FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE ...

vlaamse.ouderenraad.be

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE ...

De beslissing heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van een termijn van één maand, die begint te

lopen vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd overhandigd,

tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Art. 7. Er kan geen administratieve geldboete worden opgelegd meer dan twee jaar na de dag waarop

het feit werd gepleegd.

Art. 8. De Koning bepaalt de wijze van inning en invordering van de administratieve geldboeten.

HOOFDSTUK 2 - Luchtvaart

Afdeling 1 - Wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de

veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Art. 9. Artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de

veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen wordt aangevuld met een paragraaf

4 luidende als volgt :

« § 4. In afwijking van de §§ 1 en 2 duidt de Koning de veiligheidsoverheid aan die gemachtigd is om

voorafgaandelijk aan de aflevering van luchthavenidentificatiebadges een veiligheidsverificatie bedoeld

in artikel 22sexies uit te voeren en een veiligheidsadvies te verstrekken volgens de nadere regels die

hij bepaalt. »

Afdeling 2 - Luchthavenidentificatiebadges

Art. 10. In artikel 8 van de wet van 3 mei 2005 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, gewijzigd door de wet van 22 december

2008, wordt het getal « 2009 » vervangen door het getal « 2010 ».

Afdeling 3 - Wijzigingen van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16

november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart

Art. 11. In artikel 1 van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november

1919 betreffende de regeling der luchtvaart, wordt na de definitie van Hoofdinspecteur de volgende

definitie ingevoegd :

« Adjunct-hoofdinspecteur van de luchthaveninspectie : houder van een mandaat van adjuncthoofdinspecteur

van de luchthaveninspectie toegekend door de Koning. »

Art. 12. In artikel 39 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2001, worden de

volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, eerste lid, worden :

a) in de bepaling onder 2°, 3° en 4° de woorden « luchthaven Brussel-Nationaal » vervangen door de

woorden « betrokken luchthaven »;

b) in de bepaling onder 4° de woorden « Bestuur van de Luchtvaart » vervangen door de woorden «

Directoraat-generaal Luchtvaart »;

c) in de bepaling onder 5° de woorden « luchthaven Brussel-Nationaal » vervangen door de woorden «

betrokken luchthaven »;

2° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt;

« De personeelsleden van de luchthaveninspectie ressorterend onder de exploitant van de luchthaven

Brussel-Nationaal staan met betrekking tot de uitoefening van de in dit lid bedoelde bevoegdheden

steeds onder het gezag van de hoofdinspecteur en de adjunct-hoofdinspecteur van de

luchthaveninspectie. Zij kunnen in deze geen richtlijnen ontvangen vanwege de exploitant van de

luchthaven. »;

3° er wordt een nieuwe paragraaf 2 ingevoegd, luidende :

« § 2. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, onder de voorwaarden

die Hij bepaalt, de in artikel 38, § 1, en §§ 3 tot 5, bedoelde bevoegdheden toekennen aan

personeelsleden van de luchthaveninspecties ressorterend onder de exploitanten van de luchthavens

van Antwerpen, Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem, Charleroi-Gosselies en Luik-Bierset wat betreft

de materies bedoeld in § 1, eerste lid, 2°, 3°, 4° en 5°.

De personeelsleden van de luchthaveninspecties ressorterend onder de exploitant van de betrokken

luchthaven staan, met betrekking tot de uitoefening van de in het eerste lid vermelde bevoegdheden,

steeds onder het gezag van de Hoofdinspecteur en de Adjunct-hoofdinspecteur van de

luchthaveninspectie van de betrokken luchthaven. Zij kunnen in deze geen richtlijnen ontvangen

vanwege de exploitant van de luchthaven.

Artikel 39, § 1, tweede lid en artikel 39, § 1, laatste lid, zijn van toepassing op de personeelsleden

bedoeld in het eerste lid. »;

4° in paragraaf 2, die de nieuwe paragraaf 3 wordt, worden de woorden « en § 2 » ingevoegd tussen

de woorden « in § 1 » en het woord « oefenen ».

HOOFDSTUK 3 - Vervoer te land

Art. 13. Artikel 47 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige

economische overheidsbedrijven wordt als volgt aangevuld :

« § 4. De Koning kan een vergoeding toekennen ter dekking van de kosten verbonden aan de

uitoefening van het mandaat gedragen door de leden van het uitvoerend bureau van het raadgevend

comité verantwoordelijk voor de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Het maximale

totale bedrag van deze vergoeding wordt twaalfduizend vijfhonderd euro (12.500,00 euro) per jaar,

uitgedrukt in euro 2009 en geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex van december van het

voorgaande jaar. »

More magazines by this user
Similar magazines