Cliëntenraad Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2012

kg.nl

Cliëntenraad Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2012

Cliëntenraad Kennemer Gasthuis

Jaarverslag 2012


Graag bieden wij u het jaarverslag 2012 van de cliëntenraad van het

Kennemer Gasthuis (KG) aan. De cliëntenraad hoopt dat u met belangstelling

kennis neemt van zijn activiteiten.

DE CLIËNTENRAAD AAN HET WERK

De cliëntenraad houdt zich bezig met het welzijn van de patiënten en de zorg in al

zijn facetten.

De leden van de cliëntenraad blijven op de hoogte van de gang van zaken in het

ziekenhuis door schriftelijke informatie en door te praten met patiënten, leden van

de raad van bestuur, zorgverleners en andere betrokkenen. Zo vormen zij zich een

beeld van wat nodig is. De raad heeft een positief-kritische houding en handelt

vanuit het perspectief van de patiënt en zijn achterban.

De raad richt zich op verbetering van de kwaliteit van het zorgproces, de

patiëntveiligheid en het algemeen welbevinden van de patiënt.

Om optimaal te kunnen functioneren verwacht de cliëntenraad door de raad van

bestuur goed en tijdig geïnformeerd te worden.

De cliëntenraad heeft in 2012 elf keer vergaderd aan de hand van een vooraf

opgestelde agenda. Op de agenda stonden beleidsvoornemens van de raad van

bestuur en adviesaanvragen hieromtrent, ontwikkelingen in de regio, het eigen

functioneren en overige onderwerpen die zich aandienden. Zeer belangrijke

onderwerpen waren de fusie met het Spaarne Ziekenhuis (SZ) en KG Kerngezond.

De voorzitter en secretaris overlegden voorafgaand aan deze vergaderingen met

de secretaris van de raad van bestuur.

Daarnaast werd er vijf keer overlegd met de raad van bestuur. Tijdens deze

vergaderingen waren incidenteel medewerkers van het KG aanwezig die voor een

toelichting op de agendapunten zorgden.

Bespreekpunten met de raad van bestuur waren, o.a. samenwerking KG & SZ,

diverse adviesaanvragen waaronder voorgenomen fusiebesluit en KG

Kerngezond, de begroting, Kamer 202 en digitalisering patiëntenfolders.

Daarnaast vergaderde een afvaardiging van de cliëntenraad één keer met één of

meer afgevaardigden van de raad van toezicht onder voorzitterschap van de raad

van bestuur.

Met de raad van toezicht werd onder meer gesproken over gastvrijheid binnen het

KG, de bejegening door medewerkers en artsen alsmede de werkwijze van de

kwaliteitscommissie van de raad van toezicht. In het jaarlijks overleg met het

stafbestuur werd gesproken over het plaatsen van informatieschermen op de poli’s

met berichtgeving over de wachttijden, de routing van bloedprikken op de

spoedeisende hulp, het eigen klanttevredenheidsonderzoek en de routing van

ontvangen klachten en opmerkingen.

1


Zo nodig werd er door de cliëntenraad een (staf)functionaris uitgenodigd om zich

te laten informeren en van gedachten te wisselen over actuele zaken binnen het

ziekenhuis.

Het afgelopen jaar werd de raad nader geïnformeerd over het

Ziekenhuisrampenopvangplan, (ZiROP), de Unie Van Vrijwilligers en de

reorganisatie van de poliklinieken.

De cliëntenraad volgde de rapportage van de ombudsvrouw en de

klachtencommissie. De hieruit voortvloeiende aandachtspunten werden besproken

met de raad van bestuur.

De cliëntenraad of een afvaardiging hiervan heeft in het verslagjaar de volgende

bijeenkomsten bijgewoond: symposia betreffende E-Health en een door het

Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) georganiseerde bijeenkomst over

concentratie en deconcentratie in de zorg. Tevens heeft de cliëntenraad een door

de LSR verzorgde workshop over de fusie gevolgd.

Twee personen hadden op voordracht van de cliëntenraad zitting in de

klachtencommissie, één als lid en één als plaatsvervangend lid.

Eind 2012 kwam de cliëntenraad bijeen om de activiteiten van 2012 te evalueren

ter voorbereiding op het beleids- en werkplan 2013.

De cliëntenraad kent verschillende commissies, die onderwerpen uitwerken en

voorbereiden voor de voltallige raad, gesprekken voeren met de betrokken

ziekenhuisfunctionarissen en/of relevante bijeenkomsten bijwonen.

Een beknopt overzicht van de activiteiten van de verschillende commissies treft u

onderstaand aan:

COMMISSIE PATIËNTENPARTICIPATIE

De commissie heeft in 2012 twee keer overleg gehad met de senior-adviseur

afdeling Kwaliteit, Marketing en Veiligheid (KMV).

Dit jaar hadden meer afdelingen om onderzoek gevraagd en het is gebleken dat

de operationeel managers zich meer bewust zijn geworden van het belang van de

mening van patiënten.

Naar aanleiding van de resultaten van onderzoeken werden er door de afdeling,

unitleider en om-er, verbeterpunten vastgesteld. De operationeel managers legden

verantwoording af bij de raad van bestuur over de onderzoeken en

verbeterpunten. De cliëntenraad zou graag inzage gehad hebben in de

afgesproken verbeterpunten. Jaarlijks terugkerend onderwerp van discussie met

de afdeling KMV is of de Plan-Doe-Check-Actie-cyclus (PDCA-cyclus) wordt

doorlopen. Helaas was het voor de cliëntenraad vrijwel niet te controleren wat er

met de verbeterpunten is gebeurd en kreeg deze ook niet altijd onder ogen.

Het was voor de commissie telkens weer een moeizame weg om enige informatie

te krijgen.

2


COMMISSIE PUBLIC RELATIONS

De commissie heeft in het jaar 2012 slechts een keer vergaderd.

De voorzitter van de commissie heeft enkele malen contact gehad met de afdeling

communicatie voor het plaatsen van het jaarverslag 2011 op de website van het

KG.

Op verzoek van de afdeling communicatie hield één afgevaardigde van de

commissie zich bezig met de inhoud van de patiëntenfolders. Het lid beoordeelde

de leesbaarheid en volledigheid van de folders vanuit patiëntenoogpunt.

Zo werd ook de website van het KG bekeken, m.n. de nieuwe site over oncologie.

COMMISSIE FINANCIËN

De commissie financiën is in 2012 twee keer bijeen geweest

In de eerste vergadering werd de jaarrekening 2011 van het KG besproken. Een

aanzienlijk aantal vragen werd geformuleerd die in de eerstvolgende vergadering

met de raad van bestuur aan de orde werd gesteld.

In de tweede vergadering werd een advies voorbereid met betrekking tot de

begroting 2013 van het KG. Ook over de begroting 2013 is een aantal vragen

gesteld aan de raad van bestuur en naar tevredenheid beantwoord. Als gevolg

hiervan heeft de cliëntenraad een positief advies uitgebracht aan de raad van

bestuur. Dit wel met een kanttekening ten aanzien van de financiering van een

nieuw elektronisch patiëntendossier (EPIC).

COMMISSIE VEILIGHEID

Gedurende het jaar heeft de commissie drie keer overlegd met de riskofficer.

Vaste punten op de agenda waren het uitwisselen van ervaringen door de leden

van de cliëntenraad opgedaan tijdens het meelopen met veiligheidsrondes op de

verschillende afdelingen en de borging van de gesignaleerde knelpunten.

De commissie heeft meegelopen met de veiligheidsrondes op de intensive care

afdeling, de afdeling endoscopie en op de dialyseafdeling in Velsen.

Tevens heeft de commissie de ervaringen van de rampenoefening besproken met

de riskofficer.

COMMISSIE OVERLEG

De commissie overleg is in 2012 negen keer bijeen geweest. Daarnaast werden

door de commissie overleggen gevoerd met het bestuur van de medische staf

(twee keer) en telkens één keer met een afvaardiging van de raad van toezicht, de

ondernemingsraad en de patiëntenadviesraad van het SZ.

3


Tijdens de reguliere bijeenkomsten van de commissie overleg werden de komende

vergaderingen met de hierboven genoemde gremia binnen het KG en het SZ

voorbereid. Bovendien boog de commissie zich over de overeenkomsten met het

KG en over het huishoudelijk reglement. De voorgestelde aanpassingen in dat

reglement werden door de cliëntenraad overgenomen.

Het overleg met de raad van toezicht werd opnieuw als constructief ervaren.

De voorzitter van de ondernemingsraad stelde zich tijdens het overleg met de

cliëntenraad ten opzichte van de cliëntenraad positief op.

De ervaringen van de leden van de commissie met het overleg met het bestuur

van de medische staf waren wisselend.

Tijdens het in juni gevoerde overleg met de patiëntenadviesraad van het SZ werd

duidelijk dat de twee raden nog heel verschillend denken over (samenwerking na)

de fusie.

COMMISSIE PATIËNTENZORG

De commissie heeft aanvankelijk één keer per zes weken vergaderd maar al snel

bleek dat deze termijn te lang was en is toen over gegaan naar één keer per

maand en wel in de week voorafgaand aan de week waarin de

cliëntenraadvergadering plaatsvond. Deze werkwijze werd door de leden van de

commissie als doelmatig en efficiënt ervaren. In totaal is de commissie 8 keer bij

elkaar geweest. In de loop van het jaar was ook religie als aandachtspunt aan de

commissie toegevoegd.

Resultaten:

‐ halal voedsel heeft aandacht gekregen, echter besluitvorming ten gevolge van de

bezuinigingen werd uitgesteld;

‐ voeding heeft onvoldoende aandacht gekregen door dat het hoofd van deze

afdeling zeer moeilijk bereikbaar was;

‐ een afspraak over het nieuwe voedselproject werd op het laatst moment

afgezegd omdat door de bezuinigingen dit project geen doorgang kon vinden;

‐ de commissie heeft inzage gekregen in de inspectierapporten betreffende de

hygiëne;

‐ voor het terugdringen van de wachttijden in de poliklinieken is er overleg geweest

met de coördinator van het lean-team en zijn kritische vragen gesteld

betreffende de follow- up en de te plaatsen informatieborden;

‐ hoofdhuidkoeling is besproken en blijft staan op de agenda;

‐ gesprek met medewerker(s) loket nazorg werd gepland;

‐ commissieleden hebben symposia betreffende E-Health en een door het LSR

georganiseerde bijeenkomst over concentratie en deconcentratie in de zorg

bezocht;

‐ aanschaf hoog zitmeubilair is toegezegd. Het budget was er wel maar de

leverancier die het meubilair zou leveren, ging failliet waardoor naar een nieuwe

leverancier moest worden gezocht.

4


DONATIECOMMISSIE

De donatiecommissie van het KG, waarin één afvaardigde namens de

cliëntenraad zitting heeft, is in 2012 slechts één keer bijeen geweest.

De commissie heeft kennis genomen van het besluit van de rijksoverheid om de

coördinatie van de orgaan- en weefseldonatie niet meer per ziekenhuis te

subsidiëren, maar per regio. Het KG werd daardoor in de regio Leiden

ondergebracht. De aansturing van de donaties in het KG geschiedt vanaf 1 juli

2012 vanuit Leiden.

De cliëntenraad heeft de raad van bestuur te kennen gegeven erg veel moeite te

hebben met deze gang van zaken, vooral door het – ook door de raad van bestuur

onderschreven - overbodig raken van de donatiefunctionaris. De raad verwacht dat

daardoor het (toch al niet zo grote) aantal donaties vanuit het KG zal afnemen.

De raad van bestuur heeft laten weten de nieuwe situatie te evalueren. De

cliëntenraad zal op de uitkomst van die evaluatie nauwkeurig toezien.

OVERZICHT VAN ADVIEZEN

De raad van bestuur behoort de cliëntenraad in de gelegenheid te stellen advies

uit te brengen over zaken die de patiëntenzorg raken. Onder meer hier door kan

de cliëntenraad de belangen van de cliënten behartigen.

De cliëntenraad geeft de raad van bestuur niet alleen gevraagd, maar ook

ongevraagd advies.

De cliëntenraad heeft diverse adviesaanvragen binnengekregen en hierop

gereageerd. Het ging hierbij om de volgende aanvragen:

flexibiliteit policapaciteit;

gele en rode kaarten;

niet reanimeren polsbandje;

voorgenomen besluit tot fusie en inhoudelijke samenwerking tussen KG en SZ;

tv-programma Kamer 202;

digitaliseren kg-folders;

begroting 2013;

meerjarenbegroting;

KG Kerngezond;

dwang en drang.

De cliëntenraad heeft over deze onderwerpen advies uitgebracht en daarbij

regelmatig aanbevelingen gedaan.

De cliëntenraad heeft in het verslagjaar een ongevraagd advies uitgebracht ten

aanzien van de stoelen in de wachtruimtes

5


LEDEN VAN DE CLIËNTENRAAD

Tijdens het verslagjaar is afscheid genomen van de voorzitter van de raad,

mevrouw H. Offerhaus en van de heer A. Dokhane, lid van de raad. Beiden

hebben zich gedurende 6 jaar met verve ingezet voor de belangen van de patiënt

van het KG.

De heer G.J. van Dijk, reeds lid van de cliëntenraad, is in 2012 tot voorzitter

benoemd.

In november 2012 is de cliëntenraad versterkt met mevrouw G.M. Lampers.

De zittingsduur voor leden van de cliëntenraad is 2 x 3 jaar.

De cliëntenraad was op 31 december 2012 als volgt samengesteld:

- De heer G.J. van Dijk, voorzitter

- De heer F.J.T. Beelen, secretaris

- De heer J.F.G.Th. van Nassau, penningmeester

- Mevrouw M. Dammers, lid

- Mevrouw M.G. Hazewindus, lid

- Mevrouw G.M. Lampers, lid

- Mevrouw M.S. Zwemmer, lid

In 2012 werd de cliëntenraad administratief ondersteund door mevrouw

E.M.C. Mulder, werkzaam bij de Stichting Welzijn Beverwijk.

CONTACT MET DE CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad is per telefoon te bereiken via de secretaris, de heer

F.J.T. Beelen, 023 5330205 of via het e-mailadres: clientenraad@kg.nl

Op de KG-website www.kg.nl staat informatie voor patiënten. Daar is een link naar

de site van de Cliëntenraad.

EEN BLIK OP 2013

De cliëntenraad heeft in het beleids- en werkplan 2013 zijn voornemens voor dat

jaar beschreven.

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking met

het SZ ook in 2013 nauwgezet en met kritische belangstelling.

Overige aandachtspunten zijn KG Kerngezond, de wachttijden, de toegankelijkheid

en de patiëntveiligheid, evenals informatieverstrekking en bejegening.

6


TOT SLOT

De samenwerking met de verschillende leden van de raden van bestuur en

toezicht was gedurende dit verslagjaar constructief.

De cliëntenraad kijkt terug op een jaar dat voor een groot deel in het teken stond

van de voorgenomen fusie met het SZ. Wij realiseren ons dat het plan KG

Kerngezond in vijf kwartalen, dat eind 2012 is ingezet, voor de gehele organisatie

ingrijpende gevolgen zal hebben. Van het personeel wordt een grote mate van

flexibiliteit verwacht. De cliëntenraad vertrouwt erop dat de professionaliteit van

alle betrokkenen bepalend zal zijn en blijven voor de kwaliteit van de te verlenen

patiëntenzorg.

AFKORTINGENLIJST:

KG Kennemer Gasthuis

SZ Spaarne Ziekenhuis

ZiROP Ziekenhuisrampenopvangplan

LSR Landelijke Steunpunt Medezeggenschap

KMV Kwaliteit, Marketing en Veiligheid

PDCA-cyclus Plan-Doe-Check-Actie-cyclus

EPIC Electronic Privacy Information Center – Elektronisch

patiëntendossier

7

More magazines by this user
Similar magazines