Cliëntenraad Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2012

kg.nl

Cliëntenraad Kennemer Gasthuis Jaarverslag 2012

Zo nodig werd er door de cliëntenraad een (staf)functionaris uitgenodigd om zich

te laten informeren en van gedachten te wisselen over actuele zaken binnen het

ziekenhuis.

Het afgelopen jaar werd de raad nader geïnformeerd over het

Ziekenhuisrampenopvangplan, (ZiROP), de Unie Van Vrijwilligers en de

reorganisatie van de poliklinieken.

De cliëntenraad volgde de rapportage van de ombudsvrouw en de

klachtencommissie. De hieruit voortvloeiende aandachtspunten werden besproken

met de raad van bestuur.

De cliëntenraad of een afvaardiging hiervan heeft in het verslagjaar de volgende

bijeenkomsten bijgewoond: symposia betreffende E-Health en een door het

Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR) georganiseerde bijeenkomst over

concentratie en deconcentratie in de zorg. Tevens heeft de cliëntenraad een door

de LSR verzorgde workshop over de fusie gevolgd.

Twee personen hadden op voordracht van de cliëntenraad zitting in de

klachtencommissie, één als lid en één als plaatsvervangend lid.

Eind 2012 kwam de cliëntenraad bijeen om de activiteiten van 2012 te evalueren

ter voorbereiding op het beleids- en werkplan 2013.

De cliëntenraad kent verschillende commissies, die onderwerpen uitwerken en

voorbereiden voor de voltallige raad, gesprekken voeren met de betrokken

ziekenhuisfunctionarissen en/of relevante bijeenkomsten bijwonen.

Een beknopt overzicht van de activiteiten van de verschillende commissies treft u

onderstaand aan:

COMMISSIE PATIËNTENPARTICIPATIE

De commissie heeft in 2012 twee keer overleg gehad met de senior-adviseur

afdeling Kwaliteit, Marketing en Veiligheid (KMV).

Dit jaar hadden meer afdelingen om onderzoek gevraagd en het is gebleken dat

de operationeel managers zich meer bewust zijn geworden van het belang van de

mening van patiënten.

Naar aanleiding van de resultaten van onderzoeken werden er door de afdeling,

unitleider en om-er, verbeterpunten vastgesteld. De operationeel managers legden

verantwoording af bij de raad van bestuur over de onderzoeken en

verbeterpunten. De cliëntenraad zou graag inzage gehad hebben in de

afgesproken verbeterpunten. Jaarlijks terugkerend onderwerp van discussie met

de afdeling KMV is of de Plan-Doe-Check-Actie-cyclus (PDCA-cyclus) wordt

doorlopen. Helaas was het voor de cliëntenraad vrijwel niet te controleren wat er

met de verbeterpunten is gebeurd en kreeg deze ook niet altijd onder ogen.

Het was voor de commissie telkens weer een moeizame weg om enige informatie

te krijgen.

2

More magazines by this user
Similar magazines