12.09.2013 Views

Open / lees de publictaie - Kunst in de openbare ruimte

Open / lees de publictaie - Kunst in de openbare ruimte

Open / lees de publictaie - Kunst in de openbare ruimte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NAi Uitgevers<br />

De kunst van Rotterdam-Zuid


Met bijdragen van:<br />

Laurens Abb<strong>in</strong>k Spa<strong>in</strong>k<br />

Atelier Licht en Kleur (LEK)<br />

Luuk Bo<strong>de</strong><br />

Bianca Boer<br />

Bureau Venhuizen<br />

Max Dereta<br />

Sanneke van Hassel<br />

Jan Kon<strong>in</strong>gs<br />

Christian van <strong>de</strong>r Kooy<br />

Ernest van <strong>de</strong>r Kwast<br />

Lennart Pieters<br />

Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam (IBC)<br />

Otto Snoek<br />

Fred <strong>de</strong> Vries<br />

Zones Urba<strong>in</strong>es Sensibles (ZUS)<br />

Redactie Marjolijn van <strong>de</strong>r Meij<strong>de</strong>n, M<strong>in</strong>ke Themans en Siebe Thissen<br />

Initiatief van het Centrum Beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>Kunst</strong> Rotterdam en Pact op Zuid<br />

NAi Uitgevers, Rotterdam<br />

De kunst van Rotterdam-Zuid


Maasoevers (foto Max Dereta)<br />

4 5


Inhoudsopgave<br />

12<br />

De ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g<br />

Lennart Pieters<br />

Stadsentree Maasple<strong>in</strong><br />

De ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g van het Maasple<strong>in</strong><br />

Bureau Venhuizen<br />

22<br />

134<br />

Stadsentree Tarwewijk<br />

Off- Off Broadway<br />

Jan Kon<strong>in</strong>gs<br />

Otto Snoek<br />

Beeld<br />

80<br />

Max Dereta<br />

Beeld<br />

Stadsentree Zuidple<strong>in</strong><br />

Parels<br />

Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam<br />

Shoarma Kale<br />

Fred <strong>de</strong> Vries<br />

Vijf miljard jaar<br />

Sanneke van Hassel<br />

170<br />

114<br />

184<br />

38<br />

92<br />

68<br />

Valsheid <strong>in</strong> geschrifte<br />

Ernest van <strong>de</strong>r Kwast<br />

Stadsentree Metro<br />

De metromane stad<br />

Luuk Bo<strong>de</strong><br />

Stadsentree Maashaven<br />

Uitgelicht<br />

Atelier LEK (Licht en Kleur)<br />

246<br />

Vocht<br />

Bianca Boer<br />

204<br />

Stadsentree Vaanple<strong>in</strong><br />

R<strong>in</strong>gpark Rotterdam<br />

Zus (Zones Urba<strong>in</strong>es Sensibles)<br />

Christian van <strong>de</strong>r Kooy<br />

Beeld<br />

218<br />

Aan <strong>de</strong> r<strong>in</strong>g<br />

Laurens Abb<strong>in</strong>k Spa<strong>in</strong>k


Kop van Zuid (foto Max Dereta)<br />

8 9


De<br />

ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g<br />

Lennart Pieters<br />

Lusteloos lag ze op <strong>de</strong> bank haar lot te overpe<strong>in</strong>zen.<br />

Ga je mee?’ Vroeg ik.<br />

Er kwam beweg<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> bos dreadlocks.<br />

Waarheen?’<br />

‘Op ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>gsreis.’<br />

We kozen het troosteloze afstapje on<strong>de</strong>raan <strong>de</strong> Boompjes<br />

om <strong>de</strong> omgeschopte blokkendoos vaarwel te wuiven.<br />

De steiger leek een Mondriaan,<br />

<strong>de</strong> kapite<strong>in</strong> een Piet.<br />

Ik gaf haar mijn camera en <strong>de</strong> opdracht:<br />

Schiet op alles wat je ziet!’<br />

Vanaf nu of zo meteen?’<br />

De Willemsbrug dook een boog<br />

over onze hoof<strong>de</strong>n heen.<br />

Een lijnenspel ontvouw<strong>de</strong> zich achter het Noor<strong>de</strong>reiland.<br />

We trokken een V door het kabbelen<strong>de</strong> nat.<br />

Voorbij <strong>de</strong> pot p<strong>in</strong>dakaas richt<strong>in</strong>g grofsmelterij,<br />

waar op <strong>de</strong> gevel ‘Feijenoord’ nog F, lange IJ.<br />

Een rij flats marcheer<strong>de</strong> eensgez<strong>in</strong>d<br />

langs <strong>de</strong> ka<strong>de</strong> op ons af.<br />

Ze zag een Rotterdamse vlag<br />

op <strong>de</strong> koppen van <strong>de</strong> keien aan <strong>de</strong> waterkant.<br />

Zie je die lantarenpaal met zijn armen naar <strong>de</strong> hemel?’<br />

Ja.’<br />

Die heeft verlicht<strong>in</strong>g bereikt.’<br />

Een schaterlach rol<strong>de</strong> over <strong>de</strong> versbetegel<strong>de</strong> straat.<br />

Kun je mij vertellen wat je ziet?’ Vroeg ik haar.<br />

Ambitie.’<br />

Ik knikte.<br />

Een luid gejuich steeg achter ons op.<br />

De ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g Lennart Pieters<br />

10 11


Kop van Charlois (foto Max Dereta)<br />

12 13


WIE BUREAU VENHUIZEN<br />

WAT DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN<br />

WAAR MAASPLEIN<br />

Het Noor<strong>de</strong>reiland, <strong>de</strong> Kop van Zuid, Katendrecht en Oud-Charlois ontwikkelen zich tot een vitale culturele zone op <strong>de</strong><br />

L<strong>in</strong>ker Maasoever. De zone biedt een geweldige entree tot Zuid. Maar om Charlois te bereiken moet je eerst je weg<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n door Feijenoord en <strong>de</strong> Tarwewijk. Dat is geen ger<strong>in</strong>ge opgave. Of je maakt gebruik van <strong>de</strong> Maastunnel –<br />

volgens Bureau Venhuizen <strong>de</strong> ‘dienst<strong>in</strong>gang’ van Zuid. Hoe kan Charlois beter wor<strong>de</strong>n geïntegreerd <strong>in</strong> die grootste<strong>de</strong>lijke<br />

culturele zone? Hoe kan Charlois uitgroeien tot een echte stadsentree? Bureau Venhuizen: veran<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Maas<br />

tussen Erasmusbrug en Maastunnel <strong>in</strong> het Maasple<strong>in</strong>, het nieuwe hart van <strong>de</strong> stad.<br />

DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN<br />

Op <strong>in</strong>itiatief van Bureau Venhuizen wordt <strong>in</strong> 2009 <strong>in</strong> Rotterdam<br />

een nieuw ple<strong>in</strong> geopend, het m a a s p l e i n. Dit nieuwe ple<strong>in</strong><br />

ligt mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong> stad en is ontstaan door een aantal ka<strong>de</strong>s<br />

rondom <strong>de</strong> meest bepalen<strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> stad – het water<br />

– aaneen te sluiten. Daarmee is het m a a s p l e i n geen bouwplan,<br />

maar een ont<strong>de</strong>kk<strong>in</strong>g. Door <strong>de</strong> ruim aanwezige kwaliteiten<br />

van <strong>de</strong> stad te verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n en beter te ontsluiten, ontstaat een<br />

hernieuw<strong>de</strong> omhelz<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> stad met het centrale en meest<br />

spectaculaire water van <strong>de</strong> stad: <strong>de</strong> Nieuwe Maas.<br />

14 15<br />

Bureau Venhuizen<br />

Met het r o n d j e m a a s p l e i n kan het hart van <strong>de</strong> stad van alle<br />

kanten beleefd wor<strong>de</strong>n. Daarmee klikt het m a a s p l e i n het noor<strong>de</strong>lijke<br />

en zui<strong>de</strong>lijke <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> stad nadrukkelijk aan elkaar.<br />

De miss<strong>in</strong>g l<strong>in</strong>k voor dit rondje is nu nog een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g over<br />

<strong>de</strong> Maashaven. Bureau Venhuizen stelt voor om <strong>de</strong> schitteren<strong>de</strong>,<br />

maar werkloze hefbrug hier naartoe te verplaatsen. Zo<br />

gaat De HEF <strong>de</strong> Maastunnel op het Charloisse HOOFD, met<br />

<strong>de</strong> KAAP en <strong>de</strong> Wilhelm<strong>in</strong>aKADE, en met <strong>de</strong> KOP van Zuid<br />

verb<strong>in</strong><strong>de</strong>n op een onlogische manier.


DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN Bureau Venhuizen DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN<br />

Bureau Venhuizen<br />

De realisatie van het m a a s p l e i n vraagt om een paar <strong>in</strong>grepen.<br />

DE ONTSLUITING VAN HET MAASPLEIN:<br />

DE VERPLAATSTE HEFBRUG<br />

Het m a a s p l e i n is tot 2009 alleen nog met grote omwegen of<br />

met <strong>de</strong> watertaxi van alle kanten te beleven. Vanaf <strong>de</strong> Kop<br />

van Zuid, <strong>de</strong> Wilhelm<strong>in</strong>apier bereik je via <strong>de</strong> Erasmusbrug,<br />

die als een hoofd<strong>in</strong>gang Zuid met Noord verb<strong>in</strong>dt, eenvoudig<br />

<strong>de</strong> Maastunnel. Deze tunnel is feitelijk <strong>de</strong> dienst<strong>in</strong>gang en<br />

wordt vooral voor woon-werkverkeer gebruikt. Hoewel buitengewoon<br />

<strong>de</strong> moeite waard ontbreekt <strong>de</strong> Maastunnel <strong>in</strong> alle<br />

toeristische routes. Eenmaal uit <strong>de</strong> tunnel op het Charloisse<br />

Hoofd wordt je met grote omwegen rond het m a a s p l e i n<br />

gevoerd. Om weer van Hoofd naar Kop te komen, dw<strong>in</strong>gen<br />

twee havens je tot een omweg. Weliswaar wordt b<strong>in</strong>nenkort<br />

een brug over <strong>de</strong> Rijnhaven gebouwd, maar een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

over <strong>de</strong> Maashaven ontbreekt voorlopig, terwijl niet ver daarvandaan<br />

een van Rotterdams meest trotse bruggen werkloos<br />

ligt te zijn. Dit gat <strong>in</strong> <strong>de</strong> m a a s p l e i n-route kan wor<strong>de</strong>n gedicht<br />

door <strong>de</strong> hefbrug te verplaatsen naar <strong>de</strong> Maashaven. Daar kan<br />

<strong>de</strong>ze monumentale brug weer nuttig schitteren.<br />

Storyboard voor <strong>de</strong> verplaats<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> hefbrug naar het Maasple<strong>in</strong><br />

16 17


DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN<br />

DE INRICHTING VAN HET MAASPLEIN:<br />

EEN DRIJVEND PARK<br />

De Maashaven wordt <strong>in</strong> 2009 ge<strong>de</strong>eltelijk her<strong>in</strong>gericht om <strong>de</strong><br />

b<strong>in</strong>nenvaartschepen uit <strong>de</strong> Rijnhaven op te vangen. In het<br />

voorstel van Bureau Venhuizen krijgt <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> Maashaven<br />

een publieke functie door er <strong>ruimte</strong> te maken voor drij-<br />

vend groen. Met natuurboten, speelboten, zwemboten en<br />

klusboten kan <strong>de</strong>ze haven uitgroeien tot het nieuwe, drijven<strong>de</strong><br />

m a a s p a r k . Vanzelfsprekend is er ook veel <strong>ruimte</strong> voor particuliere<br />

groen-<strong>in</strong>itiatieven.<br />

Bureau Venhuizen DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN<br />

Bureau Venhuizen<br />

De levendige Maashaven <strong>in</strong> <strong>de</strong> jaren zestig<br />

(foto collectie Gemeentearchief Rotterdam, prentbriefkaart uit 1966)<br />

De iets m<strong>in</strong><strong>de</strong>r levendige Maashaven <strong>in</strong> 2009 (foto Bureau Venhuizen)<br />

18 19


DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN<br />

DE PROGRAMMERING VAN HET MAASPLEIN:<br />

Vanaf <strong>de</strong> zee gezien zijn <strong>de</strong> ventilatiegebouwen van <strong>de</strong><br />

Maastunnel <strong>de</strong> toegangspoorten naar het m a a s p l e i n. De omgev<strong>in</strong>g<br />

van het tunnelgebouw op Zuid, op het Charloisse Hoofd,<br />

wordt <strong>in</strong>gericht als schakel van het m a a s p l e i n. Vanaf Noord<br />

met <strong>de</strong> fiets uit <strong>de</strong> tunnel komend, voel je je nu nog verloren<br />

op dit Charloisse Hoofd. Het grasveld tussen <strong>de</strong> Maas en<br />

Charlois ligt er eenzaam en ongebruikt bij, waardoor je geen<br />

i<strong>de</strong>e hebt waar <strong>de</strong> stad ver<strong>de</strong>r gaat. Na <strong>de</strong> her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g vol-<br />

Bureau Venhuizen<br />

HET TUNNELGEBOUW ALS OPENLUCHTBIOSCOOP<br />

gens het voorstel van Bureau Venhuizen koers je over het<br />

nieuwe fietspad trefzeker af op het centrum van Charlois. Dit<br />

fietspad voert je langs een aantal nieuwe sportvoorzien<strong>in</strong>gen<br />

en snijdt door het langzaam oplopen<strong>de</strong> terre<strong>in</strong>. Deze hell<strong>in</strong>g<br />

wordt <strong>de</strong> tribune voor <strong>de</strong> Rotterdamse <strong>Open</strong>luchtbioscoop<br />

waarvoor <strong>in</strong> <strong>de</strong> zomer het ventilatiegebouw van <strong>de</strong> Maastunnel<br />

dienst zal gaan doen.<br />

DE ONTDEKKING VAN HET MAASPLEIN<br />

De Maasbios wordt alleen geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong> zomermaan<strong>de</strong>n geprogrammeerd. Het filmaanbod bevat vooral films waar<strong>in</strong> Rotterdam<br />

op een of an<strong>de</strong>re manier een rol speelt. Van documentaire films over <strong>de</strong> stad en <strong>de</strong> haven tot speelfilms met Rotterdam als <strong>de</strong>cor.<br />

20 21<br />

Bureau Venhuizen


Valsheid <strong>in</strong><br />

geschrifte<br />

Ernest van <strong>de</strong>r Kwast<br />

Ik fiets met tien Ch<strong>in</strong>ezen <strong>de</strong> Willemsbrug op. De lucht is grijs als beton, mijn ban<strong>de</strong>n zijn zacht<br />

als gekookte pasta. Tenm<strong>in</strong>ste, zo lijkt het. Rob fietst voorop. Rob is <strong>de</strong> gids. De Ch<strong>in</strong>ezen volgen<br />

hem <strong>in</strong> een lange sliert. Spaghetti. Nee, mi.<br />

Ooit stond ik op <strong>de</strong>ze brug met een bezem <strong>in</strong> mijn hand. Een bezem van <strong>de</strong> Roteb: houten<br />

steel, droge takken. Naast mij ston<strong>de</strong>n tientallen atleten: pupillen, junioren, senioren en veteranen.<br />

Onze atletiekverenig<strong>in</strong>g bestond hon<strong>de</strong>rd jaar, of tweehon<strong>de</strong>rd. En <strong>de</strong> Roteb had ook iets<br />

te vieren. Ik her<strong>in</strong>ner me niet meer wat. Wel her<strong>in</strong>ner ik me dat ik hier, op <strong>de</strong>ze ro<strong>de</strong> brug, stond<br />

met een bezem <strong>in</strong> mijn hand. En een glimlach op mijn gezicht. Het licht was fel, een mooie<br />

voorjaarsdag. We keken naar <strong>de</strong> fotograaf. Hij gebaar<strong>de</strong> ons dichter bij elkaar te gaan staan.<br />

Achter hem h<strong>in</strong>g nog geen Erasmusbrug over het water, daarachter ston<strong>de</strong>n nog geen torens<br />

tot aan <strong>de</strong> hemel, daarachter was leegstand en braakland. Het terre<strong>in</strong> van crim<strong>in</strong>elen en prostituees.<br />

Het e<strong>in</strong><strong>de</strong> van <strong>de</strong> wereld.<br />

Nu, <strong>de</strong>rtig jaar later, fiets ik met tien Ch<strong>in</strong>ezen en een gids <strong>de</strong> brug over die ik als jongen<br />

op gymschoenen heb overwonnen. Mijn han<strong>de</strong>n t<strong>in</strong>telen, een zweep van regen en kou slaat <strong>in</strong><br />

mijn gezicht. Ik kom nauwelijks vooruit. Mijn mond opent zich als een krater: scheldwoor<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n meegenomen door <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d, <strong>de</strong> Nieuwe Maas op, richt<strong>in</strong>g Katendrecht. En dat is misschien<br />

maar goed ook. Ik raak steeds ver<strong>de</strong>r achter. Het is <strong>de</strong> fiets. Toen ik vanmorgen op <strong>de</strong><br />

stoep stond van Citybike Rotterdam, zaten <strong>de</strong> Ch<strong>in</strong>ezen al op hun za<strong>de</strong>l. Er was nog één fiets<br />

over. Waarschijnlijk uitgeprobeerd en afgekeurd door elk van <strong>de</strong> tien Ch<strong>in</strong>ezen. Nee, moesten<br />

ze hebben gedacht, je kunt nog beter op een chihuahua <strong>de</strong> Willemsbrug beklimmen dan op <strong>de</strong>ze<br />

fiets.<br />

Op het hoogtepunt van <strong>de</strong> brug staat <strong>de</strong> groep stil. De Ch<strong>in</strong>ezen zetten hun fiets op <strong>de</strong> standaard,<br />

hou<strong>de</strong>n hun camera <strong>in</strong> <strong>de</strong> aanslag. Rob gebaart naar het Noor<strong>de</strong>reiland en <strong>de</strong> Kop van<br />

Zuid. Misschien vertelt hij waar <strong>de</strong> rondrit naartoe gaat, wat we zullen zien, welke gebouwen,<br />

bruggen en kunstwerken. Als ik boven ben, stappen <strong>de</strong> tien Ch<strong>in</strong>ezen weer op hun fiets en zoeven<br />

ze een voor een <strong>de</strong> brug af, achter <strong>de</strong> kont aan van Rob. Ik roep ze achterna, maar <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d<br />

neemt mijn woor<strong>de</strong>n mee. En dat is misschien ook maar goed.<br />

Mijn borst bonkt, zweet loopt <strong>in</strong> mijn nek. Ik stap van mijn fiets af en loop naar <strong>de</strong> rel<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> brug. Bene<strong>de</strong>n vaart een vrachtschip on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> brug door, op het achter<strong>de</strong>k staat een<br />

auto. De vragen die ik als k<strong>in</strong>d al hoor<strong>de</strong> <strong>in</strong> mijn kop, komen naar boven. Eeuwige vragen.<br />

Welke reis maakt dit schip? Welke zee zal het oversteken? O, waar ga je naartoe?<br />

Dan is er <strong>de</strong> afdal<strong>in</strong>g. Ik buig me over mijn stuur heen, gewicht naar voren, hoofd boven<br />

het wiel. Ik zie het asfalt voorbij flitsen, ik hoor <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d suizen en klapperen. Zo moet het zijn,<br />

Valsheid <strong>in</strong> geschrifte Ernest van <strong>de</strong>r Kwast<br />

22 23


Joe Cillen, Motorschip Noor<strong>de</strong>reiland (1996), Noor<strong>de</strong>reiland (foto’s Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

24 25


FollyDOCK: Bijlsma, Roeter<strong>in</strong>k, Roeter<strong>in</strong>k en Nout, Conta<strong>in</strong>er Origami (2008), Eemhavenweg (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy) John Körmel<strong>in</strong>g, Pioniershuisje (2000), Reeweg (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

26 27


Ineke Hauer, Watertank Montevi<strong>de</strong>o (2005), Wilhelm<strong>in</strong>apier (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

Driessens, Verstappen en Holleman, Time Warp (2003), Witteveenple<strong>in</strong> (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

28 29


LOZ.010.K006 10 juni 2009 LOZ.010.K007<br />

10 juni 2009<br />

LOKAAL LOKAAL<br />

Say My Name (2008), Maashaven, Mamamess<br />

Say My Name<br />

Over je eigen schaduw heen spr<strong>in</strong>gen<br />

Van onze verslaggever<br />

In <strong>de</strong> zomer van 2008 h<strong>in</strong>gen er overal <strong>in</strong> <strong>de</strong> b<strong>in</strong>nenstad van Rotterdam plotsel<strong>in</strong>g levensgrote portretten<br />

van vrouwen. Je vroeg je af wat ze je wil<strong>de</strong>n vertellen, want door hun afmet<strong>in</strong>g waren ze<br />

nogal dom<strong>in</strong>ant. De vrouwen waren niet zozeer mooi, of ‘mooi’ gefotografeerd; ze waren heel verschillend,<br />

jong, vrij stoer, niet zielig of droevig, eigenlijk heel gewoon, gewend als we zijn aan <strong>de</strong><br />

bonte damesmix <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

De foto’s horen bij een <strong>in</strong>ternationaal – en altijd weer ergens an<strong>de</strong>rs te vervolgen – project van Mamamess,<br />

van <strong>de</strong> kunstenaars Nirit Peled uit Israël en Dave Hemm<strong>in</strong>gway uit Ne<strong>de</strong>rland. Mamamess maakt kunst die<br />

<strong>de</strong> subcultuur van <strong>de</strong> stad representeert: graffiti, posters, stickers, tags, <strong>de</strong> wereld van <strong>de</strong> hiphopscene.<br />

Eer<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ed Mamamess Say My Name projecten <strong>in</strong> Angola (Afrika) en <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Staten. In Rotterdam<br />

werd het uitgevoerd <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r van Street Science, een festival van het Hiphophuis Rotterdam. Peled en<br />

Hemm<strong>in</strong>gway willen met dit project vrouwen een gezicht geven, hun lotgevallen uit <strong>de</strong> doeken doen, laten<br />

zien hoe ze over hun eigen schaduw weten heen te spr<strong>in</strong>gen. Wat maakten <strong>de</strong>ze vrouwen mee, hoe richten<br />

ze hun leven <strong>in</strong>, hoe <strong>de</strong>nken ze dat hun toekomst eruit zal komen te zien? De levensverhalen met adhesiebetuig<strong>in</strong>gen<br />

kunnen op <strong>in</strong>ternet wor<strong>de</strong>n gelezen (www.saymyname.org).<br />

Susta<strong>in</strong>able Square<br />

Van onze verslaggever<br />

<strong>Kunst</strong>enaar Daan Roosegaar<strong>de</strong> is <strong>in</strong> het Rotterdamse circuit bekend<br />

gewor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> dansvloer <strong>in</strong> poppodium Watt aan <strong>de</strong> West-<br />

Kruiska<strong>de</strong>. Het dansen, stampen en bewegen wekt energie op, die vervolgens<br />

<strong>de</strong> vloer verlicht. Door te dansen geef je jezelf energie, maar<br />

ben je tegelijk ook on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van een soort maatschappelijk energiefabriekje.<br />

Twee vliegen <strong>in</strong> een klap.<br />

Voor het project <strong>Kunst</strong> op Zuid lag het voor <strong>de</strong> hand Studio Roosegaar<strong>de</strong><br />

te vragen na te <strong>de</strong>nken over het ple<strong>in</strong> tussen Maashaven en<br />

Creative Factory en hiervoor een ‘gewaag<strong>de</strong> en uitdagen<strong>de</strong> grootste<strong>de</strong>lijke<br />

<strong>ruimte</strong>’ te verz<strong>in</strong>nen. Van susta<strong>in</strong>able floor naar susta<strong>in</strong>able<br />

square is geen grote stap.<br />

Hoe werkt het? Hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n straatstenen lichten op als er een wan<strong>de</strong>laar<br />

overheen loopt. Hij beweegt zich als het ware voort <strong>in</strong> banen van<br />

licht. Hiervoor wor<strong>de</strong>n speciale straatstenen met zonnecellen vervaardigd.<br />

Overdag wordt het ple<strong>in</strong> opgela<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> zonnecellen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

stenen, ’s avonds komt het ple<strong>in</strong> door LED-licht tot leven. Druksensoren<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> stenen, aangestuurd door <strong>in</strong>telligente software, registreren<br />

<strong>de</strong> menselijke beweg<strong>in</strong>g. Techniek en ontwerp hou<strong>de</strong>n elkaar<br />

<strong>in</strong> balans; er ontstaat een omgev<strong>in</strong>g die zichzelf ‘voedt’, maar ook<br />

<strong>ruimte</strong> vormt.<br />

Het ontwerp is geïnspireerd op <strong>de</strong> motieven <strong>in</strong> Arabische mozaïeken<br />

en op het typisch Ne<strong>de</strong>rlandse ‘h<strong>in</strong>k-stap-sprong’ spel. Deze culturele<br />

mix <strong>in</strong> het kunstwerk vertegenwoordigt en symboliseert <strong>de</strong> menselijke<br />

mix die uit het metrostation over het ple<strong>in</strong> zal waaieren. Overdag<br />

b<strong>in</strong>dt <strong>de</strong> vloer het publiek, lopend over datzelf<strong>de</strong> tapijt. En ’s avonds<br />

wordt je veilig bijgeschenen, als je uit <strong>de</strong> metro komt.<br />

Straatstenen gevuld met licht, Studio Roosegaar<strong>de</strong><br />

Susta<strong>in</strong>able Square (2009), Maashaven, Studio Roosegaar<strong>de</strong><br />

www.studioroosegaar<strong>de</strong>.net


Maashaven (foto Max Dereta)<br />

32 33


WIE ATELIER LEK (Licht en Kleur)<br />

WAT UITGELICHT<br />

WAAR STATION MAASHAVEN EN OMGEVING<br />

Station Maashaven is een dynamisch <strong>in</strong>frastructureel knooppunt op <strong>de</strong> grens van Feijenoord en Charlois. Het station<br />

fungeert ook als ontvangsthal van <strong>de</strong> Creative Factory <strong>in</strong> <strong>de</strong> graansilo en als ontmoet<strong>in</strong>gsplek voor jongeren.<br />

Maashaven is een belangrijke stadsentree. Maar <strong>de</strong> verrommel<strong>in</strong>g van het gebied (van een ple<strong>in</strong> is geen sprake), het<br />

ontbreken van een programma dat het verblijf leuker moet maken, en het toch obscure karakter van het station <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

avond, maken Maashaven tot een droevige stadsentree. Kan licht een bijdrage leveren aan een an<strong>de</strong>re ervar<strong>in</strong>g van<br />

metrostation Maashaven? Atelier LEK: dr<strong>in</strong>g stressmomenten terug.<br />

UITGELICHT<br />

Station Maashaven ple<strong>in</strong>zij<strong>de</strong>, boven verkeersknooppunt<br />

34 35<br />

Atelier LEK


UITGELICHT Atelier LEK UITGELICHT<br />

Atelier LEK<br />

STATION MAASHAVEN EN OMGEVING<br />

Wat is er mis met Maashaven en omgev<strong>in</strong>g; hoe zou Maashaven<br />

en omgev<strong>in</strong>g een aantrekkelijke entree op Zuid kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n? Op basis van <strong>de</strong>ze vragen heeft atelier Licht en<br />

Kleur (LEK) <strong>de</strong> locatie geschouwd en wordt een aantal suggesties<br />

gedaan.<br />

Atelier LEK is een ontwerpbureau dat lichtprojecten ontwikkelt<br />

voor ste<strong>de</strong>lijke <strong>ruimte</strong>n en buiten- en b<strong>in</strong>nenkanten van<br />

gebouwen. Centraal uitgangspunt bij het ontwerpen is <strong>de</strong><br />

‘avondbelev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> gebruiker’.<br />

Om gevoel en <strong>in</strong>zicht te krijgen <strong>in</strong> <strong>de</strong> belev<strong>in</strong>g en dynamiek<br />

van <strong>de</strong> plek hebben we een vi<strong>de</strong>oportret gemaakt van het station,<br />

<strong>de</strong> gebruikers en <strong>de</strong> stationsomgev<strong>in</strong>g. Het vi<strong>de</strong>oportret<br />

laat zien wat een papieren verslag niet kan: beweg<strong>in</strong>g, overgangen,<br />

dynamiek, gelui<strong>de</strong>n en bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n die bij <strong>de</strong>ze<br />

plek horen. Het verleidt om Maashaven te bezoeken en tijd te<br />

nemen het karakter van <strong>de</strong> plek te ervaren; een transitie van<br />

beeld naar werkelijkheid.<br />

VIDEOPORTRET, DyNAMIEK<br />

Het vi<strong>de</strong>oportret toont Maashaven als een plek met grote<br />

tegenstell<strong>in</strong>gen. Spitsuur versus verlatenheid; het gebouw als<br />

statisch element versus <strong>de</strong> drukte van verkeersstromen; <strong>de</strong><br />

bijzon<strong>de</strong>re <strong>de</strong>tailler<strong>in</strong>g van het gebouw zelf versus <strong>de</strong> functionele<br />

uitstral<strong>in</strong>g van controlepoortjes; <strong>de</strong> mensen versus <strong>de</strong><br />

automatiser<strong>in</strong>g; <strong>de</strong> verschillen tussen het licht overdag en ’s<br />

avonds; het lieflijke van een verliefd stel tot het rauwe van<br />

prikkeldraad; het contrsat tussen <strong>de</strong> vrolijke bloembakken en<br />

<strong>de</strong> bespuug<strong>de</strong> ramen…<br />

Met het vi<strong>de</strong>oportret zijn <strong>de</strong> kwaliteiten en knelpunten van<br />

<strong>de</strong>ze plek <strong>in</strong>zichtelijker gewor<strong>de</strong>n. Vanuit <strong>de</strong> belev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

gebruiker zijn er momenten, waarop je je op <strong>de</strong>ze plek welkom<br />

voelt, maar ook momenten waarop dat niet zo is.<br />

Maashaven is een grootste<strong>de</strong>lijk, functioneel en dynamisch<br />

gebied dat juist door <strong>de</strong>ze kwaliteiten fasc<strong>in</strong>atie oproept.<br />

Dag- en nachtbeeld van station Maashaven: diepte verdwijnt, accenten<br />

en contrasten bepalen ’s avonds <strong>de</strong> sfeerbelev<strong>in</strong>g.<br />

Het vi<strong>de</strong>oportret is te zien op www.atelierlek.nl on<strong>de</strong>r ‘uitgelicht’.<br />

36 37


UITGELICHT Atelier LEK UITGELICHT<br />

Atelier LEK<br />

38 39


UITGELICHT Atelier LEK UITGELICHT<br />

Atelier LEK<br />

De toegang tot metrostation Maashaven geeft geen ‘welkom’ gevoel:<br />

je bent pas ‘b<strong>in</strong>nen’ na <strong>de</strong> hoge chipkaartpoorten. Het station is<br />

zijn sociale gezicht kwijt door het ontbreken van vast personeel en<br />

automatiser<strong>in</strong>g van functies.<br />

Schematische weergave verkeersknooppunt Maashaven met daar<strong>in</strong><br />

aangegeven <strong>de</strong> voetgangersroutes naar <strong>de</strong> perrons<br />

ARCHITECTUUR EN OORSPRONKELIJKHEID<br />

Toen het gebouw als overstapstation <strong>in</strong> 1968 door <strong>de</strong><br />

architect van Gemeentewerken, C. Veerl<strong>in</strong>g werd ontworpen,<br />

werd er gestreefd naar functionaliteit, goe<strong>de</strong> doorstrom<strong>in</strong>g<br />

van verkeer, hel<strong>de</strong>rheid en overzichtelijkheid, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

door <strong>de</strong> toepass<strong>in</strong>g van één hoofdkleur (donkerblauw) en zo<br />

veel mogelijk transparantie, door gebruik te maken van staal<br />

en glas. Ook <strong>de</strong> draagconstructie van het spoor werd zo luchtig<br />

mogelijk ontworpen; <strong>de</strong> kolommen liepen naar on<strong>de</strong>ren<br />

taps toe en wer<strong>de</strong>n zo ver mogelijk uit elkaar geplaatst. Op<br />

maaiveld ken<strong>de</strong> Maashaven we<strong>in</strong>ig hoogteverschillen en dit<br />

40 41<br />

zorg<strong>de</strong>, <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met een dui<strong>de</strong>lijke naamvoer<strong>in</strong>g boven<br />

<strong>de</strong> entree, voor een hel<strong>de</strong>re, <strong>lees</strong>bare <strong>ruimte</strong>.


Vijf miljard<br />

jaar<br />

Sanneke van Hassel<br />

Op sommige dagen spreekt Cheng alleen bouwvakkers. Na <strong>de</strong> slopers, ruwe mannen die nooit<br />

een servetje vragen, volgen <strong>de</strong> jongens van beton en staal. De stukadoors zijn het rustigst. Ten<br />

slotte komen <strong>de</strong> schil<strong>de</strong>rs die hem <strong>de</strong> oren van het hoofd kletsen. De laatste tijd komen ook zij<br />

niet meer. Eigenlijk is er maar een iemand op wie hij kan rekenen, maar die bestelt alleen<br />

thee.<br />

Met gesloten ogen zit hij <strong>in</strong> <strong>de</strong> metro en concentreert zich op <strong>de</strong> cadans. Na een kwartiertje<br />

geeft hij het op en kijkt naar buiten. De flauwe bocht tussen Rhoon en Sl<strong>in</strong>ge is het mooiste<br />

stuk van <strong>de</strong> rit. Sportvel<strong>de</strong>n, volkstu<strong>in</strong>en, dichterbij <strong>de</strong> metro struiken met lichtgroene twijgen,<br />

het Zui<strong>de</strong>rpark. Steeds ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong> stad <strong>in</strong>, vollere perrons. De metro <strong>de</strong>n<strong>de</strong>rt langs Maashaven,<br />

water vonkt <strong>in</strong> <strong>de</strong> zon, schepen liggen zij aan zij. Bij het appartementenblok aan <strong>de</strong> rechterkant<br />

is het bord van <strong>de</strong> makelaar verwij<strong>de</strong>rd. De nieuwe bewoners zullen naar zijn kar komen en<br />

zakken vol loempia’s kopen. Hij is zeven dagen per week open.<br />

Hij stapt uit, het perron is net geboend, <strong>de</strong> trap glimt. Voorzichtig daalt hij af. Voor <strong>de</strong> autoweg<br />

blijft hij staan en kijkt naar <strong>de</strong> overkant. On<strong>de</strong>r een bord schiet onkruid op, liggen stapels<br />

betonnen platen. European Ch<strong>in</strong>a Centre staat er <strong>in</strong> karakters, naast een foto van een jonge<br />

Ch<strong>in</strong>ese met een geheimz<strong>in</strong>nige glimlach. In <strong>de</strong> zomer geloof<strong>de</strong> Cheng dat het bord zijn leven<br />

zou veran<strong>de</strong>ren. In <strong>de</strong> w<strong>in</strong>ter leen<strong>de</strong> zijn oom hem geld, tegen woekerrente.<br />

Hij loopt on<strong>de</strong>r het spoor door en steekt over bij <strong>de</strong> zebra. Betonnen skeletten met steigers<br />

ervoor. Wan<strong>de</strong>n en vloeren die schuil gaan achter groene netten. De afgelopen jaren is <strong>de</strong>ze<br />

buurt gesloopt en weer opgebouwd.<br />

Hij maakt zijn kar open en zet twee klapstoelen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> luifel, kijkt er even naar, plaatst<br />

ze een halve meter ver<strong>de</strong>r, <strong>in</strong> <strong>de</strong> zon. Dan legt hij <strong>de</strong> rubberen mat voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur en hangt zijn<br />

jas aan het haakje. Het is m<strong>in</strong><strong>de</strong>r koud dan een maand gele<strong>de</strong>n, toen het straalkacheltje stroom<br />

vrat en hij een bodywarmer over zijn jas droeg.<br />

De vitr<strong>in</strong>e vullen. Blikjes Fernan<strong>de</strong>z voor <strong>de</strong> Sur<strong>in</strong>amers, een tree Red Bull voor <strong>de</strong> scholieren.<br />

Voor <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re Ch<strong>in</strong>ezen heeft hij pakjes chrysantenthee besteld, dat smeert <strong>de</strong> keel.<br />

Gisteren is Suey geweest, van <strong>de</strong> groothan<strong>de</strong>l die aan zijn oom levert. In het restaurant van zijn<br />

oom is keuze uit hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n gerechten. Cheng v<strong>in</strong>dt het assortiment van z’n kar al moeilijk te<br />

overzien. Altijd maar ra<strong>de</strong>n waar <strong>de</strong> mensen z<strong>in</strong> <strong>in</strong> hebben.<br />

In <strong>de</strong> friteuse is het gestol<strong>de</strong> vet vloeibaar gewor<strong>de</strong>n. Hij sluit <strong>de</strong> <strong>de</strong>ksels. Alles staat gereed.<br />

Half elf, het kruispunt is leeg. De <strong>de</strong>ur van het metrostation gaat langzaam open. On<strong>de</strong>r het<br />

spoor door komt ze zijn kant op. Ze draagt een gele trui die haar gezicht bleek maakt als porsele<strong>in</strong>.<br />

Hij zou zij<strong>de</strong>n blouses voor haar willen kopen, azalearood.<br />

Vijf miljard jaar Sanneke van Hassel<br />

42 43


Metrostations Rijnhaven en Maashaven (foto: Max Dereta)<br />

44 45


WIE LUUK BODE<br />

WAT DE METROMANE STAD<br />

WAAR WILHELMINAPLEIN – ZUIDPLEIN<br />

Arriveren op Zuid met <strong>de</strong> metro biedt een bijzon<strong>de</strong>re ste<strong>de</strong>lijke ervar<strong>in</strong>g. Plots verlaat je <strong>de</strong> tunnelbuis en rol je bovengronds<br />

<strong>de</strong> Rijnhaven en Maashaven b<strong>in</strong>nen. L<strong>in</strong>ks is daar <strong>de</strong> stad, rechts <strong>de</strong> havens. Illustrator Luuk Bo<strong>de</strong> liet die ervar<strong>in</strong>g<br />

op zich <strong>in</strong>werken en <strong>in</strong>ventariseer<strong>de</strong> <strong>in</strong>drukken, zichtlijnen en beel<strong>de</strong>n. Hij <strong>in</strong>tegreer<strong>de</strong> die elementen <strong>in</strong> een<br />

abstract comic, die zich laat lezen als een postmo<strong>de</strong>rn verhaal van Zuid. Maar hij maakt ook een vormtaal zichtbaar,<br />

waar<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>openbare</strong> <strong>ruimte</strong> van Zuid zich tussen <strong>de</strong> stations Wilhelm<strong>in</strong>aple<strong>in</strong> en Zuidple<strong>in</strong> aan ons mee<strong>de</strong>elt. Het is <strong>de</strong><br />

metromane stad.<br />

46 47


48 49


50 51


Tarwewijk (foto Max Dereta)<br />

52 53


WIE JAN KONINGS<br />

WAT OFF-OFF BROADWAy<br />

WAAR TARWEWIJK<br />

OFF-OFF BROADWAy Jan Kon<strong>in</strong>gs<br />

In Rotterdam is <strong>de</strong> Tarwewijk een echte doorgangswijk. Voor nieuwkomers is dit niet alleen een entree, maar ook een<br />

spr<strong>in</strong>gplank naar el<strong>de</strong>rs. Achter <strong>de</strong> gevels van <strong>de</strong> won<strong>in</strong>gen bloeit bedrijvigheid. Zo’n vierhon<strong>de</strong>rd zelfstandige on<strong>de</strong>rnemers<br />

verrichten hier thuiswerk: van han<strong>de</strong>l <strong>in</strong> films of landbouwmach<strong>in</strong>es tot cater<strong>in</strong>g, beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst en het<br />

maken van televisie. De meeste thuiswerkers weten niet van elkaars bestaan, maar hebben wel behoefte aan meer<br />

contact. Hoe moeten we die micro-economie <strong>in</strong> <strong>de</strong> Tarwewijk dui<strong>de</strong>n? Welke kennis hebben thuiswerkers <strong>in</strong> huis en<br />

THUISWERK<br />

welke voorzien<strong>in</strong>gen hebben ze nodig? Jan Kon<strong>in</strong>gs presenteert twee mo<strong>de</strong>llen: het pension en het kantoor. – beel<strong>de</strong>nd kunstenaar (portret, landschap en kunst <strong>in</strong> opdracht)<br />

(foto Ralph Kämena)<br />

54 55


OFF-OFF BROADWAy Jan Kon<strong>in</strong>gs OFF-OFF BROADWAy<br />

Jan Kon<strong>in</strong>gs<br />

Bas Jungeriusstraat heen<br />

1 7 a afslank<strong>in</strong>stituut<br />

1 7 b café<br />

1 7 c <strong>in</strong>dustriële mach<strong>in</strong>es<br />

3 1 a schoonheids<strong>in</strong>stituut<br />

3 1 b secretariaatsdiensten<br />

Room<br />

49 a stukadoorsbedrijf<br />

49 b telecommunicatie<br />

49 c rechtshulp<br />

Economie van een straat<br />

1 a cater<strong>in</strong>gservice<br />

1 b belegg<strong>in</strong>gen<br />

1 9 a land- en tu<strong>in</strong>bouw<br />

1 9 b restaurant<br />

33 a thuiszorg<br />

33 b verzeker<strong>in</strong>gen<br />

Laudrette<br />

Restaurant<br />

C<strong>in</strong>ema<br />

5 1 a zakelijke dienstverlen<strong>in</strong>g<br />

5 1 b kunstenaar<br />

3 a maatschappelijk werk<br />

3 b adm<strong>in</strong>istratie- en boekhoudkantoor<br />

3 c artiest<br />

2 1 a adviesbureau<br />

2 1 b arts<br />

35 a autobedrijf<br />

35 b computers en randapparatuur<br />

53 a pedicure<br />

53 b software<br />

Room Room<br />

Room<br />

5 a autobedrijf<br />

5 b bakker<br />

Room<br />

23 a belegg<strong>in</strong>gen<br />

23 b boekhan<strong>de</strong>l<br />

23 c distributeurs en expediteurs<br />

37 a hotel<br />

37 b <strong>in</strong>genieursbureau<br />

37 c kapper<br />

7 a drogisterijartikelen<br />

7 b groente en fruit<br />

7 c garage<br />

25 a elektricien<br />

25 b glaswerk, porsele<strong>in</strong> en aar<strong>de</strong>werk<br />

39 a masseur<br />

39 b rechtshulp<br />

39 c sigaren, sigaretten en tabak<br />

9 a <strong>in</strong>terieurbouw<br />

9 b kled<strong>in</strong>g<br />

9 c koeriersdiensten<br />

27 a <strong>in</strong>formatieve websites<br />

27 b <strong>in</strong>ternetdienst<br />

27 c klusbedrijf<br />

4 1 a studio en producties<br />

4 1 b taxi<br />

4 1 c timmerwerken<br />

59 a maatschappelijk werk<br />

59 b boekhan<strong>de</strong>l<br />

1 1 a loonbedrijf<br />

1 1 b meubels<br />

1 1 c reclame<br />

Room Room<br />

55 a tatoeëren en body-art<br />

55 b afslank<strong>in</strong>stituut<br />

55 c elektrische apparaten<br />

Room<br />

57 a levensmid<strong>de</strong>len<br />

57 b bloemen en planten<br />

43 a won<strong>in</strong>gtextiel<br />

43 b arbeidsbemid<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

43 c automatiser<strong>in</strong>g<br />

6 1 a tandarts<br />

6 1 b makelaar<br />

56 57<br />

Room<br />

Room<br />

Espressobar Reception / Lobby<br />

Room<br />

Room<br />

Room<br />

1 3 a schil<strong>de</strong>r<br />

1 3 b schoonmaakbedrijf<br />

1 3 c snackbar<br />

29 a kunstenaar<br />

29 b le<strong>de</strong>r en le<strong>de</strong>rwaren<br />

45 a café<br />

45 b f<strong>in</strong>ancieel adviseur<br />

63 a aannemer<br />

63 b fysiotherapeut<br />

Room<br />

1 5 a telefoonw<strong>in</strong>kel<br />

1 5 b verkeersschool<br />

1 5 c adm<strong>in</strong>istratie- en boekhoudkantoor<br />

29 a niet te rubriceren on<strong>de</strong>rnem<strong>in</strong>g<br />

29 b reisbureau<br />

29 c sanitair<br />

47 a huishou<strong>de</strong>lijke artikelen<br />

47 b k<strong>in</strong><strong>de</strong>ropvang<br />

47 c slijterrij<br />

65 a automatiser<strong>in</strong>g<br />

65 b twee<strong>de</strong>hands artikelen


OFF-OFF BROADWAy Jan Kon<strong>in</strong>gs OFF-OFF BROADWAy<br />

Jan Kon<strong>in</strong>gs<br />

Bas Jungeriusstraat weer<br />

Room<br />

1 7 a afslank<strong>in</strong>stituut<br />

1 7 b café<br />

1 7 c <strong>in</strong>dustriële mach<strong>in</strong>es<br />

49 a stukadoorsbedrijf<br />

49 b telecommunicatie<br />

49 c rechtshulp<br />

33 a thuiszorg<br />

33 b verzeker<strong>in</strong>gen<br />

Room<br />

Room Room<br />

Economie van een straat<br />

Meet<strong>in</strong>g Room<br />

5 1 a zakelijke dienstverlen<strong>in</strong>g<br />

5 1 b kunstenaar<br />

Room<br />

2 1 a adviesbureau<br />

2 1 b arts<br />

53 a pedicure<br />

53 b software<br />

37 a hotel<br />

37 b <strong>in</strong>genieursbureau<br />

37 c kapper<br />

Room<br />

Room<br />

39 a masseur<br />

39 b rechtshulp<br />

39 c sigaren, sigaretten en tabak<br />

57 a levensmid<strong>de</strong>len<br />

57 b bloemen en planten<br />

9 a <strong>in</strong>terieurbouw<br />

9 b kled<strong>in</strong>g<br />

9 c koeriersdiensten<br />

27 a <strong>in</strong>formatieve websites<br />

27 b <strong>in</strong>ternetdienst<br />

27 c klusbedrijf<br />

4 1 a studio en producties<br />

4 1 b taxi<br />

4 1 c timmerwerken<br />

59 a maatschappelijk werk<br />

59 b boekhan<strong>de</strong>l<br />

1 1 a loonbedrijf<br />

1 1 b meubels<br />

1 1 c reclame<br />

43 a won<strong>in</strong>gtextiel<br />

43 b arbeidsbemid<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

43 c automatiser<strong>in</strong>g<br />

6 1 a tandarts<br />

6 1 b makelaar<br />

58 59<br />

Room<br />

Copy Corner<br />

Room<br />

Room<br />

1 3 a schil<strong>de</strong>r<br />

1 3 b schoonmaakbedrijf<br />

1 3 c snackbar<br />

29 a kunstenaar<br />

29 b le<strong>de</strong>r en le<strong>de</strong>rwaren<br />

Room<br />

63 a aannemer<br />

63 b fysiotherapeut<br />

Room<br />

Espressobar<br />

Restaurant<br />

1 5 a telefoonw<strong>in</strong>kel<br />

1 5 b verkeersschool<br />

1 5 c adm<strong>in</strong>istratie- en boekhoudkantoor


OFF-OFF BROADWAy Jan Kon<strong>in</strong>gs OFF-OFF BROADWAy<br />

Jan Kon<strong>in</strong>gs<br />

THUISWERK<br />

– consultancy (loopbaancoach<strong>in</strong>g,<br />

conflicthanter<strong>in</strong>g, management en<br />

teambuild<strong>in</strong>g)<br />

– publicist<br />

(foto Ralph Kämena)<br />

60 61<br />

(foto Ralph Kämena)<br />

THUISWERK<br />

– natuur- en kunsteducatie<br />

– <strong>in</strong>itiatiefnemer speeltu<strong>in</strong> Katendrecht


DE PLAyER<br />

Hillelaan 46b / 49d<br />

3072 JE Rotterdam<br />

www.<strong>de</strong>player.nl<br />

(foto Otto Snoek)<br />

62<br />

63


Creative Factory<br />

Maashaven Zuid Zij<strong>de</strong> 2<br />

3081 AE Rotterdam<br />

www.creativefactory.nl<br />

(foto Otto Snoek)<br />

64 65


Hommes<br />

Charloisse Kerks<strong>in</strong>gel 14<br />

3082 DA Rotterdam<br />

www.hommes.nl<br />

(foto Otto Snoek)<br />

66<br />

67


Club Attent<br />

Struitenweg 50<br />

3082 WX Rotterdam<br />

www.sticht<strong>in</strong>g-nac.nl<br />

(foto Otto Snoek)<br />

68<br />

69


DeLI-LIght: Sticht<strong>in</strong>g DSPS en Atelier LEK, Lichtkubus Codrico (2007), Rijnhaven Zuidzij<strong>de</strong> (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy) John Körmel<strong>in</strong>g, 1989 (1991) Hillelaan (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

70 71


Jorge Kata Núñez, El Viaje / De Reis (2003), Vogelklas Karel Schot Afrikaan<strong>de</strong>rple<strong>in</strong> (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy) Ad Schouten, Onomkeerbaar (1994), Bloemfonte<strong>in</strong>straat (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

72 73


Lydia Schouten, De Rozenwand (1996), Brielselaan (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

RNul, Dichtregel Jan Pr<strong>in</strong>s (2008), Maastunnel Zuidzij<strong>de</strong> (foto Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

74 75


LOZ.010.K013 LOKAAL 29 maart 2009<br />

Beijerkoppen<br />

Een saai stuk straat krijgt smoel<br />

Van onze verslaggever<br />

Op <strong>de</strong> hoek van <strong>de</strong> Beijerlandselaan en <strong>de</strong> Laantjesweg <strong>in</strong> <strong>de</strong> wijk Hillesluis komt nieuwbouw,<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> vorm van een toren op <strong>de</strong> hoek en een strook laagbouw die aansluit op <strong>de</strong><br />

gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> bouwhoogte langs <strong>de</strong> Beijerlandselaan. Die bestaat uit w<strong>in</strong>kels met daarboven<br />

twee woonlagen en een kap. Omdat er <strong>in</strong> <strong>de</strong> laagbouw een filiaal van <strong>de</strong> Mediamarkt<br />

komt, en dit type warenhuizen geen ramen wil, moest er iets bedacht wor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

Beijerkoppen, artist impression, To<strong>in</strong>e Horvers en Paul Cox<br />

onaantrekkelijke bl<strong>in</strong><strong>de</strong> gevel die zich over een behoorlijke lengte uitstrekt en allerlei<br />

beklad<strong>de</strong>rij aantrekt. De <strong>in</strong> Rotterdam gestationeer<strong>de</strong> kunstenaars To<strong>in</strong>e Horvers en Paul<br />

Cox ontwierpen voor <strong>de</strong> muur drie omlijste vlakken, bestemd als portrettengalerij van<br />

nieuwslezers van tv-stations van over <strong>de</strong> hele wereld. Daarmee refereren ze zowel aan<br />

<strong>de</strong> rijke mix van culturen op Zuid als aan <strong>de</strong> functie van verkooppunt van on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

mediagoe<strong>de</strong>ren <strong>in</strong> <strong>de</strong> laagbouw. Gebruikelijk is dat nieuwslezers tot borsthoogte wor<strong>de</strong>n<br />

uitgezon<strong>de</strong>n; ze zijn daardoor al een soort familie van elkaar, maar er zijn natuurlijk<br />

on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>g grote verschillen. Behalve die van nationaliteit of ras, zijn ook <strong>de</strong> achtergrond<br />

van <strong>de</strong> studio, <strong>de</strong> attributen, tekstbalken en <strong>de</strong>rgelijke verschillend. Horvers en Cox stellen<br />

voor nieuwslezers te vertonen die elkaar vloeiend opvolgen. Een speciaal voor dit<br />

project ontwikkel<strong>de</strong> zoekmach<strong>in</strong>e verzamelt <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n. Zo hoef je je niet te vervelen op<br />

dit stukje Beijerlandselaan. Zie ook: www.to<strong>in</strong>ehorvers.nl<br />

LOZ.010.K014 LOKAAL 17 februari 2010<br />

Broken Light, artist impression, Rudolf Teunissen<br />

Broken Light<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

Atjehstraat<br />

Een straat als een kathedraal<br />

Van onze verslaggever<br />

<strong>Kunst</strong>enaar Rudolf Teunissen<br />

gebruikt een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Atjehstraat<br />

op Katendrecht als on<strong>de</strong>rzoeksgebied<br />

voor een ‘licht-<br />

<strong>ruimte</strong>’. Door licht kunnen <strong>ruimte</strong>n<br />

hoger, bre<strong>de</strong>r, lager en dieper<br />

wor<strong>de</strong>n gemaakt, door met<br />

licht te sturen kunnen gebouwen<br />

veran<strong>de</strong>ren van perspectief,<br />

massa, kleur of contour. Het is<br />

een toepass<strong>in</strong>g die <strong>in</strong> het theater<br />

dagelijkse kost is, maar <strong>in</strong> onze<br />

leefomgev<strong>in</strong>g we<strong>in</strong>ig voorkomt.<br />

Teunissen wil met zijn project <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> Atjehstraat een totaalervar<strong>in</strong>g<br />

creëren van licht en donker, b<strong>in</strong>nen<br />

en buiten, beweg<strong>in</strong>g en stilstand,<br />

richt<strong>in</strong>g en oriëntatie.<br />

In <strong>de</strong> Atjehstraat wor<strong>de</strong>n vijftien<br />

lichtpalen geplaatst die <strong>de</strong> gevels<br />

tussen <strong>de</strong> ramen fragmentarisch<br />

uitlichten. (De gewone lantaarnpalen<br />

wor<strong>de</strong>n uitgeschakeld).<br />

Dezelf<strong>de</strong> armaturen verlichten<br />

<strong>in</strong> een boogvorm ook <strong>de</strong> trottoirs.<br />

Volgens Teunissen lijkt <strong>de</strong><br />

straat daardoor op een kathe-<br />

draal met haar hoog oprijzen<strong>de</strong><br />

kolommen en gewelven, waar <strong>in</strong><br />

dit geval bomen en auto’s als<br />

rekwisieten staan opgesteld. Het<br />

open dak van <strong>de</strong>ze licht<strong>ruimte</strong><br />

verb<strong>in</strong>dt hemel en aar<strong>de</strong>. In een<br />

<strong>ruimte</strong> die zo’n bewerk<strong>in</strong>g door<br />

licht heeft on<strong>de</strong>rgaan, moet je<br />

wel an<strong>de</strong>rs gaan kijken; doe je<br />

onwillekeurig mee als beschouwer<br />

en speler.<br />

Het is bijzon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> vrij onopvallen<strong>de</strong><br />

Atjehstraat door dit kunstenaars<strong>in</strong>itiatief<br />

on<strong>de</strong>r aanvoer<strong>in</strong>g<br />

van <strong>de</strong> sticht<strong>in</strong>g DSPS een<br />

straat met allure wordt. Geduren<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>in</strong>grijpen<strong>de</strong> herstructurer<strong>in</strong>g<br />

van Katendrecht wordt<br />

immers voornamelijk <strong>in</strong> nieuw-<br />

bouw geïnvesteerd. Katendrecht<br />

krijgt er met dit lichtproject een<br />

verrassend straatbeeld bij.<br />

Broken Light wordt gerealiseerd <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

met MAX strategy by <strong>de</strong>sign en<br />

sticht<strong>in</strong>g DSPS. Het project Broken Light<br />

is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het Pact op Zuid. Zie ook:<br />

www.daglichtenvorm.nl<br />

Het <strong>in</strong>itiatief tot DeLI-LIght werd genomen<br />

<strong>in</strong> voormalig café <strong>de</strong> Zondvloed aan<br />

het Deliple<strong>in</strong>. Zie ook: www.<strong>de</strong>li-light.nl


Shoarma<br />

Kale<br />

Fred <strong>de</strong> Vries<br />

Dat je zo kon genieten van naambordjes. Hij liep hij door <strong>de</strong> straat en las, traag en hardop met<br />

rollen<strong>de</strong> r’s en har<strong>de</strong> kl<strong>in</strong>kers, want dan klonk het pas echt goed, bijna als een gedicht: Potgieter,<br />

Malan, Du Toit, De Villiers, Van <strong>de</strong>r Merwe, Engelbrecht, Br<strong>in</strong>k, Brümmer, Du Plessis, weer Van<br />

<strong>de</strong>r Merwe, Van Niekerk. Voor het hoekhuis stond hij stil. De vlag, hun vlag, <strong>de</strong> driekleur,<br />

blauw, wit en oranje, wapper<strong>de</strong> fier <strong>in</strong> <strong>de</strong> w<strong>in</strong>d. Het scheermesjesprikkeldraad lag <strong>in</strong> opgekrul<strong>de</strong><br />

bossen <strong>in</strong> <strong>de</strong> tu<strong>in</strong> van Engelbrecht te wachten op een bestemm<strong>in</strong>g. B<strong>in</strong>nenkort zou<strong>de</strong>n ze het<br />

eenjarig bestaan vieren van het Afrikaner cultureel centrum ‘Pretoria <strong>in</strong> Pendrecht’, met een<br />

braai en Castle bier.<br />

Het was allemaal begonnen op een vroege zaterdagochtend <strong>in</strong> februari, toen Andries Potgieter<br />

tegelijkertijd zijn ogen en billen samenkneep. De zon stond nog laag. Het was onmenselijk koud<br />

en hij moest nodig naar <strong>de</strong> wc, erg nodig. Hij was uit lijn 2 gekomen en <strong>de</strong> Boergoensevliet afgelopen,<br />

op weg naar zijn afspraak met <strong>de</strong> makelaar, ergens <strong>in</strong> een kantoor aan een straat die<br />

Sl<strong>in</strong>ge heette. Hij had geen i<strong>de</strong>e waar dat was, maar hij had een kaart van Rotterdam gekocht<br />

en daarmee liep hij nu door Oud-Charlois. Want hij wil<strong>de</strong> eerst zelf, zon<strong>de</strong>r een opdr<strong>in</strong>gerige<br />

makelaar, een kijkje nemen <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt waar hij een huis wil<strong>de</strong> huren of misschien wel kopen.<br />

Als Zuid-Afrikaan, als Afrikaner, vertrouw<strong>de</strong> hij die Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs niet zo. Te veel glad<strong>de</strong> praatjes.<br />

Te bij<strong>de</strong>hand.<br />

Dus nu liep hij <strong>in</strong> zijn eentje mid<strong>de</strong>n<strong>in</strong> een onbeken<strong>de</strong> woonbuurt. Uit zijn mond kwam witte<br />

damp, net als uit <strong>de</strong> fabriekspijp achter hem. Langs <strong>de</strong> Boergoensevliet ston<strong>de</strong>n donkerbru<strong>in</strong>e<br />

bakstenen huizen van twee verdiep<strong>in</strong>gen, met een zol<strong>de</strong>r. Dat vond hij niks, zag er allemaal veel<br />

te oud uit. On<strong>de</strong>rhoud zou een probleem wor<strong>de</strong>n. Hij wil<strong>de</strong> iets nieuwers, iets mo<strong>de</strong>rners, iets<br />

zon<strong>de</strong>r geschie<strong>de</strong>nis. Hij wil<strong>de</strong> geen her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen, niks zwaars. Ve<strong>de</strong>rlicht moest zijn nieuwe<br />

woonplek zijn.<br />

Met zijn han<strong>de</strong>n diep <strong>in</strong> zijn zakken stapte hij door. Hier en daar liet iemand zijn hond uit.<br />

Maar nergens was een w<strong>in</strong>kel te bekennen, laat staan een café of een restaurant waar hij ongestoord<br />

zijn blaas kon legen. Het enige wat hij zag was een soort caravan met daarop <strong>de</strong> woor<strong>de</strong>n<br />

Shoarma Kale. Rare naam. Op het trottoir stond een bord met ‘Kapsalon Groot €4,50’ en<br />

‘Kapsalon Kle<strong>in</strong> €3,50’. Hij begreep niet hoe je bij een shoarmazaak ook je haar kon laten doen.<br />

‘Kan ik helpen?’ klonk een stem. Potgieter zag een man slappe stukken rozig v<strong>lees</strong> aan een<br />

spies rijgen. Hij was jong, kaalgeschoren en had priemen<strong>de</strong> zwarte ogen en een kle<strong>in</strong> sikje vlak<br />

on<strong>de</strong>r zijn on<strong>de</strong>rlip.<br />

‘Ik zoek een wc.’<br />

Shoarma Kale Fred <strong>de</strong> Vries<br />

78 79


Zuidple<strong>in</strong> (foto Max Dereta)<br />

80 81


Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam<br />

WIE Sculpture International Rotterdam<br />

WAT PARELS<br />

WAAR ZUIDPLEIN<br />

Het Zuidple<strong>in</strong> is het kloppen<strong>de</strong> hart van Zuid, maar voldoet helemaal niet aan het i<strong>de</strong>e van een ple<strong>in</strong>. Het is een grote<br />

doos die ie<strong>de</strong>r oriëntatiegevoel aantast. Daaromheen wordt <strong>de</strong> <strong>openbare</strong> <strong>ruimte</strong> geheel <strong>in</strong>genomen door verkeersstromen.<br />

De voetganger is hier gereduceerd tot <strong>de</strong> ‘forgotten man’, zoals Lewis Mumford ooit opmerkte. De revitaliser<strong>in</strong>g<br />

van het Zuidple<strong>in</strong> biedt een unieke kans voor <strong>de</strong> kunst: <strong>de</strong>ze centrale plek <strong>in</strong> <strong>de</strong> stad verdient nieuwe iconen en pronkjuwelen.<br />

De Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie doet een serie voorstellen, waarmee het nieuwe Zuidple<strong>in</strong> durf, ambitie<br />

en kwaliteit wil uitdrukken. Het motto luidt: om w<strong>in</strong>st te behalen, moet je risico nemen.<br />

PARELS Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam<br />

Parkeerplaats Zui<strong>de</strong>nwijdsestraat (foto Jannes L<strong>in</strong><strong>de</strong>rs)<br />

‘The city is like a monster: but you can tame it. To make it more lively, emphasize a<br />

part and suggest strength. Create excitement end celebrate the unpredictable, or as<br />

the Ch<strong>in</strong>ese say: one can see the head of the div<strong>in</strong>e dragon, but not the tail.’<br />

Ai Weiwei<br />

82 83


PARELS Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam PARELS<br />

Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam<br />

1. 2. 1.<br />

2.<br />

3. 4. 3.<br />

4.<br />

1. Zui<strong>de</strong>rterras, 2. Theater Zuidple<strong>in</strong>, 3. Zui<strong>de</strong>nwijdsestraat / Gooilands<strong>in</strong>gel, 4. Café-restaurant Champs Elysées, zicht op busbaan (foto Jannes L<strong>in</strong><strong>de</strong>rs)<br />

ZUIDPLEIN<br />

Vanuit <strong>de</strong> lucht gezien voldoet het Zuidple<strong>in</strong> nauwelijks aan<br />

het i<strong>de</strong>e van een ple<strong>in</strong>. Het gebied met die naam is bijna helemaal<br />

volgebouwd met een w<strong>in</strong>kelcentrum en een parkeergarage.<br />

De overgebleven <strong>ruimte</strong> wordt <strong>in</strong>genomen door een busstation,<br />

verkeersstromen en vooral door <strong>de</strong> imposante busbaan,<br />

waarover <strong>de</strong> bussen met grote snelheid vanaf <strong>de</strong> hoogte<br />

van het metrostation naar bene<strong>de</strong>n rij<strong>de</strong>n, behendig laverend<br />

langs wegspr<strong>in</strong>gen<strong>de</strong> mensen. Fasc<strong>in</strong>erend misschien<br />

om te zien vanaf het terras van café-restaurant Champs<br />

Elysées, maar voor een levendige publieke <strong>ruimte</strong> uit <strong>de</strong>n<br />

boze.<br />

Toch bezit het Zuidple<strong>in</strong> een schat aan mogelijkhe<strong>de</strong>n voor<br />

een <strong>in</strong>teressant publiek dome<strong>in</strong>, niet <strong>in</strong> het m<strong>in</strong>st door <strong>de</strong><br />

diverse bevolk<strong>in</strong>g. Het druk bezochte w<strong>in</strong>kelcentrum, het<br />

populaire Theater Zuidple<strong>in</strong> en het goed lopen<strong>de</strong> zwembad<br />

maken <strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> sluimeren<strong>de</strong> potentie van dit ple<strong>in</strong>. Op<br />

steenworpafstand ligt evenementenhal Ahoy met een immense<br />

lege vlakte voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur, die <strong>in</strong> <strong>de</strong> toekomst hopelijk een<br />

1. Zuidple<strong>in</strong>: busstation en zwembad, 2. Zijkant Theater Zuidple<strong>in</strong>, 3. Zuidple<strong>in</strong>, 4. Wan<strong>de</strong>lbrug naar w<strong>in</strong>kelcentrum Zuidple<strong>in</strong> (foto Jannes L<strong>in</strong><strong>de</strong>rs)<br />

spraakmaken<strong>de</strong> renovatie zal on<strong>de</strong>rgaan. Aan <strong>de</strong> achterkant<br />

van Ahoy ligt het park met <strong>de</strong> volkstu<strong>in</strong>en, vijver met boten,<br />

sportpark, speeltu<strong>in</strong>, restaurant en straks hopelijk een spraakmaken<strong>de</strong><br />

renovatie van Ahoy zelf.<br />

PRONKJUWELEN VOOR ZUID<br />

In opdracht van Pact op Zuid, het project waarbij <strong>de</strong> <strong>de</strong>elgemeenten<br />

Charlois en Feijenoord betrokken zijn, ontwikkel<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie (IBC) een plan voor een<br />

kunsttraject voor het Zuidple<strong>in</strong> dat zo snel mogelijk van start<br />

84 85<br />

moet gaan en doorloopt tot het moment waarop <strong>de</strong> e<strong>in</strong>dvorm<br />

van het ple<strong>in</strong> is bereikt.<br />

Het <strong>in</strong>ternationaal erfgoed, <strong>de</strong> kroonjuwelen van <strong>de</strong> stad die<br />

beheerd en ontwikkeld wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> IBC, zijn vooral <strong>in</strong> het<br />

centrum van Rotterdam te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Met <strong>de</strong> uitnodig<strong>in</strong>g aan<br />

IBC om een voorstel te ontwikkelen voor het toekomstig hart<br />

van Zuid, geeft <strong>de</strong> opdrachtgever c.q. <strong>de</strong> stad aan welke ambities<br />

hij heeft met Zuid en vooral het Zuidple<strong>in</strong> als een potentieel<br />

dynamische, verlei<strong>de</strong>lijke en <strong>in</strong>ternationale plek.


PARELS Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam PARELS<br />

Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam<br />

DRAGON’S TAIL<br />

Ai Weiwei<br />

Dit voorstel bestaat uit een serie teken<strong>in</strong>gen. ‘If one seeks to obta<strong>in</strong><br />

the ja<strong>de</strong> that rests below the ch<strong>in</strong> of the dragon, one must<br />

wait until he is fast asleep’. Dit is het orig<strong>in</strong>eel van het gezeg<strong>de</strong><br />

‘seek the dragon and f <strong>in</strong>d the pearl’. Met an<strong>de</strong>re woor<strong>de</strong>n, om<br />

w<strong>in</strong>st te behalen, moet je risico nemen!<br />

Busbaan (foto Jannes L<strong>in</strong><strong>de</strong>rs)<br />

Eerste voorstel van Ai Weiwei<br />

86 87


PARELS Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam PARELS<br />

Internationale Beel<strong>de</strong>n Collectie Rotterdam<br />

Eerste voorstel van Ai Weiwei<br />

Twee<strong>de</strong> voorstel van Ai Weiwei<br />

88 89


Vaanple<strong>in</strong> (foto Max Dereta)<br />

90 91


WIE ZUS (Zones Urba<strong>in</strong>es Sensibles)<br />

WAT RINGPARK<br />

WAAR ROTTERDAM<br />

Kritiek op het Vaanple<strong>in</strong> kl<strong>in</strong>kt vaak zo: het ple<strong>in</strong> is een merkwaardige verzamel<strong>in</strong>g snelwegen, opritten en fly-overs.<br />

Het is weliswaar een groot en dynamisch verkeersple<strong>in</strong>, maar zon<strong>de</strong>r grootste<strong>de</strong>lijke uitstral<strong>in</strong>g en gelegen <strong>in</strong> enorme<br />

plukken onbestemd groenmoes. Vanaf <strong>de</strong> snelweg scheur je Zuid b<strong>in</strong>nen. Veel te laat heb je door dat je je snelheid<br />

moet aanpassen. Nog afremmend kom je aan op het Zuidple<strong>in</strong>. Daar beg<strong>in</strong>t <strong>de</strong> stad. Wat is er aan <strong>de</strong> hand met <strong>de</strong>ze<br />

stadsentree? Hoe kunnen het Vaanple<strong>in</strong> en <strong>de</strong> stad an<strong>de</strong>rs met elkaar wor<strong>de</strong>n verbon<strong>de</strong>n? ZUS: ontwerp een r<strong>in</strong>gpark<br />

en maak een programma voor <strong>de</strong> gehele periferie.<br />

RINGPARK ROTTERDAM ZUS<br />

Rotterdam-Zuid heeft dui<strong>de</strong>lijke stadsentrees nodig. Maar<br />

waar beg<strong>in</strong>t en waar e<strong>in</strong>digt <strong>de</strong> stad eigenlijk? Voor sommigen<br />

beg<strong>in</strong>t Rotterdam al bij Rid<strong>de</strong>rkerk, an<strong>de</strong>ren beschouwen<br />

het Zuidple<strong>in</strong> als <strong>de</strong> entree, terwijl enkelen niet vóór het oversteken<br />

van <strong>de</strong> Maas het i<strong>de</strong>e hebben dat ze <strong>in</strong> Rotterdam zijn.<br />

Het i<strong>de</strong>e van een stadsentree past nauwelijks meer bij <strong>de</strong>ze<br />

tijd. Toen een paar <strong>de</strong>cennia gele<strong>de</strong>n <strong>de</strong> verste<strong>de</strong>lijk<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> Randstad nog overzichtelijk was, was dui<strong>de</strong>lijk herkenbaar<br />

waar een stad begon. Tegenwoordig is het een amalgaam<br />

van bedrijventerre<strong>in</strong>en, verloren boer<strong>de</strong>rijen, e<strong>in</strong><strong>de</strong>loze<br />

92 93<br />

uitbreid<strong>in</strong>gswijken, een veelheid aan afslagen en obscure<br />

maneges die <strong>de</strong> opmaat vormen naar <strong>de</strong> uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijke climax<br />

die het centrum mag heten. De stadsentree is verwor<strong>de</strong>n tot<br />

één grote diffuse achterkant.<br />

In Rotterdam geldt <strong>de</strong> R<strong>in</strong>g, ook bekend als <strong>de</strong> Ruit, als een<br />

zeer aanwezige zone <strong>in</strong> het ste<strong>de</strong>lijk landschap, die hèt verschil<br />

maakt tussen b<strong>in</strong>nen en buiten. De wijk Hoogvliet ligt er<br />

buiten en Pendrecht ligt er b<strong>in</strong>nen. De R<strong>in</strong>g is vanwege zijn<br />

maat voor velen een barrière om van <strong>de</strong> stad <strong>in</strong> het buitengebied<br />

te komen – of an<strong>de</strong>rsom <strong>de</strong> stad <strong>in</strong>. De stadsentree van<br />

Rotterdam wordt gemaakt door het snelweglandschap.


RINGPARK ROTTERDAM ZUS RINGPARK ROTTERDAM<br />

ZUS<br />

Het <strong>de</strong>solate snelweglandschap<br />

Huidig subprogramma rond <strong>de</strong> R<strong>in</strong>g<br />

SUBPROGRAMMA<br />

Op het eerste oog bestaat <strong>de</strong>ze r<strong>in</strong>gzone uit een grote hoeveelheid<br />

asfalt, geflankeerd door bermen met schaamgroen.<br />

Talloze afraster<strong>in</strong>gen markeren <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> eigendomsgrenzen<br />

van Rijkswaterstaat, gemeenten of private ne<strong>de</strong>rzett<strong>in</strong>gen,<br />

zoals maneges en volkstu<strong>in</strong>en. In veel gevallen lijkt<br />

het onmogelijk om <strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong> <strong>in</strong>frabun<strong>de</strong>ls te<br />

bereiken. Maar als je beter kijkt is er veel activiteit waarneembaar<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong>ze perifere zone. Activiteiten die meestal op we<strong>in</strong>ig<br />

sympathie van buurtbewoners kunnen rekenen, hebben hun<br />

94 95<br />

Reclame<br />

Compost dump<br />

Kamperen<br />

BMX<br />

Pa<strong>in</strong>tball<br />

Ruiterpad<br />

Huttenbouwplaats<br />

heil gezocht langs <strong>de</strong> grote <strong>in</strong>frabun<strong>de</strong>ls, waar nauwelijks<br />

beperk<strong>in</strong>gen gel<strong>de</strong>n: motorcrossen, aan auto’s sleutelen, illegaal<br />

kamperen en paardrij<strong>de</strong>n. Stuk voor stuk bezighe<strong>de</strong>n die<br />

<strong>de</strong> ste<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g ontplooit om <strong>de</strong> drukte te ontvluchten.<br />

Tolerante landschappen zijn schaars <strong>in</strong> het ste<strong>de</strong>lijk gebied,<br />

maar zijn van essentieel belang voor <strong>de</strong> stadsbewoners bij<br />

wijze van uitlaatklep. De r<strong>in</strong>gzone is <strong>de</strong> ultieme plek voor luidruchtige,<br />

vieze, <strong>ruimte</strong>vreten<strong>de</strong> en subversieve praktijken.


RINGPARK ROTTERDAM ZUS RINGPARK ROTTERDAM<br />

ZUS<br />

Plankaart R<strong>in</strong>gpark Rotterdam<br />

De non-<strong>ruimte</strong>s rond <strong>de</strong> Rotterdamse R<strong>in</strong>g zijn <strong>in</strong> het R<strong>in</strong>gpark plan<br />

voorzien van subprogramma. De ste<strong>de</strong>lijke energie die gewoonlijik<br />

verstopt <strong>in</strong> <strong>de</strong> stad aanwezig is, vormt hier <strong>de</strong> levendige stadsentree. Spelen <strong>in</strong> het r<strong>in</strong>gpark<br />

RINGPARK ROTTERDAM<br />

Gezien <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re verdicht<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> R<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> steeds<br />

schaarsere, landschappelijke open <strong>ruimte</strong>, zou dit ‘randverschijnsel’<br />

juist als een ultieme buffer moeten wor<strong>de</strong>n gezien.<br />

Met <strong>de</strong> oppervlakte die <strong>de</strong> r<strong>in</strong>gzone bestrijkt wordt het <strong>in</strong>teressant<br />

om <strong>de</strong>ze achterkant juist op te vatten als voorkant.<br />

Niet als verzamel<strong>in</strong>g restgroen, maar als metropolitaan<br />

R<strong>in</strong>gpark van 1.500 ha.<br />

Om daadwerkelijk over het Rotterdamse R<strong>in</strong>gpark te kunnen<br />

spreken, moeten <strong>de</strong> nu nog geïsoleer<strong>de</strong> gebie<strong>de</strong>n aan elkaar<br />

geknoopt wor<strong>de</strong>n, zodat je per motor of paard lange circuits<br />

kunt maken. De circuits kunnen op hun beurt verbon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> langzaamverkeers netwerken, zodat<br />

ze makkelijk bereikbaar wor<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g. Rotterdammers<br />

kunnen <strong>de</strong> ongebruikte <strong>ruimte</strong>s <strong>in</strong> bezit nemen,<br />

waardoor er een bonte verzamel<strong>in</strong>g van on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re fietscrosstracks<br />

en pa<strong>in</strong>tball-vel<strong>de</strong>n ontstaat.<br />

96 97


RINGPARK ROTTERDAM ZUS RINGPARK ROTTERDAM<br />

ZUS<br />

Vaanple<strong>in</strong> Circuit, vogelvlucht vanuit het zui<strong>de</strong>n<br />

98 99


Aan <strong>de</strong><br />

r<strong>in</strong>g<br />

Laurens Abb<strong>in</strong>k Spa<strong>in</strong>k<br />

Hugo Zui<strong>de</strong>ma was achten<strong>de</strong>rtig jaar en uitbater van drie autopoetssalons. Buiten het credo dat<br />

hij zijn bedrijfslei<strong>de</strong>rs regelmatig <strong>in</strong>peper<strong>de</strong>, werk moet snel en goed gebeuren, had hij we<strong>in</strong>ig<br />

pr<strong>in</strong>cipes. Roken, dr<strong>in</strong>ken, vreemdgaan, een suv brullend over <strong>de</strong> stoep manoeuvreren; het<br />

waren zaken die allerm<strong>in</strong>st aan zijn geweten knaag<strong>de</strong>n. En waarom zou dat ook? Hoe goed <strong>de</strong><br />

mens zich ook voor<strong>de</strong>ed, uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk had hij zichzelf niet <strong>in</strong> <strong>de</strong> hand. Schijnheilig en achterbaks<br />

vond Hugo dat – en <strong>in</strong> die overtuig<strong>in</strong>g sliep hij uitstekend.<br />

Maar op een nacht schrok hij wakker uit zijn slaap. Een felle pijn drong als een lans zijn<br />

borstkas b<strong>in</strong>nen. Wanhopig klauw<strong>de</strong> Hugo <strong>in</strong> zijn <strong>de</strong>kbed, naar a<strong>de</strong>m happend. Overe<strong>in</strong>d komen<br />

lukte niet, een loodzware hand duw<strong>de</strong> zijn rug op het matras, terwijl helwitte bollen <strong>in</strong> het donker<br />

voor zijn ogen draai<strong>de</strong>n en vuur lekten. E<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk kon hij schreeuwen, lang en verbaasd.<br />

‘Huug!’ hoor<strong>de</strong> hij <strong>in</strong> het donker, ‘Huug!’<br />

Het licht sprong aan. Voorover geknakt en hijgend keek hij naar Desiree, zijn vrouw. De steken<br />

wer<strong>de</strong>n steeds lichter, <strong>de</strong> pijn eb<strong>de</strong> weg. ‘Ik droom<strong>de</strong> dat ik verdronk,’ loog hij.<br />

Desiree streel<strong>de</strong> zijn slaap. ‘Wat vreselijk.’<br />

‘Gewoon een droom,’ zei hij en stapte uit bed.<br />

Desiree en hij woon<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> tw<strong>in</strong>tigste etage van een rank en eenzaam f latgebouw tussen<br />

<strong>de</strong> r<strong>in</strong>g en <strong>de</strong> rivier. Hugo dronk een glas water <strong>in</strong> <strong>de</strong> woonkamer. De meubels ston<strong>de</strong>n als donkere<br />

blokken afgetekend tegen het oranje schijnsel van <strong>de</strong> (BOVEN DE) r<strong>in</strong>g. Hij drukte zijn<br />

voorhoofd tegen <strong>de</strong> kou<strong>de</strong> ruit. Hij had een en an<strong>de</strong>r meegemaakt maar <strong>de</strong> mate van angst die<br />

hij nu voel<strong>de</strong>, letterlijk met knikken<strong>de</strong> knieën, was nieuw voor hem. Zijn lichaam dat niets meer<br />

waard leek, weggezogen werd. Hugo vloekte zachtjes. Wat hem zojuist <strong>in</strong> bed had bezocht, kon<br />

niets an<strong>de</strong>rs dan <strong>de</strong> dood zijn.<br />

De huisarts was een vreem<strong>de</strong> voor hem, Hugo was nooit ziek. De man hoor<strong>de</strong> hem aan, knikte<br />

bezorgd en bel<strong>de</strong> direct een cardioloog. Diezelf<strong>de</strong> middag nog schoor een zachtmoedige verpleger<br />

met een zacht zoemen<strong>de</strong> ton<strong>de</strong>use zes kale plekken op Hugo’s borst en plakte daar zes<br />

v<strong>lees</strong>kleurige sensoren op. Verne<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g. In zijn oranje slip, bedraad als een tijdbom moest Hugo<br />

op een fietsje klauteren en zich tegen een virtuele berg opvechten. Daarna moest hij – puf puf<br />

– diepe kniebuig<strong>in</strong>gen maken, wel tw<strong>in</strong>tig. Ook moest hij een gewicht met gestrekte armen<br />

optillen en weer neerzetten, optillen, neerzetten. Hij zweette als een otter toen hij een halfuur<br />

later zijn blauwwitte ruitjesoverhemd weer aantrok. Bij het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> knoopje bedacht hij zich.<br />

Desiree zou vragen stellen. ‘Raar verzoek misschien,’ zei hij tegen <strong>de</strong> verpleger, ‘maar zou je<br />

mijn borst helemaal willen scheren?’ De jongen fronste. Hugo spreid<strong>de</strong> zijn armen. ‘Zeg nou zelf,<br />

toch geen gezicht zo?’<br />

Aan <strong>de</strong> r<strong>in</strong>g Laurens Abb<strong>in</strong>k Spa<strong>in</strong>k<br />

100 101


Mar<strong>in</strong>o Mar<strong>in</strong>i, Il Gran<strong>de</strong> Miracolo (1953), Ple<strong>in</strong>weg (foto’s Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

102 103


Berry Holslag, Citywalk (1998), Zuidple<strong>in</strong> (foto’s Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

104 105


Olphaert <strong>de</strong>n Otter, Sarianne Breuker, Milou van Ham, Anuli Kroon, Stang Gubbels en Ben Zegers, Raamvertell<strong>in</strong>gen (2009),<br />

Melissantstraat / Mid<strong>de</strong>lharnisstraat (foto’s Christian van <strong>de</strong>r Kooy)<br />

106 107


LOKAAL LOKAAL<br />

Hier-groeit-Hordijkerveld<br />

Drie tu<strong>in</strong>en langs een nieuwe s<strong>in</strong>gel<br />

Boeren op Zuid,<br />

Pluktu<strong>in</strong>en en<br />

Van onze correspon<strong>de</strong>nt<br />

Fantastische Lies<br />

LOZ.010.K018 8 april 2009 LOZ.010.K019<br />

23 maart 2011<br />

De <strong>de</strong>elgemeente IJsselmon<strong>de</strong><br />

veran<strong>de</strong>rt langzaam van samenstell<strong>in</strong>g.<br />

Deze wijk is <strong>in</strong> <strong>de</strong> jaren<br />

vijftig opgezet volgens een strak<br />

hiërarchisch ste<strong>de</strong>nbouwkundig<br />

patroon van woonwijken en<br />

woonbuurten, hoofdwegen,<br />

buurtontsluit<strong>in</strong>gswegen en<br />

pa<strong>de</strong>n. Heel kenmerkend en<br />

waar<strong>de</strong>vol zijn <strong>de</strong> bre<strong>de</strong> groene<br />

longen die vanuit het mid<strong>de</strong>n<br />

uitwaaieren naar <strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n waar<br />

zich <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> een open landschap<br />

ontvouw<strong>de</strong>. Deze groene<br />

longen met hun mooie bomenbestand<br />

en bruggen functioneren<br />

nog steeds als dwarsroutes van<br />

wijk naar wijk, en als buurtpark.<br />

Ook tussen en b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> woon-<br />

cmyk omzetten<br />

blokken zelf is er <strong>in</strong> IJsselmon<strong>de</strong><br />

volop collectief groen te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

Maar als groen niet wordt on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n,<br />

wordt het een probleem.<br />

En dat is <strong>in</strong> IJssselmon<strong>de</strong> het<br />

geval.<br />

Met <strong>de</strong> fysieke herstructurer<strong>in</strong>g<br />

van bijvoorbeeld Hordijkerveld<br />

wordt meteen <strong>in</strong>gezet op <strong>de</strong> buiten<strong>ruimte</strong><br />

als trekker voor ontmoet<strong>in</strong>g<br />

en als stimulans voor<br />

een gezond leven. In opdracht<br />

van won<strong>in</strong>gbouw corporatie<br />

Vestia en op advies van het<br />

Centrum Beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>Kunst</strong> ontwierpen<br />

Ester van <strong>de</strong> Wiel en<br />

Marnix Tavernier drie s<strong>in</strong>geltu<strong>in</strong>en<br />

waarmee <strong>de</strong> traditie van<br />

IJsselmon<strong>de</strong> als groene tu<strong>in</strong>stad<br />

wordt vervolgd. Uitbreid<strong>in</strong>g van<br />

<strong>de</strong> waterberg<strong>in</strong>g staat daarbij<br />

hoog op <strong>de</strong> Rotterdamse agenda.<br />

De eerste tu<strong>in</strong> is een speeltu<strong>in</strong><br />

voor k<strong>in</strong><strong>de</strong>ren, met on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

een ‘boomgoal’ en een kabelbaan.<br />

De twee<strong>de</strong> tu<strong>in</strong>, <strong>de</strong> ‘altijdmooi-weer’<br />

tu<strong>in</strong> heeft kleurige<br />

plantenvakken, omdat er <strong>in</strong><br />

IJsselmon<strong>de</strong> wel veel groen is,<br />

maar we<strong>in</strong>ig kleur. Deze tu<strong>in</strong><br />

wordt omgeven door een haag<br />

met bijzon<strong>de</strong>re banken, zodat je<br />

daar rustig kunt zitten. De <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

tu<strong>in</strong> ligt direct aan <strong>de</strong> s<strong>in</strong>gel en<br />

bestaat uit een terras waar een<br />

hengel kan wor<strong>de</strong>n uitgegooid.<br />

Op <strong>de</strong> oever wor<strong>de</strong>n fruit- en<br />

Detail Haagbank<br />

Omlooptu<strong>in</strong> en <strong>de</strong> boomgaard Buurttu<strong>in</strong>: <strong>de</strong> altijd-mooi-weer tu<strong>in</strong><br />

notenbomen geplant met daaron<strong>de</strong>r<br />

picknicktafels.<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Charlotte Wier<strong>in</strong>g,<br />

Ester Van <strong>de</strong>r Wiel en Marnix<br />

Tavenier hebben veel moeite<br />

moeten doen om <strong>de</strong> op maat ontworpen<br />

attributen erdoor te krijgen,<br />

maar het is ze gelukt dankzij<br />

support van Vestia en het<br />

CBK. Ondanks dat bewoners<br />

geïnteresseerd zijn <strong>in</strong> <strong>de</strong> komst<br />

van <strong>de</strong> tu<strong>in</strong>en, is zo’n groenproject<br />

afhankelijk van <strong>de</strong>ug<strong>de</strong>lijk<br />

on<strong>de</strong>rhoud door <strong>de</strong> (<strong>de</strong>el)gemeente.<br />

Als er geen beheer is, is<br />

er we<strong>in</strong>ig kans op een geslaagd<br />

en duurzaam gebruik van dit<br />

aanstekelijke, maar ook kwetsbare<br />

<strong>in</strong>itiatief.<br />

Ester van <strong>de</strong> Wiel werkt voornamelijk als<br />

ontwerper buiten<strong>ruimte</strong>. Ze is gevestigd <strong>in</strong><br />

Rotterdam en geeft les aan <strong>de</strong> Design<br />

Aca<strong>de</strong>my <strong>in</strong> E<strong>in</strong>dhoven. Marnix Tavenier<br />

(MXT landschapsarchitectuur, Haarlem)<br />

werkt op allerlei schaalniveaus: van stadstu<strong>in</strong><br />

tot ste<strong>de</strong>nbouwkundig plan.<br />

Boeren op Zuid Fantastische Lies en Pluktu<strong>in</strong>en<br />

Boeren op Zuid<br />

Van onze correspon<strong>de</strong>nt<br />

Tu<strong>in</strong>ieren <strong>in</strong> <strong>de</strong> stad lijkt terug van weggeweest te zijn. Op platte daken, ook <strong>in</strong> een<br />

wijk als het Ou<strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>n, werd voor <strong>de</strong> Twee<strong>de</strong> Wereldoorlog groente gekweekt,<br />

vaak uit nood. De projectgroep Eetbaar <strong>in</strong> Rotterdam propageert stadslandbouw<br />

al jaren. Ook het project Boeren op Zuid past <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze i<strong>de</strong>ologie van <strong>de</strong> zelfvoorzienen<strong>de</strong><br />

mens.<br />

Het i<strong>de</strong>e voor Boeren op Zuid is bedacht door Mark Heijne, <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met<br />

Charlotte Wier<strong>in</strong>g. Bei<strong>de</strong>n zijn adviseurs op het snijvlak van kunst en cultuur. De bedoel<strong>in</strong>g<br />

is dat er op Zuid makkelijk te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n moestu<strong>in</strong>en wor<strong>de</strong>n aangelegd. Daarbij<br />

maken Heijne en Wier<strong>in</strong>g gebruik van ‘<strong>de</strong> makkelijke moestu<strong>in</strong>’ uit <strong>de</strong> jaren zeventig<br />

van <strong>de</strong> Amerikaan Bartholomew: een vierkante bak met goe<strong>de</strong> grond, waaruit je een<br />

maximale opbrengst kunt halen. Je kunt ze overal neerzetten: op het balkon, <strong>in</strong> je tu<strong>in</strong>,<br />

op pootjes, <strong>in</strong> <strong>de</strong> grond. Je moet natuurlijk wel weten hoe je dat moet aanpakken en daarvoor<br />

organiseert <strong>de</strong> projectgroep Boeren op Zuid voor <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>rd boeren op Zuid sessies<br />

om kennis en ervar<strong>in</strong>g uit te wisselen, om on<strong>de</strong>rl<strong>in</strong>ge contacten te leggen en <strong>de</strong> nieuwe<br />

boeren dui<strong>de</strong>lijk te maken hoe belangrijk het is om gezond (en lekker) te eten, <strong>in</strong> het<br />

belang van <strong>de</strong> duurzame samenlev<strong>in</strong>g.<br />

Het project Pluktu<strong>in</strong>en van Charlotte Wier<strong>in</strong>g samen met <strong>de</strong> hovenier Paul Casteleijn is<br />

iets <strong>de</strong>rgelijks. Op allerlei overgeschoten stukjes grond kunnen bloementu<strong>in</strong>en wor<strong>de</strong>n<br />

aangelegd, omgeven door een afraster<strong>in</strong>g van kastanjehout. Door veel te plukken wor<strong>de</strong>n<br />

groei en bloei rijker. Bewoners kunnen met elkaar zo’n tu<strong>in</strong> on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n, er een zitplekje<br />

<strong>in</strong> maken of er een bewonersbijeenkomst hou<strong>de</strong>n. De pluktu<strong>in</strong>en hebben een<br />

<strong>in</strong>tensief beheer nodig en daarom zijn ze volgens Wier<strong>in</strong>g vooral geschikt voor collectieve<br />

groengebie<strong>de</strong>n b<strong>in</strong>nen corporatiebezit of <strong>in</strong> buurtparken, waar gemeente en corporaties<br />

(ook f<strong>in</strong>anciële) hand- en spandiensten kunnen leveren. Een an<strong>de</strong>r project van<br />

Wier<strong>in</strong>g, samen met ontwerpstudio Soup Royale en Paul Casteleijn kreeg <strong>de</strong> naam<br />

Fantastische Lies, een eenjarig bloemprogramma voor gemeenschappelijke tu<strong>in</strong>en,<br />

buurtparken en braakliggen<strong>de</strong> terre<strong>in</strong>en.<br />

Charlotte Wier<strong>in</strong>g woont en werkt <strong>in</strong> Rotterdam. www.blissmatters.nl<br />

Het Vlijtig Liesje is misschien wel het makkelijkste jaarl<strong>in</strong>getje ooit: sterk, vlijtig, kleurig en spotgoedkoop.<br />

Soup Royale maakt <strong>in</strong> het ka<strong>de</strong>r van dit project tu<strong>in</strong>ontwerpen, geheel opgebouwd uit Vlijtige<br />

Liezen. Er zijn standaardmo<strong>de</strong>llen, maar je kunt ook een tu<strong>in</strong> naar eigen smaak <strong>in</strong> Vlijtige Lies laten<br />

ontwerpen: een grafisch patroon, of je liefste knuffel. Als <strong>de</strong> Vlijtige Liezen zijn uitgebloeid, wor<strong>de</strong>n<br />

er bollen <strong>in</strong>gezet en kan het kleurrijk feest <strong>in</strong> het voorjaar weer beg<strong>in</strong>nen.


L<strong>in</strong>ker Maasoever (foto Max Dereta)<br />

110 111


De kunst van Rotterdam-Zuid

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!