Views
5 years ago

Markeboek Markelo 1609-1860 - Hofmarken

Markeboek Markelo 1609-1860 - Hofmarken

Markeboek Markelo 1609-1860 -

Stichting Heemkunde Markelo Transcriptie van het markeboek van Markelo lopende van 1609 tot 1860 door Anton H. Vedders 1

 • Page 2 and 3: INHOUDSOPGAVE najaar 2005 RAO 157.
 • Page 4 and 5: 886-887. MARKEBOEK 1609 - 1804. Ann
 • Page 6 and 7: Angaande de oncosten van verteering
 • Page 8 and 9: Ten 17. geresolviert bij de gemeene
 • Page 10 and 11: eygener autoriteyt angegraeven sinn
 • Page 12 and 13: Scholte Berent Helmichs und Roloff
 • Page 14 and 15: van die gelegentheyt verslach den s
 • Page 16 and 17: Ten 2. hebben Holtrichter unde Erff
 • Page 18 and 19: Ten 2. het hecke voor Tijmans genoe
 • Page 20 and 21: Oock proponiert die wolgem. Heer Dr
 • Page 22 and 23: Heeren Joan van Raesfelt toe Twicke
 • Page 24 and 25: sall geeven vijff Car. guld. versch
 • Page 26 and 27: Sall oock als baeven gestraft worde
 • Page 28 and 29: Alsoo verstaen wort dat die gemeene
 • Page 30 and 31: hecke is geordonneert datt parthije
 • Page 32 and 33: Cathrina Leefftinck wed. van zall.
 • Page 34 and 35: kuylen uytgesteecken en gelimiteert
 • Page 36 and 37: Holtspraecke geholden binnen Marcke
 • Page 38 and 39: Wessel thoe Noever als momber der k
 • Page 40 and 41: Hendrick Cuyper Jellis Nilant Dr. G
 • Page 42 and 43: Henr. op ´t Ende 23 Henr. Nijlant
 • Page 44 and 45: Hermen Helmichs wort omme redenen w
 • Page 46 and 47: Anno 1658 den 12 July. Volgens geda
 • Page 48 and 49: Belangende het versoeck van Richter
 • Page 50 and 51: Meede is beslooten datt voortaen ie
 • Page 52 and 53:

  Gellekinck ende Wanninck, coopers v

 • Page 54 and 55:

  Is geexaminiert een afrekeninge weg

 • Page 56 and 57:

  Ao 1662 d. 8 Augusti. Holtinck geho

 • Page 58 and 59:

  Die Marckenrichter sal gelieven ker

 • Page 60 and 61:

  Dog indien sulx niet mogte kunnen b

 • Page 62 and 63:

  Den ontfanger of derselver executeu

 • Page 64 and 65:

  Is gearresteert deese en voorige re

 • Page 66 and 67:

  peerden beesten en reliqua, verschu

 • Page 68 and 69:

  Is goetgevonden dat bij dit fatsoen

 • Page 70 and 71:

  1729 den 1 Aug. 1729 den 4 October.

 • Page 72 and 73:

  Bekenne ik ondergeschr. mits deesen

 • Page 74 and 75:

  staan swaar 11 en 11 duim, de makel

 • Page 76 and 77:

  Actum in de kerke van Markelo den 4

 • Page 78 and 79:

  Extract uit het Erfgenamen Boek Ger

 • Page 80 and 81:

  Lucret. Stockmans wed. Sertorius Ja

 • Page 82 and 83:

  Extract uit het Erfgenamen boek Ger

 • Page 84 and 85:

  Is goed gevonden de voorschr. kerkm

 • Page 86 and 87:

  Extract uit het protocol van de Goe

 • Page 88 and 89:

  Is vorder goed gevonden dat ter uit

 • Page 90 and 91:

  Ingevolge kerkenspraaken den 8 & 18

 • Page 92 and 93:

  Ingevolge kerkenspraken den 12 en 1

 • Page 94 and 95:

  Is na bekomen informatie dat de ing

 • Page 96 and 97:

  T.C. Queysen Gerh. Ant. Mennink H.

 • Page 98 and 99:

  als van ouds met ´t schoonmaken de

 • Page 100 and 101:

  Door de Heeren Mennink en Hagedoorn

 • Page 102 and 103:

  Ingevolge publicatie van den 4 en d

 • Page 104 and 105:

  Den 29 Octb. 1772 gedaan. Insinuati

 • Page 106 and 107:

  aldaar litispendant, alhier niet wo

 • Page 108 and 109:

  Den Heer Secret. Queysen gecomm. we

 • Page 110 and 111:

  Goedgevonden dat de Erfmarkenrigter

 • Page 112 and 113:

  Ingevolge Markten resolutie van den

 • Page 114 and 115:

  Dat de gedaagde Gerrit Struyk bij d

 • Page 116 and 117:

  Noodgerigte Holten den 15 Mey 1775

 • Page 118 and 119:

  En nimmer zou den ondergeschrevene

 • Page 120 and 121:

  8. Het aangegraven plaatsjen van Lo

 • Page 122 and 123:

  Rapport van de Verw. Markenrigter e

 • Page 124 and 125:

  Markenrigter aan deze vergadering h

 • Page 126 and 127:

  Dus is hetzelve gesteld in handen v

 • Page 128 and 129:

  Rietman aan de Winterkamp 2½ desel

 • Page 130 and 131:

  Geleesen de acte van convocatie tot

 • Page 132 and 133:

  deselve rekeninge examineert en aan

 • Page 134 and 135:

  En veele anderen. Rapporteert den M

 • Page 136 and 137:

  W. Umbgrove A. Vijfhuys H. Dijkink

 • Page 138 and 139:

  Vervolgens is door den setters een

 • Page 140 and 141:

  888. MARKEBOEK 1805 - 1834. Erfgen.

 • Page 142 and 143:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 144 and 145:

  Conditien en voorwaarden waarop Mar

 • Page 146 and 147:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 148 and 149:

  De ondergetekenden erfmarken rigter

 • Page 150 and 151:

  schrijven over aangemelde besluit t

 • Page 152 and 153:

  deselve, moesten door den genoemden

 • Page 154 and 155:

  H. Hueten 2 spind 6,- D. Schrijver

 • Page 156 and 157:

  dan bij den hutte en geve last dese

 • Page 158 and 159:

  30 Maart ontfange missive van de co

 • Page 160 and 161:

  Volgt den lijst der op den 6 April

 • Page 162 and 163:

  en verdere liquide en dugtige schul

 • Page 164 and 165:

  3. Heeft den Markenrigter overgeleg

 • Page 166 and 167:

  10. Harmen Hueten op Warmelo idem 1

 • Page 168 and 169:

  Aug. 19. Ontfange missive van den H

 • Page 170 and 171:

  Heekeren geproponeerd dit poinct co

 • Page 172 and 173:

  Rapport. De ondergetekende bij mark

 • Page 174 and 175:

  Krabbenbos 46 Hans Hoeten 46 Hoptma

 • Page 176 and 177:

  dezelve behoorlijk zijn toegestaan,

 • Page 178 and 179:

  scheidende voor het uiteinde der ma

 • Page 180 and 181:

  vergaderingen naar rato van hun par

 • Page 182 and 183:

  En is deze halve stem met goedvinde

 • Page 184 and 185:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 186 and 187:

  Hendrik Jan Maag namens Krayenzank

 • Page 188 and 189:

  denzelven, om in te vorderen alle b

 • Page 190 and 191:

  overeengekomen, dat aan dezelven ui

 • Page 192 and 193:

  Restanten wegens aangraven in de ma

 • Page 194 and 195:

  22 April. Begeve mij insgelijks naa

 • Page 196 and 197:

  W.R.J.W. van Heeckeren van Overlaar

 • Page 198 and 199:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 200 and 201:

  tot betaling der marken schulden en

 • Page 202 and 203:

  Den 19. Zende kerkensprake af tot h

 • Page 204 and 205:

  En de rekening van uitgaaf aanvang

 • Page 206 and 207:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 208 and 209:

  verbetering of onderhoud van school

 • Page 210 and 211:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 212 and 213:

  Jan Warmelink namens Warmelink en H

 • Page 214 and 215:

  Deze voorstellen voorgelezen zijnde

 • Page 216 and 217:

  4. Gelezen een advis van J.H.E. Mey

 • Page 218 and 219:

  Den 31. Idem kerkenspraak tot het d

 • Page 220 and 221:

  Den 30. Zende kerkenspraak af tot h

 • Page 222 and 223:

  Harmen Sligman f 4,50 den restand v

 • Page 224 and 225:

  Waarover gedelibereerd zijnde, is d

 • Page 226 and 227:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 228 and 229:

  Erfgenamen vergadering gehouden in

 • Page 230 and 231:

  esloten dat de schutters hieromtren

 • Page 232 and 233:

  Den 27. Doe met de commissie de keu

 • Page 234 and 235:

  9 July. Aan den Heer notaris Jalink

 • Page 236 and 237:

  15 Dec. Betale aan de schutters f 1

 • Page 238 and 239:

  Gezien de kennisgevingen deswegen b

 • Page 240 and 241:

  Alles boven en behalven de lopende

 • Page 242 and 243:

  H.A. Warmelink namens zichzelf en K

 • Page 244 and 245:

  verdere puncten waarvan hun den ver

 • Page 246 and 247:

  Zoo en in dier voegen is dit onderh

 • Page 248 and 249:

  G.H. Lammertink H. Rietman D. Klump

 • Page 250 and 251:

  H. Zwiers Door A.J. Nijhuis lid van

 • Page 252 and 253:

  geschiktste wijze af te doen. Hetze

 • Page 254 and 255:

  Vergadering van Goedsheeren en Eige

 • Page 256 and 257:

  onwettig of in gebreke zijn gebleve

 • Page 258 and 259:

  Niemand meer voor te stellen hebben

 • Page 260 and 261:

  6. Bij het reglement op het beheer

 • Page 262 and 263:

  L. Krijgsman G. Stegeman W. Kistema

 • Page 264 and 265:

  H.A. Warmelink G.H. Lammertink H. Z

 • Page 266 and 267:

  . Dat bij aldien de beide voornoemd

 • Page 268 and 269:

  ereiding van het door Zijne Excelle

 • Page 270 and 271:

  te hebben het regt van de halve Tij

 • Page 272 and 273:

  De erven Teunis Hoffes voor ½ stem

 • Page 274 and 275:

  de vergadering niet tot de aannemin

 • Page 276 and 277:

  Den zelfden brief ook B.T. Schottin

 • Page 278 and 279:

  vergadering van den 28 dezer beslot

 • Page 280 and 281:

  1. Dat het tot nadeel der markgenoo

 • Page 282 and 283:

  vergadering van goedsheeren en eige

 • Page 284 and 285:

  1. Aangezien vroeger den markenbood

 • Page 286 and 287:

  J.H. Hidders G.H. Reurslag J.H. Nij

 • Page 288 and 289:

  Hierin algemeen genoegen zijnde, wi

 • Page 290 and 291:

  Art. 4 Alle algemeene bepaalingen z

 • Page 292 and 293:

  daartoe betrekkelijke lijsten of ko

 • Page 294 and 295:

  Vergadering van Goedsheeren en Eige

 • Page 296 and 297:

  toekomen en zoodanig uit den marken

 • Page 298 and 299:

  voorstellen door geene verpligting

 • Page 300 and 301:

  edrag is aangenomen, had verslag ge

 • Page 302 and 303:

  4. Door Berend Nijland onder Holten

 • Page 304 and 305:

  5. De vergadering voorgesteld zijnd

 • Page 306 and 307:

  Alle stukken tot deze rekening en v

 • Page 308 and 309:

  De namen der stemgeregtigden volgen

 • Page 310 and 311:

  Vergadering van Goedsheren en Eigen

 • Page 312 and 313:

  volgens aan den voet dezelve gestel

 • Page 314 and 315:

  Art. 2 Daartoe zullen vooraf zoo ve

 • Page 316 and 317:

  aangeduid. Bij dit gewigtige en vee

 • Page 318 and 319:

  verkopen als de gronden van zoodani

 • Page 320 and 321:

  veertig door den penningmeester is

 • Page 322 and 323:

  Jan Dikkers namens Oldenhave Hendri

 • Page 324 and 325:

  Nadat de namen der stemgeregtigden

 • Page 326 and 327:

  Vergadering van Goedsheren en Eigen

 • Page 328 and 329:

  Krijgsman en Jan Dreezes die zonder

 • Page 330 and 331:

  2. onopgebrand vee en overtal ganze

 • Page 332 and 333:

  handelen zulks met stil... voorbij

 • Page 334 and 335:

  20. H. Neihof 1.59.86 ellen ad f 14

 • Page 336 and 337:

  Wij twijfelen niet of wel zult blij

 • Page 338 and 339:

  Vergadering van Goedsheren en Eigen

 • Page 340 and 341:

  Vergadering van Goedsheren en Eigen

 • Page 342 and 343:

  alzoo in strijd van art. 9 van meer

 • Page 344 and 345:

  van een en ander met algemene stemm

 • Page 346 and 347:

  Hierover gedelibereerd is daartoe e

 • Page 348 and 349:

  2. Over het contract der commissie

 • Page 350 and 351:

  art. 2 Nadien de in het vorige arti

 • Page 352 and 353:

  Vergadering van Goedsheren en Eigen

 • Page 354 and 355:

  Reurslag moet worden overgegaan. Me

 • Page 356 and 357:

  toegeeigende markegrond uiterlijk o

 • Page 358 and 359:

  waaruit resulteert dat tot de eerst

 • Page 360 and 361:

  De publicatie gedagteekend den 24 J

 • Page 362 and 363:

  Elkink, A. Lodeweges en E. Klumpers

 • Page 364 and 365:

  G.J. Driezes, W. Wonnink, H. Krabbe

 • Page 366 and 367:

  kosten, zoo is door den heer Warmel

 • Page 368 and 369:

  waargenomen en bij de resolutie van

 • Page 370 and 371:

  Vergadering van Goedsheren en Eigen

 • Page 372 and 373:

  gelijk dezelve commissie met eenpar

 • Page 374 and 375:

  ----------- Zamen f 838,79 Alle stu

 • Page 376 and 377:

  van den heer G. Benthem te Markelo

 • Page 378 and 379:

  Wij ondergetekenden 1. Jan Hendrik

 • Page 380 and 381:

  35. Weg van Hendertink over Wilgeri

 • Page 382 and 383:

  133. Wegje van Wolters naar het Mat

 • Page 384 and 385:

  233. Weg van ...man naar het Ensink

 • Page 386 and 387:

  Dit bovenstaande door de zetters vo

 • Page 388 and 389:

  900. AKTE VAN VERDELING VAN DE MARK

 • Page 390 and 391:

  Blok S Beestengroenland 1e klasse g

 • Page 392 and 393:

  Nummer veertien door Jan Dikkers li

 • Page 394 and 395:

  het blok. Het eerste perceel van de

 • Page 396 and 397:

  Nummer dertien door Derk Rietman al

 • Page 398 and 399:

  Nummer drie en twintig door Gerrit

 • Page 400 and 401:

  Nummer zeventien door Gerrit Jan Zw

 • Page 402 and 403:

  Nummer zeven door Jan Roelvink. J.

 • Page 404 and 405:

  Nummer zeventien door Gerrit Jan Zw

 • Page 406 and 407:

  Dan aan de andere zijde van weg W16

 • Page 408 and 409:

  Nummer vijf en twintig door Derk Ri

 • Page 410 and 411:

  Nummer drie door Gerrit Jan Zwiers

 • Page 412 and 413:

  nummer dertien de eerste is en zoo

 • Page 414 and 415:

  Nummer vier door Gerrit Jan Zwiers

 • Page 416 and 417:

  Nummer vijf door Gerrit Krijgsman.

 • Page 418 and 419:

  Nummer zes door Arent Jan Sligman a

 • Page 420 and 421:

  Nummer vijftien door Arent Jan Hols

 • Page 422 and 423:

  Nummer zes door Derk Rietman als ge

 • Page 424 and 425:

  oostwaarts aan tot aan het einde va

 • Page 426 and 427:

  Nummer een en negentig door Harmen

 • Page 428 and 429:

  Nummer honderd en twee door Derk Ri

 • Page 430:

  12. Sectie J nr 701 groot 50 ellen

Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
De laatste huiswever van Markelo - Hofmarken
Doopregister Markelo 1670-1930 A-H - De Hofmarken
BS Markelo geboorte 1811-1950 L-N - De Hofmarken
Stand van zaken gemeente Markelo per 1831 - De Hofmarken
Buurtschappen marke Markelo - Hofmarken
Gemeentebestuur Markelo - Hofmarken
BS Markelo huwelijk 1890-1949 - Hofmarken
Grafeigenaren Markelo 1827 - De Hofmarken
1915 en 1950 Telefoongidsen Markelo - De Hofmarken
Trouwregister Markelo 1770-1932 - De Hofmarken
Dorpsschool Markelo - De Hofmarken
BS Markelo overlijden 1930-1950 - De Hofmarken
SCHORFHAAR Generatie I - De Hofmarken
1.6.150 Boerderij Renneboom - De Hofmarken
1.5.170 Boerderij Rojan /Deel'nWilm ... - De Hofmarken
1.3.270 Boerderij Pongershutte, Oude ... - De Hofmarken
1.5.150 Boerderij Schaddenhorst / Lodeweges ... - De Hofmarken
Boerderijnummer 1.2.440 Erfnaam Kloeken ... - De Hofmarken
1.6.140 Boerderij Tijman/Sanders - De Hofmarken
1.6.030 Boerderij PlasBerendJan / Wennink ... - De Hofmarken
1.6.170 Boerderij Slagman / Dijkerman ... - De Hofmarken
1.6.120 Boerderij Drosten, Drostendijk 2 - De Hofmarken
HEUTEN Generatie I Generatie II - De Hofmarken
1.0.270 Boerderij de Vedder, nu fam Kok-Klumpers - De Hofmarken
1.6.110 Boerderij Schoppert, Rietdijk 13 - Hofmarken
2.1.006 Boerderij Diepenbroek, Stokkumerweg 4 - Hofmarken
1.3.180 Boerderij Lammers - Hofmarken
1734 Register 1000e penning - De Hofmarken