tussen woord en daad - Adviesraad Internationale Vraagstukken

aiv.advies.nl

tussen woord en daad - Adviesraad Internationale Vraagstukken

van het internationale recht die er veelvuldig plaatsvinden. 68 Tegelijkertijd blijft de VS

Israël financieel en militair steunen; Israël is de grootste buitenlandse ontvanger van

Amerikaanse financiële steun.

Hoewel de VS in het verleden wel degelijk in staat is gebleken om een kritische houding

ten aanzien van Israël aan te nemen (ook wat betreft het nederzettingenbeleid), 69 is de

binnenlands-politieke situatie van dien aard dat het land er hoe dan ook voor zal kiezen

om behoedzaam te opereren. De woorden van president Truman uit 1946 hebben ruim

zestig jaar later nog niet veel aan waarde ingeboet: ‘I’m sorry, gentlemen, but I have to

answer to hundreds of thousands who are anxious for the success of Zionism; I do not

have hundreds of thousands of Arabs among my constituents.’ 70

Nu president Obama is herkozen, mag evenwel niet worden uitgesloten dat hij tijdens zijn

tweede en laatste ambtstermijn alsnog zal pogen beweging te brengen in het vredesproces.

Veel hangt daarbij, zoals gezegd, af van de interne politieke machtsverhoudingen binnen

de VS, gecombineerd met de invloed van pro-Israëlische lobbygroepen, zoals de AIPAC 71

en de Anti-Defamation League. 72 Hierbij kan echter worden aangetekend dat in de Joodse

Gemeenschap van de VS de laatste tijd ook kritische geluiden ten opzichte van het

beleid van de Israëlische regering te horen zijn. Zo keurde de religieuze beweging onder

Amerikaanse Joden de Union for Reform Judaism de beslissing over de bouw van extra

nederzettingen na de stemming in de AVVN af, terwijl de leiders van de liberale Joodse

gemeenschap, B’nai Jeshurun, 73 hun steun betuigden aan de Palestijnse resolutie van

29 november 2012. Verder stelde Rahm Emmanuel, de Joodse burgemeester van Chicago

(en vroegere chefstaf van Obama), dat premier Netanyahu met zijn halsstarrige houding

verraad had gepleegd aan Amerika’s vriendschap. 74

68 Zie voor de schendingen van mensenrechten in de bezette gebieden bijvoorbeeld het meest recente rapport

van de Speciaal Rapporteur van de VN inzake de schending van mensenrechten en humanitair recht

in de bezette Palestijnse gebieden, Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since

1967, UN Doc. A/67/379, gedateerd 19 september 2012; en UNICEF, Children in Israeli Military Detention:

Observations and Recommendations, Jeruzalem, februari 2013, zie: .

69 Zo blokkeerde president George H.W. Bush in februari 1992 een lening van 10 miljoen USD aan Israël

vanwege het nederzettingenbeleid. In juni 1992, na de verkiezingsoverwinning van Yitzak Rabin en zijn

belofte om ‘politieke nederzettingen’ te bevriezen, werd de lening weer vrijgegeven. Zie Susan M. Akram

en Michael Lynk, ‘Arab-Israeli Conflict’, entry in the Max Planck Encyclopedia of International Law (Oxford:

Oxford University Press, 2008), par. 41.

70 William A. Eddy, F.D.R. Meets Ibn Saud (1954; reprint Vista, CA: Selwa Press, 2005), p. 35.

71 Afkorting van American Israel Public Affairs Committee.

72 Zie hierover John J. Mearsheimer and Stephen Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (New York:

Farrar, Straus and Giroux, 2007).

73 In New Yorks Upper West Side.

74 The Economist, 8 december 2012, p. 41.

35

More magazines by this user
Similar magazines