Drieluik van maart 2011 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

Drieluik van maart 2011 - Protestantse Gemeente Amersfoort

In dit nummer:

drieluik

Restauratienieuws Sint-Joriskerk

Tussen Alfa en Omega: afscheid van de Opstandingskerk

Drieluik, 12e jaargang - nummer 2 - maart 2011


Van de redactie

Slechts één hoofdartikel in dit nummer.

We gunnen wijkgemeente De Bron alle

ruimte om ook in Drieluik afscheid te

nemen van haar Opstandingskerk. Zo lang

de nieuwe eigenaar van de kerk nog geen

andere bestemming voor het gebouw

heeft gevonden, kan de Opstandingskerk

gehuurd worden. Dat komt heel goed uit

voor wijkgemeente Sint-Joriskerk, die

de komende maanden niet in het eigen

gebouw terecht kan in verband met de

grote restauratie.

En verder zat dit nummer weer heel snel

vol. Wees niet jaloers op de eindredacteur

van Drieluik. Zet je het mes in kopij of

geef je aan dat er geen ruimte is, dan

leidt dat meestal tot protest. Maar kom

je uit op een omvang van meer dan 36

pagina’s, dan fronsen de kerkrentmeesters

de wenkbrauwen, omdat je het budget

overschrijdt. Ach, laten we het erop

houden dat het een levendige boel is in de

Protestantse Gemeente Amersfoort.

Marja Brak

Zondag 30 januari werd in de Opstandingskerk de laatste reguliere kerkdienst gehouden. De kerk is

verkocht. Wijkgemeente De Bron gaat verder met één gebouw: De Open Hof. Hans van Kalsbeek, goed

bekend met de geschiedenis van zijn ‘kerk om de hoek’, verzorgt op deze pagina’s een compilatie van

herinneringen.

Afscheid Opstandingskerk

Tussen Alfa en Omega

Bij de voorpagina:

Vanaf de steigers in de Sint-Joriskerk is goed

te zien dat de gewelven en de decoraties

daarvan hard aan restauratie toe zijn. Inzet: de

fi guurtjes op de pilaren zijn vanaf de begane

grond niet zo herkenbaar als op deze foto.

(Foto’s: Sandra Hovens)

2 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

door: Hans van Kalsbeek

Ergens staat te lezen: ‘…vruchtbare grond, daar neergelegd door de natuur

op een bodem van zand en schelpen, aangevoerd door de waterstromingen

in de oer-delta van de Rijn. Deze dikke zand- en schelpenlaag ligt nu op een

diepte van ongeveer 15 meter als een oer-fundament onder de (Opstandings)

kerk’. Inderdaad, de Opstandingskerk is bouwtechnisch gegrondvest op een

degelijk ondergronds oerfundament.

Een ander fundament

Bovengronds is een ander fundament zichtbaar. Uitgebeeld in een kleurrijk

raam en gericht naar binnen- en buitenwereld: ‘Ik ben de alfa en de omega,

zegt de Heer, Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Eén woord ‘fundament’ in twee gedaanten: Een aardse grondvesting en een

hoger fundament.

Toen op 25 maart 1964 ds. Ypma, de ‘vader van parochie D’, in de

fonkelnieuwe en stampvolle kerk zijn inwijdingspreek hield rond de woorden

uit Johannes 11:25-27, ‘Ik ben de opstanding en het leven… gelooft gij dat?’,

wees hij er op dat een kerkgebouw geen doel in zichzelf is. Niet primair om

de wijk te verfraaien, maar om de gemeente te bouwen, dát moet het zijn, zo

vatte hij het samen.

Zondag 30 januari 2011, 47 jaar later, weer een afgeladen kerkzaal. Nu voor

het afscheid van het gebouw. In de overdenking zei ds. Borger ondermeer:

‘We hebben ons hier thuis gevoeld, het was ons huis. Maar waarom eigenlijk?

Vanwege de manier waarop de stenen op elkaar gestapeld zijn? Vanwege

de manier waarop de ramen en de deuren er zijn in gehangen? Waarom was

dit ons huis? Waarom voelden we ons hier thuis? Ik hoop toch vooral en in

de eerste plaats vanwege de mensen die elkaar hier hebben verstaan en

begrepen.’

De vader van wijk D

In november 1957 kreeg gereformeerd Amersfoort zijn derde predikant,

speciaal voor de wijken Randenbroek en Kruiskamp, aangeduid als

parochie D. De letters A, B en C stonden voor de vooroorlogse stadswijken

Soesterkwartier (A), Leusder- en Bergkwartier (B) en Centrum en

Vermeerkwartier (C). Randenbroek en Kruiskamp waren uitbreidingswijken.

De dominees D.A. Zijlstra en H.W. Engelkes konden hun nieuwe collega R.

Ypma verwelkomen.

Hoewel er al vanaf 1953 aan een nieuw kerkgebouw in Amersfoort-Oost

gedacht werd, moest ds. Ypma nog een jaar wachten op een ‘eigen

werkplaats’ in zijn wijk . Dat werd eerst een noodgebouw in Kruiskamp,

de Kruiskapel, in gebruik genomen in november 1957. Tezelfdertijd bood

burgemeester Molendijk al een stuk grond aan het Euterpeplein aan voor

een eventueel defi nitief kerkgebouw. Het besluit dit perceel te kopen kon

pas genomen worden in februari 1961. De Opstandingskerk verscheen toen

aan de horizon. Ds. Ypma speelde een belangrijke rol bij alles wat dat nieuwe

gebouw betrof. Hem kwam de erenaam ‘vader van parochie D’ volledig toe.


Andere voorgangers

In het Amersfoorts Kerkblad van 1 november 1974 lezen we:

Zondag neemt ds. Peddemors afscheid van ons. Op 12 mei 1968

hier bevestigd, heeft hij in de 2427 dagen van zijn Amersfoortse

tijd nogal wat meegemaakt. Hij werkte in de hard groeiende wijk

zolang Schuilenburg nog in de groei zat en bovendien Leusden-

Centrum begon te exploderen (toen nog ressorterend onder

parochie D, vK). Op een gegeven ogenblik had hij tegen de 1500

leden in zijn wijk en bovendien deed hij in deze jaren veel werk

in De Amerhorst. Ds. Peddemors heeft hier gewerkt als een

man met eigen ideeën, die hij niet onder stoelen of banken stak:

geen tegenstellingen toespitsen… de kerk moet voorrang geven

aan het pastoraat en in zijn beleid ten aanzien van kerkbouw,

bijvoorbeeld niet investeren in stenen, maar in mensen…

Tot zover het kerkblad van toen. De namen van de predikanten,

die wijk D door de jaren heen gediend hebben, komt u hieronder

allemaal tegen. Maar ook degenen die in vacaturetijden bijstand

in het pastoraat boden, moeten in dankbaarheid genoemd

worden: de dominees Brilman, mw. Van Alphen, mw. Siesling,

Baljet, Siegers en De Lange.

Dankbaarheid

‘Dank je wel zeggen. Wat betekent dat op een zondag als deze,

dankbaar zijn bij een afscheid? Waar ben je dankbaar voor? Bén

ik dankbaar? Het voelt voor mij alsof ik dankbaar moet zijn voor

een cadeautje, dat je krijgt op je verjaardag. Maar, als dat niet

op je verlanglijstje stond… moet je dan blij zijn en dank je wel

zeggen?

Kun je dankbaar zijn op deze afscheidszondag? Ja! Zeker

wanneer je denkt aan vijftig jaar geleden. Als het gaat om

de pioniers van het eerste uur. Er zal menig offer gebracht

zijn aan het totstandkomen van dit gebouw. Wat zullen toen

de gemeenteleden dankbaar geweest zijn voor deze toen al

mooie kerk! Dankbaar voor de toplocatie aan het Euterpeplein.

Dankbaar voor de akoestiek waardoor alles goed tot zijn recht

komt. Later kwam het orgel erbij uit de voormalige Grachtkerk.

Dat was een grote aanwinst.

Ook zal er dankbaarheid zijn geweest voor de bloei van een

fi jne gemeente. Voor iedereen een plek. Wat heeft de jeugd

Ds. Peddemors

Ds. Peddemors was hier een geliefd predikant, maar ook

op de andere plaatsen waar hij mocht dienen. Hij was een

van de voorgangers die vaak volle kerken trok. Zijn heldere,

aansprekende verkondiging raakte velen. Niet zelden zochten

kerkgangers de plaats waar hij op een vrije zondag preekte. Zijn

vriendin vertelde kort geleden: ‘Je zag een rij auto’s ons volgen’.

Sommigen belden hem: ‘Waar preekt u aanstaande zondag

over?’ De reactie van Peddemors kon kort zijn: ‘Opgebakken

aardappels’. Wie een preek van ds. Peddemors opnieuw hoorde

vond weer troost, houvast en inspiratie. Na zijn emeritaat

woonde ds. Peddemors vele jaren in Nunspeet. Hij deed daar

ouderenpastoraat. Knuffelpastoraat noemde hij het zelf. Hij

bezocht het liefst drie senioren in een uur. Altijd: ‘Hoe gaat het

met u?’, luisterend naar omstandigheden, altijd lezen uit de bijbel,

V.l.n.r.: staande dhr. Salomons (bouwer van de kerk) en

ds. D.A. Zijlstra; zittend ds. H.W. Engelkes en ds. R. Ypma

jarenlang de weg gevonden naar hun honk. Ook de kinderen

hadden hun dienst in de eigen zaal en voor de kleintjes was er

de oppasruimte. Onze vrouwengroepen ‘Monica’ en ‘Rondom

het Woord’ waren hier welkom om te vergaderen. Zo vierden

ze hier verschillende jubilea van hun groepen. De gezamenlijke

kerstbijeenkomsten met ‘De Rank’ erbij waren jarenlang in de

benedenzaal.

Maar… langzaam vergrijsde de wijkgemeente…

Zelf mocht ik hier meer dan 45 jaar kerken en me op mijn gemak

voelen. Eerst met mijn gezin, nu nog steeds samen met mijn man.

Een gemeente met predikanten bij wie je je thuis voelde en nog

steeds thuis voelt. Een gemeente die lief en leed met je deelde.

Nu kunnen we dankbaar zijn voor veel wat ons is gegeven in

dit gebouw, het huis van God. Dankbaarheid op deze speciale

zondag, dag van afscheid. Hierna wil ik wel een cadeautje (op

mijn verjaardag) ontvangen… wat niet op mijn verlanglijstje

staat. Ik zal dan vriendelijk zijn en spontaan ‘dank je wel’ zeggen.

Teikje Veerman-Bijma

altijd samen in gebed, maar vooral samen verbonden met de

enige Troost.

Tijdens mijn eerste preekbeurt in Nunspeet – lang geleden –

was Geert Peddemors kerkganger. Hij gaf me na de dienst een

schouderklop: ‘Wij waren vanmorgen samen rijk in ons geloof’,

was zijn reactie. ‘Er rust zegen op deze dienst.’ Het ontroerde mij.

Tijdens een van onze vele ontmoetingen vertelde hij over het

ouder worden. ‘Ook al komen er beperkingen, je bent en blijft

een kind van God.’ Die woorden kwamen nu weer boven. Ds.

Peddemors leeft nu zelf beperkt in zijn doen en denken. In Huis

Korteslag in Heerde wacht deze vroegere predikant van de

Opstandingskerk en geliefde medepelgrim in de stilte van zijn

dagen op zijn Thuiskomst.

Kees Hoogendoorn

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 3


Vertrouwen

Ik mag u in deze afscheidsdienst vanuit mijn eigen beleving

iets vertellen over het woord ‘vertrouwen’ en dan met name

vertrouwen in de toekomst. Als ik die vraag aan mezelf

stel… heb ik vertrouwen in de toekomst van De Bron, dan

is daarop het antwoord volmondig ja! Het samengaan van

twee gemeenten is een heel ingewikkeld proces. Maar

persoonlijk vind ik het ook een heel mooi proces, want het

kan veelbelovend zijn voor de toekomst. We kunnen zó veel

van elkaar leren en samen dingen nog beter doen dan ze al

gedaan worden.

Voor mij is het samengaan van De Open Hof en de

Opstandingskerk tot De Bron dan ook Denken In

Mogelijkheden en niet Denken In Problemen. Dus DIMmen en

niet DIPpen. Daarbij wil ik benadrukken dat ik alle begrip heb

voor die gemeenteleden die dat heel moeilijk vinden. Want

afscheid nemen van iets of iemand blijft immers zwaar en dat

doet iedereen op zijn of haar manier. Daar moet de ruimte

voor zijn en voor gegeven worden. Zoals dominee Borger

vorige week zondag zei: bij een verhuizing hoort loslaten. En

wij moeten als gemeente bij deze verhuizing ook loslaten.

Maar ik hoop dat we dat loslaten met de steun van elkaar

mogen doen en dat we sámen verhuizen.

U mag best weten dat mijn gedachten in de afgelopen periode

soms veranderd zijn. Als ik terugkijk, is het goed dat

4 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

er voldoende tijd is genomen om te komen tot waar we nu

staan. In het prille begin ervoer ik grote verschillen en werd

de ander in veel gevallen gezien als iemand ‘van De Open Hof’

of als iemand ‘van de Opstandingskerk’. Ik kreeg ook geregeld

de vraag: ‘Ben jij van de Opstandingskerk?’ Ik probeerde altijd

te antwoorden: ‘Ik hoor bij De Bron, want we zijn toch één

gemeente?’ We moesten aan elkaar wennen en natuurlijk is

het moeilijk om bepaalde vertrouwdheden of gewoontes aan

de kant te moeten zetten en ze te veranderen. Het kost veel

energie om je te verdiepen in de ander en nieuwe mensen te

leren kennen. Verandering is en blijft voor iedereen moeilijk.

Maar als we dat nou van elkaar weten, dan is het toch juist

des te belangrijker om voor elkaar open te staan? Elkaar een

kans te geven en van elkaar te leren? En gelukkig zie ik die

beweging om me heen. De beweging dat we elkaar steeds

beter leren kennen en dichter tot elkaar komen. En, dat zult u

misschien herkennen, dat gaat met vallen en opstaan. Maar

die beweging gaat, naar mijn idee, in een opgaande lijn en dat

sterkt mij in mijn vertrouwen in de toekomst.

Graag wil ik ons allemaal toewensen dat we ons tot God, de

Bron, blijven keren en in gebouw De Bron gemeente mogen

zijn en blijven rondom de geopende bijbel. Want daar gaat het

ten diepste om, om de Here God, onze Bron voor altijd.

Coby Karman

Waar waren we mee bezig?

Als ik aan de gemeente van de Opstandingskerk terugdenk, overvalt

me een gevoel van dankbaarheid. Wat zijn er veel mensen die in

de stilte van hun kamer of ruimte onder de kerk tot zichzelf komen.

Ze zoeken een verband tussen de Heer en zichzelf. Gezamenlijk

zoeken naar een samenhang waarbij ze het gevoel krijgen een

kostbaar mens te zijn, eenmalig geschapen, zonder kopieën.

Misschien is het kerkenwerk dat we deden daar aan het plein

wel het beste samen te vatten in een van de schilderijen die

mensen uit de Opstandingskerk schilderden bij haar 25-jarig

bestaan. We vroegen toen vijf mensen hun geloof uit te beelden

in relatie tot hun wijkkerk. Ik kies er een: ’Het schip van de

kerk onderweg’. Uiteindelijk is dat een kerk: onderweg. Overal

moet er van de Opgestane verteld worden. Dat moeten is geen

onmogelijke en onmenselijke taak. Het is een Goddelijk moeten.

Hij wil dat zijn verhaal rondgaat.

Het kerkschip vaart een beetje in het donker. De tijden zijn voor

de kerk niet zo gemakkelijk. Deels komt dat óver haar. Ze heeft

het weer van de tijd niet in de hand. Soms zet ze opzettelijk

een verkeerde koers uit. Noodweer breekt los. Tegelijk heeft

de schilderes de troost uit het evangelie verstaan: Niet het

kerkschip maar de oogst staat in het volle licht. Daar zorgt de

hemel voor. Die zekerheid is duidelijk op het schilderij te zien. Tot

vreugde van de vissers. De opstandingsvreugde gaat door, ook al

wordt dit schip aan het Euterpeplein vervangen door een ander

schip: De Bron aan het Vogelplein. Zolang we onszelf maar als

middel zien en niet als doel waren we bezig met de opdracht van

de Opgestane.

Ds. Bert Prinsen


Bijna 50 jaar trouwe dienst

Om te kunnen voldoen aan het verzoek een herinnering

gestalte te geven uit de periode dat ik actief was in de

Opstandingskerk,moest ik toch even wat kerkbladen

doorspitten. Ik kwam uit bij het begin van 1983. We

herdachten de bouw van de Opstandingskerk,

20 jaar daarvoor. Mijn artikel in het kerkblad

probeerde een beeld te geven van de kerkelijke

ontwikkelingen die leidden tot het ontstaan van

onze kerk.

Het verhaal begint in de Middeleeuwen,

wanneer het evangelie in de omgeving van

Amersfoort wordt gepreekt. We komen uit bij

7 januari 1837 wanneer ds. Hendrik de Cock

de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde

Gemeente te Amersfoort institueert. Op 16

oktober 1846 neemt de Messiasbelijdende Jood

ds. Salomo Mozes Flesch het beroep naar de

Keistad aan, waarmee hij de eerste voorganger

van deze gemeente wordt met als thuisplaats de

latere Grachtkerk. Het samengaan van Afscheiding

en Doleantie laat ik even onbeschreven, evenals de

Vrijmaking, die in Amersfoort diepe sporen trok.

In de naoorlogse periode bouwt de Gereformeerde Kerk

‘synodaal’ vier kerkgebouwen, waaronder de Opstandingskerk

voor de wijk Randenbroek-Schuilenburg. Architect Egberts

uit Hilversum schept een fraai bouwwerk. De ligging op het

prachtige punt hoek Euterpeplein en de klokkentoren, inclusief de

beide luidklokken, werken mee aan een stijlvol geheel.

Ds. Ypma, de eerste predikant van de Opstandingskerk, zoekt

contact met andere kerken uit de wijk. Hierdoor ontstaat het

ICRS., Interkerkelijk Contact Randenbroek-Schuilenburg. Grote

waardering geniet ook zijn opvolger, mijn voorganger, ds. G.

Peddemors. De goede sfeer wordt echter grotendeels bepaald

door het kostersechtpaar Koster (de heer Koster was tevens

voorzitter van de bouwcommissie), later opgevolgd door het

echtpaar Van der Goot.

Mag ik nog mijn persoonlijke dank uitspreken aan zovelen die de

Wie de jeugd heeft …

Uit mijn periode als wijkpredikant (1997-2002) herinner ik me

vooral het jongerenwerk. Dat had een grote plaats in beleid

en fi nanciën. En vooral ook in het hart van de gemeente

en haar leden. Een actief team kindernevendienstleiding

organiseerde veel in en buiten de kerkdienst. Goede

kindernevendienst, inhoudelijk sterk en in goede sfeer,

projecten, musicals, uitstapjes – het was er altijd weer.

De catechese werd een nieuwe impuls gegeven, in goede

samenspraak en samenwerking met jeugdleiders en

jongeren van De Brug. Samen op weg was op dat vlak en

voor die leiding en jongeren vanzelfsprekend… Er kwam

een tienersoos waarvoor het oude CEO-honk (wie zegt dat

nog wat?) weer in luister werd hersteld. Op het Flevofestival

waren deze jongeren met de leiding ook te vinden,

Architect Egberts spreekt het kostersechtpaar Koster toe

gezellige sfeer binnen de Opstandingskerk in stand wisten te

houden. Mijn moderamen, in de personen van Corrie van Houte

en de heren Johan van Gelder en Hans van Kalsbeek.

Onvergetelijk is de familie Ruiter, steeds fi etsend vanaf de

Driftakkerweg. Ger en Pia Geuken wisten nog vele jaren na

mijn vertrek de Diensten met Belangstellenden, die zo mijn hart

hadden, te continueren. Met hen beleefden we de weken van

spanning, toen twee maanden na het gedenken van 20 jaar

Opstandingskerk de kerk op de nominatie stond afgestoten te

worden. Wanneer we dan zien dat de kerk toch nog bijna 30 jaar

langer zijn diensten bewezen heeft, mag ook dankbaarheid bij dit

afscheid een plaats hebben.

Ds. Jan Meynen

gesubsidieerd door de kerk die de boodschappen betaalde.

Oudere jongeren gingen hun grenzen verleggen en werden

actief als World Servants. De steun vanuit de gemeente was

geweldig en de oliebollenverkoop legendarisch. Bepaald

geen grijze en saaie gemeente!

De jongeren van toen zijn uitgezworven en dit kerkenwerk

draait niet als vanzelf altijd verder. Het aantal jongeren kwam

niet meer op peil en dit jongerenwerk ging over. Ook dat was

een reden om de bakens te gaan verzetten.

Maar daarmee hoeft achteraf niet gedacht te worden dat het

allemaal zo veel niet voorstelde. Integendeel. Het werk van

toenmalige jeugdleiders heeft vrucht gedragen. En we hopen

weer wat nieuws te gaan planten.

Ds. Rein van der Zwan

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 5


Smakelijke verleiding

door: Danie Nel

In de Verenigde Staten zijn er

verschillende diëten om af te

vallen, die gebaseerd zijn op

religie. Het boek van Dan Colbert

‘What would Jesus eat?’ is een

bestseller. Het vegetarische

Halleluja-dieet, gebaseerd op

Genesis 1:29, is razend populair.

Er is zelfs zoiets als God’s Dieet (‘A

Short & Simple Way to Eat Naturally,

Lose Weight, and Live a Healthier Life’).

Volgens de Nederlandse Afslankacademie

zijn al deze diëten wel gebaseerd op een gewaagde

aanname, namelijk dat God wenst dat we slank zijn. Afvallen

wordt dan gepresenteerd als de weg naar een volwaardige

vervulling van ons leven. Duivelse verleidingen die op onze

weg komen zijn het werk van de satan waartegen we ons

moeten verzetten….

Die spirituele dimensie vinden we ook in de mooie fi lm

‘Chocolat’, over de gebeurtenissen in het Franse dorpje

Lansquenet van 1959. De bevolking is er gelovig en

conservatief. Daarin komt verandering als Vianne Rocher

(Julliete Binoche) een chocolaterie opent. Zij beschikt over

de gave om voor elke inwoner de juiste chocola uit te kiezen.

Iedereen lijkt te smelten voor de chocolade van Vianne; ze

roept verdrongen begeerten naar de oppervlakte. Wanneer

de dorpelingen een steeds vrijer levensgevoel ervaren, is

dat geheel tegen de zin van de strenge burgemeester van

Lansquenet. Hij is vastbesloten deze feeks zijn dorp uit te

werken. Per slot van rekening hebben zijn voorvaderen de

Hugenoten er ook uit weten te krijgen! Vianne is echter niet

van gisteren en laat zich niet zomaar wegjagen...

‘Leidt ons niet in verzoeking’, bidden we ook in Zuid-Afrika.

Ik moet denken aan een ervaring in mijn eerste gemeente.

Tijdens een huisbezoek werd een diaken in een prachtig

vertrek ontvangen door een ouder gemeentelid. Toen de

bejaarde man zich even terugtrok in een andere kamer om

geld te pakken, viel het oog van de diaken op een bordje

met noten op tafel. Hij kon deze verleiding niet weerstaan.

De duivel en zijn geweten klaagden hem aan. ‘Ik heb van de

noten gegeten’, zo beleed hij zijn zonde toen de opa weer

binnenkwam. De opa lachte en zei na een moment: ‘Dat vind

ik geen zonde, broeder. Mijn kinderen houden van chocolade

met noten. Maar aangezien ik geen tanden meer heb, kan ik

er slechts de chocolade van afl ikken…’

6 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

As ek aan jullie dink...

Kerk met een open deur

Nog maar amper twee maanden was ik aan het werk toen

er een dramatisch ongeluk plaats had: een jong gemeentelid

overleed aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Wat kun je

dan beter doen dan ‘gewoon’ de deuren van de kerk open

zetten? Dat hebben we gedaan en veel jongeren kwamen

langs, voor een moment van stilte, om een kaarsje aan

te steken, om anderen te ontmoeten of om hun twijfel en

wanhoop anoniem te verwoorden. Het maakte diepe indruk

op mij en toen besefte ik dat de kerk - welke kerk dan ook -

een functie kan hebben voor mensen uit de straat: veel van de

jongeren hadden niets of amper iets met de Opstandingskerk.

Ze kwamen omdat de kerk de deur open had.

Die open deur leidde er ook toe dat in er in 2006 ‘opeens’

vier stellen in de maanden mei en juni wilden trouwen en

hun huwelijk in wilden laten zegenen in de Opstandingskerk.

Mooie diensten zijn het geweest waar ik nog steeds goede

herinneringen aan heb.

En die open deur heeft ook veel kunstenaars naar binnen

gehaald. Boeiende exposities zijn er geweest over vrouwen in

de bijbel, geopend door Joke Litjens van het mediapastoraat,

een prachtige fototentoonstelling, een iconententoonstelling

van een Nederlandse en Kameroenese schilder en werk van

Jan Sicco Siegers en Ineke Bussemaker.

De Opstandingskerk heb ik wel eens getypeerd als een

gemeente op leeftijd, maar beslist niet ouderwets. Op

liturgisch en theologisch terrein was er veel mogelijk.

De gespreksavonden over Klaas Hendrikse waren daar

een goed voorbeeld van. Ook op de gemeenteavonden

over het zegenen van niet-huwelijkse relaties bleek de

Opstandingskerkgemeente bepaald niet ouderwets te zijn. En

hoewel we een oude gemeente waren, denk ik ook met veel

genoegen terug aan de inzet van de kindernevendienstleiding,

die zelfs met een heel kleine groep toch altijd enthousiast

aan de slag ging het hele jaar door, maar in het bijzonder ook

in Advent- en Kersttijd. Er werden prachtige kerstvieringen

gemaakt. Voor een kerstspel draaiden ze de hand niet om,

en toen er minder kinderen waren werd de hele gemeente

betrokken bij de invulling van de kerstviering op 1e kerstdag.

De Opstandingskerkgemeente was een gemeente bij de tijd

totdat de tijd ons inhaalde.

Ds. Berend Borger

Architectentekening Opstandingskerk


ALGEMENE KERKENRAAD (AK)

Afscheid predikant Johanneskerk

Op zondag 23 januari nam ds. Greteke de Vries afscheid van de

protestantse wijkgemeente van bijzondere aard Johanneskerk. Zij

heeft de Doopsgezinde, Remonstrantse en Vrijzinnig Protestantse

gemeenschap zeven jaar gediend. Dr. Harm Dane, voorzitter van

de AK, was één van degenen die de vertrekkende predikante

in de afscheidsdienst toesprak. Na eerst dr. Rein Brouwer, de

echtgenoot van Greteke de Vries, bedankt te hebben voor zijn

inzet voor het straatpastoraat, zei Harm Dane onder andere het

volgende: ‘Toen je hier kwam in Amersfoort en rond ging kijken,

zul je je gevoeld hebben als een kat in een vreemd pakhuis. Je

viel in een moeizaam proces van eenwording van hervormd

en gereformeerd Amersfoort. Je had je er gemakkelijk van af

kunnen maken door te zeggen: succes en zoek het maar uit. Jij

werkte immers in deze gemeente aan verdergaande oecumene

in de verbinding van remonstranten, doopsgezinden en

protestanten. Jij voelde je als een vis in het water bij het zoeken

naar nieuwe vormen van kerk zijn in de nieuwe samenleving van

Amersfoort-Noord en werkte aan de oecumene in Roemenië.

Kortom, je had wel wat anders te doen. Toch heb je je ook met

protestants Amersfoort verbonden. Je was een gewaardeerd

lid van het ministerie van predikanten, de enige vrouw! Je hebt

ook protestants Amersfoort van harte vertegenwoordigd in het

contact met de binnenstadskerken, wat elk jaar weer een mooie

dienst in de week van de eenheid opleverde, je hebt de breedte

van de kerk ervaren en gerespecteerd bij je inzet voor de roze

zaterdag vorig jaar. (…)

Je vertrek is uiteraard allereerst een verlies voor de

Johanneskerk. Wij wensen deze gemeente veel sterkte in de

vacaturetijd en bij het vinden van een opvolger en wensen dat

de contacten tussen PGA en Johanneskerk ook in de toekomst

zo hartelijk zullen zijn. Maar je vertrek is ook een verlies voor

de hele PGA. En dus past ons veel dank dat je er was en voor

de wijze waarop je er was. Nu ga je naar Bussum, het Gooi,

laten we zeggen op stand. De stad uit, met de mensheid en haar

weedom, om Frederik van Eden te citeren, die de kleine Johannes

de andere beweging laat maken.Wij wensen je van harte Gods

zegen toe op de weg die voor je ligt en het werk dat je wacht.’

(…)

Vergadering AK

Omdat er in januari een zogenaamde heidag werd gehouden

door de AK, was de eerste vergadering van dit jaar op 1

februari. Allereerst kwam de samenstelling van het moderamen

(dagelijks bestuur) voor 2011 aan de orde. Daarin komt geen

verandering. Zoals aan het begin van elke AK-vergadering

gingen de aanwezigen vervolgens in groepjes uiteen voor een

Protestantse Gemeente Amersfoort

moment van bezinning op een stukje van het mission statement

van de PGA. Deze keer over de wijkgemeenten als inspirerende

ontmoetingsplaatsen.

Van de daarna behandelde agenda zijn de belangrijkste punten:

- Vacature evangelisch luthers predikant: er is een

beroepingscommissie gevormd en de werving kan beginnen.

- Het ministerie van predikanten (zeg maar: het predikantenteam

van de PGA) had naar aanleiding van een gehouden

bezinningsdag een overleg met het moderamen gehad, waarbij

het ging om twee vragen: Is er ruimte voor het vormen van een

projectgroep (van predikanten) en is gezamenlijke inzet van

predikanten voor de hele PGA mogelijk? Iedere predikant doet

nu al iets op centraal vlak, maar kan er nog meer? Kunnen de

specialismen benut worden, in die zin dat één predikant een

bepaalde taak voor een aantal wijkgemeenten op zich neemt?

Geconstateerd werd dat de wijkgemeenten eerst gepolst

moeten worden. Het moderamen zal hierover een brief laten

uitgaan.

- De begrotingen 2011 van de centrale colleges van diakenen en

kerkrentmeesters werden vastgesteld.

- Gesproken werd over de omslag in de fi nanciële administratie

van de PGA: van centraal gevoerd naar door de wijken gedaan

en over het nieuwe (landelijke) systeem van ledenregistratie

waarop ook de PGA overgaat.

Tal van lopende zaken en mededelingen vulden de rest van deze

vergadering, die werd gehouden in de Adventkerk en daarom ook

door een afgevaardigde van deze wijkgemeente werd afgesloten.

Berteke de Mooij-van der Linde, scriba

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

(CvKr)

Uitslag Actie Kerkbalans 2011

In 2011 is voor de gehele PGA € 2.286.000 aan kosten begroot.

Hiervan moet € 1.284.800 worden gedekt uit de inkomsten via

Kerkbalans. Van 16-30 januari is deze jaarlijkse actie weer

gehouden. Daarbij wordt iedereen die bij de Protestantse

Gemeente Amersfoort staat ingeschreven om een bijdrage

gevraagd.

In de vergadering van het College van Kerkrentmeesters op

15 februari was het een spannend moment: wat is de uitslag?

Meegedeeld werd dat we, op grond van de gedane toezeggingen,

kunnen rekenen op € 1.270.714, inclusief de zogenaamde

bijschattingen. Dat wil zeggen: er worden nog fl ink wat reacties

verwacht. Die worden per wijkgemeente geschat op grond van

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 7


ervaringen in voorgaande jaren. Rekening houdend met deze

bijschattingen, ontbreekt er uiteindelijk nog € 14.086 ten

opzichte van de begroting.

Er zijn bij de actie 5.068 adressen benaderd. Hiervan heeft

65% een bijdrage toegezegd. Het aantal bijdragenden is, in

vergelijking met de eerste uitslag vorig jaar, met 5% gestegen.

De gemiddelde bijdrage is min of meer gelijk gebleven (ca.

€ 355). U zult begrijpen dat het CvKr zeer dankbaar is voor

deze prachtige uitslag! Mocht u uw antwoordenvelop nog

niet hebben ingeleverd, dan kunt u deze versturen naar het

Kerkelijk Bureau.

Heel veel dank voor uw bijdrage! En ook alle vrijwilligers

die hebben geholpen bij de organisatie en de uitvoering van

Kerkbalans hartelijk dank!

Dietrich van Gorsel, namens CvKr en commissie geldwerving

SchuldHulpMaatjes gezocht

Een toenemend aantal mensen raakt in fi nanciële problemen.

Vier van de tien gezinnen komen niet rond met het budget,

een op de tien kinderen in Nederland groeit op in armoede.

De kerken die samen de Raad van Kerken Amersfoort vormen

en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) zijn

gestart met het project SchuldHulpMaatje (SHM). Het is

een landelijk project van onder andere Kerk in Actie en het

Landelijk Katholiek Beraad dat in 25 plaatsen in Nederland

opgezet wordt.

Wat is een SchuldHulpMaatje? Dat is een goed toegeruste

vrijwilliger, die de steun en toeverlaat is voor mensen

die fi nancieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken.

De vrijwilliger kan iemand helpen om het tij nog te keren,

ondersteuning geven tijdens een traject van schuldhulp en

ook daarna nog helpen om de fi nanciële huishouding op

orde te houden. Het SHM project Amersfoort werkt samen

en aanvullend op het werk van Stadsring51, de professionele

schuldhulpverlening in Amersfoort. Wilt u SchuldHulpMaatje

worden? Neem dan contact op voor een intake bij de

coördinator SHM, Hans van Dijk, hansvdijk@gmail.com.

Zodra zich acht tot tien mensen hebben aangemeld gaat dit

voorjaar een cursus van start in Amersfoort. Zie ook: www.

schuldhulpmaatje.nl

Actie Vakantiegeld Delen

Als je een krappe beurs hebt, schiet er vaak weinig of geen

geld over voor vakantie. De reizen die een deel van de

Nederlanders zich kan permitteren, zijn voor mensen met een

minimuminkomen zelden weggelegd. Toch hebben juist zij de

behoefte om eens even de dagelijkse zorgen te vergeten en

er uit te gaan. De diaconieën en de Werkgroep Overwaarde

vragen uw medewerking om de actie Vakantiegeld Delen

weer tot een succes te maken. U kunt bij de diaconie tot 30

maart namen en adressen inleveren van mensen die niet de

fi nanciële middelen hebben om er eens uit te gaan terwijl ze

8 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

er wel naar verlangen. De actiedagen zijn op 15 en 22 mei.

U ontvangt ter ondersteuning van de actie weer een mooie

vakantiekaart.

Diaconale informatiemarkt

20 Amersfoortse organisaties en fondsen presenteerden zich

aan diakenen en diaconale medewerkers van diverse kerken

uit Amersfoort. De markt was een initiatief van de Thomas

Scheltus Stichting en werd georganiseerd door de centrale

diaconie van de PGA. Het doel was contact leggen, informatie

en ervaringen uitwisselen, samenwerking tussen diaconieën

en maatschappelijke organisaties bevorderen. De markt werd

druk bezocht.

Diaconale Dag

Op zaterdag 14 mei organiseren diakenen en gemeenteleden

gezellige en ontspannen activiteiten voor mensen die wat

aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Naast alle PGA-wijkgemeenten doen nog andere kerken mee.

De laatste Diaconale Dag was in 2008. Ouderen gingen naar

de dierentuin, jongeren knapten de tuin op bij mensen met

een beperking, er werd gezamenlijk gezongen en gegeten.

Voor meer informatie en concrete activiteiten kunt u terecht

bij uw wijkdiaconie.

Diaconale Najaarscollecte

De DNC 2010 heeft ruim 20.000 euro opgebracht voor het

Straatpastoraat. Hartelijk dank!

Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker

dowamersfoort@solcon.nl

RESTAURATIENIEUWS

SINT-JORISKERK

Opgeslagen en ingepakt

Eind december zijn alle kostbaarheden zoals schilderijen,

fresco’s, predikanten- , notabelen-, regenten- en rouwborden,

maquette en de inhoud van de vitrine uit de kerk verwijderd

om elders te worden opgeslagen tot november van dit jaar.

Vanwege de afmetingen van veel stukken was tentoonstellen


in museum Flehite helaas

niet mogelijk, op één

uitzondering na. In

Flehite kunt u de vaas

bewonderen, die ds.

Willem Breijl – van 1807-

1855 predikant in de St.-

Joriskerk - in 1853 heeft

ontvangen bij zijn gouden

ambtsjubileum.

Op 3 januari is begonnen

met het afdekken en

inpakken van banken,

preekstoel, Naberorgel en koororgel. Vervolgens is de kerk

volgezet met steigers en een verlaagd plafond op een hoogte

van 9,5 meter. Vanaf dat plateau kunnen de gewelven worden

gerestaureerd. Midden in de kerk is een bouwlift aangebracht.

Het aanpakken van het pleisterwerk van muren en gewelven

neemt tien maanden in beslag. Dit betekent dat de kerk gesloten

is tot 1 november.

Kaarten Sint-Joriskerk

Uitgeverij Bekking & Blitz heeft een prachtige set van

10 dubbele fotokaarten van de Sint-Joriskerk laten

verschijnen met 5 verschillende afbeeldingen (het exterieur

en 4 van het interieur). De set, incl. enveloppen, is te koop

voor € 10. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie

van de kerk.

De kaarten zijn te koop bij het Kerkelijk Bureau,

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat) in de

morgenuren op werkdagen. U kunt ze ook bestellen via tel.

4610441 of protgemafoort@solcon.nl, waarna ze worden

toegezonden. Dan komt er € 2 aan verzendkosten bij.

Financiering

Van de benodigde 1,5 miljoen euro voor de totale restauratie is

1,4 miljoen euro binnen. De resterende 100.000 euro hopen wij in

de loop van dit jaar te ontvangen via rijkssubsidie, publieksacties

en giften.

Op zaterdagmorgen 15 januari stonden architect Gijsbert van

Hoogevest, de voorzitter van de

Stichting Vrienden van de

St.-Joriskerk Herman

Beens en ik op de

stoep bij de Rijksdienst

Cultureel Erfgoed.

Aanvragen voor

de BRIM subsidie

konden op die datum

vanaf 9.00 uur

worden ingediend.

Dus stonden wij

er om 8.45 uur met

onze plannen voor

de St.-Joriskerk

en de Lutherse kerk. BRIM staat voor: Besluit Rijksregeling

Instandhouding Monumenten. Het leek even of het ging om

de kaartverkoop voor een popconcert of de verschijning van

de zoveelste Harry Potter. Er stonden namelijk ongeveer 50

mensen voor ons en na een half uur naar schatting nog eens 200

mensen achter ons: eigenaren, opdrachtgevers en architecten

van monumenten uit heel Nederland. Om 9.20 uur hebben wij de

plannen ingediend. Nu maar hopen op positieve reactie!

Vanaf april wordt, in samenwerking met het Gilde, begonnen

met betaalde rondleidingen in de kerk. En in mei zal opnieuw

een veiling worden georganiseerd. Ook via een gift op

rekeningnummer 1408.75.948 t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint-

Joriskerk kunt u de restauratie steunen.

Facilitaire aanpassingen

Ten einde de verhuur van de St.-Joriskerk én de Lutherse kerk

op een hoger plan te brengen, is de Protestantse Gemeente

Amersfoort bereid om te investeren in uitbreiding van facilitaire

voorzieningen. In de St.-Joriskerk gaat het om toiletten,

garderobe, pantry, verlichting en vrijmaken van de doorgang

onder de toren. In de Lutherse kerk zal bijvoorbeeld de

consistorie / keuken worden opgeknapt. Er is een plancommissie

ingesteld voor deze veranderingen.

Annet van Goor-Oortgijsen, secretaris Stichting Vrienden van de

Sint-Joriskerk en lid bouwcommissie en plancommissie namens

de PGA

Veel animo voor Kerkennacht

Zaterdag 25 juni 2011 vindt de eerste Amersfoortse

Kerkennacht plaats. Vanaf 18.00 uur zijn zoveel mogelijk kerken

in de hele stad geopend, van Amersfoort-Zuid tot Vathorst. En

elke gemeente verzorgt zelf een programma; toegankelijk en

afwisselend, gericht op een breed publiek.

De animo voor het evenement blijkt groot. Tijdens de

eerste informatieavond waren al meer dan dertig kerken

vertegenwoordigd en het aantal is sindsdien behoorlijk

opgelopen: protestanten, rooms-katholieken, gereformeerdvrijgemaakten,

baptisten, evangelischen, Nederlandsgereformeerden

– uit allerlei kerken en kerkverbanden is

belangstelling getoond. Ook uit de kring van migrantenkerken.

Een projectgroep werkt aan een centraal programma. De boten

van Waterlijn varen ’s avonds met muziekgroepen door de

grachten, terwijl het publiek optrekt naar een centrale locatie,

waar aan het eind van de avond de slotbijeenkomst wordt

gehouden. Hoe dat programma er uit komt te zien, blijft nog

even onder de roos.

Zie voor de laatste informatie www.kerkennachtamersfoort.nl.

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 9


‘Met bekende gezangen doe

je ze een groot plezier’

door: Anneke Verhoeven

‘Ik kom niet graag voor

verrassingen te staan’. En daarom

is Nico de Jong, een van de vaste

organisten van Nijenstede, als

hij de volgende zondag dienst

heeft op zaterdagmiddag in de

Andreaskapel te vinden om te

controleren of er niet een register

blijft hangen en om de muziek vast

door te nemen.

Niet dat er veel nieuwe liederen op het

Nico de Jong programma staan. De bezoekers van de

diensten in Nijenstede kun je geen groter

plezier doen dan bekende gezangen te laten zingen. ‘Dat

proberen we de voorgangers echt op het hart te drukken’,

aldus Nico de Jong, ‘Je merkt het meteen als er een vreemd

lied wordt aangekondigd, dan zingen er maar heel weinig

mensen mee.’ Nee, dan de ‘gouwe ouwe’. Die kennen ze

vaak uit hun hoofd. Veel mensen zien slecht, maar voor een

gezang als ‘Grote God, wij loven U’ hebben ze geen papier

nodig; ze zingen het vol overgave mee. ‘Vaak speel ik na de

dienst een lied van Johannes de Heer, dan hoor ik de mensen

zachtjes meezingen als ze de kapel uitlopen. En soms zeggen

ze tegen me: Bedankt hoor!’

Nico de Jong (62) begeleidt al zo’n 30 jaar de gemeentezang

in Nijenstede. In zijn geboorteplaats Nieuwkoop kreeg hij

zijn eerste pianolessen; regelmatig verving hij zijn broer, die

kerkorganist was. In verschillende dorpen in het Groene Hart

bespeelde hij ’s zondags het orgel. Hij doorliep de technische

school, ging in militaire dienst, waar hij als automonteur

actief was. In de burgermaatschappij was hij werkzaam als

onderhoudsmonteur bij de brandweer.

Offi cieel is het echtpaar De Jong aangesloten bij De Brug,

maar in de praktijk is Nijenstede hun wijkgemeente. Niet

zo onlogisch als je een van de drie à vier vaste organisten

bent – en ook nogal eens extra ingeschakeld wordt. Evenals

zijn vrouw doet De Jong het nodige vrijwilligerswerk. Zo

assisteert hij bij uitstapjes naar een tuincentrum of een

bekend Zweeds woonwarenhuis. ‘Even een kop koffi e

drinken in een andere omgeving, daar genieten de bewoners

van.’

De diensten in Nijenstede worden bezocht door maximaal 35

à 40 mensen, voor een deel ook ‘van buiten’. Ze variëren van

vitale ouderen tot mensen die de dienst slapend bijwonen.

‘In principe hebben zij er weinig aan, maar gelukkig hoeven

wij daar niet over te oordelen; misschien vinden ze het juist

wel heel fi jn.’ Heel veel rare dingen heeft Nico de Jong

niet meegemaakt. Ja, iemand die onwel werd tijdens de

dienst – maar dat kan overal gebeuren. ‘En een keer een

stroomstoring. Uitgerekend toen het Nijenstedekoor zou

optreden.’

10 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

Achter het orgel

Agenda

Middagpauzediensten

Woensdagmiddag van 12.30 tot 12.55 uur in de Lutherse kerk,

Langestraat 61.

2 maart: ds. R.W.J. Soeters; organist: Elmar de Zwart

9 maart: ds. G. Gunnink; organist: Henk Veldman

16 maart: ds. W. van den Hul; organist: Reeuwert Tromp

23 maart: dr. A. van Haarlem; organist: Gert Kuiper

30 maart: ds. H.G.J. van Dolder; organist: Frits Kramp

6 april: ds. G..D. Kamphuis; organist: Levina Pors

Dienst met belangstellenden

Ondanks de verkoop kan de Opstandingskerk aan het

Euterpeplein nog gebruikt worden en daarom wordt de

dienst met belangstellenden (DMB) van zondag 6 maart daar

gehouden. Een DMB duurt een klein uur en begint om 17.00

uur. Vanaf 16.50 uur samenzang. Thema is ‘Een kostbaar

mens’ en daarover gaat de verkondiging van dr. H. de

Roest. Medewerking verleent het koor ‘Refi ll our hearts’ uit

Swifterbant. Misschien nodigt u ook iemand uit om mee te

gaan? Van harte welkom!

Lezing lutherse traditie

Woensdag 23 maart houdt prof.dr. K. Zwanepol een lezing

over de lutherse traditie. Aan de hand van illustraties kunt u

veel te weten komen over wat nu typisch luthers is. De avond

wordt gehouden in de Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 en begint

om 20.00 uur. Voor meer informatie: zie berichten lutherse

kerkenraadscommissie achter in Drieluik.

Wandeling straatpastoraat

De Stichting Straatpastoraat organiseert op zaterdag 12 maart

een wandeling langs instellingen waar dak- en thuislozen

mee te maken (kunnen) hebben. Dit om een inkijkje te geven

in hun leefwereld. Daarna vertelt de straatpastor over haar

werk en de bijeenkomst wordt afgesloten met een moment

van bezinning en een lunch. Het programma begint om 10.00

uur bij het Passantenverblijf, Arnhemseweg 146 en is om 13.00

uur afgelopen. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Zie ook:

www.straatpastor.nl

Aanmelding via: bernadette@straatpastor.nl of

tel. 06-53329940.

Dialoog rond rijkdom en armoede

Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en

Religies organiseert een stadsontmoeting, met als thema

‘De koning te rijk’. Naast de feiten – hoe rijk zijn we eigenlijk

– en het gevoel in een

interactieve voorstelling

van theatergroep ‘De

Koning Speelt’, komen de

aanwezigen al dialogend

tot nieuwe inzichten en

initiatieven. Die laatste

worden verzameld, waarna


u met concrete plannen aan de slag kunt gaan.

Plaats: Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39. Datum:

maandag 28 maart, van 19.30-22.30 uur. Voor informatie en

aanmelding: www.amersfoortindialoog.nl

Opvoeden van pubers

Daar sta je dan, met alle goede bedoelingen van je opvoeding. Je

kind, dat altijd zo gezellig was, is nauwelijks meer te herkennen

door het dwarse gedrag. Je wordt op afstand gezet en het is alsof

je niet meer doordringt tot je zoon of dochter. Hoe reageer je?

Heb jij pubers in huis? Zie je op tegen de naderende pubertijd van

je kinderen? Dan nodigen we je uit om op woensdag 30 maart

in De Brug, Schuilenburgerweg 2, te komen meepraten (20.00-

22.00 uur). Voor de pauze willen we ingaan op de pubertijd en het

puberbrein, na de pauze koppelen we dit aan geloofsopvoeding.

Want wat doe je als je kind ineens zegt dat hij niet meer naar de

kerk wil…

Trudy Mijnheer en Nico Meijer

Homo naast God

Homo’s en lesbiennes ervaren nogal eens spanningen in

contact met andere christenen. Hoewel de openheid over

homoseksualiteit onder orthodoxe christenen groeit, is het

nog te vaak een gesprek over standpunten in plaats van een

gesprek met de mensen om wie het gaat. De voorstelling ‘Homo

naast God’ van Het Lage Licht wil juist het gesprek op gang

brengen. Er worden niet alleen dagelijkse situaties gespeeld, de

spelleider nodigt de aanwezigen uit te reageren. Mensen uit het

publiek mogen ook het toneel op om het zelf uit te proberen. De

voorstelling is bedoeld voor christeljike jongeren, voorgangers,

docenten, jongerenwerkers etc.

De voorstelling is op woensdagavond 27 april, van 19.30-21.30

uur in het Guido de Brès College, Arnhemseweg 65. Met het oog

op de interactie is er ruimte voor 30 bezoekers. Toegang gratis.

Aanmelding verplicht via: theater@dedialoog.nu Via dit adres is

ook een afspraak te maken voor een optreden van Het Lage Licht

in uw gemeente.

Berichten

Van de Overwaardegroep

Bij onze kerstactie konden we ruim 400 euro aan ‘bemoedigingen’

uitdelen aan mensen die op ons pad kwamen, onder andere

via basisschool De Bolster in Amersfoort Zuid. De ‘giften’

bestonden uit een leuk uitje in de kerstvakantie, een kledingbon,

bioscoopkaartjes. Dit alles voor gezinnen en kinderen bij wie

zulke uitstapjes in een kerstvakantie niet in de portemonnee

zitten. Ook hielpen leden van de Overwaardegroep mee de

ingezamelde kerstpakketten te bezorgen, nadat ze door vele

handen van verschillende kerken waren ‘overgepakt’. Opvallend

weinig kerstpakketten dit jaar. Zijn werkgevers overgestapt op

andere vormen van kerstattenties? Of worden kerstpakketten niet

meer vaak als eerste keus gegeven?

De Protestante Gemeente organiseerde op 2 februari een

diaconale informatiemarkt. Joke Koolhof schrijft daarover

in haar diaconale rubriek in dit nummer van Drieluik. Ook

de Overwaardegroep was met een standje aanwezig. Daar

ontstonden intensieve gesprekken. Zo toonde iemand van

een katholieke kerk belangstelling om mee te doen in de

Overwaardegroep. Dit is iets wat we al langer hoopten: zo maken

we onze groep een oecumenische groep die nog steeds op

kleine schaal en dichtbij bemoedigen kan. Tevens bleek dat wij

in de loop van de jaren (16!) al heel wat mensen hebben kunnen

doorsturen naar de instanties die op 2 februari vertegenwoordigd

waren. Zo heeft onze functie van ‘wegwijzer’ handen en

voeten gekregen, maar niet dan nadat we een klein stukje zijn

meegelopen met mensen die tussen wal en schip vallen.

Nu de bonussen weer gewoon uitgekeerd worden, de economie

weer aantrekt, zijn we weer de ‘vertrouwde’ luis in de pels

voor u, voor de kerk en niet in de laatste plaats voor onszelf

met de vraag: Waar gaat onze overwaarde eigenlijk naar toe?

Giro Overwaardegroep: 781471397 van de Triodosbank, t.n.v. G.

Keulemans-Haars te Woudenberg.

Volgende bijeenkomst: zondagavond 3 april bij Nico en Gerry

Keulemans, De Tol 8, 3931 DV Woudenberg. Hartelijk welkom!

Gerian Dijkhuizen, dijkhuizen100@zonnet.nl

Diaconale vakantieweken

De Interkerkelijke Stichting voor diaconaal vakantiewerk

organiseert in samenwerking met de Protestantse Kerk in

Nederland vakantieweken voor mensen die zelf niet op vakantie

kunnen gaan. Er zijn weken voor ouderen, voor (echt)paren met

een thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een

visuele beperking en voor gasten met een mantelzorger tot 70

jaar. Er wordt vol pension geboden in fraaie verblijven in bosrijke

streken en op het vakantieschap Prins Willem-Alexander. Door

de inzet van vrijwilligers is er een gastvrije sfeer en gezelligheid.

De weken hebben een open, protestants-christelijk karakter.

Dat is terug te vinden in de aanwezigheid van een pastor en

de zondagse kerkdienst in eigen huis. Er zijn activiteiten en

uitstapjes, maar deelname is vrijblijvend.

Verpleegkundige zorg is bij de arrangementen inbegrepen. Wilt

u meer weten over uw persoonlijke mogelijkheden, neem dan

contact op met het vakantiebureau in Lunteren, tel. 0381-486610

of informeer bij vrijwilligster Hendrikje Rabbers, tel. (033) 4726971,

hrabbers@hetnet.nl

Vrijwilligers gezocht

De Amerhorst (Zandbergenlaan 44) is op zoek naar vrijwilligers

die kunnen assisteren bij een meerzorg (huskamer)project:

tijdens de maaltijden van 12.00 en 17.00 uur en ’s avonds tijdens

de koffi eronde (vanaf 18.30 uur). Ook voor een nieuw te starten

wandelgroep zijn er mensen nodig.

Voor informatie: Janneke Zwijnenburg, coördinator vrijwilligers

Amaris De Amerhorst, tel. 467467.

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 11


Colofon

Redactieadres

Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel. 4721124,

m.brak@solcon.nl (adreswijzigingen zenden aan het

Kerkelijk Bureau)

Inleveren kopij

Voor het nummer van 6 april uiterlijk 18 maart inleveren

Redactie

Marja Brak (eindredactie), Corita Johannes-den Oudsten,

Helma Maas, Koos van Noppen,

Christine Raven, Anneke Verhoeven

Medewerkers

Sharon v.d. Kamp, Gerard Raven, Johan de Vreugd

Uitgever

Algemene Kerkenraad

Scriba: mw. B.J.A. de Mooij-van der Linde,

Schuilenburgerweg 48, 3816 TC, tel. 4756215,

bjademooij@hetnet.nl

Kerkelijk Bureau

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD,

tel. (033) 4610441, protgemafoort@solcon.nl

Hier kunt u terecht voor: ledenadministratie, abonnement

Drieluik, collectebonnen en kerkelijke bijdragen.

Open: ma t/m vr 9.00-12.00 uur

Bankrekeningen

Kerkelijke bijdragen: ING 5134459

t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA

Collectebonnen: ING 5804664

t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen

Diaconie: ING 139631

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

Basisvormgeving

Wilmar Boer, Image 33

Opmaak en druk

Drukkerij De Gans BV, Amersfoort

Websites

www.pkn-amersfoort.nl

De website van de Protestantse Gemeente Amersfoort

www.kerkpleinamersfoort.nl

Wat er gebeurt in en rond de kerken

12 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

Ter bemoediging bij het afscheid

De eeuwigheid is ons hier niet beschoren

onze wijsheid kent nog geen diepere glans

ons wonen is een kort verblijven

dit leven staat in het nochtans

een pelgrim leeft van goed vertrouwen

een stok en ransel zijn genoeg

zijn tred is zeker zonder aarzelen

zijn komst is nooit te laat te vroeg

jij weet toch van het leven tussen tijden

van nergens thuis en overal bevreemd

een trektocht maak jij met de Ander

die ons niet loslaat maar bemint.

Paul van der Harst, predikant Emmaüskerk

Dit gedicht zond ds. Van der Harst aan de kerkenraad

van wijkgemeente De Bron, ter gelegenheid van het

afscheid van de Opstandingskerk

Johan


Adventkerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 koster: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22, 3931 LC Woudenberg, tel. 2861711

predikant: ds. D.Ph.C. Looijen, Poortersdreef 76, 3824 DP, tel. 4611811, dpclooijen@cs.com

scriba: G.J. Kraaikamp, Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE, tel. 4659830 (na. 18.30 uur), scriba@adventkerk.nl

penningmeester: mw. C. Verduijn, Rietvelderf 46, 3822 ET, tel. 4567114, c.verduijn@xmsnet.nl wijkkas: ING 1632147

bezorging kerkblad: J.C. Dogger, tel. 4725549 kopij wijkberichten: Joost van der Velden, joost@vandervelden.nu

Bij de diensten

In maart staan de diensten in het teken

van de voorbereiding op het lijden en

de opstanding van Jezus. We sluiten

zoveel mogelijk aan bij het rooster van

de kindernevendienst en keren daarmee

terug naar de lezing van Lukas.

Zondag 6 maart lezen we Lukas 22:1-6

en horen we van het verraad van Judas.

Het is nog niet zeker of dan ook de doop

bediend zal worden. ’s Avonds hoopt ds.

Geluk uit Huizen voor te gaan.

Woensdag 9 maart is het biddag voor

gewas en arbeid. We komen ’s avonds

bijeen voor Woord en gebed. We luisteren

naar het slot van Matteüs 6 waar de

oproep klinkt niet bezorgd te zijn.

Zondag 13 maart gaan ds. Dekker uit

Oosterwolde en ds. Wüllschleger bij ons

voor. Beiden zijn verbonden aan de IZB.

Sinds kort wonen ds. Wüllschleger en zijn

vrouw in Amersfoort (Garietstraat 281).

We heten hen meer dan welkom.

Zondagmorgen 20 maart zal vicaris Geert

van Meijeren voorgaan. Na de dienst

zullen we met enkele gemeenteleden

met hem over deze dienst doorpraten. ’s

Avonds is er een advent-event dienst met

ds. Theo de Jong uit Stadskanaal.

Zondag 27 maart gaat ds. Kamphuis van

wijkgemeente St.-Joriskerk bij ons voor.

’s Avonds gaat de eigen predikant voor

in een leerdienst. Het zal gaan over een

vraag die als lakmoesproef dient voor

de gereformeerde traditie: Hoe ben je

rechtvaardig voor God? Zondag 23 van de

catechismus vormt een ware uitdaging.

Kernvraag is: Wat heb je aan het geloof?

Terugblik gemeenteavond

Met een mooi aantal gemeenteleden

waren we donderdagavond 10 februari

bijeen om elkaar bij te praten over het wel

en wee van de wijkgemeente. Er werden

nieuwe plannen ontvouwd. Het jeugdwerk

staat helemaal nieuw in de steigers.

Hetzelfde geldt voor het vormings- en

toerustingswerk. Als het meezit zal er

nog meer steigerwerk nodig zijn om de

Adventkerk te renoveren. Aan het eind

van de avond werden de fl appen ‘Wat kan

weg?’, ‘Wat moet anders?’ en ‘Wat moet

blijven?’ enthousiast ingevuld. Daar gaat u

de komende tijd meer van horen.

Dank voor alle betrokkenheid. We rekenen

er op dat u blijft meedoen en meedenken

met ons nieuwe motto: De Adventkerk –

een kerk met toekomst.

Jubileum

Op 8 maart 2011 mag het echtpaar A.J.

Teunissen en M. Teunissen-van Winsum,

Wiekslag 25, 3815 GA, 55 jaar getrouwd

zijn. Als gemeente feliciteren we hen daar

van harte mee!

Uit de kerkenraad

Op 24 januari was de kerkenraad bij

elkaar. Zoals gebruikelijk op de eerste

vergadering in een nieuw jaar werd een

moderamen gekozen (dagelijks bestuur).

Ook in 2011 zal dat bestaan uit Joost

van der Velden (voorzitter), ds. Looijen

(2e voorzitter), Gert Jan Kraaikamp

(scriba), Hans van Dijk (diaconie),

Hermen Breunissen (kerkrentmeester);

Emil Hartman (evangelisatieouderling);

Jordi Reineman (jeugdouderling). Diaken

Hans van Grevenstein zal Hans van Dijk

tijdelijk vervangen als moderamenlid,

omdat broeder Van Dijk een aantal

vergaderingen is verhinderd.

We spraken over de doop. In

doopgesprekken constateren predikant

en ouderlingen regelmatig vragen en

misverstanden rond de kinderdoop.

De bijbelse achtergronden hiervan en

de plaats van de traditie roepen soms

vragen op. In het recente verleden zijn

we geconfronteerd met een vraag naar

kinderzegening. Over de bewuste keuze

van onze gemeente voor de kinderdoop

wil de kerkenraad graag met de gemeente

van gedachten wisselen in april. Via de

weekbrief wordt u hiervoor uitgenodigd.

De kerkenraad werd door ds. Looijen en

jeugdouderling Jordi Reineman bijgepraat

over catechese en jeugdwerk. We zitten

we in een begeleidingstraject van de

HGJB (de hervormd-gereformeerde

jeugdbond) om ons jeugdwerk

toekomstbestendig te maken. Op de

gemeenteavond van 10 februari wordt de

gemeente hierover geïnformeerd. Voor

de catechese maken we ook gebruik

van een methode van de HGJB (Follow

Me en Follow Me Next): een combinatie

van beeld (dvd-fragmenten) en gesprek.

Gebleken is dat het materiaal diepgaande

gesprekken oplevert. Helaas valt de

deelname wat tegen. Dit kan te maken

hebben met de nieuwe opzet en de

gewijzigde catechese-avond (alles op

woensdag). Het gesprek hierover maakt

duidelijk dat het van belang is dat de

kerkenraad weet wat er aan de orde is in

catechese en jeugdwerk. De kerkenraad

is immers eindverantwoordelijk. Ouders

en jongeren roepen we graag op om deel

te nemen aan dit belangrijke onderdeel

van de geloofsopvoeding. Informatie bij

ds. Looijen of iemand van de kerkenraad.

De volgende vergadering van de

kerkenraad staat gepland voor 7 maart.

Gert Jan Kraaikamp, scriba

Vakantiegeld Delen

De salarisstrook in mei zien we met

plezier tegemoet: het vakantiegeld

komt eraan. Tijd om vakantieplannen te

maken, een bungalow te boeken en de

zomergarderobe op peil te brengen. Of

niet? Ook in Amersfoort zijn er gezinnen

die vastzitten in armoede en voor wie

vakantie of een dagje uit niet haalbaar

is. De actie Vakantiegeld Delen wil daar

verandering in brengen.

Door deze gezinnen fi nancieel en

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 13


praktisch te ondersteunen krijgen zij de

mogelijkheid om te genieten van één of

ander uitstapje. Ook proberen wij, als

iemand een vakantiehuisje beschikbaar

stelt, dit te matchen met één van de

adressen. De reacties van gezinnen

die we hiermee ondersteunen, zijn zeer

positief: ‘Een heerlijk (mid)weekje uit de

sores. De kinderen mee uitgenomen, het

was een feest.’

Als u in deze situatie zit of u weet een

adres dat hiervoor in aanmerking komt,

neem dan contact op met één van de

diakenen en zij helpen u verder.

Giften

Ontvangen giften tijdens collecten 16/1 t/m

13/2: via ds. vdH € 10 voor diaconieproject

Advk/St.Joris; via ds. L € 20 voor de

wijkkas; via Marleen v. Woudenberg € 5.

Verjaardagsfonds

September € 252,50; oktober € 197,50;

november € 200; december € 734,50.

Totaal € 1384,50. Alle gevers hartelijk

dank!

De Presentdag van 19 juni 2010 was

een geweldig succes: met zo’n honderd

gemeenteleden hebben we een

zaterdag besteed aan het opknappen

van huiskamers, keukens, tuintjes en

andere zaken. We hebben veel mensen

blij gemaakt en daarnaast een gezellige

dag gehad. En we hebben als gemeente

laten zien dat we bereid waren een deel

van onze tijd te schenken aan degene die

onze hulp nodig heeft. Zo’n geslaagde

Presentdag vraagt natuurlijk om een

vervolg. Dat zit eraan te komen, zij het in

ietwat gewijzigde en meer permanente

vorm: een enthousiaste groep personen

heeft achter de schermen gewerkt aan

de oprichting van een talentenbank voor

de Adventkerk: ‘Advent Talent’. Wanneer

de kerkenraad het conceptplan heeft

goedgekeurd, kan Advent Talent van start

gaan.

Advent Talent zou je kunnen omschrijven

als een databank van vrijwilligers die

beschikbaar zijn om werkzaamheden van

allerlei aard te verrichten voor en diensten

te leveren aan gemeenteleden en een

beperkte kring rond de gemeenteleden

in de omgeving van Amersfoort. Een

commissie registreert de namen van de

14 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

vrijwilligers, hun voorkeuren, capaciteiten

en de mate van beschikbaarheid.

Gemeenteleden kunnen hulpaanvragen

voor zichzelf (of voor anderen) indienen

bij de commissie. De commissie koppelt

vervolgens de vrijwilligers aan de

hulpvragers en organiseert ook de

uitvoering van de werkzaamheden en

diensten. De commissie bestaat uit:

Gerhard Bosch, Erwin Stoffer, Marcel

Scholte en Kees Alberts.

Inschrijven kan op de website www.

advent-talent.nl (maar natuurlijk ook

op de traditionele manier door opgave

bij een van de commissieleden). Ook

de uitwisseling van gegevens verloopt

voornamelijk via de website. Zodra Advent

Talent operationeel is, hoort u meer van

ons.

Namens de diaconie,

Kees Alberts

Nieuws uit de kindernevendienst

Omdat Pasen laat valt dit jaar, begint het

paasproject van de kindernevendienst pas

op 6 maart. Onder het thema ‘Levensweg’

wordt in zeven zondagen toegewerkt

naar Pasen met verhalen over het

lijden en sterven van Jezus. In de kerk

zult u er niet veel van zien, omdat de

kindernevendienstleiding ervoor gekozen

heeft zich dit jaar te richten op het

pinksterproject.

Sinds januari is er weer een nieuwe

kindernevendienstjuf: Wilma Kijlstra staat

in plaats van Ninke van der Werk eens per

maand voor groep 3/4. We stellen haar

aan u voor.

Wilma Kijlstra is de nieuwe juf

van groep 3/4

Wie ben jij in het dagelijks leven?

‘Ik ben getrouwd met Erik, moeder van

Mark (8) en Emma (6) en ik werk in een

supermarkt. Op de school van Mark en

Emma doe ik geregeld vrijwilligerswerk.’

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

‘Vrije tijd heb ik niet zo veel… Maar ik

houd van sporten en lezen.’

In wat voor kerk zat jij vroeger?

‘De kerk van mijn jeugd is de Adventkerk!

Ik heb ook tien jaar in Hoevelaken gekerkt,

maar ben getrouwd in de Adventkerk en

ook mijn kinderen zijn er gedoopt. Toen we

in Hoevelaken naar de kerk gingen, ging

ik elke zondagochtend tijdens de dienst

naar de zondagsschool. Later maakte ik

met mijn ouders de hele dienst mee en dat

vond ik prima.’

Waarom wilde je juf worden van de

kindernevendienst?

‘Omdat ik ervoor gevraagd ben en het

ontzettend leuk vind om met kinderen

om te gaan. Eerder draaide ik mee met

de kinderoppas, maar ik wilde best eens

wat anders doen. Ik zet me graag in op

plekken waar mensen nodig zijn.’

Wat wil je de kinderen overbrengen?

‘Ik hoop dat ze tevreden de kerk

weer in komen na afl oop van de

kindernevendienst; dat ze wat

meegekregen hebben van wat ik verteld

heb. Je maakt er wat van sámen met de

kinderen. Pas heb ik geen bijbelverhaal

verteld omdat de vader van Naïm kwam

praten. De kinderen luisterden vol

aandacht naar hem. De volgende zondag

dat ik juf was, waren er drie kinderen druk

bezig een knutselwerkje te maken Naim.’

Wat motiveert jou?

‘Ik heb zelf kinderen in die leeftijd en weet

dus wat kinderen op die leeftijd bezig

houdt. Ik wil hiermee een bijdrage leveren

aan de kerk.’

Namens de kindernevendienst,

Joke Bosch

Leeskring

Met een groepje Adventers zijn we drie

jaar geleden begonnen met een leeskring.

We bespreken ongeveer zes boeken per

seizoen. De afgelopen keer hebben we

stilgestaan bij ‘Wat is de wat’, geschreven

door Dave Eggers. De autobiografi e van

Valentino Achak Deng is bewerkt tot

een roman (2006, Ned. uitgave 2009).

Als jongen wordt Achak in een dorpje in

het zuiden van Soedan van zijn familie

gescheiden. Hij maakt als vluchteling


verschrikkelijke dingen mee, maar blijft in

God geloven! Wat ons het meest verbaast

is het moment waarop beschreven wordt

dat in 2011verkiezingen plaats vinden. Dan

kan voor een zelfstandig Zuid-Soedan

worden gekozen. En dat is nu! Terwijl

we dit bespreken zijn de verkiezingen

en vorige week werd de uitslag bekend

gemaakt dat Zuid-Soedan het nieuwste

land ter wereld wordt! We maken ons ook

zorgen om de toekomst. Maar Achak zegt

in zijn voorwoord: ‘Zelfs op mijn duisterste

momenten bleef ik geloven dat ik mijn

ervaringen ooit met lezers zou kunnen

delen om te voorkomen dat dezelfde

gruwelen zich zullen herhalen. Dit boek is

een soort gevecht, en vechten houdt mijn

geest scherp. Vechten staat gelijk met het

versterken van mijn hoop en mijn geloof

in God en de mensheid.’ We besluiten

deze indrukwekkende leeskringavond met

voorbeden voor Zuid-Soedan.

Volgende leeskringen: 3 maart 20.00 uur

bij Marianne Maasland, Van Galenlaan

5, 3931 AL Woudenberg: Sonny Boy van

Annejet v.d. Zijl; 14 april: Congo van David

van Reybrouck

Marianne Maasland

Kopij Drieluik

Inleverdatum voor het aprilnummer is

25 maart (verschijningsdatum 6 april).

Kopij aanleveren bij Joost van der Velden

(drieluik@adventkerk.nl).

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Bergkerk

kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917, fax 4657027, bergkerk@planet.nl

predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 4613767 (te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 18.00-18.30 uur), jbaardw@dds.nl

coördinator pastoraat: mw. A. van Leeuwen, tel. 4616232

scribaat: mw. J. Mosterd-Idema, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 4617328 (na 18 uur), bij spoed: 06-45087560, j.e.mosterd@planet.nl

beheerder: R.Th.Buijk penningmeester: R.Th. Buijk, ING 525946, Bank 43.26.13.404 internet: www.bergkerk.nl

Agenda

Di 1 maart

10.00 uur Gesprek in de morgen

Wo 2 maart

10.00 uur Gesprek in de morgen

Wo 9 maart

19.30 uur Aswoensdag ( avondgebed)

Vr 11 maart

10.00 uur Symposium ‘Waarde van de

ouderdom’

Wo 16 maart

20.00 uur Kerkenraad

Wo 23 maart

20.00 uur Seminar met prof.dr. K. Zwanepol

Vieren

Zondag 6 maart, ‘quinquagesima’: De

zondag voor Aswoensdag. In de traditie

van de kerk heeft Psalm 31 op deze

zondag een plaats gekregen (Esto mihi…):

‘Wees voor mij een rots, een toevlucht,

een vesting die mij redding biedt’. Lezing

Matteüs 7:15-29 over ‘goede bomen en

goede vruchten en slechte bomen en

slechte vruchten’. Voorganger is ds. Ellie

Boot uit Hoevelaken.

Woensdag 9 maart, Aswoensdag: De

antifoon van Aswoensdag is Psalm 69:17:

Aswoensdag en verder

Om de gedachten te bepalen bij wat in de taal van de

liturgische traditie ‘de veertigdagentijd’ heet, hier enkele

fragmenten van Willem Barnard

Vandaag begint de veertigdaagse vasten. Dat is een tocht door

de tijd naar de opstanding toe. Het is niet een tocht naar Pasen

toe. Dat wordt weleens gezegd, maar het is ondoordacht.

Pasen begint op Witte Donderdagavond. Pasen zoals wij het

vieren bestaat uit Kruispasen én Opstandingspasen. Het is

ermee als met de dag, die naar Joods besef al begint op de

vooravond. Als de nacht valt, begint de dag te tellen, dat wordt

ons al op de eerste bladzijde van de bijbel bijgebracht. Door de

duisternis heen voltrekt zich onze levensdag.

Wij tellen de vastentijd tot aan de Paasnacht. Dan is de

Goede Vrijdag al voorbij. Aan het begin van de Paasnacht

staan wij, met de vasten achter ons, na een tocht van veertig

dagen aan de ingang van het Beloofde Land. Want die

‘Antwoord mij, o Heer, want rijk is uw

goedertierenheid, wend U tot mij naar uw

grote barmhartigheid’. Het gebruikelijke

woensdagavondgebed om 19.30 uur in de

kapel, staat (met psalmen en lezingen)

in het teken van Aswoensdag. Het kan

een goede mogelijkheid zijn, om de

40-dagentijd wat bewuster te beleven,

door in deze periode naar Pasen toe met

de woensdagavondgebeden in de kapel

mee te doen.

Zondag 13 maart, ‘Invocabit’: De

veertigdagentijd ter voorbereiding op

vastentijd verzinnebeeldt de reis van de kinderen Israëls na

hun bevrijding uit het Angstland. Zij werden voortgeleid naar

Kanaän, zo vertelt het verhaal. Wij worden opgeleid naar een

nieuw leven. Het is een opleiding, die vastentijd. Dag aan

dag worden wij onderwezen. Wat ons is overgeleverd aan

lezingen vormt een cursus. Het bewaart de instructie van de

geloofsleerlingen uit de vroege eeuwen. Na zo te zijn opgeleid

stonden die catechumenen ten laatste voor de doop. Ze

stonden voor de laatste stap. Die stap overschreed een grens,

ze waren voortaan uit het oude bestaan weg, overgegaan

naar een nieuw leven. Ze lieten de oude wereld achter zich. Ze

hadden de lering geheel gevolgd. Ze waren u toe aan leven in

de naam van de Heer.

Nu staan wij aan het begin van de veertig dagen. Ze worden

geteld om de zes zondagen heen, die behoren niet tot de

vastentijd, de steken er boven uit. Elke zondag, ook die in de

vastentijd is een paasviering.

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 15


Pasen is een tijd van concentratie. De

lezingen volgen een eeuwenoud patroon

ingesleten in de traditie van de kerk, een

soort stappenplan waarin het mens zijn in

alle facetten doorleefd wordt in navolging

van de ‘mensenzoon’ Jezus Christus.

De eerste zondag van de veertig dagen

is vernoemd naar Psalm 91, ‘invocabit’,

‘Als hij Mij roept dan antwoord ik’. We

lezen Matteüs 4:1-11 de verzoeking in de

woestijn.

Zondag 20 maart, ‘Reminiscere’: De 2e

zondag in de veertig dagen voor Pasen

opent met Psalm 25 vers 6 ‘Gedenk uw

barmhartigheid’, ‘reminiscere’ gekregen.

We lezen over de verheerlijking op de

berg, Matteüs 17:1-9.

Om 17.00 uur een bijzonder ‘kerkconcert’.

Les Troisièmes Leçons de Ténèbres de

Michel Richard De La Lande (1657-1726.

M.m.v. Lucia van Vugt, sopraan, Juun

Voorhoeve, gamba en Arie de Bruijn,

orgel.

Zondag 27 maart, ‘oculi’: Weer opent

Psalm 25 de dienst, nu het tweede

gedeelte met de nadruk op vers 15 ‘Mijn

ogen zijn bestendig op de Here’. De

lezingen roepen vooral water voor ogen.

In Exodus 17, water uit de rots; ‘levend

water, springende als een fontein’, in

Johannes 4. De zomertijd gaat in deze

zondag, uurtje eerder op.

Zondag 3 april, ‘laetare’: Halverwege

de veertig dagen draagt de liturgie

onmiskenbaar een feestelijk karakter.

Wanneer de weg naar Pasen wordt

opgevat als een tocht door de woestijn,

is ‘laetare’ als een oase onderweg. De

Psalm van de zondag Ps. 122, ‘Jeruzalem

dat ik bemin, wij treden uwe poorten

in u Godsstad mogen wij ontmoeten!’

gecombineerd met Jesaja 66:10 als

antifoon ‘Verheugt (Laetare) u met

Jeruzalem’. Wandelt als kinderen van het

licht, schrijft Paulus (Efeziërs 5), dat mag

ook gelden voor de ‘blindgeborene’ uit

Johannes 9. Het licht van Christus gaat

over u op, dat is de vreugde van klein –

pasen.

Wij gedenken

Wilhelmus Takken, woensdag 2 februari

2011 is hij op de leeftijd van 91 jaar

overleden. Het laatste half jaar van zijn

leven werd hij verpleegd in Lisudinahof

16 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

in Leusden. Wij gedenken in hem een

zorgvuldige en belangstellende man, met

humor en aandacht en met een grote

bestuurlijke kracht. Hij is oud wethouder

van de gemeente Driebergen-Rijsenburg

en drager van het Verzetherdenkingskruis

1940-1945. Zo heeft hij veel kunnen

betekenen voor onze samenleving. De

broeders van de vrijmetselaarsloge

waarmee Willem Takken zich verbonden

wist, hebben hem tot het laatst bijgestaan

en namen in de afscheidsbijeenkomst op

9 februari in de aula van het crematorium

Rusthof op indrukwekkende wijze

afscheid van hem. Voor Liesbeth zijn

vrouw een groot verlies, wij bidden haar

nabijheid toe in deze dagen van rouw.

Aandachtig kijken

(enkele woorden van pastor Marinus van

den Berg die mij raakten – jvb-)

Niet alleen luisteren, maar ook kijken is

van grote waarde.

Het gezicht kent tal van expressies, het

openbaart, onthult maar het verbergt ook.

Aandachtig kijken is van betekenis omdat

ogen, een gelaatsuitdrukking soms

zeggen:

Wil je niet verder vragen?

Mag ik mijn geheim bewaren?

Ik zal het delen met wie ik wil op een

moment dat voor mij het juiste is.

Soms wordt ondergronds verdriet

aangeraakt door een woord, een verhaal.

Verdriet moet soms onderduiken, kan pas

aan het licht komen als het veilig is.

Hartelijke groet,

J. van Baardwijk

Uit de kerkenraad

Rooster van voorgangers: Elk jaar

passeert in de kerkenraad het

zondagrooster voor het komende jaar.

Vele jaren was daarin de naam van

ds. Paul Oskamp te vinden. Naast

gemeentelid was hij een vaste voorganger

in diensten van de Bergkerk. Afgelopen

jaar heeft Paul besloten te stoppen met

het voorgaan in kerkdiensten. Dat is geen

gemakkelijk besluit. Wij willen hem op

deze plaats hartelijk danken voor de wijze

waarop hij in de Bergkerk is voorgegaan

en wij hopen dat hij samen met zijn vrouw

nog vele jaren met ons de liturgie in de

Bergkerk mag vieren.

Nieuwe stoelen: We zijn verheugd

mee te kunnen delen dat in de

kerkenraadsvergadering van 16 februari

jl een unaniem besluit is genomen om

nieuwe stoelen aan te schaffen voor de

Bergkerk. Ook is het voorstel aangenomen

voor een aanpassing van de indeling

van de stoelen in de kerk. De nieuwe

stoelen komen in de plaats van de Pastoe

stoelen die meer dan 57 jaar trouwe dienst

hebben gedaan, maar slijtage vertonen en

beperkt zitgemak hebben. De 300 nieuwe

stoelen van het type Zutphen van de

fabrikant Bijlsma zijn uitgekozen door de

interieurcommissie, na een periode van

bijna twee jaar onderzoek en consultatie

van de gemeente. Het plan is om de

stoelen half april feestelijk in gebruik te

nemen. De gemeente wordt nog nader

geïnformeerd over de nieuwe stoelen en

de indeling.

Kerkbalans: Eveneens in de

kerkenraadsvergadering van 16 februari

is het resultaat van de Actie Kerkbalans

2011 gepresenteerd. Het bedrag dat we

in de Bergkerk nodig hebben om de vaste

lasten te kunnen betalen (eredienst,

personeel, gebouw) is € 197,000.

Helaas hebben we nog niet alle

kerkbalansenveloppen binnen. Op basis

van de huidige inschatting hebben we

een tekort van €10.000 over 2011. We zijn

dankbaar voor de trouwe bijdrage van

onze gemeenteleden. Aangezien we vorig

jaar ook afsloten met een tekortgaan we

actief nazorg verlenen om meer fi nanciële

toezeggingen te verkrijgen. Mocht uw

envelop nog niet zijn opgehaald, wilt u

deze dan opsturen of bij de Bergkerk

inleveren?

Willem Peuscher

Symposium: ‘Waarde van de

ouderdom’

Vrijdag 11 maart,10.00-16.00 uur in de

Bergkerk. Entree € 75 en 65+ € 25 (incl.

lunch)

In het vorige nummer van Drieluik stond

uitvoerige informatie over dit symposium

met landelijke bekende gerenommeerde

sprekers. Opgave is verplicht. Inschrijven

of meer informatie: op de site www.

bergkerk.nl staat een link naar het

symposium

Jeugd en jongeren

Basiscatechese.: Op dinsdag 8 maart

wordt de basiscatechese weer gestart.

Vervolgens op 15 en 22 maart, 5 en 12

april.


Op 29 maart vieren we gezamenlijk de

sobere maaltijd, zie de informatie in het

stukje hieronder. De kinderen hebben

dan iets voorbereid. In de Stille Week

wordt op Witte Donderdag, 21 april, de

seidermaaltijd gevierd.

Margriet Telgenhof

40 dagen tijd: sobere maaltijden

De 40 dagen tijd is van oudsher een tijd

van inkeer, bezinning en gebed. Veel

christenen gebruiken deze tijd om op een

bepaalde manier te vasten of sober te

leven. In de 40 dagen tijd wil de diaconie

van de Bergkerk u weer de gelegenheid

geven om twee maal gezamenlijk een

broodmaaltijd met elkaar te vieren van

18.00-19.30 uur. Op 29 maart met de

catechisanten of op 13 april. U brengt zelf

brood en fruit mee, wij zorgen voor melk

en karnemelk.

Voor, tijdens en na de maaltijd zal gebeden

worden. Tijdens de maaltijd is er ruimte

om met elkaar van gedachten te wisselen.

Het geld dat u uitspaart wordt verzameld

en gedoneerd aan Kerk in Actie. We laten

ons inspireren door het thema van Kerk in

Actie: ‘Ik zie je’. Iedereen wil graag gezien

worden. Toch is het niet vanzelfsprekend

dat wij oog hebben voor de mensen om

GRAND CAFÉ

God als beeld en verbeelding: over het

verstaan van het beeldverbod vanuit het

Joods mystieke gedachtegoed

Fonteinkerk

Vrijdag 4 maart, 20.00-22.00 uur

Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en

leraar Joodse mystiek

De verbeelding als een menselijke

potentie is een belangrijk instrument in

de communicatie tussen mensen. De

beelden die wij maken stellen ons in staat

om wat wij moeilijk zichtbaar kunnen

maken toch vorm te geven en er met

elkaar over te praten. Maar een beeld is

nooit de werkelijkheid zelf. Daarin schuilt

de diepere achtergrond en betekenis

van het beeldverbod in zowel Jodendom,

Christendom en Islam. Zouden ook

Spel en Spul 2011

U kent ons nog niet, maar de organisatie voor Spel en Spul 2011 is al in volle

gang. We worden binnenkort offi cieel geïnstalleerd en vragen u alvast de 14e

mei in uw agenda te noteren! Om te komen snuffelen, om misschien deel te

nemen aan een workshop of om spanning te snuiven in de veilingzaal. En niet te

vergeten om ons te helpen deze voor ons eerste S+S tot een succes te maken,

succesvol door een mooie opbrengst - waarover later meer nieuws - maar zeker

ook door mooie ontmoetingen.

Hoe de dag er precies uit zal gaan zien, willen we nog een beetje spannend

houden. Een aantal elementen zullen zeker terugkomen, want wat goed is

moeten we bewaren. Het is echter ook een mooi moment om hier en daar wat

te vernieuwen, met de tijd mee te gaan. Dus bij deze ook vast een oproep aan

jongeren om mee te doen, mee te denken zodat Spel en Spul voor jong en oud

interessant wordt!

Een medewerkersavond is gepland voor de 13e april. Alle ‘oude’ vrijwilligers

gaan wij benaderen en hopen daarnaast dat meer mensen willen aansluiten!

Er is veel te doen op deze dag en de dagen daarvoor (wo 11 en do 12 gaan we

innemen en sorteren). Bovendien zijn het gezellige dagen waarop we elkaar

wellicht op een heel nieuwe manier leren kennen.

Voor info, opgeven als vrijwilliger, aanleveren/melden van spullen voor de

veiling/rommelmarkt: José (tel 033 4623081) of Marleen (tel. 033 465392).

Clarisse van Gorkom, Geert Scholte, Marleen Vas Visser en José Kruythoff

ons heen. Zien we de verslaafde, de

alleenstaande moeder of het kind met

hiv/aids echt staan? Als we mensen om

ons heen zien, is ontmoeting mogelijk en

kunnen we elkaar leren kennen. Daarmee

VORMING & TOERUSTING

Berg- en Fonteinkerk

onze geloofsvoorstellingen, onze vaste

overtuigingen of ideeën en opvattingen

over God, de wereld en de mensen om

ons heen niet evenzeer onder de kritiek

vallen van het tweede gebod? En hoe

kan de verbeelding van het onnoembare,

het spirituele in de kunst, ons helpen

onze wereld, elkaar en onszelf beter te

verstaan?

Contactpersoon: Wilma Hornsveld, wilma.

hornsveld@hccnet.nl, tel (033) 4650861

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN

Fonteinkerk

Zaterdag 5 maart, 10.00-16.00 uur

Lia van Berkel

Symbolisch bloemschikken biedt de

mogelijkheid om in de liturgie aandacht te

geven

groeit onze bewogenheid voor elkaar. Zien

is ontmoeten. ‘Ik zie je’.

Voor meer informatie: Annemarie

van den Biezenbos, tel. (033) 4723238,

J.Biezenbos@kpnplanet.nl

aan bloemen, planten bomen en andere

elementen uit de schepping. Thema is

deze keer: 40 dagen tijd en Pasen. Het

eerste deel van de dag is uitleg en het

tweede deel zelf aan de slag gaan.

Opgave is verplicht en kan bij: Wilma

Hornsveld, wilma.hornsveld@hccnet.nl, tel

(033) 4650861.

DE KRUISIGING VAN JEZUS

VERBEELD IN KLASSIEKE EN

MODERNE KUNSTWERKEN

Fonteinkerk

Donderdag 24 maart, 20.00-22.00 uur

Geertje de Vries

De verhalen rond de kruisdood van Jezus

hebben kunstenaars van alle tijden

geïnspireerd. De manier waarop de

scènes rond de kruisiging zijn verbeeld,

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 17


kunnen ons veel leren over de visie op

Christus in de tijd waarin ze zijn gemaakt.

Ook kunnen we ontroerd raken door de

eerbied waarmee ze gemaakt zijn, of

misschien ook geschokt door de rauwe

lichamelijkheid ervan. Geertje de Vries

schreef in 2008 een proefschrift over

de betekenis van kunstwerken voor

geloofscommunicatie. Ze is docent aan

de theologieopleidingen van Hogeschool

Inholland te Amstelveen.

Contactpersoon: Wilma Hornsveld, wilma.

hornsveld@hccnet.nl, tel. (033) 4650861

DANSEN IN DE 40 DAGEN TIJD

Fonteinkerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Fonteinkerk

Donderdagen 31 maart, 7 en 14 april,

19.45-21.00 uur

Wilna Westerlaken

De 40 dagen tijd is een periode van

inkeer en bezinning, een periode van

vasten en loslaten wat niet meer bij

je hoort. Meditatieve dansen (sacrale

dansen) kunnen daarbij een hulpmiddel

zijn. Sacrale dansen zijn eenvoudige

dansen vol symboliek op klassieke,

religieuze en volksmuziek. In een cyclus

van drie avonden zullen we al dansend

contact maken met een symbool voor

inkeer en vernieuwing, voor dood en

wedergeboorte: het labyrint. Vanaf de

Middeleeuwen werden er labyrinten op

kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 predikant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18, 3833 CJ Leusden,

tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl (tel. spreekuur dinsdag t/m vrijdag 8.30-9.00 uur)

scriba: M. Ruiter, Dorresteinseweg 98, 3817 GD, scriba.fonteinkerk@gmail.com

wijkdiaconie: Rekeningnr. 457674733 internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Bij de diensten

Zondag 6 maart is drs. Jan Greven

uit Blaricum onze voorganger. In de

kindernevendienst is het verhaal van

de twee huizen aan de orde: het huis

dat op zand, en het huis dat op de rots

werd gebouwd (Matteüs 7:15-27). Wie

de woorden van Jezus hoort, kan ze niet

vrijblijvend zomaar weer terzijde leggen.

Wie ernaar handelt, wordt een mens uit

één stuk.

Zondag 13 maart is de eerste zondag in de

veertigdagentijd. We lezen het klassieke

verhaal voor deze zondag: het verhaal

van de verzoeking in de woestijn (Matt.

4:1-11). Omdat Jezus in het verbale duel

met de duivel telkens kiest voor het woord

van God, lezen we ook de Tien Woorden

(Exodus 20). Samen met de cantorij zingen

we een paar prachtige liederen. En we

komen samen rondom de Tafel van de

Heer.

Zondag 20 maart gaat ds. P.M. Walet-Kooij

bij ons voor. In de kindernevendienst gaat

het over de verschijning van Mozes en

Elia aan Jezus op de berg (Matt. 17:1-9).

Petrus zou het liefst in deze hemelse

sferen blijven...

Zondag 27 maart komen we samen voor

een kinderhoofddienst, een viering met en

18 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

voor de kinderen. Waarschijnlijk staat het

verhaal van de vrouw bij de bron centraal

(Johannes 4), maar dat is nog niet

helemaal zeker. Kom en laat je verrassen!

Viering ‘Klein Avondmaal’

Vrijdag 8 april is er weer een

avondmaalsviering voor gemeenteleden

die niet meer bij onze gewone

kerkdiensten aanwezig kunnen zijn. De

viering vindt plaats in de kloostergang van

onze kerk, en begint om 15.30 uur. Wilt

u deze viering bijwonen, en wilt u graag

opgehaald en weer thuisgebracht worden,

geef u dan op bij ouderling Jan Bakhuizen

(tel. 462 23 78) of bij mij (tel. 432 43 51).

Met een hartelijke groet,

Wim Verschoor

Uit de kerkenraad

Op 20 januari heeft de kerkenraad

vergaderd en zijn ondermeer de volgende

onderwerpen besproken:

Commissie kerkennacht: Zoals al

eerder in andere steden wordt er dit

jaar ook in Amersfoort een kerkennacht

georganiseerd. Onze wijkgemeente wil

hier graag een bijdrage aan leveren.

Daarom is Margriet Drent afgevaardigd

muren of vloeren in kerken aangebracht.

De bedoeling was dat de kerkganger

met de ogen de weg door het labyrint

‘doorliep’, om zo tot rust en afstemming

te komen. Of het werd, zoals in de

kathedraal van Chartres, gebruikt als

een symbolische pelgrimstocht naar

Jeruzalem. Wilna Westerlaken is docente

sacrale dans, opgeleid aan de Vlaamse

School voor Sacrale Dans. Voor meer

informatie over Wilna en over sacrale

dans: www.sacraledans.nl

Contactpersoon: Annemarie van

den Biezenbos, tel. (033) 4723238 of

J.Biezenbos@kpnplanet.nl

naar de informatiebijeenkomst op

deze zelfde avond. Er wordt een kleine

commissie gevormd die dit onderwerp

gaat voorbereiden. Hierin nemen Roeleke

de Witte, Margriet Drent en Marnix Ruiter

plaats.

Kerstspel: Op verzoek van de

kindernevendienst (en de beraadsgroep

eredienst) wordt het kerstspel

geëvalueerd. De reacties zijn lovend.

Met name de inhoud en de symboliek

worden erg gewaardeerd. Voor volgend

jaar wordt de suggestie gedaan meer

met het traditionele kerstverhaal te doen.

Juist ook omdat in deze dienst veel gasten

komen bij wie je er niet vanuit kunt gaan

dat het kerstverhaal bekend is.

Beraadsgroep diaconie: Deze vergadering

stond de beraadsgroep diaconie centraal.

De zaken lopen over het algemeen goed

in de beraadsgroep. De onderlinge

sfeer is goed. Eén van de zaken waar de

beraadsgroep zich de komende tijd op

wil richten is het jeugddiaconaat. Hier

moet nog veel werk verzet worden. Er

wordt gedacht aan een combinatie met

jeugdpastoraat, projectmatig werken, een

koppeling aan de maatschappelijke stage

en de jeugd een diaconale taak geven in

de dienst. Eigenlijk zou het welkom zijn


als iemand zich expliciet op deze taak

kon richten. Daarnaast is er aandacht

gevraagd voor het begrip duurzaamheid/

fairtrade in onze gemeente. Deze

onderwerpen hebben al onze aandacht,

maar het kan nog altijd beter.

Communicatiecommissie: De website

van de Fonteinkerk gaat over op de

huisstijl van de Protestante Gemeente

Amersfoort. Aan de beraadsgroepen

en het moderamen de schone taak om

na te gaan of alle teksten actueel zijn.

De commissie gaat ook verder met het

communicatieplan. Omdat de taken van

de commissie deels structureel zijn, is

ook hier weer een plek ontstaan in onze

gemeente waar iemand haar of zijn

creativiteit in kwijt kan.

Muziek en ontmoeting: De concerten

trekken steeds meer bezoekers. En het is

helemaal mooi dat dit steeds meer gasten

uit de wijk zijn. Gert-Jan Geerse doet een

voorstel om ensembles of kamerkoren te

benaderen om een muziek & ontmoeting

te gebruiken als try-out voor een concert.

De opbrengst van de collecte kan dan

gedeeld worden tussen de wijkkas (om de

kosten te dekken) en de uitvoerenden. Dit

concept hopen we de komende tijd verder

uit te werken.

Namens de kerkenraad,

Marnix Ruiter, scriba

Wijkleden stellen zich voor

Metske en ik hebben elkaar

ontmoet in de Beatrixkerk in

Ede. Iedere maand was er

na de kerkdienst op zondag

de zogenaamde 18+ kring;

een soort catechisatie

voor jongeren boven de

18 jaar. Deze kring werd

geleid door dominee

Klaas Santing (de vader

van Metske). Tijdens de

bijeenkomsten leerden

Metske en ik elkaar

steeds beter kennen. In

juni 2007 heb ik de stoute

schoenen aangetrokken

en heb ik Metske mee uit eten

gevraagd. Sinds dat afspraakje zijn we

een stelletje.

Begin 2008 hebben we besloten om te

gaan samenwonen in Amersfoort. Al snel

vonden we in de buurt van de Eemhaven

een leuk appartement. Bij een nieuwe

woonplaats hoort ook een nieuwe

Nieuwe website

Sinds medio januari hebben we een nieuwe website als Fonteinkerk: www.

fonteinkerk-amersfoort.nl (de oude sitenaam: www.fonteinkerkamersfoort.nl

wordt naar deze nieuwe site doorgelinkt). Er is voor deze nieuwe website gekozen,

omdat hij beter past qua lay-out en opmaak bij de Protestantse Gemeente

Amersfoort (PGA)

Ook hebben we sinds januari maar liefst twee nieuwe webmasters: Peter Nuiten

en Jan Alexander Knol. Zij vanaf heden te bereiken op het nieuwe emailadres:

webmaster@fonteinkerk-amersfoort.nl Peter en Jan Alexander hebben onderling

werkafspraken gemaakt over wie doet wat. Met een mailtje aan dit nieuwe

mailadres bereik je hen beiden.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen er op te attenderen

wanneer je een aankondiging (er komen steeds mooiere fl yers!) of verslagje of

foto’s, of noem maar op van een activiteit van de Fonteinkerk maakt, dit behalve

voor bijv. de Infontein ook altijd naar de webmasters te sturen.

Margriet Drent willen wij van harte bedanken voor al het werk verzet voor het

destijds opzetten en beheren van de oude website. Bovendien heeft zij samen

met Marco Stronkhorst gezorgd voor het overzetten van de oude naar de nieuwe

website! Marco en Margriet, van harte bedankt ook voor al deze werkzaamheden!

Van harte nodigen we iedereen uit om regelmatig onze nieuwe website te

bezoeken voor informatie en als je wat mist aan informatie laat het Jan Alexander

en Peter weten!

kerkgemeente. Om een passende

gemeente te vinden, zijn we eerst gaan

‘shoppen’ bij verschillende kerken,

waaronder de Sint-Joriskerk, de Bergkerk

en de Fonteinkerk. Met de Fonteinkerk

hadden we eigenlijk gelijk een klik.

Bij binnenkomst werden we hartelijk

ontvangen en de kerkdienst, de sfeer

en de mensen deden ons denken aan

de Beatrixkerk in Ede. Dat voelde dus

vertrouwd. Na die eerste kerkdienst bij de

Fonteinkerk wisten we het dan ook: hier

gaan we kerken.

Inmiddels kerken we al ruim twee jaar

bij de Fonteinkerk en nog altijd met veel

plezier. Wat ons vooral aanspreekt, is

de ontspannen eigentijdse sfeer tijdens

en na de kerkdiensten en de open visie

waarmee deze gemeente de wereld om

haar heen benadert. Gericht op het hier en

nu en met respect voor andere culturen,

geloven en overtuigingen. Binnen de

Fonteinkerk hebben wij nagedacht over

manieren om jongeren betrokken te

houden bij de kerk. De Fonteinkerk kan

trots zijn op de TOZ (Tieners Op Zondag),

een actieve club voor tieners tussen de

12 en 17 jaar. Voor jongeren ouder dan

17 jaar bestaat er echter nog geen

vaste ontmoetingsplek. Samen met

Erik Renkema hebben wij daarom

een activiteit georganiseerd voor

deze moeilijk bereikbare groep.

Helaas was de opkomst bij deze

eerste activiteit gering, maar wij

hopen hier in de toekomst nog een

belangrijke rol in te kunnen spelen.

Jurian Meijering & Metske

Santing

Vrouwen in Beweging

Donderdag 3 maart komt mevr.

Kwast uit Leusden vertellen van haar

wandeltocht over de laatste 115 km

van de pelgrimsweg naar Santiago de

Compostela. Zij deed dit samen met mevr.

Boon. Hiermee steunde zij het Fistula

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 19


Hospitaal in Ethiopie. Plaats: Fonteinkerk.

Aanvang: 10.00 uur. Nieuwe leden zijn van

harte welkom.

Passage, Afd. Berg/Leusderkw.

Woensdag 16 maart vergadering in het

Nieuwe Kerkehuis, ingang Daltonstraat.

Aanvang 10 uur. Dhr. W. Kroon uit

Apeldoorn neemt ons mee op reis naar

Rusland. We vertrekken van het tsaar

Petershuis in Zaandam en komen via

verschillende bijzonderheden in Moskou

aan.

Het wordt vast een fantastische avond.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom,

ook nieuwe leden.

Dienstenrooster

Wilt u hier ook met uw rooster- of agendainformatie

staan de komende maand?

Mail dan even de informatie naar Luuk.

Goumare@Scarlet.NL

Oud papier

4 en 5 maart.

Kinderoppasdienst

6 mrt.: Marnix Wessels en Corien van

Houte, Gert-Jan en Annemieke

13 mrt.: Luuk Nuiten en Brecht Houtman,

Hester en Marjolein

20 mrt.: Lonneke Speerstra en Stijn

Stronkhorst, Annelies Meijnhart

27 mrt.: Willemijn Stronkhorst en Roos

Huffenreuter, Erik en Margriet

Kindernevendienst

6 mrt.: Roelof Oudeman en Corrie de Jong

13 mrt.: Irma Kors en Ingeborg Noord

20 mrt.: Lotte Mulderen Hetty van Raai

27 mrt.: Roelof Oudeman en Marga

Veldhuizen

Kinderoppas

6 mrt.: Dionne Speerstra en Marein Knol

met Hester en Marjolein

OECUMENISCH

Centrumviering

kerk: Westsingel 30 predikant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18,

3833 CJ Leusden, tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl

Komende viering

Zondag 6 maart is er weer een

Centrumviering. In deze viering hopen we

Veerle te dopen, dochter van Rik en Fleur

Vroege-Crijns, en zusje van Elna en Mare.

Dat wordt een feestelijke gebeurtenis.

We lezen daarbij enkele fragmenten uit

het boek Prediker. Misschien lijkt dat

ongepast: is Prediker niet veruit het meest

pessimistische bijbelboek? Maar is de

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

De Bron

Prediker wel de zwaarmoedige mopperaar

waarvoor wij hem vaak aanzien? Stef

Bos baseerde zijn lied ‘Alles is lucht’ op

dit boek, en zingt dan verrassend mooie

en hoopvolle dingen: ‘Kijk naar de zon,

en klim langs de stralen naar de hemel

omhoog…’ Hij roept ons op om van

het leven te genieten. Kan een echte

pessimist dat zeggen?

Genieten mogen we ook in deze viering:

13 mrt.: Lonneke Speerstra en Willemijn

Stronkhorst met Annelies Meijnhart

20 mrt.: Eline Wessels en amel Nuiten met

Erik en Margriet

27 mrt.: Iris en Corneel van Asten met

Annemieke en Roelof

Bandrecorder

6 mrt.: Dhr en mevr. Griede, tel. 4631658

13 mrt.: Dhr W. Oldhoff, tel. 4615706

20 mrt.: Dhr. L. Goumare, tel. 4631372

27 mrt.: Dhr. K. van Walderveen, tel.

4637359

Beamteam

6 mrt.: Robert Speerstra

13 mrt.: Marco Stronkhorst

20 mrt.: Jaap Bonstra

27 mrt.: Luuk Goumare

Kopij

Inleveren wijknieuws Drieluik voor 17

maart bij Luuk.Goumare@Scarlet.NL

van het orgel- en pianospel van Hein Hof,

en van de stem van Paula Bär.

Na de viering kunnen we elkaar

ontmoeten tijdens de feestelijke

Centrumlunch. Kom allemaal en neem iets

lekkers mee!

Tot ziens op 6 maart in de Johanneskerk,

om 12.00 uur!

Met hartelijke groet,

Wim Verschoor

kerken: De Open Hof, Vogelplein 1, tel. 4728167 en Opstandingskerk, Euterpeplein 1, tel. 4720290 koster: Th. Leijen, tel. 4808187

predikant: ds. R.G .van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel. 4755158, rgvanderzwan@planet.nl en ds. B. Borger (parttime), Van Randwijcklaan 181,

3815 MS, tel. 4799080, b2.borger@planet.nl

seniorenpastoraat: mevr. Leni van der Zwaag, tel. 4562727 scriba’s: J.M. Garritsen, Rogaarplein 7, 3815 MD, tel. 4725071, scriba@debronamersfoort.nl

en J.J.J. Merkens, Soeverein 72, 3817 HV, tel. 4620446, scriba@debronamersfoort.nl

wijkkas: Bankrekening ING 5040729 ten name van De Bron; 1 e penningmeester Cor van Heiningen, tel. 4750121 en 2 e penningmeester Roland Fennema

autodienst: G. Doornekamp (Opstandingskerk), tel. 4720729 en H.J. Verbaan (De Open Hof), tel. 4723682

kopij wijkberichten: Hans van Kalsbeek, tel. 4723707, romeo14@xs4all.nl

Bij de erediensten

Zondag 6 maart

20 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

De jaarlijkse kerk-en-schooldienst met de

pc basisschool De Windroos. Het thema

is ‘Geluk’. Iedereen bedenkt wel iets bij

dat woord. Maar wat is eigenlijk geluk?


Kun je het vastpakken? Wat voel je erbij?

Hoe kom je er aan? Ook luisteren we naar

wat Jezus over geluk heeft gezegd. Een

dienst met een eigen karakter, waarin we

ook veel mensen verwelkomen die anders

(bijna) niet in een kerk komen. Geen reden

voor u om deze zondag thuis te blijven,

zo hoop ik. Juist vandaag kunnen we ook

laten zien een gastvrije, open gemeente

te zijn, betrokken op wat er om ons heen

gebeurt. De verbondenheid met de school

hoort daar bij.

Woensdag 9 maart: Biddag voor gewas

en arbeid. In veel kerken verschoven naar

de zondag van de arbeid (rond 1 mei) of

helemaal afgeschaft. Maar het is geen

achterhaalde zaak om juist midden in de

werkweek arbeid en geloof met elkaar te

verbinden. Daarom houden we deze dag

in ere met een kerkdienst om 19.30 uur.

We sluiten aan bij het landelijk thema:

‘Crisis: kans op verandering?’ Het is toch

al een dag van bezinning, vandaag begint

de 40-dagentijd. De lezingen zijn Prediker

2:20-26, Psalm 145 en Matteüs 6:19-23.

40-dagentijd

Op weg naar Pasen lezen we over de

weg die Jezus gaat naar Jeruzalem

en over de mensen die Hij op die weg

ontmoet. We zingen het bekende lied

over de beelden van hoop die we op die

weg mogen zien. Deze 40 dagentijd is ook

anders dan anders. Elke zondag wordt

voorbereid door een groepje mensen uit

de gemeente. Die voorbereiding bestaat

uit twee onderdelen. De eerste stap is

om het bijbelgedeelte van die zondag met

elkaar te lezen en te bespreken, aan de

hand van een paar gesprekspunten die

ds. Borger en ds. Van der Zwan hebben

aangereikt. De tweede stap is om vanuit

dat gesprek te komen tot een verbeelding

bij die lezing. Die verbeeldingen zijn te

zien op de verschillende zondagen en

vormen een onderdeel van de dienst. De

groep die de verbeelding maakt doet ook

mee in de uitvoering van de dienst.

Zondag 13 maart

We lezen Matteüs 4:1-11, over de

verzoeking in de woestijn. De verbeelding

in deze dienst is gemaakt door de

ouderlingen.

Zondag 20 maart

Op de tweede zondag van de 40-dagentijd

lezen we uit Matteüs 17:1-9, over de

verheerlijking op de berg. De diakenen

hebben dat gedeelte gelezen en er een

verbeelding bij gemaakt.

Zondag 27 maart

Thema voor deze zondag is ‘Bij de

bron’, de lezing is Johannes 4:5-26.

De verbeelding is gemaakt door de

12+-groep.

Volgende zondagen

Voor de volledigheid geven we ook alvast

de overige zondagen weer.

Zondag 3 april. De lezing is Johannes 9:1-

3 en 26-39. De vrouwengroepen uit onze

gemeente maken hierbij de verbeelding.

Zondag 10 april lezen we Johannes

11:1-4 en 27- 66. De ZWO-groep zal de

verbeelding maken.

Zondag 17 april is het Palmpasen. De

lezing is uit Matteüs 26:1-27 en 66, waarbij

de kindernevendienst een verbeelding

maakt.

Ten slotte komen we dan aan bij Pasen,

zondag 24 april. Ook op die zondag willen

we bij het paasevangelie graag een

verbeelding zien. Als u daaraan mee wilt

doen, meldt u dan aan bij ds. Borger of ds.

Van der Zwan.

In memoriam

Izaak de Snaijer

6 juni 1926 - 23 januari 2011

Hij was al geruime tijd ziek en onderging

menig behandeling. Maar, zo vertelde

hij me vaak, de mensen zeiden altijd

tegen hem: ‘Meneer de Snaijer, u hebt

nog zo’n levenswil.’ En dat beaamde hij

dan ook. Nu was toch het einde van zijn

leven daar, ruim anderhalf jaar nadat

zijn vrouw overleden is. Sjaak de Snaijer

heeft een veelbewogen leven gehad,

waarin moeilijkheden hem bepaald niet

bespaard bleven en hij het voor zichzelf

en voor anderen ook wel eens moeilijk

kon maken. Als heel jong kind kwam

hij bij pleegouders te wonen. Dat heeft

een blijvend stempel gezet. Hij zocht er

steeds naar om gekend te worden en

dat betekende ook aandacht krijgen en

bezoek ontvangen. Velen hebben die

aandacht en zorg ook gegeven, al kon hij

dat zelf niet altijd zo zien. Hij had ook een

‘zachte kant’, met humor, mensenkennis

en relativeringsvermogen. Sinds 1989

woonde het echtpaar De Snaijer in

Amersfoort, eerst in de Aristotelesstraat,

de laatste jaren in De Koperhorst. Al die

jaren waren zij lid van onze wijkgemeente,

de heer De Snaijer heeft die ook nog

als ouderling gediend. Het geloof was

voor hem belangrijk en gaf hem groot

vertrouwen. Geloven deed hij niet op

gezag omdat het zo hoort, maar uit

ondervinding en innerlijke overtuiging.

In de nacht voor zijn heengaan lazen we

met hem uit Psalm 139, over God die ons

ten diepste kent, vertrouwd is met al onze

wegen waarop wij stervelingen gaan en

ons ten slotte aan het licht brengt. Van dat

geloofsvertrouwen getuigde hij en zong hij

graag. In dat vertrouwen heeft de uitvaart

op donderdag 27 januari plaats gehad met

een herdenkingsdienst in De Open Hof en

de begrafenis op Rusthof. We wensen zijn

kinderen en kleinkinderen Geestkracht toe

om hun wegen verder te gaan. (RZ)

In memoriam

Gerarda Gijsbertha van Surksum-

Smit

7 december 1910 - 28 januari 2011

Op vrijdag 28 januari is mevrouw Van

Surksum in de late avond in haar

appartement in Nijenstede op 100-jarige

leeftijd overleden. Na haar verjaardag

die zij vierde met haar dochter, zoon en

schoondochter en een paar bekenden

ging haar gezondheid snel achteruit.

Zij ontving nog graag haar kinderen op

bezoek. Tot het einde van haar leven is

zij helder geweest, ze had zoals ze in het

verleden vertelde de regie in handen

en tot het einde van haar leven was dat

nog steeds zo. Ze was een bijzonder

goede en zorgzame moeder voor haar

kinderen. Haar dochter en zoon die niet

in Amersfoort wonen kwamen om en om

’s zondags op bezoek. Na het overlijden

van haar man in 1998, heeft ze ongeveer

10 à 11 jaar in Nijenstede gewoond. Op

zaterdag 5 februari heeft in de aula van

begraafplaats Rustoord in Nijmegen

de gedachtenisdienst plaatsgevonden,

waarna zij bijgezet is in het familiegraf.

In de dienst werd gelezen, gezongen en

overdacht door ds. L. van Nieuwpoort,

met wie zij een goed contact had, haar

lievelingsspalm, Psalm 121: ‘Wie God

bewaart, is wel bewaard’. Na afl oop van

de plechtigheid heeft haar dochter Carla

iedereen bedankt voor de aanwezigheid.

Heel in het bijzonder werd Nijenstede

bedankt voor de jarenlange goede

verzorging.

P.G. Poort

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 21


Oecumenische maaltijd in de

veertigdagentijd

Een oecumenische activiteit wordt

weer opgepakt. De Opstandingskerk

met de Heilige Geestparochie en De

Brug hebben dit vele jaren gedaan:

een oecumenische maaltijd in de

veertigdagentijd. Een sobere, doch

voedzame maaltijd. En de maaltijd is

bij uitstek ook een gelegenheid voor

ontmoeting en gesprek. Voorts wordt

een project in Moldavië onder de

aandacht gebracht, waar zowel de R.K.

Kerk als de PKN steun aan verleent.

Deze maaltijd is op woensdag 16 maart,

van 18.00-20.00 uur. Graag opgave vooraf

bij een van de predikanten of bij mw.

Wulfers (tel. 4726137); ook ligt er een

opgavelijst in de kerk.

Geboren: Daan Pabon

‘Ons derde kindje / zo klein en teer. /

Het blijft een wonder, / telkens weer.’ Zo

berichtten Richard en Henriëtte, Thijs en

Luuk Pabon, Tonnekreek 4, heel gelukkig

de geboorte van hun zoon en broertje

Daan. We feliciteren hen van harte, met

de wens dat verwondering en geluk altijd

bij zijn leven zullen horen.

Gedoopt: Linde Henrieke Jelena van

Rooijen

Op zondag 13 februari 2011 werd Linde

gedoopt. Dit kind van mensen is ook kind

van God. Ze draagt het teken dat haar

leven door God gekend is en aan het licht

wordt gebracht. Haar ouders Marc en

Esther wensen we creativiteit en plezier

bij de opvoeding. De gemeente bidt dat de

kleinen in haar midden ook in geloof, hoop

en liefde zullen groeien.

Vrouwengroep Rondom het Woord

Op dinsdag 15 maart gaan we een

bijbelstudie bespreken over Handelingen

2 vers 14 t/m 42. Deze studie staat in het

maart nummer van In Gesprek van vorig

jaar. Met een groet en tot dan.

T. de Vries

Uit de wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad vergaderde op 10

februari over de volgende onderwerpen:

1. Voor een goede aansturing van de

adviseurs van de verbouwingsplannen

van De Open Hof is en bouwcommissie

samengesteld. Ook is er een

klankbordgroep vanuit de gemeente

en de kerkenraad gevormd die op

een aantal momenten zal worden

gevraagd mee te denken over de

verbouwingsplannen.

2. Een gedeelte van de fi nanciële

administratie gaat van het Kerkelijk

Bureau naar de wijkgemeente. In onze

wijk zullen dhr. Van den Broek en dhr.

Van Heiningen deze administratie

verzorgen.

3. De website van De Bron zal worden

onderhouden door dhr. Jonker.

De Bron / De Hoeksteen

Vesper

Zondag 13 maart: in de serie Levenskunst

in zevenvoud draait het vandaag om de

hoop. Mw.ds. M. v.d. Pol is de voorganger.

De cantorij o.l.v. mw. Ingrid Petten zal voor

en met ons zingen. Ook wordt er weer

mooie muziek gemaakt. Welkom dus in De

Hoeksteen, om 17.00 uur.

Kringen (die starten ) in maart

* Filmavond op vrijdag 4 maart om 19.30

22 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

uur in de Opstandingskerk o.l.v. ds. B.

Borger. Zie kringnummer 9b

* Kuieren op zaterdag 5 maart o.l.v. mw.

Ineke van Oosten. Zie kring 35.

* Wandelen op zaterdag 12 maart o.l.v.

echtpaar Van Verseveld. Zie kring 36.

* Seideravond op donderdag 24 maart

in De Open Hof o.l.v. mw. Marjan van

Rooyen en mw. Nechamah Mayer

* Wandelen op zaterdag 26 maart o.l.v.

dhr. Berend de Jonge. Zie kring 37.

4. De Actie Kerkbalans

is goed verlopen. We

danken alle vrijwilligers die

geholpen hebben om deze

jaarlijkse actie tot een succes

te maken.

5. In de kerkenraad werd veel

waardering uitgesproken over

de manier waarop we op 29 en 30

januari afscheid genomen hebben van

de Opstandingskerk.

6. De samenwerking met De Hoeksteen

werd besproken. Een opsomming werd

gegeven wat er gezamenlijk gedaan

wordt. Er is een intensief contact

tussen de wijkpredikanten. We willen

samen dingen doen die tot een beter

resultaat leiden. Wat niet samen tot

een beter resultaat leidt zal worden

gestopt. Er zal twee keer per jaar

overleg zijn met de voorzitters van

de kerkenraden en de voorgangers

waaruit voorstellen van of voor de

kerkenraden worden besproken.

7. We hebben afscheid genomen van

Ina Prinsen als diaken en bedanken

haar voor het vele werk dat zij voor de

diaconie in onze wijkgemeente heeft

gedaan.

Joa Merkens

Verantwoording giften

Via ouderling mw. Wulfers ontving

ik nogmaals € 50 van A, een gift uit

dankbaarheid voor een ‘kroonverjaardag’.

De gift is voor de wijkkas. Hartelijk dank!

(RZ)

Passage avond

Donderdag 17 maart spreekt mw. Le

Blanc spreekt over ‘Tuinkunst van de

middeleeuwen tot nu toe’. De spreekster

is conservator van het museum in Wijk

bij Duurstede en belooft ons een mooie

avond. Gasten en belangstellenden zijn

van harte welkom. De avond is in de Open

Hof. Aanvang om 1945 uur.

Nel van Heiningen


De Hoeksteen

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 coördinator beheer: W. Lamme, tel. 4751168

predikant: ds. J. Woltinge, Klarissenstraat 37, 3813 CH, tel. 4752141, predikant.woltinge@hoeksteenamersfoort.nl

scriba: G.J. Buijs, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel. 4563321, scriba_hoeksteen@hoeksteenopenhof.nl

penningmeester: W. Kraan, Van Obdamstraat 34, 3814 TD, banknr. 55.32.17.135

Vieren in maart

Zondag 6 maart: We gaan de smaak van

het leven proeven. De jongeren van 12

plus en 15 plus en hun leiding zijn volop

bezig met de voorbereiding van deze

dienst. Een jongerendienst, bestemd voor

jong tot oud. Uit de bijbel lezen we Exodus

15 vers 22-27: het water smaakt bitter in

de woestijn.

Zondag 13 maart: De eerste zondag

in de veertigdagentijd. We volgen het

project van Kind op Zondag rond het

thema: ontmoeting. Elke zondag staat

een ontmoeting met Jezus centraal. Een

poster laat een landschap zien waarop

we elke week een afbeelding plaatsen

van zo’n ontmoeting. Aan het begin van

zijn optreden wordt Jezus de woestijn in

geleid en daar op de proef gesteld, getest.

Zie Matteus 4 vers 1-11. In deze zes

weken voor Pasen geven we elke zondag

ook aandacht aan het werelddiaconaat en

Kerk in Actie.

Vesper om vijf uur in De Hoeksteen: zie

het gezamenlijke bericht van De Bron/De

Hoeksteen.

Zondag 20 maart: De tweede zondag in de

veertigdagentijd. We horen het verhaal

van Jezus en zijn verheerlijking op de berg

en de ontmoeting met Mozes en Elia. Zie

Matteus 17 vers 1-9. Voorganger is ds. R.

van der Zwan.

Zondag 27 maart: de derde zondag in

de veertigdagentijd. In de serie God en

gebod staan we nu stil bij het woord: geen

vals getuigenis spreken tegen je naaste.

Ons gemeentelid, ds. R. Buijs-Ballast gaat

voor. Het koor Sjofar zal voor en met ons

zingen.

Van beleid naar identiteit

Wat voor gemeente zijn we, wat

typeert ons? Met deze vragen houdt

de kerkenraad zich de komende

periode bezig. De Hoeksteen bestaat

dit jaar 40 jaar, daar gaan we aandacht

aan besteden. Maar we willen ook

graag dat er over 40 jaar weer een

Hoeksteen-jubileum kan zijn. Dat is niet

vanzelfsprekend. In het dorp waar wij

voorheen woonden, Strijen, was het

grootste deel van de gemeenteleden

in dezelfde kerk gedoopt als waar ze

begraven zouden worden. Net als hun

ouders. Zo niet in De Hoeksteen. Wij zijn

zelf, als vele van onze leeftijdsgenoten,

import. En velen trekken na verloop van

tijd met werk of studie weer verder. Dat

maakt de vraag actueel: hoe blijven we

een levendige, aantrekkelijke gemeente

voor nieuwkomers? Onder andere doordat

we goed weten wie we zijn en waarom

we ons hier thuis voelen. En doordat we

weten welke steken we laten vallen en

wat we anders of beter kunnen doen.

Dus wie zijn we? Als we, met behulp

van het Hoekboek, naar onszelf kijken,

komen we op woorden als ‘veelzijdig,

veelkleurig, een mooie leeftijdmix (ca.

26% van baby tot studerend, 52% in de

leeftijdsfase van werk en 22% postactief),

actief, warm, betrokken, energiek,

eigentijds’. En als we woorden geven aan

onze geloofsuiting komen we op’: ‘We

delen wat ons beweegt’. De komende

tijd gaan we hiermee verder; met het

‘wie zijn we’ en ook met de vraag hoe

we dit communiceren, want hoe weet

de rest van Amersfoort-Noord dat er een

Hoeksteen is?

Andere agendapunten waren de musical,

de installatie van het welkomstteam, het

besluit tot onderhoud en vervanging van

de lamellen voor de ramen in de kerkzaal

en de installatie van screens aan de

buitenzijde van de bovenramen. En een

eerste opzet voor de Kerkennacht. Deze is

enkele jaren geleden in een paar steden

begonnen, dit jaar doet ook Amersfoort

mee. Als Hoeksteen doen we graag mee,

onder de werktitel ‘Een creatieve God’.

Noteer alvast: 25 juni Kerkennacht en 30

september de musical.

Namens de kerkenraad,

Boudewijn Hogeboom

Soos 55 +

Woensdagmiddag 9 maart komen we

om 14.00 uur samen in De Hoeksteen.

Mevrouw Rita Buijs komt met ons

Levensverhalen vertellen. Twee

weken later (23 maart) komt de heer

Adrichem vertellen over zijn pelgrimsreis

naar Santiago de Compostela. Heel

verschillende middagen, maar beide

zeer interessant. Gasten zijn welkom.

Wilt u eerst meer weten bel dan met

mevr. Tissink (4722835) of mevr. Pathuis

(4721816).

Senioren

Er wordt mij op huisbezoek regelmatig

gevraagd of er iets op zondag

georganiseerd kan worden voor senioren.

Vanaf januari is er de mogelijkheid om

elkaar te ontmoeten in De Hoeksteen van

15.00-17.00 uur. We kunnen gezellig samen

zijn met een kopje thee/koffi e, maar ook

is een spel of fi lm van de projecten in

de Kindertehuizen in Polen en Bulgarije

mogelijk. Misschien hebt u zelf nog

suggesties? Dat hoor ik dan graag van u.

In februari kwamen we bijeen op de 27ste.

In maart ook op de 27ste. Voor informatie

kunt u contact opnemen met mw. Ria de

Groot, tel. 4565868.

Kloosterbezoek van de

deugdenkring

Op 11 en 12 maart zal de deugdenkring

bijeen komen in de priorij van de

Norbertijnen in Hierden (bij Harderwijk,

zie de foto). Zes avonden zijn we in het

najaar met elkaar opgetrokken. Eind

januari hielden we een terugkomavond.

Op 17 februari hebben we de fi lm Warm

Spring bekeken, vanuit de optiek van de

deugden. In het klooster willen we onze

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 23


gezamenlijke trektocht afsluiten.

Hoewel niet iedereen zo blij was met het

gespreksboekje hebben we wel een serie

goede avonden beleefd. We zien uit naar

de klooster-tweedaagse.

T.W.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

De Brug

kerk: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 (open ma t/m do 9.00-11.00 uur) predikant: ds. H.G.J. van Dolder, Rubensstraat 97, 3817 EB,

tel. 7850997, dshvdolder@brugkerk.eu koster: mw. A. Feenstra tel. 4728605

ouderenpastoraat: Ds. D.J. van Wageningen, Gangboord 18, 3823 TH, tel. 4681706

coördinator pastoraat: mw. J.C. Vermeer-van den Bichelaer, tel. 4615144

scribae: mw. J. Paats-Boer, Weg van de Vrede 54, 3815 PH, tel. 4768185, scribaat@brugkerk.eu en mw. G. van Weerd-van Duinen,

Rubensstraat 55, 3817 EB, tel. 4631872

penningmeester: N.R.F. Elkerbout, tel. 4630203. ING 642386 t.n.v. wijkgemeente De Brug te Amersfoort

autodienst: G. Timmerman, tel. 4725702 coördinator vrijwilligerswerk: mw. C.M.R. Terhenne, Verdiweg 407, 3816 KM, tel. 4563254

internet: www.brugkerk.eu

Bij de diensten

Zondag 6 maart: ds. Van Dolder, met

kinderkoor Happy Songs.

Woensdag 9 maart: 19.30 uur, biddag voor

schepping, werk, studie en zorg, ds. Van

Dolder.

Zondag 13 maart: ds. Van Dolder. Om 17.00

uur themadienst in de Nieuwe Kerk met

ds. Van der Giessen. ‘De kerkdienst – wie

is ermee gediend?’

Zondag 20 maart: ds. G. Kansen uit

Hilversum.

Zondag 27 maart, ds. Van Dolder, met het

Brugcombo. Om 17.00 uur zangdienst in

De Brug – passiedienst met ds. Van Dolder

en het Brugkoor.

Zondag 3 april: ds. Van Dolder.

Tijdens de morgendiensten, die om

10.00 uur beginnen, is er crèche en

kindernevendienst.

Nieuw: biddag in De Brug

Op verzoek heeft de kerkenraad gepeild

of er behoefte is aan een eigen dienst

in De Brug op bid- en dankdag. Veel van

onze kerkgangers vinden deze diensten

24 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

Gebedskring

Maandag 7 en 21 maart: welkom in De

Hoeksteen van 19.30-20.00 uur.

Groothuisbezoek Schothorst-West

Op dinsdag 15 februari was er een

groothuisbezoek georganiseerd voor de

sectoren 2, 3 en 6 in Schothorst west.

Tussen de 15 en 20 gemeenteleden waren

aanwezig rond de vraag wat geloven en

kerk zijn in deze tijd voor hen betekent.

Voorwaar geen gemakkelijke opdracht.

Om de gesprekken op gang te krijgen

werd daarom het spel ‘Kaarten op tafel’

gespeeld. In twee groepen trokken de

deelnemers om de beurt een vraag

belangrijk en zouden het prettig vinden

als De Brug deze diensten aanbiedt.

We proberen dat ook weer op onze

eigen manier te doen met een breder

hedendaags blikveld: biddag voor

schepping, werk, studie en zorg. Van harte

welkom bij deze gebedsdienst.

Jubilea

Op 13 maart 2011 zijn 65 jaar getrouwd

de heer G. Blijenberg en mevrouw M.

Blijenberg-Van de Lagemaat, Faustpad 30,

3816 TZ .

Op 25 maart 2011 zijn 40 jaar getrouwd de

heer H. de Rijke en mevrouw M.H.E. de

Rijke-Lohmann, Heiligenbergerweg 89,

3816 AH.

Beide echtparen van harte gefeliciteerd.

Ds. H.G.J. van Dolder

Kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 12

januari werden vier nieuwe ambtsdragers

welkom geheten: Jan van Bruggen,

Nico Meijer, Manna Plaisier en Dineke

waarbij vervolgens uit een groot aantal

foto’s een passend plaatje kon worden

gekozen. Die keus werd dan door de

deelnemer toegelicht.

Onder het genot van koffi e zijn op deze

manier veel geanimeerde gesprekken

gevoerd en zijn ervaringen gedeeld.

Na afl oop is dan ook besloten om deze

avond later in dit jaar nog een passend

vervolg te geven. Leuke ideeën voor

een dergelijk vervolg zijn altijd welkom

bij Peter Jansons en Roelien Appelo,

wijkouderlingen Schothorst west.

Koos Johannes

Ruitenberg. De kerkenraad is erg blij

met deze versterking. Zowel de nieuwe

als de oude kerkenraadsleden worden

opgeroepen vanuit de Geest van Jezus

Christus het belang van de gehele

Bruggemeente te willen dienen.

De volgende onderwerpen kwamen aan

de orde:

- In de komende tijd zullen er diverse

geldwervingsacties plaatsvinden, die

steeds nader in de Nieuwsbrieven

zullen worden aangeduid. Doelen zijn de

verbouwing van De Brug en de World

Servants reizen van drie Brug-jongeren.

- Bureau Handhaving en Toezicht van

de gemeente Amersfoort voert in de

omgeving van De Brug nauwgezette

parkeercontroles uit tijdens de

ochtenddiensten. Het is van groot

belang dat auto’s op verantwoorde

wijze worden geparkeerd om overlast

voor buurtbewoners te voorkomen.

Foutparkeerders kunnen een boete

verwachten. De Brug gaat met de

gemeente Amersfoort in overleg om

het gedoogbeleid ten aanzien van


het parkeren ook in de toekomst te

handhaven.

- In 2011 bestaat het moderamen uit:

Jaap Bootsman (kerkrentmeester), Iwan

Dekker (jeugdouderling), ds. Hans van

Dolder (assessor), Rita Eijkelenboom

(diaconaat), Janny Paats (scribaat),

Klaas van Soeren (voorzitter), Hanneke

Vermeer (pastoraat) en Greet van

Weerd (scribaat).

- De kerkenraad heeft zich beraden

over de kwaliteit van de muziek in de

kerkdiensten, met name het orgelspel.

Daarover is een beleidsnotitie

Kerkmuziek naar het College van

Kerkrentmeesters gezonden. Inmiddels

is er met de organisten een goed en

constructief overleg geweest.

- De kerkenraad besluit over te gaan

tot het organiseren van kerkdiensten

ter viering van de Bid- en Dankdagen

voor Gewas en Arbeid. Gebleken is

dat gemeenteleden daar behoefte aan

hebben. De eerste Biddag in De Brug

zal plaatsvinden op 9 maart a.s. om 19.30

uur.

- Uitvoerig wordt gesproken over Pitstop,

het missionaire project van De Brug.

De uitvoering van het projectplan

roept vragen op, temeer daar er

verschillende gedachten zijn over

aard en inhoud van het missionaire

werk. Afgesproken wordt dat Pitstop,

de begeleidingscommissie Missionair

Werk en het moderamen zich over het

verdere proces zullen buigen.

Namens de kerkenraad,

Greet van Weerd, scriba

Zangdienst

Mogen wij u en jullie hierbij van harte

uitnodigen voor de zangdienst op zondag

27 maart in De Brug, aanvang 17.00 uur.

Medewerking aan deze passiedienst

verlenen ds. Van Dolder en het Brugkoor

en er is declamatie. Neem anderen

mee! Voor vragen, suggesties en

verzoeknummers: Johan van Loo.

VORMING EN TOERUSTING

In maart staan er weer veel mooie

activiteiten in het programma van Vorming

en Toerusting. Er zit vast weer iets voor u

tussen. Van harte aanbevolen!

* Cultuur: Op naar Xanten en Kalkar

Zo’n zeventig kilometer ten westen

van Nijmegen liggen in het slaperige

Scopus: een manier om bijbelverhalen te beleven

We geloven met hart en ziel. Toch vinden we het vaak moeilijk om ons geloof in ons

dagelijks leven concreet te maken en de verhalen uit de bijbel te verbinden aan

onze beleving.Tijdens Scopus worden bijbelverhalen benaderd vanuit onze tastbare

werkelijkheid: op een kleed op de grond

wordt het verhaal uitgebeeld met

voorwerpen uit het leven van alledag.

Zo worden we meegenomen het

verhaal in. Hierbij wordt ons verstand

niet uitgeschakeld, maar we geven

de ruimte aan ons hart. Zo ontstaat

een ontmoeting: met de mensen

die we in de bijbel tegenkomen,

met onszelf en met elkaar, met God.

Dit jaar is het thema: ‘Een plek onder

de zon’. De zon geeft ons licht, warmte en vreugde. Het is heerlijk om in het licht te

staan, maar soms belanden we ongewild in de schaduw. Iemand beneemt ons het

licht. Of we gaan zelf in het licht staan, zodat we een ander of onszelf in het donker

zetten. In deze serie komen we vier mensen tegen die verlangen naar een plek in de

zon. Zij ontmoeten Jezus en wij beleven deze ontmoeting mee.

Data: dinsdag 15, 22 en 29 maart en 5 en 12 april, 20.00 uur, De Brug; informatie:

Neeltje Rietveld.

Opgave: de bijeenkomsten zullen alleen doorgaan bij voldoende deelnemers, vooraf

aanmelden via njdejong@kpnplanet.nl

landschap Xanten en Kalkar. Het centrum

van beide stadjes wordt gedomineerd

door een laatmiddeleeuwse, gotische

kerk: de Sankt-Viktor in Xanten en de

Sankt-Nicolai in Kalkar. Die zijn van

buiten al imposant, maar van binnen

minstens even indrukwekkend. Dat

komt vooral door de grote hoeveelheid

altaren, gemaakt door verschillende

gildes en broederschappen en uitbundig

versierd met prachtig houtsnijwerk. Ludo

Jongen, hoogleraar mediëvistiek, zal

ons meenemen in de verhalen achter

de altaren. Ter voorbereiding geeft

hij een lezing over de (op)bouw van

middeleeuwse kerken.

Datum: lezing donderdag 3 maart, 20.00

uur, De Brug; opgave/info: Magda Strijbos,

tel. (033) 4756046, hans.magda.strijbos@

hetnet.nl. De excursie volgt op zaterdag

12 maart.

* Rond de bijbel: Preekvoorbespreking.

Elke zondag luisteren we tijdens de dienst

naar een preek. Soms is er gelegenheid

hierover door te praten. Maar het is

minstens zo interessant om van tevoren

mee te denken met het maken van een

preek. Tijdens deze voorbereidingsavond

kunt u horen hoe een preek tot stand

komt, maar vooral ook in het proces

meedenken met ds. Van Dolder.

Datum: dinsdag 8 maart, 20.00 uur, De

Brug (voor de preek van zondag 13 maart)

Contact: ds. H. van Dolder, tel. (033)

7850997, dshvdolder@brugkerk.eu

* Geloofsopvoeding: Pubers?

Tieners in huis en altijd al eens van

gedachten willen wisselen met andere

ouders? Sluit aan bij het rondetafel

gesprek over pubers en geloven. Hoe

deel je met pubers het geloof? Welke

rol speelt God in jouw leven en in dat

van jouw ‘puber’? Hoe houd je hem of

haar enthousiast voor de kerk of speelt

dat voor jou geen rol? Over deze en nog

veel meer vragen gaan we uitgebreid in

gesprek. Schuif aan! Nu al benieuwd hoe

het is om straks pubers in huis te hebben,

zelfs al zijn je kinderen nog maar vijf of

zes? Wees welkom en neem alvast een

kijkje in de keuken.

Datum: woensdag 30 maart, 20.00 uur, De

Brug; gespreksleiders: Trudy Mijnheer en

Nico Meijer.

Opgave/info: Nico Meijer, tel. (033)

4755087, njp.meijer@gmail.com

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 25


Uitslag Actie Kerkbalans

Op 15 februari is een tussenstand van Kerkbalans opgemaakt. Verheugd kunnen

we melden dat aan toezeggingen, plus een bijschatting van wat nog verwacht mag

worden, een bedrag van € 177.000 is bereikt. Dit is gelijk aan wat is begroot voor dit

jaar en circa 3% meer dan vorig jaar. Dankbaar zijn we ook voor de toezeggingen

van veel nieuwe leden. Dit compenseert ruimschoots de vertrokken leden vanwege

verhuizing, overlijden of anderszins. We zijn u zeer erkentelijk omdat hieruit ook

blijkt de grote mate van betrokkenheid bij de Bruggemeente. Ook danken we alle

Kerkbalansmedewerkers voor hun inzet.

Namens de kerkrentmeesters,

Jan Grevengoed

* Ontmoetingsavond voor jonge (doop)

ouders

Hebt u één of meer kinderen tussen de

0 en 5 jaar? Dan willen wij u van harte

uitnodigen voor een ontmoetingsavond

voor ouders van jonge kinderen. Tijdens

deze informele avond is er volop ruimte

om kennis te maken met elkaar. Maar

ook om met elkaar van gedachten te

wisselen over de opvoeding. Wat wil jij je

kind meegeven? Wat houdt voor jou een

christelijke opvoeding in? Schoolkeuze…

hoe doen jullie dat?

Datum: maandag 4 april, 20.00 uur, De

Brug; gespreksleiders: Jasper van Schaik

en Anneloes van de Watering. Opgave/

info: wjvanschaik@hotmail.nl, anneloes@

tvdwatering.nl

In memoriam

Degenen die de laatste jaren in De Brug

komen, zullen zich haar niet herinneren,

maar wie overkwam uit de opgeheven

Ontmoetingskerk, des te meer. Carolina

Ruitenberg-Quint overleed op 1 februari

2011 in Birkhoven, waar zij de laatste

tijd verpleegd werd na een val in

december, met een gebroken heup tot

gevolg. Met haar 96-jarige leeftijd was

haar gezondheid erg zwak. Maar toch

woonde ze tot dan toe nog zelfstandig

in Euterpestede. Zij kon terugzien op

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Emmaüskerk

een lang en welbesteed leven, zoals

op de overlijdenskaart vermeld wordt.

Dienstbaar was zij voor haar familie als

moeder, oma en over-oma, vriendenkring

en kerk. De vele schilderijen van haar

hand, haar belangstelling en helder inzicht

dat zij tot het einde mocht hebben, gaven

je een goed gevoel bij een bezoek. Op 8

februari vond de afscheidsdienst plaats

op Rusthof, waarna we ‘het lege huis

waar zij 96 jaar in gewoond heeft’ in het

zelfde graf hebben gelegd waar haar

man 40 jaar geleden begraven werd. Met

dankbaarheid zien we op haar leven terug.

D. van Wageningen

Van de penningmeester

In de afgelopen maanden via de HVD

ontvangen van mevr. dK € 5, mevr. vdL

€ 10, fam. W € 25, mevr. W € 10, dhr. K

€ 10, mevr. vM € 10 en van dhr. D € 8.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Inleveren kopij

Kopij voor het april-nummer graag uiterlijk

woensdag 23 maart per e-mail aanleveren

bij Lideke van der Schans, email: lideke@

tiscali.nl

kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 koster: F. van der Ree, tel. 3010400 predikant: ds. P.P. van der Harst, Schuilenburgerplein 10, 3816 TE, tel. 4799251;

paulvanderharst@planet.nl (vrije dag: woensdag) kerkelijk werker: mw. A.E. van Bunnik, L. Nicasiusdwarsstraat 23, 3818 NC, tel. 4632059 (werkdagen:

dinsdag en donderdag) scriba: mw. H. Elzen, Merwedestraat 44, 3812 HM, tel. 4612157, hetty.elzen-nijenhuis@orange.nl

autodienst: mw H. Guichelaar, tel. 4651619 penningmeester: E.W. ten Haken, Berkelstraat 17, 3812 KA, tel. 4481874, edwintenhaken@casema.nl

ING: 8001259 t.n.v. PKN-gemeente Emmaüskerk

Bij de diensten

In de weken voor Pasen is het thema

‘Ontmoeting’. We gaan ons per week

richten op een van de locaties in de

verhalen: woestijn, berg, bron, onderweg,

26 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

begraafplaats, poort en tuin. Zoals vaak

in de bijbel zijn de plaatsen niet alleen als

ruimtelijke gegevens te zien, maar ook

als kwalitatieve omschrijvingen (zó was

het en zó kan het zijn bij ons, voor jou).

Je kunt de plaatsbepalingen verstaan als

spirituele beelden voor ons mens zijn. Bij

de bron als plaats kun je ook vragen naar

de bron als kwaliteit waaruit je put in je

leven: mensen, liederen, verhalen die een

bron voor je kunnen zijn. De poort van een

stad kan ook de poort zijn waarvoor jij

nu staat op je levensweg. Hoe ga je naar

binnen, durf je er binnen te gaan? We

hopen zo de teksten te lezen en opnieuw

te verstaan.

Zondag 13 maart: Matteüs 4:1-11. In de

woestijn

Zondag 20 maart: Matteüs 17:1-9. Op de

berg

Zondag 27 maart: Johannes 4:5-26. Bij de

bron

Zondag 3 april: Johannes 9:1-13.

Onderweg

Zondag 10 april: Johannes 11:1-44. Bij het

graf

Zondag 17 april: Matteüs 21:1-11. In de

poort

Pasen, 24 april: Johannes 20:1-18 en

Genesis 2:4b-25. In de tuin


Veertigdagentijd: maaltijden en

vespers

Op 9 maart (aswoensdag) begint de

Veertigdagentijd, een periode van vasten

en bezinning. Net als vorig jaar geven we

daar in de Emmaüsgemeente invulling

aan met een wekelijkse sobere maaltijd

op woensdagavond, gevolgd door een

kort avondgebed. De maaltijd begint om

18.30 uur, het avondgebed om 19.15 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd om

deel te nemen. Om op woensdag mee

te eten, dient u zich uiterlijk maandag

op te geven bij Adriaan van Klinken

(adriaanvanklinken@gmail.com; tel.

4767831).

Doopdienst

Midden in de woestijn (zie de tekst Bij

de diensten) worden op zondag 13 maart

drie kinderen gedoopt met, door en in het

vertrouwen op God. Met de ouders van

Hannah, Robbe en Cindy lezen we het

verhaal van de verleidingen en stellen

ons de vraag: Waar zou jij je kind tegen

willen beschermen en wat zou jij je kind

willen meegeven? Wat ons opviel was het

vertrouwen van Jezus en zijn relatie met

God. Dat vertrouwen wil je meegeven aan

je kind. Dan kunnen ze tegen een stootje.

Harald, Christina en Marina, Didier,

Annemarie en Guust, Hildo, Johanna en

Lennert, wij vieren dit sacrament graag

met jullie mee.

Haagse Zanggroep

In de dienst van zondag 27 maart

mogen we rekenen op de bijzondere

ondersteuning door een groep zangers

uit Den Haag. De zanggroep van twintig

personen bestaat uit leden van de

Lukaskerk en de Ekklesia Den Haag.

De cantororganist Fokke de Vries

dirigeert de groep en Taco Querens

is de vaste begeleider. De zanggroep

zoekt bewust naar liederen die een

eigentijds theologisch geluid laten horen,

dat ook gevoelsmatig dicht op de huid

komt. Zoals dat is bij liederen van Huub

GrootHuisBezoek

In de weken van 21 en 28 maart hopen

we veel leden van de gemeente te

ontmoeten in een van de kringen van

het GrootHuisBezoek (GHB). Het GHB

vindt in onze gemeente elke twee jaar

plaats. Het betreft een ontmoeting

van gemeenteleden om elkaar te leren

kennen. Het gesprek gaat over dat wat ons

beweegt en gaande houdt. Dit jaar is het thema: ‘Steeds weer

zoeken mijn ogen naar U’. Over ons bidden in vanzelfsprekendheid en verlegenheid.

Het programma is zoals altijd weer interactief. Door te spreken van en te vragen

naar eigen praktijk en inzichten laten we iets van onszelf zien.

Begin deze maand worden de data van samenkomsten bekend. Houd de

nieuwsbrief en e-mail in de gaten.

Paul van der Harst

Oosterhuis, Hein Stufkens en Sytze de

Vries. Componisten zijn onder anderen

Antoine Oomen, Tom Löwenthal en de

eigen cantor Fokke de Vries. Daarnaast

zingt de zanggroep ook uit het Liedboek

voor de Kerken en uit Tussentijds.

In gedachtenis

Op 18 januari 2011 overleed Mevrouw

Cornelia Wilhelmina Boersma-van

Hensbergen op de leeftijd van 88 jaar.

Als Cor Keijzer was zij een gekend lid

van Emmakerkgemeente. ‘De herinnering

is een vorm van ontmoeting’ stond er

op de rouwkaart. In een dienst van

woord en gebed, voorafgaand aan de

begrafenis vanuit de Emmaüskerk op 25

januari, haalden we herinneringen op aan

haar leven. Een bijzonder en bewogen

mensenleven waarin haar positieve

levensinstelling de boventoon voerde. Ze

woonde vele jaren met echtgenoot Dirk

en haar kinderen aan de Dollardstraat.

Na haar huwelijk met de heer Boersma

woonde ze in Leusden en later in De

Amerhorst. De laatste tijd woonde ze

in het St. Elisabeth verpleeghuis. We

herinneren ons haar als moeder en oma,

met liefde voor zingen in de cantorij en het

koor. Maar ook haar inzet als ouderling,

lid van de werkgroep Birkhoven en

gastvrouw van de Ouderensoos sierde

haar. Psalm 23 karakteriseerde haar

levensvisie: De Heer is mijn Herder,

mij ontbreekt niets. Vanuit dit geloof

leefde Cor Boersma-van Hensbergen

haar leven in vertrouwen, liefde en

onbaatzuchtigheid. In het vertrouwen op

de Eeuwige hebben we haar begraven op

Rusthof.

Henk Homma

Uit de kerkenraad

In de kerkenraad van 10 februari

bespraken we het verslag van

het gemeenteberaad over de

kritieke fi nanciële situatie van de

Emmaüsgemeente en de adviezen door

gemeenteleden gegeven. Als u een kopie

van het verslag wilt hebben, dan kunt u

dit bij mij opvragen. We bekeken hoe we

verder zullen handelen. We spraken af dat

er diverse werkgroepen geformeerd zullen

worden, die elk met een onderdeel van

de plannen aan de slag zullen gaan. Met

gerichte vragen zullen zij onderzoeken

wat de consequenties zijn van de

mogelijke keuzes. Als de werkgroepen

de verschillende scenario’s onderzocht

hebben, zullen zij die terugkoppelen naar

de kerkenraad. Daarna zal er opnieuw een

gemeenteberaad gehouden worden.

Juist omdat er nog zoveel moet gebeuren,

lijkt het zinvol om per 1 juli (als Frans van

der Ree met pensioen gaat) toch een

nieuwe koster aan te stellen voor een jaar.

Dat geeft iets meer lucht om alles goed op

de rails te krijgen.

We willen graag meedoen aan de

Kerkennacht die op 25 juni zal worden

gehouden. Het festijn is eigenlijk ’s avonds

en niet ’s nachts, maar Kerkennacht

klinkt zoveel leuker. In elke deelnemende

kerk zal iets bijzonders gebeuren, zodat

mensen een route kunnen lopen langs

diverse kerken. In het Soesterkwartier

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 27


Film voor Swaziland

De fi lm ‘We Are Together’ is ontroerend en aangrijpend. Sindile Moya is twaalf jaar en

een van de vijfentwintig aidswezen van het weeshuis Agape ergens in Zuid-Afrika. Ze

heeft een prachtige stem en zingt graag om de herinneringen aan haar moeder levend

te houden. In het weeshuis hebben de kinderen elke dag zangles. De bedoeling is dat ze

een cd gaan opnemen in Engeland om geld voor het weeshuis te genereren. De cd komt

er uiteindelijk. Ze staan op een dag zelfs met Alicia Keys en Paul Simon op de planken!

Deze fi lm wordt op vrijdag 4 maart vertoond in de Emmaüskerk. De toegang is vrij. Er

wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze bijdrage gaat samen met de opbrengst van

de consumpties naar een project in Swaziland. Dit project, het Shiselweni Reformed

Church Home-Based Care project, werft vrijwilligers die hiv-patiënten bezoeken en

verzorgen. Ook zorgt de kerk voor weeskinderen die hun ouders aan aids zijn verloren.

De avond start om 20.00 uur. U/jij bent van harte welkom!

De diaconie

doen naast de Emmaüskerk ook de

Henricuskerk en Westerkerk mee. Het

evenement wordt aan het eind van de

avond beëindigd in de binnenstad. Houd

dus uw nieuwsbrief en Drieluik in de gaten

voor meer informatie.

Een hartelijke groet,

Hetty Elzen

Zout en licht

Afgelopen februari nam ik als ouderling

deel aan een dienst in de kapel van Zon

en Schild. Wij voelen ons een echte

PGA-gemeente, verbonden met al die

plaatsen in de stad waar mensen rond

het evangelie samen komen. Zo kijken

we verder dan de grenzen van ons eigen

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Nieuwe Kerk

kerkgebouw. De dienst werd geleid door

pastor Cor Arends. De tekst van de zondag

was Matteus 5:13-15: ‘Jullie zijn het zout

van de aarde en het licht van de wereld’.

Bij toeval had ik die week een huisbezoek

gebracht bij een mevrouw, die met haar

man twintig jaar dienst gedaan had bij de

kerkdiensten van Zon en Schild. Zij ging

mee naar de betreffende dienst, wat voor

ons beide een meerwaarde had. Toen

die verkondiging. Voor mensen die zich

dikwijls aan de rand van de samenleving

voelen staan en dan te horen krijgen: je

kunt iets voor elkaar betekenen!

Ook voor de mensen in de Puntenburg,

waar ik deze maand de oecumenische

gespreksgroep mocht leiden, heb ik deze

tekst gebruikt. Omdat ook onze oudere

medemensen zich vaak niet meer ‘het zout

of het licht’ voelen. Deze lezing zegt ons:

elk mens doet er toe, want een kaarsje

hoe klein ook en een beetje zout, al zijn

het maar een paar korrels, geven licht en

smaak aan het leven!

Nynke Hellema

Stadsdebat ‘De koning te rijk’

Onder deze titel wordt op 28 februari

het jaarlijkse stadsdebat georganiseerd

door het Amersfoorts Platform voor

Levensbeschouwingen en Religies. Zie

de Agenda voor in Drieluik of http://

amersfoortsplatform.blogspot.com

Over bidden

Een echt gebed is een uiting van hoop.

(…) Hopen is voor mij een houding,

waarin nog van alles voor mij open is.

Niet dat ik op die momenten niet aan mijn

toekomst denk, maar op een heel andere

manier. Hopen is voor mij de durf open te

staan voor wat zich aan mij zal aanbieden,

vandaag, morgen, over twee maanden,

of over een jaar. De dingen aandurven,

zonder dat ik weet hoe ze zullen afl open,

toch durven doorgaan als iets je een keer

niet lukt, en vertrouwen hebben in de

dingen die je doet.

(Uit: ‘Met open handen’, p. 43-44 van Henri

Nouwen)

kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 koster: Marius Peters, tel. 4611077 predikant: ds. M.D. van der Giessen, Vermeerstraat 152, 3817 DJ, tel. 4451875,

mdvandergiessen@freeler.nl kerkelijk werker: Eline M. de Graaf-Klok, Westerstraat 99, 3818 NK, tel. 4637782, e.m.degraafklok@kpnmail.nl

scriba: mw. M. Hamberg, Gerard Boedijnerf 12, 3816 DB, tel. 4727811, scriba.nieuwekerk@gmail.com coördinator pastoraat: tel. 06-57259761

penningmeester: Nieuwe Kerk inz. Wijkkas, bankrek. 115154647; andere wijkactiviteiten: Nieuwe Kerk inz. Activiteiten, bankrek. 115154663;

beide t.n.v. K. Baas, Celsiusstraat 50, 3817 XH Amersfoort internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Bij de diensten

Zondag 6 maart zal Ds D.J. van

Wageningen voorgaan.

Woensdag 9 maart is het biddag voor

gewas en arbeid en hebben wij een dienst

om 19.30 uur.

Zondag 13 maart is een oud-Amersfoorter,

thans predikant in Varsseveld, voorganger:

ds. J. van Dalen. De middagdienst om

17.00 uur is de derde themadienst in de

serie Doet de kerk ertoe? Deze keer staat

28 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

de vraag centraal: De kerkdienst – wie is

er mee gediend?

Zondag 20 maart wordt aan de dienst

meegewerkt door jongeren. Op zaterdag

19 maart is Walk4water (zie hieronder).

In de veertigdagentijd lezen we over

het lijden van Jezus uit Lucas 22 en 23.

Op zondag 20 maart: Lucas 22:24-46,

Gethsemané.

Zondag 27 maart vervolgen we met

Lucas 22:47- 62, de vangenneming en

verloochening.

Zondag 3 april gaat oud-predikant ds.

W.P. van der Hoeven uit Krimpen aan den

IJssel voor.

Leesrooster Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd volgen we in

de lezingen in de kerkdienst en in de

kindernevendienst het lijdensevangelie

in Lucas 22 en 23. De zendingscommissie

deelt op zondag 6 maart


veertigdagenroosters uit. Daarin treft u

een rooster voor dagelijkse bijbellezingen.

De indeling is zo gemaakt, dat u in de

week voor de zondag de bijbellezing,

die die zondag gelezen zal worden, in

gedeelten al kunt lezen (en overdenken).

Daarbij is er per weekthema een lied en

een gebed toegevoegd en daarnaast een

weekagenda.

Overleden

Op zaterdag 29 januari 2011 is op de

leeftijd van 89 jaar Geertje Rink-van

Putten in Verpleeghuis De Lichtenberg

overleden. Zij heeft voorheen gewoond

Woestijgerweg 49. Op 3 februari was de

crematie na een rouwdienst in aula 2 van

Rusthof. Ons medeleven gaat uit naar haar

dochter Ineke en de verdere familie. In het

midden van de gemeente hebben wij haar

herdacht met het zingen van het lied, dat

ook in de rouwdienst is gezongen:

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw

kind,

tot ik aan d’eeuw’ge stranden de ruste

vind!

Te zwaar valt m’elke schrede, als ‘k U

verlaat.

O, neem mij met U mede, daar waar Gij

gaat!

Broodmaaltijd voor ouderen

Woensdag 9 maart is de biddag voor

gewas en arbeid. In de Nieuwe Kerk

hopen we ’s avonds om half acht de

kerkdienst te hebben en daarvoor de

ontmoeting met de ouderen van de

wijkgemeente met een broodmaaltijd.

Graag willen wij u ook dit jaar hiervoor

van harte uitnodigen. Vanaf 17.00 uur bent

u welkom in het Nieuwe Kerkehuis.

Ten tijde van de predikantsvacature van

2004-2006 heeft ds. D.J. van Wageningen

in onze wijkgemeente gewerkt als interimpredikant.

Hij heeft het grootste deel van

zijn leven gewerkt als predikant in België.

Vóór de broodmaaltijd zal hij een causerie

houden over het verschil in kerkelijk

leven in Nederland en België en het

predikantsleven in die beide situaties.

U kunt zich voor de broodmaaltijd opgeven

bij Carla Posthouwer, tel. 4610971 of

Marijke Buis, tel. 4614857. Graag vóór

vrijdag 4 maart in verband met inkopen en

regelen vervoer. Wanneer u zich opgeeft,

kunt u namelijk ook aangeven of u gehaald

en thuisgebracht wilt worden.

Giftenverantwoording

Via ouderling mw. L. Moro is € 20

ontvangen voor de wijkkas. Hartelijke

dank!

Ten slotte

Zoals al gemeld in de vorige Drieluik

hopen we van woensdag 2 maart t/m

dinsdag 8 maart een weekje vakantie te

hebben. In geval van spoed kunt u contact

opnemen met de coördinator pastoraat

en/of de scriba van de wijkkerkenraad.

Dat geldt ook voor vrijdag 25 en zaterdag

26 maart. Dan hoop ik deel te nemen aan

het symposium ‘Veelkleurig vieren’ in

het Dominicanenklooster in Huissen, dat

door de Protestantse Kerk in Nederland

en anderen wordt georganiseerd. Op de

gemeenteavond/workshop van 1 maart

zijn we als wijkgemeente al bezig met

wat op deze conferentie aan de orde

komt. Wilt u er meer over lezen, zie

www.veelkleurigvieren.nl en/of www.

eredienstcreatief.nl.

Met hartelijke groet,

ds. M.D. van der Giessen

Leervicariaat

Velen van u heb ik tijdens mijn korte

aanwezigheid in september niet ontmoet,

maar als het goed is zal dat de komende

tijd veranderen! Op 14 februari is mijn

leervicariaat in de Nieuwe Kerk weer

van start gegaan. In september lag het

accent voornamelijk op pastoraat. De

komende tijd (tot en met eind mei) ligt

het accent op andere aspecten van het

predikantschap, zoals voorgaan in de

eredienst, vergaderingen en catechese.

Er staan veel leuke dingen voor mij op het

programma. Hebt u een vraag aan mij of

een reactie op de preek van 27 februari;

altijd welkom! (e-mail: dgroeneveld@pthu.

nl, tel. 0318-795392) Hartelijke groet,

Inge Eckhardt-Groeneveld

Veertigdagentijd

Vanaf 9 maart start de veertigdagentijd.

De periode waarin wij toeleven naar

het Paasfeest. Dit is een periode van

bezinning waarin wej nadenken over

armoede en onrecht in de wereld. Vanuit

onze gemeente willen wij bijdragen

aan een tweetal projecten die in deze

periode onze speciale aandacht krijgen.

Het betreft een project dichtbij in onze

woonplaats én een project ver weg in

Israël.

In Amersfoort gaat onze steun naar een

project van Stichting Present. Present wil

een brug slaan tussen mensen die willen

geven en mensen die daarmee geholpen

zijn. Via het project ‘Gezin in de buurt’

worden gezinnen gekoppeld aan gezinnen

die heel concreet steun kunnen gebruiken.

Het project geeft het gezin praktische

steun, maar ook moed en hoop. Tegelijk

geeft het de gezinnen die het gezin in de

buurt willen zijn de mogelijkheid om te

ontdekken dat klaar staan voor een ander

verbindend en verrijkend is.

In het dorp Beit Jala bij Bethlehem staat

Zandlopers voor water gezocht

Walk4water – zaterdag 19 maart - Kootwijkerzand

Loop mee voor water in Myanmar (Birma)

Ga jij de uitdaging aan om 8 kilometer te lopen voor water in Myanmar? Dit jaar

alweer voor de vijfde keer op het Kootwijkerzand! De laatste 5 kilometer loop je

met een jerrycan met water. Zo ervaar je zelf hoe het is om kilometers te moeten

lopen voor water; iets wat miljoenen mensen dagelijks moeten doen. Naast de

Sponsorloop zijn er allerlei leuke en leerzame activiteiten die in het teken staan van

Afrika en Azie, zoals een in Aziatische stijl nagebouwd dorp.

We willen graag met een grote groep vanuit de Nieuwe Kerk meedoen aan deze

dag. Erg leuk voor zowel volwassenen, jongeren als kinderen. En … de opbrengst

wordt door ZOA-vluchtelingenzorg besteed aan waterprojecten in Myanmar. Voor

ongeveer 30 euro geef je een medemens toegang tot schoon drinkwater en goede

sanitaire voorzieningen. Dit project gaat dus letterlijk levens redden en veranderen!

Kom in actie en doe mee: laat je sponsoren door je familie, buren of gemeenteleden

en geef je op voor deze sportieve prestatie bij: Peter Liebeton, liebeton@casema.

nl, tel. 4633009; Alie Folkers, aliefolkers@xs4all.nl, tel. 4752959 Wil je eerst meer

informatie: mail, bel of spreek ons aan!

Veertigdagentijd Nieuwe Kerk Amersfoort

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 29


de blindenschool Al Shurooq. Dertig

Palestijnse kinderen wonen hier in

het internaat en gaan er naar school.

Dagelijks krijgen ze les in het lezen en

schrijven van braille, zodat zij na een

paar jaar naar de gewone basisschool

kunnen. De overheid kan slechts de helft

van het loon van de docenten betalen.

En de ouders van de kinderen kunnen

vaak het schoolgeld niet opbrengen. In

veertigdagentijd is de opbrengst van

de zendingsbussen voor deze beide

projecten.

Verder zullen er in de veertigdagentijd

ook diverse activiteiten binnen onze

gemeente worden georganiseerd. U kunt

daarbij denken aan een sobere maaltijd,

vesperdiensten en een praise-avond.

Houd u voor de data van deze activiteiten

de kerkbrief en de website goed in de

gaten.

U kunt de veertigdagentijd ook zelf

meebeleven aan de hand van de

veertigdagentijdkalender. U kunt hierin

iedere dag een stukje lezen om zo extra

stil te staan bij deze periode. Na de

kerkdienst op zondag 6 maart zullen deze

kalenders bij de uitgangen van de kerk

worden verstrekt.

Uit: ‘Morning Thoughts’

‘Weest dan navolgers Gods, als geliefde

kinderen’ (Ef. 5 1)

Weest dan navolgers van God, de Vader.

Hij spaarde zijn eigen Zoon niet voor ons.

Laten we te allen tijde bereid zijn alles op

te geven voor Gods eer. Laten we onszelf

in niets beperken, opdat zijn raadsbesluit

bevorderd moge worden en de mensheid

zegen moge ontvangen; ja, beschouw

alles als zijn eigendom en niet als het

onze.

Weest dan navolgers van God, de Zoon.

Hij offerde zichzelf voor ons. Hij legde zijn

leven voor ons af, en wij moeten ons leven

afl eggen voor de broeders. Ons gehele

HERVORMDE WIJKGEMEENTE

St. Joriskerk

kerk: Hof Westsingel 1 koster: 30 S.H.J. predikant: van Kwawegen, ds. W. tel. Verschoor, 4616178 predikant: Koolzaadland ds. G.D. 18, Kamphuis, Diamantweg 49, 3817 GH, tel. 4637713,

g.kamphuis@planet.nl scriba: W. van den Brink, Stuyvesantstraat 12, 3814 RZ, tel. 2535901, windeld@fi lternet.nl

3833 CJ Leusden, tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl

wijkkas: ING 3686241 t.n.v. penningmeester wijkgemeente St. Joriskerk, Nieuwerhoek 40, 3813 RS

filalethes: ING 538146 t.n.v. Vereniging Filalethes, Zandkreek 66, 3823 JL kopij drieluik: jan.jon@wanadoo.nl

bezorging drieluik: tel. 4724037 Internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Diensten

Dankbaar en blij maken we in deze

tijd gebruik van de Opstandingskerk.

Dankbaar dat ons die mogelijkheid

wordt geboden. We zijn wijkgemeente

De Bron dankbaar voor de gastvrije en

goede (!) ontvangst. Ineens zit je naast

iemand anders, ontstaan er weer andere

contacten. Maar, vooral ook hier klinken

woorden van God, van leven, van genade!

We hopen er goede diensten te hebben

de komende maanden. Begin maart begint

de lijdenstijd! Zeven weken staan in

dat kader. We volgen Jezus op die weg.

Verlangen Zijn lijden voor ons dieper op

ons te laten inwerken, verlangen nieuwe

aspecten te ontdekken.

Restauratie Joris

Ondertussen gaat de restauratie van de

Joris door. Het is een immense operatie,

maar het vordert gestaag. Te zijner tijd

30 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

hopen we van het resultaat te genieten.

Ieder die er bij betrokken is wens ik graag

veel energie en moed toe.

Biddag voor gewas en arbeid

De tweede woensdag van maart is

speciaal gereserveerd als: biddag.

Woensdag 9 maart. We komen als

gemeente samen om te bidden voor ons

leven van iedere dag: ons werk, ons

voedsel, gezondheid. We bidden voor

onze stad, ons land, onze overheid. In al

de dingen van ons dagelijks leven zijn we

van de Heere God afhankelijk. Dat belijden

we samen op deze dag in de diensten,

maar ook thuis. De middagdienst is vooral

gericht op de kinderen, de avonddienst

op ons allen. Thema voor de middag is:

Ontzag-wekkend! (Lukas 18:9-14) Welkom!

Overleden

Dinsdag 1 februari 2011 is Helena Geurtje

wezen moet een voortdurend offer aan

Christus zijn, opdat het een zegen zij voor

de wereld die Hij verlost heeft.

Weest dan navolgers van God, de Heilige

Geest. Hij woont in ons om ons de Vader

en de Zoon te openbaren. Hij maakt Hen

aan ons bekend en maakt ons aan Hen

gelijk. En aldus zijn we geroepen om

in menselijk vlees Gods heerlijkheid te

verkondigen. We zijn daartoe gemaakt

naar zijn beeld, opdat de Vader, die

niemand heeft gezien, zichzelf dóór ons

bekend moge maken. We hebben deel

aan het leven van Christus, opdat we

aan de mensen zijn aard, zijn karakter en

zijn wil mogen bekend maken. O, dat we

onszelf steeds volkomener mogen inzetten

voor onze roeping, mogen wandelen in

zelfopofferende liefde, mogen wandelen

in het licht, ja het licht dat afstraalt van

Christus.

Bunk-de Kruijff overleden. Haar ziek zijn

heeft ze moedig gedragen, in overgave

aan en vertrouwen op de Heere. De

laatste fase van haar leven was zwaar,

maar ze klaagde er nooit over. Als vrouw,

moeder en oma was ze veel meer vol zorg

voor allen die om haar heen stonden:

haar man, kinderen en kleinkinderen.

Als een liefdevolle en opgewekte vrouw

was ze op een betrokken manier altijd

aanwezig in de kring van haar gezin

en familie. Ze geloofde dat allen die de

Heere verwachten, niet beschaamd

zullen worden. Al van jongs af aan

had ze dat geleerd, en dat vertrouwen

groeide gaandeweg steeds dieper

in haar hart. Hoe zeer soms ook

aangevochten, bestreden, maar toch!

Nu is ze niet meer. Onze broeder Bunk,

zolang met haar verbonden, meer dan

zestig jaar getrouwd, mist haar, kent

zijn diep verdriet. We bidden hem Gods


nabijheid en troost toe. Ook kinderen

en kleinkinderen en familie bidden we

die troost en genade van de Heere God

toe. Moge onze God, een God van heil,

uitkomst en kracht geven. Maandag 7

februari vond in De Brug de rouwdienst

plaats, waarin ds. Van Nieuwpoort

voorging. Centraal stond Psalm 71. Daarna

vond de begrafenis plaats op Rusthof.

Adres: Randenbroekerweg 126, 3816 BL

Amersfoort.

Overleden

Op 28 januari 2011 overleed Cees

Scherpenzeel. Hij werd 69 jaar oud. Cees

is maar een korte tijd ziek geweest, maar

wel heel ernstig. Vorig jaar overleed mw.

Ria Jansen, zijn partner. Nu hij! Hoe sterk

hij ook leek, ook hij was een kwetsbaar

mens. Een mens op zoek naar de dingen

van God, vol onzekerheid en op zoek naar

houvast. Zo had ik diverse keren contact

met hem. Verdriet is hem niet bespaard.

Al eerder overleed zijn eerste vrouw.

Het leven had hem getekend. Zijn zoon,

schoondochter en kleindochter wensen

we veel sterkte toe in hun verdriet, we

bidden hen Gods kracht toe, Hij is de bron

van het Leven. Hun adres: De Eik, 67, 6941

XC Didam.

Geboren

Op 16 januari 2011 is Gerda Maria Rhodé

Beeftink geboren. Rhodé is de dochter

van Dirk en Margreet Beeftink en het

zusje van Mirthe, Jesse en Simon. Hun

adres: Cornelis Dopperstraat 14, 3816

PH. We feliciteren de familie Beeftink

van harte met de geboorte van Rhodé

en wensen hen Gods zegen toe. Dirk en

Margreet bidden we veel wijsheid en licht

van de Heere God toe om hun kinderen op

te voeden in het licht van Gods verbond,

van Gods genade. Ook Rhodé hoort

er helemaal bij. Bij het gezin, bij Gods

verbond. Daarom bidden we voor haar

om Gods rijke zegen in heel haar verdere

leven!

Geboren

Op 9 februari 2011 is Jurre Jan Nathanaël

geboren. Jurre is de zoon van Rien en

Marina van Egdom, Reamurstraat 7c, 3817

ZJ. We feliciteren hen van harte met dit

prachtige en onuitspreekbare geschenk

uit Gods handen! Want, dat is deze zoon.

We danken God, onze Schepper, dat Hij

Lerende gemeente

Het thema voor deze keer is: ‘Een teken mij ten goede’. Soms verlang je naar een

teken van God! Dan wist je het zeker dat Hij er voor je is, dat Hij Zijn genade aan je

geeft, dat Hij leeft. God geeft Zijn gemeente tekenen: sacramenten. De doop en het

avondmaal. Daar gaan de diensten over. De volgende thema’s komen nog aan de

orde in de middag/avonddiensten:

1. Over de heilige doop en de kinderen: 6 maart

2. Het geheim van het heilig avondmaal: 20 maart

3. Over brood en wijn, over Jezus’lichaam en bloed: 27 maart

4. Over de Avondmaalsleer en over de gasten aan Jezus’ tafel: 3 april

Voor verdere informatie kunt u naar de website. Twee diensten rond dit thema

waren er al in februari, evenals een gemeenteavond waar we samen dieper

inzoomden op de betekenis van de doop.

het leven van moeder en kind spaarde ook

door de bevalling heen. Vader en moeder

en Jurre willen we Gods rijke zegen

toebidden voor nu en voor de toekomst.

We hopen dat Jurre zal opgroeien tot

glorie van de Heere, tot vreugde voor zijn

ouders en allen die hij op zijn levensweg

ontmoet.

Persoonlijk

Na het beroep van Veenendaal heb ik ook

het beroep naar de hervormde gemeente

van Rijssen niet aanvaard. Voor ons

was het vooral een teken dat we samen

hier verder mogen in het werk in Gods

gemeente rond de Joris. We hopen op,

bidden om de kracht van het werk van de

Heilige Geest in de gemeente en de stad!

Ondertussen ben ik ook een aantal weken

uitgeschakeld doordat ik fors ziek was. Ik

dank onze allergenadigste hemelse God

en Vader zeer dat ik mijn werk weer mag

doen. Met vreugde!

Mijn vrouw en ik willen heel veel

mensen graag enorm bedanken voor het

meeleven, voor zorg en gebeden voor ons!

Ten slotte

Een hartelijke groet uit de pastorie,

Familie Kamphuis

Ontvangen giften

Via oud. E.F. van Slooten € 20 voor

wijkkas; via oud. Dekker: € 20 euro voor

wijkkas, € 15 voor wijkkas en € 10 voor

predikantsplaats; via ds. Kamphuis

€ 20 voor Roemeniëecie., € 40 voor

predikantsplaats, € 500 en € 10 voor

aanschaf bijbels jongeren, € 20 voor

wijkkas.

Alle gevers hartelijk dank!

Bidt en Werkt

Namens het bestuur nodig ik u hartelijk uit

voor onze avonden in Filalethes, waar de

koffi e/thee vanaf 19.30 u klaar staat. D.V.

1 maart houden wij onze jaarvergadering

waarin we naast het offi ciële gedeelte

veel ruimte hebben voor een gast. Een

spreker van Open Doors zal van haar

werk vertellen en laten zien. Ook is er de

mogelijkheid om iets te kopen om het werk

te steunen, komt u dus allemaal.

De daarop volgende gewone

verenigingsavonden zijn op 15 maart

(Psalm 137 staat dan centraal, zie Herv.

Vrouw, jannr.) en op 29 maart (Psalm 78,

zie Herv. Vrouw, febrnr.).

Wij wensen onze zieke leden toe dat

een lichtstraal vanuit de hemel hen mag

verwarmen en bemoedigen! Een hartelijke

groet,

Gerda Beeftink

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 31


PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD AAR AAA

Johanneskerk

kerk: Johanneskerk, Westsingel 30, tel. 4617858 beheer: mw. T. Boudestein, tel. 06-10531458 (na 16.00 uur)

predikant: vacature waarn. scriba: H. Wels, info@johanneskerk.nl, tel. 4753689

penningmeester: ING 324045 t.n.v. V.V.H., Amersfoort; ING 614741 of bankrek. 43.24.32.655 t.n.v. Kerkvoogdij

Johanneskerk, Amersfoort internet: www.johanneskerk.nl

Nieuw! Ontmoetingszondagen van

start

Ontmoetingszondagen is een nieuw

initiatief van de Johanneskerk. In 2011

zullen vier bijzondere bijeenkomsten

worden georganiseerd, als alternatief voor

traditionele zondagse diensten. Het gaat

om open ontmoetingen op het raakvlak

van geloof, cultuur en maatschappij. Niet

iedereen houdt (altijd) van kerkdiensten

met zingen en gebed. Daarom zoeken

we voor een beperkt aantal zondagse

bijeenkomsten een alternatieve vorm.

We willen actuele onderwerpen aan

de orde (laten) stellen door goede

sprekers van buitenaf, waarbij thema’s

als compassie en duurzaamheid

aan bod komen. Verdieping op

levensbeschouwingen, zoeken naar

zingeving en ‘geloven moet je doen’;

al deze onderwerpen zijn denkbaar.

Thema-avond lutherse traditie

Woensdag 23 maart houdt prof. dr. Klaas

Zwanepol een lezing over de lutherse

traditie. Het belooft een veelzijdige avond

te worden met veel wetenswaardigheden.

Daarnaast zal deze traditie ook invoelbaar

gemaakt worden. Komend vanuit een

gereformeerde traditie ontwikkelde prof.

Zwanepol hiervoor al snel een scherp

oog en oor. Bovendien verdiepte hij zich

uit passie in het lutherse en heeft hij

hierover als hoogleraar lutherana veel

gepubliceerd. De avond begint om 20.00

uur en wordt gehouden in de Bergkerk.

Uit de beroepingscommissie

Op 1 februari heeft de Algemene

Verder kan gedacht worden aan ‘zinnige’

bijeenkomsten met muziek, theater en

workshops. Een Ontmoetingszondag

wordt zo een bijzondere bijeenkomst van

leden, (kerk)vrienden en belangstellenden.

We hopen op nieuwe contacten; met

leden die weinig naar de kerk komen, met

mensen die naar een andere kerk gaan,

of die buiten de kerk staan. We willen

hiermee ook een ambiance scheppen,

waarbinnen het gemakkelijker wordt

om elkaar en niet-kerkelijke zinzoekers

te ontmoeten. De Johanneskerk kan

zo misschien een rol vervullen bij

het samenbrengen van mensen en

samenbinden van hetgeen gescheiden is.

De bijeenkomsten zijn als volgt

geprogrammeerd: vanaf 10.00 uur is er

koffi e, van 10.30-11.30 uur is er een lezing/

gesprek/muziek en na afl oop een kopje

koffi e tot ongeveer 12.00 uur.

Evangelisch-Lutherse kerk

kerk: Langestraat 61 verhuur: J. Witlam, tel. 4801749

contactadres kerkenraads-commissie lutherse traditie: T. de Mol-van Voorn, Puntenburgerlaan 68B, 3812 GG, tel. 4632540

vrijwillige bijdragen: ING 5134459 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA, onder vermelding van: luthers diaconie: ING 4166726

32 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

Kerkenraad de beroepingscommissie

voor een predikant lutherse traditie

benoemd: Jan Bloemendal (voorzitter)

en Dick van Schaik namens de

Kerkenraadscommissie, Marga Man en

Tom Eeman namens de lutherse

Gemeenschap en Els Kaars namens

de AK. De commissie is inmiddels

voortvarend aan het werk gegaan.

Muziek na de Markt

Het eerste concert van dit jaar was een

groot succes. Maar liefst twaalf leerlingen

van Francien Post lieten hun kunsten op

dwarsfl uit horen, begeleid door organist

Henk Veldman en Sander Westphal op

cello. Het concert mocht zich in een grote

We zijn heel blij dat rabbijn Awraham

Soetendorp heeft toegezegd om te

spreken op de eerste Ontmoetingszondag

op 27 maart. Hij is één van de

initiatiefnemers - in Nederland - van

het Handvest voor Compassie, een

internationale campagne van de Engelse

schrijfster Karin Armstrong, dat we

een warm hart toedragen en waarvoor

we ook in Amersfoort meer aandacht

hopen te genereren. We hebben voor

de eerste Ontmoetingszondag dus een

gerenommeerde spreker in huis! U bent

van harte welkom.

Andere Ontmoetingszondagen in 2011

zijn gepland op: 26 juni, 18 september en

23 oktober. Wilt u meedenken over de

volgende Ontmoetingszondagen? Laat het

ons weten.

Jan Bredenoord (tel. 4570311)

belangstelling verheugen, zelfs enkele

banken op het balkon waren bezet. Het

was een zeer geslaagde middag waarin

op hoog niveau werd gemusiceerd.

Het volgende concert is op zaterdag

9 april en wordt verzorgd door de

oud-organist van de kerk, Hein Hof, in

samenwerking met het Gregoriaans koor

uit Hoogland. Aanvang 16.00 uur.

Lutherse muziekactiviteiten

Tijdens het Hemelvaartsweekend

van 1 t/m 4 juni vinden de 31ste

Jeugdmuziekdagen (7- tot

16 jarigen) plaats. Met Pinksteren

is dan van 10 t/m 13 juni het

Jongerenmuziekweekend (16- tot 30


jarigen). Meer informatie via Gaby

Hulsen:gabyhulsen@versatel.nl of 070-

3464953. Ook komt de 61ste Lutherse

Werkweek voor Muziek eraan: zaterdag

23 tot en met zaterdag 30 juli. Meer

informatie via Ineke van der Veen:

inekevanderveen@versatel.nl of 070-

3464953.

Project jeugdopvang Zambia

Binnenkort collecteren we een paar

keer voor het jeugdopvangproject in

Zambia. Het is een bouwproject waarbij

Klaas Zwanepol betrokken raakte toen

hij in Zambia voor gastcolleges was. Eén

van zijn studenten vroeg hem om hulp.

De bedoeling is om een jeugdopvang

te realiseren waar kinderen een

toekomstperspectief geboden wordt.

Zij leven veelal in een situatie waarin

ouders werkloos zijn, er veel drank- en

Maart

Kennen wij maart als de lentemaand

of de buienmaand, in Nijenstede staat

de maand maart dit jaar in het teken

van trouwen. Van alles is en wordt

er (letterlijk) uit de kast gehaald. Aan

bewoners en medewerkers is gevraagd

of ze nog spulletjes hebben van hun grote

dag en of die tentoongesteld mogen

worden. Er komt een bruidsmodeshow,

taart en noem maar op.

Bij alle vrolijkheid die het onderwerp met

zich meebrengt, is er voor veel mensen

ook het gemis van die partner die er niet is

(geweest). Daarom onderstaand gedicht

over een vriendschap…

Een goede vriend

Wat ik je toewens

is dat elke gave Gods

in jou mag groeien,

dat je een vriend hebt

die je vriendschap waard is.

Dat het licht in je hart

drugsgebruik is, waar veel criminaliteit

en prostitie is. Ook het HIV-virus

verspreidt zich sterk. Door deze kinderen

programma’s aan te bieden waarin ze

aan hun zelfrespect en toekomst kunnen

werken, wil de Betania-gemeente uit het

Zambiaanse Chipuluskusu hen handvatten

bieden om uit de vicieuze cirkel van

ellende te kunnen stappen.

Gulle giften zijn tijdens collectes voor dit

project meer dan welkom! Ook kunt u

giften overmaken naar rekeningnummer

770457134 ten name van K. Zwanepol/

Luthercitaat

De wet weer liefelijk en gaaf maken, dat is Christus’

ambt als vervuller van de wet.

WOONZORGCENTRUM

Nijenstede

kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84 (ingang Randenbroekerweg)

pastores: mw.ds. R. Buijs-Ballast, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel. 4563321; L.C. Houweling, Beukstraat 13, 3812 MG, tel. 4630456

scriba kerkenraadscommissie Nijenstede: dhr. P.G. Poort en mevr. A.H. Poort-Ansink, Muiderslot 33, 3813 RR, tel. 4806847

penningmeester: P.G. Poort, tel. 4806847 ING: 3258116 t.n.v. Kapelfonds Nijenstede, Amersfoort

je de weg mag wijzen,

en dat de Heer zelf

je mag begeleiden

in verdriet en pijn,

bij vreugde en gezang.

Dat je gezegend mag zijn

met toegewijde vrienden,

en dat zij op hun beurt

ook in jou

een zorgzame vriend

mogen vinden.

En moge het leven je leren

ook voor jezelf

en goede vriend te zijn.

Wereldgebedsdag

Op vrijdagmiddag 4 maart om 15.00

uur wordt in de Andreaskapel de

jaarlijkse viering ter gelegenheid van de

wereldgebedsdag gehouden. Voor meer

achtergrondinformatie verwijs ik u naar de

vorige Drieluik.

inzake Ndola-project. Wellicht is het een

idee om in de komende Veertigdagentijd

thuis een spaarpotje voor dit project neer

te zetten.

Lutheranen in de Lage Landen

Lang verwacht en nu echt op komst: het

boek ‘Lutheranen in de Lage Landen’,

dat een grandioos overzicht van vier

eeuwen lutheranisme in ons land geeft.

Op 1 oktober komt het uit en het kost dan

€ 49,90.

Bijbelkring

Deze maand haken we voor het

onderwerp aan bij het thema trouwen.

Hoe?

Dat ontdekt u op maandagmiddag 21

maart. We komen bij elkaar van 15.00 uur

tot 16.00 uur.

Wij gedenken

Op 22 januari 2011 is mw. H. Hofstra-van

der Veen (geb. 11 oktober 1918) overleden.

Ze woonde op app. 1.34.

Op 28 januari 2011 overleed mw. G.G.van

Surksum-Smit (geboren 7 december 1910).

Ze woonde op app. 2.49. Elders in dit blad

vindt u een in memoriam.

Dhr. H. Timmer (geboren op 26 maart 1926)

overleed op 31 januari 2011. Hij woonde op

app. 1.24.

Op 4 februari 2011 overleed dhr. L.J. van

der Hoek (geboren 30 maart 1940). Hij

woonde op app. 0.23.

Met vriendelijke groet,

ds. Rita Buijs-Ballast

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 33


Kerkdiensten

Zondag 6 maart

Collecten: 1. Zending (KIA / GZB)

2. Eredienst en pastoraat

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, H. Doop

18.30 uur Dr. C.G. Geluk uit Huizen

Andreaskapel 10.00 uur Ds. B. Borger

Bergkerk 9.30 uur Mw.ds. E. Boot uit Hoevelaken,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Mw.ds. E. Boot uit Hoevelaken,

dienst van Schrift en Gebed

Centrumviering 12.00 uur in Johanneskerk: ds. W. Verschoor

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder

m.m.v. Happy Songs

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. T. Woltinge

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan, scholendienst

Woensdag 9 maart, biddag voor gewas en arbeid

Collecten: 1. Vast te stellen door wijkkerkenraad

2. Kosten predikantsplaatsen

Adventkerk 19.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen

De Brug 19.30 uur Ds. H.G.J. van Dolder

Zondag 13 maart

Collecten: 1. Werk onder verslaafden

2. Onderhoud kerkelijke gebouwen

3. Energiekosten

Adventkerk 10.00 uur Ds. W. Dekker uit Oosterwolde

18.30 uur Ds. L. Wüllschleger

Andreaskapel 10.00 uur Ds. J. Vroegindeweij

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. T. Woltinge

17.00 uur Vesper, mw.ds. M. v.d. Pol

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst, doopdienst

34 Drieluik | nr. 2 | maart 2011

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Fonteinkerk 10.00 uur Drs. J. Greven

Johanneskerk 10.00 uur Dhr. H.G. Dane

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. D.J. van Wageningen

Opstandingskerk 17.00 uur Dr. H.P. de Roest, DMB

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

(in Opstandingskerk) 19.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. L.C. Houweling

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. L.C. Houweling

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Past. F. Sieraal

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. M. Glastra

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. K. Adrichem, Communieviering

Zon en Schild 10.00 uur Past. G. Hofstra

De Open Hof 19.30 uur Ds. R.G. van der Zwan

Nieuwe Kerk 19.30 uur Ds. M.D. van der Giessen

St. Joriskerk 14.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

(in Opstandingskerk) 19.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor, dienst van Schrift

en Tafel m.m.v. cantorij

Johanneskerk 10.00 uur Ds. W. Veen

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. J. van Dalen uit Varsseveld

17.00 uur Ds. M.D. van der Giessen, themadienst

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. J. Belder uit Dordrecht

(in Opstandingskerk) 17.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen

Lichtenberg oud. 9.45 uur Mw.ds. R. Buijs-Ballast

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Mw.ds. R. Buijs-Ballast

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Mw. I. Adriaansz

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. G. Brunsveld

St. Elisbeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

Zon en Schild 10.00 uur Past. G. Hofstra,

dienst van Woord en Tafel


Collecten: 1. Plaatselijke stille armoede

2. Wijkgemeenten

Adventkerk 10.00 uur Vicaris G.J. van Meijeren

18.30 uur Ds. T.P. de Jong uit Stadskanaal,

thema-zangdienst

Andreaskapel 10.00 uur Dhr. C. Hoogendoorn

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Ds. G. Kansen uit Hilversum

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan

De Open Hof 10.00 uur Ds. T. Woltinge

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. J.L. van der Eijk

Collecten: 1. Diaconaat oudere wijken (Kerk in Actie /

Luisterend Dienen)

2. Eredienst en pastoraat

3. Wijkkeuze

Adventkerk 10.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen

Andreaskapel 10.00 uur Dhr. L.C. Houweling

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder

m.m.v. Brugcombo

17.00 uur Zangdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. R. Buijs-Ballast

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan

Collecten: 1. Vast te stellen door wijkkerkenraad

2. Kosten predikantsplaatsen

Adventkerk 10.00 uur Dr. A.J. Plaisier

18.30 uur Dienst

Andreaskapel 10.00 uur Ds. L. van Nieuwpoort

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

Centrumviering 12.00 uur in Johanneskerk

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder

Zondag 20 maart

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. N. Walet-Kooy

Johanneskerk 10.00 uur Ds. H. van den Berg

Lutherse Kerk 10.30 uur Mw.ds. C. Karrer uit Utrecht

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

St. Aegtenkapel 10.45 uur Ruimteviering

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

(in Opstandingskerk) 17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. J. Vellekoop

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. J. Vellekoop

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Mw. E. Bast-Fokkema

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Past. M.J. Burger

St. Elisbeth verpl. 10.30 uur Past. J. de Froe, Eucharistieviering

Zon en Schild 10.00 uur Past. B. Grashuis

Zondag 27 maart

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor m.m.v. kinderen

Johanneskerk 10.00 uur Ontmoetingszondag met

rabbijn A. Soetendorp

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

17.00 uur Zie De Brug

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. J.J. Tigchelaar uit Putten

(in Opstandingskerk) 17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Ds. D.J. van Wageningen

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. M. Glastra

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

Zon en Schild 10.00 uur Past. S. Muns, bevestiging

prop.W. van Holten

Zondag 3 april

De Hoeksteen 10.00 uur Dienst

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan, H. Avondmaal

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Fonteinkerk 10.00 uur Drs. G. van Eck

Johanneskerk 10.00 uur Dhr. W. Lagrouw

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. W.P. van der Hoeven uit

Krimpen a/d IJssel

Opstandingskerk 17.00 uur Ds. P. Vermaat uit Veenendaal, DMB

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

(in Opstandingskerk) 19.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Drieluik | nr. 2 | maart 2011 35


3luikkids kids

Weet je dat

de lente komt!

Over een paar weken wordt de klok weer een uurtje

vooruit gezet, want de lente komt er aan! 21 maart

om precies te zijn. Waaraan kun

je zien dat het lente wordt?

Nou, kijk maar eens om je

heen: ’s ochtends wordt

het sneller licht, bloemen

gaan groeien, vogels gaan

zingen! Prachtig, vind je

niet? Deze keer gaat het in

3Luikkids over de lente en er

is een heel mooie vraag gesteld

door Christian, dank je wel! Kijk maar snel in de

VraagMaarRaakBaak. Veel leesplezier!

VraagMaarRaakBaak

Waarom hebben we in onze kerk geen mooie

beelden? In Frankrijk en Spanje heb ik beelden

gezien van Jezus aan het kruis. En

ook Jezus die dood is en in het

graf ligt. Ik vond dat mooi om

te zien omdat het van Jezus

was. Ik weet niet waarom we

niet zo’n beeld in onze kerk

hebben. (Christian, 5 jaar uit

de Adventkerk)

Heel lang geleden konden

de mensen niet zelf een bijbel

kopen. En ook niet zelf in de bijbel

lezen. In de kerk werd uit de bijbel voorgelezen.

En er waren beelden in de kerk. Zo konden de

mensen zien wat in de bijbel staat. Maar in

onze kerken vonden de dominees dat toen niet

meer goed. Ze zeiden: ‘De mensen zien een

paar beelden. Want niet van alle bijbelverhalen

is er een beeld. En dan denken de mensen dat

ze alles al van God weten. Dan luisteren ze

niet meer naar wat de bijbel nog meer vertelt.’

Daarom mochten er toen geen beelden meer

in de kerk zijn. De dominees van nu moeten

er weer eens over praten. Zou het toch niet

mooi zijn om een beeld van Jezus in de kerk te

hebben? Als je iets kunt zien, ga je misschien

wel meer van Jezus houden.

ds. Rein van der Zwan

Lente

In de lente komt alles weer tot bloei, de

planten, bloemen, dieren, bomen. Word

jij ook vrolijk van de lente? Merk je dat

je ook een beetje tot ‘bloei’ komt in de

lente? Doordat het wat minder koud

wordt, ben je vast ook wel wat meer

buiten. Als je buiten bent, kijk dan eens

om je heen, naar de natuur, de dieren.

Wie heeft ze gemaakt? God en Hij zorgt

voor ze.

Dit staat er in de bijbel:

Matteüs 6:26: Kijk naar de vogels in de lucht:

ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen

voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze

voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?

God zorgt voor de vogels, de schepping. En Hij zorgt

ook voor jou, denk daar maar eens aan als je de

volgende keer buiten bent!

KnutselFrutsel!

Bij de lente horen ook bloemen, in

allerlei kleuren! Hieronder staat precies

hoe je een mooie tulp kunt vouwen, om

het gezellig te maken in huis of op je

kamer. Succes!

Wat heb je nodig? Schaar, lijm en

vouwblaadjes.

- Neem een vierkant vouwblaadje in de

kleur die je voor je tulp wilt hebben.

- Je maakt eerst 16 hokjes in het

vouwblaadje door in beide richtingen

tweemaal dubbel te vouwen en dan het blaadje weer

terugvouwen. Dit zijn je hulplijnen.

- Aan de bovenkant knip je de twee lijnen van het eerste en

vierde hokje in. (Op de tekening bij nummer 1 en 3)

- Dan vouw je de blaadjes naast die ingeknipte lijn in een punt

opzij. Dit doe je naar beide kanten en dan krijg je de bovenkant

zoals bij de rode tulp.

- Aan de onderkant vouw je de twee buitenste punten naar

binnen. De tulp-bloem is dan af.

- Dan pak je een groen blaadje en knipt daar een niet al te

dunne strook uit, de stengel. En je pakt nog een groen blaadje

en daar knip je twee bladeren uit.

- Plak het allemaal op een stuk papier en doe dat met

bijvoorbeeld meerdere tulpen.

Deze leuke tulp komt van de website: www.knutselidee.nl

Deze pagina is gemaakt door Sharon van de Kamp. Wil je reageren, wil je ook een keer in 3luikkids of weet je

iets leuks, mail naar: sharonvdkamp@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines