13.09.2013 Views

Cursus Psychosomatiek voor vrouwen Altrecht Polikliniek in ...

Cursus Psychosomatiek voor vrouwen Altrecht Polikliniek in ...

Cursus Psychosomatiek voor vrouwen Altrecht Polikliniek in ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Cursus</strong> <strong>Psychosomatiek</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>vrouwen</strong><br />

Lichaamsoefen<strong>in</strong>gen bij spann<strong>in</strong>gsklachten<br />

<strong>Altrecht</strong> <strong>Polikl<strong>in</strong>iek</strong><br />

<strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met PsyQ<br />

De cursus psychosomatiek <strong>voor</strong> <strong>vrouwen</strong> is een<br />

praktische oefengroep <strong>voor</strong> <strong>vrouwen</strong> met<br />

(lichamelijke) klachten zoals<br />

concentratieproblemen, hyperventilatie, burn-out,<br />

angsten en fobieën, gebrek aan energie,<br />

Vermoeidheidsklachten, slaapstoornissen en<br />

depressieve klachten. Deze klachten zijn vaak het<br />

gevolg van spann<strong>in</strong>g die zich vertaalt <strong>in</strong> lichamelijke<br />

problemen. Door te leren luisteren naar<br />

lichaamssignalen en manieren te leren deze<br />

spann<strong>in</strong>gen los te laten, kunnen de klachten<br />

verm<strong>in</strong>deren en krijgen deelnemers weer de<br />

mogelijkheid hun kracht te gebruiken.<br />

De cursus kan een goede aanvull<strong>in</strong>g zijn tijdens elke<br />

fase van een behandel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> elk zorgprogramma<br />

Te denken valt aan klachten als:<br />

Langdurig overbelast zijn of burn-out.<br />

Langdurig piekeren of depressiviteit.<br />

Lichamelijke spann<strong>in</strong>gen en medisch<br />

onverklaarbare klachten (snelle hartslag,<br />

chronische of plotsel<strong>in</strong>ge pijnen zoals hoofdpijn,<br />

maag- of buikpijnen, rug- of spierpijnen,<br />

rusteloosheid, kortademigheid of spann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

ademhal<strong>in</strong>g, problemen met spijsverter<strong>in</strong>g,<br />

verstopp<strong>in</strong>g, diaree of opgeblazen gevoel,<br />

gebrek aan eetlust of gevoelens van<br />

misselijkheid, algemene gevoelens van malaise,<br />

lusteloosheid of zich ziek voelen).<br />

Angstklachten (paniekgevoelens, angst <strong>voor</strong><br />

verlies, angst <strong>voor</strong> kritiek en veroordel<strong>in</strong>g, angst<br />

<strong>voor</strong> afwijz<strong>in</strong>g, angst <strong>voor</strong> eenzaamheid of<br />

verlat<strong>in</strong>g, angst om jezelf te laten zien en<br />

vervolgens vernederd of gekrenkt te worden,<br />

angst <strong>voor</strong> <strong>in</strong>timiteit, angst <strong>voor</strong> confrontatie en<br />

woede, angst <strong>voor</strong> controleverlies).<br />

Schaamte- en onzekerheidsgevoelens.<br />

Autonomieproblematiek (niet <strong>in</strong> staat zijn om<br />

nee te zeggen, grenzen aan te geven en om<br />

belangrijke keuzes te maken).<br />

Naast de groepstherapie kan een reeds lopende<br />

<strong>in</strong>dividuele therapie <strong>voor</strong>tgezet worden of als er nog<br />

geen <strong>in</strong>dividuele behandel<strong>in</strong>g loopt, is het goed deze<br />

te starten om <strong>in</strong>dividuele steun te krijgen bij het<br />

verder uitwerken van het therapieproces.<br />

Wat kunt u verwachten?<br />

De werkwijze is heel praktisch en bestaat, naast het<br />

beknopt uitwisselen van ervar<strong>in</strong>gen, uit het doen van<br />

lichamelijke oefen<strong>in</strong>gen: spierontspann<strong>in</strong>g,<br />

ademhal<strong>in</strong>g- en grond<strong>in</strong>goefen<strong>in</strong>gen, kracht- en<br />

contactoefen<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong>dividuatie- en<br />

autonomieversterkende oefen<strong>in</strong>gen.<br />

In de psychosomatiek groep werken we vanuit<br />

acceptatie van de klachten die er zijn.<br />

Na elke zitt<strong>in</strong>g worden de gedane oefen<strong>in</strong>gen, plus<br />

achtergrond <strong>in</strong>formatie over de klachten, schriftelijk<br />

meegegeven. Zo kunnen deelnemers ook thuis<br />

oefenen met hun eigen draaiboek. Ook worden er<br />

wekelijks thuis-opdrachten meegegeven die een<br />

<strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g vragen van 15 m<strong>in</strong>. per dag.<br />

Voor deelname aan de cursus v<strong>in</strong>dt er een kort<br />

gesprek plaats met een van de begeleiders waar<strong>in</strong> de<br />

aard van de (lichamelijke) klachten en de precieze<br />

werkwijze van de psychosomatiekcursus besproken<br />

wordt.<br />

Doel van de behandel<strong>in</strong>g.<br />

Leren spann<strong>in</strong>gen loslaten en eigen kracht weer<br />

gebruiken. Leren onderkennen van lichaamssignalen<br />

en die constructief gebruiken. Het meer <strong>in</strong> evenwicht<br />

brengen van verstand en gevoel.<br />

Voor wie?<br />

Voor <strong>vrouwen</strong> ( 18 tot 60 jaar ) die lichamelijke<br />

spann<strong>in</strong>gsklachten hebben en <strong>in</strong> behandel<strong>in</strong>g zijn bij<br />

<strong>Altrecht</strong> of bij PsyQ.


Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

Groepstherapeuten<br />

Het programma wordt gegeven door twee<br />

therapeuten, een van <strong>Altrecht</strong> <strong>Polikl<strong>in</strong>iek</strong> en een van<br />

PsyQ, , die ervaren zijn <strong>in</strong> het lichaamsgericht werken<br />

Aantal bijeenkomsten<br />

12 Wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur en 45<br />

m<strong>in</strong>uten. Het is belangrijk bij alle bijeenkomsten<br />

aanwezig te zijn.<br />

Aantal deelnemers<br />

We streven <strong>voor</strong> deze groep naar acht tot twaalf<br />

deelnemers.<br />

Wanneer<br />

De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen worden op verschillende tijden<br />

gegeven. Zie <strong>voor</strong> de data en tijden van de groep het<br />

groepenoverzicht op www.altrecht.nl/polikl<strong>in</strong>iek<br />

onder ‘behandel<strong>in</strong>g’.<br />

Waar<br />

Locatie: PsyQ, Giessenple<strong>in</strong> 59 C/D, 3522 KE Utrecht<br />

Telefoon: 088 3572267<br />

Kosten<br />

Aan deelname zijn <strong>voor</strong> u geen extra kosten<br />

verbonden. Bij te laat afbellen (m<strong>in</strong>imaal 24 uur van<br />

te voren) of niet verschijnen zonder af te bellen,<br />

brengen wij bij u een tegemoetkom<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de door<br />

ons gemaakte kosten van €40,- <strong>in</strong> reken<strong>in</strong>g.<br />

Aanmelden<br />

Uw <strong>in</strong>taker of huidige <strong>in</strong>dividuele behandelaar kan u<br />

<strong>voor</strong> deze behandelgroep aanmelden.<br />

PsyQ-cliënten bij Lea Nys: l.nys@psyq.nl<br />

<strong>Altrecht</strong>-cliënten bij S<strong>in</strong>i Marskamp:<br />

s.marskamp@altrecht.nl en bij<br />

groepenaltrechtpolikl<strong>in</strong>iek@altrecht.nl<br />

De verwijzer blijft hoofdbehandelaar.<br />

Voorafgaand aan uw deelname aan de groep, v<strong>in</strong>dt<br />

een <strong>in</strong>dividueel kennismak<strong>in</strong>gsgesprek met een van<br />

de groepstherapeuten plaats. In dit gesprek kijken<br />

we of deze groepsbehandel<strong>in</strong>g iets <strong>voor</strong> u kan<br />

betekenen.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Voor aanvullende <strong>in</strong>formatie kunt u contact<br />

opnemen met de contactpersoon van de groep, met<br />

de groepencoörd<strong>in</strong>ator, of met uw eigen<br />

behandelaar of <strong>in</strong>taker. In het groepenoverzicht op<br />

www.altrecht.nl/polikl<strong>in</strong>iek onder ‘behandel<strong>in</strong>g’<br />

v<strong>in</strong>dt u alle contactgegevens.<br />

www.altrecht.nl/polikl<strong>in</strong>iek<br />

© <strong>Altrecht</strong> <strong>Polikl<strong>in</strong>iek</strong>, januari 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!