Infomagazine juni 2012 - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

Infomagazine juni 2012 - Stad Oudenaarde

April Maand 2012 Jaartal | NR1 | NR?| | Een Een uitgifte uitgifte van van het het stadbestuur van van Oudenaarde

Pamele

Vernieuwt!

Activiteiten

Kinderen

Openbare

Werken

Bierfeesten

@De Woeker

Dossiers

Gemeenteraad

De Woeker

Najaar 2012

Adriaen

Brouwer

foto: Stefan Vanfleteren

De Ronde

Rapport

www.oudenaarde.be


We stellen jullie met trots

ons zomernummer van

Info-Magazine voor, dat

in een nieuw, fris kleedje

gestopt is.

Begin mei startten ingrijpende werken in

de wijk Pamele. Vijf straten en een deel

van de Bergstraat worden volledig gerenoveerd

in het kader van het stadsvernieuwingsproject

Scheldeboorden / Scheldekop.

Onder de titel ‘Pamele vernieuwt!’

geven we een overzicht van de werken en

de fasering.

De zomervakantie staat voor de deur

en het jonge volkje zal zich zeker niet

vervelen. Zowel de jeugddienst als de

sportdienst werkten een ruim aanbod aan

activiteiten uit. Wie toch nog opvang zoekt

voor de allerkleinsten vindt ook in

dit nummer van Info-Magazine een

passend antwoord.

Als start van de vakantie kan je genieten

van de Adriaan Brouwer Bierfeesten van

29 juni tot 1 juli op de Markt en van de

Bierfeesten @ De Woeker op zaterdag 29

juni. Daar wordt afscheid genomen van de

sixties en genoten van de seventies…

We belichten de belangrijkste dossiers die

goedgekeurd zijn door de gemeenteraad

en de stand van zaken van verschillende

openbare werken.

Energie wordt steeds duurder, niet alleen

voor gezinnen, maar ook voor het stadsbestuur.

Om de kosten onder controle te

houden zijn verschillende maatregelen

genomen om het verbruik van gas, elektriciteit

en water in de stadsgebouwen in te

perken. Voor sommige maatregelen kunnen

premies bekomen worden, ook door

gezinnen. Surf eens naar premiezoeker.be

en ontdek waar je recht op hebt.

dito

Vanaf september start een nieuw Woekerseizoen

met een gevarieerd, boeiend

programma. Abonnementen kunnen

gereserveerd worden op de abonnementenverkoopdag

op zaterdag 30 juni en

daarna online via oudenaarde.be

Op de Markt is er sinds kort een hotspot,

waardoor je gratis kan surfen op internet

terwijl je geniet op een terrasje. Binnenkort

komt ook een hotspot aan het

sportcentrum.

In september start niet enkel het nieuwe

‘gewone’ schooljaar, ook in de stedelijke

academie voor muziek en woord en de koninklijke

academie voor beeldende kunst

worden de lessen hervat. Je kan nu reeds

inschrijven.

Op 9 september is het opnieuw Open

Monumentendag in Vlaanderen en ook

in Oudenaarde. Je kan genieten van wat

MOU, het Museum Oudenaarde en de

Vlaamse Ardennen, te bieden heeft, zowel

in het stadhuis als in het Huis de Lalaing

en in de abdij Maagdendale ontdek je die

dag een schitterende collectie Gregoriaanse

muziekboeken. Noteer de datum nu

al in je agenda.

Verder lees je in dit nummer van Info-

Magazine een aantal sociale weetjes, de

feestrede van de Coburgse burgemeester

naar aanleiding van 40 jaar verbroedering

met onze stad en het programma van

Vlaanderen Feest!

Veel leesgenot en een prettige zomervakantie.

De Secretaris

Luc Vanquickenborne

De Burgemeester,

Marnic De Meulemeester

Openbare

Werken

10

Pamele

Vernieuwt!

6

Activiteiten

Kinderen

Bierfeesten

@DeWoeker

De Woeker

Najaar 2012

De Ronde

Het Rapport

Oproep

Een Info-Magazine nieuwe stijl

snakt naar mooie foto’s om de

cover en de binnenbladzijden

op te fleuren.

Ben je (amateur)fotograaf en

geïnteresseerd, neem dan

contact op met de dienst

communicatie, tel 055 335 131,

stad@oudenaarde.be voor

concrete afspraken.

26

Een leuk cadeautje ligt klaar en

naamvermelding zorgt voor

eeuwige roem.

2012 - juni - infomagazine - 1

14

18

2


Pamele

Vernieuwt!

P# Pamele vernieuw

De Schelde speelt een hoofdrol

in de ontstaansgeschiedenis

van onze stad en in het ruimtelijk

karakter van Oudenaarde

vandaag. Oudenaarde is een

‘geschenk van de Schelde’. De Schelde

bracht welvaart, maar is ook een barrière

tussen twee stadsdelen, het centrum en

Pamele.

Door de heraanleg van de kaaien beoogt

het stadsbestuur dat iedereen opnieuw

kan ‘genieten aan het water’ en dat de

stad terug naar de Schelde gebracht

wordt.

Voor het project Scheldeboorden /

Scheldekop krijgt het stadsbestuur van

de Vlaamse regering een subsidie van 3

miljoen euro. Dergelijke subsidie wordt

toegekend aan projecten die een hefboomfunctie

hebben in een buurt, wijk of

stadsdeel en zo voor een nieuwe dynamiek

kunnen zorgen. Het project Scheldekop is

een dergelijke hefboom voor de hele wijk

Pamele en is een verknopingselement

tussen de verschillende stadsdelen.

Weg- en rioleringswerken

Op 2 mei startten ingrijpende weg- en

rioleringswerken in Pamele. Maar liefst

vijf straten en een deel van de Bergstraat

2 - infomagazine - juni - 2012

worden volledig onder handen genomen.

De riolering wordt ontdubbeld met afkoppeling

op privaat domein. Het project

is ook gekoppeld aan de bouw van een

pompstation ter hoogte van de ophaalbrug

door Aquafin.

De wegenis krijgt asfaltverharding.

Binnen de voormalige stadsmuren wordt

natuursteen gebruikt: mozaïekkeien, platines

en blauwe hardsteen.

Buiten de voormalige stadsmuren worden

betonstraatstenen, betonnen trottoirbanden

en betonnen greppels gebruikt. Fietssuggestiestroken

verhogen de veiligheid

van fietsers.

Fasering:

Gerealiseerde werken: aanleg nutsleidingen

met als vertrekpunt de Louise-Mariekaai

ter hoogte van de fontein, gevolgd

door werken in de Bergstraat.

Tweede helft juni: de aannemer plaatst de

prefab pompput ter hoogte van het bedieningsgebouw

van de ophaalbrug.

Hiervoor wordt de Louise-Mariekaai

afgesloten voor het verkeer.

Het eenrichtingsverkeer in de Baarstraat

wordt tijdelijk opgeheven, zodat de Louise-

Mariekaai vanuit de Baarstraat bereikbaar

blijft.

De Bourgondiëstraat blijft bereikbaar via

de ophaalbrug en de Bergstraat.

31 juli – 11 september: weg- en rioleringswerken

in de Bergstraat, gedeelte

tussen Remparden en de ophaalbrug

27 augustus – 1 oktober: Louise-Mariekaai

1 oktober – 6 december: Baarstraat

7 januari – 28 februari: J.J. Raepsaetplein

en Doornikstraat, inclusief de aanleg van

het kruispunt Matthijs Casteleinstraat –

Doornikstraat, waarvoor de aannemer 14

kalenderdagen krijgt.

1 maart – 31 mei: Remparden

Totale termijn: 200 werkdagen

Totale kostprijs: 2.948.834 euro, exclusief

BTW

Parkeren in Pamele

Parking Tussenmuren

De uitbreidingswerken aan de parking

Tussenmuren zijn gestart op 7 mei. De

parkeercapaciteit wordt er uitgebreid van

43 naar 180 plaatsen.


Werken parking Tussenmuren

t!

Hierdoor worden de parkeerplaatsen die elders in Pamele

verdwijnen, ruimschoots gecompenseerd.

Uitvoeringstermijn: 100 werkdagen

Kostprijs: 431.142 euro, exclusief BTW

Parking Bergstraat

Ter hoogte van de Bergstraat / Trekweg Linkeroever wordt de

bestaande parking geoptimaliseerd tot 30 plaatsen. Buiten de

schooluren heeft de parking een publiek karakter.

Uitvoeringstermijn: 40 werkdagen

Kostprijs: 82.451 euro, exclusief BTW

Parking Federale Politie

Achter de gebouwen van de Federale Politie in de Bergstraat

komt een parking voor het gevangenispersoneel met een doorsteek

via de tuin van het Huis de Lalaing naar de justitiediensten

in de Bourgondiëstraat. Hierdoor zal de parkeerdruk in de Bourgondiëstraat

verminderen.

Parkeren in de straten van Pamele

• Het aantal parkeerplaatsen naast de rijweg van de Bergstraat

blijft behouden.

• Het aantal parkeerplaatsen in Remparden en Doornikstraat

blijft quasi gelijk.

• Het Raepaetplein krijgt een echte pleinfunctie waardoor er

geen parkeerplaatsen zullen zijn.

• In de Baarstraat verdwijnt een aantal plaatsen in functie van

een veiliger en breder voetpad.

• In de Louise-Mariekaai blijven 35 parkeerplaatsen

behouden.

Werken parking Tussenmuren

Graafwerken Tussenmuren

Zicht ophaalbrug

Werken parking Federale politie

2012 - juni - infomagazine - 3


Pamele

Vernieuwt!

Pamele vroeger

Pamele is een stadsdeel met een rijke

en bewogen geschiedenis, een wijk

van mensen met een hart, van ridders,

hertogen en rebellen, van soldaten en

ambachtslieden, een wijk die heel erg

de geschiedenis van onze stad bepaald

heeft.

Pamele ligt op de rechteroever van de

Schelde en ontwikkelde zich langzaam

tijdens de 12de eeuw. Ze kreeg in 1166

haar eigen stadsrechten – voor Oudenaarde

gebeurde dat pas in 1190.

Al vlug zou Pamele een begrip worden

en een eeuw later verheven worden tot

baronie.

De heren van Pamele behoorden tot

de toparistocratie en waren huisvrienden

van de graven van Vlaanderen. Ze

verzamelden lenen en heerlijkheden

en hadden dus heel wat gronden in hun

bezit.

Het hoogtepunt van de macht van de

heren van Pamele situeert zich in de

13de eeuw, onder Arnulf IV (1242) en

zijn zoon Jan.

In het 13de eeuwse Pamele maakt men

melding van de porte de le berstrate

(Bergstraat), rue de la bare

4 - infomagazine - juni - 2012

(Baarstraat), een fauconerie, plaats

waar de valken van de heer gehouden

werden (rond Tussenbruggen). De

grens tussen Oudenaarde en Pamele

was de Burgschelde, de oudste loop

van de Schelde.

Het huidige stratenpatroon wijkt dus

niet zo sterk af van het 13de eeuwse.

Een eeuw later zal Jan II van Pamele

geschiedenis schrijven. Zijn huishoudboekje,

bewaard in het archief in Gent,

beschrijft de toch wel uitbundige

levensstijl van de jonge ridder.

Maar uiteraard bestond de bevolking

van Pamele niet alleen uit edelen. In

de 14de eeuw was er grote artisanale

bezigheid. Door boedelbeschrijvingen

weten we dat er een uitbater van een

kalkoven woonde, een daklegger, een

steenkapper, timmerlieden, slagers,

bakkers en meerdere tapijtwevers.

In de 15de eeuw was Pamele vooral

de verblijfplaats der edelen. Het

kasteel van Bourgondië, dat rond 1960

gesloopt werd, werd gebouwd door

Filips de Stoute.

Rond 1560 is Oudenaarde een zeer

welvarende stad met een bloeiende

Oude foto Louise Marie-kaai

wandtapijtnijverheid. Het protestantisme

wordt vlug verspreid, vooral onder

de tapijtwevers van Pamele. Een kern

van onafhankelijk denkenden woonde

op rechteroever. In 1566 woedt overal

de beeldenstorm en dus ook in

Oudenaarde.

Margaretha van Parma, landvoogdes

der Nederlanden en dochter van keizer

Karel, geboren in Pamele, zal daarna

toegeven aan de eisen van de beeldenstormers.

De inquisitie wordt voorlopig

opgeschort en er komt een zekere vorm

van onafhankelijkheid in godsdienstbeleving.

De versoepeling van de plakkaten en

de nieuwe vrijheden zijn niet naar de

zin van Filips II en hij stuurt al vlug een

bezettingsleger naar de Nederlanden;

de repressie is verschrikkelijk.

In 1567 krijgt Oudenaarde 150 Spaanse

huurlingen over de vloer. In die periode

is een van de voornaamste figuren in

Pamele een zekere Jacob Blommaert,

een van de rijkste tapijtwevers, lid van

de koopmansgilde en ingeschreven in

het poortersboek van Oudenaarde.

Hij is lid van de Calvinistische kerk.


Oude foto Pamele

Het lukt Blommaert om met zijn legertje en de de hulp van

de inwoners van Pamele de stad op 7 september 1572 binnen

te trekken. Hij regeert slechts een zestal weken over Oudenaarde.

Bij het naderen van de Spaanse troepen beseft hij

dat hij geen beleg kan doorstaan en hij vlucht naar Zeeland.

Hij wordt echter onderweg vermoord.

Wanneer Pamele in 1593 door Oudenaarde opgeslorpt wordt,

zijn de grote historische feiten voorbij en zal Pamele als een

eerder rustige wijk verder de geschiedenis ingaan, een wijk

met heel wat religieuzen, soldaten en ambachtelijke activiteiten.

In de 19de en 20ste eeuw huist een kazerne in de abdij Maagdendale,

waardoor de Baarstraat tal van cafeetjes telt. In de

nabijgelegen Bergstraat is er een Sint-Arnoldusbrouwerij,

brouwerij Petre de Vos, een weverij, een haringrokerij en een

melkerij aanwezig.

Oudenaarde is een ‘geschenk van de Schelde’.

De Schelde bracht welvaart, maar is ook een

barrière tussen twee stadsdelen, het centrum

en Pamele. Met het project Scheldeboorden

komt hierin verandering.

Parking Louise Marie -kaai

Werken pompstaiotn

Werken parking Tussenmuren

2012 - juni - infomagazine - 5


Openbare

werken

#Openbare werken

Tweede fase renovatie Ravelijn Liedtspark

Op 12 maart startte de tweede fase werken Ravelijn Liedtspark.

Een 40-tal zieke of beschadigde bomen werd gerooid en

de onderbegroeiing verwijderd. De gedempte gracht, waarvan

een gedeelte een voormalig huisvuilstort is, wordt uitgegraven

en het slib uit de nog bestaande gracht wordt geruimd.

Tenslotte worden de aarden bermen geherprofileerd en

bezaaid met gras.

Renovatie oud kerkhof Eine

Het stadsbestuur vindt het belangrijk om funerair erfgoed

in ere te houden en op die manier ook een sereen kader te

bieden aan iedereen die een groet wil brengen aan overleden

familie of vrienden. De renovatie van het kerkhof op het

Eineplein gebeurt gefaseerd. In eerste instantie worden het

smeedijzeren hekwerk en de arduinen plinten van de omheining

hersteld. De gemeenteraad keurde de plannen en de

raming van 80.125 euro goed.

Het oud kerkhof van Eine is het vierde dat onder handen

genomen wordt. Dat gebeurde eerder ook al met de begraafplaatsen

van Mater, Edelare en Volkegem.

Openbare verlichting langs fietspad ’t Spei

Het fietspad Diependale, Jan Baptist Eeckhautskaai krijgt

openbare verlichting. Er komen 8 verlichtingspunten. Het deel

wandelpad ’t Spei krijgt zeven verlichtingspalen en armaturen,

die gerecupereerd worden van de Louise-Mariekaai, waar

nieuwe verlichting komt.

In functie van ’t Spei bestaat de mogelijkheid om de verlichting

te doven tussen middernacht en 6 uur.

Bedoeling is de veiligheid van het fietspad te verhogen.

6 - infomagazine - juni - 2012

Gescheiden rioleringsstelsel in verschillende

straten

Binnenkort worden rioleringswerken uitgevoerd in de

Tivolistraat, de Smissestraat, de Winkelstraat en Wijnendale

om de vuilvracht te scheiden van het regenwater. Deze werken

worden gecombineerd met een dossier van Aquafin dat

tot doel heeft het helder water, dat komt van de overloop van

verschillende bronnen, af te leiden naar de Schelde, en niet

langer naar het waterzuiveringsstation.

De firma Aclagro uit Wondelgem voert de werken uit.

Het stadsaandeel bedraagt 1.328.715 euro, exclusief BTW;

Aquafin betaalt 1.832.009 euro, exclusief BTW.

Renovatie deel atletiekpiste

Binnenkort kunnen opnieuw records gesprongen worden

op de Oudenaardse atletiekpiste! De atletiekpiste van het

Burgemeester Thienpontstadion dateert van 1997. Na 15 jaar

intensief gebruik is het aanloopgedeelte van de hoogspringstand

toe aan een nieuwe toplaag in polyurethaan.

De kostprijs voor het herspuiten van de PU-oppervlakte

wordt geraamd op 18.500 euro, exclusief BTW.


Herinrichting Tacambaroplein

Het Tacambaroplein wordt heringericht als een volwaardige

rotonde en als een bushalte met de nodige haltefaciliteiten.

Deze ingrepen kaderen in het mobiliteitsplan en zullen

441.847 euro (exclusief BTW) kosten. De werken starten op 2

juli en nemen 50 kalenderdagen in beslag.

Het Tacambaroplein wordt dus een belangrijk knooppunt voor

de Lijn en bepaalde lijnen die nu de Markt nog aandoen, zullen

naar hier verplaatst worden. Dit project voorziet in twee

volwaardige perrons met een lengte van 60 meter langs beide

zijden van het plein.

De verkeerscirculatie rondom het plein is volgens het principe

van een rotonde, met twee rijbanen vanuit de Beverestraat

richting Hoogstraat en een rijbaan vanuit de Nederstraat tot

aan de Gevaertsdreef.

De westzijde van het Tacambaroplein (kant Sint-Bernarduscollege)

wordt ook heringericht als plein, met nog voldoende

parkeermogelijkheden. Dit plein is toegankelijk voor auto’s via

een nieuw aan te leggen toegangsweg. Bij het ontwerp is ook

rekening gehouden met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers

en slechtzienden.

Dit project situeert zich in het historisch centrum van onze

stad. Daarom is gekozen voor kleinschalige materialen uit

natuursteen. Er komen ook zitbanken en fietsstandaarden.

Verkoop perceel industriegrond

Vorig jaar kocht het stadsbestuur een perceel industriegrond

van 18.915 m2 op het industriepark De Bruwaan, met de

bedoeling het opnieuw te verkopen onder bepaalde voorwaarden.

Zeven bedrijven toonden interesse in de grond.

De gemeenteraad besliste op 27 februari de industriegrond

te verkopen aan Samsonite Europe nv, die als enige inschreef

voor het volledige perceel en daardoor voorrang kreeg op de

andere kandidaten. Samsonite Europe is een van de grootste

werkgevers in Oudenaarde en wil zijn logistieke activiteiten

hier versterken.

Herstellingswerken goten stadhuis

Dossiers

Gemeenteraad

# Dossiers gemeenteraad

Na een inspectie van de goten, de gootlijsten en de afvoerpijpen

van het stadhuis, dringen zich herstellingswerken op.

Bij bepaalde stukken moet de gootbekleding volledig vernieuwd

worden, bij de meeste stukken waar er problemen zijn

volstaan herstellings- en soldeerwerken.

Op een aantal plaatsen moeten de weggevallen leien vervangen

worden en komen er nieuwe nokleien.

Deze herstellingswerken worden geraamd op 85.326 euro.

2012 - juni - infomagazine - 7


Dossiers

Gemeenteraad

Schilderwerken dakkapellen stadhuis

Eind maart besliste de gemeenteraad dat de dakkapellen van

het stadhuis moeten herschilderd worden.

De kostprijs wordt geraamd op 28.309 euro, exclusief BTW.

Plateaulift in het stadhuis

In maart 2011 werd de lift in het stadhuis officieel in gebruik

genomen. Deze lift brengt bezoekers naar iedere verdieping

in het geklasseerde gebouw. Het enige obstakel voor vlotte

toegankelijkheid zijn een viertal treden die het niveauverschil

uitmaken tussen volkszaal en lakenhalle. In de monumentale

lakenhalle hangen 15 Oudenaardse wandtapijten in een

nieuwe opstelling.

De gemeenteraad besliste een plateaulift te plaatsen aan de

inkom van de lakenhalle, waardoor ook rolstoelgebruikers van

het moois kunnen genieten.

De kostprijs wordt geraamd op 20.250 euro, exclusief BTW.

Dakwerken stadsgebouw Serpentstraat 15

Het plat dak van de gangen van het gebouw Serpentstraat

15 is in slechte staat. De bestaande dakbedekking wordt

afgebroken, het dak wordt geïsoleerd en vernieuwd.

Vijf nieuwe koepels zorgen voor voldoende licht.

Geraamde kostprijs: 111.285 euro.

Gevelwerken Vleeshuis

De buitengevels van het Vleeshuis, waar de stadsbibliotheek

onderdak vindt, worden binnenkort herschilderd, na de nodige

herstellingswerken aan het metselwerk en na een grondige

reiniging. Het gevelmetselwerk wordt gekaleid en op het kaleiwerk

komt silicaatverf. Het hout krijgt dekkend lakwerk.

De werken worden geraamd op 102.625 euro en zullen

gegund worden na een openbare aanbesteding.

8 - infomagazine - juni - 2012

Betaalbaar wonen, Kasteelstraat

Materiaal voor speelpleinen

De omheining rond het speelplein Sint-Anna is versleten

langs de kant van de spoorweg en moet uit veiligheidsoverwegingen

vervangen worden. Er komen ook ballenvangers op het

plein. Ook het terrein aan de Vontstraat krijgt extra ballenvangers,

gezien het meer en meer gebruikt wordt onder andere

door de voetbalschool.

De totale uitgave wordt geraamd op 27.103 euro.

Betaalbaar wonen

Het stadsbestuur wil zich actief engageren om betaalbare

woongelegenheden aan te bieden aan kandidaat-kopers, die

niet in aanmerking komen voor het kopen van een sociale

woning of een woning op de privé-markt. Hierdoor worden

ook leegstaande en verkrotte woningen weggewerkt.

Vorig jaar besliste de raad de woningen Burg 11 en Kasteelstraat

14 aan te kopen. Nu werd ook de woning Kasteelstraat

12 aangekocht met hetzelfde doel. De woning Kasteelstraat

12 is volledig omsloten door de aanpalende woning 14, waardoor

hier een kans ontstaat om een totaalproject te realiseren

met een tiental woongelegenheden.

De gemeenteraad besliste eind maart een perceel grond van

137,81 m2, palend aan stadsgrond op het Ohioplein, te kopen

van Infrabel. Infrabel beheert de Belgische spoorinfrastructuur.

Door deze aankoop is voldoende grond beschikbaar voor

de realisatie van een tiental woongelegenheden, ook in het

kader van ‘betaalbaar wonen’.

De stad betaalt 150 euro per m2 aan Infrabel.

Plateaulift rolstoelgebruikers

Gevelwerken Vleeshuis


Oudenaarde Feest!

Zondag 8 juli 2012

Ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse

Gemeenschap valt er in Oudenaarde steeds heel

wat te beleven. En aangezien zo’n succesvolle

traditie toch niet mag verloren gaan, zal dat dit jaar

niet anders zijn!

Wat wél verandert, is de locatie: het Droesbekeplein werd

een beetje aan de krappe kant, dus verleggen we alle festiviteiten

naar de prachtige en karaktervolle Maagdendale-site.

Op zondag 8 juli kan iedereen in en rond de abdij Maagdendale

dus terecht voor een heus (Vlaanderen-) feestprogramma:

De feestelijke academische zitting in de O.L.V. van Pamelekerk

heeft dit jaar onze Nederlandse TAAL als thema.

De feestrede zal worden uitgesproken door Dhr. Luc Devoldere

(hoofdredacteur ‘Ons Erfdeel’, een stichting die de cultuur

van Vlaanderen en Nederland in het buitenland wil bekendmaken

en de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden

probeert te bevorderen).

Door zijn redactioneel en bestuurlijk werk bij Ons Erfdeel vzw

bekleedt Luc Devoldere een belangrijke plaats binnen het

cultureel-maatschappelijk leven in Vlaanderen en Nederland.

Door die grote betrokkenheid bij wat er in ons taalgebied gebeurt,

heeft Devoldere een heel duidelijke kijk op de recente

evoluties binnen kunst en cultuur in het algemeen en binnen

de taal en letteren in het bijzonder.

Voor de muzikale omkadering zorgen de sympathieke

Nederlandse muzikanten van het Ampzing genootschap:

deze heren strijden op humoristische wijze tegen het buitensporig

gebruik van het overbodige Engelse leenwoord.

Leenwoorden horen natuurlijk bij een levende taal. Woorden

als computer, folder en baby zijn prima. Maar… ‘aqua and

leisure host’ in plaats van badmeester, ‘fingerfood’ in plaats

van borrelhapjes en ‘hairdresser’ in plaats van kapper zijn

hen een doorn in het oog.

Aansluitend op deze feestzitting volgt dan de receptie op de

avondmarkt.

Deze gezellige avondmarkt waar tal van Oudenaardse verenigingen

u verwennen met een hapje en/of drankje hoeven we u

natuurlijk niet meer voor te stellen. De locatie wordt dan wel

gewijzigd, maar de (succes)formule blijft behouden!

Onder het nuttigen van een natje en een droogje kan u dus

nog steeds genieten van een keur aan muziekgroepen die het

beste van zichzelf geven op ons muziekpodium. U zal versteld

staan welk talent er in Oudenaarde en omstreken te vinden is!

Afsluiten doen we gewoontegetrouw met een meer professionele

groep. Feestje!

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zullen ook de

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK) en

het stadsarchief –beiden gehuisvest in de voormalige abdij

Maagdendale– de deuren openstellen voor het publiek.

#Vlaanderen

Feest!

Vlaanderen Feest en Oudenaarde feest

natuurlijk mee! U toch ook?

Vlaanderen

Feest

Luc Devoldere

2012 - juni - infomagazine - 9


Kadeefeesten

A# Activiteiten kinde

Kadeefeesten: De Ronde

Praktisch

Het Kadeefeest start om 10u, de meeste attracties

sluiten om 17u. Om 18u is deze wielereditie

Op alweer voorbij. zaterdag 30 juni 2012

De Kadeefeesten vindt komen de 23ste tot stand editie door van een samenwerking

tussen de Kadeefeesten de stedelijke jeugddienst plaats. en

het Hoogstraatcomité.

De hele dag lang wordt de

Hoogstraat omgetoverd tot

een pretparadijs voor kleine en minder

Voor meer info kan je terecht bij:

kleine kinderen.

Stedelijke Jeugddienst - Jeugdcentrum Jotie

Verantwoordelijke Alle attracties zijn Kadeefeest: gratis. Nikita Schoonjans

Hofstraat 14

055 Het 33 thema 44 90 dit jaar is ‘De Ronde’. Haal

jeugdcentrum@oudenaarde.be

dus maar alvast je gekste fietskledij uit

www.jotie.net de kast! Zoals elk jaar kunnen schoolgaande

kinderen hun oude maar nog

Inschrijven bruikbare voor speelgoed de kindermarkt verkopen kan bij op Philippe de

Minnaert, 055 31 56 36, info@kadeefeest.be, www.

speelgoedbeurs. De inspanningen van

kadeefeest.be.

de kinderen worden beloond voor

10 - infomagazine - juni - 2012

Kadeefeesten

het mooiste kraam, de mooist verklede

verkopers en de meest originele slogan,

uiteraard allemaal binnen het thema.

De winnaars verdienen hiermee enkele

schitterende prijzen. Inschrijven voor de

speelgoedbeurs kan nog tot 20 juni.

Naast de speelgoedbeurs valt er uiteraard

nog heel wat te beleven. Waag

je aan een dol avontuur in ons reuzespringkasteel

en test of jij later de

nieuwe Tom Boonen wordt!

Wil je graag nog iets straffer om na te

vertellen bij je vriendjes? Beklim dan

de klimmuur van Defensie om hierna af

te dalen via de death ride of parachutesprong.

Of hou je het toch liever rustig

met een ritje op de pony of de carrousel?

Kortom, voor elk wat wils!

Ook de ouders zullen zich zeker niet

vervelen terwijl ze op hun kleine spruit

wachten! Er is namelijk de hele dag

straatanimatie voorzien.

Het Kadeefeest wordt dit jaar afgesloten

met een optreden van Laura

Omloop, winnares van Junior Eurosong

2009. Deze spetterende slotshow start

om 16u30 op het podium.

Praktisch

Het Kadeefeest start om 10u, de meeste

attracties sluiten om 17u. Om 18u is deze

wielereditie alweer voorbij.

De Kadeefeesten komen tot stand door

een samenwerking tussen de stedelijke

jeugddienst en het Hoogstraatcomité.

Voor meer info kan je terecht bij:

Stedelijke Jeugddienst - Jeugdcentrum Jotie

Verantwoordelijke Kadeefeest:

Nikita Schoonjans

Hofstraat 14

055 33 44 90

jeugdcentrum@oudenaarde.be

www.jotie.net

Inschrijven voor de kindermarkt kan

bij Philippe Minnaert,

055 31 56 36,

info@kadeefeest.be,

www.kadeefeest.be.

Kadeefeesten

Het thema dit jaar is ‘De Ronde’.

Haal dus maar alvast je

gekste fietskledij uit de kast!


Speelplein ZAP

De hele zomervakantie kunnen alle kinderen,

geboren tussen 1999 en 2007, ravotten op het

speelplein. Van 9u30 tot 16u00 organiseren onze

knotsgekke animatoren activiteiten in leeftijdsgroepen.

Verder kan je ook nog kampen bouwen, racen met de

go-carts, kiezen uit verschillende speelhoekjes of in

het winkeltje speelgoed ontlenen.

Elke dag is er ook voor- en naopvang voorzien. De kinderen

kunnen tussen 7u30 en 9u30 gebracht worden en op het

einde van de dag kunnen ze tussen 16u00 en 18u00 worden

afgehaald.

Op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus is er geen

speelpleinwerking.

ren

MAANDAG 2 jULI:

GrOTe OPeNING VAN sPeeLPLeINWerKING ZAP

Maandag 2 juli wordt een speciale speelpleindag. De kids

worden extra in de watten gelegd met tal van springkastelen,

een grote speelbus, …

Volg de en de eerste vakantiedag kan niet meer

stuk!

OPeNsPeeLPLeINDAG OP DONDerDAG 12 jULI

Donderdag 12 juli kunnen alle kinderen van 5 tot 13 jaar

GRATIS van een dagje speelplein genieten.

Ook de ouders verliezen we niet uit het oog. Zij kunnen eens

een kijkje nemen achter de schermen en om 16u00 openen

we het speelpleinterras om samen met de ouders een

aperitiefje te drinken.

sPeeLPLeIN ZAP, OOK VOOr KINDereN

MeT eeN BePerKING

Na een geslaagde eerste editie van het inclusief project,

blijven onze deuren openstaan voor alle kinderen (met of

zonder beperking).

Vanuit het project ‘inclusieve speelpleinen’ van de Provincie

Oost-Vlaanderen krijgen we nog steeds begeleiding en

ondersteuning.

Om de voorbereiding vlot te laten verlopen, vragen we om

de kinderen met een beperking op voorhand in te schrijven.

Het inschrijvingsformulier en de medische fiche vind je

terug op www.jotie.net.

Zomer

Speelplein Zap

Speelplein voor alle kinderen

Ravotten op het speelplein

Zomervakantie = Ravotten op het speelplein

voor alle kinderen

2012 - juni - infomagazine - 11


Zomer

Krullewiet

De krullewietactiviteiten vinden telkens in de namiddag

plaats en het leuke aan Krullewiet is dat

je het perfect kan combineren met speelpleinwerking

ZAP. De krullewietactiviteiten organiseren we

meestal in Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14.

Alle kinderen die geboren zijn tussen 2000 en 2008 vinden

zeker iets in ons aanbod terug.

Van maandag 2 juli tot vrijdag 13 juli én van maandag 30 juli

tot vrijdag 24 augustus zijn er krullewietactiviteiten.

Let op: het deelnemersaantal voor deze activiteiten is

beperkt! Vooraf inschrijven is nodig.

Op woensdag 11 juli, donderdag 12 juli en woensdag 15 augustus

is er geen Krullewiet

Krullewiet, nu ook voor de 4 jarigen!

De kinderen die geboren zijn in 2008 kunnen deze zomer

meegenieten van ons krullewietaanbod. Wekelijks organiseren

we een 2-tal workshops voor de 4-5 jarigen.

Het volledige aanbod en informatie over registratie en

inschrijving is te vinden in de zomerbrochure van de jeugddienst.

Deze brochure is eind mei via de lagere scholen

verspreid en is te vinden op www.jotie.net

Tienerwerking Peetie

Tienerwerking PEETIE opent deze zomer opnieuw

zijn deuren voor alle jongeren tussen 13 en 15 jaar

(geboortejaar 1999-1997).

We komen samen in jeugdcentrum Jotie, steken de koppen bij

elkaar en plannen zelf onze vakantie.

Alles kan: uitstapjes, kajakken, playstation,… of gewoon

samen chillen in het jeugdhuis!

Volg ons programma op www.jotie.net > 13 tot 26 > tienerwerking

PEETIE of via facebook.

Je kan bij ons terecht van maandag 2 juli tot vrijdag 13 juli en

van maandag 13 augustus tot vrijdag 31 augustus (van 13u30

tot 17u30).

Op voorhand inschrijven is niet nodig en naar de tienerwerking

zelf komen kost niets.

Uitstappen of eigen aankopen betaal je wel zelf.

Zorg dat je altijd wat zakgeld bij hebt.

Al enkele activiteiten die vastliggen:

Vrijdag 6 juli: Indoor snowboarden en skiën

Donderdag 12 juli: Viking CUP!

Vrijdag 17 augustus: Laser Battle

Voor deze activiteiten moet je vooraf inschrijven

12 - infomagazine - juni - 2012

Ciné d’été

De stedelijke jeugdraad organiseert deze zomer voor

de tweede maal ciné d’été.

Hierbij kunnen jongeren deze zomer gratis naar 2

openluchtfilms in Jeugdcentrum Jotie.

vrijdag 6 juli : Hasta La Vista

vrijdag 17 augustus: Puss in boots

De films worden vertoond vanaf 21u30 op een reusachtig scherm

op de gezellige binnenkoer van Jeugdcentrum Jotie.

De filmvoorstelling is gratis en drank & popcorn zijn te

verkrijgen tegen democratische prijzen.

Meer INFO:

jeugddienst Oudenaarde, jeugdcentrum jotie,

Hofstraat 14, 055/33 44 90

jeugdcentrum@oudenaarde.be, www.jotie.net

Sportkampen

De Olympische vlam

Voor 8- tot 12-jarigen

Periode: 2 tot 6 juli

Prijs: 65 euro of 60 euro voor meerdere kinderen uit eenzelfde

gezin

XL-games

Voor 6- tot 12-jarigen

Periode: 23 tot 27 juli

Prijs: 65 euro of 60 euro voor meerdere kinderen uit eenzelfde

gezin

Outdoor Challenge

Voor 6- tot 12-jarigen

Periode: 13 tot 17 augustus (niet op 15/8)

Prijs: 50 euro of 45 euro voor meerdere kinderen uit eenzelfde

gezin

Voor deze kampen moet vooraf ingeschreven worden bij de

sportdienst, 055 31 49 50, sportdienst@oudenaarde.be

je kan bij de sportdienst ook terecht voor informatie

over alle sportkampen die door verenigingen georganiseerd

worden.

je vindt ze ook terug op www.oudenaarde.be

Grime tijdens Krullewiet


# Kinder-

opvang

Meldpunt kinderopvang

Opvang vinden voor je kind is niet altijd een

gemakkelijke klus.

Een eenvoudige manier om je te helpen bij je

zoektocht vind je op de website

www.kinderopvangzov.be.

Je klikt op de naam van de gemeente waar je opvang zoekt

en je stipt de vier citeria aan (leeftijd, plaats, type opvang en

tijdstip). Per opvanginitiatief vind je een individuele fiche met

meer gegevens en je krijgt een overzicht waar en wanneer er

plaatsen vrij zijn.

Heb je geen internet dan kan je contact opnemen met het

‘loket kinderopvang’ van de sociale dienst, tel 055 335 124,

meldpuntkinderopvang@oudenaarde.be.

Kinderopvang Begijnhof

Het stadsbestuur investeerde de voorbije jaren in de

grondige renovatie van de gebouwen Levietenstraat

4 en 5, waar kinderopvang Begijnhof ondergebracht

is. Door de uitbreiding van de locatie kunnen meer

kindjes opgevangen worden.

Kinderopvang Begijnhof staat open voor alle kinderen tussen

0 en 12 jaar. De opvang is open van maandag tot vrijdag van

7 uur tot 18 uur en op zaterdag van 9 uur tot 18 uur. Op woensdagnamiddagen,

zaterdagen en tijdens schoolvakanties zijn ook

schoolgaande kinderen welkom. Tijdens schooldagen worden

vooral kinderen tussen 0 en

3 jaar opgevangen.

Er is een vast opvangplan,

maar ook ouders die uitzonderlijk

eens opvang nodig

hebben kunnen er terecht.

Je neemt dan wel best

vooraf telefonisch contact op

om afspraken te maken.

Bijkomende informatie:

Kinderopvang Begijnhof, Levietenstraat 4-5, 055 31 74 96

sociale dienst, Tussenmuren 17, 055 335 104

Oproep:

buitenschoolse kinderopvang

Het stadsbestuur

organiseert de

voor- en

naschoolse opvang in de Oudenaardse basisscholen

van beide onderwijsnetten.

De opvang wordt verzorgd door opvangkrachten die instaan

voor het registreren van en toezicht houden op de aanwezige

kinderen.

• Ben je geïnteresseerd in het werken met kinderen?

• Beschik je over een goed organisatietalent en voldoende

pedagogische kwaliteiten?

• Kan je goed communiceren met kinderen en hun ouders?

• Ben je stressbestendig?

• Spreek je vlot Nederlands?

• Dan ben jij de vrouw / man die we zoeken.

Praktisch

De opvang wordt georganiseerd van maandag tot vrijdag,

behalve op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.

’s Ochtends is er opvang van 7 uur tot 8.15 uur; ’s avonds van 16

uur tot 18 uur. Op woensdagnamiddag is er opvang van 12 uur tot

18 uur.

je wordt vergoed als PWA-kracht met PWA-cheques of

als vrijwilliger met een forfaitaire belastingvrije

onkostenvergoeding. Interesse? Neem contact op met

de sociale dienst, 055 335 124 of met de dienst buitenschoolse

opvang, 055 335 168.

Dienst babysitting

Kinderopvang

Alle Oudenaardse inwoners kunnen zowel overdag

als ’s avonds beroep doen op de diensten van

bekwame babysitters die bij de sociale dienst zijn

ingeschreven.

Zoek je een babysitter, dan neem je best een paar

dagen vooraf contact op via 055 335 124 of 055 335 104. De

dienst zoekt dan een geschikte babysit en laat

je dat zo snel mogelijk weten.

Voor een minimumprestatie van ten hoogste vier uur wordt 15

euro aangerekend. Per bijkomend uur voor middernacht geldt

een tarief van 3 euro per

uur. Per bijkomend uur na

middernacht wordt 4 euro

aangerekend. Nachtprestaties

vanaf 22 uur tot

8 uur kosten 9 euro en

worden voorafgegaan door

het minimumtarief.

Oproep

De dienst is nog op zoek naar babysitters. Ben je minstens

16 jaar en ga je graag om met kinderen, neem dan contact

op met de sociale dienst, Tussenmuren 17, 055 335 124,

dienst.babysitting@oudenaarde.be

2012 - juni - infomagazine - 13


Bierfeesten

@dewoeker

B# Bierfeesten@De W

De Woeker tapt voor de

komende Adriaen Brouwer

Bierfeesten, op zaterdag 30

juni 2012, uit hetzelfde

succesvolle vaatje als van de

vorige edities. Tentoonstellingen, muziek,

animatie, culinaire hoogstandjes

en lekker bier laten we weer gezapig

gisten, samen met onze

Abonnementenverkoop voor het

najaarsprogramma.

In het kort betekent dat:

BRANDWOEKER

Tentoonstelling

“Beatles, Bombardons &

Buuneklakkers –

Muziekbeleving in Oudenaarde

in de 60’s”

Wie een (bijna) vergeten stukje Oudenaardse

muziekgeschiedenis wil (her)

ontdekken .

Wie het verband wil leren kennen tussen

Hanske de Krijger en Adamo .

Wie de link wil ontdekken tussen Eine en

Jazz Bilzen in bewustzijnsverruimende

klankexcursies .

14 - infomagazine - juni - 2012

Wie nieuwsgierig is naar de echte naam

van Ronny Temmer. Die weet zich te

vinden in de BrandWoeker, Woeker 7 in

Oudenaarde. Initiatiefnemers Koen Didier

en Jacques De Meulemeester en hun

team brengen een hommage aan enkele

bekende en minder bekende Oudenaardse

muzikale “ helden”, geplukt uit die wonderbaarlijke

sixties.

De BierBabbelBox

De première van de filmpjes die de Oudenaardse

bierliefhebbers op Erfgoeddag

van zichzelf hebben ingeblikt : wie ben je?

waar woon je ? wat is je favoriete

Oudenaardse pint en waarom ?

Dat allemaal in beeld en klank, in geur en

kleur, blond en bruin, in mout en hop, en

met het onvermijdelijke biertje in de hand

en het schuim rond de mond.

Deze mini- cinema staat ook opgesteld in

De BrandWoeker. Hollywood, Oudenaarde

komt eraan!

De BrandWoeker is ter gelegenheid

van de Adriaan Brouwer Bierfeesten

open:

Op vrijdag 29 juni van 14 u tot 22 u

Op zaterdag 30 juni van 14 u tot 22u

Op zondag 1 juli van 14 u tot 20 u

WOEKER

Muziek!

stedelijke Academie voor Muziek

en Woord

Naar aanleiding van het einde van het

schooljaar presenteert de Oudenaardse

Academie haar jaarlijks laureatenconcert,

gevolgd door de proclamatie.

Het concert is gratis toegankelijk voor alle

muziekliefhebbers !

Op zaterdag 30 juni in de theaterzaal van

De Woeker, vanaf 16u .

De Woeker

www.oudenaarde.be/dewoeker

cc.de.woeker@oudenaarde.be

055/335 135

De Woeker zelf neemt tijdens het Bierfeestweekend

afscheid van het bijzonder

geslaagde project “Beatles, Bombardons

& Buuneklakkers” en doet dat in stijl.

Eén gedeelte van het concertprogramma

laat u nog even meegenieten met de schitterende

muziek van de jaren 60’, terwijl

een tweede deel effectief de stap naar de

70’s en zelfs de 80’s zet…

Onthoud Flower Power en

David Bowie hierbij als

sleutelbegrippen.


Major Tom

Woeker

The Sue Price Band ( 20 u)

De ongelooflijke Miss Sue Price (Karen Boelaerts) kent u van

haar studio stemmenwerk voor MilkInc (jawel!), en van haar

indrukwekkende prestaties bij o.a. het spectaculaire showspektakel

The Incredible Time Machine. Uw Master of Ceremonies

is niemand minder dan Rudolf Hecke, alom bekend als de

ultieme cheerleader van elk denkbaar hippie-event (remember

Pop in Wonderland…) Met deze band haalt u een flinke dosis

WOODsTOCK-plezier in huis.

Dit concert is in zekere zin een spin-off van de Bed-In-Happening,

een programma dat eerder in het voorjaar in De Woeker te

zien en vooral te beleven was.

Major Tom, a David Bowie Tribute (21u30)

Hebt u de laatste jaren nog veel gehoord van David Bowie?

Zij ook niet! Hoog tijd om de grootste kameleon der rockgoden

zelf neer te zetten, dachten ze. Met een onwaarschijnlijk respect

voor de man zet Major Tom zijn tanden in het allerbeste van

Bowies carrière. Verwacht geen zoveelste coverband. Dit is

een totaalspektakel dat je terug in de tijd katapulteert.

Een tijd geleden speelde Tom Hannes met zijn negenkoppige

band (onder wie acteurs Robby Cleiren en Charlotte Vandermeersch)

de Roma in Antwerpen plat met hun Talking Headsproject

‘Byrning Down the House’. Een jaar later waren ze er

terug, met een rockgrootheid van formaat: David Bowie. In

‘Major Tom, a David Bowie tribute’ brengen ze een eerbetoon

aan een man die de moderne muziekgeschiedenis mee gestalte

gaf. Van de glamrockextravaganza van ‘Ziggy Stardust’ naar de

onderkoeldheid van de ‘Thin White Duke’ en de eighties-funk

van ‘Let’s Dance’.

Bierfeesten

Van een lente is er tot nu niet echt sprake geweest,

maar we maken ons sterk dat de kans op een

zwoele zomer groot is en die zomer start in

Oudenaarde met de Adriaen Brouwer Bierfeesten.

De bierfeesten vinden plaats op vrijdag 29 juni,

zaterdag 30 juni, zondag 1 juli en maandag 2 juli.

Vrijdag 29 juni: GRATIS

19.30 uur: The Hill

20.30 uur: Opening Bierfeesten

21.00 uur: De Mens

22.45 uur: Daan

00.00 uur: verbranden kellioothuisje

00.45 uur: The Soulbrothers

02.00 uur: Squarelectric feat. Michael Schack

Zaterdag 30 juni: GRATIS

19.30 uur: Pentoc Sick

21.00 uur: The Scabs

23.15 uur: Soulsiter

00.45 uur: Geena & The Lisa’s

02.00 uur: DJ Robert Abigail

Zondag 1 juli: GRATIS

Schlagernamiddag vanaf 14 uur met onder andere

Anja Yelles, Danny Fabry, Salim Segers, Willy Sommers,

Garry Hagger, Bart Kaëll, Hits on tour, Corrie Konings,

Lindsay, Wim Leys, Swoop, David Van Dijck en De Romeo’s.

Maandag 2 juli:

Bierfeestnamiddag in de Salons Mantovani met

Johan Cockaert van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Vooraf reserveren tel. 055 335 104

De Adriaen Brouwer Bierfeesten worden georganiseerd door de

brouwerijen Roman en Liefmans en Pete’s Promotions, met de steun

van het stadsbestuur Oudenaarde.www.adriaenbrouwerbierfeesten.be

Major Tom

2012 - juni - infomagazine - 15


OMD

MOU

Praktisch:

Op Open Monumentendag zijn

deze locaties open van 10.00 uur

tot 18.00 uur en gratis te bezoeken.

Info:

Toerisme Oudenaarde

Stadhuis

055 31 72 51

toerisme@oudenaarde.be

www.oudenaarde.be

# Openmonumentendag

Het laatgotische stadhuis van Oudenaarde is een van de mooiste

van het land. Victor Hugo schreef ooit: “in dit fantastische

gebouw is er geen enkel detail dat het niet waard is bekeken te

worden”. Het is nog steeds een plaats van feesten, van heftige

discussies, een lach, een traan.

In dit gebouw ging op 17 maart 2012 het MOU open dat 1000

jaar geschiedenis tot leven brengt aan de hand van interactieve

media en historische stukken. Als individuele bezoeker of met

gids kan je nu dagelijks (behalve maandag) een reis door de tijd

maken en zijn alle museumzalen vrij toegankelijk. Een uitzondering

daarop vormen de unieke volkszaal, versierd met muurschilderingen

en glasramen die verwijzen naar Keizer Karel, en

de schepenzaal met haar Renaissanceportaal en de portretgalerij

met vorsten. Op Open Monumentendag worden deze ruimtes

ook opengesteld voor het grote publiek.

Textielcentrum Huis de Lalaing

Deze statige herenwoning dankt haar naam aan Philips de

Lalaing, heer van Schorisse en stadsgouverneur, die er woonde

in de 16de eeuw (het huis de Lalaing is trouwens mogelijk de

geboorteplaats van de onechte dochter van Karel V: Margaretha

van Parma!).

In het Huis de Lalaing worden schitterende, originele verdures

gecombineerd met enkele weefsels van Elisabeth De

Saedeleer, dochter van kunstschilder Valerius. Verder is ook het

werk van het VASA-weefatelier te bezichtigen met als blikvanger

de bekroonde tapijten van Maria Almanza. Let bij uw bezoek zeker

ook op het speciale handgetufte tapijt van Vera Vermeersch

naar een uniek ontwerp van onze ‘kunstheld’ Johan Tahon.

Gregoriaanse zangboeken

in Abdij Maagdendale

#9 september

De 13de eeuwse Cisterciënzerabdij Maagdendale te Pamele was

een van de belangrijkste vrouwenabdijen in Vlaanderen. De gebouwen

kregen een passende herbestemming als Stadsarchief

en Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst. Op Open Monumentendag

presenteren we een prachtige collectie Gregoriaanse

muziekboeken van de abdij van Maagdendale, opgeluisterd met

Gregoriaanse muziek.

16 - infomagazine - juni - 2012


# Oudenaarde-Coburg

40 Jaar verbroederd

Feestrede van ‘Oberbürgermeister’ Norbert Kastner

tijdens de academische zitting op 14 april 2012 in

het stadhuis.

‘Europa, “ons” Europa, staat dezer dagen ongetwijfeld

voor geweldige uitdagingen. Reddingsscher-

men worden ontplooid en enkele weken, ja zelfs dagen later,

weer opgeborgen.

Terwijl de jubileumvieringen van onze verbroedering en

vriendschap in het verleden steeds onder de Europese zonneschijn

stonden, werpt Europa vandaag toch een zekere

schaduw.

Maar, beste vrienden, is het niet juist dàt wat vriendschap

betekent?

Dat wij ook als de zon niet schijnt, samen op weg gaan, dat wij

ook in moeilijker tijden samen blijven? En steekt in dit dichter

bij elkaar komen wellicht ook niet een grote kans om de echte

mogelijkheden van Europa te ontsluiten?

Want diegenen die Europa gezien hebben als een organisatie om

de verworven welstand te bewaren –en dat waren er niet weinig-

die moeten nu erkennen dat Europa veel meer moet zijn en ook

veel meer kan zijn en ook reeds is. De waarheid is dat Europa –

de Europese Unie- veel meer is dan de euro en de munteenheid,

veel meer dan het optimaal uitputten van subsidiepotten, meer

dan het bewaren van evenwicht in Brussel en Straatsburg.

Zonder twijfel hebben wij in Duitsland enorme troeven en

hetzelfde geldt voor België. Maar het is mijn overtuiging dat

wij onze leidende positie als motor van de vooruitgang, van de

welstand en de vrijheid alleen dan kunnen behouden als wij over

grenzen heen denken.

Daarvoor moeten wij over grenzen heen meevoelen. Wij moeten

gemeenschappelijke ervaringen delen, elkaar leren kennen,

Coburg

vertrouwen, gezamenlijk feesten en treuren, verliefd worden en

ook wel eens van mening verschillen

Wij, de burgers van Oudenaarde en Coburg, doen dat nu al

vier decennia. De inwoners van onze steden zijn een voorbeeld

van verstandhouding onder de volkeren en van het Europese

gemeenschapsgevoel. Onze vriendschap is een onderdeel van de

fundamenten van Europa waarop ook een storm of onweer geen

vat hebben.

Ook door ons staat het Europese huis op een solide fundament.

En daarop mogen wij trots zijn. Wij allen samen, en elk van ons

apart, die in de voorbije decennia aan deze vriendschap

meegewerkt hebben. Een inspanning die wellicht ook soms

moeilijk was, maar toch ook altijd voldoening gaf.

Een inspanning die

gelukkig maakt en

waardevol is en waarvoor

ik u van harte wil

danken, beste vrienden

uit België en ook alle

Coburgers die zich

omwille van deze

vriendschap verdienstelijk

gemaakt hebben.

Met vreugde over de voorbije decennia en in

blijde verwachting van de jaren die nog komen,

want onze gemeenschappelijke weg is nog

lang en vol uitdagingen die wij samen zullen

overwinnen.

In die zin: OP DE TOEKOMST!’

2012 - juni - infomagazine - 17


De Woeker

# De Woeker najaar

Stemmen

Vernieuwd Gents Volkstoneel

Filip Onghena is pas aangesteld als

plaatsvervangend Schepen, op het speciaal

voor hem gecreëerde Kabinet van

Toegevoegde Zaken. Eindelijk krijgt hij de

kans om zijn lang gekoesterde politieke

ambities te realiseren...‘Stemmen’ is

het zesde stuk op rij dat Jo Van Damme

schrijft in opdracht van het VGV.

Kaarten: 15 euro

Donderdag 20 & vrijdag 21 september

om 20.30 uur

Saint-Marteau se fait

Gainsbourg

Wegens grote bijval herneemt

Saint-Marteau, omringd door zijn vaste

rasmuzikanten deze wervelende show die

volledig gewijd is aan het werk van

de legendarische Serge Gainsbourg.

Reacties van het publiek bij eerdere

voorstellingen:

‘Feest!’, ‘Waanzinnige podiumact’,

‘Onvoorstelbaar mooie muzikale avond’.

Kaarten: 12,50 euro

Zaterdag 22 september om 20.30 uur

18 - infomagazine - juni - 2012

Gili

Drijft uit!

In deze interactieve voorstelling verkent

Gili de grenzen van het occulte aan de

hand van oude rituelen en mystieke

handelingen.

Wie kijkt zijn demonen recht in de ogen en

wordt bevrijd?

Wordt het iemand uit het publiek, Gili

zelf of misschien wel zijn zelfgecreëerde

assistent Ygor?

Kaarten: 15 euro

Zaterdag 29 september om 20.30 uur

Eindelijk! Hamlet

Warre Borgmans

Eindelijk! Feest. Familiefeest!

Champignonnesoep.

Videekes.

Pekes en Erwtjes. Ossetong.

Moord en Bedrog.

Vetes met Vergif gemengd.

Is this Life?

Op 1 avond. In 1 ferme Ruk. 1 Acteur. Ik.

Hamlet.

To be. Not to be. Vraag der Vragen.

Kaarten: 15 euro

Vrijdag 5 oktober om 20.30 uur

Veldwerk

De Tijd / rataplan

Veldwerk: gesprokkelde momentopnames

uit het leven van kwetsbare mensen die

onbeduidend bewegen in de maatschappij.

Ze worden niet gehoord of slagen er niet in

hun gevoelens en gedachten te

formuleren.

Een intieme voorstelling over schuld,

liefde en opoffering.

Kaarten: 12,50 euro

Vrijdag 26 oktober om 20.30 uur

Mijn huis ‘intiem’

eva De roovere

Mijn huis ‘intienm’

Mijn huis ‘intiem’ is veel Eva:

nummers uit het laatste album,

maar ook de songs uit ‘De Jager’

en ‘Over & Weer’ komen aan bod en

ze hebben voor de gelegenheid ook een

andere jas aan.

Eva De Roovere nodigt je uit voor een

intiem concert, samen met haar twee

muzikanten.

Kaarten: 15 euro

Zaterdag 27 oktober om 20.30 uur


Vernieuwd Gents Volkstoneel

r 2012

Troebel water

Ultima Thule

Tommy is 11. Zijn moeder 24. ‘Ik was er vroeg bij’, zegt ze.

‘Waarbij’, vraagt Tommy. ‘Daarbij’, zegt zijn moeder. ‘Waarom’,

vraagt Tommy. ‘Daarom’, zegt zijn moeder.Ze heet Vanessa.

Ze is niet veel thuis. Thuis, dat is een caravan, onder de brug van

de snelweg. Tekedem. Tekedem. Tekedem, hoort Tommy als hij

alleen in zijn bed ligt.

Figurentheater voor het hele gezin waarbij 1 + 1 nooit

zomaar 2 is.

Geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.

Kaarten: 10 euro / 5 euro kinderen en senioren

Dinsdag 30 oktober om 15 uur

Wals

esmé Bos, Bart Voet & Gwen Cresens

Esmé Bos en Bart Voet verrasten ons reeds met Duveltjeskermis.

Nu vormen ze een trio met accordeonist-bandoneonist

Gwen Cresens, die eerder Raymond Van het Groenewoud

begeleidde.

Ze spelen eigen composities en geleende liedjes van

onder andere Hank Williams, Serge Gainsbourg,

musettewonder Gus Viseur, de Catalaanse zangeres

Marina Rossel en The Beatles.

Kaarten: 15 euro

Zaterdag 3 november om 20.30 uur

De Woeker

Saint-Marteau se fait Gainsbourg

Gili Drijft uit!

Veldwerk - De Tijd/ Rataplan

Esmé Bos, Bart Voet & Gwen Cresens

2012 - juni - infomagazine - 19


De Woeker

Mannetje met de bolhoed.

The Bony King of Nowhere

Mannetje met de bolhoed

Het Betoog

Parijs, 1946. Een avond in de regen. Het

uitgaansleven trekt zich op gang. Op de radio

begint het luisterspel ‘Atoombom’ aan

een misverstand. In geen tijd stort de stad

zich in een massapsychose. Twee mannetjes

met bolhoed ondergaan de chaos.

Op 15 maart 2012 zou Louis Paul Boon 100

jaar worden. Als viering creëerde Het Betoog

de concertvoorstelling gebaseerd op

zijn vergeten meesterwerk ‘De Atoombom’

en het ‘Mannetje met den Bolhoed’, een

experimenteel filmscenario uit 1946. Nooit

in de cinema. Nu bij Het Betoog, noot voor

noot, woord voor woord.

Kaarten: 10 euro

Vrijdag 9 november om 20.30 uur

The Bony King of Nowhere

The Bony King of Nowhere aka Bram

Vanparys debuteerde in 2009 met ‘Alas My

Love’. De jonge singer songwriter werd

geloofd omwille van zijn pure eenvoud.

Met de opvolger ‘Eleonore’ bevestigde The

Bony King of Nowhere als de kroonpretendent

van Leonard Cohen.

20 - infomagazine - juni - 2012

Ondertussen tourde hij in Europa. In oktober

2012 verschijnt zijn derde album, dat

hij nu komt voorstellen, onder andere, in

De Woeker.

Kaarten: 12,50 euro

Donderdag 15 november om 20.30 uur

Demonen

De Queeste & Toneelgroep Maastricht

Twee koppels – dertigers – worstelen met

de eenzaamheid. Frank en Katarina zijn

kinderloos en gevangen in een verstikkende

relatie. Tomas en Jenna hebben

twee kleine kinderen en zijn schijnbaar

gelukkig.

Wanneer beide koppels onverwacht samen

een avond doorbrengen, loopt het uit de

hand. Oudenaardenaar Domien Van Der

Meiren neemt de regie voor zijn rekening.

Kaarten: 15 euro

Vrijdag 16 november om 20.30 uur

Lies Lefever:

Meisje van Plezier

Veerle Malschaert: soldier of Love

Lies Lefever, ‘Meisje van Plezier’,

Demonen

Lies Lefever

dat is: een gitaar, korte liedjes, een lach

en totaal geen traan. Lies zorgt voor een

alternatief kampvuursfeertje zonder daarbij

de pyromaan uit te hangen.

De Standaard: ‘Nooit gedacht dat de nieuwe

Urbanus weleens een zwarte vrouw zou

kunnen zijn.’

Veerle Malschaert is een podiumbeest:

een geboren vertelster, een zangeres met

soul en een expressieve actrice. Deze

comédienne en professionele dramaqueen

on speed speelde de voorbije 2 jaren haar

eerste solo comedyshow, ‘Supermarkt

Malschaert’. Het is nu tijd voor een tweede

avondvullend programma: ‘Soldier of

Love’!

Twee voor de prijs van één!

Kaarten: 12,50 euro

Vrijdag 23 november om 20.30 uur

Een Lolita

NT Gent

Mannetje met de bolhoed

Het betoog

Verboden liefdes zijn van alle eeuwen.

Maar een van de meest complexe en

meest problematische is zonder twijfel

die tussen een volwassene en een jonge

puber.


Een Lolita - NT Gent

Hier is wat ik denk

Els Dottermans speelt een vrouw die terugkijkt

op haar verboden relatie als jong

meisje met een oudere meneer.

Frank Focketyn speelt een oudere man

die terugkijkt op een even ongrijpbare,

als schuldige, als paradijselijke tijd.

Kaarten: 15 euro

Vrijdag 7 december om 20.30 uur

Hier is wat ik denk

Wouter Deprez

Try out

Als Deprez zelf vraagt om te mogen tryouten

in De Woeker, dan zeg je niet nee…

Kaarten: 15 euro

Woensdag 12 december om 20.30 uur

Spijtig spijtig spijtig

Wim Helsen

Try out

Als Helsen zelf vraagt om te mogen

try-outen in De Woeker, dan zeg je

niet nee…

Kaarten: 10 euro

Vrijdag 14 december om 20.30 uur

SjowER!

Percussive

SjowER! is het kletterende vervolg van

Sjow!, de debuutvoorstelling waarmee

slagwerktrio Percussive een volle

Woeker platspeelde.

Het superlatief

SjowER! belooft een overtreffende

opvolger met spetterende ritmes

en muzikaal entertainment te worden.

Kaarten: 12,50 euro

Zaterdag 15 december om 20.30 uur

De kwakzalver

Het Ongerijmde

Spijtig spijtig spijtig

SjowER - Percussive

Scagnelle, een bullebak, geeft zijn

vrouw Martine van tijd tot tijd een ferm

pak slaag.

Maar Martine zint op wraak…

Het Ongerijmde speelt in zijn eigen

specifieke stijl een farce vol huiselijk

geweld, wraak, hebzucht, oplichterij …

en ware liefde, naar ‘Le Médecin malgré

lui’ van Molière..

Kaarten: 12,50 euro

Vrijdag 21 december om 20.30 uur

De Woeker

reserveren

In de Bibliotheek, Vleeshuis, Markt 35

in Oudenaarde en op 055/30.13.66.

Openingsuren

maandag en woensdag: van 14u tot 18u

dinsdag en vrijdag: van 14u tot 20u

donderdag: van 10u tot 18u

zaterdag: van 10u tot 16u

Abonnementen ook via

www.oudenaarde.be, Cultuur,

De Woeker

U kan zien welke voorstellingen

eventueel al uitverkocht zijn.

De kwakzalver

Het betoog

Planning

Abonnementen kan u reserveren

vanaf de AbonnementenVerkoopDag

op zaterdag 30 juni vanaf 20 uur in

De Woeker.

Losse kaarten:

zijn te koop vanaf 16 augustus 2012 in

de bibliotheek,

of via cc.de.woeker@oudenaarde.be

of online via www.oudenaarde.be/

cultuur/De Woeker

2012 - juni - infomagazine - 21


Academies

De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

informeert … inspireert…

Basisonderwijs, eerste en tweede graad

Donderdag 21 juni om 19 uur en zaterdag 8 september

om 10 uur in GC De Woeker

Muziek: algemene muzikale vorming (notenleer), samenzang,

initiatie voor 6- en 7-jarigen, instrumentencursussen

Woordkunst: algemene verbale vorming (dictie, toneelspelen en

vertellen)

Secundair onderwijs, eerste graad

Donderdag 28 juni om 19 uur en dinsdag 18 september

om 19 uur in GC De Woeker

Muziek: algemene muzikale vorming (notenleer), samenzang,

instrumentencursussen, samenspel en combo, vocaal ensemble

en koor, begeleidingspraktijk, algemene muziekcultuur, muziekgeschiedenis

Woordkunst: voordracht, drama, toneel

Volwassenen

Donderdag 21 juni om 20 uur en zaterdag 8 september

om 11 uur in GC De Woeker

Muziek: algemene muzikale vorming (notenleer), samenzang,

instrumentencursussen, samenspel en combo, vocaal

ensemble en koor, begeleidingspraktijk, muziektheorie,

muziekgeschiedenis

Woordkunst: verbale vorming (dictie), welsprekendheid

(communicatietechnieken), voordracht, toneel, literaire creatie.

Inschrijven: muziekadmin@oudenaarde.be

Info: Woeker 3, tel 055 390 360

Inschrijvingen schooljaar 2012 – 2013

eerste periode: tot en met zaterdag 30 juni

Tweede periode: vanaf woensdag 22 augustus

# Academies

Toonmomenten door leerlingen – demolessen –

inkijken lesmateriaal – ontmoetingen met leraars

22 - infomagazine - juni - 2012

Van harte welkom!


# Adriaen

Brouwer

komt

terug!

Je kan er niet naast in Oudenaarde :

Adriaen Brouwer is alom tegenwoordig.

De Adriaen Brouwerstraat, de”Vijf Zintuigen”

van Adriaen Brouwer in de Schepenzaal van het

Stadhuis, Adriaen Brouwer leent zijn naam aan de Bierfeesten,

Adriaen Brouwer in het MOU, de Adriaen Brouwer toeristische

route, Adriaen Brouwer bruin bier…

Adriaen Brouwer keert bovendien binnenkort fysiek terug

naar zijn geboortestad, namelijk als kunstwerk in het

straatbeeld. En u, beste inwoner, kan mee bepalen hoe hij er

precies moet uitzien!

Op 28 november 2011 nam de Gemeenteraad het besluit om

aan een Vlaams kunstenaar een creatieopdracht toe te kennen

voor een kunstwerk met als thema “Adriaen Brouwer”. Daartoe

werden 20 beeldende artiesten uitgenodigd om een ontwerp in

te dienen. Een deskundige jury zou daaruit vervolgens maximum

zes voorstellen selecteren om in laatste instantie de Oudenaardse

bevolking de definitieve keuze te laten maken.

Ondertussen zijn we juni 2012 en is al een hele weg afgelegd in

de procedure: de selectie van uiteindelijk vier ontwerpen staat

tentoon in de exporuimte op de benedenverdieping van het Stadhuis

(oud bureau toerisme) van 26 juni tot en met 11 juli 2012.

De presentaties van Hans Claus (Gent), Stief De Smet (Bachte-

Maria-Leerne), Lebuïn D’Haese (Hoboken) en Karel Thienpont

(Maarkedal) hebben het gehaald.

Elke inwoner van Oudenaarde van minstens 16 jaar kan zijn of

haar stem uitbrengen. Het winnende ontwerp wordt door de

kunstenaar uitgevoerd en komt uiteindelijk in de Kruisstraat,

de verbinding tussen Nederstraat en Hoogstraat, dichtst bij het

Stadhuis.

Daarmee creëert de stad een zekere ritmiek van beelden van

aan het Tacambaroplein – historisch monument, over het

Pompstraatje- De Droom van Myriam Eyckens, naar de Markt –

de fontein van Lodewijk XIV en de kleine Markt – Universus van

JohanTahon , tot aan het einde van de Broodstraat – José Sol

Soledad van Filip José Tonnard.

In het hedendaagse kunstenveld is kunst in de

openbare ruimte een belangrijke werkvorm

die bij uitstek om publieksinteractie vraagt.

Daarom: doe mee, kom kijken en , het is nu

eenmaal een verkiezingsjaar:

Stem voor Adriaen Brouwer!

Karel Thienpont

Adriaen

Brouwer

Stief De Smet

Lebuïn D’Haese Hans Caus

2012 - juni - infomagazine - 23


Weetjes

# Weetjes

Openingsuren stadsdiensten

tijdens de zomervakantie

(1/7 – 31/8)

Alle stadsdiensten zijn gesloten op

woensdag 11 juli (feest Vlaamse Gemeenschap),

zaterdag 21 juli (nationale

feestdag) en woensdag 15 augustus

(O.L.V. Hemelvaart).

De dienst toerisme en MOU zijn wel

open.

Administratief Centrum Maagdendale

Dienst bevolking: open in de voormiddag

van 8.30 uur tot 12 uur. Op maandagnamiddag

open van 13.30 uur tot

17.30 uur.

Andere namiddagen van 13.30 uur tot

16.00 uur.

Dienst burgerlijke stand: open in de

voormiddag van 8.30 uur tot 11.30 uur.

Op maandagnamiddag open van 13.30

uur tot 17.00 uur. Dinsdag-, woensdag-

en donderdagnamiddag open van 13.30

uur tot 15.30 uur.

Op vrijdagnamiddag enkel na afspraak.

Aangiftes geboorte en overlijden enkel

in de voormiddag.

24 - infomagazine - juni - 2012

Andere diensten Administratief

Centrum: open in de voormiddag van

8.30 uur tot 12 uur; op maandagnamiddag

open van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Andere namiddagen gesloten.

Containerpark

Het containerpark is gesloten van

maandag 16 juli tot en met zondag 22

juli.

speel-o-theek

De Speel-o-theek sluit de deuren van

16 juli tot en met 3 augustus

jeugddienst

De jeugddienst is gesloten de eerste

week van september.

Technische dienst

De technische dienst is gesloten van

maandag 23 juli tot en met zondag

29 juli. Hou er rekening mee dat tijdens

die week geen signalisatiemateriaal

kan ontleend worden en geen compostvaten

gekocht.

Voor dringende oproepen kan

je contact opnemen met de

lokale politie, 055 33 88 88.

Toegankelijkheidsprijs 2012

De adviesraad voor personen met een

handicap wil samen met de speel-o-theek

de toegankelijkheid voor personen met

een handicap verbeteren in onze stad.

De adviesraad bekijkt alle plannen voor

heraanleg van straten, voetpaden en

renovatie van openbare gebouwen met

een kritisch oog. Nu willen zowel de raad

als de speel-o-theek de lokale handelaars

aanmoedigen om ook initiatieven te nemen

om de toegankelijkheid voor personen met

een beperking te verhogen.

Eigenaars van een publiek niet-openbaar

gebouw die een bijzondere inspanning

leveren om hun zaak toegankelijk te

maken voor personen met een lichamelijke,

visuele, auditieve en/of verstandelijke

handicap, maken kans om in de prijzen te

vallen.

jaarlijks wordt een prijs uitgereikt voor

het beste initiatief.

De ingediende initiatieven worden beoordeeld

door een jury, die gevormd wordt

door mensen van de adviesraad, personen

actief in de gehandicaptensector én

mensen met een handicap.


In de speelotheek

De beoordeling gebeurt zowel bij de start, tijdens en voor het

beëindigen van de wedstrijd.

Als maatstaf worden de criteria van de integrale toegankelijkheid

gehanteerd, wat betekent dat de deelnemende handelszaken

moeten openstaan voor alle personen met een handicap.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de algemene

vergadering van de adviesraad in december.

De eerste drie geselecteerden krijgen een geldprijs en alle

deelnemende positief beoordeelde handelszaken krijgen een

logo dat publicitair mag gebruikt worden.

Meer informatie: 055 33 02 34

Groeimee.be

Sociale

Weetjes

Opvoeden loopt een stuk makkelijker als je terechtkan bij

vrienden, buren of familie. Mensen die je kan vragen even op

de kinderen te passen, bij wie je terechtkan met je vragen of

je opvoedingsaanpak kan aftoetsen.

Voor steeds meer gezinnen is dit niet meer vanzelfsprekend.

Onze samenleving wordt complexer. Meer gezinnen en families

vallen uit elkaar als gevolg van echtscheidingen. Mensen

verhuizen meer en moeten een leven opbouwen ver weg

van familie en vrienden. Nieuwe media zorgen voor nieuwe

kansen, maar ook voor meer druk op de tijdsbesteding van

gezinnen. Dit soort ontwikkelingen maakt dat gezinnen er

meer alleen voor komen te staan. Het netwerk van mensen op

wie je terug kan vallen wordt kleiner.

Met al je vragen over opvoeden kan je terecht op www.groeimee.be.

Je vindt er allerlei tips en getuigenissen en ook adressen waar je

opvoedingsadvies kan vinden in de buurt.

Met al je vragen over opvoeden kan je terecht op

www.groeimee.be.

Je vindt er allerlei tips en getuigenissen en ook adressen

waar je opvoedingsadvies kan vinden in de buurt.

2012 - juni - infomagazine - 25


De Ronde

D# De Ronde - Het R

Iedereen keek met spanning uit naar

de eerste aankomst van de Ronde van

Vlaanderen in Oudenaarde. Kranten

stonden vooraf vol met commentaren

en bedenkingen bij het nieuwe parcours,

maar veel ex-renners en renners

keken er verwachtingsvol naar uit en wij

ook.

En toen was het 1 april…

Eigen lof stinkt, dus starten we deze

terugblik met uitspraken die in de pers

verschenen.

26 - infomagazine - juni - 2012

Het Laatste Nieuws titelt: ‘Het rapport van

Oudenaarde: 9,5 / 10’

De Morgen: ‘Zo veel mensen, zo veel plezier,

dat zag je niet in Ninove!’

Marc Frederix, marketingmanager Nationale

Loterij: ‘Deze aankomstplaats heeft

duidelijk meer potentieel dan Ninove’.

Marc Coucke, CEO Omega Pharma: ‘Dit is

een parcours dat veel te bieden heeft’

Organisator Wim Van Herreweghe: ‘We

komen met de Ronde aan in de ziel van de

Ronde, in de ziel van het wielrennen. In de

Vlaamse Ardennen klopt het hart van de

koers, dus is het logisch om hier aan te

komen.’

Afsluiter van Karl Vannieuwkerke, VRT:

‘We hebben hier een hele dag carnaval

beleefd in Oudenaarde’.

Veel sfeer, veel volk, veel ambiance en een

mooie, terechte winnaar.

Eerder die week kende de eerste rit in de

Driedaagse De Panne haar afloop in onze

stad en op 31 maart mochten de wielertoeristen

een groot deel van het parcours

Exceseque dolecte non netur?

Di dolore, aut officit, tententur aut

eum sum ut aut is acest arum inciatur?

Oratuscid quatet que nist,

voluptat poria dolestis eic temqui

te nessit

verkennen en ervaren hoe het voelde om

over de eindmeet te rijden in de Minderbroedersstraat.

Het was erg koud die dag,

maar op 1 april waren de weergoden ons

gunstig gezind en scheen de zon volop.

De sfeer zat er al van ‘s morgens in bij

de start van de kids en even later van de

vrouwen.

De terrassen deden gouden zaken en wie

naar de aankomst wandelde kon onderweg

genieten van straatanimatie van ‘fluo

op stelten’, ‘Monsieur Lumineux’ en ‘Bom

Toonen’.

Volgens de politie zakten zowat 15.000

mensen af naar Oudenaarde om te genieten

van de eerste aankomst van Vlaanderens

Mooiste in onze stad. Het feest

duurde tot ’s nachts.

Niet enkel Flanders Classics en het stadsbestuur

sloegen de handen in elkaar voor

de organisatie van de aankomst,

Zoveel mensen....

Zoveel plezier...

Zoveel sfeer en ambiance


Een mooie winnaar!

apport

ook tal van middenstandscomités en winkels zorgden mee voor

de sfeer in de stad. De etalagewedstrijd werd gewonnen door

Muziekhandel Oudenaarde en de foto’s van de deelnemende

handelszaken werden meer dan 17.000 keer aangeklikt op facebook.

De feestzone aan de Donk was versierd met beschilderde zeildoeken.

69 klassen uit het basisonderwijs zetten zich hiervoor

aan het werk.

De Ronde werd ook gereden in Woon-, Leef- en Zorgcentrum

De Meerspoort en in de gevangenis en kleuters van het basisonderwijs

deden het in het klein op het Ronde van Vlaanderenplein.

Er was Rondewijn, een Rondetaart, Rondepaté en nog zo veel

meer.

Wij kijken nu al uit naar de editie van 2013

en hopen dat er dan op het rapport

een 10 / 10 staat!

Het Rapport

Met de fiets naar de koers!

Korte venijnige heuvels....

Op naar de volgende Ronde!

2012 - juni - infomagazine - 27


Energie

# Energie-

gebruik

De energiekosten stijgen niet enkel voor privé-

personen, maar ook voor openbare besturen.

Energiebesparende investeringswerken

2011: Kinderopvang Begijnhof:

renovatie dak en zolderdakisolatie

leveren en plaatsen centrale verwarming – thermo-

staatkranen en condensatieketel

Stedelijke sporthal: aanbrengen van verlaagde

plafonds en verlichting in de kleedkamers

Pastorie Eineplein: condensatieketel op aardgas

2012: KSA Volkegem:

centrale verwarming – condensatieketel op aardgas

en thermostaatkranen

Speel-o-theek:

renovatie dak en zolderdakisolatie

condensatieketel op aardgas

Sint-Maartenshuis Welden: buitenschrijnwerk

Registratie energieverbruik

De energiekosten bij het stadsbestuur maken 6% uit van

alle werkingskosten. Om deze kosten te doen dalen en ook

milieubesparend te werken worden verliezen en nutteloze

kosten opgespoord. In 12 gebouwen staan monitors, die

dagelijks het verbruik van elektriciteit, gas en water registreren

en analyseren. Op basis van deze statistieken wordt

het personeel gesensibiliseerd energiezuinig te werken.

Indien nodig komen er nieuwe installaties.

Zonnepanelen

Een overzicht van de maatregelen hiertegen.

Voor deze investeringen zijn premies aangevraagd

bij eandis.

Naast de afname van 100% groene stroom investeert het

stadsbestuur ook zelf in de productie van groene stroom.

Oudenaarde ging daarvoor in zee met Enfinity NV, die drie

stadsgebouwen voorzag van een photovoltaïsche installatie

van in totaal 980 panelen, die zorgen voor een geschatte

elektriciteitsproductie van maar liefst 234.000 kWp. Enfinity

kreeg daartoe een opstalrecht op de daken van De Qubus,

de technische dienst en de nieuwe brandweerkazerne.

28 - infomagazine - juni - 2012

College

# College

Burgemeester:

Marnic De Meulemeester

zitdag: maandag van 10 uur tot 12 uur

telefoon: 055 31 46 01 - mail: burgemeester@oudenaarde.be

Schepenen:

Richard Eeckhaut

zitdag: donderdag van 16 uur tot 18 uur

telefoon: 055 31 46 01 -

mail: richard.eeckhaut@oudenaarde.be

Peter Simoens

zitdag: elke woensdag van 15 uur tot 16 uur

in de sportdienst, of na afspraak

telefoon: 055 31 95 32 - mail: peter.simoens@oudenaarde.be

Guy Hove

zitdag: vrijdag van 11 uur tot 12 uur

telefoon: 055 31 46 01 - mail: guy.hove@oudenaarde.be

Peter Dossche

zitdag: donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uur

telefoon: 055 31 46 01 - mail: peter.dossche@oudenaarde.be

Pieter Orbie

zitdag: vrijdag van 13.30 uur tot 15.30 uur

telefoon: 055 31 46 01 - mail: pieter.orbie@oudenaarde.be

Carine Portois

zitdag: na afspraak - telefoon: 0479 07 49 11 of 055 31 81 02

mail: carine.portois@oudenaarde.be

Alle zitdagen behalve die van schepen Simoens

vinden plaats in het Administratief Centrum Maagdendale,

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde

Druk en publiciteit:

Drukkerij Vandevelde

Arend de keyserestraat 6

9700 Oudenaarde

T. 055 30 30 15

een uitgave van het stadsbestuur Oudenaarde

Tussenmuren 17,

T. 055 33 51 31 - stad@oudenaarde.be

More magazines by this user
Similar magazines