12.09.2013 Views

algemene verkoopvoorwaarden - Poot Agenturen

algemene verkoopvoorwaarden - Poot Agenturen

algemene verkoopvoorwaarden - Poot Agenturen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ALGEMENE

VERKOOPVOORWAARDEN

6 e druk april 2001

KONINKLIJKE VERENIGING

VAN NEDERLANDSE WIJNHANDELAREN


Nederlands

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

opgesteld ten behoeve van de leden van de

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren

van Eeghenlaan 27 Amsterdam,

bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

ingeschreven onder nummer V 40530553

1


Artikel 1: Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

- verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in

wijn en/of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn en/of

gedistilleerde dranken met een koper sluit;

- koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken

met verkoper sluit;

- de contractgoederen: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen,

die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet

gratis ter beschikking gesteld;

- werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk

erkende feestdagen;

- met verkoper of koper verbonden onderneming: een onderneming van een rechtspersoon,

waarvan direct of indirect meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal

wordt gehouden door dezelfde houdstervennootschap of die op andere wijze tot

hetzelfde concern behoort als verkoper of koper (of een andere onderneming van

verkoper of koper, als deze een natuurlijk persoon is).

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing

op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en

koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks

door verkoper danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden

geleverd.

b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop

van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper

jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als

koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13.

c. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes en/of

orderbevestigingen.

De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper bij een eerdere gelegenheid

op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze

voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst

tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk

afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.

d. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien

kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

2 Nederlands


Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.

b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige

periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop

van een maand.

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een

definitief aanbod van verkoper.

b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste

werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk

aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

Artikel 5: Prijzen en kortingen

a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die

vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de

overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.

b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn “af verkoper”, inclusief accijnzen, invoerrechten,

andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting (maar inclusief

omzetbelasting bij verkoop aan particulieren).

c. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op

grond van verhogingen van en/of toeslagen op de

Nederlands

1. vrachttarieven, 5. andere heffingen,

2. referentieprijzen, 6. belastingen en/of

3. invoerrechten, 7. inkoopprijzen

4. accijnzen of 8. opslagkosten

van de contractgoederen en/of grondstoffen, die voor de produktie van de contractgoederen

nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die

leiden tot voor de branche abnormale risico’s.

d. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De partij in

wier nadeel de prijs wordt veranderd, heeft het recht de order te annuleren, mits dit

schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 6: Betaling

a. Behalve in het geval dat contante betaling of levering onder rembours is bedongen,

zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum

netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening

moeten zijn geschied.

3


. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper -onverminderd

het in artikel 17 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding

op basis van de wet - recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.

Deze vergoeding zal steeds gelijk zijn aan het geldende promessedisconto van De

Nederlandsche Bank N.V. vermeerderd met 4% en verhoogd met de eventueel door

het Nederlandse credietwezen in het algemeen toegepaste, al dan niet tijdelijke,

tarieftoeslagen aan credietnemers.

Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn

onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn

wordt overschreden.

c. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar

indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:

1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;

2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;

3. ondercuratelestelling van koper;

4. overlijden van koper;

5. beslag onder koper;

6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen,

7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die

voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

d. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet

voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met

verkoper verbonden onderneming.

e. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden

onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper

worden verrekend.

f. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het

verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige

bepalingen van dit artikel betalen.

g. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.

h. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden

daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan,

direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7: Levering

a. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.

b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:

1: Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contract- goederen op

het afleveradres zullen worden geleverd.

2: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1

bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.

3: De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper

aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar

4 Nederlands


het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het

laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen

de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor zijn rekening en

gaat desalniettemin het risico op dat ogenblik op hem over.

4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de

drempel van het overeengekomen afleveradres.

5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp

bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen

als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).

c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.

d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen

levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen vijf

werkdagen na de dag van de aanmaning moeten leveren.

e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

Artikel 8: Reclames

a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken

redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na

levering schriftelijk aan verkoper opgeven.

Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en

van de desbetreffende factuur doen.

b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een

zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het

overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7.b

bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het

vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.

c. Koper moet verkoper - voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd,

maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame - in de gelegenheid

stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de

contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.

Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft

bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

d. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

e. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een

schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen

betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen.

Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet

geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht.

f. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering

beschouwd.

g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van

koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper.

Nederlands

5


Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto

factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf

werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper

gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al

zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle

leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper en/of andere werkzaamheden

verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen

koper en verkoper danwel de betaling van schadevergoeding wegens het niet

nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

b. Koper mag de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan

in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

c. Koper mag de contractgoederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

d. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of

pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen

in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond per

e-mail, per telefax of telegram aan verkoper bevestigen.

e. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale

werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te

betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in

zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de

correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.

g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen

naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

Artikel 10: Pallets

a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor

eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.

b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

Artikel 11: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en

andere omstandigheden

a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen

in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en

omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of

inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en

zonder schadevergoeding.

6 Nederlands


Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht

of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder

meer aangemerkt

1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,

2. burgeroorlog,

3. oproer,

4. mobilisatie,

5. werknemersacties van welke aard ook,

6. (weg)blokkades

7. uitsluiting van werknemers,

8. plotselinge bedrijfsstoornissen,

9. plotseling excessieve ziekte van personeel,

10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindprodukten en

verpakkingsmaterialen,

11. overheidsvoorschriften,

12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke

toestemming van overheidswege,

13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,

14. brand,

15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),

16. overstroming.

c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming

meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de

toekomst ontbinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van verkoper

a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel

8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove

schuld van de verkoper en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten.

b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder

begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade,

winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende

uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook.

Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende

met door verkoper aan koper geleverde goederen.

c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het produkt als bedoeld in de

artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal verkoper de benodigde gegevens van de producent

van het produkt aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te

stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op

basis van artikel 6:187 BW.

Nederlands

7


Artikel 13: Wijze van verhandeling

a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige

verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper evenwel

toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd

individueel te verhandelen mits de individuele produkten in originele, van de verkoper

afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten

gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare

boete van € 5.000,-. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te

stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de

overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

Artikel 14: Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter

ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen

ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.

Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan

verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en overanderde staat.

Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de

bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden

leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en)

tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen,

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en),

waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting

van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke

vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich

schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil

de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil

tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of

bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze

voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg

mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden

beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut, of

8 Nederlands


een andere erkende arbitrage regeling

Artikel 17: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken

ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en),

waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten

aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden

vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van

Advocaten.

[Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

Amsterdam onder nummer: 72/2001.]

Nederlands

9


AANTEKENINGEN

10 Nederlands


Englisch

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Drawn up for the use of the members of the

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren

van Eeghenlaan 27 Amsterdam,

registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam

under number V 40530553

11


GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE ROYAL

ASSOCIATION OF DUTCH WINEMERCHANTS

Article 1: Definitions

In these present terms and conditions the following words shall be taken to have the following

meanings:

-vendor: the producer, importer, distributor, wholesaler or retailer in wine and/or spirits

that concludes an agreement of sale and purchase in the matter of wine and/ or spirits

with a purchaser;

-purchaser: the purchaser that concludes an agreement of sale and purchase with the

vendor in the matter of wine and/ or spirits;

-the contract goods: the wine and/or spirits and/or packaging and/or auxiliary materials

sold by the vendor to the purchaser, respectively made available to it, whether free of

charge or otherwise;

-working days: all days of the week with the exception of Saturdays, Sundays and legal

holidays;

-enterprise connected to the vendor or the purchaser: an enterprise belonging to a legal

entity in which more than half of the ordinary share capital is held directly or indirectly

by the same holding company or which belongs in some other way to the same group as

the vendor or the purchaser (or another enterprise of the vendor or the purchaser, if the

vendor or the purchaser is a natural person).

Article 2: Applicability of these terms and conditions

a. Unless otherwise agreed in writing, these terms and conditions shall apply to each agreement

of sale and purchase (hereinafter: “the agreement”) between the vendor and

the purchaser. This shall be the case if the goods to be supplied on the basis of the agreement

are supplied directly by the vendor to the purchaser, or by or with the intermediary

of third parties.

b. In the event of resale or distribution of the contract goods, the purchaser is obliged to

stipulate in favour of the vendor, by way of perpetual clause, that the purchaser shall

have, to the extent applicable, the same rights and obligations in respect of the vendor

as the purchaser has in respect of the vendor in articles 9, 12 and 13.

c. These present terms and conditions shall be applicable by simple reference in quotations

and/or order confirmations. These present terms and conditions shall also be applicable

if the vendor shall have referred to these present terms and conditions on a

previous occasion in a written document intended for the purchaser. These present

terms and conditions shall also be applicable if they applied to a previous agreement

between the vendor and the purchaser, unless the vendor shall have explicitly renounced

their applicability.

d. These present terms and conditions set aside the terms and conditions of the purchaser,

if any, even if the purchaser’s terms and conditions should reach the vendor after

12 Englisch


the purchaser has received those of the vendor.

Article 3: Quotations, offers, official lists

a. Quotations, offers and official lists of the vendor are without any obligation.

b. In the event that a firm offer is made, it shall be in effect during a period as stated by

the vendor; in the event that no time period shall have been stated, said offer shall

lapse after one month.

Article 4: The conclusion of an agreement

a. |The agreement shall be concluded by explicit acceptance by the purchaser of a definitive

offer on the part of the vendor.

b. The agreement shall also be concluded if the vendor shall not have notified the purchaser

in writing, at the latest on the eighth working day after the working day on

which it has taken cognisance of an order, that it does not accept the order.

Article 5: Prices and discounts

a. The prices and discounts used by the vendor are the prices and discounts as they are

stated in the official lists that apply on the day on which the agreement is concluded,

respectively as otherwise agreed on that day.

b. The prices used by the vendor are “ex vendor”, inclusive of excise duties, import duties,

other levies and packaging and exclusive of value added tax (but inclusive of value

added tax in the event of sale to private individuals).

c. The vendor shall be authorised to increase the agreed contract prices on the grounds

of increases in and/or surcharges to the

1. freight rates,

2. reference prices,

3. import duties,

4. excise duties or

5. any other levies,

6. taxes and/or

7. purchase prices

8. costs of storage

of the contract goods and/or raw materials which are needed for the production of the

contract goods. This shall also apply in the event of statutory regulations leading to

risks that are abnormal for the branch.

d. The vendor shall notify the purchaser as soon as possible of the price increase. The

party to whose disadvantage the price is changed shall be entitled to cancel the order,

provided this takes place in writing within 8 days after the notification of the price

change.

Englisch

13


Article 6: Payment

a. Except in the event that cash payment or cash on delivery shall have been stipulated,

payment of the amount of the invoice for the contract goods must have been effected,

net, in cash at the offices of the vendor or into the bank account it has indicated, within

20 working days of the date of the invoice.

b. If the purchaser should not comply with its payment obligation(s), then—without prejudice

to the provisions of article 17 and without prejudice to its entitlement to compensation

on the basis of the law—the vendor shall be entitled to reimbursement of

interest and administrative costs. Said reimbursement shall always be equal to the applicable

promissory note discount rate of De Nederlandsche Bank N.V. increased by

4% and increased by the standard surcharges, whether or not temporary, charged in

general to borrowers by the Dutch credit sector. This reimbursement shall be calculated

on the amount that has remained outstanding after expiry of the term of payment

as referred to in section a. and for the period by which the term of payment referred

to in section a. shall have been exceeded.

c. The amount owed by the purchaser shall become immediately due and payable without

any notice of default being required if one or more of the following cases should

occur:

1. the liquidation of the purchaser or a petition filed by the purchaser for this purpose;

2. a petition filed by the purchaser for suspension of payments;

3. the purchaser being placed under tutelage;

4. the decease of the purchaser;

5. attachment against the purchaser;

6. winding up or alienation of the purchaser’s enterprises, or a decision thereto,

7. the purchaser not complying with one of the obligations arising for it from the agreement,

or not complying with one of these obligations properly or in a timely

manner.

d. The vendor may choose to apply payments made by the purchaser first for the settlement

of payment obligations vis-à-vis the vendor or vis-à-vis an enterprise affiliated

with the vendor of an earlier date that have not yet been settled.

e. Any counterclaims on the part of the purchaser against the vendor or any enterprise

affiliated with the purchaser, on any basis whatsoever, may not be offset against

claims of the vendor.

f. In the event that a certain item on the invoice should be undue, the purchaser must

pay that portion of the invoiced amount which is due and owing, with due observance

of the other provisions of this present article.

g. If orders are carried out in more than one delivery, the vendor may invoice for each

separate delivery.

h. If the purchaser should not adhere to any of these provisions, then all receivables of

the vendor against the purchaser which have arisen on any grounds whatsoever shall

immediately become due and payable without any notice of default being required.

14 Englisch


Article 7: Delivery

a. Delivery shall take place “ex vendor”, unless otherwise agreed.

b. If delivery has been agreed “carriage paid to purchaser” the following provisions shall

apply:

1: The choice of the means of transport with which the contract goods shall be delivered

to the delivery address shall be up to the vendor.

2: The risk of the contract goods shall pass to the purchaser at the moment that they

have been delivered, carriage paid, to the purchaser and unloaded from the vehicle

referred to in section b.1.

3: The carriage paid delivery of the contract goods to the purchaser shall take place to

the delivery address indicated by the purchaser or to a point as close to said address

as the means of transport referred to in section b.1 can come, this at the exclusive

discretion of the driver. In the latter case, should the purchaser refuse to

take delivery of the contract goods at that point, then any costs which should arise

there from on any basis whatsoever shall be for its account, and the risk shall nevertheless

pass to it at that moment.

4: Carriage paid delivery shall go no further than placement on the unloading platform

or immediately over the threshold of the agreed delivery address.

5: In the event of carriage paid delivery of the contract goods, the purchaser shall

offer assistance for its own account in unloading the cargo (for example, by making

available mechanical aids such as forklift trucks with drivers).

c. Delivery shall take place at working times that are normal for the vendor.

d. Agreed delivery times are target times. In the event that the agreed delivery time

should be exceeded, the purchaser shall be entitled to request delivery from the vendor,

and the vendor shall be obliged to make delivery within five days of the date of the

request.

e. The vendor may deliver the contract goods in different shipments or consignments.

Article 8: Complaints/claims

a. The purchaser shall notify the vendor in writing of any complaints in respect of the

contract goods immediately after it has, in reasonableness, been able to ascertain

them, but in any case within ten days after delivery. In its notification, the purchaser

must give an accurate statement of the nature of and the grounds for the complaint

and of the invoice in question.

b. In deviation from a., in the event of carriage free delivery, any visible damage to or

any visible loss of the contract goods which arose during the transport to the agreed

delivery address in the presence of the driver of the vehicle as referred to in 7b shall

be established by or on behalf of the purchaser in writing on the transport document.

The purchaser must immediately send a copy thereof to the vendor.

c. The purchaser must give the vendor the opportunity -to the extent that this can in reasonableness

be required of it, but in any case no less than twenty working days after

the complaint- to ascertain or to cause to be ascertained any losses, differences in size

Englisch

15


or damage on the basis of the contract goods in their original condition and in their

original packaging. If the purchaser, in the meantime, should have treated or processed

the contract goods entirely or in part, or should have resold them, then any right

to file a complaint and/or to receive compensation for damage shall lapse.

d. Complaints shall not give the purchaser the right to suspend its payment

obligation(s).

e. Should the vendor find a complaint to be well-founded, then at its discretion the

vendor shall either pay compensation up to a maximum amount of the value of the invoice

for the contract goods in question, or it shall replace the contract goods in

question free of charge. The vendor shall not be obliged to pay further compensation

or to reimburse indirect damage (whether this was sustained by the customers of the

purchaser or otherwise).

f. In relation to complaints, each delivery of part of an order shall be deemed to be a separate

delivery.

g. The return of delivered goods may only take place carriage paid for risk of the purchaser

after the vendor shall have given its written permission to return them. If the

vendor should credit the purchaser in connection with this, fifteen per cent shall be

deducted from the net amount of the invoice. Said return shipment must take place

within five working days after obtaining permission, carriage paid, to the address of

the vendor. The purchaser must ensure that the goods are carefully packaged and

shipped.

Article 9: Retention of title

a. All contract goods shall remain the property of the vendor after delivery, until the purchaser

shall have complied with all its obligations in respect of the vendor in the matter

of the purchase consideration for all deliveries (now or in the future) made by the

vendor to the purchaser and/or other activities performed by the vendor for the purchaser

on the basis of any agreement between the purchaser and the vendor, or the

payment of compensation on account of non-compliance with the aforementioned agreements,

including interest, charges and a penalty.

b. The purchaser may not transfer the ownership of the contract goods to third parties

otherwise than in the context of the normal course of its business operations.

c. The purchaser may not pledge the contract goods to third parties as additional security.

d. The purchaser must inform the vendor immediately by telephone of any claims by or

attempts on the part of third parties to get contract goods subject to the vendor’s retention

of title under their control or to attach or seize them, and must confirm this

immediately to the vendor by e-mail, fax or telegram.

e. The purchaser gives the vendor permission to enter the premises where the contract

goods are located at all times (therefore also outside of the normal working hours of

the purchaser) in order to take the contract goods into its possession and to remove

them, having invoked its retention of title.

f. At any time the vendor should so desire, the purchaser must furnish additional collateral

security for the correct compliance with its obligations in respect of the vendor.

16 Englisch


g. The purchaser must properly insure against ordinary operating risks the contract

goods which are subject to the retention of title.

Article 10: Pallets

a. The purchaser must return pallets used in the delivery of the contract goods to the

vendor carriage paid and at its own risk within twenty working days.

b. The ownership of these pallets shall continue to rest with the vendor.

Article 11: Force majeure/unforeseen events and other

circumstances

a. The vendor may postpone the delivery of the contract goods without payment of compensation

in the event of force majeure or if events or circumstances that could not

reasonably have been foreseen should make it impossible for it to execute orders on

time without additional provisions or measures. In such a case it may also dissolve

the agreement in full or in part without judicial intervention and without payment of

any compensation. In the event of a temporary suspension or postponement as well,

the vendor shall be authorised to declare the agreement to be dissolved in full or in

part if it is unable to make delivery as a result of force majeure or unforeseen events

or circumstances.

b. Among other things, the following shall be deemed to be force majeure or events and

circumstances as referred to in section a

1. a state of war or a state of siege in both a formal and a material sense,

2. civil war,

3. riots,

4. mobilisation,

5. actions by employees of any nature whatsoever,

6 (road) blocks,

7. lockout of employees,

8. sudden operating breakdowns,

9. sudden excessive unfitness for work on the part of personnel,

10. not timely, or defective or faulty, delivery of raw and auxiliary materials, end products

or packaging materials,

11. government regulations,

12. refusal of or non-issue of an import licence or other necessary permission by the

authorities,

13. impeding imports or exports by government authorities or by third parties,

14. fire,

15. extreme weather conditions (such as frost, extreme rainfall, storm),

16. flooding.

c. Should the situation of force majeure last so long that the purchaser, in reasonableness,

can no longer demand compliance on the part of the vendor, then either party

may dissolve the agreement for future times by means of a simple written statement,

Englisch

17


without judicial intervention and without payment of compensation.

Article 12: Liability of the vendor

a. The liability of the vendor shall explicitly be limited to the provisions of article 8.e,

unless, in addition, damage has been sustained as a result of gross negligence or intention

on the part of the vendor and/or of its managerial staff.

b. The vendor shall never be liable for any “further” damage, including consequential

damage, and the vendor is therefore not obliged to reimburse any trading loss, loss of

profits, damage as a result of personal accidents, damage arising out of claims of

third parties vis-à-vis the purchaser or any other damage whatsoever. The purchase

indemnifies the vendor in the matter of all claims of third parties relating to goods

supplied by the vendor to the purchaser.

c. If there should be damage as a result of a defect in the product as referred to in articles

6:185 and thereafter of the Civil Code of the Netherlands, the vendor shall furnish

to the purchaser the necessary details of the producer of the product. The purchaser is

obliged to institute its claim against the producer unless the vendor must be deemed

to be the producer on the basis of article 6:187 of the Civil Code of the Netherlands.

Article 13: Manner of trading

a. The purchaser shall trade the contract goods exclusively in the original packaging as

they come from the vendor, in unchanged condition and intact. However, the purchaser

may trade individually any contract goods which have been delivered in bulk

packaging, provided the individual products are traded in the original packaging as

they come from the vendor, in unchanged condition and intact.

b. For each violation of the obligations named in this present article, the purchaser shall

forfeit to the vendor an immediately due and payable astreinte which does not qualify

for compensation or discount in the amount of 5000 Euros. The vendor shall not

need to send the purchaser any notice of default in connection with this penalty. In

addition to this penalty, the vendor shall be entitled to compensation, and it may dissolve

the agreement(s) with the purchaser with immediate effect.

Article 14: Publicity and promotional material

The publicity and promotional material which the vendor should make available to the

purchaser, whether it is free of charge or otherwise, in support of the sale of the contract

goods or of future contract goods, shall remain the property of the vendor at all times.

At the first request of the vendor, the purchaser shall return said material carriage-free

and for the risk of the purchaser to the vendor’s office address in unchanged condition

and intact.

18 Englisch


Article 15: Nullity and voidness, annulability

If of one or more of the provisions of the agreement(s) between the vendor and the purchaser

or of these present terms and conditions should prove to be null and void, subject

to annulment or unreasonably onerous, this shall not lead to the agreement(s) between

the vendor and the purchaser, or these present terms and conditions, being null

and void, subject to annulment or unreasonably onerous in their entirety.

Article 16: Applicable law and disputes

a. Exclusively Dutch law shall apply to these present terms and conditions and to the agreement(s)

in which reference is made to them.

b. Any disputes in relation to these present terms and conditions and the agreement(s)

in which reference is made to these present terms and conditions shall in first instance

be submitted to the competent court in the actual place of business of the vendor,

to the exclusion of each and every other court, unless the purchaser should opt to

have the dispute settled by the competent judge according to the law within 1 month

after the vendor shall have pointed out this present stipulation to it in writing.

c. Without prejudice to the provisions of section b., the purchaser and the vendor may

agree that a dispute in relation to these present terms and conditions and further agreements

and terms and conditions that might arise there from, between them or between

the vendor and the legal successors to the purchaser by universal or singular

title, shall be decided by arbitration under the rules and regulations of the

Netherlands Arbitration Institute or another acknowledged arbitration-regulation in

highest instance and to the exclusion of the ordinary court.

Article 17: Judicial and other costs

All judicial and extra judicial costs which the vendor, in reasonableness, must incur to

enforce compliance with these present terms and conditions and with the agreement(s)

to which reference is made in these present terms and conditions, shall be for the account

of the purchaser. In respect of the extra judicial costs of collection, the costs to be

reimbursed shall be determined on the basis of the applicable collection fee of the

Netherlands Bar.

[These terms and conditions have been filed at the office of the clerk of court of the Sub-

District Court in Amsterdam under number: 72/2001.]

Englisch

19


NOTES

20 Englisch

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!