FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE ...

vlaamse.ouderenraad.be

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE ...

« 3° het organiseren van opleidings- en sensibiliseringsprogramma's; »;

b) de bepaling onder 4° wordt aangevuld met de woorden « of door een partnerland van de Belgische

Ontwikkelingssamenwerking; »;

c) de bepaling onder 5°, ingevoegd bij de wet van 30 december 2001, wordt vervangen als volgt :

« 5° de uitvoering van programma's voor de bevordering van de handel; »;

d) het lid wordt aangevuld met een bepaling 6°, luidende :

« 6° de uitvoering van programma's voor de ontwikkeling van de lokale civiele maatschappij in de

partnerlanden; ».

Art. 20. Artikel 9bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, wordt vervangen

als volgt :

« Art. 9bis. Een Junior Programma, hierna genoemd « Junior Programma van de Belgische

ontwikkelingssamenwerking » kan worden uitgevoerd binnen de Ontwikkelingssamenwerking.

De BTC is belast met de organisatie van het Junior Programma van de Belgische

ontwikkelingssamenwerking, alsook met de aanwijzing van het personeel dat eraan deelneemt. »

Art. 21. In artikel 9ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, worden de

volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragrafen 1 en 3 worden de woorden « vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking »

vervangen door de woorden « Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking »;

2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « vrijwillige dienst » vervangen door de woorden «

Junior Programma ».

Art. 22. In artikel 35, § 1, tweede lid, 5°, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december

2005, worden de woorden « vrijwillige dienst bij de ontwikkelingssamenwerking » vervangen door de

woorden « Junior Programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking ».

TITEL 6 - Asiel en migratie

ENIG HOOFDSTUK - Delegatie van bevoegdheid

Art. 23. Artikel 57/9, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van

14 juli 1987 en gewijzigd bij de wet van 15 september 2006, wordt vervangen als volgt :

« Voor de bevoegdheden omschreven in artikel 57/6, 1° tot 7°, wordt de beslissing genomen door de

Commissaris-generaal of bij delegatie door zijn adjuncten en dit onder gezag en leiding van de

Commissaris-generaal. In dat geval ondertekenen de adjuncten met de formule « Bij delegatie ». »

TITEL 7 - Zelfstandigen

ENIG HOOFDSTUK - Sociale verzekeringskassen

Art. 24. In artikel 20, § 4, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van

het sociaal statuut der zelfstandigen, laatst gewijzigd door de wet van 27 december 2004, worden

volgende wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid wordt in fine aangevuld als volgt :

« Deze stemmen overeen met de kosten gemaakt door de kas om de wettelijke taken die haar

krachtens dit artikel zijn toevertrouwd, uit te voeren en hangen af van de kwaliteit van de

dienstverlening die de kas biedt aan zijn aangeslotenen. Het niveau van kwaliteit wordt bepaald in

functie van de wettelijke verplichtingen van de kassen ten opzichte van hun aangeslotenen en van de

Staat. »;

2° tussen het vijfde en het zesde lid worden vijf leden ingevoegd, luidende :

« Bij begin van bezigheid in de zin van artikel 13bis, § 1, moet de sociale verzekeringskas schriftelijk

de aangeslotene informeren over de bijdragen, bedoeld in het tweede lid, die hem zullen worden

aangerekend, de wijze waarop deze worden berekend en de diensten waarop deze recht geven.

Tezelfdertijd zal de kas de aangeslotene vragen een formulier te ondertekenen waarbij hij erkent

bovenvermelde inlichtingen te hebben verkregen.

Ieder jaar in de loop van de eerste maand van het eerste kalenderkwartaal laat de sociale

verzekeringskas door middel van een uitdrukkelijke vermelding op het vervaldagbericht, aan de

aangeslotene zowel het bedrag van de bijdrage bedoeld in het tweede lid, verschuldigd voor dit

kalenderkwartaal, als de berekeningswijze ervan en de diensten waarop deze recht geeft, kennen.

Ieder jaar in de loop van de eerste maand van het tweede, derde en vierde kalenderkwartaal laat de

sociale verzekeringskas door middel van een uitdrukkelijke vermelding op het vervaldagbericht, aan de

aangeslotene het bedrag van de bijdrage bedoeld in het tweede lid kennen die hij voor dat kwartaal

verschuldigd is.

Wanneer de kas de in drie voorgaande leden vermelde verplichtingen niet naleeft, kan zij onderworpen

worden aan de sancties zoals bepaald in § 2ter.

De Koning bepaalt de wijze waarop de sociale verzekeringskassen voldoen aan de verplichtingen

bedoeld in het zesde tot het achtste lid. »

TITEL 8 - Sociale zaken

HOOFDSTUK 1 - Wijziging van de wet van 1 augustus 1985

houdende sociale bepalingen

Art. 25. Artikel 6 van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, laatst gewijzigd bij de

programmawet van 22 december 2008, wordt aangevuld met volgende leden, luidende :

« De vorderingen van de Rijksdienst ten laste van de werkgevers die werknemers tewerkstellen die,

More magazines by this user
Similar magazines