12.09.2013 Views

december - t Havenpypke

december - t Havenpypke

december - t Havenpypke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

· 'G IJ 'L 'fl

Doarpsblêd foar Wytgaerd


GEKOMEN

Aan de Brédyk nummer 2i5 (Oenema state) hebben zich

gevestigd de familie Henk en Joseé Jakobs-Mögelin met

hun beide kinderen Allard (14) en Petra (12).

Dhr.Jakobs is huisarts te Leeuwarden en zij zijn

afkomstig van de Emmakade aldaar.

VER T ROK KEN

De fam.Jelle en Lies de Jong-Visser is verhuisd van

Hegedyk 19 naar hun nieuwe woning in Wirdum aan de

Sjouke van der Kooistrjitte 41.

De fam.H.de Breed-Brakelé is vertrokken van Meekeshof

35 naar Kubaard.

VER H U lSD

Het postadres van mevr.J.Wiersma te Leeuwarden is

voortaan Tjotterstraat 288, 8937 AS te Leeuwarden.

De familie Jan en Marijke Terra-Bonthuis te Oosterwierum

is verhuisd naar Skourrehofwei 4, 9021 CE.

De familie Wiebe en Willy Lageveen-Schuurman is

verhuisd van Reigerstraat 5 naar de Jol 3,eveneens

te Grouw. Postkode 9001 JB.

De familie Anne en Mea Hoekstra-Siemonsma is van

Meekeshof 25 verhuisd naar Arnold Cathstrjitt& 3.

Postkode 9089 BW.

Marc Martin en Geeske Elzinga ZlJn ook verhuisd en

wonen nu: 27 Avenue Aviateur, Huens 1330,

Rixensart in België.

3


GEBOREN

4

Op 21 oktober j.l. Marijke, dochter van Bennie en

Jitske Jongbloed-Visser, Lapedyk nummer 2.

Van harte gefeliciteerd.

o VER LED E N

Op 16 oktober j.l. is te Sneek onverwacht overleden

onze oud-dorpsgenote Botsje van der Zweep-van der Meer.

Zi j was sinds 1971 weduwe van Kees van d er Zweep.

Zij bereikte de leeftijd van 76 jaar.

Op 25 oktober j.l. is zeer onverwacht overleden onze

dorpsgenote Geertsje Terpstra-Bosma, echtgenote van

Ebe Terpstra van Meekeshof 75. Zij werd bijna 80 jaar.

De betrokken families wensen wi j sterkte en vanaf deze

plaats onze oprechte deelneming.

HUWELIJK

geen

HUW E L IJ K S J U BIL E A

Op 25 november j.l. waren Haaije en Hillie Dijkstra­

Wildering 30 jaar getrouwd. Hun adres is Westerparkstraat

43 te Leeuwarden.

Op 6 december j.l. waren Tonnie en Corrie Wevervan

der Werf, Tjissema nummer 9, 12i jaar getrouwd.

En op 18 december j.l. was de famllie Gauke Borger­

Hoekstra, Matt.van Pellicomstraat 16 te Leeuwarden,

45 jaar get rouwd.

Aan alle drie genoemde paren onze gelukwensen.

ZIE KEN

Bij deze feestdagen denken we speciaal aan mevr.Dowma,

Mevr.Schaafsma,dhr.J.de Ruiter en Cora Damhuis.

Allen veel sterkte toegewenst.


KOL LEK T E S

De kollekte van de Nierstichting heeft in Wijtgaard

f 851,- opgebracht.

En de kollekte voor de vrouwenraad Friesland f 141,­

Hartèlijk dank aan alle gevers en kollektanten.

NIEUWE ABONNEE' S

mevr.J.Galama-Hoogeterp

Robert en Jellie H.Boersma-Bijlsma

12 Rue Da's Quillies, Noirchain, België

mevr.Bertha Bijlsma-van Dijken,

Lekkumerstraat 19 8922 BD Leeuwarden

Detlef en Bettie H.Bach-Bijlsma,

Dotingastate 28, te Leeuwarden

DAN K BET U I GIN G

Namens het stichtingsbestuur wil ik via It Havenpypke

iedereen bedanken, die op wat voor manier dan ook

heeft meegeholpen dat we op 5 en 6 november j.l. zo'n

geweldig geslaagd openingsfeest hebben gehad.

Tevens vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor

alle kado's, bloemstukken,bloemen en felicitaties.

Praktisch iedereen in het dorp heeft spontaan meegedaan

dit feest te doen slagen. Nu alle drukte voorbi j

is en iedereen z'n eigen" stekkie" in het dorpshuis

heeft gevonden, hoop ik dat jong en oud veel plezier

mag beleven in dit prachtige gebouw.

Met elkaar zullen we er voor moeten zorgen dat alles

in een zo goed mogelijke staat blijft verkeren.

Ik ben er zeker van dat u dit ook wilt en wens u allen

veel ontspanning en plezier in "De 'rwirre".

namens de stichting

Dorpscentrum Wijtgaard,

L.Damhuis,voorz.

5


voetverzorging

BUORREN 32 Tel.: 1518

o wij behandelen likdoorns,ingegroeide

nagels en andere voeteuvels

o voor vermoeide voeten hebben wij

steunzolen of een aangepast voetbed

o elastieken kousen leveren wij

via de ziekenfondsen

vloerbede kki n9

Hoe had u het gehad willen hebben?

WOL, KATOEN, NYLON of VINYL

Vraag vrijblijvend advies.

w. JORNA

Ook voor: Matrassen, Dekens en

Donsdekbedden. Gordijnen, vitrages,

tafelkleden.

Haedstrjitte 49 , Roordahuizum,

Tel: 05660 -1826


ustieke en met liefde ontworpen meubelen.

Zij ademen een sfeer uit die volkomen aansluit bij

onze nostalgische tijd.

Let echter behalve op de sfeervolle stijl ook op de

onwaarsch/ïnlijk verfijnde afwerking.

hamer.lma bv

woninginrichting schrans 104 leeuwarden

rn

DO


REKEN MAAR NA,

KWALITEITSTEXTIEL

BIJ

VOORDELIGER

ANDELA

SCHRANS 145 LEEUWARDEN tel: 058 - 124993


van der V E '5

VAMOR RIJ - INSTITUUT

Instr.: Sj. v.d. Woude,

Jac. Algerasingel 53,

Wirdum,

tel: 1944.

* trekkers met of zonder veiligheidscabine.

* variërend van 40 tlm 120 pk.

LES IN: SIMCA

FORD

FIAT en

OPEL.

meer kwaliteit voor minder geld.

* vrijblijvend alle inlichtingen.

w.u. Hoekstra

v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel: 05106-216


SUPER DORPSMARIKT

Greate Buorren 9 Wirdum

tel. 1396 (Annex POSTKANTOOR)

M eekeshof 1 Wytgaard

tel. 1707 (Annex DROGISTERIJ)

U WEET HET TOCH?

Kopen in onze super

dorpsmarkt betekent:

SUPER: Kwaliteits­

goederen voor een

scherpe prijs.

S-I. BOONSTRA moedelijk-vriendelijk

DORPS: onderons - ge-

MARKT: Daar is van alles

te koop waar maar vraag

Ook voor naar is voor Uw dagelijkse

. levensbehoeften.

VERF EN LAK

HANS DE RUITER

v-VERSE PRODUKTEN

en

G -GOEDKOPER

Tevens het adres waar U een

staalboek kunt halen voor een

rol behang naar Uw keuze van

Goudsmit·Hof sneBe service's

BRENGT DE WINKEL BIJ U THUIS


Eltsenien goede

krystdagen

winske en in

soun 1983

fan

Kobi en Julius

van d er Haring

en bern

Al it alde is foarbij,

alles begjint wel' op 'e nij.

Wij winskje jimme dêrom ta, in goed en lokkich nijjier,

Gosse en Tini Hoekstra

sjoch sa.

Saakje, Hans en Foekje Zwart winskje alle Wytgaerdsters

en aId Wytgaerdsters folIe 10k en seine yn 1983 ta.

Het bestuur van

Meindert en Alie Rinsma-Bijlsma de Stichting

van Rinsma's Slagerij Dorpscent rum

Nieuwstad 19 Leeuwarden Wijtgaard

("De Twirre")

wenst allen

in het licht

van de

aktiviteiten

wensen alle vrienden en bekenden

een gelukkig nieuwjaar

voor ons

dorpscentFum

een heel

sportief 1983

toe.

19


Het rijtuig, getrokken door Friese paarden maakt een rondrit door het met vlaggen

versierde dorp. In het rijtuigv.l.n.r.: mevr. de Vries, wethouder/loco burgemeester

Gijs de Vries, mevr. Jo Galama, Gerrit Jongbloed en Bertus Damhuis.

De schoolkinderen maken zich gereed om bij de ingang van het gebouw een lied te

zingen voor de gasten en het publiek.

21


Wethouder de Vries staat klaar om de vlag voor het eerst in top te hijsen bij het dorpscentrum.

Naast hem ceremoniemeester Henk Nota. Met de bloemen in de hand, mevr.

de Vries, daarnaast naar rech ts mevr. Jo Galama, mevr. Hettinga, Monique Tekstra en

de heren van Kollenburg, Gerrit Jongbloed en Bertus Damhuis. Achter de wethouder

is nog juist Durk Roorda te zien.

Achter de bestuurstafel tijdens de receptie: v.l.n.r.: Gretha Hofstra, Jo Galarna, mevr.

Jongbloed, Gerrit Jongbloed, Bertus Damhuis, Tinie Damhuis, mevr. de Vries, wethouder

Gijs de Vries, Durk Roorda, Cor van KoUenburg en Thijs Hofstra.

22


Voorzitter Damhuis ontvangt één van de vele aangeboden kado's; een koperen bel voor

de bar in de foyer.

De ploeg van de Tafeltennisvereniging in aktie bij het touwtrekken tijdens de Zeskamp

op de tweede openingsdag. We zien hier v.l.n.r.: Jan ten Hoove, Annie Andringa, Robbie

Galama, Corrie Wever en Gerry Luijben in aktie.

23


K E R K DIE N S TEN ti jdens de F E 1!: S T :0 A GEN

Vrijdag 24 december Kerstnachtmis om 23.30 uur

Zaterdag 25 december Eerste kerstdag om 9.30 uur

Zondag 26 december Tweede kerstdag om 10.00 uur

Woensdag 29 december Geen doordeweekse viering

Vrijdag 31 december Avondmis om 19.30 uur

Zondag 2 januari Nieuwjaarsmis om 10.00 uur

Celebrant tijdens deze feestdagen is Pater Sjoerd Minnema

In het parochieblad KONTAKT van de maand november j.l.

lazen we het volgerlde 3tukje onder de titel Huisbezoek:

"Beste parochianen,

We zijn alweer beland in de maand november.

Een maand waarin iedereen in verwachting is•••.•.. !l

Het artikel is ondertekend door Broeder Titus. We hopen

maar dat hij straks de geboortestroom kan bijhoudent

Ook uit het parochieblad:

Een veehouder had de volgende tekst in zijn" stal

hangen:

"De Heer zag ons werken en zag ons zweten"

"Dan zag Hij ons salaris. Hij draaide zich om

en weende bitter".

25


GARAGE

J.BRINK5MA

BUORREN 31 TEL. 1307

CARROSSERIE - PLAATSCHADE - SPUITERIJ

Steeds in voorraad: Gebruikte auto's

diverse types - alle prijsklassen

Ook leverbaar: ALLE TYPES NI EUWE AUTO'S

UW ADRES VOOR

klompen

zweedse muilen

klompschoenen

Garantie en Financiering.

TAXI

J. LIEZENGA

BUORREN 35

TEL. 2416

verf en verfwaren

schaatsen

noren

laarzen


Kerstbijvoegsel "It Havenpypke"

Dorpsblad voor Wijtgaard

December1982

de PAUSELIJKE

ZOUAVEN

van WIJTGAARD

door

H. NOTA

-.


Reeds de volgende dag vertrok hij naar Rome.Een oproep in

alle landen deed spoedig de vrijwilligers toestromen.Veel

jongemannen uit de oudste en edelste geslachten van België

en Frankrijk snelden naar Rome. Het korps dat door deze

vrijwilligers werd gevormd kreeg de naam van "Tirailleurs

franco-belges". Tot kapitein van het korps werd benoemd

Baron Athanase de Charette en met het kommando werd belast

graaf de Becdeliévre,een van de aanvoerders uit de Krimoorlog.

Becdeliévre was speciaal belast met de organisatie

van de "Tirailleurs franco-belges". Aanvankelijk droegen

de tirailleurs een uniform dat geleek op de Franse jagers,

maar dat was te warm voor het Italiaanse klimaat.

Becdeliévre ontwierp een eigen uniform. Hij werd hierbij

geïnspireerd door het uniform dat gedragen werd door de

Zoeaven van de Kabylen uit Algiers. Dat Zoeavenkorps was

het beste onderdeel van de Franse troepen. Na een persoonlijke

audientie bij Pius IX bleek de paus direkt voor het

nieuwe uniform gewonnen. Onmiddelijk kregen toen de

"Tirailleurs" de nieuwe naam van "Zouaven" (of Zoeaven).

Nauwelijks begonnen aan de organisatie van het nieuwe leger

stond het voor de moeilijke taak het leger van koning Victor

Emanuel, dat van Noord Italië naar het zuiden trok, aan de

grenzen tegen te houden. De bevelhebbers rekenden op de

hulp van de Franse troepen in Italië. Napoleon 111 had immers

de pauselijke regering schriftelijk de verzekering

gegeven een inval in de Kerkelijke Staat niet toe te laten.

Maar vermoedelijk speelde Napoleon eer. Judas rol want hij

gaf aan de Sardiniërs verlof om de Kerkelijke Staat binnen

te rukken. ("Doe het, maar doe het vlug"). Door het uitblijven

van de Franse steun geraakte het leger van de

zouaven in een hinderlaag. Bij de plaats Castelfidaro kwam

het op 18 september 1860 tot een treffen. De pauselijke

zouaven boden met 5000 man heldhaftig tegenstand aan de

33000 goed bewapende vijanden. Het werd echter een volledige

nederlaag voor het pauselijk leger. Maar deze nederlaag

vestigde de roem van de zouaven die nu een legendarische

moed aan de dag legden. Hun generaal wist met 80 ruiters

dwars door het Sardonische leger heen te slaan om zo Ancona

te bereiken, in de hoop deze zeehaven voor de paus te

behouden.

4


Ingrediënten:

2 zakjes gist

1 i kop warm water

30

EET SMAKELIJK (14)

"worstenbroodjes"

verzorgd door

Riet Luijben-van Grinsven

i kop warm water

3 eetlepels suiker

1 eetlepel zout 2 eetlepels vet (boter)

6 á 7 koppen bloem gehakt

Los de gist op in i kop warm water. Meng daarna 1i kop

water + suiker + zout + vet (boter) + 3 koppen bloem in

het opgeloste mengsel gist.

Strooi daarna zoveel resterende bloem bij, totdat een

goed kneedbaar deeg ontstaat.

+ 10 minuten kneden.

Mengkom afdekken (met bv. theedoek) en + 1 uur op warme

plaats laten rijzen.

Deeg uitrollen en ! 12 deeglapjes van maken.

12 worstjes rollen van gehakt (met zout,peper en nootmuskaat

naar smaak).

De worstjes gehakt in de deeglapjes leggen en afgedekt

+ 1 uur laten rijzen.

De broodjes insmeren (alleen de bovenkant) met boter

of gesmolten boter.

Bakplaat in voorverwarmde oven zetten eL + 20 minuten

laten bakken. (250 graden).

Daarna de broodjes uit de oven nemen, insmeren met boter

en af laten koelen.

Eet u smakelijk. Riet Luijben

Het volgende recept zal worden verzorgd door mevr.

Rina Bakker-Kuipers uit de Arnold Cathstrjitte.


IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN

voor vakman en amateur

• Tuinartikelen * Huisvlijt- en

* Deurkrukken doe - het - zelf artikelen

* Sloten * Gaas

* Elektr. gereedschap

IJZERHANDEL " DE LEP"

Kl.ENGELMOER

SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEL.: 058-124685

SCHRANS

De BOER Tel. 058 - 125853

OP NO. 17 OP NO. 19

lEGO - JUMBOSPEllEN BRABANTIA

PlAYMOBll - TRIX SOlA

FISCHER TECHNlK TIGER

FlEISCHMANN lEERDAM

BARBY - MINISTECK

"AI RF IX" bouwpakketten

B.K.

TOMADO

MOULINEX


Alle kinderen van leden beneden de 18 jaar hebben nu vrije

toegang. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij bode

Teake Haringsma of één van de bestuursleden.

De noren welke onder de aanwezige leden bij de jaarvergadering

werden verloot kwamen in het bezit van Sibbele van

der Meer. Deze schonk ze direkt terug met het verzoek

hiervoor een goede lamp voor de baan aan te schaffen. Het bestuur

waardéerde deze schenking in het bijzonder en

gaat hier naar handelen. Na de sluiting is er nog een

poosje gezellig gekaart bij Durk onder met een hapje en

drankje.

Namens het bestuur

G.Roorda, sekr.

Voor het huren van (incidentele) zaal akkomodatie in het

dorpscentrum "De Twirre" kunt u vanaf heden uitsluitend

,terecht bij de beheerdster,

mevr.F.van Daalen-Beers,

Arnold Cathstrjitte 5,

telefoon 2727

IndieD u haar thuis niet kunt bereiken,probeert u het dan

op het telefoonnummer van het dorpscentrum zelf en dat

nummer luidt: telefoon 2600

Het korrespondentie-adres van het dorpscentrum blijft

hetzelfde en wel:

Buorren 28,

telefoon 1981

het bestuur

33


OVERZICHT AKTIVITEITEN VANAF 1-10-82

U hebt van ons nog tegoed de aktiviteiten van de stichting

vanaf bovengenoemde datum tot en met de officiele opening

van ons dorpscentrum. Vanaf het januari nummer van dit

dorpsblad krijgt u voortaan alleen maar een verslag van

de belangrijkste punten uit de bestuursvergaderingen.

Zo blijft u tenminste op de hoogte wat er allemaal over

en voor ons dorpshuis wordt besproken en beslist.

4-10-82 Eerste oplevering van het gehele komplex. Na deze

oplevering was er een gezellig samenzijn in Hotel de Oude

Schouw, ons aangeboden door de direktie van de aannemer.

5-10-82 Vergadering van het Dagelijks bestuur ten huize

van H.Nota.

5-10-82 Bestuursvergadering van de Stichting in het café.

Er wordt gesproken over de huurprijzen,huurovereenkomsten

en de pachtovereenkomst.

Vanaf deze datum is de heer Watze Roorda als adviseur van

de Jeugdclub opgenomen in het bestuur.

5-10-82 De pachtovereenkomst wordt getekend door mevr.

F.van Daalen-Beers en de heren L.Damhuis en H.Nota.

6-10-82 Vergadering van de werkgroep opening ten huize

van de sekretaris.

7-10-82 Bespreking van het Dagelijks bestuur met de heren

Bijkerk en Blaauwbroek van Sport en Recreatie, aldaar.

8-10-82 Door een aantal vrijwilligers wordt een nood-tegel

pad aangelegd van het sportveld naar het nieuwe gebouw.

12-10-82 Instruktie van dhr.Kamphuis, insp.Lich.Opv. aan

afgevaardigden van korf en volleybalclub i.v.m. het gebruik

van de toestellen.

12-10-82 Kasoverdracht van dhr.D.Elzinga aan dhr.H.Jorna.

Vanaf deze datum fungeert dhr.Jorna als penningmeester e"

is zodoende opgenomen in het Dagelijks bestuur.

13-10-82 De heren Jan.A.Jorna en J.v.d.Haring zijn bereid

gevonden te assisteren bij het opzetten van de boekhouding.

34


11 tm. 15-10-82 In deze week zlJn de was en kleedunits en

de sportzaal officieus in gebruik genomen door de clubs.

18-10-82 Vergadering van de werkgroep opening ten huize

van dhr.H.Jorna.

12-10-82 Vergadering van de werkgroep inrichting ten huize

van mevr.T.Andringa-de Vries.

19-10-82 Vergadering van het TIagelijks bestuur (thans dus

bestaande uit 4 personen)

20-10-82 Vergadering van het stichtingsbestuur in het café.

Er wordt gesproken over een tussenbalans, de klokuren, een

erfafscheiding en de op handen zijnde opening.

21-10-82 Bespreking van de heren H.Jorna en Th.Hofstra met

de financieële adviseurs Jan A.Jorna en J.v.d.Haring.

25-10-82 Vergadering van de werkgroep opening. Tevens aanwezig

voorzitter TIamhuis en de fam.van TIaalen. TIit i.v.m.

de opening van ons gebouw.

26-10-82 Bespreking van de heren van Kollenburg en v.d.Veer

van de SKOL met de sekretaris aangaande de afwikkeling bij

de opening en de publiciteit naar buiten toe.

27-10-82 Vergadering van de werkgroep opening ten huize

van de heer Hofstra. Onderwerp: het draaiboek.

31-10-82 Informele bijeenkomst van het TIagelijks bestuur

met hun echtgenotes met de heer en mevrouw van TIaalen in

de foijer van "TIe Twirre".

1-11-82 Opening van de bar in de foijer .Alle bestuursleden

aanwezig. Namens het bestuur biedt dhr .Nota

de familie van TIaalen een bloemstuk aan.

2-11-82 Bestuursvergadering van de Stichting in het café.

TIeze vergadering is uitsluitend gewijd aan de opening en

het daarbij behorende draaiboek.

3-11-82 Bespreking van sekretaris Nota met wethouder-loco

burgemeester G.de Vries op het Stadhuis. TIe gang van zaken

bij de opening wordt doorgenomen.

5-11-82 Officiele opening van ons dorpscentrum door wethouder

loco-burgemeester G.de Vries. Aanwezig! 200 gasten.

Ceremoniemeester H.Nota. TIe wethouder hees voor het eerst

de vlag in top voor de hoofdingang van ons gebouw.

Er werd een receptie gehouden, open huis en bezichtiging.

6-11-82 Spellendag met veel publiek,optreden van de skotsploeg

uit Hindeloopen en een druk bezochte dans/feestavond.

35


Na de zeer geslaagde openingsdagen was op 15 november nog

een laatste vergadering van de werkgroep "opening".

Alle werkgroepen zijn nu inmiddels opgeheven. Zij hebben

fantastisch gewerkt.

Het Dagelijks bestuur komt nu regelmatig bijelkaar om de

lopende (en vaak dringende) zaken af te handelen. Daarbij

moet wel eens direkt worden beslist. Regelmatig vinden nu

de vergaderingen van het stichtingsbestuur plaats (dus met

alle bestuursleden). Die eerste vergadering was op 2 december.

Er werd gesproken over de subsidieaanvragen en een

terugblik op de openingsdagen.

De eerstvolgende vergadering van het stichtingsbestuur is

op 5 januari 1983.

namens het bestuur

H.Nota,sekr.

REKTIFICATIE

In het vorige nummer van It Havenpypke (no. 70) stond een

foto van een retraite in Amersfoort uit het jaar 1949.

Daarbij was vermeld dat ook Durk Ypma op de foto voorhJam,

doch dit bleek niet juist te zijn. Van mevr.H.van der Werf

en dhr.D.Ypma jr. ontvingen wij de mededeling dat deze

persoon Maurits Zeinstra moest zijn.

Hartelijk dank voor deze korrektie.

Ook werd nog gemeld dat de laatste man rechts op dezelfde

foto vermoedelijk Mebius Hettinga van Warga kon zijn.

Waarvan akte.

Tevens werd door de redaktie twee foto's van een tweetal

onbekende dames geplaatst met het verzoek ons de namen

op te geven. Daar zijn we nog steeds niet achter,alhoewel

gemeld is dat de dame rechts wel eens Anke van Balen-Janse

kon zijn,maar zekerheid daarover hebbeL we niet.

Kan het ook zijn dat deze dame in de Bljlsma's familie

voorkomt? Gaarne reakties.

36


(WlStu dat?)

wist U

dat de lantaarn voor het huis van haar oma n.iet meer

brandde?

dat daartoe Nadine Welagen een brief schreef naar Frigas

met het verzoek dit te verhelpen!

dat Frigas dit inmiddels heeft gerepareerd.

dat Jan de Bruin opnieuw een reis naar Polen heeft

gemaakt en

dat hij daarvan inmiddels heelhuids is teruggekeerd.

dat leerling-stratemakers alle trottoirs en voetpaden

in de nieuwbouw van ons dorp onder handen hebben

geüomen.

dat daardoor alle kuilen en gaten zijn verdwenen.

dat dit wel een kompliment is aan het adres van de

stratemakers en hun opzichters.

dat het niet toegestaan is met auto's naar ons dorpscentrum

"De Twirre" te ri jden!

dat gewexkt wordt aan een definitieve oplossing voor

dit probleem en

dat daartoe ook overleg met de Gemeente dient plaats

te vinden.

dat het er naar uit zal zien dat er een inrijverbod

geplaatst zal worden of

dat de toegang wordt afgesloten met een slotpaal.

dat voor invaliden en bejaarden een uitzondering op deze

regel geldt.

dat dit al weer het laatste boekje van dit jaar is.

dat van het dorpscent rum "De Twirre" al een zeer druk

gebruik gemaakt wordt.

dat ten zuidèn van dit dorpscentrum ook nog drie nieuwe

woningen zullen worden getouwd.

dat daarvoor inmiddels een vergunning is verleend.

dat we u de beste wensen doen toekomen voor het nieuwe

jaar!

37


ustieke en met liefde ontworpen meubelen.

Zij ademen een sfeer uit die volkomen aansluit bij

onze nostalgische tJïd.

Let echter behalve op de sfeervolle stijl ook op de

onwaarschijnlijk verfijnde afwerking.

hamer.lma bv

woninginrichting schrans 104 leeuwarden


Ik heb geen probleem met het Engels meer en op school

red ik me goed. De scholen zijn gemakkelijk omdat ze geen

onderscheid maken tussen niveaus. Er is natuurlijk niets

loos met kinderen die niet zo goed leren kunnen en kinderen

die het wel goed kunnen, maar hier gooien ze iedereen,

van BLO tot Atheneum op één school. Ze kunnen ook niet

anders,want als iemand gewelgerd wordt, wordt dit direkt

beschouwd als discriminatie.De mentaliteit is hier dus wel

heel anders. Je kunt hier iedereen voor de onnozelste

dingen voor de rechter slepen en een schadevergoeding eisen.

Zoals bijv. een meisje een schadevergoeding eiste van een

fabrikant die beloofd had dat in elk pak chips een speelgoedbeest

zat. Zij kreeg er niet één en kreeg direkt

een schadevergoeding.

De leerlingen zitten hier allemaal bijelkaar (er zlJn natuurlijk

wel wat niveaus, A,B,C, maar dit is niet een erg

groot verschil). De BLO leerlingen moeten echt hard leren

en de Atheneum kinderen doen hun werk en gaan voor de rest

letterlijk slapen of ruien de klas op. De lagere niveaus

doen gezellig mee en zij leren dus zo ook niets.

Er is ook een groot drugs en alcoholgebruik tijdens school

en er is een bepaalde groep die na de lunch altijd high

of dronken op school komt. Omdat de drinkleeftijd 21 jaar'

is, worden er veel stiekeme feestjes georganiseerd met

drank en drugs, waar je heel "cool" (geweldige jongen) bent

als je binnen een half uur dronken bent.

Niet iedereen doet dit natuurlijk, je hebt uiteraard ook

een groep die zich rustig houdt, maar dit zijn de "zuurtjes"

Zodra je in college komt, dit is een vervolg school, dan

begint het pas echt serieus te worden. Het schoolsysteem

is dus wat eigenaardig. De meeste Amerikanen,' hebben hele

vaste standpunten en overdreven voorzichtigheid.

Ze vertellen hun kinderen bijv. niets over sex,zodat veel

meisjes van 14,15 jaar in verwachting zijn en ze vertellen

hun kinderen altijd: "Ja, doe dat maar als je 18 bent".

Dus veel dingen doen ze stiekumen als ze 18 zijn weten ze

niet meer hoe ze zich moeten gedragen.

In andere dingen is Amerika veel beter, zoals bijvoorbeeld

in techniek en de ruimtevaart.

40


DE JUISTE OPLOSSING

VAN UW BESTEDINGEN

LIGT BIJ UW

PLAATSELIJKE

M I D DEN STA N D

Kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL:

1. Slanke 5 hoofddeksel 9.

titel (afk.) 10. boom 11. nieuw

(voorvoegsel) 12. ring van

bloemen 14. geur 15. half

16. persoonlijk voornaamwoord

17. selenium (chem.

symbool) 18. ijverig 21. vertegenwoordiger

23. Amsterdams

Peil 25. ingenieur 26.

delfstof 29. meisjesnaam 31.

tap 32. Japanse munt 33.

strafwerktuig 34. bevel 35.

regelmaat 36. neep.

2

0

0

3 10

4

5

6

7 I,

8

C 101

0

-

D I1

0

__ 0

VERTICAAL:

1. Rijksdaalder 2. sleeën 3. vorstin 4. meisjesnaam

6. een zekere 7. parool 8. zware

hamer 13. voormiddag (afk.) 14. overblijven

16. erfelijkheidsdrager 19. ijzerhoudende

grond 20, werpstrik 22. verdieping

24. worm 27. rondhout 28. snelle hap 30. slot

31. beroep. .

Woordraadsel

In de cirkel eindigt het eerste woord

en begl nt het tweede. Welk woord

vormen de letters In de cirkels?

1. Rustig; slank

2. sprekende vogel; strijd tussen volken

3. optisch hulpmiddel; jaargetijde

4. roversgezelschap; dier

5. aanschouwen; dichterbij

6. reuzeslang; werelddeel

7. rekening; bijzonder

8. familielid; soort kraai.

43

CapyrigM Jok...


In het hart van Friesland

Als grootste bank in deze provincie rekent de Friesland Bank het ook tot

haar taak de ontwikkeling van deze provincie mede te stimuleren

Dankzij het feit, dat steeds meer particulieren uit alle lagen der bevolking

hun spaargeld bij deze bank hebben gedeponeerd, kunnen talrijke

industrieën, overheidsinstellingen, culturele organisaties, ziekenhuizen.

woningen etc door haar worden gefinancierd. U doet daarom goed een

rekening te openen biJ deze regionale bank. waar men de Friese

verhoudingen kent en bereid is plaatselijke en provinciale belangen te

dienen.

Friesland Bank

uweigen bank

Vestigingen in de gehele provincie.

IY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!