03/05/1913 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

03/05/1913 - ten mandere Izegem

ZATERDAG 3 MEI 1913 5 Centimen per N um m er 20 JAAR — Nummer 18

Gazette van

INSCHRIJVINGSPRIJS :

Voor een j a a r . . . . 3 ,2 6

Voor 6 maanden . . . 1,75

Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.

M en sc h rijft in bij d en

(D ru k k e r-U itg e v e r

J. DE B U S S C H E R E -B O N T E

opvolger van J. DOOMS

Rousselarestraat

e n in alle P o s tk a n to re n .

DE OPENING

DER

Zaterdag namiddag, om 2 1/2 ure werd de

Wereldtentoonstelling van Gent geopend. HH.

MM. Koning Albert, koningin Eiisabeth en

Z. K. H. prins Leopold vereerden de otiicieele

inhuldigingsplechtigheid met hunne hooge tegenwoordigheid.

Alhoewel de werken der tentoonstelling voortgezet

werden, ondanks de zoogezegd algemeene

werkstaking, toch had deze vertragingen van

allerlei aard veroorzaakt die, voor den dag der

oiücieele opening dienden ingewonueu te worden.

Er is nog veel te doen vooraleer alles in orde

zijn zal, doch ’t is vooral het werk üer teiitoon-

stellers zeil' dat ten achter is, tengevolge der al

te trage toezendingen. Ook, daar al de gebouwen

voltrokken en de ylaatsen ter beschikking gesteld

zijn vau de tentoonstellers, hoopt men binnen

eenige dagen reeJs de algeheele voltooïng te zien

van de tentoonstelling.

De versiering der slaJ was prachtig. Honderden

en honderden werklieden werken sinds lange

maanden aan dij herstelling der menigvuldige,

merkweerdige ouderwetsche gebouwen, terw ijl

anderen de steenwegen herstelden en nieuwe

straten aanlegdén.

Zoo deze, als uit de vergetelheid opgerezene

merkweerdige dude monumenten eu huizen onze

vaderlandsche fierheid opwekken, eene versiering

vau gansch anderen aard streelt het zicht eu

wekt algemeene bewondering, ’t Is de tooi der

bloeiyeii, eene versiering waarin Gent wereldberoemd

is. De straten zijn bijzonder wel versierd.

De aankomst der koninklijke familie.

Ten 2 1/2 ure kwamen de koning, de koningin

en prins Ltiópold, vergezeld van een schitterend

gevolg, in de statie van Gent St-Pieters aau,

welke voor de gelegenheid smaakvol versierd

was. Langsheen de statiekaai stond eene eere-

kompanie geschaard. Hunne Majesteiten en Zijne

Koninklijke Hoogheid werden verwelkomd door

M. de Kerchove d’Exaerde, gouverneur van

Oost-Vlaanderen; M. Braun, burgemeester van

Gent; generaal Guiette, en M. Jan de Hemptinne,

algemeene komniissaris van de Tentoonstelling.

Wanneer de koninklijke familie buiten de statie

verscheen, weerkloiik er een eindeloos gejuich.

Duizenden menschen wuifden met hoeden en

zakdoeken, en riepen geestdriftig: “ Leve de

koning ! Leve de koningin ! Leve de prins Het

k rield e van volk in de straten, aan de vensters,

op uè balkons, tot op de daken toe. De koninklijke

stoet reed langs de Elisabethlei, Kortrijkschen

stéknweg en Citadellaan naar de Tentoonstelling.

De hofkoetsen van groot gala werden begeleid

door een schadron der ruiterij van de burgerwacht

en een schadron lansiers.

De opening der Tentoonstelling.

MM. Cooreman, staatsminister, voorzitter van

het hooldkomiteit ; Casier, Coppieters en Mauritz

de Hemptinne, algemeene bestuurders en H. Bod-

daert, algemeene sekretaris der Tentoonstelling,

wachtten de koninklijke familie aan den hoofdingang

der feestzaal af. M. Cooreman, wenschte

de vorsten en den prins welkom, terwijl M. Casier

de koningin een prachtigen ruiker van orchideën

aanbood, waarvan de handgreep een hoos van

brusselschen kant was.

Vervolgens werd het woord gevoerd door

M. Hubert minister van nijverheid en arbeid, en

door M. den prokureur-generaalCallier, voorzitter

der Koninklijke Maatschappij van Hofbouw.

Tusschen de aanwezige overheden bevonden

zich MM. de ministers de Broqueville, Hubert,

Davignon, Helleputte en Carton de W ia rt; het

diplomatiek korps, en de fransche ministers MM.

Massé en Clementel, talrijke Senators, Kamer-

- leden, enz.

Na de inhuldigingsredevoeringen werden de

twee fransche ministers door M. de Broqueville

Hunne Majesteiten voorgesteld.

gJDe vorstin en de prins bezochten vervolgens

met de grootste belangstelling de verrukkelijke

overschoone Bloemententoonstelling, de wereld

door befaamd onder den naam van de “ Gentsche

Floraliën >• en begaven zich daarna naar het

Paviljoen der stad Gent, eene meesterlijke

nabootsing van het “ Prinsenhof », het huis w aar

Keizer Karei, te Gent geboren werd.

Hunne Majesteiten en prins Leopold werden

daar ontvangen door M. Braun, burgemeester,

omringd door de schepenen en in eene vlaamsche

redevoering verwelkomd ; de burgemeesters van

Brussel, Antwerpen en Luik, en eene afveerdiging

vau den municipalen raad van Parijs waren daar

tegenwoordig.

Na het Gulden Boek der tentoonstelling ge­

E i k e n Z a t e r d a g - .

G O D S D I E N S T , M O E D H K T A A L , V A D E R L A N D ,

teekend te hebben, keerde de koninklijke familie

ten 5 1/4 ure, naar de statie terug, te midden

van eene grootsche ovatie, welke op gansch den

doortoeht onafgebroken voortduurde.

De bloemententoonstelling.

De bloemententoonstelling van 1913 is de

uitgebreidste, welke tot heden gehouden is : zij

beslaat eene oppervlakte vijfmaal grooter dan

de grootste, welke tot hiertoe plaats had.

Daarnevens zijn eenige afzonderlijke ruimten

voorbehouden voor de Belgische en buitenlandsche

orchideeënkweekers.

De tentoonstelling bevat prachtige verzamelingen,

bestaande uit duizenden planten die de

prachtigste verscheidenheid aanbieden van kleuren

en vormen Alles kleurt en geurt om het meest

en oin het liefst. Azalea’s Mollis van Japan,

sneeuwwitte Hortensia’s, Fuchsia’s van Holland,

reusachtige varens van Nieuw Zeeland, zeldzame

planten van Nieuw-Holland ; de rijke verzamelingen

jaarplanten van den wereldberoemden

Vilmorin van Parijs, de araucaria’s van Hartman

van St-Aniandsberg, de buitengewone verzameling

azalea’s vau Vervaet, van Zwijnaarde, en nog

veel meer, alles om ter mooist, om ter zeldzaamst,

om ter schitterendst. En dat alles geschikt en

gesorteerd op eene wijze, die getuigt van de

smaak en de kunde der inrichters.

De eerste dier tentoonstellingen werd gehouden

in 1809 in de herberg F rascati; zij werd geopend

den 6 Februari en duurde 4 dagen. Frascati was

het eerste lokaal der maatschappij van Land en

Hofbouw. Deze herberg was gelegen op den hoek

der Coupure en van de Coupuregang, en werd

gehouden door Lackinan, die benevens herbergier

ook hovenier was.

Op deze eerste tentoonstelling in 1809 gehouden

waren hööp en al '48 planten tentoongesteld en ai

wat naam te Gent had, stroomde gedurende de

vier dagen naar « Frascati >» om deze 46 planten

te bezichtigen en te bewonderen. Zooals men ziet

is het verschil tusschen de eerste tentoonstelling

en de huidige m erkbaar; in plaats van de 46

bloempotjes van LS09, is het met duizenden dat

men heden de tentoongestelde planten van alle

afmetingen, vormen en afkomst telt.

Bij de bloemententoonstelling van 1908 (in het

Casino) ter gelegenheid der honderste verjaring

der maatschappij van Land- en Hovingbouw

(den 8 October 1808 in Frascati gesticht met 47

leden, onderden naam van « Société d’Agriculture

etdeBotaniquede Gand, Département de 1’Escaut >»

werd eene trouwe nabootsing gegeven van het

lokaal Frascati met de planten, welke er in 1809

tentoongesteld waren.

Werden er in 1809 slechts 46 planten tentoongesteld,

de eerstvolgende telde er reeds 138 ; in

die van het jaar 1815 waren er 499; in 1820:

739 ; in 1825 : 801 ; in 1830 : 1027 ; in 1834 :

2924, en zoo ging de uitbreiding steeds voort om

tot de ongeëvenaarde prachtige en rijke uitstalling

van heden te komen.

[)e Gentenaren hebben zaterdag eenen onver-

getelijken dag beleefd : op dien schoonen lentedag,

waar duizenden en duizenden wandelaars de stad

doorkruisten, werden de koning, de koningin en

prins Leopold op de geestdriftigste wijze onthaald.

De floraliën, waarvan men min of meer de

mislukking vreesde, uit oorzaak der socialistische

werkstaking, hebben eenen ongelooflijken bijval.

In deze weergalooze tentoonstelling zag men de

hollandsche kaatjes van Cadzand nevens de fijne

parijsche daamtjes, negers en bruingebrande

Milauesiërs allen aan ons klein landeken den

eersten rang toekennen, onder alle landen, in

zaak van handel en nijverheid, ’s Avonds was’t

Park schitterend verlicht; maar de verlichtings-

werken waren nog niet voltooid en men mag

zich aan iets buitengewoons verwachten. W at

eenieders bewondering en geestdrift afdwong,

was de tooverachtige verlichting van de Vlaan-

derenstraat.

Zondag werden de •« Floralies » door 60.(>00

menschen bezocht. Daaronder waren er 15000

abonnenten. Donderdag zijnde 0 . H. Hemelvaart

waren er 20.000 bezetten.

ONTSLAG

VAN

M . L É O N C E D U C A T H L O N

uit de « Christene Volkspartij ».

Ziehier den volledigen tekst van den brief

door M. Léonce Du Catillon gezonden aan

M. P. Daens, volksvertegenwoordiger :

Brussel, 24 April 191Q.

Geachte heer Daens,

Mijn geweten en mijne rede dwingen mij

verzet aan te teekenen tegen uwe stemming

en ook tegen deze van den heer Fonteyne>

over de dagorde Masson-Liebaert. Dit is geene

democpitie meer, m aar demagogie, want gij

hebt een volksvleiend opbod willen doen, om

de katholieken, de liberalen, zel(s de socialisten

te kunnen bestrijden. Eilaas ! ik vrees dat

gij u deerlijk zult bedriegen#

Reeds geruimen tijd kon ik uwe doens-

wijze ter Kamer niet meer goedkeuren. Uwe

stemming van 22 April heeft den beker doen

overlocpen. Mij steunend op loutere princiepen

is het mij niet meer mogelijk tot eene partij

te behooren die gansch van haren weg en

van haar doel is afgedwaald. Ik heb dit gewichtig

besluit na rijp overleg genomen als

iemand die de Christene Volspartij heeft helpen

stichten ; als iemand die er voor heeft gestreden

en geleden en veel daaraan heeft opgeofferd.

Niet zonder weemoed schrijf ik dit neer,

doch als man, die christen is gebleven, kan

ik ook mijn plicht vervullen, mijn volle vrijheid

terugnemen zonder dat er nog vau terug-

k ter kan spraak zijn. Onze wegen zijn voortaan

gescheiden, omdat mijn geweten me niet toelaat

werklieden te misleiden, w ant ik bemin ze te

veel.

Ik kan niet beter eindigen dan met de woorden

van uw broeder, priester Daens : •* Begint gij

niet te zien dat de rol der Christene Volkspartij

afgeloopen is ? » Inderdaad, die beweging

geboren uit louter idealische gedachten,

verzinkt in het niet, in de godsdienstige onverschilligheid,

het anti-klerikalism, zelf de

vrijdenkerij alsmeds ir. de demagogie.

Moge mijne waarschuwende stem gehoord

worden door alwie nog een^greintje godsdienstzin

en verantwoordelijkheidsgevoel bewaart.

Aanvaard, geachte heer Daens, den chris-

telijken diensvaardigen groét* van

Uw oud-strijdmakker.

LÉONCE DU CAT1LLON.

Een nieuwsblad voor de Vlamingen

in Amerika.

Met den eersten zondag van Mei, wordt het

blad « De Stem uit het Vaderland « wederom

uitgegeven en door de zorgen van het berek tot

bescherming der tijdelijke landverhuizers, aau

onze “ Franschmans » opgestuurd. De St Rafaël’s

Vereeniging geeft onze landgenooten, in de

overzeesche landen gevestigd, de gelegenheid

zich op dat blad te abonneeren, mits eene inschrijvingsprijs

van 2.50 fr. of eenen halven

dollar. W are het getal abonnementen voldoende,

dan zou de St Rafaël’s Vereeniging een bijzonder

blad uitgeven, dat gansch het jaar door aan de

Vlamingen, in Amerika gevestigd, zou opgestuurd

worden. Niet enkel zal het onzen stamgenooten

wekelijks alle meldensweerdig nieuws uit het

verefgelegen vaderland aanbrengen, maar ook

nog zal het streven om hen op den rechten weg

te behouden. Immers, in het nieuw midden, w aar

onze vlaamsche landverhuizers verblijven, zijn

dezen meestal aan het verlies van hun godsdienstzin

en aan een jammerlijk verval op zedelijk

gebied blootgesteld. Het nieuw blad zal zich

beijveren deze gevaren te voorkomen en te bestrijden

en in de herten onzer vlaamsche broeders

de gehechtheid aan geloof en taal te verlevendigen

en op te beuren.

De “ Franschmans » hebben hun blad ; waarom

dan zouden onze “ Amerikaners >• ook het hunne

niet hebben ? Deze nieuwe onderneming zou eene

ware leemte aanvullen.

Edoch, om te gelukken en spoedig zijn doel te

bereiken, hoeft het blad « De Stem uit het Vaderland

>• over een groot getal lezers in Amerika te

beschikken. Alle Vlamingen kunnen daartoe

helpen. Ook, doet de St Rafaöl’s Vereeniging een

dringenden oproep tot alwie eenig belang in den

zedelijken toestand onzer uitwijkelingen voor

Amerika stelt.

Dat alwie adressen kent van Vlamingen aldaar

gevestigd, ze late geworden aan den heer STANIS-

LAS D’YDEWALLE t e S t A n d r ie s L angs

L o p h e m . Zoo zal het binnen korten tijd aan de

St Rafaël’s Vereeniging gegeven zijn haar blad

aan talrijke Vlamingen op te sturen, die het met

groot genoegen zullen ontvangen en het des te

gretiger lezen, daar het hen het nieuws uit hunne

dierbare geboortestreek zal medebrengen.

Verschil van Opvoeding.

Een Belgisch jongens patronaat deed verleden

jaar een uitstapje naar eene Hollandsche stad.

De reiskaart gaan en keeren kostte 4 fr. om

elf uren kregen zij een broodje met kaas en een

glas bier fr. 0,30 ; noenmaal en trams fr. 2,70.

Samen 7 fr. Reken daarbij : sigaren, snoeperij,

BEKENDMAKINGEN :

0,15 o.^den regel.

Rechterlijke aankondigingen :

0,50 cent. id.'T

Aanbevelingen o,2B •. id.

E e n u ittre k se l d e r A ffichen bij

d e n d ru k k e r v a n d it b la d g e d ru k t,

w o rd t onvergeld tw e e m a a l in de

G a z e tte . o v erg en o m en .

postkaarten, postzegels en bazarprullen voor

sommige-en de uitgave beloopt tot 10 fr. per hoofd.

Die patronaatjongens waren zeer eenvoudige

werkmans en ambtenaars kinderen, leder jongen

stortte gedurende ’t jaar 10 centimen per week,

en de rest wierd door ’t komiteit betaald.

Eenige dagen nadien kwam in dezelfde stad

eene afdeeling studenten van 'een Duitsch gymnasium

(college) daar ook toe. Om 10 uur kreeg

ieder een glas water, ’s middags gingen zij naar

een eethuis en ledigden er hunnen knapzak dien

zij den heelen morgen hadden meegesjouwd.

Duitsche opvoeding overdreven streng zal

men zeggen, onmogelijk voor Belgen.

Hoor nu een derde handelwijze. Daags te voren

waren de jongens van een fransch college, jongens

van adel, van de grootste namen van Frankrijk,

naar de Hollandsche stad gereisd. Zij kregen een

noenmaal aan fr. 1.25 in ’t zelfde spijshuis als

’t Belgisch patronaat) later nog een broodje van

lo centimen. Een kleinzoon van een der grootste

katholieken der vorige eeuw had 3 cent. op zak

en kon zich de buitensporigheid niet vergunnen

van een glas bier, wat de meesten zich toch

veroorloofden.

Welnu, wat denken de studenten hiervan ? of

zullen zij die gevolgtrekkingen aanschouwen als

bekrompene opvatting van ongetoichtige zaken ?

O z a n a m f e e s t t e I s e g h e m

V o o r d r a c h t

OVER ZIJN LEVEN EN ZIJNE WERKEN

door E. H. Demtte.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van

Frederik Oz^nam had de Conferentie van der.

H. Vincentius Paulo eene feestvergadering

ingericht waartoe buiten de werkende en eereleden

met hunne vrouwen, en de damen van Berm-

heitigheid uitgenoodigd waren.

De vergadering^wierd voorgezeten door Mijnheer

Eugeen Carpentier die de aanwezigen

bedankte voor nunne tegenwoordigheid en het

woord gaf aan E H. Dewitte, die over Ozanam

zijn leven en zijn werk zou spreken.

Ozanam was geboren te Milanen van fransche

ouders, uit Lyon afkomstig. Na een kort

verblijf in Italië keerde de familie Ozanam,

naar Lyon terug waar de vader het ambt

van geneesheer uitoefende, Frederik na zijne

humaniora geeindigd.te hebben ging naar Parijs

om zijne hooge studiën te voltrekken. Daar

kwam hij in betrekking met den geleerden

letterkundige en geschiedschrijver Ampere, zijn

stadsgenoot, bij wien hij zijn intrek nam.

Twee jaren lang verkeerde Ozanam in dit

uitgelezen gezelschap.

Het gebeurde meer dan eens.dat de leeraars

der Sorbonne waar Ozanam studeerde een

uitval deden tegen Geloof en Kerk. Ozanam

die onder de leiding van den E. H. Noirot te Lyon

een grondig christelijk onderwijs ontvangen

had, besloot samen met een handvol studenten

zulks niet langer te verduren. Ozanam werd

gelast een verzetschrift op te stéllen.

Later stichten zij de Conférence d’Histoire, met

het doel verhandelingen over geschiedenis

wijsbeerte en letteren voor te dragen.

Deze besprekingen deden hem inzien dat

het niet genoeg was de Kerk en hare grondbeginselen

met het woord te verdedigen, dat

ook de daad bij het woord moest gevoegd

worden.

Samen met acht katholieke jongelingen van

zijnen leeftijd stichte Ozanam eene vereeniging

die voor doel had de verlatene arme huisgezinnen

te bezoeken te troosten en door al-

moezen en goeden raad bij te staan.

Wekelijks vergaderden zij bij den bestuurder

der Tribune Catholique en gaven verslag over

hunne werkzaamheden, Sint Vincentius a Paulo

werd tot patroon gekozen

Bij het eindigen van het schooljaar telde

de jonge conferentie 18 leden, het volgende

jaar had het de honderd overschreden.

Van Parijs spreidden zich de conferencien

uit in andere steden van Frankrijk en van daar

in alle beschaafde landen.

Ozanam had intusschen zijne studiën volein

digd en wierd tot leeraar benoemd van Geschie

denis en letterkunde aan de Sorbonne van

Parijs, waar hij eene schitterende plaats bekleedde

en zeer gewaardeerde studiën over

Dante in ’t licht gaf.

Voort hield hij zich ijverig bezig met de

werking der conferentien, en vond zijne

belooning in de steeds grootere uitbreiding die

zij namen in het goed die zij overal stichtten

De gezondheid van Ozanam die altijd veel

te wenschen liet, verergerde van langs om meer

en toen hij in ’t jaar 1853 de wereld verliet,

had hij den grooten troost te zien dat er 500

genootschappen bestonden die reeds meer dan

10 miljoenen uitgedeeld hadden.


Spreker gaf nog vele bijzonderheden over

het leven en de werken van Frederik Ozanam.

Bij het eindigen zijner voordracht wierd hij

hertelijk geluk gewenscht en M. Carpentier

bedankte hem in name van de toehoorders.

Mogen wij hier den wensch uiten dikwijls

de gelegenheid te hebben zulke leerrijke en stichtende

voordrachten te hooren, en te vragen

dat de vrouwen niet uitgesloten blijven ?

Nu dat zij misschien eerlang tot de stembus

zullen toegang hebben is het noodig dat

zij van langs om meer hunnen geest ontwikkelen

om zich een juist gedacht te geven van

de tegenwoordige toestanden en een klaar besef

van hunne plichten te hebben.

Het X X IV H. Sakraments-congres

te Malta.

De groote processie, tot sluiting van het XXIV0

Eucharistisch Congres ingericht, had zondag in

de straten van La Valette plaats. Door een hemelsch

weder begunstigd, was zij overprachtig.

Zondag voormiddag werd kardinaal Ferrata,

legaat van Z H. Pius X, plechtig naar den

Tempel der Ridders van Malta geleid vergezeld

van vier kardinaals en dertig bisschoppen, om

daar pontifikaal de H. Mis te celebreeren.

Zes honderd katholieke engelsche officiers,

katholieke soldaten en studenten vormden de

haag, in de kathedraal. Eene reusachtige menigte

vulde al de straten van de stad. Volgens het

gebruikelijk ceremonieel, kwam de vertegenwoordiger

der Kroon den legaat eene gouden

schaal, voor de handwassching, aanbieden.

De groote processie begon ten 3 ure ’s namiddags

en eindigde ten 7 1/2 ure ’s avonds. Slechts

6000 personen konden aan dezen godsdienstigen

optocht deel nemen, uit oorzaak van de smalheid

der straten. In de processie gingen de katholieke

“ boys scouts », de kloosterlingen, talrijke

priesters en kanunnikken. Zestig bisschoppen in

groot pontifikaal gewaad, met koorkap, mijter en

staf, gingen den kardinaal legaat vooraf. De

leden van het maltezer gouvernement; advokaten

magistraten, studenten, katholieke officiers, enz.,

maakten indrukwekkende groepen uit.

Meer dan 100.000 personen woonden den

grootschen optocht bij ; deze menigte stond

letterlijk in de straten en op de Wapenplaats

opeengepakt; voor de processie kon slechts met

groote moeite een weg tusschen deze menschen-

zee gebaand worden.

Op den doortocht van het H. Sakrament, door

kardinaal Ferrari, onder een allerkostelijkst

baldekijn gedragen, barstte de menigte in luide

en geestdriftige toejuichinge los, terwijl vaandels

bogen en de klaroenen de veldmarch bliezen.

Vervolgens werd door al degenen die aan de

processie deelnamen, en door heel de menigte

het « Te Deum » gezongen ; de plechtige zegen

met het Allerheiligste Sakrament werd door

kardinaal Ferrata, van op een allerschoonst en

indrukwekkend praalaltaar gegeven, onder het

luiden der klokken, het spelen der muzieken en

het gedreun der kanonschoten.

Onuitwischbaar zal deze onbeschrijfelijk

schoone betooging ter eere van het H. Sakrament

in ’t geheugen geprent blijven van al degenen die

het geluk hadden haai bij te wonen ; onder de

congressistenbevondenzich talrijke belgen waaronder,

gelijk wij reeds gemeld hebben E. H.

Van Coillie pastoor van St Hilonius.

— ------

D e V l e d e r m u i s .

In Frankrijk is eene beweging op touw

gezet tot bescherming der vledermuis, tegen

dewelke zooveel vooroordeelen bestaan, en die

op vele plaatsen zoo zeer vervolgd wordt,

onder voorwendsel dat zij leelijk en een

nachtbeest is.

De vledermuis kan leelijk zijn van lijf en

vleugels, maar heur kopke is een der fijnste ;

en sierlijkst gevormde welke men in de j

dierenwereld aantreft, het wordt dan ook veel i

als motief aangewend in de bouwkundige !

versieringskust.

Maar wat den landbouwer vooral op het hert

moet gedrukt worden, is dat de vledermuis

niet de minste schade doet, maar integendeel

eene weldoenster van den landbouw is, daar

zij zich uitsluitelijk voedt met insecten die den

landbouwer zeer veel nadeel kunnen berokkenen

en welke zij in groote hoeveelheid verslindt.

------- -i—--------

Een ballon door den bliksem vernield.

Men meldt uit Cassel dat de ballon « Isle »

die over acht dagen uit Cassel vertrokken

was en waarover men zonder nieuws was,

teruggevonden is in het bosch van Almerode.

De loods was dood en de ballon was gansch

opgebrand. Een houtkapper had kabels zien

hangen aan boomtakken Hij ging zien en

vond de overblijfsels van den ballon. In de schuit

lag het lijk van den loods, den koopman Eylandt,

van Cassel. Eene kommissie begaf zich ter

plaats en stelde vast dat de ballon van 3,500

meters gevallen was. De ramp moest plaats

gehad hebben eene haive uur na het vertrek ’

uit Cassel. De ballon bevond zich toen tusschen

onweerswolken en werd door den bliksem

getroffen. Hij vatte vuur en storttg ten gronde.

E e n v l i e g e r d o o d g e v a lle n .

De luitenant-vlieger Harrisson is maandag

morgend te Farmborough met zijn toestel van

eene hoogte van 350 voet gevallen. Hij werd

op den slag gedood.

Ongeluk met eene autobus. 25 gekwetsten.

Tusschen Chemnitz en Annal erg bestaat een

motor-omnibusdienst. Zondag nacht is er een

ongeluk mede gebeurd. Op zekeren oogenblik

haperde iets aan den motor van een auto-bus

en de chauffeur stapte af om het na te zien.

Hij moet daarbij verzuimd hebben de remschroef

vast te zetten, waardoor het zware voertuig

achteruit de steile berghelling afrolde, omsloeg

en volkomen vernield werd.

■ Van de 27 menschen die erin zaten, werden

er 25 gewond, waarvan verscheidenen ernstig.

De Chineesche Regeering erkent

den katholieken Godsdienst.

Het republikeinsch chineesch gouvernement

heeft aan de hoofden der christene kerken,

katholieke en protestanten in China, hetvoigende

verzoek gezonden :

« Gebeden worden gevraagd voor de Nationale

Vergadering (Kamer», welke thans vergaderd

is ; voor de nieuw aangestelde regeering

; voor de grondwet der Regeering ; opdat

de regeering door de mogendheden zou

erkend worden ; opdat aan de grenzen de

vrede zou behouden blijven ; opdat bekwame

en deugdzame mannen tot de staatsambten

zouden gekozen worden, en opdat de regeering

op stevige gronden zou gevestigd worden. »

De gouverneurs der provincies hebben dit

verzoek aan de christene gemeenschappen

medegedeeld.

Tot in de laatste jaren scheen China het

land dat het weerbarstigste scheen aan ^en

invloed der christene missies Duizende hebben

er de marteldood ondergaan, en honderden

missionarissen hebben er hun graf gevonden

Doch de tijden beginnen te veranderen. Talrijke

republikeinsche leiders zijn christen.

Het is mogelijk dat in gemelde boodschap

van de regeering er eene berekening besloten

zit, doch de boodschap toont in alle geval

aan dat het christendom officieel op gelijken

voet met het confucianism, den chineeschen

godsdienst zal gesteld worden.

Cornelis zette.'t op een loopken,

Raad, vrienden eens waarheen ?

Er eenen pakken van ’t wit Stoopken

W ant beter is er geen ! . . .

Vieux-Systëme, merk ’t wit stoopken

Jacques Neefs, Antwerpen.

V o o r d e ’t h u i s w e r k e r s

De katholieke volksvertegenwoordigers Verhaegen,

de Ponthière, Wauwermans. Pirmez,

Colaert en Nobels, hebben een wetsvoorstel

neergelegd, waarvan de toelichting thans aan de

Kamerleden gezonden is. Dit wetsvoorstel bepaalt

dat het loon van de meisjes en de vrouwen die,

voor de rekening van een fabriekant te huis

werken, aan de belanghebbenden kenbaar gemaakt

en op een werkboekje vermeld wordt,

voor de uitvoering van het toevertrouwde werk.

Dit loon wordt door den Werkrechtersraad vastgesteld,

door middel van een onderzoek, waarin

de werkgevers en de arbeidsters geraadpleegd

worden.

Het lot van de tehuis werksters verdient

inderdaad verbeterd te worden. En de eer van

een menschlievend voorstel ten hunnen voordeele

komt nogmaals aan de katholieken toe.

D e l i c h t i n g v o o r 1 9 1 4 .

De milicianen voor de lichting van 1914, ’t is

te zeggen al degenen die in 1894 geboren zijn,

moeten zich laten inschrijven tusschen 1 en 30

juni aanstaande. Zelfs de vrijwilligers, die. reeds

ingelijfd zijn, moeten zich voor deze inschrijving

aanbieden.

Degenenen die, vrijwillig of niet, zich niet laten

inschrijven, worden als * refractairs » of weder-

spannigen beschouwd.

E r g e f e i t e n i n ’t l e g e r .

In de laatste jaren gebeurden er in het beheer

| van het Belgisch leger 7ulke verdachte zaken

dat men nu met een ernstig onderzoek bezig is

| om te weten wie zich aan de bedriegerijen, in zake

| bestellingen, plichtig gemaakt heeft.

| Te Brussel ontdekte men eerst dat men bij het

bouwen van een magazijn ouden blauwen steen

in plaats van nieuwen gebruikt had.

In 1908 werden kanonnen besteld welke

4,700,000 fr. kostten ; de kanonnen konden niet

geleverd worden en nu tracht het krijgsdeparte-

ment deze voort te verkoopen !

Bijzonder aangestelde commissarissen doen

nu eene omreis in ’t land om nieuwe onderzoeken

in te stellen.

S t e r f g e v a l l e n .

D e e e rw . M o e d e r M a u r ic e , o v e rs te v a n h e t

P e n s i o n n a a t v a n O . L . V . d e r E n g e le n (F o r t) ,

te K o r tr ijk , in d e w e re ld M e j. M a rie V e r w ilg h e n ,

v a n S t- N ik o la a s , is o v e r le d e n in d e n o u d e r d o m

v a n 41 j a r e n .

D e a flijv ig e w a s in d e C o n g r e g a tie d e r L ie f d e ­

z u s te r s g e tr e d e n o p 23j a r i g e n le e f tijd ; zij o n d e r ­

s c h e id d e z ic h z o o z e e r d o o r h a r e m e r k w e e r d ig e

h o e d a n ig h e d e n , d a t o p d e n o u d e r d o m v a n 2 8 j a a r

h a r e o v e r s te n h a a r h e t b e s tu u r to e v e r tr o u w d e n

v a n h e t g e s tic h t v a n h e t F o r t , h e tw e lk zij s p o e d ig

to t d e n h o o g s te n g r a a d v a n v o o r u itg a n g b r a c h t.

D e E . H . A d o lf B r u ts a e r t, p r ie s te r v a n

h e t b is d o m B r u g g e , b a c c h a la u r e u s v a n L e u v e n ,

is in d e z e la a ts te s ta d o v e r le d e n , in d e n o u d e r ­

d o m v a n 2 6 j a a r e n 7 m a a n d e n .

Onweder.

W o e n s d a g n a m id d a g h e e ft e r e e n o n w e d e r

u itg e b r o k e n in o n s g e w e s t. B lik s e m e n

d o n d e r s la g e n v o lg d e n e lk a n d e r d a p p e r o p . Te

Is e g h e m z ijn e r g e e n e o n g e lu k k e n g e b e u r d . T e

M e u le b e k e w ie rd e r e e n z w ijn in z ijn sta l

d o o d g e b lik s e m d e n h ie r e n d a a r a a n e e n ig e

d a k e n v a n p a n n e n e n s c h o u w e n a f g e s la g e n .

T e I n g e lm u n s te r is d e n b lik s e m g e v a lle n

b ij M . D e s c h u y tte r e n h e e ft d e n h o n d d o o d ­

g e s la g e n . A a n h e t H of van Commerce, la n g s d e

K o r tr ijk s c h e k a ls ijd e h e e ft h ij e e n e s p ille v a n

e e n e n p r a c h tig e n a c h tk a n te r a f g e s la g e n . T e

A r d o y e is d e n b lik s e m g e v a lle n in d e w o o n h u iz e n

v a n V e r p o o r t e n R o e le n s z o n d e r b r a n d te s tic h te n .

B in s t d e n n a c h t is d e v la g e w e d e ro m ó p g e -

k o m e n . M e n h e e ft to c h v a n g e e n e b ijz o n d e re

o n g e lu k k e n g e h o o r d .

H e t i s d o o r u i t b e t l i c h a a m het pis-

zuur en de waters te verdrijven dat de Elixir

Vincent het flereeijn en het rhumatism geneest

Prijs 3 fr de flesch. verkrijgbaar bij A Rodenbach,

Groote M arkt. Iseghem en in alle apotheken.

P r i e s t e r l i j k e B e n o e m in g e n .

M o n s e ig n e u r d e b is s c h o p h e e ft b e n o e m d :

T o t e e re -k a n o n ik z ijn e r h o o f d k e r k , E . H .

D e M e e ste r, lic e n tia a t in k e r k e liik r e c h t v a n d e

h o o g e s c h o o l v a n L e u v e n , p r o f e s s o r in ’t G r o o t

S e m in a r ie , o p z ie n e r d e r b is s c h o p p e lijk e c o lle g ië n .

STADSNIEUW S

Zevende dochter. — Het huisgezin van den

landbouwer Emile Vandenbulcke-Vanneste schar-

dauwstraat is dezer dagen verrijkt met een tiende

kind, ej ne zevende dociiter. Het is de eerste

maal dat zulke gebeurtenis te Iseghem plaats

heeft sedert dat hare Majesteit Koningin Elisabeth

het meterschap aanveerd in zulk geval.

Het kindje wierd over de vont gehouden door

Mevrouw Bral-Donego dh de Koningin vertegenwoordigde

en gedoopt onder de namen van

Elisabeth-Marik-José. Wij wenschen hertelijk geluk

aan de ouders, goede gezondheid en welvaren

aan de kleine Elisabeth.

Gevonden. — M‘ Albert Rosseel-Van Ler-

berghe, brouwer in de Brugstraat alhier, was

niet weinig verwonderd dezen morgend in

zijne poort te vinden, eenige stukken dienende

tot het maken van velo en automooiellantaarns.

Deze voorwerpen wierden waarschijnlijk

gestolen en door den dief die er zich moeielijk

kon van ontmaken, aldaar geworpen. De politie

is over de zaak ingelicht en doet een onderzoek.

K a th o lie k e K iesbond - Is e g h e m .

Ingevolge de standregelen van den katholieken

kiesbond waren de afgeveerdigden van verschillige

afdeelingen van den bond aan vervanging

of herkiezing onderworpen.

Voor de werklieden had die kiezing plaats

op Zondag 20 April. Werden gekozen: Em Al-

lewaert, Bossuyt Hri, D'Artois Hri, Declercq René,

Dejonghe P., D’Hondt L., Drubbels C., Holvoet

J., Hoornaert A , Mestdagh Hr'.. Samyn Ad.,

Vanhouwaert Hri..

Voor de burgers is er maar eene lijst aangeboden

geweest, namelijk : MVl Camiel Bourgeois,

Eugène Carpentier. Frederik Declercq,

Emile Dierick, Jules Rosseel, C riel Sintobin,

Cyriel Staes, Amand Vanden Berghe. Emile

Vanden Bogaerde, Dr Vandewalle, Jules Van

Haverbeke.

Bijgevolge zijn bovengemelde kandidaten

gekozen zonder strijd en heeft de kiezing van

de burgers gesteld op Zondag 4 Mei geen

plaats.

W e d s tr ijd voor lu c h tb a llo n s te P a r ijs .

Een luchtbal daalt neder te Iseghem

aan Joye’s m olen.

Zaterdag laatst zijn er 8 luchtballons opgestegen

in het park van Sint Cloud te Parijs

die een wedstrijd aangingen voor den versten

afstand.

’s Avonds om 10 ure 20 is Desbonnet nedergedaald

te Iseghem aan Joye’s molen, hij was

voorzien van sterke lantaarns die geheel den

omtrek verlichtten. De luchtreizigers wierden

geholpen in hunne nederdaling door eenige

bewoners van het gehucht. Zij hebben hier in

een hotel vernacht en zijn des anderendaags

vroeg vertrokken.

Ziehier den uitslag : Desbonnets om 22 u. 20

te Iseghem; Saratzky te Brielen bij Yper; Bonnet

om 2 ure 30 te Leffinckhoucke; Kapferen om

23 u. 20 te Blankenberghe; Blanchet om 23 ure

te Coquerel (Somme); Manten om 19 u 30 te

Bulles bij Clerm ont; Bourgeois om 11 ure

’s morgens te Zonnemaire (eiland Ischouwen) ;

jules Dubois om 11 ure te Kattendijk (Holland).

Burgerslanfl van Iseghem.

GEBOORTEN :

142. Madeleine Langsweirt, dv. Remi en

Rosalie Dejonghe, Krekelstr. - 143. Marcel

Dewulf, zv. Joseph en Maria Catteeuw, Rousselarestraat.

- 144. Regina Verbeke, dv.

Joseph en Jeanne Dekeersmaeker, Rousselarestr.

— 145. Louis Ameye, zv. Daniël en Paula

Declercq. Nieuwstr. — 146. Joseph Rebry,

zv. Joseph en Silvie Corteville, Krekelstraat.

— 147. Georges Delancker, zv. Florent en

Marie Scheldeman, Melkmarkt. 148. Lia

Kips. dv. Adolf en Bertha Demeester, Statie-

plaats.— 149. Raphaël Hoornaert, zv. Achille

en Marie Demuynck, Gentstraat. — löO. Ga-

brielle Baert, zv. joseph en Justina Dejonghe,

Lendeledestr. — 151. Elisabeth Vandenbulcke,

dv. Emile en Irma Vanneste, Schardauwstraat.

— 152. Gaspar Deforche, zv. Jan en Julia

Berouw, Boschmolens. 153. André Hout-

hoofd, zv. Aloise en Euphemia Monteyne,

Slabbaertstraat. — 154. Emma Demeulenaere,

dv. Jan en Alida Soete, Boschmolens. - 155.

Marcel Deschryvere, zv. Augustin en Elisabeth

D ’hondt, Krekelstraat.

ST ERE G EVALLEN :

90. Emma Vandaele, huish. 45 j. echte Vitalis

Surmont. Hospitaal Rousselarestraat. - 91.

Juliette Vierstraete, 5 j. dv. Eugeen en Elisa

Lippens, Boschmolens. — 92. Bertha Degraeve,

39 j. echte René Maertens, Hospitaal, Rousselarestraat.

— 93. (eröme Werbrouck, 3 m.

zv. Victor en Augusta Sabbe, Abeele.

H U W E LIJK EN :

26. Gilbert Vandeputte, borstelhoutmaker,

30 j. en Marie Deleu, waschvrouw, 30 j.

— 27. Gustave Rommel, vlasbewerker, 22 j.

en Suzanne Vens, bottinestekster, 20 j.

S C H E E P V A A R T v a n I S E G H E M .

Le Choisy met steen voor Gaspard Vanden-

bogaerde. Industrie met steen voor Amand

Denys. — Reconnaissance en Elk zijn gedacht

beide met kolen voor de W* Conrard Verstraete. I

— Patrie met kolen voor Frangois Décaigny

Emelghem. Laurent met kolen voor Gustaf

Naert. Auguste en Maximiliana beide» met

lijnzaad voor Alfons Dassonville. — Angélique

met lijnzaad voor Constant Vandemoortele. —

Prins Albert met Brabantsch goed voor de W*

Aiidor Vandewalle. De drie Gebroeders met

bloem voor Henri Pattyn en Constant Vandemoortele.

- 1 9 - 1 3

S T A L ) 1 Ö K G H E M

Parochie van ’t H. Hert.

S i n x e n - K e f f p i s

= P r o g r a m m a : —

Zondag 1 1 Mei

O m 5 u re n a m id d a g C O N C E R T d o o r d e

S ta d sfa n fa re n en M a n d e lk o o r

— . = O m 8 1/2 ure =====

S c h i t t e r e n d V U U Fi W E U K

G e d u re n d e het v u u rw e rk Concert door de Stadsfanfaren

Maandag tweeden Sixendag

O m 3 1/2 u re

GROOTE VELOKOERSEN

voor beginnelingen zonder licence

------- 100 FR. PRIJZEN FR. 100 -------

In sc h rijv in g

te r h e rb e rg d e H A R M O N IE bij A rth u r D e cle rcq

P rijsd e e lin g

te r h e rb e rg S T É L O I bij G u s ta f F ie u x

o n m id d e lijk n a d e k o e rse n

Dinsdag derden Sinxendag

P rijsvlu ch t u it B reteuil — 200 Fr. Prijzen

In k o rv in g bij C y riel D e laey « HANDBOOG»

v a n i i to t i u re

’S N A M ID D A G S W I J K K A S T E E L K E P a te r*

Groote V E L O K O E R S E N - 100 Fr. Prijzen

A lle rh a n d e V o lk sfe esten e n V e rm a k e lijk h e d e n

O m 8 1/2 u re

Groote V e rlic h tin g en prachtig V uurw e rk

Zondag 18 Mei, Koekezondag

O m 3 u re

GRilDTE PRIJSKAMP MET DE TRABOL - I00 Fr. PRIJZN

W I J K A B E E L E o m 4 1/2 ure

Groote Velokoersen voor Beginnelingen

80 Fr. P R IJZ E N .

’s A v o n d s v e r l i c h t i n g e n V u u r w e r k

N . B. O p e e rste S in x e n d a g P rijsk a m p v o o r b lin d e

v in k en om 8 u re te r h e rb e rg « D e A p p e l» N e d e rw e g

3o F r . P rijz e n .

O p K o e k e z o n d a g om 7 u re te r h e rb e rg « D e

F a is a n t » P rijsk a m p v o o r b lin d e v in k en 5o fr. P rijz e n

Door verandering en vermeerdering

te Koopen o f te Huren

gerievelijke Borstel- en Borstelhoutfabriek, ook

dienstig voor alle nijverheid, met stoomgereed-

schappen en ruime magazijnen, gelegen in de

Rousselarestraat, u° 136, groote omtrent 1200

meters. In gebruik door de HH. Sintobin

Gebroeders, tot den 15 Juli 1913.

Zich te bevragen bij Ch. SINTOBIN Marktstraat

4 , Iseghem.

1 6 0 f r a n k p e r m a a n d

zonder positie te verlaten kunnen gewonnen

worden door heer der goede burgerij in positie.

Er is kwestie van eene belgissche inrichting

van eerste orde niets te storten op voorhand

schrijven met inlichting en referentien aan

M. De Meurisse, 184. Anspachlaan, Brussel.

G E V R A A G D in het

Huis vanconfectie - fle gouden pluim

bij Cyriel Sintobin-Van Dommele

de P è lic h y s tra a t, Iseghem

bekwame naaisters en leermeisjes, om op den

winkel te werken voor fijn wit goed, bloesen

nieuwigheden. — Goeden loon.

M E N V R A A G T

voor NIJVEL (Brabant) eene goede werkman

wel kunnende branden en geheel de suikerij-

fabriekatie kennende. — Goede loon, Kost en

Inwoon. — Zich te bevragen ten bureele der

« Gazette van Iseghem. >•

M e n V r a a g t

eenen LEERJONGEN bij Victor Bogaert, Matrasmaker

Statiestraat 31, Iseghem.

V e r l o r e n

donderdag namiddag een schoonen zwarten hónd

(ras Groenendaal). Belooning aan die hem terugbrengt

bij B ra l-D o js e g o Statiestraat, Iseghem.

Over te nemen.

Een Koophandelshuis in vollen bloei, bestaande

omtrent 20 jaren, aan voordeelige conditën.

Verzekerde winst 5 a 6000 fr. ’s jaars.

Vereischt kapitaal: 6 a 8000 franks.

Adres ten bureele der Gazette van Iseghem.

T e r s t o n d t e K o o p

gerievige werktafels, rekken van zeven banken,

kassen alles dienstig voor fabrieken. — Zich te

bevragen ten bureele der •* Gazette van Iseghem >•

T e K o o p , O ccasie :

kleine Kokstoof met oven, onlangs nienw. —

Zich te bevragen ten bureele der “ Gazette'van

Iseghem. »

SYLVIE HUYSENTRUYT Borre Vanackere’s

reke n° 31 Iseghem, gelast zich met het maken

van haïr stressen te beginnen aan 50 centiemen.


Derde Franciscaansche Bedevaart.

4-13 Augusti 1913 naar ourdes

niet derde ordelingen mogen er ook. aan deelnemen.

— Voor alle inlichtingen zich wenden

ot Pater CONSTANTINUS Capuchon Iseghem. •

STUDIE VAN DEN

Notaris V A N O E M O O R T E L E , Iseghem

Op D IN SD A G 13 M EI 1913, om *,3o ure

(9 ure stipt) ’s voorm iddags, ter h erberg In de Kleppe,

bewoond door R ené V erfaillie, te IS E G H E M . A beele

S c h o o n e e n g r o o t e V e n d i t i e

van

ISO koopen G F Z A A G D E H O U T W A R E N

bestaan de in :

116 koopan populieren berd, In alle lengten

en dikten;

25 » olmen hout;

10 » ettohen hout.

Al deze h o u tw a re n zijn z eer d ien stig en b ijz o n d e r

geschikt v o o r tim m erlied e n , w a g e n m a k e rs, sto e ldraaiers

en la n d b o u w e rs.

Gewone voorwaarden en C inaandm tijd van betaling

wits goede borge.

STUDIE VAN DEN

Notaris L E C O R B E S I E R te Iseghem.

O p e n b a r e V e r k o o p i n g v a n

Twee WOONHUIZEN

met afhankelijkheden en 1 aren 50 centiaren

bebouwde erve eu hovenierhof, staande en gelegen

te Iseghem, ten oostkante der M eenenstraat;

gebruikt door P etru s DEJONGHE mits 8 franks

te maande, en Henri VANDAMME mits 7 franks

te maande.

Ingesteld 1625 fr.

O VERSLAG op W oensdag 7 Mei 1913,

telkens om 3 ure des namiddags, te Iseghem,

ter herberg “ DE NIEUWE S4NT PIETER,

bewoond door vrouw wed. Alidor Vandewalle.

I X

OPENBARE VERKOOPING

van een

W O O N H U S

met aanhoorigheden en H aren bebouwde erve

en hovenierhof, staande en gelegen te Iseghem,

noord langst den Nederweg ; gebruikt door

den verkoopen Adolf VANBELLE-RIGOLE.

De kooper komt in vrij gebruik en genot met

de:'. dag van de betaling der koopsom.

Verhoogd tot 3520 fr.

TO ESLAG bij derde zitting op W oensdag

14 Mei 1913 om 3 ure des namiddags, te

Iseghem, ter herberg « HET PARK «, bewoond

door Jules Casteleyn.

KANTOOR VAN DEN

Notaris W Y F F E L S te Rousselare.

I n s te l op V r i j d a g 9 A T e i 1 9 1 3 ,

O v e r s la g op V r i j d a g 3 3 M e i

daarna, telkens om 2 lire namiddag, in het

Gasthof “ In Java ”, te Rousselare, Ooststraat,

bij Mad.Weduwe Lodrioor, van :

S T A D I S E G H E M .

1. Drie aaneenhoudende ^ T ^ o o n l i u i z e n

en B o u w p r o n d e n , groot 9 aren 49 cent.

hoek der Rousselare- en Kruisstraat.

Gebruikt door de Wed. Malfait en Alberic Vande zandt,

samen aan 5oo fr. te jare. zonder pacht, en een huis

thans ongebruikt.

Verdeeld in 5 koopen.

2. Eene schoone en eoede H o f s t e d e ,

groot 7 hectaren 7: aren 11 centiaren, en een

" W o o n l x u i s met 63 aren i 3 cent. land.

wijk « De S loore». tusschen de Beyaert- en de

Slabbaardstraat.

Gebruikt door Camiel Hollevoet, aan 1400 fr. te jare

boven de lasten, tot 1 October 1916, en August Seghers,

aan 25o fr. te jare, zonder pacht.

Verdeeld in i 3 koopen.

3. Een perceel groot 26 aren

47 cent., wijk « Zevecote » langs de Vlietmanstraat.

Gebruikt door Aim i Mats, aan 70 fr. te jare.

londer pacht.

4. Een pereeel ü V H e e r s o ï ï . groot ag aren

«o cent., langs de Gentweg tegen Emelghem.

Gebruikt door Pieter Vtns, aan 40 fr. te jare.

zonder pacht.

Met gewin van 1/2 °/o Instelpenning

en toelating van samenvoeging-

Affichen' met plan en verdere voorwaarden te

bekomen ten kantoore van den N otaris WYFFELS.

1 1 .

I n s te l o p D in s d a g 3 0 M e i 1 0 1 3 ,

O v e r s la g o p D in s d a g 3 J u n i

daarna, telkens om 2 ure namiddag, in het

gasthof afspanning » Den Hert » bij Mad. Wed.

Stragier, te Rousselare, in de zuidstraat, van :

G E M E E N T E R U M B E K E .

1. Wijk « Het Vosken » eene H o f s t e d e ,

X w e e w o o i i K t , en A V e r f c n t x a n - s -

- w o o n s t , groot te samen H. i 3 i 5. io cent.

Verdeeld in 19 koopen. Gebruikt door de Wed.

Maertens, aan fr. 1700.00 te jare. boven de lasten, de

landen tot het weren der oogstvruchten. 1914 en de

gebouwen tot eersten Oktober zelfde jaar ; de tweewoonst

door Declercq en Victoor, aan 320,00, te

jare tot tijdstip als voorgaande en de andere woonst

door Pieter Seys aan fr. 175,00 te jare, de landen

tot het weren der aanstaande oogstvruchten en

de gebouwen tot 1 Oktober daorna.

2. Wijk « Vossemolen ». Eene H o f s t e d e

groot H . 3.32 99 cent. verdeeld in 10 koopen.

Gebruikt door Camiel Quaghebeur aan fr. £75,00

te jare boven de lasten met recht van pacht de

landen tot weren der oogstvruchten 1914 en de

gebouwen tot eersten Oktober zefde jaar.

3. Wijk « De Lekkens ». Eene H o f s t e d e

en W e r f c m a i i s l i u i s , groot samen

H. 7.75.97 cent. Verdeeld in 7 koopen.

Gebruikt door Petrus Mulier ter uitzondering van

41 aren 20 cent. M e e r s c h , thans ongebruikt,

aan fr. 990.00 te jare, boven de lasten, inet recht

van pacht als voorgaande.

1/frten °/o Instelpenning en recht van samenvoeging.

Affichen met plan en verdere inlichtingen te be-

komen ten kantore van voornoemden Notaris

W YFFEIS.

f

L é o n C H E V A L

M o n t- S t- J e u n , W A T E R L O O

Hola gesticht ln 1868

V00RTBRENGST: 150,000 kil. per dag

S a m e n g e s t e l d e M e s ts to f f e n

voor a lle g e w a sse n

Grondstoffen «tr Meststoffen

Vru|t prljnn in Intlchti g«n

T iliphone : Bralne-l’AUeud 88

(RèiMu de Bruxellee)

Wereldtentoonstelling van Gent

Afdeeling: OUD VLAANDEREN, Groote Markt, 20

b . j G É R A R D

KOFFIEHUIS — BIERHUIS

— VERMAKELIJKHEDEN —

k o u d e : s p i j z e n

= E e r s t e k e u s =

Special Stifts Bröu Ausschank %

A a n h o u d e n d \1 u z i e k c o n c e r t %

d o o r d e v e rm a a rd e Ita lia a n s c h e tro e p

o n d e r de leid in g v a n Ju ffer M in n e di F la c id o "ijr

Fabriek van mekanieke Rolstoors

HUIS GESTICHT IN 1887

vereerd met den eersten prijs, diplom a en

gouden eerm etaal.

Stoors, genre tlollandaise. Pracht en gew one

stoors, in eiken, pitch-pine en dilten hout,

alsook stoors op rillen en in staalplaat. Alle

slach van zonnestoors in alle kleuren en

alle noodige toebehoorten, zooals m ekanieken

enroleur, singels, charnieren, en ., in ’t groot

en in ’t klein.

Alle herstellingen worden ten spoedigste

uitgevoerd.

Door mijne spoedige en trouw e bediening

verhoop ik voorts de gunst van eenieder te

genieten.

J ul.'Windels-Dussellier

G e n ts tra a t, 1 3 0 , IS E G H E M

H u i d z i e k t e n

E c z e m a — S p e e n

F O W L E R ’S z a l f

m aakt de huid gezond, zacht


SSm

\ V O M > i : i ! l ! A l i i : G l i N Ë Z I N 'G v a n d e n B e s t u u r d e r v a n h e t

T h e a t e r K i n s b e r g e n , e e n e r H O H S T Z I K K T K .

De heer Lion van Kinsbergen,

wonderen. Ik was ten einde

raad. doch herinnerde mij

de bekende goochelaar, wonende,

tot mijn geluk, dat een

2, Rosini te Brussel, leed aan de

mijner vrienden in korten

gevolgen van een hevige verkoud­

tijd van een ernstige borstheid,

welhe hem het optreden in

ziekte door de ABDIJSIzijn

theater dreigde te beletten.

ROOP genezen was, en

Door de Abdijsiroop K loos­

ik besloot onmiddelijk de

ter Sancta Paulo, aan te wen­

ABDIJSIROOP te probeeren

Reeds bij het gebruik

den, is hij in horten tijd geheel

van de eerste flacon voelde

en al genezen. W ij geven hem

ik een groote verlichting

zelf het woord:

en tegen den avond van

« Met mijn gezelschap op­

dien zelfden dag was mijn

tredende in de Kurzaal van

hoesten zeer verminderd.

’t Casino te Blankenberghe,

Ik ging met de ABDI1SIvatte

ik door het gure weder

ROOP voort en mijn hoest­

een hevige verkoudheid, ieder

buien. pijn op de borst en

j uur begon ik mij zieker te

en het fluimen verminder­

1 gevoelen, kreeg pijn op de

den met den dag. Nadat

borst, hevige hoestaanvallen

ik 3 flacons ABDISIROOP

en moest voqrtdurend slijm

gebruikt had was ik totaal

opgeven Wat met hevige

genezen en sedert dien tijd

pijnen gepaard ging. Ik maak­

heb ik altijd de ABDISIte

mij zeer ongerust, daar het

R' >OP bij mi), om onmid­

ernstig bleek te zijn en ik

delijk aan te wenden, in­

raadpleegde een dokter, die

dien ikzelve of een van

mij aanried 14 dagen lang

mijn gezelschap deze

het bed te houden. Dat dit

noodig mocht hebben. »

mijn broodwinning zou kunnen

kosten zal u niet ver- De Heer L i o n v a n K i n s b k r o e n , volgens portret DE

A B D I J S IR O O P ,

K L O O S T E R

S A N C T A P A U L O

geneest onvoorwaardelijk asthma, kinkhoest, bronchiet, influenza, pleu ris en alle borsten

longaandoeningen. — Voorkom t de tering.

Priic n(.r flacon van irram. fr. 2.25. van 55o gram. fr. 4,— en van 1000 gram. fr. 7. - Eischt rooden

band met handteekening van den Generaal-Agent L I. AKKER Rotterdam — ^ofd-depót

voor België: O. DE BEUL. 57. Lange Nieuwstraat, Antwerpen. Verbri]gbaar bij J. VERHAMME

apotheker. Marktstraat, Iseghem, en in alle apotheken.

B e l a n g r i j k B e r i c h t

I M IN U t IN

W & M“ M. M EIER

Bijzondere Chirurgijns Tandm eesters-Specialisten

G ediplom eerd, d o o r de B elgische G ezo n d h eid s-C o m m issie — G eb reveteerd b ij K o n in k lijk b eslu it

V ereerd d o o r de G eeste lijk h e id en de K lo o sters

tioek der Moskroenstraat, 2, K o r tr ijk

b ij h e t g e v a n g , h u i s m e t k o e t s p o o r t ,

kunnen geraadpleegd worden voor al w at de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke

tanden; plombeereii der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom.

Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn ea, de oude tanden en wortels

hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van

Mr en Mm* M a u ric e MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze

tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren ; men kan ook niet zien

noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme M a u ric e MEIER

ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten eu vermaken ze volgens hun nieuw

stelsel waarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van af 5 frank. — Volledige gebijten van af 100 franken

en hooger. — Al de kunsttanden en gebijten kamanda uit de laboratoire van

M r & M me M A U R I C E M E I E R , zijn verzekerd voor het leven

Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren, uitgezonderd

op Zon- en Hoogdagen.

BEETZADEN — KLAVERZADEN

te bekomen bij

Th. De Meyere-Duyck

H o v e n ier, za a d h a n d e la a r

E M E L G H E M (DAM)

Betterave, jaune V oederbeet, gele

longue, d Aliemagne, lange, uit den grond

hors terre.

van Duitschland.

Betterave, blanche V oederbeet, witte

longue, col vert, hors lange, uit den grond

terre.

met groenen kraag.

Betterave, blanche V oederbeet, verbe­

1/2 sucrée, col vert. terde, witte halfsuikerachtig

met groenen

kraag gewicht per

hectaar 200,000 kilos.

Betterave, blanche V oederbeet, witte

1/2 sucrée, col vert- halfsuikerachtig, met

rose.

Betterave, jaune

rooskleurige kraag.

Voederbeet, geel

Vauriac.

Vauriac, overgroot

boven den grond.

Betterave, idéale de Voederbeet, idéale

Kirsche de premier van Kirsche, van eer­

choix.

ste opbrengst.

ONDERZOEK MANGELS

door den Boerenbond Deurne

pro cent pro cent

suiker droge

Roode Eckendorfer . . . .

Gele E c k e n d o rfe r......................

Kirsch I d é a l e ............................

tiele O b e n d o rfe r......................

Roode Jaabiesbret......................

:\6

5.9

0.2

7.0

C olaert’s Idéal groene en roode 8.9

7,8

8.5

10.5

10.9

12.5

14.0

Klaverzaad, echt Merckhemsch, goede soort

met breede bladeren

Deze klaver geeft veel vertakking en is eene

der beste soorten die er bestaan. Zij groeit

tot 1,50 m. lengte.

V oederklaverzaad.

Suikereizaad, echte p a lin g k o p met breede

bladeren — eigen kweek..

Graszaden voor weiden in goede mengeling,

echte soorten. Per groote hoeveelheid vermindering

van prijs.

Schoone Sieraadboom en, voor lusthoven,

Fruitboom en, Rozelaars, R hododendrom s.

Azalees in potten uit de serre. — Alle slach

van bloem en. — Alle slach van bloem potten,

corbeilen, zaaiteelen, duivenesten enz,

Bij groote hoeveelheid v e r m in d e rin g van

pt~ys op al de artikels. Prijzen buiten alle

konkurentie. Trouw e bediening.

f i i r s t e n b e r g

P n d e r U o b t

InSIaj-LATiONS G0MPLÈTL5

T»l; 62164-

pourgFr. Franco domic,

SO m .xlm .

I I R E I U I S

ICALVANISÉ

£ lot.-Métal-

ANDERIECHT

BR U XELLE5

ÜURSTENBERG

( 'O M P A G N I E T N D U S T R T E L L E

ATLAS

Anciens établissement» Le Duc Frères

N a p h t e & B e n z i n e .

Adresse Télegraphiqus

WH IT E S PI RIT H O B Q K E N -A N V E R S

T h é l e p h o n e 4097

D B P O r D ‘ I 9 E 3 H B M

Représenté par M. Devos-Depondt, Rue de

Station.

TE KOOP. — Twee machienen om

goedkoope cim entpannen te m aken. —

Zich te wenden ten bureele der •* Gazette van

Iseghem ».

W ekelij ksche Markten

K ORTRIJK 28 A pril

Tarwe fr. 20.50 a 00.00

Rogge 19.50 a 00,00

Haver

00,00 a -21,00

Koolz. olie 69.00 a 00,00

Lijnz. olie 00,00 a «1,00

Aardappels 4,2o a 0,00

Boter

2,70 a 3,00

Eieren

2.10 a 2,15

Suikerijb. besch. 13,75 a00,00

id.' 1913 14.00 a 00,00

R O U S S E L A R E

Tarwe

Rogge

Haver

Boonen

Koolz. olie

Lynz. olie

Aardappelen

Boter

Eieren

Suikerijboonen

Suikerijboonen

D E Y N Z E

Aardappels

Boter

Eieren

Hespe de kilo

Verkens

T H IE L T

Aardappelen

Boter

Eieren

Hespe de kilo

29 A pril

00,00 a 21,00

19,00 a 00.00

10.50 a 00,00

22.50 a 23,00

00,00 a 87,00

57,00

7,00 a 7,50

2.70 a 3,00

0,00 a 2,10

beschik. 13,75

1913 14,00

30 A pril

0,00 a 2,00

2.70 a 2,80

2.10 a 0,00

2.10 a 0,00

00,00 a 00,00

30 A pril

0,00 a

0,00 a

0,00 a

0,00 a

7.00

2.60

2.00

2,15

A U D E N A E R D E 30 A pril

Aardappels 6.00 a 8 00

Boter

2,70 a 3,00

Eieren

2,00 a 0,00

Verkens 52,00 a 60,00

Konijnen

0,00

21 A pril

20.50 a 21,00

00,00 a 16,50

20.50 a 21,00

69,00 a 00,00

00,00 a 53,50

0,00 a 5,00

2,80 a 3,00

2.00 a 0,00

00,00 a 00,00

00.0(7 a 00,00

22 A pril

20.00 a 21,00

16.00 a 17,00

20.00 a 21,00

22.00 a 23,00

00,00 a 67,00

0,00 a 56,50

0,00 a 7,00

0,00 a 3,00

2.00 a 2,00

14.00 a 00,00

00,00 a 14,25

23 A pril

5,50 a 6,00

2,70 a 3,00

2.00 a 0,00

2,10 a 2,20

62.00 a 00,00

24 Hpril

7.00 a 0,00

3.00 a 0,00

2.00 a 0,00

2,15 a 0,00

24 A pril

6.00 a 7,00

2,75 a 2,90

2.00 a 0,00

52.00 a 00,00

0, a 0,00

A . G .

B R U S S E L . J

Belgische Maatschappij van Algemeene Assurantiën, gevestigd te Brussel in 1824

h o o f d a g e n t

J. DE BUSSCHERE-BONTE

R o u s s e l a r e s t r a a t , O ö , I S E G H E M

Verzekeringen tegen Brand, Werkongevallen, op het Leven, Paarden en Rijtuigen

I '

A G E N T S C H A P G E S T I C H T I N - 1 8 5 0

Antwerpsche Hypotheekkas

Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881

Huidevetterstraat, 35, A.nt werpen

M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : f r . 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

R e k e n i n g e n d e r R e s e r v e n e n W a a r d e v e r m i n d e r i n g e n : fr. 6 ,7 7 1 ,7 8 6 .8 5

Hypothecaire Leeningen

Terugbetaalbaar op vasten termijn ot pr annuiteiten op goederen,

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en

opbouwen van huizen.

De tarieven der Maatscbappy zijn opg’ernaalit z o n d e r i n b e g r i p v a n e e n i g k o m m i s s i e -

l o o n , en geven het z u i v e r e t o c a l e b e d r a g op der annuiteiten welke d e o n t l e e n e r

gedurende den door hem gekozen iertnye, te betalen heeft om zijne schuld i n

a l l e i n t r e s t e n , g a n s c h , te vereffenen.

De ontleener heeft g e d u r e n d e g a n s c h d e n t e r m i j n d e r l e e n i n g het r e c h t z i j n e

schuil, hetzij gansch, hetzij gedeeltelijk, terug ie betalen,

U IT G IF T E V A N G K O N D O B L IG A T IË N 4 0/° O P B R E N G E N D E

S P A A R K A S : Interest : 3 ,2 5 %> op stortingen voor kort«i duur, 3 , 0 0 u/0 e n

4 % op stortingen voor overeengekomen termyn.

Voor verdere inlichtingen zich te wenden tot eenen der agenten

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem ; Ch8 COOLS, Hovenier, Emelghem • C SCHOTTE

Gemeente Sekretaris, Ingelm unster; DENNE WETH-ROELENS, te Meulebeke • O. ROS­

SEEL, Wijnhand laar te Rumbeke; H. THIERS. te Ardoye; I MEERSEMAN

Gemeente Sekretaris, Lendelede ; A DELAFONTAINE, Melkerijbestierder, Liehtervelde ’•

A. BOUUQÜET, Politie Kommissaris, Moorslede ; G. VANDE PITTE Gemeente

Sekretaris, Oost-Nieuwkerke ;M. Leonard Vanden Bulcke, Vlaskoopman Bavichovo ~

B a t i k v a f ) I R o u s s e l a t ^ T t ü e l t

NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ

t e R O U S S E L A R E

Bijhuizen te T H I E L T & IS E G H E M

A g e n t s c h a p d e r « S o c i é t é G é n é r a l e d e B r u x e l l e s » t e B r u s s e l .

Krediet openingen en loopende rekeningen. — Vooruitbetaling en inning van wissels, chèques enz

op Belgie eu ’t vreemde. — Aflevering en uitbetaling van chèques en kredietbrieven op de voornaamste

plaatsten van ’t buitenland. — Uitwisseling van vreem 1 geld en vreemde bankbriefkes — Voorschotten

op titels of andere waarborgen. — Uitvoering van Beursorders, betaling van coupons uitkeerinir

van uitgelotte titels, enz. ’

g e l d p l a a t s i n g e n

aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn terugbetaalbaar zonder eenige kosten

D e stortin g en m ogen d o o r tu ssch en k o m st v a n h el p ostb u reel g ed a a n z ijn .

V e r h u r i n g v a n B R A N D K O F F E R S (C o ffre -fo rts )

I)e Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het publiek; deze brandkoffers

zijn opgericht in onderaardsche, gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders en

leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal; voorzichtige lieden vergenoegen

zich op onze dagen niet meer inet eenen brandkoffer in huis, maar huren, mits eenen kleinen

pacht, een der brandkoffers in de Bank, waarin zij, in alle gerustheid, hun geld, weerden, juweelen,

enz., kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels die op het slot passen van

zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan schikken naar zijne beliefte.

IN BE W A A R N E M IN G V A N A L L E R A H N D E W EERDEN.

De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijksch loon, alle soorten van weerden

acties, obligatiën, stadsloten, enz. — L)e in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien *

de coupons afgesneden, de trekkingen onderzocht, enz.; op die manier heeft de eigenaar zich om

niets te bekommeren; de Bank zelve doet al het noodige in zijn plaats dit zondér, verantwoordelijkheid

van harentwege.

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank of in hare Bühnizon

te T H IE L T en ISE G H E M . ‘

D e B ank is beheerd als v o lg t :

Beheerraad : W el Ed. h eer G raaf de S M E T de N A E Y E R , S taatsm inister, B estuurder der S ociété

G enerale de B elgique te B ru sse l; — M J. M A T T H IE U , G rondeigenaar te W ynendaele en B ankier

te B ru sse l; M. C O N S T A N T .V A N A C K E R E , A dvokaat te K ortrijk ; M. JA N M A H IE U -L IE B A E R T

V olksvertegenw oordiger, B urgem eester d er S tad R ousselare ; — M. J. D E M E E S T E R -M A S S E L IS ’

G ro o th an d elaar en S chepene te R ousselare ; — W . F R A N Z L O O N T JE N S , A dvokaat te T hielt.

Raad dor Com m issarissen : M. F L O R E N T D E N Y S -C A R L IE R . G rondeigenaar te T h ie lt' — M IU I F 5?

M E S S IA E N , N ijveraar te Iseghem ; - M. E U G E N E L E G E IN -M O E R M A N , N iiv eraar'te R ousselare •

m - M. H Y P . D U Y V E W A A R D T -V A N B IE R V L IE T , G ro o thandelaar te R ousselare ’

B estuurder : M. J U L E S B A G A G E .

Z E N U W Z I E K T E N !

Z E N U W Z I E K T E N I

J A ! J A !

t k M aangenomen feit :

0ê wonderbare Poedert van bet Wit Krult

remofaten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : PIJnHJke

maandstonden, hoofd pijn, schele hoofd pijn (migraine), draaiingen, zenuwkoorts

de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, slapeloosheid, gejaagd-

heid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij dt

vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de keel, rheumatUme, leuraeUa

jioht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwei,

ze sija gaasch onsohadelijk en missen nooit hun uitwerksel,

P R M S : f r . I . 2 S d e d o o s ; f r . 3 .2 5 d e 3 d o o z e n o f d o d r l o d u b b e l e d o o t ;

f r . 6 .2 6 d o « d o o z e n o f d e z o s d u b b e l e d o o o .

Alameon d e p o t : Ap o th e ek F. TUYPENS, H o u tb rie l, U . Stot-NikoUas, alsook

Min

R o d e n l a a c l i , A p o th e k e r, Iseghem '.

ht alle goede apotheken.

W a c h t I -van n a t M k s e l a , s e z ijn l o n d e r w ooM Ie,

3 0 0 0 3

C A V E A U

7 ^ *

F r c o .

DOMICIlf

|R 8 T C K B C W

«ftiecHT.: tiu e t « 4

C H Ë N Ï L S

rU R S T E N B E R fi

ANDERLECHT;TiL628*

P O U L A IL L E R S

fURSTENBERfiw,

ANDERLECHT:Tcl; 6 M M

More magazines by this user
Similar magazines