Download het volledige artikel inclusief visie en smart beschrijving

zorginnovatieboek.nl

Download het volledige artikel inclusief visie en smart beschrijving

Co-creatie zorginnovatieboek.

Geef de patiënt zijn gegevens (terug)!

Hans ter Brake

Tel. 0629525292

Dat. 13/04/2012

Versie 02

Pagina 1 van 6

memo

Vooraf

At present, the medical doctor typically has less information on his patient than the average

car mechanic on the car he is repairing, extracted automatically from the onboard

computer.

The medicine of the future will increasingly rely on tera- and petabytes of information

on each patient generated by high resolution molecular and imaging techniques. In order

to make this information accessible to the consenting patient and his doctor, ITFoM

will establish the ICT workflows and structures to integrate the analytical and clinical

data of the patient into an individualized model of the patient.

www.itfom.eu

1. Inhoud

Geef de patiënt zijn gegevens (terug)! ............................................................................ 1

Vooraf .............................................................................................................................. 1

1. Inhoud ...................................................................................................................... 1

2. Persoonlijke visie ...................................................................................................... 2

2.1. Visie ................................................................................................................... 2

2.2. Historie met weinig resultaten ........................................................................... 2

3. Beschrijving innovatie/verandering ........................................................................... 3

3.1. Het kerndossier als professioneel personal health record (PHR) ..................... 3

3.2. Achtergrondinformatie kerndossier .................................................................... 5

4. SMART ..................................................................................................................... 5

4.1. Specifiek ............................................................................................................ 5

4.2. Meetbaar ........................................................................................................... 5

4.3. Acceptabel (achievable, ambitieus, aanvaardbaar, aanwijsbaar) ..................... 5

4.4. Realistisch ......................................................................................................... 6

4.5. Tijdgebonden ..................................................................................................... 6


2. Persoonlijke visie

(max. 300 woorden)

Ik geef een persoonlijke visie en in een tweede paragraaf enige achtergrondinformatie.

2.1. Visie

(298 woorden)

De patiënt staat toenemend centraal in de gezondheidszorg. Jan Kremer, hoogleraar

en gynaecoloog verbonden aan UMC St. Radboud, zei “geef de patiënt zijn ziekte terug”.

Hiermee positioneert hij de patiënt als partner van de professionele zorgverlener.

De patiënt wordt via self service en zelfmanagement uiteindelijk co-producent van eigen

gezondheid en welzijn.

In 2010 stelde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) dat het tijd wordt dat

mensen de omslag maken ‘van ZZ naar GG’: van denken in termen ziek zijn en zorg

nodig hebben naar handelen op basis van gezondheid en gedrag(sverandering). In

2011 schreef de RVZ dat de patiënt niet in staat is die omslag van ZZ naar GG zonder

hulp te maken. Zorgverleners hebben hierin een verantwoordelijkheid.

Als de patiënt centraal staat in en zelfs onderdeel is van zijn zorgproces, dan moeten

samenwerkende zorgprofessionals de patiënt dus ook voorzien van een rol in het proces

én daarbij te gebruiken ICT.

Echter, patiënten beschikken over een persoonlijk gezondheidsnetwerk. Dit omvat

naast meerdere zorgverleners ook familie, mantel, lotgenoten en ervaringswerkers. In

dat gezondheidszorgnetwerk heeft de patiënt maar al te vaak meerdere parallelle en

volgtijdige zorgprocessen. Het is uniek voor de patiënt en dynamischer dan de voorgedefinieerde

samenwerkingsverbanden van zorgverleners (in één EPD of ketensysteem).

Daarnaast neemt het aantal paden (relaties) in het netwerk toe – denk maar aan

combinaties van somatische en geestelijke zorg.

De participatie van de patiënt in zijn gezondheidsnetwerk leidt gedurende zijn leven tot

een grote hoeveelheid gegevens over die patiënt. Die gegevens zijn opgeslagen in vele

systemen van de betreffende zorgverleners en ook daarbuiten (bijv. App voor hardlopers).

De gegevens hebben betrekking op het verleden, het heden en de toekomst.

Geen van de zorgverleners beschikt over alle benodigde gegevens en de patiënt is

veelal zelf vraagbaak of postbode voor de aanvulling en uitwisseling ervan.

2.2. Historie met weinig resultaten

(achtergrondinformatie, 298 woorden)

Sinds midden jaren 80 van de vorige eeuw wordt in Nederland gewerkt aan het elektronische

berichtenverkeer tussen zorgverleners. Bekende voorbeelden zijn het receptenverkeer

en laboratoriumuitslagen voor huisartsen. In geval van samenwerking van

zorgverleners via een ‘ketensysteem’, kunnen zij beschikken over benodigde gegevens

uit één of enkele zorgprocessen van de patiënt. De ICT biedt de patiënt zelf meestal

geen rol bij deze gegevensuitwisseling. Deze moet zijn huisarts bellen of bezoeken

Pagina 2 van 6


voor de laboratoriumuitslag, de bevindingen van de huisarts en het vervolg van het

zorgtraject.

Vanaf 2008 wordt in het kader van het LSP gesproken over inzage door de patiënt van

zijn gegevens via de landelijke infrastructuur. De doelstelling hiervan is verbetering van

gegevenskwaliteit, betere dienstverlening aan of empowerment van de patiënt en natuurlijk

een efficiënter zorgproces. Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten zowel individuele

zorgverleners als zorgorganisaties vanaf januari 2013 hun patiënten de mogelijkheid

bieden tot elektronische inzage in en afschrift van hun gegevens uit hun elektronische

patiëntendossiers. Op 1 februari 2011 nam de Tweede Kamer de motie Omtzigt

(27 529, nr. 70) aan. Daarin verzoekt de Kamer de regering om dit recht vast te

leggen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Vanaf 2005 biedt het Flevoziekenhuis als een van de eersten via een portaal toegang

tot gegevens en functionele mogelijkheden zoals het maken van afspraken en het invullen

van anamneses. Het gebruik van de portalen door patiënten stijgt langzaam

maar gestaag. Zo ontstaan er meerdere portalen in het zorgnetwerk van de patiënt.

Voorbeelden hiervan zijn mijnFlevoziekenhuis, mijnAltrecht en mijnHilverzorg.

Zorgportaal Rijnmond en ook PAZIO proberen te voorkomen dat er een “mijn-enveld”

voor de patiënt ontstaat. Zij integreren de voorzieningen van meerdere zorgorganisaties

en ICT-leveranciers binnen één (regionaal) portaal.

Al deze initiatieven leiden niet automatisch tot de actieve participatie van de patiënt in

zijn (gehele) zorgnetwerk.

3. Beschrijving innovatie/verandering

(max. 300 woorden)

3.1. Het kerndossier als professioneel personal health record (PHR)

(300 woorden)

Als de patiënt met behulp van ICT een actieve rol moet spelen in zijn zorgnetwerk, dan

dient hij te (kunnen) beschikken over zijn gegevens, functionele en communicatiemogelijkheden

en een informatie/leer-omgeving. De gegevens komen ter beschikking

via het LSP- en portalen van zorgverleners. In het kader van hergebruik van gegevens

in meerdere zorgprocessen, kan gebruik gemaakt worden van berichtuitwisseling tussen

zorgverleners en het kerndossier per patiënt (zie

Figuur 1: Kerndossier, positie en inzet).

Pagina 3 van 6


Figuur 1: Kerndossier, positie en inzet

Zo bezien, komt een kerndossier overeen met het onderhoudsboekje bij de auto. Dat

wordt telkens na een bezoek aan een garage bijgewerkt voor hergebruik bij volgend

onderhoud en verkoop van de auto. Zo kan het kerndossier worden gebruikt voor:

De registratie van gegevens door de patiënt, bijvoorbeeld met behulp van dagboeken

en al dan niet door koppeling van personal care devices (PCD) zoals

een digitale weegschaal.

De publicatie van gegevens door zorgverleners voor de patiënt. Na elke bezoek

aan “de garage” ontvangt de patiënt dus een bijgewerkt serviceboekje. Zorgverleners

zouden zich verplicht moeten voelen om dergelijke op de patiënt afgestemde

publicaties te doen. Dit maakt actieve participatie van de patiënt in zijn

eigen persoonlijke zorgnetwerk mogelijk.

Communicatie tussen zorgverleners onderling, communicatie met de patiënt en

de participatie van de patiënt in zijn zorgprocessen. Het kerndossier ondersteunt

de samenwerking binnen zorgprocessen en de uitwisseling van gegevens

tussen parallelle en toekomstige zorgprocessen.

Realiseer dus 17 miljoen goed beveiligde kerndossiers – digitale kluizen. De patiënt en

zijn – door hem – geautoriseerde (systemen van) zorgverleners kunnen gegevens registreren

en hergebruiken in één of meerdere zorgprocessen – natuurlijk met audit trail.

Het kerndossier is een professioneel personal health record waarmee de patiënt als

partner van de zorgprofessional functioneert. Als de patiënt ook gebruik maakt van een

Pagina 4 van 6


of meerdere commerciële personal health records, dan kunnen deze worden gekoppeld.

3.2. Achtergrondinformatie kerndossier

(53 woorden)

Het kerndossier wordt door het UMCG gedefinieerd als ’Het kernEPD omvat die patientgegevens,

die specialisme overstijgend relevant zijn en waarvan alle behandelaars,

zowel huidige als toekomstige, kennis dienen te nemen.’ De inhoud van het dossier

wordt vastgesteld op basis van bestaande standaarden, Continuity of Care Record

(CCR) / Continuity of Care Document (CCD), en eenheid van taal (zodat de ook duidelijk

is wat een gegevenselement betekent).

4. SMART

(per aspect max 60 woorden)

4.1. Specifiek

(60 woorden)

Maak 17 miljoen kerndossiers - digitale kluizen. Hierin worden gegevens van de patiënt

gestandaardiseerd opgeslagen. De kluis wordt omgeven met functionaliteit en een

leeromgeving waarmee de patiënt participeert in zijn hele zorgnetwerk – met een verleden,

heden en toekomst; met volgtijdige en parallelle zorgprocessen. Het kerndossier

wordt – met toestemming van de patiënt - ook gebruikt voor gegevensuitwisseling met

en tussen zorgverleners.

4.2. Meetbaar

(83 woorden)

Alle zorgverleners moeten – net als garages – verplicht zijn om het kerndossier bij te

werken. Overheden en zorgverzekeraars investeren in de infrastructuur en het beheer

ervan. Implementaties van portalen, ketendossiers en EPD’s worden gecertificeerd

voor interactie met het kerndossier.

Als 25% van de patiënten participeert, heeft dit enorme effecten op toegankelijkheid,

kwaliteit en efficiëntie van zorg – voor hen en met name ook voor degenen die er (nog)

geen gebruik van maken (vergl. als 25% van de mensen met vakantie is, zijn er geen

files).

4.3. Acceptabel (achievable, ambitieus, aanvaardbaar, aanwijsbaar)

(60 woorden)

Patiënten willen en krijgen rol in eigen zorgprocessen. Het toenemende “zorg 20” deel

hiervan zal dit ook via internet willen doen. Overigen moeten worden gestimuleerd door

prikkels vanuit zorgverleners (gemak, genot), zorgverzekeraars (gewin) en de sociale

omgeving (‘me to’). Ook zorg-organisaties/verleners willen snel over benodigde gege-

Pagina 5 van 6


vens kunnen beschikken en – waar zinvol en veilig – hergebruiken, binnen zorgprocessen

en tussen verschillende zorgprocessen.

Toelichting

Zorgportaal Rijnmond beoogt dat in de toekomst iedere burger op regionaal nivo zijn

eigen medische kerndossier met patiëntengegevens kan beheren. Daarvoor moet hij of

zij eerst toestemming geven aan zorgverleners om de informatie op een beveiligde

omgeving te zetten. Het kerndossier maakt dit landelijk mogelijk (inclusief een Europese

verbinding).

4.4. Realistisch

(66 woorden)

Het kerndossier sluit aan bij bestaande initiatieven (LSP, ketendossiers, portalen). In

beginsel kan alleen de patiënt zelf bij het dossier. De patiënt bepaalt óf en welke zorgverlener

(tijdelijk) toegang krijgt en welke gegevens(soorten) dat betreft. Om het eigen

dossier in te zien is inloggen met DigiD met SMS-verificatie vereist. Zorgverleners die

toestemming hebben, loggen in met hun speciale zorgpas die ze van de overheid krijgen

(UZI-pas).

4.5. Tijdgebonden

(66 woorden)

Neem in wetgeving (zie voorbeeld Omtzigt) op dat overheid en zorgverzekeraars verantwoordelijk

zijn voor financiering van de infrastructuur (bijvoorbeeld 10 euro uit de

jaarlijkse zorgpremie per patiënt). Zorgverleners zijn verplicht om het kerndossier bij te

werken. Portalen, ketendossiers en EPD’s van zorgverleners moeten worden gecertificeerd

voor interactie met het kerndossier.

Hierbij kan in de tijd worden uitgezet welke gegevens wanneer in het kerndossier gezet

moeten worden.

Pagina 6 van 6

More magazines by this user
Similar magazines