>. Opgave vooraf via het secretariaat van <strong>de</strong> Vereniging,<br />

tel. 020 521 06 30 of info@hendrick<strong>de</strong>keyser.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!