13.09.2013 Views

Download - ZorgAccent

Download - ZorgAccent

Download - ZorgAccent

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jan./apr. 2013

dinsdag

15 JAN

19.30 - 21.00 uur

Graag tijdig opgeven, zodat

wij weten met hoeveel

De Blenke

personen er rekening

tel. (0548) 65 95 65

gehouden moet worden.

in de buurt

Programma De Serre

De Blenke

BINGO

Kosten € 3,- (incl. koffie)

opgave tot vrijdag 11 januari

bij de receptie van De Blenke

(0546) 54 39 00

dinsdag

22 JAN

19.30 - 21.00 uur

Kosten 3,-

incl. koffie, opgave tot

vrijdag 18 januari *

woensdag

30 JAN

14.30 - 16.30 uur

* Opgave bij de receptie

van De Blenke

(9:00 uur - 12:00 uur)

(0548) 65 95 65

elke dinsdag

09.15 - 10.00 uur

of 10.45 - 11.30 uur

elke donderdag

13.45 - 14.30 uur

Bewegen

Gezellige Nederlandstalige muziek brengt dit

trio uit Zwolle, ook om mee te zingen.

Wintermarkt

dinsdag

12 FEB

19.30 - 21.00 uur

optreden

‘t Swoll trio

met onder andere verkoop van

eigen gemaakte artikelen en loterij

Kosten 3,00

muziek

markt

BINGO

Kosten 3,- incl. koffie

Opgave tot vrijdag 8 februari*

Reggeweg 42, Hellendoorn


woensdag

20 MRT

of

maandag

25 MRT

14.30 - 16.00 uur

in de Serre

dinsdag

26 MRT

19.30 - 21.00 uur

dinsdag

9 APR

19.30 - 21.00 uur

Kosten: 3,- incl. koffie

Opgave tot vrijdag

5 april bij de receptie*

BINGO

De Blenke, (0548) 65 95 65

Reggeweg 42, Hellendoorn

dinsdag

19 MRT

aanvang 14.00 uur

mode

Modeshow

dames en herenmode

Workshop

Bloemschikken

Worskhop paasstukje maken o.l.v. ervaren bloemschiksters.

Er is keuze uit de 2 boven genoemde data.

Kosten 6,50 voor omwonenden (incl. koffie)

Opgave tot maandag 11 maart bij de receptie *

Kosten: 3,- incl. koffie

Opgave tot vrijdag

22 maart bij de receptie*

Aansluitend verkoop

Het duo zingt vooral liedjes die dreigen in de vergetelheid

te geraken, veelal in Drents en Gronings dialect

maar ook Nederlands repertoire. Ook worden een aantalliedjes

uitgebeld door verkleedpartijen.

Kleding van

Kerkhofsmode

muziek

optreden Duo NulenniX

jan./apr. 2013

in de buurt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!