Download File - Magazine VSI info

vsimagazine.weebly.com

Download File - Magazine VSI info

Vereniging Senioren ING

Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012

Over de splitsing van

Pensioenfonds ING

Kennis maken met

kunst en cultuur

via de Vrije Academie

Wij het werk,

zij de eer


2

Inhoud

03 Van de voorzitter

04 Van de Pensioencommissie

05 Uit de regio Rotterdam/Zeeland

06 Van de commissie SEB

07 Prachtig boek over historische veerboot

08 Van de Deelnemersraad

09 Kennismaken met kunst en cultuur

via de Vrije Academie

10 Wij het werk, zij de eer

12 De blauwe bus in museum Het Schip

13 Bankdirecteur nu chauffeur rolstoelbus

14 Uitstapje: Rust, stilte en toch nijver

15 Commissies en Regio’s VSI

16 400 jaar betrekkingen tussen Turkije,

Nederland en Nationale-Nederlanden

17 Column Guus Rood

17 VSI-leden en vrijwilligerswerk

17 VSI-tjes Vraag en Aanbod

18 Nieuwe leden VSI

18 Ledengrafiek

19 In Memoriam

20 Website

20 Volgende VSIinfo

20 Contact VSI

20 Colofon


Van de voorzitter

Waar gaat het heen met de VSI? 2012 is een jubileumjaar voor onze VSI, maar ook

een jaar waarin de gepensioneerden procederen tegen ING. ING wordt opgesplitst,

het pensioenfonds wordt opgesplitst, dus wordt de VSI…??

V Dit nummer verschijnt midden in de feestelijke

bijeenkomsten vanwege het tienjarig bestaan van de VSI.

Elke regio heeft zijn best gedaan om er wat leuks van te

maken en ik vind het grappig om te zien dat het zeven

totaal verschillende bijeenkomsten zijn geworden.

Echt ING: eenheid in verscheidenheid. In de vorige VSIinfo

heeft u de verschillende programma’s mooi aangekondigd

zien staan. Regio Brabant/Limburg had de langste voorbereidingstijd:

die was al vele jaren bezig om de Floriade

in te richten. Net op tijd klaar voor ons jubileum.

Toch zitten we ook midden in de uitspraken over de

indexatie van onze pensioenen. Het gaat langzamerhand

over heel veel geld: 360 miljoen euro die ING niet heeft

willen betalen in de afgelopen jaren. De gepensioneerden

missen daardoor ruim vijf procent aan koopkracht.

Er lopen diverse processen tussen diverse partijen.

De behandeling wordt iedere keer uitgesteld. Ik merk

ook dat de spanningen oplopen; dus wordt het tijd dat

er duidelijkheid komt. Voor het einde van dit jaar weten

we meer!

We horen regelmatig dat “niemand” in Nederland meer

indexatie krijgt. Dat is wat overdreven. Maar een feit is

wel dat heel veel grote pensioenfondsen het niet kunnen

betalen. De dekkingsgraad laat dat niet toe. Het is goed

om nog eens even scherp te hebben dat bij ING niet het

pensioenfonds, maar de werkgever zelf de indexaties elk

jaar behoort te betalen. Dus de dekkingsgraad van het

fonds is bij ons dus niet of minder belangrijk. Het gaat

om ING zelf!

Wat ook steeds dichterbij komt, is de splitsing van ING

en de splitsing van het pensioenfonds. Razend ingewikkelde

projecten waar ING heel veel tijd en geld mee kwijt

is, terwijl Brussel en de toezichthouders stevig meekijken.

En ook wij kijken bij de splitsing van het pensioenfonds

en de invoering van de nieuwe pensioenafspraken

indringend mee. Het moet zorgvuldig gaan, met behoud

van zoveel mogelijk rechten. Deze splitsingen zijn echter

onafwendbaar. Dat heeft ook gevolgen voor de VSI.

Dus heeft het bestuur van de VSI aan de regiobesturen

gevraagd hoe zij over de toekomst van de VSI denken.

Elk regiobestuur gaat daar zelf over na denken; daarna

komen ze bijeen onder leiding van Ad Beers (zelf ook

regiovoorzitter) om een advies op te stellen voor het

Algemeen Bestuur. Ik vind dit inderdaad een onderwerp

waarin de stem van de leden (dus van de regio’s) heel

belangrijk is. Hoe willen de leden verder als bank en

verzekeraar echt uit elkaar gaan? We hebben alle tijd

om daar rustig met elkaar over te praten, maar midden

volgend jaar moet de richting wel duidelijk zijn (hoopt

uw voorzitter).

Zelf heb ik gewerkt bij WestlandUtrecht, bij Nationale-

Nederlanden en bij ING Bank. Ik krijg wel eens de vraag

wat de leukste tijd was. Moeilijke vraag. Deze drie

bedrijven hadden een heel verschillende cultuur; dat was

wel erg grappig en leerzaam om mee te maken.

Maar bij WestlandUtrecht heb ik de spannendste tijd meegemaakt.

Begin tachtiger jaren kwam dit bedrijf in heel

zwaar weer: veel spanning en veel ontslagen. Ik moet wel

vaak aan die tijd terugdenken als ik nu bij ING ben: echt

zware tijden voor onze oud-collega’s! Maar wat bijzonder

was: de sfeer bij de collega’s die het destijds “overleefd“

hebben destijds was ijzersterk. Het was ons gelukt om de

moeilijke tijd door te komen en we gingen er weer voor.

Met alle teleurstelling die we als gepensioneerden bij ING

voelen, hoop ik dat dit bij ING in de komende tijd ook

zo zal gaan: een sterke overlevings- en vechtcultuur om

weer leuke nieuwe dingen te doen.

Tot ziens op de diverse regiobijeenkomsten:

als landelijk bestuur hopen we dat u er van

geniet. Ik herhaal het aan het slot van ieder

voorwoord: laten we genieten van de

mooie momenten. Pluk de dag!

Leonard

van der Hoeven

e-mail: vsivanderhoeven@live.nl

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 3


Van de Pensioencommissie

Deze zomer is een nieuwe Cao voor de

bankmedewerkers afgesloten tussen ING en

de vakbonden; de verzekeringsmedewerkers

hadden al een nieuwe Cao. Beide Cao’s gaan

per terugwerkende kracht in per 1 januari 2012

en lopen tot 31 december 2014. In deze bank-Cao

zijn ook afspraken gemaakt over het pensioen.

4

V Voor ons is van belang dat, als er een besluit tot

dividenduitkering wordt genomen (wat afgelopen jaren

niet is gebeurd), onze pensioenen tevens geïndexeerd

gaan worden. Of uw pensioen al in 2013 geïndexeerd

wordt, is nog erg onzeker, de communicatie hierover is

onduidelijk. Zeker is dat de prioriteiten van ING liggen

bij het afbetalen van de schuld aan de staat en bij het

verhogen van het eigen (kern)kapitaal. Wij hebben al

via onze website aangegeven dat wij uiterst ongelukkig

zijn met deze afspraken voor de toekomstige indexatie:

gepensioneerden op één lijn stellen met kapitaalverschaffers

heeft niet onze voorkeur.

Status van de splitsing

Er komen twee pensioenfondsen: één voor de bank

en één voor de verzekeraar. Het is de bedoeling dat

er zowel voor de bank als voor verzekeren één nieuw

fonds komt voor de nieuwe pensioenregeling en één

(bestaand) fonds waarin de opgebouwde rechten voor

de gepensioneerden, slapers en actieven zijn ondergebracht.

Het pensioenfondsbestuur neemt met betrekking

tot de splitsing van het huidige fonds (in een

bank- en een verzekerdeel) geen overhaaste beslissingen,

omdat het duidelijk moet zijn dat beide onderdelen

de lopende verplichtingen financieel kunnen nakomen.

Inmiddels heeft een aantal van u in de afgelopen

maanden een brief van het Pensioenfonds gekregen,

waarin u werd meegedeeld of uw pensioen bij

Verzekeren wordt ondergebracht of bij de Bank.

Pleidooi gerechtelijke procedure

Wanneer u dit leest, zijn op 11 september voor de

rechtbank in Amsterdam de pleidooien gehouden van

SCAPING, het Pensioenfonds en ING. In deze openbare

zitting hebben alle partijen hun standpunten, die van

te voren schriftelijk bij de rechtbank waren ingediend,

mondeling toegelicht en heeft de rechter aanvullende

vragen kunnen stellen. Dit is de laatste stap met schriftelijke

stukken in deze fase van de procedure. Zie onze

website en die van SCAPING voor actueel nieuws.

Nieuwe plannen van minister Kamp

Nu het later ingaan van de AOW door het parlement

is aangenomen, is de kans aanwezig dat, wanneer u

dit leest, minister Kamp aan de Tweede Kamer nieuwe

voorstellen heeft gedaan met betrekking tot pensioenen.

Dan gaat het bijvoorbeeld over de rekenrente, die

belangrijk is om de verre toekomstige financiële verplichtingen

te kunnen vaststellen van pensioenfondsen

en verzekeringsmaatschappijen. Maar ook over het

besturen van pensioenfondsen en over het middelen

van dekkingsgraden over een langere periode.

Experts hebben over deze zaken uitgebreide discussies.

Daar komt nog bij dat ook uit Europa extra regelgeving

over onze pensioenen wordt verwacht. Voor het Pensioenfonds

ING hebben deze maatregelen maar een

beperkte uitwerking; er geldt immers een bijstortingsverplichting.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte.

Indien u over het pensioen vragen heeft of opmerkingen,

aarzel dan niet en stuur een email naar onderstaand

mailadres.

Theo de Graaff,

secretaris VSI Pensioencommissie

e-mail: theo.de.graaff@gmail.com


Uit de regio Rotterdam/Zeeland

Nieuwe rubriek op website

Op de website van de regio Rotterdam/

Zeeland (te bereiken via www.vsi-info.nl)

is enige tijd geleden een nieuwe rubriek

“Leden voor Leden” geopend.

Dit is een rubriek waar leden aan andere

leden hun verhaal kunnen vertellen of hun

kunstwerken kunnen presenteren.

V Lees hierna bij "Mijn Verhaal" en bij "Mijn Kunst"

een nadere toelichting. Op deze manier willen wij

heden en verleden levend houden en onderlinge

contacten naar aanleiding daarvan stimuleren.

Inmiddels staan reeds enkele verhalen op de website.

Mijn Verhaal

De rubriek “Mijn Verhaal” biedt aan leden de gelegen-

heid hun verhaal te vertellen. De herinneringen die zij

hebben aan een bepaald jaar of een bepaald voorval

in hun werkzame leven bij ING, NN, NMB, Postbank,

RVS, VV, TU, AZ, WUH, etc. Iedereen kan daarvoor

zijn/haar bijdrage, liefst met foto’s, in digitale vorm

toesturen aan de webmaster hvdsteeg@cs.com.

Ook is gedacht aan de leden die liever iets vertellen

over wat hen vandaag de dag bezighoudt. Zij kunnen

in deze rubriek hun verhaal kwijt over een bijzondere

hobby of andere activiteiten (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk)

die zij willen delen met oud-collega’s.

Bij inzending graag vermelden: uw naam en uw

voormalige werkrelatie met ING (bedrijfsonderdeel,

werkzame periode en zo u wilt uw laatste functie).

Mijn Kunst

De rubriek "Mijn Kunst" biedt aan leden die een be-

paalde kunst beoefenen de gelegenheid afbeeldingen

en beschrijvingen daarvan te publiceren en eventueel

te koop aan te bieden. Hierbij wordt gedacht aan

verschillende kunstvormen, zoals: schilderkunst,

tekenkunst, beeldhouwkunst, fotokunst, maar ook aan

gedichten en proza. Aanlevering moet plaatsvinden

in digitale vorm aan de eerder genoemde webmaster.

Bij inzending graag vermelden: naam kunstenaar, titel,

jaartal, formaat, gebruikte technieken en prijs (indien

te koop). Tevens wordt u gevraagd uw voormalige

werkrelatie met ING aan te geven.

Beoordeling of inzendingen die al dan niet op de

website worden geplaatst, is voorbehouden aan de

webredactie. Ook kan in overleg met de inzender

besloten worden het verhaal in te korten. Hierbij een

oproep: Schroom niet en vertel ons uw verhaal of laat

ons genieten van uw zelf gecreëerde kunstuitingen.

Kijk ook eens op de site van de gepensioneerdenvereniging

van Shell (www.voeks.nl) bij de rubriek

“Kunst” tot welk resultaat dit kan leiden.

Hillard van der Steeg

(webmaster regiosite Rotterdam/Zeeland)

foto bij verhaal

over opening

computercentrum

NN 1972

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 5


Van de commissie SEB

Preventie in de gezondheidszorg (deel 3)

Dit is al weer het derde artikel over het onderwerp ‘preventie in de

gezondheidszorg’. De boodschap die wij willen uitdragen is, dat iedereen

zo bewust met zijn of haar gezondheid moet omgaan dat onnodig gebruik

van zorg wordt voorkomen. Dit kan door preventief te handelen, door een

gezonde leefstijl te hebben en als er iets aan de hand is, trouw een therapie

te volgen en mee te werken aan herstel. In feite niet meer en niet minder

dan zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je welzijn.

6

V In de vorige uitgave van VSIinfo is de nodige aan-

dacht besteed aan de positieve invloed die bewegen

heeft op uw gezondheid. Het spreekt voor zich dat je

er niet bent met alleen maar bewegen. Er komt meer

kijken voordat je spreekt van een gezonde leefstijl.

Eten en drinken zijn van invloed, maar ook uw gewicht

en de sociale contacten die u heeft. Deze keer

richten wij ons op het (over)gewicht en ons voedsel.

Overgewicht

Wellicht heeft u het zelf bemerkt: u stopte met werken

en prompt kwamen de kilo’s erbij. Een andere

manier van leven, een ander (werk)tempo, wat meer

genieten van alle geneugten en bijna ongemerkt ontwikkelt

zich het bekende buikje. Een ongezonde plek

voor lichaamsvet. Wilt u voor uzelf eens vaststellen of

er sprake is van overgewicht (of ondergewicht, want

dat kan natuurlijk ook), ga dan naar de BMI-klok op

www.voedingscentrum.nl. Vul uw lengte en gewicht

in en u ziet of uw gewicht op peil is. BMI staat voor

de Body Mass Index. Dit is uw gewicht in kilo’s gedeeld

door uw lengte in meters in het kwadraat.

U kunt het dus zelf berekenen, maar die BMI-klok

is wel makkelijk!

Wordt u op oudere leeftijd een paar kilo te zwaar en

wilt u serieus met uw gezondheid omgaan, dan moet

er iets gebeuren. Doet u dat niet dan ondervindt u,

soms op een sluipende manier, steeds meer ongemakken.

U wordt minder mobiel, suikerziekte ligt

op de loer en u wordt in uw dagelijkse activiteiten

belemmerd. Niet leuk, zeker niet wanneer u nog zo

graag als vitale ‘oudere’ door het leven wilt.

Voedsel

Wat kunt u er aan doen? Bewegen, maar wel langzaam

opbouwen en op een verantwoorde manier.

U weet inmiddels dat een half uur bewegen per dag

de maatstaf is. Gewoon lekker bewegen om fit te

blijven. Daarnaast en het is bijna een open deur:

verantwoord eten. Vergeet de eenzijdige diëten.

U scoort in eerste aanleg vaak hoog, maar vervolgens

valt u weer terug. Beter is om de voedingsrichtlijnen

voor senioren te volgen. Op www.voedingscentrum.nl

staan de hoeveelheden die passen bij uw leeftijd.

Op die site vindt u ook de zogenoemde Schijf

van Vijf. Deze schijf laat zien welke basisvoedingsmiddelen

er zijn.

Wat verder nog te doen?

• Breng variatie aan. Door afwisseling in uw

eetpatroon aan te brengen, krijgt u gemakkelijker

alle voedingsstoffen binnen. Uiteraard eet u geen

te grote porties. Te veel energie is nu ook weer

niet nodig.

• Gebruik minder verzadigd vet en gebruik niet

te veel zout.

• Eet volop groente en fruit.

• Drink veel: de stelregel die algemeen wordt

gehanteerd is tenminste anderhalve liter vocht

per dag. En ja, alcohol kan heel lekker zijn,

maar wordt in dit kader niet bedoeld.

• Zorg er voor dat u voldoende vitamine D en B12

binnen krijgt. Vitamine B12 houdt het zenuw-

stelsel gezond en u helpt bloedarmoede te

voorkomen. Vitamine B12 zit alleen in dierlijke

producten, zoals melk, melkproducten, vlees,


vleeswaren, vis en eieren. Met vitamine D wordt

het verlies van botmassa verminderd. Vitamine D

wordt geleverd door de zon en zit, in beperkte

mate, in bijvoorbeeld vette vis. Voor vrouwen

boven de 50 en mannen boven de 70 wordt

geadviseerd extra vitaminetabletten (10 mg per

dag) te nemen.

Er valt nog veel meer te vertellen over de wijze

waarop u door te letten op uw gewicht en op uw eten

en drinken kunt bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Als bronnen voor dit artikel hebben wij gebruik gemaakt

van de betrouwbare informatie op

www.voedingscentrum.nl en www.ikkiesbewust.nl.

Neem eens de moeite om die sites te raadplegen en

de gegeven adviezen in de praktijk te brengen.

Het helpt u ongetwijfeld (verder) op het juiste pad.

Succes!

Jan Pouw,

commissie Sociaal Economisch Beleid

Boek

Prachtig boek

over historische

veerboot

Vlak voor de zomer vond op

Terschelling de officiële presentatie

plaats van het boek ‘ms Friesland’,

“Koningin van de Waddenzee”,

geschreven door ons eigen VSI-lid

Bert van Heukelom.

V Na bijna twee jaar van research, interviews en overleg met onder

meer de eigenaar van het schip, met vormgeefster, drukker, uitgever en

sponsors kwam het boek van de persen. De eerste exemplaren werden

overhandigd aan twee voormalige kapiteins van voor velen deze bekende

veerboot.

Veel VSI-leden die tussen 1956 en 1988 voor vakantie vanuit Harlingen

naar Terschelling of Vlieland gingen, moeten zich deze prachtige boot van

rederij Doeksen herinneren. Nu maakt de boot, met Bert van Heukelom

als regelmatige vrijwilliger aan boord, al tien jaar deel uit van de

zogenoemde “historische driehoek” in West-Friesland. Het schip

onderhoudt van maart tot en met november de veerdienst op het

IJsselmeer tussen Enkhuizen en Medemblik.

De huidige eigenaar had al heel lang de wens om de historie van dit schip

en de mensen die met haar hebben gevaren op schrift te stellen. Na wat

aarzelingen besloot ons VSI-lid de uitdaging aan te gaan, uiteraard met

behulp van enige deskundige mensen onder wie de hoofdredacteur van

VSIinfo. Met persoonlijke verhalen van oud-opvarenden gecombineerd

met het veelal historische beeldmateriaal, krijgt de lezer een prachtig

tijdsbeeld van meer dan een halve eeuw 'ms Friesland'.

“We zijn trots dat de geschiedenis van dit schip nu is opgetekend en

bewaard blijft voor de toekomst”, aldus Paul Melles, directeur van

Rederij Doeksen.

Het boek van 100 pagina’s kost slechts

€ 12,50 en is te koop aan boord van het

schip dat afgemeerd ligt aan Tritondam 5,

1601 GT Enkhuizen. Het is ook te bestellen

via de website www.msfriesland.nl

of via email info@msfriesland.nl; dan

komen er wel € 5,00 verzendkosten bij.

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 7


Van de Deelnemersraad

Over de splitsing

van het Pensioenfonds ING

Zoals al eerder bekend is gemaakt, zal vanaf 1 januari

2014 de opbouw van de nieuwe pensioenen

volgens de nieuwe pensioenregeling plaatsvinden

in twee nieuwe fondsen. De tot 31 december 2013

opgebouwde rechten zullen achterblijven in het

huidige pensioenfonds.

8

V De werkgever heeft het fonds verzocht het huidige

pensioenfonds te splitsen in een Bank- en een Verzekeringspensioenfonds.

Het bestuur van het fonds dient

daarover nog een besluit te nemen. Het bestuur heeft

aangegeven daarbij o.a. de volgende toetsingscriteria

te hanteren: adequate financiering, communiceerbaarheid

en uitvoerbaarheid. Het gewenste eindplaatje is

niet vier fondsen, maar twee fondsen: een Bank- en een

Verzekeringspensioenfonds, waarin zowel de bestaande

als nieuw opgebouwde pensioenrechten zijn ondergebracht.

Die situatie lijkt nog ver weg, omdat hiervoor

aan nog meer voorwaarden moet zijn voldaan.

De Deelnemersraad is bij dit alles nauw betrokken.

In een gezamenlijk overleg van de commissie Splitsing,

met delegaties van DR en VSI, worden alle scenario’s en

aspecten besproken. De Deelnemersraad heeft inmiddels

ook advies ingewonnen bij externe deskundigen

over de wijze van splitsing. Er zijn drie mogelijkheden:

zuivere splitsing, afsplitsing en liquidatie/collectieve

waardeoverdracht.

De Deelnemersraad heeft het bestuur alvast in kennis

gesteld dat, wanneer een splitsing aan de orde is, de

DR een sterke voorkeur heeft voor afsplitsing, omdat

die vorm volgens de DR de meeste waarborgen biedt

voor de verzekerden. Wanneer het bestuur een voorlopig

besluit tot splitsing heeft genomen, wordt dit

voor advies aan de Deelnemersraad voorgelegd.

Onafhankelijk van welk besluit dan ook, moet iedere

verzekerde (deelnemer, pensioengerechtigde of

gewezen deelnemer) van Pensioenfonds ING na een

splitsing weten:

• waar zijn/haar ‘uitgestelde loon’ (= pensioen) is

ondergebracht;

• welke garanties en afspraken gelden;

• wat de toekomst van het fonds is waar hij/zij

ondergebracht is/wordt; en

• welk beleid gevoerd gaat worden.

De Deelnemersraad vraagt hierbij iedere verzekerde om

de lopende ontwikkelingen over onze pensioenen en

het fonds met aandacht te volgen en zich bewust te

zijn van de mogelijkheden tot beïnvloeding die er zijn.

Dit kan via de sociale partners (vakorganisaties en

werkgever), maar ook via de Deelnemersraad

(deelnemersraad@pensioenfondsing.nl) en de VSI.

En mocht u geïnteresseerd zijn om in de toekomst

zitting te nemen in een van de organen van de nieuwe

fondsen (bestuur, Deelnemersraad, Verantwoordingsorgaan),

volg dan de ontwikkelingen via de website van

Pensioenfonds ING en de website van de VSI. Bij meer

fondsen zijn straks namelijk meer mensen nodig!

Hillard van der Steeg

(voorzitter commissie Communicatie DR)


Kennis maken met kunst en cultuur

via de Vrije Academie

Op onze site www.vsi-info.nl is sinds

kort het complete aanbod van de Vrije

Academie uit Amsterdam beschikbaar.

De Vrije Academie is al jaren het grootste

landelijke onderwijsinstituut voor

colleges in de kunstgeschiedenis.

V Het instituut stelt zich tot doel kunsthistorische kennis

voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Het grote team van kunsthistorici bij de Vrije Academie

heeft ruime ervaring met doceren en maakt het mogelijk

op een gedegen en plezierige sfeer kennis te maken met

kunst en cultuur. In Nederland kennen we geen andere

instelling met zo’n gevarieerd aanbod op een dergelijk

niveau. De Vrije Academie verzorgt sinds 1990 colleges,

maar ook lezingen, rondleidingen, excursies en studiedagen.

Door haar activiteiten enthousiasmeert de Vrije

Academie steeds meer mensen voor kunst en cultuur.

Historische sfeer

Op het centrale secretariaat in Amsterdam heeft Peter van

Duinen als directeur het voorrecht heeft om dagelijks in

het prachtige 18e eeuwse pand aan de Keizersgracht te

vertoeven, waar de sfeer van de oude VOC als het ware

nog heerst. Peter studeerde kunstgeschiedenis in de 80-er

jaren en deelt zijn passie voor kunst nu al bijna 25 jaar

met duizenden cursisten die via de Vrije Academie ook

enthousiast zijn geworden. Peter vertelt graag over zijn

hobby die inmiddels zijn werk is geworden. Na afronding

van zijn studie waren er rond 1990 op elke 100 afgestudeerden

slechts twee of drie functies beschikbaar bij

musea of universiteiten.Na het organiseren van een aantal

grote tentoonstellingen in Amsterdam op freelance basis,

besloot Peter om zelfstandig ondernemer te worden en

zich vooral toe te leggen op het lesgeven en verzorgen

van colleges over kunst en cultuur. Als docent vindt Peter

het belangrijk om vooral het verhaal achter de kunstenaar

of een kunstwerk te belichten. Vanuit die invalshoek is het

mogelijk alle facetten te belichten. Zo leren de cursisten niet

alleen kunst mooi te vinden maar ook beter te begrijpen.

Logische doelgroep

Inmiddels heeft de Vrije Academie een groot arsenaal van

deskundige docenten die over het hele land verspreid

colleges geven. Een paar keer per jaar verschijnt er een

Peter van Duinen, directeur Vrije Academie

nieuwe catalogus die voortaan op de site van de VSI

is in te zien. De leden van de VSI vormen een logische

doelgroep: op dit moment ligt de gemiddelde leeftijd

van cursisten buiten de Randstad op circa 55 jaar.

Binnen de grote steden in de Randstad is dit wat lager.

Kunst en Cultuur is tot dusver wel een aandachtsgebied

dat vooral de dames aanspreekt: 70% van de cursisten is

vrouw; de mannen blijven behoorlijk achter! Een aansporing

voor VSI-leden om hier samen met de partner

verandering in aan te brengen!

Korting

De werkgroep Loyalty van de VSI heeft de afspraak kunnen

maken dat VSI-leden 10% korting krijgen op de colleges

die over circa veertig collegeplaatsen in Nederland worden

gegeven. Waar mogelijk worden colleges gegeven in regionale

musea, verspreid over het hele land.

Peter Barneveld,

werkgroep Loyalty

Inschrijven kan gedurende het gehele seizoen

via de site van de VSI (www.vsi-info.nl )

of via de site van de Vrije Academie

(www.vrijeacademie.nl). De korting geldt op

alle colleges die vermeld zijn in de catalogus

op pagina 8 t/m 22, 32 en 33. Bij aanmelding

de volgende code invullen: VAVSI12/13.

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 9


Wij het werk, zij de eer

De Algemene Nederlandse Bond van

Ouderen, de ANBO, bestaat al meer dan

een eeuw. Ze werd in 1900 opgericht

als bond om te komen tot een staatspensioen

voor ouderen. Anno 2012 is

de ANBO gegroeid tot een veelzijdige

organisatie met ruim 183.000 leden.

Toch schreef oud-hoogleraar G. Braam

een vlammend betoog over ‘de laksheid

van ouderenbonden’. VSIinfo nam

het over. De ANBO vroeg om een weerwoord.

Daarom maakte we een afspraak

met landelijk ANBO-directeur Liane den

Haan en vroegen haar waar de ANBO

voor staat.

10

V “Kerntaak van de ANBO is het behartigen van de

collectieve belangen van ouderen. Dat was vroeger vooral

gericht op het verkrijgen van een staatspensioen.

Onze voorloper, de Bond van Staatspensionering, was erg

actief in het politieke circuit om de inkomens van ouderen

te verhogen. De Bond leverde een grote bijdrage aan

het tot stand komen van de Algemene Ouderdomswet,

de AOW, in 1957. Regionaal en lokaal zijn onze werkzaamheden

vooral gericht op sociaal contact, hulp en

ondersteuning.”

Wat houden die regionale activiteiten in?

“Wij hebben 15 gewesten en 464 afdelingen. Daar wordt

enorm veel gedaan door bestuurders en andere vrijwilligers.

Er is veel veranderd, zoals de komst van de WMO.

Gemeenten en particuliere organisaties moeten goed

samenwerken, krijgen steeds meer taken en cliënten.

Onze mensen spelen daarin een grote rol. Ze zijn wat

ouder, hebben dus meer kennis en ervaring en zijn zeer

gemotiveerd. Ik noem het wel eens: de volgende stap in

je carrière maken.”

Toch zei de socioloog Braam dat de ouderenbonden te

laks zijn. Hij noemt de verdwijning van het waardevaste

pensioen, de sterk stijgende kosten voor de zorg, het

afromen van vermogen bij de pensioenfondsen en andere

voorbeelden, die diep ingrijpen bij ouderen.

De knappe ANBO-directeur glimlacht en zegt: “Ik heb

diverse keren een uitnodiging gestuurd aan de professor

voor een gesprek. Hij heeft niet geantwoord. Dan had

ik graag eens uit de school geklapt.”

Hoezo?

“Het meeste werk wat wij doen is lobbyen. Op ons

kantoor werken 12 mensen full time aan de politieke

lobby om zaken te onderzoeken, voor te bereiden en

te bespreken in contacten met beleidsmakers in Den

Haag en elders. Denk aan ambtenaren, kamerleden en

ministers. We maken zelfs concrete teksten voor moties,

wetsvoorstellen en ander proza. Tot ons grote genoegen

zijn daar eclatante successen mee geboekt. Maar politici

willen zelf ‘scoren’ met het resultaat. Dan is het plotseling

een succes voor de PvdA, de SP of het CDA. Wij weten

beter, maar we zwijgen, want een volgende keer willen

we opnieuw ons doel bereiken. Daarom laten we de

eer aan de fractie.”

Geef eens voorbeelden?

“Wij bereikten dat 80 miljoen euro extra voor ouderenzorg

werd toegekend. We maakten de tekst voor de

toelichting. Onze actie ‘de roze loper’ leidde tot meer

aandacht voor homofiele bewoners in zorgcentra.

We maakten veel werk om ‘mishandeling van ouderen,

mentaal, fysiek, of moreel’ te bestrijden. We bereikten

ook dat de vermogenstoets bij de AWBZ van tafel ging.

Ook ging de no claim korting in de zorg niet door.


Nogmaals: we deden dat met een zeer gedegen onder-

bouwing en kennis van zaken. Maar we gingen niet tetteren

dat de ANBO dat bereikt had. Wij het werk, zij de eer.”

Dus jullie opereren het liefst in het verborgene,

zonder publiciteit?

“Nee hoor, zoals ik al zei, vinden veel activiteiten plaats in

de regio’s. Adviezen rond schuldhulpverlening, belastingservice:

ruim 118.000 maal hulp bij aangifte, 13.000

keer huurtoeslag en 16.000 keer zorgtoeslag helpen

aanvragen. Met talloze instellingen als vakbonden, Rode

Kruis, Humanitas en Nibud werken we samen.

Gezondheid is natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen

bij ouderen. Daarom heeft ANBO een ‘Health

Coach Program’ ontwikkeld, een individueel coaching

traject, waarbij ouderen worden begeleid naar een

gezonder leven. We zijn het gesprek aangegaan met

zorgverzekeraars om dit soort preventie aan te bieden

in de aanvullende verzekeringen. In 2009 is het project

gestart ‘Blijf veilig mobiel’. Wij coördineren de uitvoering.

Het omvat een scala van activiteiten, variërend van goed

oversteken op verkeersveilige zebra’s, tot een standaardcursus

‘scootmobiel’. We kregen voor elkaar dat dit

programma de ‘Excellence in Roadsafety Award’ kreeg

toegekend van de Europese Commissie.

We hebben een subsidie gekregen van Justitie om in het

kader van het ‘Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit’

huis-aan-huis bezoeken te gaan doen.

Onze vrijwilligers bezoeken met name ouderen om hen

uit te leggen hoe te handelen om overvallen en inbraken

te voorkomen. Moet ik nog doorgaan met opsommen?”

Nee, maar hoe raken wij beter op de hoogte van

alles wat ANBO doet?

“Door lid te worden blijf je sowieso op de hoogte.

Vorig jaar kwamen er bijna 20.000 nieuwe leden bij.

Die krijgen acht keer per jaar ons fraaie magazine boordevol

informatie, kortingsbonnen en leuke artikelen.

Verder geven onze plaatselijke afdelingen mondeling veel

eigen informatie, ook per folder of per e-mail.

Onze website is vernieuwd en wordt zo’n 40.000 keer per

maand bezocht. We sturen desgevraagd ook folders over

specifieke onderwerpen, zoals zorgverzekering, ‘financiën

in balans’ en de ANBO-academie. Bij de laatste worden

vrijwilligers opgeleid om hun kennis en ervaring als oude-

ren, bijvoorbeeld als oud-bankemployé, ter beschikking

te stellen aan onze leden. Een duidelijke win-win situatie.

Oudere mensen zijn namelijk van onschatbare

waarde voor onze samenleving. Dat is een van

de belangrijkste pijlers waarop het beleid van de

ANBO is gebaseerd. Drukt u dat maar vet af.“

Lid worden, hoe doe je dat?

“Ga naar de website www.anbo.nl of bel ons servicecentre

0348-46 66 90. Plaatselijke afdelingen heten

iemand natuurlijk ook graag welkom als lid. Het kost

€ 35,45 per jaar. Een tweede gezinslid krijgt korting.”

Toekomstig minister?

Tot slot heb ik een speciale vraag aan u als directeur van

ANBO. U bent beduidend jonger dan uw leden

en als onze VSI-leden dit interview lezen,

zitten we midden in de kabinetsformatie.

Stel, u wordt gebeld:

“Mevrouw den Haan, we creëren

een nieuw ministerie ‘Ouderenbeleid’

en ik wil u uitnodigen om

daarvan de minister te worden.

”U zegt ‘ja’. Wat zal uw eerste

beleidspunt zijn?

“Poeh, u vraagt nogal wat.

Allereerst zou ik zorgen voor

goede mensen om me heen.

Deskundig, loyaal, aardig. Daar

werk ik hier in Woerden constant

aan. Zonder goede mensen bereik

je niks. Dat is me een heel eind

gelukt. Ik ben trots op al die

ANBO-mensen, betaald en

onbetaald. Daarna zou ik alle

‘heilige huisjes in de politiek’

afbreken. Zoals de strakke

binding van ministers aan de

kamerleden en het programma

van hun partij.

Dat smoort nu vaak in een vrije

gedachtewisseling op basis van

argumenten. En ik zou graag

komen tot één grote

ouderenorganisatie.

Samen sta je sterk.”

ANBO-directeur

Liane den Haan

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 11


De blauwe bus in museum Het Schip

Het gebeurt iedereen wel eens dat je ergens

totaal onverwacht door een voorwerp of

afbeelding wordt herinnerd aan je verleden.

Mij overkwam dat nog niet zo lang geleden

toen wij museum Het Schip bezochten, gelegen

in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

Dat museum is gewijd aan de Amsterdamse

School, een architectuurstroming uit de jaren

1910-1930.

12

V Delen van de Amsterdamse wijken Oud-West,

Oud-Zuid, tuindorp Nieuwendam en de Rivierenbuurt

zijn gebouwd door architecten uit deze school, evenals

het Olympisch Stadion en het Scheepvaarthuis. In mijn

woonplaats Bergen is het villaparkje Park Meerwijk

gebouwd in die stijl, andere bekende voorbeelden zijn

Radio Kootwijk en de Bijenkorf in Den Haag.

In de tuin van het museum stond ik opeens oog in oog

met diverse blauwe (post)bussen van de Gemeentegiro

Amsterdam. In een klap was ik 40 jaar terug in de tijd.

Ik groeide op in Amsterdam, ik was dus bekend met deze

bussen die je overal in Amsterdam en omstreken aantrof.

Zowel hangend aan een gevel, hetzij ‘solo’ op straat.

Pas toen ik in 1970 bij de Gemeentegiro in dienst trad,

leerde ik de cruciale rol kennen die ze in de bedrijfsvoering

van de Gemeentegiro speelden. Voor degenen die

de Gemeentegiro niet kennen: de gemeente Amsterdam

had al sinds de jaren 1917 een eigen girodienst. In eerste

instantie bedoeld voor het betalingsverkeer tussen de

verschillende gemeentediensten, maar al gauw ook voor

(vermogende) particulieren. In 1979 werd de Gemeentegiro

verkocht aan de combinatie Postgiro en Rijkspostspaarbank

waaruit in 1986 de Postbank ontstond.

Het betalingsverkeer begon flink te groeien vanaf de

jaren ‘60. Het werd gebruikelijk dat jongeren die gingen

werken of studeren, een betaalrekening openden om

er maandelijks hun salaris of studiebeurs op te laten

storten. In Amsterdam en aanliggende gemeenten nam

bijna iedereen een rekening bij de Gemeentegiro. Er was

nauwelijks concurrentie, omdat de afhandeling van een

overschrijving, vanaf het ‘op de bus doen’ tot het thuis

bezorgd krijgen van het afschrift, bij de banken en de

Postgiro veel langer duurde. De banken hadden toen

trouwens in eerste instantie toch al weinig belangstelling

voor deze vorm van dienstverlening.

De Gemeentegiro stond dus bekend om zijn snelheid

van werken. Er werd zelfs reclame gemaakt in de zin

van ‘vandaag uw overschrijving in de bus, de volgende

ochtend uw afschrift in huis’. Deze bus was natuurlijk de

blauwe bus die twee keer per dag werd geleegd en waar

je al je correspondentie in kwijt kon. Niet alleen overschrijvingsbiljetten,

maar ook klachtenbrieven, adreswijzigingen

of schriftelijke vragen. Geld opnemen en storten

deed je met hetzelfde overschrijvingsformulier bij agentschappen,

meestal kleine sigarenwinkels of boekhandels.

Later kwam er een aantal bijkantoren met balieterminals,

al snel gevolgd door de eerste geldautomaten.

De blauwe bus heeft daarmee een cruciale rol gespeeld

in de groei en populariteit van de Gemeentegiro.

Vanwege zijn vormgeving heeft hij nu in een aantal vormen

een verdiende plaats in de tuin van het museum.

Theo de Graaff


Vrijwilliger

Bankdirecteur nu chauffeur rolstoelbus

De 68-jarige Dick Beemster is sinds ’n

jaar of vier chauffeur op een rolstoelbus

in zijn woonplaats Heiloo en directe omgeving.

En sinds 1 januari 2012 voorzitter

van de Stichting Rolstoelbus Heiloo. In

zijn prachtige huis spraken we met hem

over dit vrijwilligerswerk en uiteraard

ook over zijn werkzame leven bij ING en

rechtsvoorhanger NMB.

V ‘Ik heb 41 jaar bij “De Bank” gewerkt, waarvan

een groot deel als directeur van diverse vestigingen

in Noord-Holland. Het waren mooie tijden met veel

zelfstandigheid. We hadden nog geen computers,

alles werd op papier of met een handdruk vastgelegd.

Zeker na de fusie met de Postbank en ook in de latere

jaren werd het allemaal anders. Veel reorganisaties,

veel mensen die van functie wisselden en een steeds

grotere invloed van het hoofdkantoor in Amsterdam.

Het werd er eerlijk gezegd niet gezelliger op.

In 2005 kon ik met prepensioen, dankzij de zogenoemde

61,3 jaarregeling. Kreeg een geweldig afscheid!

Maar ja, wat dan? Zeker niet achter de geraniums!

Via, via heb ik eerst 2,5 jaar als vrijwillig consulent bij

de Belastingdienst gewerkt. Daarna kwam ik via

familie in contact met de Stichting Rolstoelbus’.

Onder de mensen

Ons VSI-lid is absoluut geen ‘einzelgänger’; integen-

deel, hij is graag onder de mensen. ‘Het rijden met

zo’n rolstoelbus leek me hartstikke leuk. Na een korte

introductie ging ik aan de slag. Niet alleen vanuit verzorgingstehuizen

kunnen mensen bellen voor ’n ritje

naar bijvoorbeeld ziekenhuizen, familie of vakantiebestemming,

maar ook ieder ander die van een

rolstoel gebruik maakt kan ons bellen. De tarieven

variëren van € 3,50 voor een enkele reis binnen Heiloo

tot € 0,40 per kilometer naar andere plaatsen.

Deze prijzen zijn gebaseerd op de kosten voor aanschaf,

onderhoud en vervanging van de bus. Het is

vervoer zonder winstoogmerk'.

'We zijn in totaal met 14 chauffeurs die koppels vormen.

Gemiddeld ben je eens in de vier à vijf weken

aan de beurt om ’n week lang te rijden. In principe

van 07.00 tot 23.00 uur en dan zo’n vijf à zes ritten

per dag. Uiteraard moeten de aanvragers wel ruim

van tevoren reserveren, want de bus is erg populair.

Het is dankbaar werk en ik heb er veel plezier in’.

Echte vrijwilligersorganisatie

De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en ontvangt

geen cent subsidie. Dick: ‘We zijn wat betreft inkomsten

geheel afhankelijk van donaties, schenkingen en

legaten. We hebben zeker niet te klagen, want mede

dankzij een flinke donatie konden we in oktober 2010

een prachtige nieuwe Mercedesbus, voorzien van

alle benodigde apparatuur, ter waarde van € 80.000,aanschaffen.

Zoals gezegd, onze bus is populair in

Heiloo en over media aandacht hebben we zeker niet

te klagen. We voorzien in een duidelijke behoefte’.

Meer informatie over de stichting is te vinden op:

www.stichtingrolstoelbusheiloo@.nl

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 13


Uitstapje

Rust, stilte en toch nijver

Het was even schrikken toen we uit de trein stapten. Het stationsgebouw was afgesloten en we

moesten omlopen. Voor ons openbaarde zich een grote bouwput van maar liefst 2,3 kilometer lang,

waarin grote machines ijverig bezig waren met de bouw van een nieuw, ondergronds treinstation.

Maar na ongeveer een kilometer wandelen bereikten we toch onze bestemming.

14

V Ons dagje uit was dit keer naar een stad, die bijna

ingeklemd ligt tussen onze grootste havenstad en

ons regeringscentrum, een van de oudste steden van

Nederland. Delft, ooit eens de hoofdstad van ons land,

biedt uiteraard meer dan alleen de fraaie binnenstad,

want ook de Technische Universiteit, waar vele van

onze Nederlandse ingenieurs studeerden, is wereldwijd

bekend. Ook het TNO behoort tot de vele bekende

bedrijven en instellingen.

Historisch centrum

De Prinsenhof met de prachtig aangelegde Prinsentuin

was de eerste bestemming om in alle rust vanaf een

bankje de tuin bewonderen. Daarna naar het museum

in het gebouw, waar Balthazar Gerards zijn dodelijke

schoten op Willem van Oranje afvuurde. Onder de

poort door naar de binnenstad, die je eigenlijk

meteen al binnenloopt. Meteen de sfeer proevend

van een stad, die een Anton Pieck gevoel naar boven

laat komen.

De markt, waar de in 1496 gebouwde Nieuwe Kerk

met haar 108,75 meter hoge toren, de een na hoogste

van Nederland als blikvanger staat en aan de andere

kant het Stadhuis, waarvan de eerste bouw rond het jaar

1200 begon. In de loop van de eeuwen is het uitgebreid

en verfraaid, zodat een prachtig geheel is ontstaan.

Een bezoek aan de Nieuwe Kerk, waarin het praalgraf

van Willem van Oranje en de grafkelder van onze

Koninklijke familie, behoort bij het bezoek aan deze stad.


Rondvaart

Een rondje om de kerk laat zien, dat niet alleen de typisch Delftse

grachten en bruggetjes aanwezig zijn, maar ook wat modernere

zaken als het mooie witte beeld van het Melkmeisje van de schilder

Jan Vermeer en een groot paars glazen ei. Op de markt wemelt het

van de toeristen vanuit de gehele wereld, voorzien van fototoestellen,

die hun bezoek aan Delft willen vastleggen. Uiteraard heel veel

souvenirwinkels. Rondwandelend door de aanliggende straten en

grachten, alles op korte afstand, zijn het vooral de oudhollandse

gevels, die de aandacht trekken. Die kunnen ook prima bewonderd

worden vanuit een rondvaartboot, die zich door de vaak nauwe

stadsgrachten en onder de vele bruggetjes door, beweegt.

Mega bouwproject

Toch ook nog maar even naar het bouwproject van het nieuwe

ondergronds treinstation. Met name om te zien, hoe de molen

De Roos (gebouwd in 1352) is voorzien van een nieuwe fundering

en daarna een meter is opgetild om daaronder het dak van de

nieuwe spoortunnel te maken en de molen er daarna weer bovenop

te zetten. Ook de Bagijnetoren, een Rijksmonument gebouwd omstreeks

1500, is in zijn geheel 25 meter verplaatst; waarna ook die

weer op zijn oude plaats, maar nu op het dak van de tunnel,

is teruggezet. Als het geheel in 2013 klaar is, zal ook het spoorviaduct,

waarover nu ongeveer elke twee minuten een trein gaat,

worden gesloopt en zal Delft van het treingeluid verlost zijn.

Een dagje uit voor mensen, die een oude, sfeervolle binnenstad

waarderen en genieten van al de fraaie gebouwen en gevels,

waaraan de binnenstad van Delft zo rijk is. Maar ook een staaltje

van moderne bouwkunde op waarde weten te schatten.

Bert van Sandwijk

Commissies en

Regio’s VSI

Administratie VSI

De heer G.J. van Weerdhuizen (Gerard),

tel. 035-7110298, mail: gerard@ken-merk.nl

Algemeen Bestuur VSI

Secretaris: De heer P. Barten, (Paul),

tel. 023-5291427, mail: paulbarten@planet.nl

Commissie Pensioenen

Secretaris: De heer T. de Graaff, (Theo)

tel. 072-5814552, mail: theo.de.graaff@gmail.com

Commissie Sociaal Economisch Beleid

Secretaris: De heer C.C.D. Hanegraaf (Kees)

tel. 010-2763512, mail: keeshanegraaf@hetnet.nl

Commissie Communicatie

Secretaris: De heer J.B. van den Oever (Jan)

tel. 076-5023252, mail: j.b.vandenoever@hotmail.com

Werkgroep Loyalty

Secretaris: De heer J. de Laak (Jos),

tel. 026-3818703, mail: jos.laak@planet.nl

Regiobestuur Noord-Holland

Secretaris: De heer W. Schreiber (Wladimir)

tel. 020-6474253, mail: wl.schreiber@planet.nl

Regiobestuur Haaglanden

Secretaris: Mevrouw A.A.M.Steijnen (Anneke)

tel. 015-2563428, mail: anenlucas@kpnplanet.nl

Regiobestuur Rotterdam/Zeeland

Secretaris: De heer A. van der Waal (Arie)

tel. 010-4508731, mail: a.v.d.waal@freeler.nl

Regiobestuur Centraal Nederland

Secretaris: De heer R.R. Toorenburgh (René)

tel. 06-42370728, mail: renetoorenburgh@gmail.com

Regiobestuur Brabant/Limburg

Secretaris: De heer G.J.H. Vrinte (Gerard)

tel. 06-48848829, mail: g.vrinte@gmail.com

Regiobestuur Oost Nederland

Secretaris: De heer W.J. van Munster (Willem Jan)

tel. 024-6636890, mail: vsi-oost@hetnet.nl

Regiobestuur Noord Nederland

Secretaris: Mevrouw A. Smit-Schoemakers (Ankie)

tel. 0599-661293, mail: a_schoemakers@msn.com

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 15


Historie

400 jaar betrekkingen tussen Turkije,

Nederland en Nationale-Nederlanden

Dit jaar viert Nederland de vierhonderdjarige betrekkingen met Turkije.

Ook Nationale-Nederlanden heeft kortstondig zaken gedaan in Turkije.

De brandverzekeringsmaatschappij ‘De Nederlanden van 1845’ had sinds

1889 agentschappen in Smyrna en Constantinopel (het huidige Istanbul).

16

V In 1893 en 1894 bezocht inspecteur Gerrit Teerink

beide steden en doet daar verslag van. Hij spreekt in

zijn rapport onder andere over de toestand van de

stad in relatie met de verzekeringsactiviteiten.

Teerink maakt melding van sterke internationale

concurrentie in Constantinopel en er zijn verzekeringsagenten

werkzaam voor diverse maatschappijen

uit Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland,

Frankrijk en Griekenland. Teerink noemt als bijzonder

detail het veelvuldige en zijns inziens nuttige gebruik

van reclamemiddelen in de stad. Over de agent in

Constantinopel voor De Nederlanden van 1845 meldt

hij: “De heer Walther Berghaus is bijzonder bekwaam,

stelt belang in onze zaak, in één woord één der beste

agenten die wij hebben.” Dit alles blijkt wel uit twee

onlangs ontdekte foto’s in onze fotocollectie.

De ene foto is een opname van de bekende fotostudio

Sebah & Joaillier (ook hofleverancier van de

sultan) en toont het kantoor van Berghaus in Constantinopel.

Groot op de gevel is ‘The Netherlands

de 1845’ te zien en blijkens het kleinere reclamebord

was Berghaus ook nog agent van ‘Berolina Assurance

sur la Vie’.

De andere foto is van Teerink zelf, rond 1892 gemaakt

in Zutphen door de firma Reesinck (die nog steeds

bestaat). Bijzonder is de achterkant, waarop Teerink

geschreven heeft: “Meinem lieben Herrn Walther

Berghaus zur freundl[ichen] Erinnerung an‚ den Hollander’.

G. Teerink. C’ple [Constantinople]. 12/8 ‘92”.

Teerink heeft dit waarschijnlijk ter plekke geschreven;

hij verbleef van 25 mei tot 20 augustus in Constantinopel

en heeft de foto aan Berghaus overhandigd.

Het agentschap in Constantinopel werd op 1 december

1906 opgeheven wegens ongunstige resultaten.

Het agentschap in Smyrna was al in 1902 opgeheven.


Column

Vierdaagse

Nijmegen

V Elk jaar wordt in de derde week van juli de Vierdaagse in Nijmegen

gehouden. Ruim 40.000 wandelaars uit de hele wereld lopen mee.

Ik kom ook aan de start, net als zo’n 300 andere ING-ers. Het was voor

mij dit jaar de 17e keer. Tot 2005 kenden wij een perfecte begeleiding.

Een vast team van 15 enthousiaste vrijwilligers bemenste de posten op

drie plaatsen langs elke route (30, 40 of 50 km). Iedere dag weer. Het team

was dan al om 3.00 uur ’s nachts de bus gaan inladen en vertrokken naar

de route. Je keek als loper uit naar de hoge vaan met ‘ING’. Hè hè, even

zitten en pauzeren. Wij kregen een bekertje koffie en een krentenbol aangereikt

en hoorden een stimulerend praatje. Desgewenst kregen we een

pleister op onze blaren of massage van de spieren. Dat deed wonderen.

In de buurt van onze collega’s stond ‘de verzorging’ van bedrijven als NS,

KPN, Philips, Rabo en Intratuin (met bord: ‘de wandelende tak’).

Tijdens het lopen droeg je trots een ING shirt, dat je bij de aanmelding op

maandag in Nijmegen had ontvangen. Je herkende er tijdens het lopen

je collega’s aan en maakte dan een praatje. Ik herinner mij de jaren dat ik

nog 50 kilometer moest lopen; dat is voor mannen tot 50 jaar. Ik zat op

de laatste dag helemaal stuk, ergens bij Cuyk. Tot ik achter mij een groep

lopers luidkeels hoorde zingen in marstempo. Het waren 30 ‘Postbankers

uit Den Haag.’ Ik sloot me bij hen aan en haalde fluitend de finish. Ook op

andere dagen leerde je mensen van andere labels kennen: NN, Postbank,

NMB, RVS, zowel actieven, als gepensioneerden. Dat kwam soms later op

kantoor van pas. Op de dag van de finish ontvingen we een bos gladiolen

van Dick Magrijn, hoofd afd. Personeelsactiviteiten, en we paradeerden

daarmee met z’n allen als groep trots achter de ING vlag naar de finish.

Wat zal de ING-kleding, de huur van het busje en de catering gekost hebben?

Peanuts! Helaas: alles is in 2009 wegbezuinigd. Geen nieuwe shirts,

geen verzorging. U zoekt het zelf maar uit. De spullen van de verzorging

staan al vier jaar ergens in Weesp opgeslagen onder het stof.

Veel van de trouwe wandelaars laten zich niet uit het veld slaan. Ze schrijven

elk jaar weer in en maken er het beste van. Gelukkig had ik mijn vier

loopshirts uit 2008 bewaard. Met het oranje logo ING op de rugzijde.

Maar de schimpscheuten van andere wandelaars werden me dit jaar te

veel. Trefwoorden waren: ‘bonussen, graaien, hypotheken’. Er was zelfs

iemand die vroeg hoe het gegaan is met de medewerker, die rustig

bankzaken voor Cuba bleef doen na het advies van zijn baas: “Dat merken

ze heus niet in de USA.” De boete was een half miljard euro. Ik wist het

antwoord niet, maar besloot om op de tweede en volgende dagen een

neutraal shirt aan te trekken. De vier ING shirts zijn netjes gewassen en in

de container voor gebruikte kleding in onze wijk gegaan. Een andere loper,

waar ook ter wereld, zal er misschien zijn voordeel mee doen.

VSI-leden en

vrijwilligerswerk

V De leden van de VSI doen meer dan gemiddeld vrijwil-

ligerswerk. Ze zitten in besturen, steken de handen uit de

mouwen op velerlei gebied en bieden concrete hulp aan

mensen die dat nodig hebben. In VSIinfo willen we een

collega voorstellen die zich op deze wijze nuttig maakt.

Meld u bij de redactie als we iets over u of een collega

kunnen schrijven.

VSI-tjes Vraag en Aanbod

V In deze rubriek kunnen leden een verzoek of

aanbod doen op niet-commerciële basis. Daarbij valt

te denken aan hobby’s, verzamelingen, samen dingen

ondernemen, e.d. Geen aanbiedingen in de zin van

vakantiewoningen, overname/verkoop apparatuur, etc.

Contact: redactie VSIinfo. U kunt uw VSI’tje zenden

naar het e-mailadres: ber-nederstigt@live.nl of

opsturen naar Hoofd Administratie VSI, Posbus 499,

1400 BL Bussum.

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 17


Nieuwe leden VSI

In de afgelopen periode werden bijna 140 oud-collega’s lid van de VSI.

Van harte welkom bij een van de grootste seniorenverenigingen van Nederland.

18

Dhr. H.M. van Andel, Hoorn NH

Mw. J. Bal, ’s-Gravenhage

Dhr. H.J. Baljet, Leidschendam

Mw. T.J. Barreto, Rotterdam

Mw. J.A.M. Been-Gerritsen Plaggert,

Purmerend

Mw. A.M.D. Beeris, Helmond

Dhr. M. van den Berge, Rotterdam

Dhr. A. Blanken, Ede Gld

Mw. J.C.M. Blanken,

Broek op Langendijk

Dhr. K.L. Boekhout, Veenendaal

Dhr. G.N.J.J. Boll, Huizen

Dhr. H. van den Bos, ’s-Gravenhage

Dhr. R. van den Bosch, Nieuwegein

Dhr. J.G. van den Bosch,

Bergschenhoek

Dhr./Mw. H.W. ten Bosch, Zutphen

Dhr. M. Bosman, Capelle a/d IJssel

Dhr. L.G.M. Bouwmeester,

Zuid-Beijerland

Dhr. P. Bruinzeel, Barendrecht

Dhr. G. Buijgers, Lochem

Dhr. P. Buwalda, Lelystad

Dhr./Mw. H. Coevert, Krommenie

Dhr./Mw. S. de la Croix, ’s-Gravenhage

Dhr. F.A. Dekker, Boskoop

Dhr. P. van Dijk, Lelystad

Dhr. C.J.G. Doker van Heel, Franeker

Dhr. A.M. van Doornik, Oud-Beijerland

Mw. T.R.E. van der Duijn, Zierikzee

Dhr. M.P.F. Duivelaar, Rotterdam

Ledengrafiek nu 7403 leden

7550

7500

7450

7400

7350

7300

7250

7200

7200

7150

7100

4e kwrt 11

Dhr./Mw. B. Eilander, ’s-Gravenhage

Mw. A.M. Engels, Arnhem

Dhr. J.F.L. van der Ent, Zevenaar

Dhr. D.W. Faddegon, Asperen

Mw. G.H.J. Feijen-Brugman, Tegelen

Dhr. H.G. Geijs, Spijkenisse

Dhr. J.A. de Gelder, Randwijk

Mw. E.J. van der Giessen-Trost,

Kiptenberg

Mw. E.J. van der Gijp, Muiderberg

Dhr. G. Grevengoed, Putten

Mw. A.C.A. van der Gronden-Heijnis,

Zoetermeer

Dhr. H. Grootjans, Drachten

Dhr. E.M. van Haaften, Voorburg

Dhr. R. de Haan, Heiloo

Dhr. J.W. de Haan, Midwoud

Mw. G.A. de Haan, Boksum

Dhr. H.C. Hans, Losser

Mw. P. Hartsinck Rompa, ’s-Gravenhage

Dhr./Mw. C. Has, Weesp

Dhr. J.M.J.T. Hazebroek, Austerlitz

Dhr. C.G.A. de Heer, Gouda

Dhr. A. van Helden, Oosterhout NB

Dhr. D.L. Hersch, Amsterdam

Dhr. C.M. van der Hert, Obdam

Dhr. F.M. Heurkens, Nieuwstadt

Mw. V.M. van den Heuvel-Degens,

Vianen Ut

Mw. M.C. Hissink-Dorsman, Spijkenisse

Dhr. W.G. van den Hof, Huissen

Dhr. T.J.M. Hoijnck, Brummen

1e kwrt 12 2e kwrt 12 3e kwrt 12

Mw. S.J.M. Homsma, Wassenaar

Dhr. B. Hoogendijk, Naaldwijk

Dhr. J.C. Hoogsteder, Rotterdam

Dhr. J.M.J.A. Houtman, Weert

Dhr. A.H.H.M. Huijgers, Aerdenhout

Dhr. A.v.d. Jagt, Ossendrecht

Dhr. J. Juffermans, ’s-Gravenhage

Dhr. W.H.G.T. van Kemenade, Heeze

Dhr. B.J. van Kessel, Assen

Dhr. T.H.J. Kooistra, Ede Gld

Dhr. G. Kool, Kockengen

Mw. M.A.C. Kreijns, Muiden

Mw. C. Lamers-Costima, Rotterdam

Mw. J.H.F.M. Leunis-Hazebroek, Emst

Dhr. J.M. Linders, Bergen Lb

Dhr. H.M. Lups, Delft

Dhr. R.K. Mandema, Leersum

Dhr./Mw. J.A. van Mechelen,

Amsterdam

Dhr. W.C.B. van der Meer, Purmerend

Dhr. C.T.M. Meewsen, Nijmegen

Mw. J. Metske, Rotterdam

Mw. F.A.M. van Mierlo, Heemstede

Dhr. F.H. Moen,

Hardinxveld-Giessendam

Dhr. L.P. Mulder, Nijmegen

Dhr. G.L. Neerscholten, ’s-Gravenhage

Dhr. J. Osenga, Zoetermeer

Dhr. F.G.W. Overmeer, Naarden

Dhr. P.M.A. Overtoom, Naarden

Dhr. J.J.J.M. Panken, Son en Breugel

Dhr. H.G. Pansier, Callantsoog

Mw. W.M. Pasman-van Spronsen,

Zaandam

Dhr./Mw. A.J.B. Paulis, Sint Maarten

Dhr. H. Plantinga, Veenendaal

Mw. W.M. Poot-Viskil, Maassluis

Dhr. H. van Ravenswaaij, Veenendaal

Dhr. H.P. Ringersma, Hoofddorp

Dhr. W. Riva, Arnhem

Mw. L.E.M. Roest-Esveld, Amsterdam

Dhr. M. Rosbergen, Ede Gld

Dhr. J. Schaap, Gouda

Dhr. P.J. Schot, Rotterdam

Dhr. K.R.P.F. Schuijt, Woerden


Dhr. W. Schutte, Arnhem

Dhr. P.J.M. Settels, Rotterdam

Dhr. F.F.I. Sips, Schijndel

Dhr. E.H.M. Snijders, Lelystad

Dhr. B. van Soolen, Maarssen

Dhr. J.E.M. Spronk, Arnhem

Dhr. D.J. Steendam, Delfzijl

Mw. W.J.M. Straatman-van Velp,

Wijchen

Dhr. F.J. Suer, Amstelveen

Mw. J. Teekamp, Eindhoven

Dhr. E.H. Teer, Dronten

Dhr. R. Terstal, Castricum

Dhr. F. Tesink, Naarden

Mw. G.J.E. Tevreden-Waterval,

Koog a/d Zaan

Mw. L.T.M. Theunisse-Teunen, Diemen

Dhr. K.P. Tjin, ’s-Gravenhage

Dhr. H.G. Trouerbach, Amsterdam

Dhr./Mw. W.E. Trufboer-

Schuurman, Zoetermeer

Dhr. W. van Twillert,

Bunschoten-Spakenburg

Mw. J.H.A. Veldhuizen-Wolters,

Vianen Ut

Mw. I. Velthuis-Pondaag, Hilversum

Dhr./Mw. J.W.I.D. van Vianen-

Dommanschet, ’s-Gravenhage

Dhr. T. Visser, Kortenhoef

Dhr. T.J. Vogels, Oss

Dhr. B. Vos, Steenwijk

Dhr. J. Vriens, Wormer

Dhr. M.J. de Vries, Weesp

Mw. C. de Waal, Zoetermeer

Mw. E.W. van Wechem-Koekenbier,

Purmerend

Dhr. J.A. van Weeghel, Sprundel

Dhr. J.C.H. Weijers, Veenendaal

Mw. A.M. Werner-Vos, Amstelveen

Mw. E.P. Wijen-Bruijn, Almere

Mw. M.A.H.M. de Wit, Rijswijk Zh

Dhr. L.T.A. Wouters, Groesbeek

Mw. W.H. van Zijp-Bruijs,

Zoetermeer

Dhr. J. Zweers, Arnhem

In Memoriam

De VSI is voor haar mutaties in haar ledenbestand afhankelijk van

de informatie van de leden zelf. En in geval van overlijden informatie

hierover van de nabestaanden. Het komt voor dat we wel een

overlijden doorkrijgen, maar niet de overlijdensdatum.

De volgende leden zijn ons in de achterliggende periode ontvallen.

Dhr. A.J.M. van den Berg,

Tilburg, (66 j.)

Dhr. H. Bijker, Nijkerk Gld, (95 j.)

Dhr. N. Blokker, Grootebroek, (93 j.)

Dhr. J.P. van den Bosch,

Naaldwijk, (90 j.)

Dhr. P.G.M. Bosch, Heemstede, (72 j.)

Mw. H.M. Bron-de Rijcke,

Haarlem, (83 j.)

Dhr. A. Brussé, ’s-Gravendeel, (67 j.)

Dhr. J.A. Bubberman, Raalte, (73 j.)

Dhr. J.J. van Buuren,

Krommenie, (76 j.)

Dhr. G.J. Dahlkamp, Haarlem, (99 j.)

Dhr. C.P. Dalebout, Zevenaar, (67 j.)

Dhr. A. Davidse, Middelburg, (75 j.)

Dhr. C.J. Gout, ’s-Gravenhage, (74 j.)

Dhr. P.A.H. Haas, Heerlen, (71 j.)

Mw. E.C.G. Hazenboom,

’s-Gravenhage, (77 j.)

Mw. M.E. Hermans-Ramakers,

Born, (84 jaar)

Dhr. P. van den Hul, Voorschoten, (71 j.)

Dhr. F.C.L. Jacobsz, Roermond, (72 j.)

Dhr. M.M. de Jager Meezenbroek,

’s-Gravenhage, (87 j.)

Dhr. A. ten Kley, Lelystad, (81 j.)

Dhr. G. Klootwijk, Haarlem, (80 j.)

Dhr. J.M. Knol, Krommenie, (75 j.)

Dhr. J. Krombeen, Tilburg, (81 j.)

Dhr. A. Langerhuizen,

Apeldoorn, (86 j.)

Mw. J.A. van Leeuwen-Dominicus,

’s-Gravenhage, (88 j.)

Dhr. C.T. van der Meer, Rotterdam,

(88 j.)

Mw. H.J. van Meerten-Hooijmans,

Voorburg, (75 j.)

Dhr. A. Meijer, ’s-Gravenhage, (87 j.)

Mw. E. Mens-Leibler,

’s-Gravenhage, (87 j.)

Dhr. R.B. Moree, Huizen, (91 j.)

Mw. M.J.G. Munnecom-Dielemans,

Maastricht, (82 j.)

Dhr. E.N. van Ommen,

’s-Gravenhage, (74 j.)

Dhr. W.G.J. Oosterveen,

Leiderdorp, (95 j.)

Mw. H.K. Ossebaard, Purmerend, (89 j.)

Dhr. A. Overduin,

Hoek van Holland, (80 j.)

Dhr. J.A. Peperkamp, Geldrop, (90 j.)

Dhr. J.I. Philips,

Loenen aan de Vecht, (65 j.)

Dhr. G. Pieper, Bleiswijk, (73 j.)

Dhr. H.W. van der Poel,

Rotterdam-Hoogvliet, (88 j.)

Dhr. G.J.M. Robbertz,

Landgraaf, (83 j.)

Mw. J.C. Roos-Yzelendoorn,

’s-Gravenhage (81 j.)

Dhr. A.J. Rutten, ’s-Gravenhage, (64 j.)

Dhr. H. Schaaf, Harderwijk, (84 j.)

Dhr. J. Slob, ’s-Gravenhage, (73 j.)

Dhr. W. Smallegange,

Wassenaar, (83 j.)

Mw. M.M. Ubachs-Gutz,

Geleen, (83 j.)

Dhr. P.L.E. Uunk, Amsterdam, (96 j.)

Mw. M.A. Wormsbecher-van Raai,

Enschede, (85 j.)

Dhr. J.A.M. Zoet,

Broek op Langendijk, (81 j.)

Wij wensen de nabestaanden

veel kracht bij het verwerken

van dit verlies.

VSIinfo - Jaargang 11 - Nummer 3 - september 2012 19


Website

Actueel nieuws over de VSI kunt u

vinden op de website www.vsi-info.nl

Volgende VSIinfo

De volgende VSIinfo verschijnt half

december 2012. De uiterste datum

voor het inleveren van kopij is

zondag 11 november 2012.

Contact VSI

Heeft u vragen over uw lidmaatschap,

de collectieve belangenbehartiging

op het gebied van pensioenen en

op sociaal terrein of wilt u een

adreswijziging doorgeven, neemt u

dan contact op met de administratie

van de VSI.

Adres: Hoofd Administratie VSI;

t.a.v. Gerard van Weerdhuizen,

Postbus 499, 1400 AL Bussum.

E-mail: vsi.mailbox@gmail.com

Betaalrekening nr.: 1242443 t.n.v.

Vereniging Senioren ING, Bennekom.

Colofon:

Redactie: Ben Nederstigt

(hoofdredacteur), Jan van den Oever,

Guus Rood, Bastiaan Schoenmaker

(webmaster),

Kopij: zenden naar Ben Nederstigt,

E-mail: ber-nederstigt@live.nl

Productie en ontwerp

pure | brand productions, amsterdam

Actueel nieuws over de VSI kunt u vinden op onze website www.vsi-info.nl

More magazines by this user
Similar magazines