12.09.2013 Views

In de tuin van de dood

In de tuin van de dood

In de tuin van de dood

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

met fotografie en poëzie

IN DE TUIN VAN DE DOOD

HET BELANG VAN LIMBURG - DONDERDAG 30 OKTOBER 2008

Novembertroost

Zij die hier zo wit

in haar zorgstoel zit

nu de dagen donkerder worden

en de mist op de vlierstruik

bevriest,

wat vraagt zij nog, deze vrouw?

Een emmertje vuur voor de winterkou

en een korf van riet

voor haar winterverdriet,

en een bedelbed

voor haar laatste gebed,

als zij afscheid nemen moet

voorgoed.

Pieter G. Buckinx

De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan,

als het zou moeten op handen en voeten;

zeven maal, om die éne te groeten

die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde te gaan.

9

Zeven maal over de zeeën te gaan,

schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

kon uit de dood ik die éne doen keren.

Zeven maal over de zeeën te gaan –

zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

Allerzielen

Ida Gerhardt

Soms loopt er door een drukke straat

ineens een oude kameraad

of reisgenoot.

Je weet zodra je hem begroet:

het kan niet dat ik hem ontmoet,

want hij is dood.

Eerst ben je nog een tijd verbaasd

omdat die levende toch haast

die dode was.

Heb je de zaak dan afgedaan,

dan komt er weer zo’n dode aan,

met flinke pas.

Thuis van het dodencarnaval

zie je de spiegel in de hal,

je schrik is groot:

die man daar in het spiegelglas,

met die bekende regenjas,

was die niet dood?

Willem Wilmink

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!