12.09.2013 Views

Taalbegrippen die aan de orde komen bij - Freinet

Taalbegrippen die aan de orde komen bij - Freinet

Taalbegrippen die aan de orde komen bij - Freinet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bijlage 3<br />

BEGRIPPENLIJST<br />

In <strong>de</strong>ze lijst zijn <strong>de</strong> (taal-)begrippen verzameld uit <strong>de</strong> hoofdstukken 7, 8, 9, 10. Via <strong>de</strong>ze lijst<br />

kan wor<strong>de</strong>n nageg<strong>aan</strong> welke (taal-)begrippen voor <strong>de</strong> leraar van belang zijn en welke<br />

begrippen voor <strong>de</strong> leerling <strong>aan</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong> kunnen <strong>komen</strong> <strong>bij</strong> een taalvorm of on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len daarvan.<br />

Ook <strong>de</strong> begrippen <strong>die</strong> <strong>bij</strong> <strong>de</strong> leerlijnen zijn gebruikt, wor<strong>de</strong>n vermeld. Naarmate er meer<br />

leerlijnen ontwikkeld wor<strong>de</strong>n, zal <strong>de</strong>ze begrippenlijst door <strong>de</strong> school zelf uitgebreid kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n.<br />

1 Begrippen <strong>die</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>komen</strong> <strong>bij</strong> LUISTEREN & SPREKEN (hfst 7)<br />

achternaam<br />

<strong>bij</strong>belverhaal<br />

<strong>bij</strong>naam<br />

<strong>die</strong>rengelui<strong>de</strong>n: hinniken<br />

loeien<br />

blaffen<br />

blaten<br />

miauwen<br />

piepen<br />

emoties: bang<br />

boos<br />

kwaad<br />

vrolijk<br />

angstig<br />

jaloers<br />

opgewon<strong>de</strong>n<br />

familienamen<br />

familierelaties: va<strong>de</strong>r, moe<strong>de</strong>r, e.d.<br />

Boekpresentatie<br />

begin<br />

hoofdpersoon<br />

hoogtepunt<br />

illustraties<br />

illustrator<br />

omslag<br />

samenvatting<br />

schrijver<br />

slot<br />

uitgever<br />

Algemeen<br />

gedicht<br />

geschie<strong>de</strong>nisverhaal<br />

groepsgesprek<br />

interview<br />

klassenverga<strong>de</strong>ring<br />

legen<strong>de</strong><br />

mythe<br />

sage<br />

spreekbeurt<br />

spreekwoor<strong>de</strong>n tegenstelling<br />

sprookje<br />

synoniem<br />

telefoongesprek<br />

verhaal<br />

verslag<br />

voordragen<br />

voornaam<br />

Taalbeschouwingsaspecten (ook <strong>de</strong> begrippen uit <strong>de</strong> leerlijnen)<br />

Verga<strong>de</strong>ren<br />

afspraak<br />

agenda<br />

besluit<br />

felicitaties<br />

klachten<br />

notulen<br />

secretaris<br />

verslag<br />

voorstellen<br />

voorzitter<br />

2 Begrippen <strong>die</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>komen</strong> <strong>bij</strong> LEZEN (hfst 9)<br />

Toneelspelen<br />

bedrijf<br />

<strong>de</strong>cor<br />

figuranten<br />

hoofdrolspeler<br />

regisseur<br />

repeteren<br />

scène<br />

toneel


<strong>aan</strong>tekeningen maken<br />

alfabet<br />

alfabetiseren<br />

<strong>bij</strong>sluiter<br />

boekverslag<br />

correspon<strong>de</strong>ntie<br />

e-mail<br />

etiket<br />

fol<strong>de</strong>r<br />

gebruiks<strong>aan</strong>wijzing<br />

grafieken<br />

invulformulier<br />

Krant<br />

artikel<br />

<strong>bij</strong>lage<br />

column<br />

cursief<br />

hoofdartikel<br />

hoofdstuk<br />

ingezon<strong>de</strong>n brief<br />

journalist<br />

katern<br />

kop<br />

paginanummer<br />

persbureau<br />

recensie<br />

redactie<br />

rubriek<br />

tussentitel<br />

vet<br />

voorpagina<br />

Leerlijn Kookboek<br />

afwegen<br />

alfabet<br />

bakken<br />

beetgaar<br />

Naslagwerken en<br />

informatieve<br />

teksten<br />

alinea<br />

grafieken<br />

hoofdstuk<br />

inhoudsopgave<br />

kernwoor<strong>de</strong>n<br />

legenda<br />

paragraaf<br />

register<br />

titel<br />

tussentitel<br />

Algemeen<br />

legenda’s<br />

lettergrepen<br />

markeren<br />

omschrijving<br />

on<strong>de</strong>rstrepen<br />

on<strong>de</strong>rtiteling<br />

samenvatten<br />

schema’s maken.<br />

tijdschrift<br />

verpakkingstekst<br />

woor<strong>de</strong>nboek<br />

zinsbouw<br />

Taalbeschouwingsaspecten<br />

Lay-out-termen<br />

bladspiegel<br />

cursief<br />

hoofdletter<br />

illustratie<br />

kaft<br />

kapitaal<br />

klein<br />

tekenaar<br />

vet<br />

Begrippen uit <strong>de</strong> Leerlijnen<br />

maatbeker<br />

mengen<br />

milliliter (ml)<br />

nagerecht<br />

nasl<strong>aan</strong><br />

ons<br />

Boeken en<br />

compositie-<br />

begrippen<br />

afloop<br />

<strong>bij</strong>figuren<br />

climax<br />

fantasie.<br />

flash back.<br />

historisch verhaal<br />

hoofdpersoon<br />

hoofdstuk<br />

realisme<br />

roman<br />

science fiction<br />

sprookje<br />

Leerlijn RTV-gids<br />

<strong>bij</strong>lage<br />

dagblad<br />

dag<strong>de</strong>len<br />

dagen van <strong>de</strong> week<br />

Poëzie-<br />

begrippen<br />

a-a , b-b<br />

a-b-a-b<br />

alliteratie<br />

beeldspraak<br />

binnenrijm.<br />

couplet<br />

dubbelzinnig<br />

eindrijm<br />

elfje<br />

figuurlijk<br />

haiku<br />

kettinggedicht<br />

klank<br />

klemtoon<br />

klinkerrijm<br />

letter<br />

letterlijk<br />

limerick<br />

maat<br />

poëzie<br />

refrein<br />

regel<br />

rijmsoort<br />

rijmwoor<strong>de</strong>n<br />

ritme<br />

ron<strong>de</strong>el<br />

stapelgedicht<br />

strofe<br />

vrij gedicht.<br />

woord<br />

zin


iologische landbouw<br />

bra<strong>de</strong>n<br />

centiliter (cl)<br />

<strong>de</strong>ciliter (dl)<br />

eetgewoonte<br />

eetlepel<br />

etenswaren<br />

gr<strong>aan</strong><br />

gram<br />

grillen<br />

groente<br />

kilogram (kg)<br />

kin<strong>de</strong>rkookboek<br />

koken<br />

kookrecept<br />

liter (l)<br />

pasta<br />

pond<br />

recept<br />

rijst<br />

sala<strong>de</strong><br />

stomen<br />

sud<strong>de</strong>ren<br />

vegetarisch<br />

vis<br />

vlees<br />

voorgerecht<br />

woor<strong>de</strong>nboek<br />

worst<br />

3 Begrippen <strong>die</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>komen</strong> <strong>bij</strong> SCHRIJVEN (hfst 9)<br />

affiche<br />

artikel.<br />

betoog<br />

<strong>bij</strong>schrift<br />

boodschappenlijstje<br />

circulaire<br />

directe en indirecte re<strong>de</strong><br />

dubbele punt<br />

envelop<br />

familienamen: va<strong>de</strong>r, enz.<br />

fantasieverhaal<br />

Vormgeving<br />

lay out<br />

bladspiegel<br />

illustratie<br />

lettertypen<br />

Algemeen<br />

hoofdletters<br />

hoofdletters <strong>aan</strong> begin van zin<br />

hoofdletters <strong>bij</strong> namen<br />

interview<br />

komma<br />

komma’s lettergrepen<br />

lettergreep<br />

recensie<br />

samengestel<strong>de</strong> zin<br />

samenvatting<br />

schema<br />

Tekstopbouw<br />

alinea-in<strong>de</strong>ling<br />

formulering<br />

woordkeus.<br />

zinsbouw<br />

datum<br />

digitaal klokkijken<br />

eergisteren<br />

gisteren<br />

klokkijken<br />

kolom<br />

krant<br />

m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n jaar<br />

morgen<br />

omroep<br />

overmorgen<br />

programma<br />

seizoen<br />

tijdschrift<br />

vandaag<br />

weeknummer<br />

zen<strong>de</strong>r<br />

stijl<br />

synoniem<br />

tegenstelling<br />

tekstbespreking<br />

titels maken<br />

uitnodiging<br />

uitroepteken<br />

verhaal<br />

verslag<br />

vraagteken<br />

werkstuk<br />

Gedicht (ook <strong>de</strong> leerlijn)<br />

aftelrijm<br />

beeldspraak<br />

couplet<br />

elfje<br />

figuurlijk<br />

haiku<br />

kettinggedicht<br />

limerick<br />

maat<br />

refrein<br />

regel<br />

rijm<br />

ritme<br />

ron<strong>de</strong>el<br />

sinterklaasgedicht<br />

stapelgedicht<br />

strofe<br />

vrij vers<br />

zin


Lay-out<br />

bladspiegel<br />

cursief<br />

hoofdletter<br />

kantlijn<br />

kleine letter<br />

spatie<br />

vet<br />

witregel<br />

Tekststructuur<br />

alinea<br />

hoofdstuk<br />

hoofdstuktitel<br />

inhoudsopgave<br />

on<strong>de</strong>rtitel<br />

pagina/bladzij<strong>de</strong><br />

paragraaf<br />

paragraaftitel<br />

titel<br />

tussentitels<br />

Taalbeschouwingsaspecten<br />

Tekstopbouw<br />

Afloop<br />

climax<br />

inleiding<br />

kern<br />

overgang<br />

signaalwoor<strong>de</strong>n<br />

slot<br />

synoniemen.<br />

verband<br />

verbindingswoor<strong>de</strong>n<br />

verwijswoor<strong>de</strong>n<br />

woordvolgor<strong>de</strong><br />

zin<br />

zinsbouw<br />

zinslengte<br />

4 Begrippen <strong>die</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> or<strong>de</strong> <strong>komen</strong> <strong>bij</strong> TAALBESCHOUWING (hfst 10)<br />

<strong>aan</strong>halingstekens<br />

afkortingen<br />

alfabet<br />

Algemeen Beschaafd<br />

alinea<br />

alinea-in<strong>de</strong>ling<br />

allochtonentaal<br />

antwoordzin maken<br />

betekenis<br />

dialect<br />

dubbele punt<br />

jongerentaal<br />

leenwoord<br />

lettergrepen<br />

lettergrepen<br />

meertaligheid<br />

omschrijving<br />

overtreffen<strong>de</strong> trap<br />

poëzie<br />

punt<br />

puntkomma<br />

Algemene taalkundige regels en begrippen<br />

register<br />

rijmwoor<strong>de</strong>n<br />

samenstelling<br />

samenvatten<br />

spreekwoor<strong>de</strong>n<br />

standaardtaal<br />

stijl<br />

streektaal<br />

synoniemen<br />

taaldomein<br />

tegenstelling<br />

toponiem<br />

uitroepteken<br />

vaktaal<br />

verbindingsstreep<br />

vergelijking<br />

vergelijkingen<br />

vergroten<strong>de</strong> trap<br />

verkleinwoor<strong>de</strong>n<br />

Vlaams<br />

vraagteken<br />

woor<strong>de</strong>nschat<br />

zegswijze<br />

Brief (ook <strong>de</strong> leerlijn)<br />

<strong>aan</strong>hef<br />

<strong>aan</strong>spreking<br />

adres<br />

afzen<strong>de</strong>r<br />

correspon<strong>de</strong>ntie<br />

dagtekening<br />

on<strong>de</strong>rtekening<br />

slotformulering


Leerlijn Zinsontleding<br />

<strong>aan</strong>halingstekens<br />

antwoordzin<br />

bepalingen<br />

gezeg<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rwerp<br />

persoonsvorm<br />

rest<strong>de</strong>len<br />

tegenwoordige tijd (t.t.)<br />

verle<strong>de</strong>n tijd (v.t.)<br />

vervoeging<br />

vraagzin<br />

zinnen maken<br />

Begrippen uit <strong>de</strong> Leerlijnen<br />

Leerlijn Woordbenoeming<br />

afkortingen<br />

<strong>bij</strong>voeglijk naamwoord<br />

enkelvoud/meervoud<br />

lidwoord<br />

voegwoord<br />

voltooid <strong>de</strong>elwoord<br />

voorzetsel<br />

werkwoord<br />

zelfstandig naamwoord

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!