Terug naar den Buiten.

meetjeslandca.front36.kunstmaan.be

Terug naar den Buiten.

ZONDAG 14 MEI 1933. 40 CENTIEMEN. 28e JAAR. — Nr. 20.

ABONNEMENTSPRIJS :

Voor België (I jaar) 20 frank

Buitenland 35 frank

Vereenigde Staten . . 2 dollar

Eigenaar-Uitgever ;

P. STANDAERT-VAN STEENE

Nieuwstraat, 26, Maldegem

Telefoon 151

Verschijnt den Zondag Katholiek, Vlaamschgezind Weekblad.

DIT NUMMER BEVAT EEN BIJVOEGSEL.

Terug naar den Buiten.

De snelle uitbreiding van handel en

nijverheid was voor de ontwikkeling

der grootsteden en der nijverheidscentra

van het grootste belang. Een volksverhuizing

was het van den buiten

naar de stad, waar de menschen in de

omgeving nieuwe huizen bouwden of

in de stad zelf op kamers en appartementen

samenwoonden. Geen wonder

daar toch was er werk in overvloed,

daar verdiende men geld en vond men

• in den vrijerv tijd ontspanning en vermaak

naar keuze.

Maar nu de economische crisis het

zwaarste drukt daar waar voor weinige

jaren de grootste welvaart heersch

te. wordt ook nu het bestaan der stedelingen

het meest bedreigd. Vele hebben

een uitweg gezocht met de stad te

verlaten om zich terug op den buiten

te vestigen. Doelmatig wordt aldus de

behoeftigheid bestreden. Op den buiten

zijn de kosten voor woonst minder

groot dan wel in de stad, terwijl bovendien

overvloedig gelegenheid bestaat

om, door het bewerken van een hof

door het kweeken van pluim- en kleinvee,

grootendeels in de behoeften van

het huisgezin te voorzien.

Door eenige cijfers, die men hier

en daar in tijdschriften tegenkomt, kan

men bewijzen hetgeen we dagelijks bij

ons kunnen waarnemen.

In de Vereenigde- Staten van Amerika

is een deel der bevolking naar

het landbouwbedrijf weergekeerd.

In «The Commenweal», een katholiek

weekblad van New-York, zijn

daarover eenige bijzonderheden te vinden.

Vóór 1900 bedroeg het getal

landbouwlieden in de Vereenigde-Staten

85 % van de geheele bevolking

Van 1900 tot 1930 daalde het geta

van 40 tot 27 millioen ten gunste van

de nijverheid. Doch in 1932 maakt

het ministerie van Landbouw bekend

dat 6 millioen menschen naar den bui

ten zijn weergekeerd, en dat het ge

tal nieuwe boeren tothiertoe 9 % dei

geheele landbouwbevolking uitmaakt

Het valt bovendien op te merken

dat een groot deel er van niet werkt

voor den handel, maar alleen om in

hunne behoeften te voorzien.

Hetgeen waar is voor de Vereenig

de-Staten, kunnen we even aantooner

door eenige cijfers rakende de stac

Berlijn. (Uit «Schoner Zukunft» 1933

Van 1921-1925 steeg de bevolking

dier grootstad van 2.300 tot 8.700 per

maand. Van af I 929 daalde dit geta

tot 5.000. In 1 930 had men reeds eene

afname van 700 ; in 1931 reeds 2.600

per maand. In de maanden Juli en Au

gustus hebben 15.546 menschen mee

de stad verlaten dan er wel zijn binnen

gekomen. Daarbij dient nog opgemerk

dat het geboortecijfer — 4 per 100C

inwoners, — nagenoeg onveranderd is

gebleven. Ook voor Berlijn mag dan

van een geleidelijke ontvolking gespro

ken worden.

Een onderzoek in andere grootste

den, en vooral nijverheidscentra, zou

tot dezelfde uitslagen leiden. Wie bi

ons door de straten der steden gaat

kan zich daarvan vergewissen, want

ook bij ons zijn reeds veel appartemen

ten niet meer bewoond. Op den buiten

nochtans, staat geen huisje leeg en wor

den er nog gedurig nieuwe bijgebouwd

Bij dit volksverhuizen uit de steden

zien we ook, dat overal, in de volkrij

ke straten en wijken, zoo in de stac

als op den buiten, het getal winkels

voor kleinhandel geweldig is gestegen

Het is ook voor die menschen een mid

del om gemakkelijker de moeilijkheden

van den tijd te boven te komen.

Het is dan ook een feit dat het uit

wijken uit de steden en het toenemen

der kleinbedrijven zich als noodge

dwongen opdringt, maar ook dat di<

middelen, er kunnen toe bijdragen onde

menschen te helpen.

Het is bovendien, een stelselmatige af

breuk aan de centralisatie, die ziel

de laatste jaren rond de grootnijver

heid en groothandel heeft voorgedaan

en die tot werkloosheid heeft geleid

Wil men zoo spoedig mogelijk to

gezonde toestanden komen, dan moe

men tot dat bedrijf wederkeeren da

aan ieder mensch toelaat te arbeiden

om door zijn werk in zijn behoeften te

kunnen voorzien. Zulk een werk blijf

altijd : het bewerken van een hof o

van land voor eigen gebruik.

Wanneer dan het aanschaffen van

land door een wijs bestuur goed word

geregeld, dan kan daardoor genoeg

worden aangebracht om niet tot ellen

de te vervallen, om algeheele werk

loosheid te weren, nog toegeven da

het niet altijd winstgevend zal zijn.

In tijden van welvaart wordt zulk

en minimum niet naar waarde gechat.

In de moeilijkheden waarin zich

Kans de menschen en ook de staten

zich bevinden, wordt het een ideaal,

dat zelf niet door groote ondersteuning

can bekomen worden.

Het is waar, dat de ondersteuning

der werkloozen een goed is voor de gemeenschap

; ja, zelfs een zeker recht

oor allen die in den arbeid een noodzakelijkheid

vonden om te kunnen leven

en niet genoeg verdienden om tegen

buitengewone omstandighedei

voorzien te zjin.

Maar niettegenstaande dat alles,

slijft de ondersteuning, zooals we die

nu kennen, wel een behoedmiddel te-

;en ellende, doch allerminst een oplossing.

Langs den kant der nijverheid aleen

is geen redding te vinden. De nijverheid

moet ontlast worden en op

lossing moet ook van elders komen.

Men moet de menschen middelen geven,

niet zooveel om te leven dan wel

om te kunnen werken en om door het

werk te kunnen leven.

Een groote waarheid ligt er dan in

de woorden van het H. Schrift : dat

de mensch, sinds de zonde der eerste

ouders, de aarde zou bewerken en van

vruchten, bekomen in het zweet zijn

aanschijns, zou leven. .

Werd dan het getal landarbeiders

verminderd en in de nijverheid samengebracht,

werd het bewerken van den

grond als minderwaadig aanzien, wel

licht zal den terugkeer naar den land

bouw de noodige redding brengen, namelijk,

de menschen aan werk te helpen.

Daartoe immers moet iedereen

het kunnen brengen, namelijk, tenmin

ste door het werk het noodige te be

komen om te kunnen leven, hetgeen

op onze dagen door ieder rechtgeaarc

mensch moet betracht worden.

Mochten er meer menschen in he

bewerken van den grond hun dagelijk

jche bezigheid vinden, dan zou ook

aan de nijverheid meer leefbaarheic

.vorden gegeven, omdat de werkkrach

.en aldus beter verdeeld zijn.

Want een volk dat niet meer werkt

Jat van den Staat alleen verwacht

orood en vermaak toont de zekerste

leekenen van verval. De ondergang

van het Romeinsche Rijk heeft da

Set schoonste bewezen.

Werken is, immers, voor alle men

;chen een wet van de natuur, en nie

ongestraft kan iemand de wet over

•chrijden. Daarom ook kan in de eco

lomische wanorde alleen redding ko

Tien, wanneer allen naar het werk zul

'en weerkeeren. Dan eerst komt wee

Ie vrede in de samenleving en he

?eluk in de harten der menschen.

We sluiten met een voorbeeld ui

Italië, dat ons leert hoe door den land

bouw heel wat kan veranderd en ver

beterdi worden. De streek der Pontyn

sche moerassen heeft men bewerkt en

aldus vruchtbaar gemaakt voor een

landbouw. In December 1932 werd al

daar een nieuwe stad Littoria inge

huldigd. Te dier gelegenheid wee

Mussolini er op, hoe het Italiaansch

bestuur er in gelukt __was aan het volk

een nieuw domein van ontwikkeling

en arbeid te geven op eigen bodem.

«In de Pontynsche moerassen, zeg

de hij, stonden vroeger 500 huizen en

nu zijn er 4.500 bijgebouwd.

En wanneer er bij de 10.000 men

schen, die er nu wonen, er nogt 40 to

50.000 bijkomen, dan eerst zal on

werk aldaar ten einde zijn. In Octobe

1933 zullen nog 980 woningen be

schikbaar zijn ; in October 1934 za

een nieuwe plaats «Sabaudia» gereec

zijn, en een derde in October 1935

nPontinia» geheeten. Men heeft we

eens gemeend, zoo ging hij voort, da

wij de Alpen zouden moeten over

schrijden, ofwel den oceaan oversteken

om aan het volk werk te geven, maa

nu ligt ons werk hier in den lande, op

een half uur afstands var^ Rome. Hie

hebben wij een nieuwe provincie ver

overd, hier hebben we oorlog gevoerc

en hier zullen we voortgaan oorlog t

voeren. Ik meen te weten dat de men

schen die naar hier gekomen zijn, ge

lukkig zijn in hun werk en bovendien

het vooruitzicht hebben van na 1 5-2l

jaar den grond in eigendom te bezitten

Zulk een onderneming moet een

ieder rechtgeaard mensch goedkeuren

Het is een vingerwijzing voor onze

tijd. In dien zin kan er gewerkt wor

den voor het welzijn der menschen, op

dat allen in het werk vredig en geluk

kig zouden kunnen leven, niet allee

voor nu maar ook voor de toekomst

SINE-UMBRA.

Plaatst Uw aankondigingen in ons blac

[VERSNUFTf

Hebt Gij een valling

in het hoofd

opgedaan ? Voelt

Gij U zwaar in

het hoofd en versnuft,

zoodat Gi)

niet door den

neus kunt ademhalen?

Neem dan enkele keeren per dag

een OPO-gezondhejjissnuifjc. De prikkeiend-verfrisschende

invloed van dit

pceder zal tl eens heerlijk doen niezen

en Uw hoofd lucht geven

Ovc r«l

4 fr-,ok

f*r doo». -

llfn »Tlit*ïilf*

Het Paascheiland.

Het Paasch-Eiland heeft zijn naan

e danken aan een Hollandsen zeevaa:

Jer, kapitein Roggeveen, die het ont

dekte, op Paaschdag 1 722.

Het eiland is gelegen op ongeveer

3.000 kilometer ten Westen van

hiliaansche kust. Het eiland hoo

:oe aan eene Chiliaansche maatschappij.

Op het uitgebreid stuk gronds woi

den schapen gekweekt waarvan de wol

n den handel word* gebracht. Het eiand

is zeer ver verwijderd van de

kuststreken en zelfs van de bevaarbare

waterwegen. Om er te naderen moe

er een schip gehuurd worden.

Een stoomschip vaart er elk jas

naartoe om de wolproductie af te h

len. Toch gebeurt het wel dat i

een jaar overslaat.

Het Paasch-Eiland dat den vorm

heeft van een driehoek met eene oppervlakte

van ongeveer 120 vierkante

iilometer, is het toppunt van een vulkaan,

die waarschijnlijk reeds van in

de eerste tijden der wereld, uitgedoofd

is. De oppervlakte vertoont nog zeer

vele kraters, de hoogste ervan meet

600 meter.

Met uitzondering van gras is er, op

het eiland, haast geen plantengroei.

Door de poreuse samenstelling van den

?rond zijn er geene stroomen, &ÏÏTZ?

wel het er overvloedig regent. Het warer

blijft in de kraters staan en daaruit

kunnen de inboorlingen hun voor

aad opdoen.

Wanneer Roggeveen het eiland outlekte,

woonden er verscheidene dui

'jenden inboorlingen. Ze beplantter

^en gedeelte van het land en kweeken

vele kiekens. Burgeroorlogen er

nenscheneterij woedden op het eilaiic

ïn alzoo werd van tijd tot tijd, het ge

al der inlandsche bevolking gev\

verminderd.

In 1862 drongen missionarissen

door tot op het verlaten eiland. Toer

verd er, tot in het binnenland, op de

inboorlingen jacht gemaakt door sla

venhandelaars. Honderden zijn zoo ge

Aeiddadig weggevoerd.

Het eiland is in zekere geheimzinnigheid

gehuld. Op het eiland zijn, van

in de verste tijden, reusachtige standbeelden

opgericht op even reusachtige

voetstukken verheven. Die beelden

werden opgericht op de graven hun

ner «grooten». De hoogte verschilt van

10 tot 2 meter... Ze zijn allen naar

eenzelfde model gemaakt en stellen

menschen voor van het hoofd tot aan

de knieën. Ze zijn gevormd van lava

blokken... Het blijft een geheim, hoe

die daar konden opgericht worden

op die hoogte. Vanwaar kwamen die

geweldige stukken hout ? Nooit heef

het eiland bosschen gehad en de boo

men zijn zeer schaarsch en ver van

reusachtig.

't Is een bewijs, dat er vroeger daar

een verzameling eilanden moest be

staan, waarvan sommige reusachtige

bosschen bevatten. Die eilanden moes

ten, onderling, met een bootje te be

reiken zijn.

De oudste inlandsche naam van he

eiland is : «Middenpunt der aarde»

Door de inboorlingen, wordt de streek

aanzien als centrum der aarde. Van

daaruit werd, volgens hunne opvatting

de overige wereld gevormd.

Waarschijnlijk werden, in overoud,

tijden, de dooden van de omliggend*

eilanden, op het Paasch-eiiand begra

ven. Er moeten duizenden slaven op

het eiland gewoond hebben om die

reusachtige ondernemingen tot een

goed einde te brengen. Die verzame

ling eilanden moesten tot een rijke

eenheid verbonden zijn om hunne doo

den zoo'n grafmonumenten te kun

nen bezorgen.

Een geweldige aardbeving of vulka

nische uitbarsting moet de eilanden

vernield hebben... De inwoners: van

het overgebleven Paascheiland werden

niet meer bevoorraad door de omlig

gende eilanden, en hongersnood dreig

de. Dit legt uit hoe de gewoonte van

menschen te eten er ingeworteld werd

Die menscheneterij was slecht uit te

roeien. De inwoners van het Paasch

De H. Bloedprocessie te Brugge.

i, om 3 ure, indien het weder beter was. Om 2 ure werden dan ook werden de

voorbereidselen gemaakt en, niettegenstaande het motregenen dat het van tijd tot tijd

deed, trok de godsdienstige stoet toch door de straten.

eiland spreken dezelfde taal als die

van andere eilanden, op grooten afstand

gelegen : Markiezeneilanden,

Gezelschapseilanden, Nieuw-Zeeland.

Toen de Fransche schrijver Pierre

Loti het eiland bezocht, zag hij dat

de inboorlingen in eenige dorpen terug

getrokken waren.

Tegenwoordig zijn — op bevel van

Chili — de inboorlingen teruggetrokken

in een enkel dorp, waar ze beter

kunnen bewaakt worden.

De ukoning» van het eiland is een

oude Engelschman, mandataris van

eene Chiliaansche maatschappij. Chili

heeft zijn heerschappij op het eiland

uitgeroepen in 1888.

naderde juist een sneltrein. De vrouw

kon nog tijdig wegspringen. De kruiwagen,

door de locomotief gevat, werd

versplinterd en een der stukken hout

weggeslingerd, trof de vrouw, die het

rechterbeen gebroken werd en nog

kneuzingen opliep. En toch mag zij

zich nog gelukkig achten, want het

had veel erger kunnen zijn.

GEVAARLIJKE LANDING VAN

EEN VLIEGTUIG. — De vlieger Detroyat,

die Donderdag morgen, het

vliegplein van Villa-Coublay verlaten

had, moest te Le Bourget landen, daar

in volle vlucht de naphtevergaarbak

van zijn vliegtuig losgeraakt en neergestuikt

was. Het ongeval gebeurde op

Voetbalmatch Holland-Beigie in het Stadion te Amsterdam

Het eerste doelpunt in het voordeel van België.

HOLLAND.

IN KOKEND VARKENSVOER. —

Een kind van S... aan den Helmondchenweg

te Deurne (Holl.), had het

ongeluk in een ketel kokend varkensvoer

te vallen. De kleine verbrandde

het onderlijfje deerlijk en moest naar

het. gasthuis worden overgebracht.

POLEN.

EEN AUTOMOBIELCLUB STICHT

EEN KERK. — De Poolsche automobielclub,

heeft in Warschau een kerk

gesticht, die toegewijd is aan den H.

Christoforus, den patroon der automobilisten.

Op deze wijze willen de leden

der automobielclub medewerken aan

de verbetering van de stadsgedeelten

die rond Warschau zijn ontstaan.

RUMENIE.

NIEUWE SPOORBRUG OVER

DEN DONAU. — Dezen Zomer zou

worden aangevangen met den bouw

van een spoorbrug over den Donau

nabij Palanka, op de grens van Yugo-

Slavië en Rumenië. De bouwkosten

worden beraamd op een milliard lei

en het materiaal zal door de Rumeensche

nijverheid geleverd worden. In

beide landen wordt reeds gewerkt aan

verlenging der spoorwegtrajecten tot

aan de rivier, opdat zij later bij de

brug kunnen aansluiten. Hierdoor

komt een rechtstreeksche verbinding

tot stand tusschen Belgrado en Bukarest,

welk traject weer een onderdeel

zal uitmaken van de internationale lijn

Bordeaux-Odessa.

FRANKRIJK.

DOOR TREIN VERRAST. — De

weduwe Moreau, uit de Fransche stad

Tonnerre, reed over de spoorbaan met

een kruiwagen waarop eene deur lag.

Ze was reeds het eerste spoor over,

doch toen zij op het tweede kwam,

eene hoogte van 2.500 meters, in den

omtrek van Parijs. De vergaarbak van

230 liters inhoud, moet op Noorderkant

der agglomeratie neergekomen

zijn.

ZELFMOORD VAN BELGEN TE

PARIJS. — Een kamerknecht van een

groot hotel van het centrum van Parijs

heeft Donderdag morgend, op een

der hotelkamers, twee reizigers, Armand

Mahillon, 50 jaar oud, handelaar,

uit Brussel, en diens vrouw, 48

jaar oud, levenloos aangetroffen.

Mahillon had zich verhangen en was

overleden. De vrouw, die eene groote

dosis slaapmiddelen had ingenomen,

was stervend.

De Regeeringsvolmacht.

Minister Hymans bij het binnentreden

van het Parlement.

AANKONDIGINGEN :

(per regel)

Gewone en Notarieele fr. 1.08

Kleine aankondigingen » 1.25

Voor groote en herhaalde aankondigingen

vraagt men prijs in

ons bureel.

Wij drukken puacht- en gewoon

drukwerk, periodieken, catalogi

en brochuren. Verzorgd werk.

Trichromie (3 kleurendruk) —

— Gansch Moderne Inrichting.

De man had drie brieren nagelaten,

een voor zijn notaris te Brussel, een

voor zijne familie in België en een

voor den commissaris. Als drijfveer

van de dubbele zelfmoord, gaf hij

financieele moeilijkheden aan.

AAN ZIJN LOT OVERGELA-

TEN. — Te Baissy (Fr.) vond men in

een hof het lijk van Magniez, 85 jaar

oud, die sedert den I 9" Febr. verdwenen

was. Daar er niet het minste spoor

van geweld waargenomen is, is het

zooveel als zeker, dat de ouderling

met den afsluitingsmuur van den wijngaard

te willen overklimmen, gevallen

is en ge kwetst werd. moet dan

omgekomen zijn van honger en van

koude.

VREESELIJK BLOEDBAD. - !•'.. n

yreeselijk bloedbad had plaulj Wtciisdagmorgen

in een villa op den bov.1.

vard Arisüde Briand, te Sayigny-Biir-

Orge. Als waanzinnig van wanhoop

verlaten te zijn geweest door zijn vriendin,

heeft een Italiaan wraak genomen

door te trachten heel haar familie uit

te moorden. Na zijn misdaad nam.de

schurk dwars door de velden de vlucht.

FRANSCH-MAROKKO.

HEVIG GEVECHT. — In het zuiden

van de streek van Anefgen in

Fransch-Marokko is een gevecht gevoerd

met opstandelingen. Deze werden

uiteengedreven. De Fransche gereilde

en ongeregelde troepen verloren

twaalf dooden en zestien gewonden.

De Geest van Opoffering

in Japan.

Het zoete gevoel der liefde geeft

vaak aanleiding tot woeste gevechten

en strijd op leven en dood.

In het dierenrijk bijvoorbeeld, moet

Ie baas van 't nest zijne levensgezelin

veroveren door een moorddadigen

aanval, die bij den leeuw volkomen

litlegbaar is, gezien er drie leeuwen

gestaan voor eene enkele leeuwin.

De vaders, alhier smachten onder

en deel dochters, mogen niet weinig

ïloerschheid in hun hart voelen ontttiati

jegens den koning der dieren ;

ij die het zoo duur worden aangerekend,

dat er bij ons meer meisjes dan

ongens bij den burgerstand worden

\angegeven.

Als ge gaat denken dat in sommige

.reken de pretendenten met geschenen

hun schoonvader een bruid afkoo-

•cn. «En dan heeten ze zulke landen

! an nog uwild», zei me verontwaar-

'igd een vader die met een half dozijn

aeisjes, letterlijk leurde.

De geschiedenis van Rome vangl

net brutalen bruidendiefstal aan.

In den jongen staat die het later

:oo verre heeft gebracht, ik weet niet

ioe het kwam, maar er waren enkel

jongens.

De jonge Romeinen hadden goed in

Kunne buurtstaten aanvraag op aanvraag

te doen, ze liepen niets dan blauwe

schenen op. Als 't niet ging met

goedheid en gezonde redenen, zou het

met geweld gaan.

Zekeren dag lieten de Romeinen weten,

dat er groote feestelijkheden bij

hen zouden plaats grijpen en iedereen

was welkom en werd uitgenoodigd op

een kermisslok en een koekenboterham.

Dat was mij daar een toeloop gelijk

bij een begankenis. Vooral de Sabijnen

het naaste buurvolk, was bij bressen

opgekomen om te zien hoe de Romeinen

het zouden afgeven.

Maar als de vrouwelijke Sabijnen

naar huis wilden keeren, werden ze

door de Romeinen in dat voornemen

verhinderd en door die deugnieten opgepakt

en aangeslagen. De meisjes

schreeuwden wel gelijk slachtverkens

maar een tijdje daarna, toen de ouders

om hunne dochters kwamen, was er

maar hier en daar eene meer die terug

mee ging, omdat ze misschien maar

door ne manke of een scheele was

meegepakt geworden.

Nu komt iets in dien aard voor te

vallen.

Tachtig Japansche meisjes, vernomen

hebbende dat de naar Zuid-Amerika

uitgeweken landgenooten geen

vrouw konden krijgen in hun nieuw

vaderland, hebben zich aangeboden

om tachtig Japanners te gaan gelukkig

maken.

Admiraal Osoumi, Japansenen minister

van Zeewezen, heeft ze eene audiëntie

vergund en ze proficiat gewenscht

met hun vaderlandsch echtelijk

besluit. Gelukkig echter voor die

meisjes en ook voor de jongens aldaar,

dat de veelwijverij in Zuid Amerika

niet zoo welig opbloeit als te Salovan

in Zoulouland, waar, volgens onze gazet

de koning overleed en 200 weduwen

naliet !

Met tachtig och arme, dat zou maar

genoeg zijn voor 2/3 van een vrouwzuchtigen

vorst. PAX.


GAZET VAN MALDEGEM

GEMEENTERAADSVERGADERING OOK EEN KOMPLEMENT. AUTO IN BRAND.

E L E C T R I C I T E I T

op Zaterdag 13 Mei 1933, te 7 ure

De partij van « Beter Katholiek

Vrijdag namiddag schoot een auto

KOSTELOOZE REIS.

Wendt U voor zeer goede installaties

's avonds.

krijgt ervan ! Om die partij naar recht in brand in de Noordstraat. De hitte

BIJ

BEDEVAART

Dagorde.

te kunnen beoorcleelen moeten we die was zoo groot dat de vensters van het

NAAR

AD. VERSTRYNGE

1. Leeningen voor terugbetaling voor-

belovers van dichtbij aan 't werk zien. huis, bewoond door Mr. A. De Facq,

MARKT, 30, MALDEGEM

schotten.

Verleden Zondag schreef het libera- in stukken sprongen.

TELEFOON 217.

Onze Lieve Vrouw 2. Gemeenterekening 1931. — Goedle

weekblad van Eecloo : « In de ver- EERLIJKE VINDSTER.

keuring.beelding

der massa was De Lille den De scholierster Laura Verstrynghe, woon-

Alles wordt geplaatst onder waarborg

en met beste materialen aan zeer voor-

3. Wijziging bouwreglement en taks-

persoon die al hunne wenscheri zou achtig op Vaecke, heeft een zakuurwerk gevonden.

Zij bracht het voorwerp bij den

deelige prijzen. — Bestekken en plans

bij Gen verordening op het openen van

volbrengen. Bittere teleurstelling, tot politiecommissaris die het den verliezer over-

van Lourdes

worden zonder verbintenis gratis ver-

nieuwe straten en op de wegenis-

hiertoe ! Als hij zoo zes jaren voort handigde.

— strekt. — Vraagt inlichtingen. — I

werken.

doet kan hij dan roepen tot het volk : Deze eerlijke daad dient vermeld.

:« Mijn koninkrijk is niet van deze aar-

ALLE HERSTELLINGEN I

4. Benoeming dwangbeveldrager ert

DIEF BEETGENOMEN...

overgroote afslag op lusters en lampen Bedevaartgangsters,

de ; zalig zijt gij die nu honger lijdt

vaststelling tarief.

Dinsdag avond rond 9 ure ging G.

want uw loon i nden hemel is groot ! >

vergeet niet dat uwe reiskosten 5. Geineentebegrooting 1933. Goed-

Himschoot, uit de Statiestraat, zooals

(heen en terug gelijk welke klas) keuring.

't Is denkelijk dat hiermee al zijn naar gewoonte zijn stallingen op slot

kiesbeloften en zijn volks'oedrog over

u worden terug betaald door de

doen, niet vermoedende dat er zou een

ZE KUNNEN NIET VOORUIT. den hekel worden gehaald .

Hoe de Wereld draait,

groote magazijnen

dief in opgesloten worden.

a 1 Snnovation

De belovers gazet van Fotos schreef Maar door de huichelarij-godsdien-

Rond 1 1 ure hoorde hij dan ook een

Zondag Terwijl de nieuwe partij stigheid zijner politiek van « Beter

verdacht gerucht dat langsom grooter

In groote spanning werd de heele

steeds heele dagen voort denkt en, Katholiek » geeft hij, op den hoop toe,

werd, zoodanig werd he tgerucht dat

week, het land door, naar berichten

zoekt op welke wijze ui tden finanr aan een liberalen correspondent aan-

Gerard eens ging door het raam kijken

uitgezien over hé^t wetsontwerp dat Veldstraat, 41,

tieelen toestand te geraken, terwijl alle leiding tot spotten met de woorden van

om te zien wat er gaande was.

volmacht moest verleenen aan de re- Volderstraat, 27, GENT bureelen van de provincie worden afge- den godsdienst.

Hij zag het aardappelkot openstaan

geering, ten einde deze toe te laten de

loopen, terwijl er in Brussel wordt aan- Wij zijn niet jaloersch, noch van

noodige maatregelen te treffen ter ge- Wanneer gij in hare magazijnen

en stond op om te gaan kijken.

gedrongen op spoedig werk voor de den eenen noch van den anderen.

zondmaking van onze iinantien. Zoo koonl voor 15 maal het bedrag

Hij bemerkte dat de dieven (want

werkloozen (en niets daarvan afkomt)

het ontwerp gestemd worde, zullen de uwer i iMskaartjes.

denkelijk was er meer dan één) ge-

doet de oude partij niets anders dan

poogd hadden te ontsnappen langs het

kamers voor drie maanden in verlof

altijd maar verder spotten; ! )>

HET BESTE ADRES :

venster, wat mislukt was. Dan hebben

worden gezonden.

Zoo, zoo, er zou niet mogen gespot Foto - toestellen en Toebehoorten.

De eerste dagen van de week wer- Confectiën — Stoffen — Bon-

Ontwikkelen, Afdrukken, Vergrooting. ze de deur opgebroken, dat op dubbel

worden met wat boven alles bespotteden

in beslag genomen door vergadeneteriën — Hemden — Hand-

Brillen, - Verrekijkers, - Barometers slot was,

lijk is !

Vulpennen.

ringen van de verschillende groepen schoenen — Schoenen — Par-

Ze mieken hun tegenstrevers uit

uit het parlement, waarop stelling werd fumeriën — Marokijnwerk -

voor broodroovers, schurken, schrift- Jules De Ghelder

genomen tegenover het volmachtsont- Linnen — Witgoed — Stoors

vervalschers, zielhonden, dwingelan- NOORDZANDSTRAAT, 47, BRUGGE

werp.

Meubileeringstoffen — Meubeden

en nietsdoeners. En nu dat ze zelf

Bij de katholieken heerscht de treflen

— Keukengerief, enz., enz.

met het bestuur belast zijn en er met

fendste eensgezindheid. Vlamingen als

den dag het gewicht, voelen van ver- SPECIALE TREIN

Walen, demokraten zoowel als conserzwaren

op hun te zwakke schouders, NAAR BEAURAING EN DINANT

vatieven, zullen het ontwerp van de re-

nu zou iedereen voor hen zeker een OP 21 MEI

geering stemmen.

PLAATSELIJK NIEUWS lofzang moeten aanheffen en al de De trein wordt een succes ! Iedereen

Bij de liberalen is er bijna eensge-

scheldwoorden en spotternijen die zijwil

met de Meetjeslandsche Bedevaart

zindheid. Slechts twee leden van de Orde der Goddelijke Diensten : jaren lang hebben verspreid in eens naar Beauraing mee.

groep, de h.h. Jenissen en Foucart ONDERPASTOOR VAN DEWEEK : moeten vergeten en vergeven. Het Hieronder geven we de uren van

zouden tegen het ontwerp stemmen.

woordje « Foto » zou zelfs niet meer vertrek en terugkomst in de verschil-

E. H. BOENNE. '

De socialisten zullen wel hun eeuwig

mogen uitgesproken worden, en zouende

plaatsen waar de trein stopt.

oppositieplan volgen, alhoewel zij . ZONDAG : 7 u. Rachel Verstuyf, v.w. moeten als een majesteitsschennis wor- Heenreis Terugreis

1926, ten tijde van den val-van den de Zondagsschool. — 8 u. Theofiel den aanzien.

6.15 Brugge 23.30

frank in de regeering w-en toen ook Van Canneyt, v. w. d. Boerenbond. Hitler deed deze week een geleerde

dan volmacht werd verleend — wa

6.'3 4 Sysseele 23.11

MAANDAG : 6 u. voor overl. priester. in 't gevang werpen omdat hij zich toe-

evenwel niet zal beletten dat het ont-

6.41 Donck 23.05

— 6 Vi u. Jaarg. Charles-Frans gelaten had eens een zwanzewoordje

werp gestemd worde.

6.49 Maldegem 22.5

Stroo. — 7 u. Ferdinand Buysse en uit te lafen over den kanselier.

6.55 Adegem 22.51

Intusschen is het treurig om zien hoe huisvrouw. — 7 ]/2 u. O. L. Vr. uit Maar hier is Foto nog geen Hitler

7.— Balgerhoeke 22.46

sommige bladen en vooral zulke die dankbaarheid.

n zijn tegenstrevers geen Joden !

het meest gelezen worden door den

7.09 Eecloo 22.3

DINSDAG : 6 u. Jaarg. E. H. Pastoor Ter contrarie.

minderen man, erop uit zijn om met

7.17 Waarschoot 22.30

Deseryn. — 7 u. Mw. Victor Wille- Zeg, Mijnheer, als ge kunt aanwijzen

alle middelen de regeering in een on-

7.25 Sleidinge 22.2

marek. — 7 j/2 u. O. L,; Vr. en H. in uw blad dat er zich ooit in 't land 'n

gunstig daglicht te stellen en de ge-

7.31 Evergem 22.16

Antonius, uit dankbaarheid. spektakel heeft voorgedaan dat te vermoederen

op te hitsen. Nu vooral heeft

7.37 Wondelgem 22.10

WOENSDAG : 6 u. Jaarget. Rosa en gelijken is met dit dat zich voordeed

het land eensgezindheid noodig en...

7.43 Mariakerke 22.05

Frederika Vinckier. — 7 u. Broe- n den gemeenteraad van Maldegem,

daden. Met kritiek in het wilde, zonder

8.— Gent (St-Pieters) 21.5

der van Petrus Dhoore en vader van wanneer de vader van een schepen,

kennis van zaken, of uit dwarsdri.,

10.37 Dinant 19.05

zijn huisvrouw. — 7 J/2 u. O. L. Vr. met name De Lille, luidroepend en gek

komt geen cent meer in de schatkis!

11.09 Beauraing 14.30

"uit dankbaarheid.

van houding en van woorden, tusschen

en, daar waar de regeering alles wi_ DONDERDAG : 6 u. H. Sacrament. cwam van uit de publieke omheining Nu het weer belooft mooi weertje te

doen wat mogelijk is om zonder nieuwe — 'i u. Mad. Louis Van Praet. (H. n de besprekingen var^ den raad waar worden haast u om uw kaarten te ne-

belastingen of besaoeien van loonen Barbara). — 7 ]/2 u. Mad. Hipp. lij geen deel van maakt, maar waar men. Aan den spotgoedkoopen prij;

den geldelijken toestand te verbeteren Cuelenaere (H. Barbara). — 8 J4 lij, als gemeenteontvanger, de dienaar van 40 fr. in 3e of 60 fr. in 2e klas,

en geldverslindende misbruiken uit te ure Fam. van Marcel Saelens en die van is, en wanneer diezelfde tragisch doet ge boven de verdiensten van den

roeien, is het de plicht van iederen Belg van Aline Versieck.

door zijn eigen zoon moest tot! kalmte bedevaartgang naar Beauraing, een

haar in haar loffelijk pogen te steunen.

VRIJDAG : 6 u. Elodie Verstrynghe worden gemaand en gebeden te willen rondreis door het mooiste gedeelte van

Lezers van zulke bladen, weest op

(H. Barbara). — 6 Y2 u. Jozef Cau- zwijgen daar hij mis was, dan zullen ons land, de Ardennen en de Maasval-

uw hoede. Wie van den kritieken toewels,

huisvrouw en dochter. — 7 u. wij zeggen dat de spot hier zijn rechlei. In Dinant, « de parel van de Ar

stand van een volk of een land gebruik

Petrus Rotsaert en huisvr. — 7 Yl u. en heeft verloren en Foto niet meer de- dennen », zal een bevoegde gids ten

maakt om er kiesmunt. uit te slaan, en

Fam. van Jules Die Keyzer. woning is van 't land der ploertigheid.

maatregelen afbreekt zonder iets an-

ZATERDAG : 6 u. O. L. Vr. van

Fien Kodak."

ders in de plaats te stellen dat beter is,

Lourdes. — 8 u. Moeder en familie

speelt een gevaarlijk spel en neemt een

vart Alfons Geirnaert en zuster van'

groote verantwoordelijkheid op zich.

Maria De Poorter. — 8 Yl u. Fam. ROMMEL SUIKERIJ EN

In de speciale commissie werd het van Cyriel Bral en die van Adrienne T T KOFFIEBRANDERIJ

ontwerp gestemd met 15 stemmen te- Timbreur. — 9 ure God H. Geest Opv. AM AND ENGELS, Statiestr., I 3

gen I 1. Telkens stemden de socialisten met huwelijken zegen.

brengt gezondheid in uw tas I

en de vlaamsch nationalisten tegen. ZONDAG : 7 u. Eduard De Bruycker, en smaakt als er nooit een was I

Deze laatsten zagen hier nogmaals kans v.w. de Burgersgilde. — 8 u. Mr.

volk en land een pijl in den rug te Louis Busschaert, v. w. het genoot-

schieten.

schap H. Vincentius a Paulo.

Donderdag opende de heer Hymans, Heden Zondag, na het Lof, Groote

minister van Buitenlandsche zaken de Congregatie.

besprekingen en bewees de grondwet- Zondag a. s., zal de waarde zuster Olga

telijkheid van het voorstel.

uit het klooster der H4 Kindsheid te

De openbare tribunes waren meer Gent, in de wereld jufrouw Maria

dan vol en ook de kamerleden waren Bekaert, van hier, die binnen eenige

bijna voltallig aanwezig.

weken vertrekt naar Congo (Meer

Gedurende deze zitting hebben de Leopold II) in al de missen eene

socialisten, die het gedurig hebben omhaling doen voor hare missie.

over het stand houden van het parlementair

regiem, doen hen geroep en

getier bewezen hoe broodnoodig het is

dat er degelijk werk worde geleverd,

wat in de gegeven omstandigheden,

langs de kamer om, waar de oppositie

er enkel op uit is kabaal te maken, letterlijk

onmogelijk is.

Na een prachtige uiteenzetting door

den heer Jaspar, die duidelijk aantoonde

hoe de regeering werken wil voor al

de klassen van de samenleving, moest

de voorzitter de vergadering om 1 I ure

in den nacht schorsen, daarj eenige socialistische

kamerleden den heer Hymans

te lijf wilden.

Om I 1.30 ure kon de zitting hervat

worden.

Er staan 46 sprekers ingeschreven

en de ! e dag kwamen er maar drie aan

de beurt.

Toekomende week zal over het ontwerp

worden gestemd dat moet beslissen

over het lot van ons land.

A. D'Haeseleer - Sadones

VOGELMARKT, 1-3, GENT

HUIS GEKEND VOOR

ARTIKELEN VAN HOO-

GE NIEUWIGHEID.

DAMES-

— EN KINDERKLEEDEREN.

1 «as Uw Apotheker tegen de pijn» i«a

Rheumatism

Als Gij 't wel kunt uitschreeuwen bij

elke beweging, dan zullen één of twee

AKKER-CachetJ Uw pijn verdrijven.

"DJOS van 6 st. Fr. 5.-. 12 rt. Fr. 9.-.

GEMEENTEBOEKERIJ.

Ten einde den dienst onzer openbare

boekerij aan te passen op de meerdere belangstelling

van het lezend publiek moet er

over gegaan worden tot het opnieuw katalogeeren

van alle boeken.

Het is daarom noodzakelijk dat alle bezoekers

die langer dan veertiendagen boeken

in hun bezit hebben, die tegen Zondag toekomende

zouden binnen brengen. Dit verzoek

is niet gericht aan de regelmatige bezoekers.

Er weze aan herinnerd dat onze openbare

boekerij ingericht op het tweede verdiep van

ons gemeentehuis alle Zondagen open staat

middags. gedaan geweest.

Voorzeker ware nde kerels verlegen

op heeterdaad betrapt te worden, want

ze zijn er aan 50 per uur van onder gemuisd,

zonder iets mede te nemen. Ze

hadden van schrik hun inzicht vergeten.

HUIS VAN VERTROUWEN

Ernest De Smet

STEENSTRAAT, 34, BRUGGE

Groote keus van Tafelserviezen

in porselein en gleiswerk, Kristaal

en geschenk artikels.

Uitslag der keuring van 't Veekweeksyndikaat

Eekloo, gehouden op Vrijdag 5 Mei,

te Maldegem.

Geprimeerde stieren:

I. Van Canneyt Camiel, Maldegem met

Bara 76 punten.

Geprimeerde koeien en vaarzen :

I. De Roo Clement, Maldegem met Sara

75 punten ; 2. ld. Blomme serie B. ; 3.

ld. Blesse s. B. ; 4. ld. Vos s. B. ; 5. ld.

Pola B. 6. Cornelis K

Cora s. C. ;

Rooze s. B. ;

Martha s. B.

met Vos s. B.

met Blomme s. B.

met Prins s. B. ;

met Bertha s. B.

iet Laura s. B.

*9icnste staan van de reizigers die wen-

«chen er de merkwaardigheden te bezoeken,

o. a. de grot «La Merveilleuse»

de^ Citadel, vanwaar men een prachtig

vergezicht heeft over de Maasvallei en

de Ardennen, de Ba^ardrotsenandere.

Voor Maldegem, kaarten bij de bestuurs-

en werkende leden van « Nut

en Vermaak ». Voor de overige gemeenten

bij onze voortverkoopers, die

u alle mogelijke inlichtingen zullen be-

KATTEWEGEL.

zorgen.

Voor 40 fr. of 60 fr. doet ge den

't Komt wel uit gelijk we geschreven heelen spoorrit. Er komt niets meer bij

hebben. Alle weken in de gazette iets voor tram of dergelijke.

schrijven over den kattewegel, maar In Beauraing zelf wordt een heilige

geen kattewegel openen. Dat is echt mis gelezen voor de deelnemers aan

fotosch.

onze bedevaart, waarna we, in gezel-

Intusschentijd gaat de ruzie voort schap van de bevoorrechte kinderen in

voor den Willemarckswegel.

processie naar de grot gaan, waar zij

Deze week kwam de administrateur onze Live Vrouw hebben gezien.

van Wilma en Vlaschaard bij een amb- Uw gebuur gaat mee. Waarom gij

tenaar van 't kadaster. Hij vroeg om niet ?

de plans te zien. Natuurlijk was daar

Wissel- en Verzekeringskantoor geen Willemarckswegel op te zien.

J. VAN HOOREBEKE & ZOON Maar luistert nu naar de politieke — Damen, verlangt gij 30 % te spa-

Ons Genoegen

eerlijkheid van Mr. J. Willemarck die ren in het koopen uwer corsets, wendt

MALDEGEM

ook in volle gemeenteraadszitting U rechtstreeksch tot het Huis Julienne

weerom op leugen werd betrapt. SCHELFHOUT, alles in eigen fabri-

Wat ? wat ? zegde hij, staat er hier

kaat : Brabantdam, 6, Dampoortstraat,

KRISTEN MIDDENSTAND.

niets op ?

23, Antwerpsche steenw., 106, GENT.

De f eestvergadering Van Dinsdag 1.1. Hewel dan hebt gij zelf het zeker

s goed verloopen. De voorzitter dank- uitgevaagd !!!

HET RENDEMENT

:e de aanwezigen voor hun opkomst, 't Klinkt ongelooflijk en toch is 't DER ONTVANGTOESTELLEN.

waarna de prachtige film, een reis rond waar.

Toen er slechts één enkel

idio

de wereld, werd afgedraaid.

Dus niet genoeg van met valsche lampe-type bestond voor de verschil-

1 usschenin werd er gewezen op debeloften

en volksbedrog te blijven lende trappen van een ontvangtoestel,

noodzakelijkheid dat ook de midden- ruzie maken, nu nog een beambte in was het nogal juist het rendement der

stand zich vereenige. Het moet er niet 't uitoefenen van zijn bediening met apparaten te schatten volgens het aan-

om te doen zijn te zien hoeveel keeren valsche beschuldigingen komen beleetal lampen. De toestand is heel anders,

iet bedrag van het lidmaatschap zal digen .

nu er een groote afwisseling van radio- de met 371

eruggewonnen worden, maar om de Mr. Willemarck is dan nog eens naar lampen bestaat volgens den aard der

massa te vormen. Veel leden, om sterk Gent getrokken, maar hij is van een toepassingen (H. F. detectie, L. F.,

e staan, en eendrachtig werken, en zeer kale reis teruggekeerd.

eindlamp) en der voeding (wissel- of

dat allen er goed van overtuigd zijn, Van hooger hand heeft men hem gelijkstroom, serie-schakeling). Van

dat eendracht macht is.

daar laten weten dat hij gerust en rap den anderen kant, verhoogen zekere

Alle middenstapders moeten ervan kon voortgaan want dat hij toch geen luidsprekers met bekrachtiging aan-

overtuigd zijn dat h*t voor hen nood- gelijk kon krijgen me tzijn ruzie !... zienlijk de kracht verbruikt door het

zakelijk is zich te r«»eenigen.

En toch zal de ruzie nog een tijdeke toestel. Terwijl een super-inductance

Daarom, wie nog geen lid is, sluite voortgaan. Waarom ?

type ,met micrometerschaal en inge-

zich aan bij onze vereeniging.

Om van den Willemarckswegel te bouwde dynamische luidspreker, niet-

doen spreken en den kattewegel te tegenstaande zijn uiterste gevoeligheid

TOPPLAATS DER TREINEN. doen vergeten.

en zijn onovertroffen selectiviteit,

Van af 15 Mei zal de stopplaats Maar de menschen blijven den katte- slechts in totaal ongeveer 45 watt ver-

Boelaere » bij Eecloo geopend worwegel vragen, en zij hebben gelijk. Hij bruikt, treft men thans in den handel

den. Alle t en tt treinen zullen er stop- is hun beloofd en ze hebben er recht apparaten aan die 250, 280 ja zelfs ££ Secretaris.

pen en reizigers op en aflaten.

op.

420 watt en meer, verbruiken ! J. Vermeersen.

ren HUISMOEDERS !

SPAART TIJD EN GELD !

Waschmachienen met de hand of

electrisc hbewogen van het gekende

MERK « FLANDRIA »

van af 200 fr. Alle machienen zijn

gewaarborgd.

Ik verkoop op contant en op afbetaling

Wilt gij ter trouw en aan de voordeeligste

voorwaarden bediend worden,

wendt u tot den rechtstreekschen agent

AD. VERSTRYNGE

MARKT, 33, MALDEGEM

Speciale prijzen voor voortverkoopers.

Onderagenten gevraagd in alle streken.

De noodige inlichtingen zijn te bekomen

op boven gemeld adres.

Uitslag van de Clubprijskamp bij Albert

Braet, Molentje.

1. De Backer L.-Zoetaert Aug. ; 2. Raeman

H.-Van Landschoot Th. ; 3. De Vreeze Th.-

Clyncke Cam. ; 4. De Meulenaere Rich.-Danneels

Ernest ; 5. Raeman Al.-Van de Keere

André ; 6. Van den Neste Th.-De Backer A ;

7. Dhooge Aug.-Gys Hon. ; 8. De Decker R.-

De Vreeze Aug.

Hartelijk dank. HET BESTUUR.

Maldegem

7. ld. Jeanne s. B. ; 8. ld.

$. ld. Blomme s. B. ; 10. ld. Uit Cleyt.

1 I. Roels Camiel Maldegem

12. De Backer Eduard Vandaag 1ste mis O. L. V. Alt. Bijst.

13. De Backer Camiel MAANDAG : 6 u. Ouders Ambroos

14. Van Canneyt Camiel Longueville en van z. huisvr. en voor

; 15. Van Poucke Victor

16. Verbeke Camiel met de huisvr. v. Maurits Longueville.

Rooze s. B. ; 1 7. Francois Pieter met Blomme DIJNSDAG : 6 u. Eduard De Neve.

s. B. ; 18 ld. Flora s. B. ; 1 9. ld. Mirza s. B. WOENSDAG : 6 u. huisvr. Octaaf Sie-

20. ld. Bertha s. B. ; 21. ld. Rooze s. B. rens.

22. ld. Vos s. A.

De secretaris De Voorzitter. DONDERDAG : 6 u. Ch. Van Oost,

Pr. Maenhout Rich. Bauwens. huisvr. en dochter Alice.

VRIJDAG : 6 u. Ouders Adolf De

Cloedt en ouders en broeders zijner

huisvrouw.

FR ANSSE'N ZATERDAG : V2 9 u. Huwelijk Moe-

5, EGGERMONTSTRAAT, 5, der en Broeder van Jules Ginneber-

GENT-LEDEBERG ge en vader van lda Van Landschoot.

ZONDAG : 1ste mis Ivo Sierens, v. w.

de Xaverianen.

Vandaag zegenen rel. O. L. V. — Na

de Vespers Kruisweg, daarna, in 't

Klooster, vergadering voor de Kruistochters

S. B.

stelt zijn laatste cre-

De Wek. Kruisweg voor de Gel. Zielen

aties ten toon van

MODEL - HOEDEN

Naar gewoonte zullen de Parochianen

van Cleyt hunne jaarlijksche Bedevaart

doen naar de kapel van O. L.

— TELEFOON 122.97 —

Vr. van den Doorn, op O. L. H.

Hemelvaart de MANNEN, en den

Zondag daaropvolgende, den 28n

OPCENTIEMEN OP DE STAATSBELAS-

TINGEN. ONDERZOEK. Mei, de VROUWEN.

Het College van Burgemeester enj Schepenen

der gemeente Maldegem, brengt de beanghebbenden

ter kennis dat er een onder-

CABARETAVOND OP DONDERDAG

zoek geopend is in het gemeentesecretariaat,

25 MEI 1933, DOOR HET KATH.

betrekkelijk volgende beslissing van den ge-

VLAAMSCH CABARET UIT BRUGGE

meenteraad, genomen in zitting van 22

ELCK WAT WILS

April 1933 :

IN DE ZAAL DER BURGERSGILDE

TEN BATE DER BOERENJEUGD.

Vaststelling der gemeentJ2lijke opcentiemen

op de staatsbelastingen.

Voor het dienstjaar 1900 drie en dertig,

wordt de inning der volgende opcentiemen

op de staatsbelastingen gestemd : Uit Donck

120 opcentiemen op de grondbelasting ;

120 opcentiemen op de hoofdsom der be- IVe Zondag na Paschen.

asting op de roerende zaken geheven ,op de 1 5 H. Antonius.

nkomsten der in België «aangewende kapialen

;

! 6 Petrus Cockhuyt en] huisvrouw.

120 opcentiemen op de bedrijfsbelasting I 7 Dienst : H. Hert Amb. Van Poucke

op de in België gemaaktq winsten in de nij- ! S Huisvr. Cam. De Bruycker.

verheid ; handels- en landbouwuitbatingen, 19 Overl. Fam. Van Meenen-Rots.

op de winsten der v*ije beroepen, opdrachten

of betrekkingen, alsook op alle winstgevende

20 O. L. V. — Lof om É 2 ure.

jedieningen, andere dan voornoemde uitba- De missen zijn om 6 ure.

ingen ;

120 opcentiemen op de staatsbelasting op

iet mobilier.

Eene bijzondere belasting overeenstemmen- CINEMA « SPLENDID »

van de bedrijfsbelasting.

op de wedden, loonen en pensioenen der in- Heden Zaterdag om 7 \'j ure. — Zondag

voners van de gemeente, (met vrijstelling doorloopend van 4 V2 tot 10 Vi ure.

'an een bedrag van 60 Frs.).

l.DE FAKIR VAN MIRADOR, met dien

De belanghebbenden kunnen van den graaggezienen sterken athleet Carl Auen.

ekst dezer beslissing inzage nemen op het2.

CHICAGO, groot apachendrama met den

secretariaat, alle werkdagen van 9 tot II ure besten akrobaat Earl Douglas.

voormiddag.

3. EEN SUKKELAAR, klucht.

De bezwaren tegen de goedkeuring der

oormelde beslissing mogen schriftelijk aan VOLGEND3 WEEK :

iet Schepencollege gezonden worden vóór 1. AUGUSTUS 1914, de oorog gezien door

!3 Mei 1933, ofwel, mondelings gedaan wor- de Duitschers.

len bij de opmaking van het procesverbaal 2. DE PLEINROOVERS, met Fred Hume*.

van gehouden onderzoek, welke zal plaats 3. WIE IS DEN DOKTER.

ïebben in het gemeentesecretariaat, op

DINSDAG, 23 MEI 1933, om 11 ure voor- FEESTZAAL « CECILIA »

middag.

Maldegem, den 8 Mei 1933.

Programm avan 13 en 14 Mei.

Op bevel Burgemeester en Schepenen,

Hector Cuelenaere.

1. ZIJN EENIGE VRIEND (drama in 7 deel.)

2. DE VLIEGENDE GEK, Cow-Boy in 5 deel.

3. GEEN KINDEREN, komiek in 2 deelen.

Aaanvang : Zaterdag om 7 ]/i ure ; Zondag

om 2 Yi ure en om 7 ure.

Ingang : 3 en 4 frank.

VOLGENDE WEEK :

1. VOOR HARE DOCHTER.

2. TWEE ECHTE DEUGNIETEN.

3. HOO1KOORTSEN, komiek.

Het beste adres voor : Meubelen, Sargien, Spreien, Matrassen, Wiegen, Kindervoituren

DB »T

Noordzandstraat, 44, Brugge

Herstellen van Matrassen, Ressorts, Zetels, enz. — Ingang vrij. — 's Zondags open tot 12 u.

OUD BRUGGE — VIEUX BRUGES

Programmal van 12 tot 18 Mei

1. Klankdagblad Pathé.

2. Voor de eerste maal in klankfilm enkele

der bijzonderste deelen van de processie

van het H. Bloed.

3. MONSIEUR LE MARECHAL, een fransch

sprekende en zingende militaire kluchtfilm.

Kinders toegelaten.

Vertooningen : Alle dagen om 3 ure en

om 8 ure. — Den Zondag en opH.Bloeddaï*

om 2 Y-j ure. 5 ur


VERWBRIJ KOBNTGES

VERWEN EN NIEUWWASSCHEN. KUISCHEN. ENZ.

13, ST-JACOBSSTRAAT, 13, BRUGGE — SPREEKDRAAD 275

Huizen te Gent : Kalanderberg, Kortrijksche Steenweg, 134. — Te Eekloo : 12, Molenstraat,

Richard Lampaert. — Maldegem : Marktplaats, Claeys-Gadeyne. — Thourout :

O. Verkeyn, Statiestraat, 5. — Roeselaere : A. De Poorter, Zuidstraat, 40. — Thielt :

Sint-Michielstraat. — Goederen worden aangenomen zonder prijsverhooging bij

Mr. BOLLE, MARKT. — BRESKENS DIENST AUTOBUS.

\ VAflDER CRUYS5E-5Ï AHDRIE5 "BRUÖÖE-TEL:

DE OUDSTE EN BESTE WIJNEN

zijn te bekomen bij

J. VAN HOOREBEKE & ZOON

Postcheck 77.

HOE MARGARET, HET MILLION-

NAIRSDOCHTERTJE WEER

VRIJ KWAM.

OPHEFMAKENDE ONTVOE-

RING VAN DE DOCHTER VAN

EEN STAALMAGNAAT. — Men

zal zich nog herinneren de opschudding

destijds gewekt door de ontvoering

van Lindbergh's zoontje.

Weer heeft een opzienbarende ontvoering

door bandieten plaats gehad,

waarvan thans het tienjarig dochtertje

van den ^taalmagnaat Neil Mc

Math te Harwich Port (Massachusetts)

het slachtoffer is.

Het is duidelijk, dat het den bandieten

om hoog losgeld is te doen, want

de kleine Margaret is de eenige erfgename

van Mc Math, die vroeger zijn

fabrieken in Detroit had en zich thans

uit het zakenleven heeft teruggetrokken.

De ontvoering is het werk van

drie mannen, onder wie een neger.

Door een telefonischen' oproep wisten

zij het meisje uit haar school te

lokken. In een auto gingen zij er toen

met haar van door.

Onmiddellijk is de politie begonnen

met het instellen van een uitgebreid

onderzoek, waarbij zij wordt geholpen

door de kustwacht.

Ze heeft te Harwich (Massachussetts)

een neger aangehouden in verband

met de ontvoering van het tienjarig

dochtertje van den Staalkoning

Mac Math.

De neger beweerde van niets te weten

doch later moest (hij bekennen

dat hij den vorigen dag gezien werd

in gezelschap van twee blanken. Deze

blanken worden thans ieverig opgespoord.

De ontvoerders van Margaret Mc

Math. het dochtertje van den staalmagnaat,

bevonden zich op het oogenblik,

dat de vader met hen in voeling kwam,

in een boot in de nabijheid van de kust

Zij hadden het meisje bij zich. Onmiddellijk

begonnen de onderhandelingen,

die tot uitslag hadden, dat de kleine

Margaret aan den vader werd teruggegeven.

Van den aanvang af bestond

reeds het vermoeden, dat de ontvoerders

zich met het meisje in een boot

hadden begeven, en om deze reden

werden dan ook de kustwachten gewaarschuwd

op haar hoede te zijn.

Als losprijs werd 60.000 dollar betaald.

De bandieten hadden bovendien

de voorwaarde gesteld, dat Mc Math

gedurende 48 uur met Margaret op zee

zou blijven omden ontvoerders voldoende

gelegenheid te geven, zich uit

de voeten te maken. Hij mocht zich

evenwel een wijle aan land begeven

om zijn familie telegrafisch van het

blijde nieuws op de hoogte te stellen.

Een in den loop van Zaterdagochtend

ontvangen telegram deelt echter

mede, dat de politie te Woods-Hole,

een plaatsje aan de kust, den vader

ondervraagd heeft. Het telegram ver-

meldt niet, of dit op zee dan wel aan

land gebeurd is. Ook de vriend van

den vader, Lee, in wiens jacht het

dochtertje is teruggekeerd, is aan een

streng verhoor onderworpen aangaande

de overeenkomst, welke met de ontvoerders

is geslotenH De politie wil op

deze wijze elk spoor in handen krijgen

dat kan leiden tot het vaststellen van

de identiteit der ontvoerders. Mc Math

is tijdens het verhoor flauw gevallen.

De ontvoerders aangehouden.

Naar gemeld wordt zijn te Harwich

in Massachussets twee broers, genaamd

Duck, aangehouden in verband met de

ontvoering van het meisje Mc Math,

dat Zaterdag in vrijheid is gesteld.

Beide broeders zijn eigenaar van een

garage en zouden de. ontvoering hebben

gepleegd.

BIJ ONZE VLAAMSCHE LAND-

GENOOTEN IN AMERIKA.

OVERLIJDENS. — Uit Moline komt

bericht toe van het overlijden van Jules

Veys, echtgenoot van Josephine

Van de Voorde. De afgestorvene was

geboren te Deinze den 1 Mei 1889.

Te Iren, in den staat Wisconsing,

is overleden Basiel Van Loo, echtgenoot

van MarieD'Haenens. Hij was

afkomstig uit Vynckt, 62 jaar oud en

verbleef reeds 43 jaar in Amerika.

Te Sheffield, Staat Illinois, is overleden

na eene heelkundige, bewerking

voor blindendarmontsteking, de echtgenoote

August Blomme. Zij was afkomstig

van St. Laureyns, waar zij

geboren werd den I I Augustus 1872.

VERDRONKEN. — Te Belle Plaine

werd vrouw Sophie Cornelis, echtgenoote

Petrus De Brouwer, verdronken

gevonden in een waterput. De ongelukkige

was geboren te St.-Jan in

Eremo den 15 November 1878.

(( ONS GENOEGEN »

MALDEGEM Tel. 156.

DOOR DRIE TREINEN OVER-

REDEN EN NOG IN LEVEN. — Een

wel zeer merkwaardig voorval deed

zich onlangs te Klapmuts, een kleine

plaats in de nabijheid van Kaapstad,

voor. Een jonge vrouw viel, doordat

zij te ver uit het treinraampje hing,

uit den trein en kwam tusschen de

twee rails van den trein terecht.

Daar zij inwendige kneuzingen had

opgeloopen, was zij niet in staat zich

op te richten. Eerst nadat een sneltrein

en twee goederen treinen over het

slachtoffer waren heengesneld, werd

>:i) door den machienist van den vierden

trein opgemerkt. Déze stopte onmiddellijk.

De vrouw was bij haar

volle bewustzijn ; haar kleederen waren

haar bijna van het lijf afgescheurd,

terwijl zij op enkele plaatsen bloedde.

Als men weet, dat de ongelukkige

;;een enkel oogenblik haar bewustzijn

leeft verloren, dan kan men zich eenig-

?:ins indenken, wat een vreeselijke

•:loodangst het slachtoffer moet hebben

gehad ! Zij is thans ter verpleging

in een ziekenhuis te Kaapstad opgenomen.

De ondergeteekende maakt het geacht

publiek bekend dat hij voortaan den

KOLENHANDEL gaat beginnen.

Door de goede hoedanigheid en de

matige prijzen hoopt hij de gunst van

allen te genieten.

CAMIEL CAUWELS

KLEINE KATSWEG, MALDEGEM.

Waar is men best,

BIJ

HENRI LEGEIN

GOUDSMID EN HQRLOGIEMAKER

ZUIDZANDSTRAAT. 8,

BRUGGE

RECHTOVER DE HOOFDKERK

TROUWRINGEN. HUWELIJKS-

GESCHENKEN, SCHOUWGAR-

N1TUREN, RÉGULATEURS, enz

GEMEENTE MALDEGEM MOLENTJE.

Aan de leden van de Lustige Zandboldersclub,

— Heden Zondag zal het de moeite

vreerd zijn de maandelijksche prijskamp bij

ia onen. — Meer dan 200 fr. prijzen in geld,

verdeeld in 6 prijzen. — Ondertusschen ook

Hoepelbolling. Zeer schoone wildprijzen. —

Nieuwe leden worden altijd aanvaard aan 3

fr. en zijn altijd welkom. HET BESTUUR.

GAZET VAN MALDEGEM

AUTO - TAXIS

ZES ZITPLAATSEN

Reizen en uitstappen aan 1.50 fr. en 1.75 fr.

per kilometer. — Mijne klienten zijn verzekerd

tegen ongevallen

VAN EETVELDE - D'HAVELOOSE

NIEUWSTRAAT, 22, MALDEGEM

TELEFOON 224.

NAAIMACHIENEN

Voor alles wat betreft naaimachienen

wende men zich in volle vertrouwen bij

ALF. DE TAEYE & ZOON

MARKT, OF GENTSCHE STEENWEG

MALDEGEM

Herstellingen en vervangstukken aller

merken.

TE KOOP : Een schoone jonge zeug, dik

van viggens, bij de Gebroeders DE BEIR,

Oosthoek, St-Laureins.

PERMANENTE HAARGOLVING

Het nieuwste Toestel

« The Imperial Lux »

PRIJS 50 FR. ALLES INBEGREPEN

Onschadelijk voor 't haar, en houdbaar

heid verzekerd. Aanbevelend

MARTHA STEIJAERT

COIFFEUSE EEDE

ALFONS CLAEYS LAAT AAN HET GE-

ACHT PUBLIEK WETEN DAT HIJ ZIJN

MEKANIEKE MEUBEL- EN SCHRIJNWER-

KRIJ HEEFT OVERGEBRACHT NAAR DE

BRIELSTRAAT, 16, EN DAARBIJ EEN

CAFÉ KOMT TE OPENEN OP ZONDAG,

30 APRIL 1933.

VERZEKERINGEN TEGEN BRAND

EN ONGEVALLEN

LE LLOYD BELGE

BELGISCHE LLOYD

ANTWERPEN

Voor alle inlichtingen wendt u in volle

vertrouwen bij :

HECT. CUELENAERE-VAN HULLE

CLEYT

Tomaat en Meloenplanten in pot aan 30 centiemen

per stuk. — Selder, Bloemkool, en

Tabakplanten 5 fr per 100, bij

R. CAUWELS-DE CONINCK

STATIESTRAAT, 122, MALDEGEM

TE KOOP : Een groote cuisinière, 2 koffers,

een keukentafel, een ijzeren bed, 2 zinken

v/aschbassins. — Inlichtingen ten bureele van

't blad. — Te zien den Maandag en Dinsdag.

Witte Leghornskiekjes : 1ste klas van de

KOOPT UWE MATRASSEN IN VOLLE

VERTROUWEN EN VOORDEELIGSTEN

PRIJS, BIJ

W. VAN LANDSCHOOT-DE LILLE

MATRASSENFABRIEK

HALLEDREEF, 12, CLEYT-MALDEGEM

Dames,

De blijvende haargolven kunt u ongeveer

in twee uren tijds bekomen door

bemiddeling van het nieuwste

« WELLA » APPARAAT

HUIS

GEZUSTERS VERSTUYF

COIFFEUSEN

NOORDSTRAAT, 158, MALDEGEM

— TELEFOON 162 —

Burgerlijke Standen

MALDEGEM.

GEBOORTEN : Lea, d. y. Henri Vercruysse

en Emma Van Poucke, Statiestraat. —

Lydie, d. v. Maurits Termote en Alice De

Caluwé, Lindestraat.— Lutgarda, d. v. Raymondus

De Jaegher en Bertha Compernolle,

Kleitkalseide. — Maurits, z. v. Andreas Ballegeer

en Magdalena Verbeke, Veldstraat. —

Marie-Jozef, d. v. Jozef Vermeersch en Magdalena

De Brabander, Nieuwstraat. — Roger

z. v. Leopold Van Ootegem en Maria Longueville,

Moerhuizestraat. — Cyriel, z. v. Camiel

Dhondt en Irma Verhelst, Barbaraweg.

Totaal geboorten tot heden : 101.

OVERLIJDENS : Melanie Arcke, landwerkster,

66 jaar, ongehuwd, Vaekebuurtstraat.

— Augustus Billiet, landbouwer, 61

jaar, echtg. van Maria Fiers, Knesselaerekalseide.

— Joannes Van Kerschaver, z. b.,

90 jaar, wed. van Barbara Van Servuyt,

Ouden Burkelslag.

Totaal overlijdens tot heden : 62.

BELOFTEN : René Huygebaert, smid, 30

jaar, te Moerkerke en Alice Dhollander,

landbouwster. 26 jaar, alhier. — Bertrand

Heyneman, schrijnwerker, 27 jaar, en Elza

Schelstraete, fabriekwerkster, 16 jaar, beiden

alhier. — Alfred Geirnaert, daglooner,

20 jaar, te Eecloo, en Maria De Poorter,

spinster, 18 jaar, alhier. — Ludovicus De

Neve, landwerker, alhier, en Martha Verniest,

lanubouwster, te Knesselaere.

Totaal beloften tot heden: 51.

^ HUWELIJKEN :Pertus Puypel en Elza

Claeys. Roger Mullaert en Edith Cuelènaere.

— Camiel Van Moffaert en Magdalena

Cockuyt. — Ludovicus De Keyser en

Anna Bolteiier. — Jules Lambert en Zulma

Bottelier. Georges Van Hoecke en Flavie

Geyssens.

Totaal huwelijken tot heden : 35

EMIEL DHONDT

Iaat weten dat hij zich komt te vestigen als

GEDIPLOMEERD KLEERMAKER

IN DE BLOEMESTRAAT, 59, MALDEGEM

Verzorgd en nauwkeurig werk. Gematigde

prijzen. Vriendelijke aanbeveling.

SLEYDINGE.

Burgelijken stand 26 April - 9 Mei.

GEBOORTEN : Meiresonne Aimé, Weststraat,

56. — Van Rijssel Roger, Kaaistraat,

36. — Engels Anna, Singel, 33. — Mortier

Georgette, Meistraat, 7. — Blomme

Edith, Langendam, 26.

OVERLIJDENS : Trenson Augustus, 53

jaar, z. b. Dorpstraat 175. — Lippens Yvonne,

22 jaar, z. b. Weststraat 135.

BELOFTEN : De Vos Henri, huisschilder,

Lembeke en Van Verdegem Odila, z. b.,

Langendam. — Dierikx Maurice, fabriekwerker,

Langendam en De Clercq Margriet,

z. b. Wittemoer. — Meiresonne August,

landwerkman. Singel en Van Hamme Mart'ia

werkvrouw, Volpenswege. — Neyt

Petrus, landbouwer, Evergem en Van Steenberge

Irma, landbouwster, Volpenswege. —

Cyriel Poppe, landbouwer, Eecloo en Engels

Magdalena, z. b. Vierhuizen. — Versluis

Adolf, landbouwer, Villers-sur-Bonnières

en Buysse Helena, z. b. Dorpstraat.

ST-LAUREYNS.

GEBOORTEN : Van Hyfte Denise, Kan-

tijnstraat. — Buysse René, Corner. — Over-

beste van Donck, aan 1.75 fr. ; 2de klas meire Julia, Corner. — Creytens Denise,

aan 1.50 fr. Centrale Broeder!j, Beernem. Kruiskensrtaat. — Jodts Lisette, Oosthoek.

OVERLIJDENS : Vandeveire Irma, 36

jaar, ongehuwd, Boterhoek. — Dumoulin

rUEKENS van kloek en gezond ras te be- Adelaide, 50 jaar, echt. van Himschoot L.

komen ter Broeierij B. STOCKMAN, te Caatsweg. — Haelens Augusta, 40 jaar,

ADEGEM, — Matige prijzen.

echtg. ven Vanhoucke Ed. Comercaatsweg.

overleden te Eecloo.

HUWELIJKEN : De Meulemeester René

GROOTEN AFSLAG

en Vanderhaege Suzanna, landb. alhier. —

op alles wat in magazijn is, zooals : W«-Jj-> Vr'e'nyf Maurits. landb. Maldegem en Ma-

machienen met of zonder moteur, Gebrêria Clijncke, landb. alhier. Overmeire

veteerde aardappelmachienen van de verEdgard,

vlasbewer. en Overmeire Clemence,

schillige soorten. - Tuimelkeers, Ontroomers, z. b. beide alhier. Vandeputte Renaat,

Eemers, Bassins, Draad, Keukenstoven met fabriekw. te Eecloo en Goethaïs Irena, z. b.

stalen en gegoten bovenplaten. alhier.

IN EEN WOORD OP ALLES

ook op de reparaties van alle soort land'

bouwmachienen. Vooraleer te koopen, vraagt

dus eerst prijzen bij het gekend oud huis :

THEOPHIEL DE RYCKE-DEBBAUT

•MOLENTJE MALDEGEM

Bezoekt het keurig Magazijn

van

Clara WILLEMS |

MOD1STE

LIMBURGSTRAAT, 4,

(aan Sint Baafskerk)

GENT TEL. 17960

DE ALLERLAATSTE NIEUWE

MODELLEN. — PRIJZEN BUI-

TEN CONCURRENTIE. - ZEER

VERZORGD WERK

MARKTEN.

MALDEGEM. — 8 Mei. — 8300'kg. boter

13.50 a 14.50 ; 106000 eieren 0.28 a

0.29 ; 105 biggen 135 a 280 ; 3 melkkoeien2300

È.3000 fr. ; -5 kalfvaarzen 2200 a

2800 ; 4 runders jaarl. 900 a 1000 ; 2 vette

beesten 3.50 a 4 de kg. aardappelen 8 a 10.

BRUGGE. — 9 Mei. — Veemarkt. —

Te koop gesteld : 81 stieren 3,75-4,75 en

8-9 ; verkocht 81 ; 117 ossen, 5-6 en 9,75-

11,25, verkocht 104 ; 190 vette koeien

3,75-5 en 8,50-9,50, verkocht 170 ; 103

vaarzen 5-6 en 9,50-11,50, verkocht 90 ;

53 melkkoeien 2000-3500, verkocht 51.

BREUKLIJDERS

Wat staat er u te doen in geval gij denkt van eene breuk aangetast

te zijn ? Naar uw gebuur loopen ? Neen. Naar de gazet grijpen ?

Nog min. Wat dan ?

Onmiddellijk uw dokter raadplegen, het is de eenigste persoon

in wien u betrouwen moogt hebben.

Wilt gij genezen

koopt dan nooit geen band doch laat u opereeren. Slechts als wanneer

8e operatie u afschrikt of dat er beletsets zijn welke uw geneesheer

bij het onderzoek zou bestatigd hebben, dan om alle gevaar

van verknopte breuk te vermijden, moet gij onmiddellijk uwe

breuk binnen houden bij middel van een goeden band. Wij zijn

daarvoor bijzonder ingericht en doen onze uiterste best om een

band te maken welke voor uw geval past. Gelijk wanneer, tenzij

den Zondag,- moogt u tot bij ons komen. Raadplegingen zijn

kosteloos.

Misgroeiingen

Hoeveel bedraagt niet het getal kinders waartegen pnophoudelijk

moet geroepen worden «Houdt u recht» Honderde malen herhalen

en zich kwaad maken strekken tot niets, eene minuut later

heeft het kind dit reeds vergeten.

Laat uwe kinders niet misgroeien, het is gewoonlijk het gevolg

van de vroegere slechte houding. Bij tijds ervoor zorgen is voor

later groote kosten gespaard. Indien u ongerust zijt, stelt niet uit

wij zullen den besten raad geven en indien noodig de gepaste toestellen

maken.

Voor verlamming, beenderziekten, kromme beenen en stompvoeten

worden moderne appareils gemaakt.

Het huis beveelt zich nog aan voor zijn speciale buikbanden

voor na operatie, voor zwaarlijvigheid en voor maagzakking.

VERDONCK- MINNE

Zuidzandstraat, 25, (Steenstr.-bij-Statie)

Tel. 32679 BRUGGE

De duurzaamste en prachtigste schilderwerken

te Brugge en aan de kust

uitgevoerd, zijn ontegensprekelijk deze

met

Blanc Flamand

sterker dan loodwit - onveranderlijk op

cement en plaaster - beter roestwerend

dan Ioodmenie, • En

Ultra Laque Vernis

onvergelijkbaren prachtglam

Vervaardigd te Brugge door de

VerS- 3 Vernisfabrieken

FRANC0=BELGE

KOLENKAAI TEL. 33208

Verkrijgbaar in de 24 bijhuizen

BRUGE BRUSSEL

GENT DEINZE

Oostende, Roeseiaere, Antwerpen, enz.

en gebruikt door de bijzonderste Belgische

en Fransche goede schilder*.

Leveraars van leger, staat, Congo,

ijzerweg

Plaatst Uw aankondigingen in ons blad

M A C H I E L S

88, STEENSTRAAT, 88, BRUGGE

is en blijft het best gekende huis

der streek voor rijne Hoeden en

Mutsen, Regenmantels van allen

aard, Lederen Vesten en Olie jasten

ALLES VOOR ALLERHANDE

— SPORT _

Trouwe bediening. Vaste prijzen.

EERSTE KEUS VAN ARTIKELEN.

— GOED EN GOEDKOOP —

«•••*••••••••••«••+«++«*««.»«

VOOR HEEL VERZORGD WERK •

WENDE MEN ZICH TER ALOMCEKENDE •

NIEUWWASSCHERIJ - VERWERIJ

DROOGKUISCHEN

MADSEN

NOORDZANDSTRAAT, 79, BRUGGE

ROUW IN 24 URENp'

Stipte en trouwe bediening •

A l l e s w o r d t t e n h u i z e

heen en w e e r g e b r a c h t

Tel. 736 Tel. 736

BIJHUIS :

Wwe A. VAN DE VELDE

WESTEINDESTRAAT MALDEGEM

••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••«

••••••••••••••••••«••••••••••

DAMESKLEEDEREN !!!!

HET MODEPALEIS

TE KOOP : Schoon buffet en toog met

bierpomp. Alles in zeer goeden staat. Bij :

Arnold VAN DE WALLE-VERSCHAEVE,

Statiestraat, 4, Maldegem.

Rhumatism

De pijn U te verzachten,

bet lijden te verminderen!

Wacht niet tot de kwaal ver*

ergert, masseer direct met

AKKER'.

KLOOSTERBALSEM

ll 4 J

VENDITIES

STELT ZIJNE MODELLEN TEN

•'„-— '

EECLOO. — 4 Mei. — Boter 14-15 ; TOON IN ZIJN NIEUWE UITSTAL-

BOUWGRONDEN TE KOOP M eieren 0,25 ; viggens 120-250 ; aardappe- LINGEN. — BUITENGEWONE LA-

Gelegen Maldegem, Vaekekerkwcg (Akkers) len 0,25.

Voor inlichtingen zich te bevragen ter studie GENT. — Veemarkt. — Groote ossen GE PRIJZEN. :-: :-: :-: :-: :-:

van den notaris VERMAST te Maldegejn. 32 ; jonge ossen 283 ; vaarzen 252 ; koeien

HOEK BOTERMARKT, I,

220 ; stieren 254 ; kalveren 570 ; varkens

EEKLOO TEL. 107.

1400 ; schapen 33< ; lammeren 12 ; geiten

TE HUREN : Schoone villa met grooten lust- 3 ; melkvee ; 27 mager run 375;

jonge

hof, te Maldegem, Gentsche steenweg. Te varkens I 1 2.

bevragen ter studie van not. VERMAST. Prijs per kilo levend gewicht. — Ossen

en vaarzen 4.25-6.75 ; koeien 3.25-5.50 ;

ST BOUWGRONDEN TE KOOP M stieren 4.25-5.50 ; kalveren 6.50-1 I ; var-

gelegen aan de statie. Zich wenden ten bukens 4.70-5; schapen 3-4 ; lammeren 5. PRIJS :

PRIJS :

eele van ons blad. — Zeer voordeelige prijs KORTRIJK. — Vlasmarkt. — De markt 29.500 FRANK

29.500 FRANK

in gezwingeld vlas blijft uiterst slecht gesteld.

De sterke draadvlassen, die tot nu toe

UIT TER HAND TE KOOPEN. gemakkelijk koopers vonden, worden nu ook

Zeer schoon en gerieflijk woonhuis met veel minder gevraagd. Daar het aanbod in

7 aren 60 centiaren, erf en tuin, waarvan deze soorten beduidend is, brengt dit natuurnog

een perceel kan dienen voor bouwgrond, Enkele inrichtingen beginnen nu vlas te vra-

staande en gelegen te Maldegem, Bogaardegen van goede hoedanigheid.

straat.

Jammer genoeg wodtr deze hoedanigheid

OPGEMAAKTE KLEEDEREN Bewoond door den eigenaar Mr. Maurïts slechts 10 tot II fr. betaald.

voor kinderen

Maertens.

In ruw en fijn werk wordt ook geheel

Meisjes en Knechten

Te bevragen ter studie van den notaris weinig verhandeld tegen onveranderde prij-

Vermast te Maldegem.

zen.

Stroovlas 0.30-f, ; veldroten 4.75-6 ; lage

VEND1T1E

witte 5.75-7.50 ; betere 8-1 1 ; beste 12-18 ;

van

ruw werk 1.75-2.25 ; fijn 2.50-3.50.

BEESTIALEN, HUISMEUBELEN — Witte tarwe 80 ; rogge 60 ; haver 70-

LANDBOUW ALM EN VRUCHTEN 78 ; paardebooneji 80-90 ; gerst 55-60 ;

TE MALDEGEM

tarwebloem 115 ; inlandsche zemelen 58 ;

gorte zemelen 58 ;f hooi 35-40 ; stroo 20 ;

aardappelen 8-10 ; boter 15.50-17 ; eieren

Kleit, Thyskensstraat.

RECHTSTREEKS AGENTSCHAP VOOR GANSCH DEN

0.28-0.30 ; voederbeeten 2.50-3 ; suikerbee-

De Notaris VERMAST te Maldegem, zal ten 2.50-3 ; Turksche tarwe Plata 57 ; id. OMTREK DER WERELDBEROEMDE AUTOMOBIELEN

openbaar verkoopen ten verzoeke en ten hove Cinquantino 75 ; lijnzaad vreemd 106.50 ;

der kinderen Camiel Trenson te Maldegem, id. inlandsch 95 ; koolzaad inlandsch 86 ;

Kleit, Thyskensstraat, op :

Specialiteit van Doopgerief en

lijnzaadkoeken inlandsch 85 ; Nitraten van RENAULT

MAANDAG 15 MEI 1933

Chili 105 ; Ammoniak sulfaat 84 ; lijnzaad-

Kinderbunsels, enz. — Hemden,

te 2 ure namiddag :

olie 175-177.50 ; vlas der Leie 0.30-1 ; wit

VOITUREN EN CAMIONS

Bérets, Cravatten, Normalen- en 2 koeien en I jaarlingrund, 3 verken», vlas 5.50-18 ; vlas op den grond geroot 4.75 ALTIJD DE SCHOONSTE OCCASIE VOITUREN IN HUIS

Jersey kostumen.

30 hoenders.

-6 ; ruw werk 1.75-2 ; fijn werk 2.25-3.15 ;

SAAIETTEN - ARTIKEEE8» Kar, ploeg, aalkuip, kruiwagen en allerlei suikerijboonen 67 ; id, nieuwe 69.

AAN ALLE PRIJZEN.

landbouwalm.

— Veemarkt. — Getal dieren aangevoerd.

Specialiteit van Marinekostamea*

HET GOEDKOOPSTE WERKHUIS VOOR HERSTELLINGEN.

2000 kgr. aardappels, 2000 kgr. beeten, 369. 170 koeien 3.75 ; 128 vaarzen 5

HUIS

400 schooven ongedorschen rogge, 1000 kgr. 45 stieren 4.50 ; 26 ossen 5.

DE JONGHE . HILLEGEER stroo.

ANDERLECHT. — 1 0 Mei. — Veemarkt. Ph. Van De Putte-Noë

WOLLESTRAAT, 3I*-31* BRUCGB Bedden, kassen, stoelen, onlangs nieuwe 513 ossen, verk. per kilo levend gewicht :

naaimachien, teelen, fornuis, emmers, en al4.25-6.50

; 210 stieren id. 3.50-5 ; 942 GARENSTRAAT EEKLOO. — TEL. 168.

TELEFOON 32,61St

wat zal te voorschijn gebracht worden. koeien id. 3.25-5.25 ; Aaangevoerd in totaal

Komptante betaling.

1665 beesten.

HEEMKUNDIGE KRING


DE BESTE EN OOK DE GOEDKOOPSTE (ONGELOOFLIJKE PRIJZEN)

5 lampen aan 1500 frank

+ Vergunning 55 fr.

7 lampen aan 2650 frank

+ Vérgunning I 26'fr.

7 lampen aan 2850 frank

+ Vergunning 135 fr.

10 lampen aan 5850 frank

+ Vergunning

10 lampen aan 7190 frank

•+- Vergunning

ilaire Pille

HOOFDAGENT

BOGAERDESTRAAT, 48,

MALDEGEM

Men aanvaardt oo!: alle vermakingen

en veranderingen van alle merken van

radios. — Wij leveren ook alie installaties

voor Cinema's (ook voor sprekende

film) voor Dancings, enz. enz.

VRAAG KOSTELOOS DEMONSTRATIE TEN UWEN HUIZE, ZONDER

VERBINTENIS, EN IN VOLLE

i-. VERTROUWEN —

— HUIS VAN VERTROUWEN -

HOSLOQIEMAKF.RIJ

.JUWEELHANDEL-

R. DE BASÏS

EEDESTKAAT MALDEGEM

— DE SIGARENFABRIEK

ALF. DE BAERE & PROSP. SOBERON

Vaekestraat, 40, Maldegem.

levert de beste sigaren.. Vraagt stalen en prijs

GAZET VAN MALDEGEM

Beschut uw bezit

tegen diefte

en brand I V/ij

hebben alle modellen

van de

kleinste koffertjes

tot de groot

8te Coffre-forte

(Brand-kasten),

gebreveteerd, alles

gewaarborgd

Herstellingen ! !

HUiS

LOUIS STUBBE

Gheerwïjnstr. 18

in de Geldmunt

BRUGGE

Als andere middelen niet ge»

holpen hebhen Uw Asthma*

aanvallen minder benauwd

en minder veelvuldig te

maken, wend U dan la

vertrouwen tot het middel,

waarop nog nooit tevergeefs

een beroep is gedaan bij

dekten der luchtwegen t

AKKER'S

ABDUSIRQOP

Redder der longen

Alle Apotheken. Per fiesdti

fr.14.50.fr. 24.50 CD £r.39.5d

. ONDULAT1ON PERMANENTE -

W ELL A

Damen,

Wilt u een goede en vaste

Coiffure hebben ? Laat u dan

een permanente geven in de

5. EZELSTRAAT. 5.

(MAISON ARTHUR)

PRIJS 100 FR. Alles inbegrepen.

Tel. 329.63 Garantie wordt gegeven

AUTOMOBILISTEN EN NIJVERAARS,

KONSTRUKTEURS - MEKANIEKERS EN GARAGISTEN,

Eischt en Gebruikt

Kogellagers - Kussens op Kogellagers

(Roulements a Billes) (Paliers de Transmission)

IV

Het gebruik der Roulementen « R I V » geeft zekerheid en voldoening.

— VRAAGT INLICHTINGEN EN PRIJZEN AAN HET HUIS i —

A. ELIAS & ZONEN

Tel. 54. MALDEGEM

EENIG DEPOT VOOR MALDEGEM-FEKLOO EN OMLIGGENDE.

GROOTE VOORRAAD BESTENDIG IN MAGAZIJN

KONSTRUKTEURS EN GARAGISTEN i

•-: •-. :-: :•::-. VRAAGT DE BIJZONDERE VOORWAARDEN.

— BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ & SPAARKAS —

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP GESTICHT IN 1903.

ANTWERPEN

Kapitaal : 10.000.000 fr. Reserven 13.600.000 fr,

Gelden in Spaarkas op 31 December 1932 : 298.049.117,01 frank

Intresten op spaarboekjes 3,60%, 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens termijn

De Maatschappij kwam nooit te kort aan hare verplichtingen en verleent de meeste

gemakkelijkheid van terugbetaling. Alle verdere inlichtingen te bekomen bij nagenoemdc

agenten der Maatschappij :

Maldegsm, Paul Standaert, Nieuwstr., 26. Ertvelde, M. D. Neetesonne, «jemeenteontv.

Cleyt, M. Jan Strybol, Cleytkalseide, 227. Bouchaute, Juf. Palm. De Walsche, Statiestr.

Donck, M. C'aniie! De Sutter, Donck. Oostwinkel, M. J. Temmerman, gemeentes.

Eecloo, M. Piu* Ryffranck, Kerkstraat, 36. Selzaete, M. Alf. De Colvenaere, Markt, 22.

Adege.n, M. Jozef Goethals, Dorp. Sint-Laureyns, M. Henri Cuelermere, Dorp.

Assenede, M. Prud. Viellard, Weststraat. Waerschoot, M. De Meulemeester, koster.

Bassevtlde, M. Petrus Panis, koster. Watervliet, M. W. Firm. Quatert, Molenstr.

Caprycke, M. Ivo De Vrieze, deurwaarder. Knocke-Zoute, M. J. Maenhout, Kuttl., 211.

Lembeke, M. Alfred Vanhoute, koster.

Mengelwerk der « Gazet van Maldegem ». Door een dienaar geholpen droegen kel heeft hij den dood niet voor gekeurig gevolgd worden.

— Suzanne...

Hij sloot de oogen en zuchtte nog-

zij hem op het bed. Zij omringden hem volg gehad.

— Goed, mijnheer, antwoordde Su- Dan ging hij voort :

maals :

P L I C H T EN L I E F D E met de teederste zorgen.

Hij herlegde zorgvuldig het verband zanne.

— Ik ben gelukkig.

— Ja, nu ben ik gered...

door JEAN BONNERY.

Zij ontboden per telefoon een ge- en de heer Gardien scheen wat verlldit.' ***' Z~\} WUCLG. niefc aat moeacr, die zieU Bskommetü en lieftallig zeide zij

neesheer. Intusschen waren zij vol on- Zijn ademhaling ging regelmatiger en en vermoeid was, ging waken bij het zachtjes :

TWEEDE DEEL

15" VERVOLG.

geduld. Zij vreesden soms dat de snel- dieper.

ziekbed. Zij nam! die taak op zich. — Spreek niet. Gij moet rusten.

De namiddag trok somber en langjagende adem in de borst zou uitdoo- — Hij zal weldra uit zijn bewuste- In een breeden leunstoel, bij het Hij aanschouwde haar als in verruk- AAN DEN VOET VAN HET

zaam voorbij.

ven en voor immer zwijgen. loosheid ontwaken, sprak de genees- bed gezeten, bezag zij 't half duister king en glimlachte :

SCHAVOT.

Suzanne verliet de kamer harer moe- Bij het bed stond Madame Gardien heer.

het onbeweeglijk en bleek hoofd, zoo Maar zijn glimlach verging tot een WOORDEN IN IJLKOORTS.

der niet.

met gebogen hoofd te bidden.

— Vreest gij niet, mijnheer, dat de- bleek en zoo onbeweeglijk dat het droeven trek.

Madame Gardien stond tegen den Suzanne hervond de eerste haar ze wonde doodelijk is ?

waarlijk het hoofd van een doode — Vergiffenis...

Des morgens, bij zijn ontwaken, be-

avond op en moeder en dochter, bij kalmte en bemerkte dat de kleederen — Ik denk het niet, madame. scheen.

Zij meende in dit woord een begin merkte hij twee gezichten...

een goed vuur gezeten, volgden stil- van vader^vol stof lagen. Zij zag ook De wonde schijnt reeds twee dagen Op een marmeren tafeltje legde de van hevige opwinding te hooren. Zijn zwakheid was zeer groot.

zwijgend den loop van hun gedachten. op het hemd ter hoogte van het hart, oud en er is geen verwikkeling te be- t-lectrieke nachtlamp een klare vlek. — Vader, zwijg nu, spreek niet. Hij xvilde zich nochtans oprichten...

En, tegen 't vallen van den nacht, ge- een rood vlekje, gelijkend aan een speuren. Overigens heeft de collega, In den haard vlamde het vuur en wierp Maar hij vervolgde :

de armen uitstrekken.

beurde er ...

bloedvlek. Zij verwijderde het linnen die uw man verzorgd heeft, wel ge- Óen gouden schijn ep het tapijt. — Vergeef mij... al het leed, dat Maar een stekende pijn in de borst

Ja, er gebeurde iets ongelooflijks... en bemerkte een breed verband, dat zegd...

De uren vloden heen.

ik u heb aangedaan... vergeef mij, ik wierp hem terug op het oorkussen.

ten gelukkig vooval... zoo onverwacht het lichaam omsloot en gansch bebloed — Mijn man werd hier' niet ge- Middernacht... één uur... twee uren moest tterven, mijn kind... ja het Verscheidene minuten lang deed hij

dat de twee ongelukkigen een oogen- was. Zij slaakte een kreet en toonde kwetst. .. een half uur geleden is hij Te midden der volledigen stilte, bij moest.

geweldige pogingen om te spreken.

blik aan de begoocheling van hun ver- haar moeder de sporen van een ver- hier wankelend binnengekomen. Ket geheimzinnig licht van de nacht- — Vader, ik smeek u, spreek toch Madame Gardien en Suzanne smeekbeelding

geloofden.

wonding.

— Die krachtinspanning heeft hem lamp en haardvuur verzonk Suzanne niet.

ten hem verschrikt, toch vooral zijn

De deur der kamer ging open... De geneesheer trad op dit oogen- al te veel vermoeid en is oorzaak ge- Ir] droomerij. Haar droom voerde — Een mijner vijanden had ge- rust in acht te nemen, maar met een

Op den donkeren achtergrond van blik binnen en de twee vrouwen vesweest van de bezwijming. Kijk hij Kaar in een sombere cel bij een ongezworen me nadeel, groot nadeel te be- hardnekkige hoofdbeweging beduidde

de gang verscheen een man...Deze tigden op hem al hun aandacht. gaat ontwaken.

lukkige.rokkenen.

Ik heb eene samenkomst hij te willen spreken :

man wankelde met gebogen hoofd, en Hij bemerkte de wonde en schreef Heer Gardien trok de oogen ver jiHeer Gardien zuchtte en deed een met hem gehad. Hij heeft me gewond. —r- Vergiffenis !

steunde met de' rechterhand tegen den de bewusteloosheid daar aan toe. open.

beweging. Zijn vingers bewogen kramp Wanneer ik dien brief schreef wist ik De geneesheer bevond dat de koorts

muur. De andere hand drukte hij te- Hij deed het verband los. Iedere los- Hij had zijn blik een uitdrukking, achtig in droom of ijlkoorts. reeds dat hij mij zou treffen, hij is zoo was toegenomen ; hij verklaarde ongen

de borst als om een pijn te bedwingemaakte band toonde een grooter van verwarring, verbijstering, onbe- De zuchten werden luider, doch ver- gevaarlijk... Maar nu is me toch een omwonden dat het leven van den gegen.

bloedvlek. Hij waschte de borst en wustheid.

Stierven dan weer tot een zacht ge- ander geluk overkomen... Ik ben gewonden door vermoeidheid kon in ge-

Deze man zuchtte :

toen het "gestolde bloed verwijderd Zijn lippen bewogen, maar er kwam fluister.lukkig

!

vaar komen. Hij onderzocht de wonde,

— Marie, Suzanne.

was, werd een kleine ronde wonde geen woord uit. Hij sloot bijna dade- De gekwetste opende de oogen en Een lange poos viel daarna in. stelde vast dat de kogel verwijderd

Deze man was Jacques Gardien... zichtbaar.

lijk de oogen weer.

eek lang rond tot zijn blik gevestigd De gekwetste sloot de oogen. was en schreef nog meer kalmeerende

de vader, de echtgenoot.

— Veroorzaakt door een revolver- — Hij slaapt fluisterde de genees- leef op het meisje, over hem gebogen. — Geef mij uw hand, Suzanne. middelen voor.

kogel, zei de geneesheer.

heer, na een poos. Hij is ten prooi aan ,'ijn blik kreeg meer bezieling. En toen hij tusschen zijn vingers, De zieke had een goeden dag. Ma-

«IK BEN GERED».

Hij onderzocht de wonde met meer een hevige koorts en hij vereischt de — Suzanne !... stamelde hij. waarin de koorts klopte, de hand van dame Gardien waakte.

Zij wierpen zich met open armen op aandacht en schudde het hoofd. grootste zorgen. Hij moet bewaakt wor —- Ja, vader, Suzanne... uw doch- het meisje voelde, fluisterde hij : Suzanne rustte, maar alvorens te

hom en hielden hem omsloten. Hij viel — De kogel heeft bijna het hart den met de grootste toewijding. Mijn ter is naast u.

— Ja... hij heeft me getroffen. Nu bed te gaan, wilde zij Gannier het

bewusteloos neer.

geraakt, ging hij voort, — als bij mira- voorschriften moeten volstrekt nauw- Hij herhaalde zachtjes.

ben ik gered...

groote nieuws mededeelen.

16" VERVOLG.

— «Mijn vader leeft, Jean ; zijn

borst draagt een kogelwonde, maar hij

is buiten gevaar, ik wensch en hoop

het ten minste vurig. Ik heb dezen

nacht bij hem gewaakt. Hij was ge-

lukkig. De reden, waarom hij 'den dood

zocht bestaat niet meer, vermits hij

mij gezegd heeft : «Thans ben ik gered.:)

Des avonds hervatte zij haar wachtpost

bij den zieke. De eerste uren waren

kalm. Mijnheer Gardien sliep rustig.

De gloed der handen en een roode

vlek boven op de wangen toonden

aan dat hij koorts had.

Tegen middernacht begon hij te

zuchten. Bij oogenblikken scheen hij

echter kreten te willen slaken, maar

hij had er de macht niet toe.

Hij opende zijne oogen en bekeek

Suzanne met nieuwsgierige blikken. De

zoete uitdrukking in zijne kijkers was

verdwenen en zij drukten eene zekere

vrees uit.

Suzanne werd ongerust.

Ze poogde haar vader te troosten,

maar haar zoete woorden bleven zonder

uitwerksel.

Gardien scheen iets nauwkeurig te

bezien, iets dat zich afspeelde voor

hem alleen... Waren het herinnerin

gen.

Hij riep met eerie stem welke beefde

van nagst.

— Pierre Servant ! Pierre Servant !

Suzanne rilde.

rjeur bevenden vader4

Zij wilde hem de weldoende zacht-

Waarom sprak hij, dien nacht, twee- moord ; zij boezemden Suzanne een

In de verte, aan den gezichteinder En wanneer zij haar vader hoorde

maal den naam uit van dien man ? onbepaalde, verwarde onrust in.

trok de zee een beweegbare lijn ; zeggen : «Ik ben in het klein kerkhof

Suzanne legde haar hand op zijn Gardien keerde zich naar haar, doch feid eener streeling laten ondervinden. blauw lag de zee onder den blauwen van Lournoc», — verstond zij...

mond. Hij weerde ze af en weer riep zijn blik werd niet zachter. Hij her- Hij duwde haar terug, en riep in hemel, of grijs als staal onder sombere Zij begreep, in haar vereering voor

hij :

kende haar en sprak op harden toon : aar gelaat :

wolken. Beneden aan de rots klotsten het verleden, in haar liefde voor de

— Pierre Servant !

— Gij zijt daar ?... Goed.

— Raak mij niet aan... Gij hebt machtige baren. Op 't kerkhof, in de dooden, — liefde welke in Bretagne

Suzanne beefde op hare beenen. Daarna vernam zij nog eenige ruwe ij daar sraks ondervraagd... Gij graven gemaakt in de rots, sliepen de zooveel dichterlijke legenden doet ont-

Waarom sprak hij, dien nacht, den kqelklanken.

'.vilt mij iets ontrukken.

dooden onder het oog van God. staan — zij begreep dat haar vader,

naam uit van het slachtoffer. Waarom Te midden van onduidelijke klan- — Vader, antwoordde zij gedul- Zij sliepen in diepe rust. De een- voor de bijeenkomst met den vijand,

scheen hij zoo bang te wezen ? Kende ken en diepe zuchten, meende Suzanne y, ik heb u niets gevraagd. zaamheid en de stilte werden slechts de heilige, vereerde plaats had uitge-

haar vader den man van wiens dood den naam te vernemen van Pierre Ser- Gij liegt. Ik heb vragen hooren gestoord door het gerythmeerd lied kozen, deze plaats zoo dierbaar aan

heur verloofde beschuldigd werd ? vant ; dan kwamen er onsamenhangen- stellen.

der baren of den schrillen kreet der de familieoverlevering.

Hoe kende hij hem ? Nooit had ze de woorden, welke de diepe verwar- — Neen vader.

stormvogels.

Zij begreep deze vereering voor het

vroeger den naam van Pierre Servant ring van zijn geest weergaven : -— Gij liegt. Zwijg.

Wanneer de dood klopte aan eenverleden

en was er door ontroerd.

hooren vernoemen.

— Ja... ja... ik moest sterven... er Zij had schrik voor zijn opgewon- der huizen, zaten er vrouwen bij den De stem van Gardien, tot dan toe

Suzanne dacht er diep op na maar was niet aan te ontsnappen. denheid.

doode te weenen en te bidden onder schor en hard, werd zachter alsof er

kon geen antwoord vinden op al die Hij greep de hand welke Suzanne Zij deinsde terug, maar onmiddel- de brandende kaarsen, 's Morgens een verteedering uitging van de stille

vragen.

op het bed gelegd had, richtte zich een lijk had zij spijt en nam terug heur vroeg, voerden twee trage ossen op begraafplaats, in zijn koorts terugzien.

Jacques Gardien stak zijn arm uit, weinig op en riep haar boos toe : plaast in bij het bed.

een kar den overledene naar de rust- — Ja... daar is het graf... moe-

balde de vuist, en heel zijn gelaat druk- — Neen, ik wil u niet zeggen waar- Hij bezag haar star en iets als eenplaats.

Een priester, voorafgegaan door der... vader... daar stond hij... daar

te woede en bedreiging uit. om... waarom ondervraagt gij mij ? vlam van haat lichtte een oogenblik in een koorknaap met kruis, las de gebe- heeft hij me zaken verweten... en op

Die gesloten tanden, de wreed-sta- Ik wil u niets zeggen?., niets. zijn oog. Daarna wendde hij den blik den.

me gevaard.

rende oogen maakten hem haast on- Haar vingers zaten pijnlijk gekneld af en vroeg :

Een stoet met witgekapte vrouwen Suzanne had een visioen als van

kennelijk en Suzanne schrikte bij de- in zijn hand. Zij weerhield een kreet — Waar ben ik ?

en mannen met ruwe, ernstige gezich- een neervallen op het graf... bloed op

ze gelaatsverandering, die haar een we- van pijn en- zei zachtjes :

Hij scheen in zijn geheugen iets met ten volgde... Dan daalde de kist neer den steen.

zen veropenbaarden, tot dan toe onbe- — Niet spreken ! voor uw gezond- moeite te zoeken.

van het menschelijk wezen, wiens ziel Gardien hijgde, met diepe smart op

kend.heid

is het volstrekt noodig te zwijgen. — Ha ! ja, ge weet wel... het klein de anderen reeds vooruitgetogen was het gelaat. Hij sloeg zijn hand op het

Zij begreep dat haar vader een aan- Hij aanhoorde haar niet. Wanneer kerkhof van Lournoc ?

naar God.

verband, dat de wonde beschermde.

val van waanzin had en dat die woor- ik u verlaten heb, uw moeder en u, — Ja, vader.

Een poos was gevolgd, op de vraag — Vernietiging... dood ! Neen.

den en gebaren den invloed der koorts wist gij wel, dat ik niet meer zou weer- Zij kende het klein Bretoensch kerk- van Jacques Gardien en Suzanne zag Een langdurige bezwijming. Een ka-

ondergingen.

keeren. Mijn brief, en de tranen op hof wel, ver van alle huizen verwij- in een enkelen trek dit visioen uit hare mer in een huis... vele uren. Ik hoor

De gekwetste riep :

dien brief hebben het u gemeld. Alderd en waarvan de muren en de gra- kinderjaren.

gaan, spreken rondom mij. De andere

— Meudon het huis in den hof. les was uit. Niets kon mij nog van denven

gemaakt waren uit steenbrokken Op dit kerkhof, in hun rotsengraf, is weg.

Deze woorden werden in ijlkoorts dood weerhouden. Niets ?

van dolmens en menhirs, gedenkstuk- onder een grijzen steen, waarop een Suzanne huiverde.

uitgesproken, maar kwamen toch uit Er klonk een luide, schrikwekkende, ken uit het oude heidendom. kruis staat gebeiteld, rustten sedert ve- De Erekwetste hernam :

de diepte van het gemoed ; zij duid- als krankzinnige lach.

Het lag heel stil en eenzaam, omgele jaren, zij aan zij haar grootvader, — Hoe lang ?... Pijn in de borst...

den aan dat zijn gedachten in die rich- Onmachtig om den waanzin te beven van bremstruiken, op den top vanhaar

grootmoeder, de vader en de een geneesheer... kogel uitgenomen...

ting gingen,- in de richting van de daren, sloeg Suzanne haar armen om de rotsen.

moeder van haar vader.

wordt voortgezet.


GAZET VAN MALDEGEM » Bijv. van 14 Mei 1933. — Nr. 20.

SPORT

VOETBAL.

DE GROOTE LANDENWETSTRIJDEN

HOLLAND-BELGIE IN HET STADION TE

AMSTERDAM.

BELGIË WINT MET 2 - 1

Aan de rust was de stand 0 - I in het

voordeel van België.

De Belgen hebben op onvoorziene manier

een einde gesteld aan een reeks van vier

achtereenvolgende nederlagen. En wat vooral

van belang is deze overwinning te Amsterdam

behaald is verdiend.

Het eerste kwartuurs van de wedstrijd

was afgeteekend voor de Nederlanders, waarna

het spel meer in evenwicht kwam om de

Belgen tot het einde een lichte meederheid

te zien betoonen.

Het einde was bijzonder spannend en beide

elftallen gaven zich volledig, eenerzijds

om den voorsprong te behouden, anderzijds

. om weer gelijk te stellen.

Onze roode duivels hebben ditmaal goed

gespeeld. Braet was uitstekend en lokte

meermaals applaus uit door zijn schitterend

spel. Onze backs en halfs waren beter in de

tweede dan in de eerste helft. Wat onze aanvallijn

betreft, ze had vaak gelegenheid om

naar doel te schieten doch maakte er weinig

gebruik van.

Bij Holland waren de backs het beste

deel. De halflijn was veel minder dan te

Antwerpen en leed onder het niet optreden

van Van Heel. In de aanvallijn waren de

twee vleugelspelers de gevaarlijksten. Adam

was de beste speler op het veld, doch was

wat te persoonlijk.

Onze aanvoerder Hoydonckx zegde na

den wetstrijd : «We waren naar Amsterdam

gekomen om te winnen, en we hebben

woord gehouden.

In het Hollandsche kamp was men niet

tevreden en M. Lotsy, Hollandsche selectieheer

oordeelde dat een match nul juister

zou geweest zijn.

De scheidsrechter, M. Ohlson, oordeelde

daarentegen dat-de besten hebben gewonnen.

Volgens hem zondigden de Hollanders aan

overdreven zelfvertrouwen.

TE HASSELT.

BELGIË B I - HOLLAND B 4

Na een ontgoochelende partij van ons elftal.

Deze beloftevolle wedstrijd waarvan zooveel

werd verwacht was in werkelijkheid

ontgoochelend. De Belgen geraakten maar

niet in zwier en de passende aansluiting

tusschen de spelers en de lijnen kon maar

niet gevonden worden. Het Hollandsch elftal

daarentegen sloot als een bus en speelde

heel wat vlugger en effectiever.

DE BELGEN SPELEN GELIJK EN VERLIE-

ZEN IN HOLLAND.

Zaterdag werden de tusschenstedenmatches

Amsterdam — Antwerpen en Rotterdam

— Antwerpen gespeeld.

De uitslagen waren :

Amsterdam — Antwerpen 2—2

(rust 2—2).

Rotterdam — Antwerpen 7—4

(rust 2—0).

WIELRIJDEN.

PARIJS - RIJSEL 265 KM.

Zondag had voor de 1 l e kers waren Barthelemy, Tommies, Aumerle

De aankomsten.

en Maillard.

Een eerste ontsnapping gebeurde reeds te

I. Lemaire, ten 4u. 27 min. 56 sec, d

Luzarebes, 't waren Wauters, Vervaecke,

147 km. in 4 u. 27 min. 56 sec. 2. Noterman

Ghesquière en Gabard die alras een voor-

op 5 lengten ; 3. Valentijn op Yi wiel ; 4

sprong van 500 met. namen.

Billiet in 4 u. 32 min. 58 sec. 5. P. Merten

op, 30 meter ; 6. Van Vlockhoven ; 7. Die

De koers was verder zeer bewogen en Jantus

; 8. Kemper Horemans ; 9. Mertens

Wauters wist op het gepaste oogenblik te 10. Tommies ; 11. Croon allen wiel inwiel

ontsnappen om eene schoone overwinning te 12. Roosemont op 50 meter ; 13. Verreyc

behalen.

ken in 4 u. 39 min.; 14. De Putter ; I

DE AANKOMST.

Van Grootenbruele.

I. JAN WAUTERS (Belg) de 265 km. in 't Was eene fel betwiste koers, waarvan

7 u. 23m.; 2. Gabard in 7 u. 26 m.; 3. E. de overwinning zeker aan den verdienstelijk

Decroix in 7 u. 27 m. 4. F. Vervaecke in sten, den besten renner van den dag toe

7 u. 30 m. ; 5. Kutzbach ; 6. Beckaert. kwam.

OMLOOP VAN MORBIHAN

VITUS LEMEIRE.

IN 2 RITTEN.

den gekenden renner uit St-Laureins.

1' rit : Lorient - Quineper,

Zaterdag werd de eerste rit betwist van

den omloop. Deze rit van Lorient naar Qui

neper, langs Plogastel. Pont Croix, was 2Ü7

km.

De aankomst.

1. LAPEBIE R. 207 km. in 5 u, 29 min.

2. Loyet Léon in 5 u. 32 min. 45 s. ; 3

Speicher G. in 5 u. 34 min. 33 s.; 4. Har

diquest L. ; 5. Tommies ; 6. Archambaud

7. Cloarec ; 8. Louviot ; 9. Van Tricht

10. Thallinger. in 5 u! 41 min.

2

Vitus is God dank van zijne ziekte genezen

en heeft toch wederom een paar koersen

mede gedaan. Niet tegenstaande hij de volle

krachten nog niet bezit heeft den jonge renner

toch moed en laten we met hem moed

louden en hopen we dat met den aanstaanden

zomer onze Vitus vele prijzen zal win-

Voor de uitslagen van de renners onzer streek

leest de uitslagen op de andere bladzijde.

DE RONDE VAN LIMBURG VOOR

BEROEPSRENNERS.

Eene schoone overwinning van Bonduel.

Onzen dorpgenoot Maurits Van Hyfte

heeft voor zijn eerste heroptreden op de

baan flink figuur gemaakt, doch wegens enkele

ongevallen kon hij geen goede plaats

bemachtigen.

De wegwijzer.

De wegwijzer gaat van St. Truiden langs

Landen, Gingelom, St. Truiden, Hasselt,

Asch, Brde, Leopoldsburg, Beeringen, St.

Truiden en 3 kleine ronden van 10 km.,

hetzij samen 180 km.

Uitslag.

1. Bonduel Frans, om 6 u. 24 m. de 180

km., in 5 u. 54 m.; 2. Alf. De Loor; 3.

Croon ; 4. Van Bruane ; 5. Verschueren ;

6. Gijbels ; 7. De Wolf ; 8. Roels ; 9.

Claes ; 10. De Smedt ; 1 1. Van Vlockhoven;

12. Muller ; 13. Van Loock ; 14. Leemans ;

maal de koeri 15. Sruyven ; 16. Vissers ; 17. Esser.

Parijs-Rijsel plaats waartoe de Fransche on- Beker clubs aan De Denderstreek.

afhankelijken en de Belgische beroepsren- DE GROOTE PRIJS VAN VILVOORDE

ners waren toegelaten.

VOOR BEROEPSRENNERS.

Velen onzer goede baankampioenen en

enkele Fransche renners van aanzien, had- De groote prijs van Vilvoorde, door de

den den oproep der inrichters beantwoord. Veloclub «Bon Vivant» ingericht, had Dins-

De koers ging over eenen afstand van dag wel wat beter weder kunnen treffen,

265 km. van Parijs langs Clermont, Bre doch haasten we ons te zeggen, dat, spijts

teuil, Amiens, Arras, met aankomst te Rijssel. enkele regenvlagen, in het begin, de belangstelling

doorgaans meer dan voldoende

De koers.

was.

Van de 124 ingeschrevenen verschenen De koers bedroeg 147 km., zijnde zes

Zondag morgen 97 deelnemers aan denmaal

de ronde Vilvoorde, Melsbroeck,

start.

Steenockerzeel, Perck, Elewijt, Hofstade

Tusschen de bijzonderste niet vertrek- Sempst, Eppeghem, Vilvoorde.

P rit : Quineper - Lorient langs Heinebout

en Locfiné, 261 km. had Zondag plaats

Ondanks het voortdurende slechte tweder

kende den tweeden rit een even groc

ten bijval als de vorige.

Lapebie, sterk door zijn enkele minute.

zoodat een groep zich te Lorient aanbood.

Speicher toonde zich de vlugste wijl Lou

yet opnieuw een 2 e TER RIVIEREN WIELERBAAN.

Ondanks het onzeker weder mocht he

bestuur eene te meer zich in eene talrijke

opkom t verheugen.

Bij "de voorstelling der aangeworven ren

ners, bekwam de vreemde ploeg het meest

succes.

Hier volgen de uitslagen.

Snelheid.

Iste reeks : 1. Pynenburg ; 2. Kaers

3. Linari ; 4. Haemerlinck ; Laaste 200 m

in 12" 1/5.

2de reeks : 1. De Ryck ; 2. Ronsse

3. Leducq ; 4. Blanchonnet ; Laatste 200 m

in 13".

Voor dat men met het tweede numme

van het programma begint is men verplich

om alle gevaar te voorkomen, de vochtige

plekken in de bochten droog te branden

wat geruimen tijd in beslag neemt.

Ronde tegen het uurwerk.

1. Kaers en Linari in 20" juist ; 3. Py

nenburg in 20" 1/5 ; 4. Haemerlinck in

20"4/5 ; 5. De Ryck in 21" ; 6. Ronsse in

21" 4/5 ; 7. Blanchonnet en Leducq in 22"

De renners Kaers en Linari evenaren dus

het pis'n-cord van sprinter-kampioen Sche

rens.

u

Daarna werden de koersen J6 - onder

broker-., daal* de pist te nat was.

Achtervolging; Maximum 5 km.

De Belgische ploeg bestaande uit Ronse

Hairifrlinck, Kaers en De Ryck, winnen met

60 rneiei o.j de vreemde ploeg Leducq, Linari.

Blanchonnet, Pyucnburg. Tijd 6 min

'2S


Uit Sleydinge.

Verslag der - algemeene vergadering

der Boerinnegilde.

Den Zondag 30 April had onze 2de

algemeene vergadering van -het jaar

plaats. 80 boerenvrouwen en meisjes

waren aanwezig. Ten 3 54 ure opent

de E. H. Pastoor de vergadering met

:het gebed. Na samenzang van het gildelied

verwelkomt Mevr. Huyghe,

voorzitster, de aanwezige leden. Ze

drukt den wenseh uit onze vergaderingen

altijd talrijk te zien bijwonen en

onderling samen te werken om onze

gilde meer en meer te doen bloeien.

Ze wenscht de leerlingen der snijschool

hartelijk geluk,om de prachtige

werken uitgevoerd tijdens den laatsten

leergang van snijkunde en ze spoort

de moeders ieyerigiaan hunne dochters

de avondlessen ,zoo veel mogelijk

te laten volgen ; want,.zegt-ze, naaien

is een der eerste factoren welke in,

een huishouden onontbeerlijk zijn en'

orde en spaarzaamheid teweeg brengen.

M. COUCdKE

NOORDZANDSTRAAT, 9, BRUGGE

— UURWERKEN — JUWEELEN —

GESCHENKEN

HUIS VAN VERTROUWEN

.f- HERSTELLINGEN —

Uit Zomergem

Zondag hield de Christen Middenstandsbond,

een Middenstandsdag,

met het doel de samenhoorigheid tusschen

de leden te bevorderen.

Te 8 uur was er een mis voor de

levende en afgestorven leden : ze werd

goed bijgewoond. Wat de algemeene

vergadering te I 0 uur betreft, een 50tal

aanwezigen was wat weinig. Doch

een Zondagvoormiddag, als moeder

vast zit in de keuken en vader met de

duiven speelt, is nu ook geen beste

Oude Stokerij

Philibert iran Hoorebeke

OPVOLGER : BDGARD TIJTGADT

Brugschestraat, SI, Eecloo. Tel. 124

Specialiteit der gekende Oude Eecloosche Genevers

«BESTEN» en «EXTRA»

Uit St-Laureyns

IN VRIJHEID GESTELD.

Op 8 April 1.1. werd den genaamden

Achiel De Vos, landwerkman, aange-

Uit Waarschoot

Na lezing van het verslag van vorige

zitting door de schrijfster deelt

E. H. Pastoor de leden mede dat op

Zondag I 4' Mei, deze die het begeeren

het Mariaspel in Evergem kunnen bijwonen

mits .bijtijds hunneJ aanvraag .te

doen aan de schrijfster. Hij geeft lezing

van den omzendbrief van Leuven

betreffende den Boerinnendag van 1 6 1 tijd. Daarbij vernamen we naderhand

dat velen niet gekomen waren, omdat

"

Mei a.s. gehouden te Oostacker en zet

alle onze leden

WAREGEM (BIEST). — 18 vertr.

I. Michiels ; 2. Dendauw ; 3. Deheedene

; 4. Windels ; 5. Van Acker ;

ze niet ingeschreven hadden voor

6. Furniere ; 7. Gallens ; 8. Vander-

t noenmaal.

beken ; 9. Jampér ; 10. Vermessen.

't Was nochtans de moeite waard, houden wegens diefstal eener somme

want, na een inleidend woord van denvan

450 fr. ten nadeele van zijn schoon

IN DE !?ONTEIN —

Voorzitter, Ing. Wille, heeft de heer broeder Aug. Pieters-De Vos, van de < Magazijn van Opgemaakte Mans

en Kinderkleederen. :-: :-: :-•

Volksvertegenwoordiger Dhavé een Wijk Boterhoek.

EUGEEN SAVAETE

zeer leerrijke voordracht gegeven over De raadkamer der Boetstraffelijke

Koopman Kleermaker

de ouderdomspensioenen. Buiten en Rechtbank te Gent deed hem geduren-

22, Wollcsti-aat, 22,

boven de technische bijzonderheden, de een maand in observatie stellen in

— BRUGGE —

Zelfde Huizen : —

die zeer interessant waren, hebben ons de spyciatrische zaal der Centrale ge- 24, Lippenslaan, Knocke a/zec

twee punten getroffen. Ten eerste, in vangenis te Gent, ten einde hem aati en Alf. Pieterslaan 85, Oostende

zijn inleiding wees hij erop dat de een geestesonderzoek te onderwerpen.

ïeverig aan in zoo katholieke menschen te veel in afge- Die observatie eindigde op 8 Mei en

groot getal mogelijk de .plechtigheden lijnde groepjes verdeeld zijn, en dat werd niet verlengd, en op bevel van

bij te wonen. E. H. Pastoor maakt van dit,schadelijlé is voor de groote katho- den prokureur des konings is betichte

de gelegenheid gebruik de aanwezilieke belangen. Dat is inderdaad zoo. dan ook in voorloopige vrijheid gegen

aan.te wakkeren de :\iaria's maand Cjr kunnen wel speciale, materieele besteld. wel te vieren, en ;indu-:i mogelijk dalang 2n te verdedigen zijn, doch de Die zaak zal dus eerstdaags haar begelijks

,iemand van de i huize ter ker- velschillende groepeeringen mogen slag krijgen voor de Boetstraffelijke

ke te gaan en de got' .• iensi i re oefe- nie; tegenover elkaar gezet worden.als Rechtbank te Gent.

ningen bij te wonen.

"-«il ca iiond, anders zullen ten slotte BEGIN VAN BRAND.

Daarna wordt het v. jord ver! ;c:\c de groote, algemeen katholieke be-

aan Mr. De Vos, afgevaardigde van langen er onder lijden. Hier hebben Vrijdag avond rond 8 ure was brand

Leuven, die zooals ai-. -,. l.o-u'igd op de leiders een schoone rol te vervullen ontstaan bij Arthur Willems. Seffens

de uitnoodigingen spreken ;:.1 tover en tevens een zware plicht. Komen zij daagde hulp op, en na korten tijd was

« Dieren voeding».

kort, dan komt scheuring men het vuur meester.

eraan te

Deze heer geeft eene gocJ door- overal dan zal later een lastige Er is slechts stoffelijke schade.

en

dachte, klare en schoone voordracht strijd moeten ingezet worden om de DUIVENNIEUWS.

over de voeding der huisdieren, waarin katholieken' weer samen te brengen.

hij bondig de volgende punten ont- *l~i v.-at z;il iatusschen de anti-gods-

I. Steyaert Cyr. ; 2. Van de Voorde

wikkeld :

dienstige vijand doen •?

Em. ; 3. De Vrieze ; 4. Rammelaere ;

1. Eenige bijzonderheden over de doel- tien tweede punt, waar spreker in den

5. De Rockere ; 6 en 7. Janssens ; 8.

matige voeding ;

loop van zijn voordracht meer dan

Engels ; 9. Boelens ; 1 0. Van de Voor-

2. Het doel der voeding, namelijk het eens is op terug gekomen, dat is op

de ; 1.1. Bral ; 12. Jongbloedt ; 13.

leven te onderhouden (onderhouds- den verderfelijken invloed van zoo-

Strymes ; 14. Van de Putte ; 15. Verrantsoen)

en een goede opbrengst in gezeid katholieke weekbladen, die den

wulst ; 1 7. De Neve ; 1 8. Van Hecke ;

melk, boter, vet, vleesch, groei enz. te geest van de menschen volstoppen met

20. Van de Kerckhove ; 2 1. Spillebeen

verzekeren (voortbrengsrantsoen). onrust en verdraaiingen van toestan-

Aug. ; 22. De Meulemeester ; 23 en

3. Algemeene samenstelling der voeden en gebeurtenissen, om te hunnen

2.4. Rodts i 25. De Vrieze ; 26. Strydeis

: eiwit, vet, koolhydraten en asch- profijt;; in troebel water te kunnen

bestanddeelen ; tevens wijzende op visschen ; «die de menschen politiek

hetgeen deze elementen elk afzonder- en christelijk verbeesten, zoodat ze

lijk in het dierlijk organismus voort- tot alles in staat geraken.» Hadden

brengen en dus noodzakelijk en in vol- we spreker voorop moeten zeggen hoe

doende hoeveelheid in hét voeder hier menschen met gezag en verant-

moeten aanwezig zijn.

woordelijkheid gevonden worden, die

Benevens de hooger vermelde 't Getrouwe durven bezigen om bepaal-

hoofdbestanddeelen ontwaart men in de personen ten onder te helpen, dat

allerlei voedsel stoffen die volstrekt on- Getrouwe dat in strijd is Tnct Vrun eimisbaar

voor het lev.ensonderhoud zijn gen ambt en hun heiligste principes.

en welke men vitaminen of edelstoffen

noemt. Zij hebben eene verbazend

ontzagelijke rol te vervullen bij het

groeien van het jonge dier. 't Is der-

halve van alle belang dat de dieren

steeds in hun voeder vitaminen in

voldoende hoeveelheid vinden.

Na nog enkele punten van practischen

aard te hebben aangeraakt

sluit de conferencier zijne zakenrijke

voordracht welke pp handgeklap wordt

begroet.

Onze E. H. Pastoor bedankt hartelijk

Mr. De Vos voor zijne klare en

zeer nuttige les en verzekert hem dat

onze boerinnen er nut zullen weten uit

te trekken.

Om te sluiten vergastten 2 leden

der jeugdafdeeling ons met eene kluchtige

tweespraak «Mie en Trien» tot

groot genoegen van al de aanwezigen.

Om 5^4 ure steenweg tijdens het spel, gevat door

den auto van heer Theunissen, van

GELUKKIG ONTSNAPT.

Glain.

Maandag voormiddag reed de heer Het .hoofd van het knaapje werd

G. Bultynck, uit Gent, met zijn vrouw door een der wielen letterlijk vermor-

en acht kinderen hier per auto uit de zeld, zoodat de ongelukkige kleine op

richting van Eekloo. Nabij de gemeenteschool

vloog opeens het linkerwiel af

met zoo'n geweld dat het in den tuin Aan de hand van zijn moeder veronge-

van de onderwijzerswoning terecht

lukt te Dormael.

kwam.

Zondagmorgen kwam de woonwa-

Gelukkig kon de autovoerder, dank

gen van 1 ruye te Dormael gereden uit

zij zijn matige snelheid, onmiddellijk

de richting van St. Truiden. Achter

en zonder, ongeval stoppen. Geen van

den wagen stapte de moeder met aan

de tien inzittenden had een letsel be-

de hand haar 6-jarig zoontje Jozef.

komen.

Uit Adegem

Door een auto, die uit dezelfde rich-

UITSLAG VAN DEN KOERS OP ting kwam gereden en gevoerd werd

Het triduum gepredikt door den BEKE. —60 KM. — 41 VERTR. door Charles Baillu, .uit Luik, werd

gunstig gekenden Pater Van Linden 1. Verselder ; 2. Tjolyn ; 3. De- plots het knaapje gevat en ten gronde

Redemptorist, is goed gelukt. Zondag rnuynck ; 4. Depoorter ; 5. Crappé ; geslingerd. Het was op slag dood.

morgen zat heel de middenbeuk der 6. Debooser ; 7. Janssens ; 8. Wybo ;

kerk vol met jongelingen en jonge 9. Van Meenen ; 10. Demeyer. AVONTUUR VAN VIJF ONGEdochters,

die nieuwe krachten en ve$-

WENSCHTE VREEMDELINGEN.

schen moed kwamen putten bij Jesus

in de H. Eucharistie.

Zaterdag morgen werden vijf bnge-

Heel den dag regende het en toch WAAROM NOG PACHTEN ? wenschte vreemdelingen van Brussel

werden alle toebereidselen gemaakt Indien ge eigenaar kunt worden van naar de grens gebracht en door de gen-

om de feestelijkheden aan den Hoecke een huis met wat meer te betalen dan darmerie te Quiévrain op Belgisch

uw pacht en dit met maandelijksche

te doen plaats hebben.

grodgebied gezet. Onder hen bevond

stortingen in 10, 15 en 20 jaar.

Tot 2 Yi u. stonden bijna al de

zich de Franschrnan Boulenger Fern.,

Voorbeeld : voor een huis van

sluizen van den hemel open, zoodat 50.000.— fr. zoudt u te betalen heb- 30 jaar oud ; de Hongaren Pecher Jul.,

ben, terugbetaling van kapitaal en

men het niet aandierf de schoone groe-

24 jaar en Kalapeck Jean, 50 jaar ;

intrest inbegrepen :

pen in den stoet te laten gaan. Zoo kon

de Yugo-Slaaf Cuenic Yvan, 36 jaar

in 10 jaar 467,50 fr. per maand

de groep O. L. Vr. der Engelen, nl.

en de 22-jarige Pool, Szperka Michel.

in 15 jaar 337,50 fr. per .maand

O.L.V. omgeven door 20 engelen en in 20 jaar 275,50 fr. per maand Denzelfden namiddag reeds werd

de groep O. L. Vr. Koningin der Maag- Voor inlichtingen zich wendt n tot : hunne aanwezigheid gemeld te Thulin,

den! (hier waren er 28) niet meegaan.

eene gemeente nabij Quiévrain. Zij be-

Architekt L. CROMHEECKE

Eindelijk hield het op met regenen

vonden zich in de statie dier gemeente

MARKT, 30, MALDEGEM

en onder dreigende wolken, trok een

waar zij een reiskaartje hadden geno-

godvruchige menigte op naar den

men voor Halle.

Hoecke. De Fanfare van Adegem

Ongelukkig voor hen bevond zich

mes ; 27. Van de Voorde ; 28. Baute opende den stoet en speelde enkele Uit Lembeke daar ook de rechterlijke opziener M.

R. ; 29. Van Hyfte ; 30. De Vos ; goed uitgevoerde «Marchen», ; nadien

Martel, die per telefoon den heer Del-

Baute ; 32. Overmeire ^ 33. Ver- kwam de Vrouwelijke Jeugd en de

PAARDENKOERSEN.

rivière bijzonder commissaris bij de

beke ; 34. Bral ; 35. Rodts ; 36. Ram- schoone hosanagroep in prachtige en Op Zondag 1 4 Mei (sluiten der ker- rechterlijke opdrachten te Bergen, vermelaere

; 37. Van der Sikkel ; 38. bonte kleedij. Zij vormden de eeremis) Draf- en Vluchtkoersen, met meer wittigde. Deze zond vier zijner man-

Claeys ; 39. Turpyn.

wacht rondom de beeltenis van O.L.V. dan 4000 fr. prijzen en prachtigen beschappen naar de statie.

van Altijddurenden Bijstand. Nadien ker. De koersen gaan door onder toe- Heer Martel zonder zich te doen

De kleeding

kwam de Geestelijkheid en het volk. zicht van het verbond der beide Vlaan- kennen nam plaats in hetzelfde rijtuig

maakt wel

Aan de kapel gekomen heeft Z. E.

ders, om 3 ure namiddag, op den hypo- als de vijf ongewenschte landloopers,

de man \... -* -kk-Deken De Timmerman de kapel gedroom

der hoogte van d'Heide. die bij hunne aankomst te Bergen niet

weinig verwonderd opkeken dat ze

MOTSEN, HOEDEN, HEMDEN, wijd. Dan heeft Pater Van Linden met UITSLAG VAN DEN VELOKOERS zoo plots hunne schoone reis zagen ein-

dan kon spreker die personen niet COLS, CRAVATTEN, ENZ.

zijn machtige stem een roerende aan- VAN DINSDAG.

digen en als logistgasten naar het ge-

schooner veroordeeld hebben. Doch Beste merken ! Laagste prijzen !

spraak gedaan tot het volk. Als thema

nu is het spontaan gebeurd, gevloeid

had hij gekozen : ten allen tijde zijn

32 Renners namen het vertrek voor vang te Bergen gevoerd werden.

HUIS CAESTECKER

uit de ondervinding van den volksver-

de menschen in moeilijkheden geweest,

dezen 60 km. koers.

Philipstockstraat, 18, Brugge

tegenwoordiger, die weet hoe storend

en ook ten allen tijde heeft O. L. V.

1. Willems (Lembeke) ; 2. Tjolyn, CHINEES VAN 256 JAAR

de geestverwarring, geschapen door

van Altijddurenden Bijstand hare hulp

Eekloo ; 3. Buysse (Bouchaute) ;

OVERLEDEN.

demagogische bladen op de groote UIT ST-LAUREINS EN OMSTREKEN

verleend aan hen, die vol betrouwen

4. Verselder (Waarschoot-Beke) ; 5.

katholieke zaak inwerkt, en 't is er

tot haar kwamen. Hebt dus in alles en

Claeys (Ursel) ; 6. Neyt (Bassevelde) HIJ ZAG ER UIT ALS EEN MAN

Geen enkele onafhankelijke startte

de gelegenheid te vragen aan hen die

altijd volle betrouwen in haar. Komt

7. Sta (Bouchaute) ;'8. De Vuysdere ; VAN 70. — ZELDZAME PLANT

deze week om reden der groote ver-

meenen hun persoonlijken haat op

hier in deze kapel bidden en uw lief en

9. Beirnaert ; 10. De Muynck ; 11. WAS ZIJN VOEDSEL.

plaatsing en het slechte weder.

«alle» manieren te mogen uitwerken,

leed uitspreken.

Crappé.

Li Tsjing-joen, een bekend kruid-

Bij de Juniors behaalde Armand

des te schooner om ! Dat geeft ons

De heele menigte zong het lied van

De 2 premies werden ook gewonnen kundige, de oudste man van China en

Lambert van Oostwinkel een schitte-

wat ze zullen doen als ze, met hun

O. L. V. van Altijddurenden Bijstand

door Willems.

waarschijnlijk van de geheele wereld,

rende overwinning te Ingelmunster en

veroordeeld Getrouwe, (dat ze in den

en met een goed uitgevoerd muziek-

is Zaterdag op 256-jarigen leeftijd

komt nu meteen te bewijzen dat hij

grond van hun hart afkeuren) den

stuk eindigde deze godsdienstige plech-

zonder tegenslag of breuk ook kan

Uit Oostburg overleden. Li Tsjing-joen, die in 1677

wolf voorgoed in den schaapstal zullen

tigheid.

werd geboren, heeft verscheidene echt-

winnen ; ei( heeft hij wat «sprint» te-

hebben gebracht ? Of geldt hier een kort hij kan zooveel te harder rijden ;

Nadien-ging het volk naar de aan- Goed nieuws voor onze sportmangenooten gehad. Hij heeft 70 klein-

variante op de spreuk : Liever Turksch hij mag gerust bij de beste «fondmantrekkelijkheden

; de eenen gingen naar nen. Ja, er is goed nieuws.

zoons en kleindochters. Zijn jongste

dan Paapsch ?

nen» worden gerekend.

het marionettenspel, waar gewillige Men is hier bezig met een prachtigen achterkleinzoon is 70 jaar- oud.

De 'Voorzitter dankte den spreker

jongens van Eekloo eenige volksstuk- velodroom aan te leggen. Alles zal er Li Tsjing-joen zag er uit als een man

Armand, jongen, doe zoo voort, tot

om zijn schoone voordracht niet alken,

ten beste gaven ; anderen gingen modern ingericht worden.

van 70 jaar. Hij heeft zijn lang leven

groot genoegen van uw talrijke sup-

sloot de vergadering leen, maar ook omdat hij is een woest

zich verfrisschen in de opgeslagen tent De ligging is prachtig, net in den toegeschreven aan het eten van een

porters.

met het gebed en iedereen toog huis- werker voor de katholieke zaak.

en veel anderen nog gingen verras- kom der gemeente. Het werk zet snel zeldzame plant, waarmede hij zich ge-

Te Bossuyt kwam Alfred Verhaege

waarts weltevreden en voldaan. Te 1 uur zaten 40

singen visschen, enz. Allen gingen zich door en het bestuur hoopt einde dezer voed heeft.

personen aan vanSleidinge vijfde en zal in 't korte

tafel voor een lekker noenmaal bij

toch eenige oogenblikken verlustigen maand de wielerbaan of velodroom te

wel eens zegevieien. Moed Fred !

VLAAMSCHE KERMIS. Raym. Van Raemdonck. De vriend

bij Uilenspiegel. « Ik moet hierbuiten, kunnen openen.

Te Waerloos waren Achiel Dolie-

Raymond had er op gepast en alles

of ik lach mij een breuk » werd er ge- Later melden we er wel meer over.

Den 25 Mei (O. L. H. Hemelvaart)

slagers en Danneels, beiden van As-

was op zijn beste. Als ge weet dat

zegd.

en den Zondag nadien 28 Mei, wordt

senede, wederkeerig vierde en zesde.

Smed Lippens erbij was, dan weet ge

Zoo werden de uren aangenaam,

door de Koninklijke Fanfaren «lever

Ook twee die, er nooit ver afzijn.

ook dat er tranen gelachen werden om

plezierig en deftig doorgebracht, dank

& Eendracht» eene Vlaamsche Ker-

Bij de beginnelingen was Theofiel

SCHRIKKELIJK ONGEVAL

de lollekens van dien Meester - vertel-

zij de welwillende en onbaatzuchtige

mis ingericht.

Schoonackers derde te Adegem (Apler

! Onder 't maal kondigde de Voor-

medewerking van velen.

TE ANTWERPEN.

Deze wordt gegeveiy in den heerlijken

pelboom). Batslé van Adegem was

zitter voor einde Juli een bezoek aan

Ook den besten dank aan de Eer-

lusttuin van Mevrouw W° L. De Reu,

tweede. Beiden reden een mooie koers.

EEN 85-JARIGE VROUW DOOR

de haven van Gent aan:

waarde Heeren Geestelijken, de acht-

Weststraat, (100 meters van de statie)

Te Lembeke was Willems profeet in

EEN TROLEYBUS DOODGEREDEN. Koopers van Autos

Dank zij onzen dienstvaardigen heer

bare voorzitster en de leden van het

en daar '^dezelfde inrichters van de

eigen streek en kwam midden 'n stort-

Zaterdagvoormiddag rond 10 uur,

Alfons Liffer zullen we kunnen varen

Comiteit.

Vlaamsche Kermis van voor twee jaar

bui schitterend alleen toe. Maurice,

deed zich nabij den Luchtbal, aan de Wilt gij goed en voordeelig be-

tot in Terneuzen.

Giften voor het versieren binnen de

er aan werken, mag men verzekerd

proficiat en houd er de pees maar op.

fabrieken van de General Motors een diend worden in uwen aankoop

zijn dat het feest ten minste zoo schit-

Alles samengenomen is de dag goed

kapel worden met dank aanvaard bij

Tjolyn van Eekloo won den sprint

vreeselijk ongeval voor.

of herstellingen ; wendt u dan bij

terend, zal zijn als toen.

afgeloopen en de proef is voldoende

E. H. Cornelis, onderpastoor, alsook

op acht man, op 'n prachtige wijze.

De 35-parige vrouw Lucia Beqzaga, den officieelen Ford-Agent uwer

Programma.

geslaagd, om op dien weg voort te

bij juffrouw L. Verstrynghe, voorzitster

Verselder van Waarschoot was der-

van Italiaansche afkomst, die verbleef streek, waar gij de echte stukken

gaan.

van heti Comiteit.

25 Mei O. L. H. Hemelvaart.

de maar scheen op 't laatste een beetje

in de Molenstraat nr. 3, te Eckeren, — kunt bekomen.


Om 2 ure optocht uit Sanderushuis

moê, maar zulks gebeurt in de beste fa-

reed per fiets van de Wipbrug naar de VQI TUREN IN ALLE

Maandag was 't al versiering in de

met de populaire reuzen en hunne

milies en men kan niet altijd winnen. Uit Watervliet Chevroletfabrieken. Een trolleybus die MODELLEN V. 8 en 4 C.

Diepe Straat : sparrekens, jaarschrif-

kleine volgelingen, alsmede met de

Schoonackers brak zijn frein en had

den dienst verzekert tusschen de Lonten,

vlaggen, bloemen, verlichting !

KERKDIEF AANGEHOUDEN.

LAATSTE MODELLEN

deelnemende muziekmaatschappyen.

naderhand nog bandbreuk. Hij was

denstraat en de Wipbrug reed achter

Al ter eere van August Teerlinck en

Verleden week was in de kerk van

Om 4 ure concert door de Fanfaren

nog bij de leiders na drie vierde van

de wielrijdster, die op zeker oogenblik

— CAMIONS 2 en 3 TON —

zijn vrouwe, die 50 jaar met elkaar

Bassevelde tot drie maal toe gestolen

«De Eikelkransn Oost-Eecloo.

den koers.

den zijweg wilde oversteken en daarom Alles in de beste voorwaarden.

lief en leed hebben gedeeld. De gebu-

geworden uit de offerblokken.

Om 6 ure concert door de inrichtende

Valere Demeyer van Bassevelde had

links zwenkte. De voerder poogde nog Ook altijd voorzien van goede

ren halen er eere van,, en de jubilaris-

De dader van deze. diefstallen werd

muziekmaatschappij Koninklijke Fan-

verleden week een ergen val gedaan,

door spoedig remmen het ongeval te occasie - voituren en camions.

sen zullen zeker geroerd zijn geweest

thans aangehouden. Het is de 27-jarige

faren «lever & Eendracht»,

waarbij hij zich erg bezeerde. Daar-

voorkomen, maar de bus was reeds te VRAAGT DEMONSTRATIES.

door zooveel blijken van genegenheid.

schildersknecht Ernest Speliers. Vol-

's Avonds yuurwerkstukken op den

door kon hij niet aanzetten verleden

dicht genaderd en de vrouw werd ten

Te 9.30 'uur werd een plechtige

gens zijn eigen verklaring zouden hem

vijver als voorsmaak van het groot

week maar hoopt heden Zondag ge-

gronde geslingerd. De ongelukkige ver- BIJ

dankmis opgedragen, waarna ont-

deze diefstallen slechts 55 frank heb-

vuurwerk den Zondag avond.

reed te zijn om in Eekloo te starten.

dween onder de wielen van het zware

vangst op 't gemeentehuis, 's Avonds

ben opgebracht.

voertuig en werd op afgrijselijke wijze FIRMA DE WAELE

28 Mei.

te 8 uur bracht de Koninklijke Harmo- Allerlei nieuwsjes.

Hij werd overgebracht naar het ge- de beenen gepletterd. Wanneer men

Om 2 ure optocht als Donderdag. nie St. Cecilia een puike serenade aan Een bericht van de velodroomberechtshof te Gent, om er onderhoord haar ter hulp snelde was zij reeds over- Garage Ford

Om 3 ure concert door de Koninklijke de gevierden. Tusschenin de muziekstuurders luidt dat Th. Schoonackers te worden door den onderzoeksrechter leden.

Fanfaren «Tijd & Vlijt» Waerschoot.

Nieuwstraat, 55,

stukken namen de Voorzitter der Har- na 22 Mei a.s. Junior zal worden en van het parket.

Het lijk der vrouw werd naar het

Om 5 ure concert door de Koninklijke monie, heer André Claeys, en de heer goed zijn man zal staan.

Speliers had slechts een vijftal maan doodenhuis der Korte Dijkstraat ge- MALDEGEM

Fanfaren «St. Cecilia» Evergem. Apotheker Van de Weghe, namens de De onafhankelijken Verstuyf Cyr. den de gevangenis verlaten. Hij wordt voerd.

'a Avonds prachtig kunstvuurwerk. geburen, het woord, om de jubilaris- en Martens Ger. rijden heden Zondag tevens verdacht een zeker.aantal op- De h. politieofficier Vanderhaegen

Op de Vlaamsche foor allerlei aantreksen te huldigen en nog vele jaren van te Waelhem (Mechelen) in den velolichterijen te hebben gepleegd te gelastte zich met het onderzoek en ver- Motocyclisten

kelijkheden, waaronder nieuwe radio- geluk toe te wenschen. Ze waren zedroom. Veel succes zulle, mannen, en Eekloo.

wittigde het Parket.

Voor aankoop van uw Motos

concerten.ker

de tolk van de talrijke aanwezi- doet ze maar eens lustig draaien.

Velorust met waarborg.

gen niet alleen, maar van alle inwo- Vitus Lemeire, Debbaut en waar-

KINDEREN SLACHTOFFERS vraagt het geprezen Merk :

VOOR DEN AANKOOP

Ingang 1 fr.

ners van Zomergem.

schijnlijk ook wel Deprest, rijden te

VAN VERKEERSONGEVALLEN. — SAROLEA —

van uw horlogien en juweelen, alsook

Woensdag ging de meisjeszondag- Scheldewindeke. Met belangstelling voor de herstelling ervan, wendt u in Zevenjarig knaapje vermorzeld nabij Lage prijzen en beste condities,

school met een 100-tal leerlingen op zien we het verloop te gemoet.

— volle vertrouwen tot het huis —

Luik

bij den Hoofdagent :

MEETJESLANDERS ABONNEERT U OP DEbeêvaart

naar Scherpenheuvel, langs De juniors Lambert, Verhaege en JOS. DE COSTER-DE MAN Op 't kruispunt der rue Bons Bu- FIRMA M. DE WAELE

< GAZET VAN MALDEGEM i MecheleW en Leuven. Boven het gods- de knappe Hollandsche renner Declerk MARKT MALDEGEM veurs en rue Ferrer te Saint Nicolas. Nieuwstraat, 55, Maldegem.

DE KATHOLIEKE VLAAMSCHE STRIJDER dienstig doel is er op zoo'n reis heel zullen op 25 Mei een omnium be- — RECHTOVER DE LINDEN — nabij Luik, werd de 7-jarige Albert

VAN DE TOEKOMST wat te zien en te leeren.

twisten in den velodrom te Maldegem.'

Proces, bij het overloopen ven den

More magazines by this user
Similar magazines