Ervaringen met het beleid voor dorpen in de Westhoek. Bern Paret ...

landelijkegilden.be

Ervaringen met het beleid voor dorpen in de Westhoek. Bern Paret ...

ERVARINGEN MET HET BELEID

VOOR DORPEN IN DE WESTHOEK

Bern Paret – Provincie West-Vlaanderen

Gebiedsgerichte Werking Westhoek

Willen we een dorpenbeleid?

Plattelandsacademie Landelijke gilden

6 Maart 2013


LEEFBAARHEIDSAANPAK

WESTHOEK 1997 - NU


59 kleinste kernen

-Bewoners

-Voorzieningen

-Dorpen

ONDERZOEK UNIVERSITEIT

AMSTERDAM (1997)

4

Leefbaarheidsonderzoek


BEOORDELING

BEWONERS: SCHAAL!

Schaalvergroting: de regio als referentie

- Werk en voorzieningen:

Voldoende, kwalitatief aanbod op regioniveau,

Vervoersafhankelijken!

Schaalverkleining: het eigen dorp

- Woonomgeving:

woondorp autonoom dorp

Stijgend belang omgevingskwaliteit (rust, groen,

authenticiteit…) kwaliteiten onder druk

- Samenleven (het sociaal klimaat):

‘Nieuwe dorpsbinding afwezigheid voorzieningen

- Politiek (greep op de eigen omgeving):

Belang van bewonersbetrokkenheid!

5

Leefbaarheidsonderzoek


STRATEGIE 1997 – 2006

Opportuniteiten tijdens onderzoek

Europese middelen!

Hefbomen:

a. Dorpsversterking; investeren in publieke ruimte

b. Acties rond voorzieningen en doelgroepen

c. Wonen in de Westhoek

d. Imago: ‘Op weg naar nieuwe tijden’

Vanaf 2001:

- nadruk op ruimtelijke kwaliteit: kwaliteitskamer

- nadruk op betrokkenheid bewoners!

6


1. Dorpsversterking

7

Leefbaarheidsprojecten


Leefbaarheidsprojecten 8


10

Leefbaarheidsprojecten


) Voorzieningen en

Doelgroepenbeleid

Zorgnetwerken/dorpsdiensten

3 Regionale sociale verhuurkantoren

Ankerpunt Mobiliteit

Dorpswinkels

13


2005

14

Evaluatie


2007 -

Minder dorpen stagnerend. Ommekeer

zichtbaar

Kwaliteit woonfunctie blijft belangrijk,

eerder dan aantal inwoners

Hardnekkige stagnatie grens Frankrijk

Focus op stagnatie en Kwaliteit,

bewonersparticipatie en woonzorg

Uitvoering via LEADER


BALANS EIND 2012

20 dorpskernvernieuwingen: ¼!

14 dorpszalen

Diverse andere ingrepen: jeugdruimtes,

speelruimtes, onthaal bezoekers,

woonzorgprojecten, seniorenhoeve

Carpe diem

10 jaar NESTOR! Navolging


AANPAK PROVINCIE

WEST-VLAANDEREN


AANPAK

WEST-VLAANDEREN

• Onderzoek 2001: Leefbaarheid dorpen

tussen Leie en Schelde

• Ervaring Westhoek wordt gedeeld

• Dorpenaanpak strategisch project in

eerste Plattelandsbeleidsplan

• Investeringen publieke ruimte in

Europese programma’s

• Kwaliteitskamer provinciaal

• Opzet Provinciaal dorpenteam


AANPAK

WEST-VLAANDEREN

• Structureel sinds 2006

• Gebaseerd op aanpak Westhoek

• Steun voor een kwalitatief voortraject:

• Opmaak van een projectdefinitie: Ambitie

• Selectie goede ontwerper/architect

• Kwaliteitskamer

• Betrokkenheid inwoners/gebruikers!

• 20 dorpen betrokken, met 140.000 €

• Financiële ondersteuning uitvoering via

PDPO (POP) - LEADER


DORPEN IN DE

WESTHOEK

2012 -


ONTWIKKELINGEN

(Toegenomen) mobiliteit was hefboom, maar wordt

achillespees?

Gevolgen naar Ruimtelijke Planning!

Bestuurskracht gemeenten! – Financiële crisis

Demografische veranderingen; vergrijzing-zorg,

ontgroening-braindrain, kleinere huishoudens…

Hardnekkige beelden autonoom dorp

Vlaanderen: (centrum)stad wint aan belang

Alles veel meer op regionale schaal georganiseerd

Quid Westhoek?


REGIONALISERING: Dorp EN Stad

NAAR EEN

KERNENSTRATEGIE

1. MOBILITEIT: debat ruimtelijke planning. Keuzes! Westhoek

netwerk van steden met centraal gelegen dorpen

2. DEMOGRAFIE: aanbod in steden, inbreiding in dorpen

(vraagstuk erfgoed)

3. FOCUS Dorpen:

aandacht voor mooiere dorpen ifv versterking streekidentiteit

Grensdorpen

4. BESTUURSKRACHT:

1. responsabiliseren inwoners: participatie, dorpsbudgetten

2. Responsabiliseren besturen: light formule, samenwerking

5. FOCUS Doelgroepen: jeugdinfrastructuur, kinderopvang,

zorgnetwerken, alternatieve woonvormen, armoede


LITERATUUR

http://dorpenwesthoek.blogspot.be

Rooilijn, nr. 2 2013: Zoektocht naar

nieuwe strategieën voor Vlaamse

dorpen. Bern Paret

Evaluatie Leefbaarheidsbeleid Westhoek

(2005) Thissen F. e.a.

Ruimte, themanummer dorpen juni

2013

Dorpen in verandering, Thissen F. en

Loopmans M.


Bern Paret

INFO

Regiocoördinator Westhoek

Tijdelijk adres:

Ter Waarde 18, 8900 Ieper

0497/05 18 05

Bern.paret@west-vlaanderen.be

More magazines by this user
Similar magazines