Activiteitenverslag - Lokale Politie

lokalepolitie.be

Activiteitenverslag - Lokale Politie

Activiteitenverslag


Verantwoordelijke uitgever

Guido Van Wymersch, Kolenmarkt 30 - 1000 BRUSSEL

Supervisie

Ilse Van de keere

Redactie en coördinatie

Sandra De Tandt, Ludivine Piette en Gwendoline Wilmots

Lay-out

Michaël Meinertzhagen en Bart Nickmans

Vertaling

Sandra De Tandt en Ann Estival

Fotografie

Vicky De Decker

Nalezing

Jan Paternoster en Luc Ysebaert


Voorwoord

Inleiding van de korpschef

1. Kennismaking met de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

1.1 Beschrijving van de politiezone

1.2 De beslissingsorganen

2. Algemene directie

2.1 Algemeen operationeel directeur (DGO)

2.2 Algemeen functioneel directeur (DGF)

2.3 Directeur-generaal beleid (DGG)

2.4 Directeur-generaal controle (DGC)

2.5 Woordvoerder (DGS)

3. Een aantrekkelijke en innovatieve zone

4. Het afgelopen jaar samengevat in zes data

5. Het afgelopen jaar samengevat in zes evenementen

6. Operationele steunstructuur

6.1 Directie verkeer (TRA)

De operationele pelotons (TRA/O)

Bikersbrigade (TRA/Bikers)

Cel snelheidscontrole “radar” (TRA/V)

Motorrijderseskadron (TRA/M)

Bureau verkeersongevallen (TRA/A)

Bureau verkeersinbreuken (TRA/I)

Technische dienst (TRA/T)

6.2 Directie interventies en operationele steun (INT)

Dienst openbare orde (INT/O)

Dienst hondenbrigade (INT/W)

6.3 Directie van de lokale recherche (JUD)

De pijler geconcentreerde recherche

Sectie “zeden - drugs” (JUD/MOEURS en JUD/STUPS)

Sectie “geweld” (JUD/CRIME)

Sectie “fraude” (JUD/FRAUDES)

Sectie “diefstallen - trekkers” (JUD/VOLS en JUD/TREK)

Sectie “stadsbendes” (JUD/BU)

Sectie “gezin - jeugd” (JUD/FJ)

Sectie “algemene inlichtingen” (JUD/RG)

De pijler operationele steun

Gedeconcentreerde recherche - Lokale rechercheurs (JUD/RL/D)

Anti-overvalbrigade (JUD/AOB)

De pijler functionele steun

Lokaal labo (JUD/LABO)

Lokaal informatiekruispunt (JUD/LIK)

6.4 Directie administratieve politie (ADM)

6.5 Directie ambtshalve politioneel onderzoek (APO)

6.6 Zonale dispatching (DPZ)

6.7 Directie paleistoezicht (SPT)

7. De functionele steunstructuur

7.1 Directie human resources (HRM)

Personeelsadministratie (HRM/PER)

Sociale dienst (HRM/SOC)

7.2 Directie financiën en aankopen (FIN)

7.3 Directie routering (ROU)

7.4 Directie logistiek (LOG)

7.5 Directie telematica (TEL)

8. Andere steundirecties

8.1 Dienst intern toezicht (SCI)

8.2 Directie preventie en bijstand (PREV)

8.3 Vormings- en documentatiecentrum (FOR)

8.4 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)

9. De territoriale structuur

9.1 District 1

9.2 District 2

9.3 District 3

9.4 Cijfers en statistieken

6

7

8

8

8

9

9

10

10

11

11

14

18

20

22

22

24

24

24

25

25

25

26

27

29

29

30

31

32

32

33

33

34

34

34

35

35

36

36

40

41

42

44

44

45

47

48

50

51

52

54

54

56

57

59

60

62

64

66

68

5


6

VOORWOORD

“Ik heb eigenlijk al snel de beslissing genomen om in Brussel te gaan werken,

voor mij was dat een evidente keuze”.

“Hier in Brussel is zo veel werk te doen […]. Op één jaar tijd kom je hier heel wat zaken tegen die je op

een ganse loopbaan in een andere zone niet tegenkomt.”

Uittreksel uit een tv-interview van TV Brussel (11 oktober 2011)


INLEIDING VAN DE KORPSCHEF

Beste lezers,

Beste medewerkers,

Beste collega’s,

Graag stel ik u het activiteitenverslag 2011 van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene voor. Naar goede gewoonte

proberen wij u een zo goed mogelijk idee te geven van het werk dat het afgelopen jaar werd verwezenlijkt door

de 2 600 medewerkers van dit politiekorps. Tevens willen wij u met dit activiteitenverslag iets bijbrengen over de

verschillende politiediensten, onze beveiligingsacties en de uitdagingen waarmee ons politiekorps het afgelopen jaar

geconfronteerd werd. Daarnaast laat dit jaarrapport ons ook toe om u te laten kennismaken met de interne en externe

evenementen die ons zijn bijgebleven. Tenslotte willen wij u voorstellen aan enkele personeelsleden die graag meer

vertellen over de dagelijkse werking van hun dienst.

Het afgelopen jaar was een jaar rijk aan nieuwe inbreng. Eerst en vooral verwelkomden we 79 nieuwe rekruten die de

Directie interventies & operationele bijstand en de Directie verkeer versterkten. Het bewijs dat de rekruteringspolitiek

van onze zone haar vruchten afwerpt. Verder werd er binnen de territoriale veiligheidsbrigade die actief is op het

grondgebied van de eerste en de vijfde afdeling van district 1 , een nieuwe fietsbrigade opgericht: de Euro-bikers. Deze

politiemannen en -vrouwen patrouilleren op de fiets in de Europese wijk om zo de toegankelijkheid en de nabijheid

van de politie te bevorderen.

Opdat we onze opdrachten op de meest optimale manier en in een klimaat van collegialiteit zouden kunnen uitvoeren

werd er binnen onze zone een nieuwe dienst opgericht, namelijk de interne dienst voor preventie en bescherming op

het werk (IDPBW). Zoals de naam al doet vermoeden, ijvert de IDPBW voor het welzijn op het werk door middel van

interventies en geïndividualiseerde bijstand aan elk personeelslid die geconfronteerd wordt met pesterijen, geweld of

conflicten op het werk. Ik zal dus niet verder uitwijden over de nieuwigheden die onze zone de afgelopen 365 dagen

heeft gekend.

De mannen en vrouwen binnen dit politiekorps Brussel HOOFDSTAD Elsene ijveren met hart en ziel voor “een politie

dichtbij de burger”. Daarom wil ik hen in deze inleidende tekst nadrukkelijk bedanken door mijn waardering uit te

drukken voor het professionalisme en de inzet die zij dagelijks tonen.

Guido Van Wymersch

Korpschef

7


8

1 KENNISMAKING MET DE POLITIEZONE BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE

1.1 BESCHRIJVING VAN DE POLITIEZONE

De meergemeentezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

omvat het grondgebied van de stad Brussel; de vroegere

gemeenten van Laken, Neder-over-Heembeek, Haren; en de

gemeente Elsene. De bevolking van onze zone is zeer divers

en dat is merkbaar op verschillende vlakken. Niet alleen zijn

alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd, maar

ook een waaier aan nationaliteiten en etnische origines

hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven

kan men de aanwezigheid niet ontkennen van verschillende

nationale en internationale instellingen, administraties en

bedrijven die zich op het grondgebied van onze politiezone

1.2 DE BESLISSINGSORGANEN

De politieraad en het politiecollege

In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van

de gemeenteraad, op het gebied van organisatie en beheer

van het lokale politiekorps, enerzijds waargenomen door de

politieraad.

Anderzijds worden de bevoegdheden van het college

van burgemeester en schepenen waargenomen door het

politiecollege. In het politiecollege zetelen de volgende

personen: de burgemeester van de stad Brussel, Freddy

Thielemans en de burgemeester van de gemeente Elsene, Willy

Decourty. Zij vergaderen samen met de korpschef, Guido Van

Wymersch en met de bijzondere rekenplichtige, Mia Vermeir.

In de politieraad zetelen de politieraadsleden die tevens deel

uitmaken van de Brusselse en Elsense gemeenteraad samen

met hun burgemeesters. Ook de korpschef en de bijzondere

rekenplichtige wonen de vergaderingen van de politieraad

bij. De secretaris van de vergaderingen verzorgt zowel het

secretariaat van de politieraad als dat van het politiecollege.

hebben gevestigd. Dagelijks ontvangt de politiezone op

haar territorium vele pendelaars, alsook toeristen die

genieten van de verschillende historische trekpleisters en

die deelnemen aan de recreatieve en culturele evenementen

en activiteiten. De geschetste diversiteit brengt helaas een

even divers palet aan criminele feiten met zich mee. Hierop

een gepast antwoord vinden is niet altijd even gemakkelijk

maar één ding is zeker, de werking van de politiezone moet

flexibel en inventief zijn.

De zone in cijfers

Oppervlakte 38,94 km²

Aantal inwoners op 1 juni 2012 252 759

Dagpopulatie bij benadering (op een gemiddelde werkdag) ongeveer 1 200 000 personen

De zonale veiligheidsraad

De zonale veiligheidsraad van de politiezone Brussel

HOOFDSTAD Elsene is samengesteld uit de twee burgemeesters,

de procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijke

directeur-coördinator (Dirco) van het gerechtelijk

arrondissement Brussel. De zonale veiligheidsraad ontwikkelt

en evalueert het zonaal veiligheidsplan, dit is een strategisch

beleidsplan op het gebied van veiligheid dat vier jaar

geldig is.

Het basisoverlegcomité (BOC)

Het basisoverlegcomité is een orgaan dat, onder de

leiding van de voorzitter van het politiecollege, belast is

met het overleg met de vakbondsafgevaardigden van de

representatieve syndicale organisaties. Het secretariaat van

dit orgaan wordt eveneens verzorgd door de secretaris van

de vergaderingen.


2 ALGEMENE DIRECTIE

De politiezone staat, sinds 1 september 2008, onder leiding

van hoofdcommissaris van politie Guido Van Wymersch,

de korpschef. Hij wordt omringd door een grote staf die

hem bijstaat in de dagelijkse leiding van de zone. Vier

adjuncten staan hem bij in het leiden van de zone, namelijk:

2.1 ALGEMEEN OPERATIONEEL DIRECTEUR (DGO)

Zoals aangekondigd in het vorige activiteitenverslag was

2011 voor de operationele tak van de Algemene directie

voornamelijk een jaar van consolidatie. De ondernomen

acties en realisaties inzake politiewerking, gestart in 2010,

liggen volledig in de lijn van een aanpak en strategische

visie op lange termijn: namelijk het project “KAIZEN”, deze

constante optimalisering vervolgt dus zijn weg.

Ook het operationeel secretariaat van de Algemene directie

(DG/SecOps), voorheen het centraal bureau der operaties

genaamd (BCO), werd opgericht. Uiteraard gaat het hier

meer dan alleen om een naamsverandering. Er werd

namelijk een complete interne reorganisatie doorgevoerd,

bestaande uit de herverdeling van de taken tussen

medewerkers en vooral uit de herdefiniëring van huidige en

nieuwe taken en processen. Ook in de toekomst zullen de

problemen en uitdagingen beduidend zijn en dus moesten

we ons belangrijkste instrument belast met het beheer en

de opvolging van de operationele activiteiten binnen onze

politiezone dagelijks laten evolueren.

In het kader van de strategische doelstellingen van

het zonaal veiligheidsplan 2009-2012 betreffende de

optimalisering van het partnerschap op het gebied

van administratieve politie, heeft het SecOps actief

deelgenomen aan de werkgroep die werd opgericht door

de stad Brussel. Deze werkgroep had als doelstelling het

comité evenementenbeheer te reorganiseren en dus werd

er een Cel evenementen opgericht.

Op het gebied van openbare orde werd het jaar 2011

gekenmerkt door een aantal bijzondere situaties die

duidelijk de inzet, professionaliteit en creativiteit van

onze operationele diensten en de Algemene directie

hebben aangetoond. In totaal vonden er negen Europese

toppen plaats in 2011, waaronder één tijdens de nationale

feestdag, ... . Als je weet dat er oorspronkelijk slechts vier

toppen waren gepland in Brussel, kan men gemakkelijk

begrijpen welke extra werklast deze Europese activiteiten

de algemeen operationeel directeur (DGO), de algemeen

functioneel directeur (DGF) en de algemeen directeur

controle (DGC). De relaties met de pers worden beheerd

door de woordvoerder (DGS).

met zich meebrengen. In 2012 worden er tien Europese

toppen aangekondigd. Iedereen herinnert zich nog de

verhitte gemoederen in de wijk Matonge tijdens de maand

december, naar aanleiding van de presidentsverkiezingen

in de Democratische Republiek Kongo. Deze rellen vereisten

een niet-aflaatbare opvolging en een grote mobilisatie.

De parallel moet worden gemaakt met de grote Londense

rellen in juli 2011 en we moeten er ons ook bewust van zijn

dat alles kan gebeuren en dat we ons moeten voorbereiden.

De meer vreedzame “Indignados”, een beweging uit Spanje

werd verwelkomd zoals omzendbrief CP4 het voorziet

(genegotieerd beheer van de openbare ruimte). Dit heeft

binnen onze politiezone bijgedragen tot het vinden van een

oplossing zonder dwang of geweld in geval van spontane

bezetting van de openbare weg.

Vanuit het oogpunt van criminaliteit onthouden

we twee punten. Ten eerste is er de daling van de

diefstal gewapenderhand en vooral de uitzonderlijke

ophelderingsgraad dankzij de dynamische aanpak van de

Directie van de lokale recherche (JUD). Vervolgens is er de

blijvende toename van zakkenrollerij, een fenomeen dat

oncontroleerbaar lijkt geworden ondanks het harde werk

van de ploegen en van de trekkers in het bijzonder. Dit

fenomeen vereist een nieuwe integrale en geïntegreerde

aanpak.

2011 was ook het jaar van de oprichting van de

bikersbrigade binnen de Europese wijk (6 inspecteurs): het

personeel verbonden aan de territoriale veiligheidsbrigade

(BTS51) patrouilleert uitsluitend op de fiets binnen deze

twee afdelingen, meestal in de omgeving van de Europese

instellingen. Hoewel de omvang van deze brigade eerder

bescheiden is, betreft het hier toch het begin van een nieuw

hoofdstuk binnen de aanpak van nabijheidspolitie in de

afdelingen en districten. Ons doel is meer dan occasioneel

te patrouilleren per fiets.

9


10

We willen een fietsbrigade per district creëren met goed

uitgeruste en opgeleide fietsers die tussenkomen op

plaatsen waar de auto niet langer is toegestaan of op

plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn met de wagen.

2011 was ook het jaar van een nieuwe benadering binnen de

wijkwerking. Naast ons toekomstig zonaal veiligheidsplan,

worden er ook actieplannen ontwikkeld op maat van

lokale specificaties. Het doel is om beter te voldoen aan de

verwachtingen van de burgers. Deze actieplannen zullen

worden afgerond in 2012.

Op het gebied van noodplanning werd, onder impuls van

de Algemene operationele directie, een multidisciplinaire

werkgroep (discipline D1 - D2 - D3 - stad Brussel) opgericht

om “standaard” plannen te definiëren per locatie in geval

er zich een bepaald evenement voordoet. Deze plannen

vormden ook de basis voor de bijzondere nood- en

interventieplannen (BNIP).

2.2 ALGEMEEN FUNCTIONEEL DIRECTEUR (DGF)

De opdracht van de DGF, rechtstreeks medewerker van

de korpschef, is het verzekeren van de opvolging en het

toezicht op de werking van alle functionele diensten.

Voor de coördinatie en organisatie van deze functionele

branche kan de DGF enerzijds rekenen op de steun van de

directeur human resources en anderzijds op de steun van

de DGF/M, die de DGF vervangt in geval van afwezigheid

en die dossiers betreffende telematica, logistiek, financiën

en aankopen opvolgt.

2.3 DIRECTEUR-GENERAAL BELEID (DGB)

Aan het hoofd van deze jonge directie staat de directeur-generaal

beleid. Hij wordt bijgestaan door twee commissarissen

van politie om de twee cellen die onder deze beleidstak vallen

te beheren, namelijk de beleidscel en de communicatiecel.

Beleidscel

De beleidscel heeft als opdracht bij te dragen tot de

organisatieontwikkeling en de kwaliteitszorg door:

• het inzamelen en analyseren van beleidsgegevens;

• het uitvoeren van audits in het kader van

organisatieontwikkeling;

• het voorbereiden en opstellen van het zonaal

veiligheidsplan;

• het formuleren van adviezen en verbetervoorstellen op het

gebied van organisatieontwikkeling en interne processen;

• het leggen en onderhouden van contacten met

externe partners waaronder de federale politie, andere

politiekorpsen, … .

1 Algemene nationale gegevensbank

Met betrekking tot de codering in de ANG 1 , moeten we de

enorme inspanning benadrukken die werd geleverd door

de vele medewerkers van alle operationele diensten. Onder

leiding van de directeur van het lokaal informatiekruispunt

en zijn personeel heeft men bijgedragen tot het wegwerken

van de vertraging in de dossiers die moeten worden

gecodeerd in de ANG. In het begin van 2011 was er sprake

van een vertraging van 80 000 stukken en ongeveer acht

maanden later zijn het er minder dan 20.000 - wat een

aanvaardbare norm is voor een zone als de onze.

Zoals u kunt zien, zowel in termen van gebeurtenissen

als in termen van fenomenen, 2011 was een druk jaar

waarin onze diensten werden geconfronteerd met nieuwe

situaties en talloze problemen. Telkens was er de wil om

naar oplossingen te zoeken, zelfs als de middelen soms

onvoldoende leken. Dat is dan ook de kracht van ons

politiekorps.

DGF verzekert eveneens de dagelijkse leiding over

het secretariaat van de Algemene directie en de

directieassistenten. Voor juridisch advies kan de DGF

beroep doen op de juristen van de zone. Deze functie

ondergaat in 2012, net zoals de onthaalmedewerkers

binnen de commissariaten, een “calogisering”. Dit zal niet

enkel en alleen toegepast worden op de functie van de DGF

maar ook op de leidinggevende betrekkingen die afhangen

van de algemeen functioneel directeur.

De dienst bestaat uit: een politiecommissaris bijgestaan door

drie strategische analisten (CALog niveau A) en een auditor

(Calog niveau A).


Cel communicatie (CelCom)

Deze cel bestaat al sinds 2004 maar heeft haar plaats

gevonden binnen het organigram van de zone. Zij staat dicht

bij de korpschef en is in de eerste plaats zijn spreekbuis, die

uiteraard ter beschikking staat voor het volledige politiekorps.

Haar voornaamste missie is het ontwikkelen van een globale

politiek op het gebied van interne communicatie. Bijgevolg

steunt en ontwikkelt deze cel projecten aangaande interne

communicatie.

In het kader hiervan heeft zij trouwens in de loop van

2009 het personeel geconsulteerd tijdens een hele reeks

vergaderingen. Liefst 6 % van het personeel van de zone

nam hieraan deel. De deelnemers deelden mee wat hun

behoeften waren en reeds in 2010 zagen enkele projecten

het levenslicht.

De cel communicatie houdt zich onder andere bezig met:

• de redactie en de publicatie van het activiteitenverslag van

de zone;

• de opmaak en het aanvullen van de dagelijkse informatie

van de intranetsite;

• de organisatie van het onthaal van de nieuwe rekruten;

• het ontwikkelen van verschillende brochures bestemd voor

het publiek of interne en externe medewerkers;

• bijstand aan de directies van de zone in allerlei

communicatieprojecten;

• de opmaak van wenskaarten, kalenders en de aankoop van

gadgets;

• het onthaal van lagere en/of secundaire scholen en de

presentatie van de zone aan voorvermelde scholen.

2.4 DIRECTEUR-GENERAAL CONTROLE (DGC)

Enerzijds, informeert hij onmiddellijk de Korpschef over

eventuele problemen of disfuncties binnen de zone maar

ook over externe klachten.

2.5 WOORDVOERDER (DGS)

Deze beheert dagelijks de betrekkingen met de pers d.m.v.

rechtstreekse contacten en het verspreiden en verzamelen

van persberichten. Voor het overige is de woordvoerder onder

meer verantwoordelijk voor de organisatie van ceremonieën

De cel communicatie is eveneens verantwoordelijk voor

het promoteam, dat oorspronkelijk werd opgericht door de

DGB. Deze groep bestaat uit gemotiveerde personeelsleden

die de zone promoten bij de aspiranten van de

verschillende politiescholen van het land. In dit opzicht

worden er regelmatig informatiesessies georganiseerd

door de CelCom om permanent contact te houden met

de personen die geïnteresseerd zijn in een carrière binnen

onze zone. Dit team heeft sinds zijn oprichting in juni

2008 zijn activiteitenterrein sterk uitgebreid en neemt

ook deel aan meerdere evenementen buiten de zone

die een rechtstreekse link hebben met rekrutering, zoals

bijvoorbeeld het evenement “Go for police @ Brussels” dat

doorging op 12 februari 2011 op het Heizelplateau. De cel

communicatie fungeert trouwens ook als contactpunt voor

deze materie.

Deze cel werkt in nauwe samenwerking met de

woordvoerder van de zone (DGS) en vervangt hem in geval

van afwezigheid.

Anderzijds coördineert deze directeur-generaal de dienst

intern toezicht.

zoals de Korpsfeesten, het onthaal van binnenlandse en

buitenlandse bezoekers en/of delegaties en het beheer van

de aanvragen tot stage (niet-operationele) binnen de zone.

11


12

Dit jaar vier ik mijn twintigste verjaardag op het operationeel

secretariaat. Ik mag wel zeggen dat onze dienst tijdens

die twee decennia een echte evolutie heeft meegemaakt,

zeker op het gebied van personeel, maar evenzeer voor

wat betreft het aantal evenementen van allerlei die op

ons grondgebied plaatsvinden. We halen jaarlijks een

gemiddelde van 700 manifestaties, daar waar er 20 jaar

geleden slechts één of twee voorzien waren per maand. Hier

moet ik erop wijzen dat Brussel, als hoofdstad van Europa

en zetel van de Europese instellingen, een soort sociaalpolitiek-economische

barometer voor de wereld is en dus als

het ware een verzamelplaats is geworden voor het uiten van

allerlei emoties. Als lid van het operationeel secretariaat laat

dit mij toe een overzicht te hebben van wat er zich zoal in de

wereld afspeelt.

Wanneer er in Brussel of in Elsene een aanvraag wordt

ingediend 2 Banque de tot données het organiseren nationalevan

een evenement wordt die

eerst geïndexeerd en vervolgens uitgedeeld aan de officieren

DGO. Deze aanvragen worden onderverdeeld in zeven

types evenementen: revindicatieve, culturele, protocollaire,

sociaal-culturele en sportieve, Europese toppen, bescherming

en acties verbonden aan het zonaal veiligheidsplan. Wij

krijgen de instructies betreffende voornoemde evenementen

toegestuurd. Ofwel maken we het dossier over aan de

afdelingen, ofwel behandelen we dit zelf. Vervolgens stelt

de betrokken dienst de IO1 op. Indien het dossier door een

afdeling behandeld wordt, gaat dit terug naar het SecOps om

herlezen te worden en eventueel aangepast of verbeterd te

worden in functie van nieuwe gegevens. Elke inspecteur van

het SecOps die belast is met een dossier handelt het volledig

1 Interne ordedienst

af. Om een goede opvolging van de dossiers te verzekeren

wordt wekelijks een operationele vergadering gehouden in

aanwezigheid van operationele diensten en steundiensten.

Tijdens deze vergadering wordt het programma van de tien

komende dagen besproken en vindt er een debriefing van

de voorbije acties plaats. Het is voor ons essentieel om een

globaal overzicht te hebben van de komende activiteiten

en feedback te hebben van de evenementen die zich op ons

grondgebied hebben afgespeeld.

De evenementen die haar opvielen in 2011

• De oprichting van het beheerscomité binnen de stad

Brussel dat de openbare ruimte beheert en beslist of

culturele evenementen al dan niet mogen doorgaan.

Alle dossiers waarmee dit comité belast is worden

overgemaakt aan het SecOps, wat ons de mogelijkheid

geeft om onmiddellijk een antwoord te geven aan de

organisatoren van culturele manifestaties die wensen te

weten of een evenement wel degelijk op een bepaalde

dag mag plaatsvinden. Dit comité heeft wekelijks een

vergadering waarbij alle diensten van de stad Brussel en

ons politiekorps aanwezig zijn. Een dergelijke structuur

werd eveneens opgezet binnen de gemeente Elsene,

waar onze zone vertegenwoordigd wordt door het Sec-

Ops van DCT3.

• De avant-première van de film “ De avonturen van Kuifje:

het geheim van de Eenhoorn”. De organisatie van

dit grootscheepse evenement weerspiegelt goed de

Amerikaanse gedachte “Everything is possible”. Het is

onze taak om iedereen tevreden te stellen, enerzijds de

organisatoren en anderzijds de handelaars, pendelaars

en inwoners van Brussel, allemaal zijn ze even

belangrijk. Ons doel is pas bereikt als we erin slagen

de verwachtingen van de organisatoren te verzoenen

met onze behoeften als vertegenwoordigers van de

openbare orde.

• De toename van revindicatieve manifestaties in Brussel:

Zodra er ergens op de wereld iets gebeurt, krijgen de

emoties die hierdoor veroorzaakt worden, vorm in

Brussel. Deze reacties zijn natuurlijk een gevolg van het

bijzondere statuut van onze hoofdstad maar ook van het

feit dat we bijzonder openstaan voor ieders vrijheid van

mening en van meningsuiting.


Type evenement 2010 Percentage 2011 Percentage

Revindicatief 560 18% 687 23%

Veiligheid en bewaking 367 11% 456 15%

Acties 239 8% 240 8%

Cultureel 901 28% 826 27%

Economisch 169 5% 165 5%

Europa (waaronder toppen) 2 104 3% 26 1%

Bezoeken 128 4% 154 5%

Protocol 171 5% 146 5%

Koninklijke familie 117 4% 100 3%

Hycap 3 35 1% 41 1%

Risicoproces 3 0% 3 0%

Sport 130 4% 96 3%

Diversen 279 9% 107 4%

Totaal 3 203 100% 3 047 100%

Aantal ordediensten 2011

Bezoeken

5%

Protocol

5%

Europa (waaronder toppen)

1%

Koninklijke familie

3%

Ecomomisch

5%

Cultureel

27%

Hycap

1%

Risicoproces


14

3 EEN AANTREKKELIJKE EN VERNIEUWENDE POLITIEZONE

Ieder jaar wil onze politiezone werk maken van een aantal

bijzondere punten bij het opstellen van de jaarlijkse begroting.

Het algemene beleid, geïntroduceerd in het begin van

2011, richtte de aandacht voornamelijk op de drie volgende

Een rekruteringsbeleid dat zijn vruchten afwerpt

Het rekruteringsprobleem in de Brusselse politiezones

stond centraal in 2010. Teneinde dit te verhelpen heeft onze

politiezone meerdere projecten geleid met het oog op de

bevordering van de rekrutering van politiefunctionarissen.

Meerdere informatiecampagnes werden georganiseerd.

Een grote rekruteringsbeurs “Go for Police@Brussels” vond

plaats op de Heizel op 12 februari 2011 in samenwerking

met verschillende partners.

Uiteraard mogen we ons promoteam niet vergeten. Die

hebben zich eveneens extra ingezet in de politiescholen

over het ganse land om de jonge aspiranten te overtuigen

om onze zone te vervoegen. Dit doen ze door onze zone

op een dynamische manier te presenteren, kortom het

promoteam vormt een ontegensprekelijke meerwaarde

voor onze zone. Eén van de doelstellingen was ook het

bevorderen van de aanwerving van personen afkomstig

uit het Brussels gewest omdat zij over een meer specifieke

kennis beschikken van het grondgebied en de inwoners.

Dankzij deze proactieve rekruteringspolitiek is de politiezone

in 2011 kunnen overgaan tot de aanwerving van 26

agenten van politie. Dit laat ons niet alleen toe om de direc-

300

250

200

150

100

50

0

Evolutie Evolution van het de personeelsbestand l'effectif des agents agenten de police van politie

226

thema’s: optimalisatie van de rekruteringspolitiek, de verdere

ontwikkeling van de territoriale herstructurering opgestart

in 2009 en tenslotte de modernisering van de uitrusting.

tie verkeer te versterken, maar eveneens het aantal agenten

aanwezig in de wijkcommissariaten.

272

28 4

Oprichting Création de van la de zone zone 31 december décembre 2010 31 december décembre 2011


Bovendien heeft het politiecollege in haar zitting van 21

april 2010 beslist om gebruik te maken van het principe van

de prioritaire toelating. Dit principe verstrekt de kandidaatinspecteurs

van politie die kiezen voor onze zone, een soort

voorrang om toegelaten te worden tot de opleiding die

gegeven wordt in de politiescholen. Dit heeft zich vertaald

in een ministerieel besluit dat aan onze zone 70 aspirantinspecteurs

van politie toekent. Deze aspiranten zijn hun

basisopleiding gestart in oktober 2010 en vervoegen onze

zone een jaar later.

Bovenop deze specifieke rekrutering bevoorrecht onze

zone een permanente openstelling van plaatsen via

de mobiliteitscycli die vijf maal per jaar (intern aan de

geïntegreerde politie) worden georganiseerd. Deze politiek

laat ons toe de vertrekken op te vangen die geschat worden

op een gemiddelde van 50 personen per jaar. Al deze

initiatieven hebben toegelaten om het kader dat sinds de

oprichting van de zone deficitair is op te vullen. Inderdaad,

in oktober 2011 is ons organiek kader voor 87% gevuld. De

geleverde inspanningen uiten zich vooral in het kader van de

inspecteurs en agenten van politie. Het personeelsbestand

is sinds de oprichting van de zone op 1 januari 2002 gestegen

met 27% voor de agenten en 28% voor de inspecteurs.

Naast de aanwerving van operationele leden heeft

onze politiezone zichzelf ook opgelegd om in 2011 een

“calogisering” van bepaalde functies door te voeren.

De afgelopen jaren merkten wij op dat er op grote

schaal sprake is van een politieke wil om terug meer

politiemannen en -vrouwen op straat te plaatsen zodat ze

op een optimale manier hun voornaamste taken kunnen

uitvoeren. Het is daarom dat bepaalde taken die tot voor

kort door politiefunctionarissen werden uitgevoerd, nu

zullen toevertrouwd worden aan burgerpersoneel. Het

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Evolution de l'effectif des inspecteurs de police

1109

gaat om sleutelfuncties op directieniveau maar ook om

belangrijke betrekkingen op een secretariaat of op een

onthaal van een commissariaat.

Het is in 2010 dat het project “onthaal” van start ging.

Het doel was om burgerpersoneel op te leiden tot

onthaalmedewerkers, deze onthaalfunctie werd voordien

uitgevoerd door operationele personeelsleden. Het

“externe” oog van CALogs kan misschien de aanpak met

de burgers en/of de klager vergemakkelijken. Natuurlijk,

kan niet iedereen zomaar onthaalmedewerker worden.

Daarom werd een werkgroep opgericht om een concreet

en dynamisch project te ontwikkelen. Een onthaalcharter

werd opgemaakt en kreeg een prominente plaats in alle

politiebureaus, met als doel de burger te tonen welke

verbintenissen de zone heeft genomen op dit vlak.

De nieuwe onthaalmedewerkers wordt een specifieke

onthaalopleiding aangeboden bij aankomst in de zone of

de dienst die zij zullen vervoegen. De eerste resultaten

van deze “calogisering” van de onthaalfuncties blijkt zeer

positief te zijn, wat zeker zal bijdragen tot de uitbreiding

van dit proces naar de functionele directies.

Evolutie van het personeelsbestand inspecteurs van politie

148 9

153 0

Oprichting Création van de de la zone 31 31 december décembre 2010 31 31 december décembre 2011

15


16

Een territoriale herstructurering in constante evolutie en een nieuw aantrekkelijk carrièreplan

De herstructurering van de zone, die aanving in het

najaar van 2009, streefde een aantal doelstellingen na

waaronder het verstrekken van een betere dienstverlening

aan de burgers. De oprichting van de territoriale

veiligheidsbrigades (wijkpolitie) zorgt voor een duidelijke

verbetering van deze service. Dit resulteerde ook in een

nieuw integratiebeleid voor nieuwe politie-inspecteurs

rechtstreeks afkomstig van de politiescholen. Een nieuw

carrièreplan werd opgesteld binnen de zone.

Vanaf hun aankomst binnen de zone gaan deze jonge

politiebeambten werken bij de directie interventies en

operationele steun (dienst openbare orde). De opdrachten

van deze dienst zijn drieledig: interventie, openbare orde

en deelname aan acties en operaties. Het leek heel logisch

voor de directie van het politiekorps om deze inspecteurs

hun carrière te laten aanvatten binnen deze dienst.

Verschillende redenen hebben geleid tot deze keuze van

intern beleid. Ten eerste is deze dienst redelijk polyvalent

en laat de nieuwe rekruten toe om in contact te komen

met een aantal domeinen die verband houden met de

uitvoering van de basisfunctionaliteiten en ook om kennis

te maken met de vele aspecten van het politieambt.

Een volgende reden is dat deze dienst als voordeel

heeft dat men mag tussenkomen op het volledige

grondgebied van onze politiezone, waardoor men de

kans krijgt om in contact te komen met verschillende

bevolkingstypes. Ten slotte is er een sterke teamgeest en

een permanente omkadering door de officieren. De wens

van de korpsleiding is dat deze “nieuwe” inspecteurs ten

minste een volledig jaar bij deze dienst blijven. Zo kunnen

ze deelnemen aan alle jaarlijkse activiteiten waarbij de

Directie interventies en operationele steun betrokken is

en kunnen ze genieten van een bijkomende opleiding,

namelijk de applicatieschool. Deze bijscholing laat hen toe

om de specificiteiten van de zone onder de knie te krijgen.

De tweede stap in dit nieuwe carrièreplan bestaat uit het

lid worden van de territoriale brigades interventie (BTI).

De ervaring verworven bij de Directie interventies en

operationele steun wordt nadien ten dienste gesteld van

deze dienst. Hier wordt van de patrouilleleden verwacht

dat ze over voldoende terreinkennis beschikken. Deze BTI

komt men niet tussen op het ganse grondgebied van de

zone, maar heeft als werkgebied één van de drie districten

(DCT1: het centrum van Brussel, DCT2: Laken, Neder-

Over-Heembeek en Haren en DCT3: de gemeente Elsene).

De taken zijn vooral gericht op nood- en preventieve

patrouilles.

Ten slotte is er nog de derde en laatste stap binnen dit

carrièreplan, namelijk integreren in de wijkwerking. Het

werkgebied van de wijkwerking is nog kleiner dan een

district. De leden van de territoriale veiligheidsbrigades

(BTS) voeren in de eerste plaats proactief werk uit,

nabijheidspolitie in perfecte synergie met de lokale

bevolking. De wijkinspecteur moeten hun wijk zeer goed

kennen maar ook specifieke criminogene fenomenen en


alle andere details die van belang kunnen zijn voor het

handhaven van de veiligheid van de bewoners en / of

bezoekers. Dit model van carrièreplanning is uiteraard maar

een leidraad en ligt natuurlijk niet vast. Enkel de passage

via de Directie interventies lijkt ons van fundamenteel

belang bij aankomst in de zone. Inspecteurs kunnen nog

steeds deelnemen aan de mobiliteit, die vijf keer per jaar

georganiseerd wordt, voor gespecialiseerde functies,

zoals hondenbegeleider, lid van de anti-overvalbrigade,

motorrijderseskadron, enz.

Ons doel is onze medewerkers te voorzien van alle tools

die zij nodig hebben om hun dagelijkse activiteiten zo

optimaal mogelijk te kunnen verrichten, en ook om hen

de sleutel tot een aantrekkelijke en bevredigende carrière

aan te bieden. Deze opportuniteit is ook gunstig voor de

burger. Eigenlijk dragen de inspanningen van de zone op

het gebied van het welzijn op het werk d.m.v. dit nieuwe

carrièreplan bij tot het volgende; de juiste persoon op de

juiste plaats en ook tot het waarborgen van een maximale

veiligheid en optimale dienstverlening.

Overgang naar de moderne tijd

Bovenop de versterking van operationeel personeel heeft

de jaarlijkse begroting van de politiezone ook rekening

gehouden met de renovatie van gebouwen, de hernieuwing

van uitrusting en de aankoop van nieuwe voertuigen.

Onze politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene heeft

immers meerdere redenen om verstandig te investeren

in materiaal. Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van de

geleverde diensten aan de burgers, maar ook de veiligheid

van onze personeelsleden.

Naast het dagelijkse onderhoud van de lokalen wou onze

korpsleiding graag ook een aantal reparaties en renovaties

in enkele gebouwen laten uitvoeren. Ook het optimaliseren

van de veiligheid in de commissariaten was een belangrijk

project. Het is duidelijk dat een dergelijk project niet kan

worden gerealiseerd tijdens één enkel begrotingsjaar.

Daarom wordt dit project gespreid over meerdere jaren.

Verschillende diensten werden reeds heringericht door

middel van een zuiniger verlichting, herschilderen van

muren, … . Kortom, een betere werk- en leefplek.

De geleidelijke vervanging van computers en de telecommunicatieapparatuur

werd eveneens gerealiseerd.

Dit zal verdergezet worden in 2012, met inbegrip van de

vervanging van de draagbare radio’s.

Het wagenpark telde tot in 2010 zo’n 349 voertuigen

(bestelwagens, bussen, patrouillewagens, gevangenenwagens,

sanitaire wagens en anonieme wagens), 80

moto’s, 75 fietsen en 75 scooters. Dit wagenpark is eind

2010 toegenomen met 11% door de aankoop van 37

nieuwe voertuigen waaronder Mercedes Sprinter en

Peugeot boxer, bestemd voor vervoer van personeel bij

de Directie interventie en de Directie verkeer; VW Jetta,

bestemd voor de territoriale patrouille-eenheden; VW

T5, bestemd voor verkeerstaken van de Directie verkeer

en tenslotte twee VW Golf GTI, bestemd voor speciale of

dringende interventies van de anti-overvalbrigade.

Tot slot startte onze politiezone in 2011 met een aankoopprocedure

voor telescopische wapenstokken, kogelwerende

vesten en nieuwe individuele vuurwapens. Deze aankoop

zal gespreid worden over meerdere jaren, teneinde

de jaarlijkse budgettaire impact te verminderen en ook om

ons de tijd te geven om het personeel goed op te leiden.

17


18

4 DE ZONE SAMENGEVAT IN ZES DATA

12 februari 2011: Go For Police @ Brussels

Op 12 februari 2011 vond de eerste editie van de

jobbeurs “Go For Police @ Brussels” plaats op de Heizel.

Dit evenement, georganiseerd door de zes Brusselse

politiekorpsen, de federale politie en de Gewestelijke en

Intercommunale Politieschool, in samenwerking met

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, was erop gericht

om meerdere kandidaten aan te trekken, maar in het

bijzonder Brusselaars, om de politie te vervoegen. Tijdens

deze dag kregen duizenden aanwezigen een totaalbeeld

te zien van de vele carrièremogelijkheden en voordelen

die de Brusselse politiediensten te bieden hebben. Men

kon er eveneens deelnemen aan preselectiestests.

22 maart 2011: Ondertekening van de overeenkomst tussen onze zone en de

cavalerie van de federale politie.

Onze politiezone heeft op 22 maart het eerste protocolakkoord

ondertekend met de federale politie betreffende het ter

beschikking stellen van politieruiters. Dit protocol laat toe

om 7 dagen op 7 over zes politieruiters te beschikken. Deze

ruiters patrouilleren voornamelijk op drukke plaatsen,

zoals bijvoorbeeld de omgeving van de Grote Markt en de

UNESCO-perimeter, de Europese wijk en het stadscentrum.

In tweede instantie zal de federale politie ruiters van onze

zone opleiden en tevens zal men hiervoor paarden, stallen

en andere benodigdheden ter beschikking stellen. Met onze

ruiters en deze van de andere lokale politiezones betrokken in

dit partnerschap, kan de federale politie zo het vereiste aantal

ruiters in zijn escorte op peil houden.

1 juni 2011: Oprichting van FOR en IDPBW

Sinds 1 juni 2011 beschikt onze politiezone over zijn eigen

documentatie- en opleidingscentrum (FOR). Dit centrum

heeft als missie de personeelsleden te voorzien van

informatie, vorming en voortgezette opleiding die nodig

en nuttig zijn om een goede verwezenlijking te verzekeren

van de toegewezen taken van elke dienst. Praktischer

gezien verzekert de dienst FOR: de totstandkoming van

plannen voor de ontwikkeling van vaardigheden; de organisatie

en coördinatie van vormingen op lokaal niveau;

de coördinatie van inschrijvingen voor erkende of nuttig

geachte opleidingen; het onderhoud van de contacten

met de externe partners; de opvolging van de stages

van de aspiranten van de politiescholen samen met de

mentors; de organisatie en coördinatie van de opleidingen

“Geweldbeheersing” en van het logistiek beheer;

het opmaken, actualiseren en verspreiden van interne

instructies; de aankoop en het bijhouden van bruikbare

documentatie bestemd voor de leden van het personeel;

het verlenen van medewerking bij de oprichting van het

zonaal veiligheidsplan. Op 1 juni 2011 werd eveneens

de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het

De opleiding van de eerste ruiters van de zone Brussel

HOOFDSTAD Elsene zal eindigen in de loop van 2012.

Werk opgericht (IDPBW). Deze dienst houdt zich bezig

met de tussenkomst en individuele bijstand voor leden

van de zone die slachtoffer zijn geworden van pesterijen,

seksuele intimidatie of van geweld en van traumatische

gebeurtenissen (in private of professionele sfeer), alsook

de psychosociale problemen. De informatie toevertrouwd

aan de IDPBW worden immers niet doorgegeven aan de

hiërarchische lijn, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de

betrokkene.


2 september 2011: Begin van de ronde van de korpschef binnen de diensten van de zone

Dagelijks ijverend voor een excellente politiezorg heeft

de korpschef van onze zone een raadpleging van alle

medewerkers van de zone, ongeacht graad en statuut,

tot stand gebracht. Om dit te verwezenlijken, is onze

korpschef vanaf 2 september 2011 begonnen met het

afleggen van bezoeken aan een dertigtal diensten van

de zone, teneinde te luisteren naar de verwachtingen, de

noden en de ideeën van zijn personeelsleden. Deze zullen

nog blijven doorgaan tot in 2012.

De resultaten van deze ontmoetingen zullen gebruikt

worden bij het opstellen van het zonaal veiligheidsplan

2012-2016.

21 september 2011: Aankomst van de bikers op DCT1/DO5

In navolging van de bikers, maar met een andere aanpak,

werden de Euro-bikers in september 2011 opgericht. Deze

fietsbrigade is verbonden aan het grondgebied van BTS

51 en is samengesteld uit zes inspecteurs. De Euro-bikers

patrouilleren op hun grondgebied en vooral dan op moeilijk

met de auto bereikbare plaatsen, zoals o.a. parken, pleinen

en Europese instellingen. Hun werkfilosofie bestaat erin

om de politionele bereikbaarheid te versterken door het

creëren van een dialoog met de plaatselijke bevolking en

de Europese ambtenaren. De sleutelwoorden van deze

brigade zijn zichtbaarheid, beschikbaarheid, nabijheid,

educatie, preventie maar ook repressie. Op hun fiets

bevorderen de Euro-bikers de harmonieuze benutting

van de openbare ruimte, strijden ze tegen overlast,

detecteren ze problemen die hoofdzakelijk verbonden zijn

aan zwakke weggebruikers en informeren ze de bevolking

over het algemeen politiereglement.

11 oktober 2011: Onthaal van 79 nieuwe rekruten en aankoop van nieuw materiaal

Gedurende 2010 heeft de directie van onze zone, in

perfecte samenwerking met de burgemeesters van

Brussel en Elsene, een specifiek rekruteringsplan

opgericht waarbij het accent lag op aanwerving van

Brusselaars. Deze inspanningen, gekoppeld aan de

beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken

betreffende de prioritaire aanwervingen, hebben geleid

tot de aanwerving van 79 nieuwe rekruten vanaf oktober

2011. Deze nieuwe politiebeambten zijn er gekomen

om de Directie interventies & operationele steun en

de Directie verkeer te versterken. Naar aanleiding van

deze gelegenheid werd onze zone eveneens uitgerust

met 37 nieuwe voertuigen, zodat deze nieuwkomers de

missies die hun worden toegekend in de best mogelijke

omstandigheden kunnen uitvoeren.

19


20

5 HET AFGELOPEN JAAR SAMENGEVAT IN ZES EVENEMENTEN

De burgerbetogingen

Het jaar 2011 zal ons ongetwijfeld bijblijven als het jaar

van de communautaire crisis van België. Tussen het ontslag

van de regering Leterme II en de vorming van de regering

Di Rupo I verstreken er 541 dagen. Zodoende verpulverde

België letterlijk het trieste wereldrecord van het aantal

dagen zonder regering, dat voordien toebehoorde aan

Irak. Wegens de opeenvolgende mislukkingen om een

regeerakkoord te vormen, werden er in 2011 heel wat

acties georganiseerd. Hiermee wilden de burgers van

dit land erop wijzen dat ze genoeg hadden van deze

vastgelopen politiek en opkomen voor het behoud van

de eenheid van het land. De manifestatie “Shame” van

23 januari werd bijgewoond door 30 000 mensen en ging

door in de straten van de hoofdstad. Hierop volgden vele

andere burgerinitiatieven, zoals de “Frietrevolutie” of “Dit

is geen picknick”, stuk voor stuk acties met een politieke

boodschap. Deze acties trokken duizenden deelnemers

Euromanif (24 maart 2011)

13 000 mensen betoogden in de straten van Brussel

naar aanleiding van de oproep van de Belgische en de

Europese vakbonden tegen het “Europact”, waarvan de

goedkeuring werd verwacht op de EU-top gehouden

op dezelfde dag als de betoging. Belgische vakbonden

vreesden vooral dat dit pact de automatische indexering

van de lonen aan de inflatie zou bedreigen. Men eiste

dat er werd gewerkt aan een meer menselijk en sociaal

Europa. De betogers vertrokken vanaf de vier ingangen

van Brussel tot aan de Wetstraat, de eindlocatie. Een paar

schermutselingen tussen politie en vakbondsmilitanten

braken uit aan het einde van de manifestatie. Tientallen

demonstranten gooiden projectielen, waaronder

stukken steen, naar gebouwen en politie. Twaalf van

onze collega’s raakten gewond. Wegens de bijzondere

revindicatieve aard van deze Euromanif en haar omvang,

Nationale feestdag van België (21 juli 2011)

De datum 21 juli is, zoals we allemaal weten, gewijd aan

de Nationale Feestdag van België. Doordat onze zone

gastheer is van de traditionele festiviteiten van 21 juli,

is dit een belangrijke dag voor onze politiebeambten.

Met patrouilles, ordehandhaving, defilé, het houden

van verschillende stands in het politiedorp en de

gewone openbare veiligheidsopdrachten is het aantal

manschappen dat dan wordt ingezet aanzienlijk. De

editie 2011 was bijzonder aangezien op die dag een extra

Europese Top werd gehouden, met als gevolg het opstellen

van extra personeel. Het samenvallen van 2 evenementen

van dergelijke omvang vraagt bovenop de aanwezigheid

van de 1500 politiebeambten van onze zone, de mobilisatie

van andere politiezones en de federale politie.

van over het ganse koninkrijk en vonden voornamelijk

plaats in Brussel.

is het een mooi voorbeeld van de kwaliteit van onze

openbare ordehandhaving.


Avant-première van de film “De avonturen van Kuifje:

het geheim van de Eenhoorn” (22 oktober 2011)

Met veel pracht en praal en voor een grote menigte

Kuifjefans heeft regisseur Steven Spielberg, tweevoudig

Oscarwinnaar, in het UGC de Brouckère zijn filmbewerking

van de meest bekende reporter voorgesteld.

Bovenop deze wereldwijde avant-première hebben

andere evenementen plaatsgehad in de hoofdstad,

waaronder een optocht van auto’s uit de Kuifjealbums

en een enscenering van de reizen die de reporter heeft

gemaakt.

De Indignados (15 oktober 2011)

Ontsproten te Madrid op 15 mei 2011, heeft de

protestbeweging “Indignados” zijn hoogtepunt bereikt op

15 oktober tijdens “de werelddag van de woede”. Overal ter

wereld zijn tientallen miljoenen mensen afgezakt naar de

straten om te betogen tegen het beleid van de politici en

het bankwezen tijdens de economische crisis.

In Brussel waren er ongeveer 7000 “Indignados” die

hebben betoogd op de tonen van “We are the 99 procent”,

refererend naar de 99 % van de bevolking die betalen voor

de gevolgen van de financiële en economische crisis die de

wereld teistert sinds eind 2008. Bij elke passage voor een

gebouw van een financiële instelling is het ritueel hetzelfde:

geroep en fluitsignalen in overvloed. Hoogtepunten van

deze protestbeweging waren de “sitting”, georganiseerd

op het Brouckèreplein en het schoenwerpen voor de Beurs

van Brussel.

Matongé (december 2011)

Vanaf 5 december en gedurende bijna 3 weken was de

Matongéwijk in Elsene het toneel van heftige betogingen,

welke veel vandalenstreken en beschadigingen met

zich meebracht. De aanhangers van de Congolese

presidentskandidaat Etienne Thisekedi hebben op

hardhandige wijze blijk gegeven van hun ongenoegen

ten opzichte van de verkiezingsresultaten in de

Democratische Republiek Kongo.

De niet-toegelaten samenscholingen en de vele

weigeringen om te gehoorzamen aan de wet, hebben

geleid tot vechtpartijen tussen de ordediensten en de

betogers. Het was nodig om een belangrijke en vooral

permanente politieaanwezigheid op te stellen om de

algemene veiligheid in de wijk te verzekeren.

21


22

6. DE OPERATIONELE STEUNSTRUCTUUR

6.1 DIRECTIE VERKEER (TRA)

Elke automobilist die al door de hoofdstad reed realiseert zich

uiteraard de omvang van het mobiliteitsprobleem op het

grondgebied van onze zone. Dit is natuurlijk een dagelijkse

uitdaging voor de leden van de Directie verkeer. De zes

departementen van de verkeersdirectie dragen elk hun

steentje bij om deze problematiek complementair te

behandelen.

245 MEDEWERKERS

Als ondersteunende dienst is een van de eerste taken van

deze directie het leveren van bijstand aan de Directie interventies

en operationele steun tijdens grote evenementen

met een feestelijk, sportief of revindicatief of een cultureel

karakter. Deze taak wordt uitgevoerd door het eerste departement

binnen de verkeersdirectie, namelijk de operationele

pelotons. Momenteel zijn er drie operationele pelotons

(TRA/O). Zij regelen o.a. het dagelijkse verkeer op de grote

verkeersassen en dit in samenwerking met het wijkpersoneel.

Ook de dispatching kan rekenen op hen om tussen te

komen in geval van verkeersongevallen of -overtredingen

die een dringende interventie vereisen. Net als de andere

departementen van de Directie verkeer komt men tussen in

het kader van gerichte problematieken (parkeren op voetpad,

veiligheidsgordel, enz.) en neemt men ook deel aan acties

in het kader van het zonaal veiligheidsplan (alcohol in

het verkeer, gevaarlijk parkeren, drugs in het verkeer, enz.)

en aan regionale en nationale campagnes met betrekking

tot de verkeersveiligheid.

In 2011 werd de fietsbrigade onafhankelijk en hangt dus

niet langer af van TRA/O. Deze politiemannen en –vrouwen

rijden heel het jaar door op hun mountainbike. Zij worden

tevens betrokken in de problematiek betreffende zwakke

weggebruikers en in het respecteren van openbare vervoerszones

en voetgangerszones. Een gelijkaardige brigade

werd ook opgericht binnen de vijfde afdeling teneinde de

voetgangerszone UNESCO beter te beveiligen.

Het motorrijdereskadron heeft in grote lijnen dezelfde missies

als de pelotons van TRA/O, behalve dat zij ook escortes

van staatshoofden, presidenten, ministers en andere vips

verzorgen.

De cel snelheidscontrole TRA/V is voornamelijk verantwoordelijk

voor de snelheidscontroles van voertuigen met behulp

van een mobiele radar of automatische camera’s.

In geval van zware verkeersongevallen, vluchtmisdrijven

met gekende dader en rijden onder invloed wordt de wacht

verzekerd door het departement TRA/A, “verkeersongevallen”,

want dit zijn specifieke situaties die een specifieke aanpak

vereisen, zoals de opvordering van een dokter om een

bloedafname te doen. Eveneens zijn ze verantwoordelijk

voor de kwaliteitscontrole van verkeersprocessen-verbaal

vooraleer deze worden overgemaakt aan het parket en tenslotte

staat deze dienst ook nog in voor de restituties van

getakelde voertuigen wegens niet-verzekering.

Het departement TRA/I (verkeersovertredingen) beheert

op zijn beurt de stroom van processen-verbaal en onmiddellijke

inningen die opgesteld werden op het grondgebied

van de zone voor de inbreuken begaan op de wegcode, de

wetgeving op inschrijving van voertuigen en de technische

controle.

Tenslotte de laatste afdeling, de technische dienst (TRA/T).

Deze verleent enerzijds advies over projecten inzake herinrichting

van het wegennet en anderzijds staan zij in voor het

doorgeven van de klachten van het publiek of de nalatigheden

vastgesteld door patrouilles, aan de bevoegde gemeentelijke

of regionale instanties. Deze dienst is ook belast met

de implementatie van een cartotheek die beschikbaar zal

zijn voor alle operationele diensten.


De politie? Een kinderdroom die werkelijkheid is geworden,

na een korte loopbaan als metser, dit door een geluk bij een

ongeluk. Nadat ik een verwonding opliep aan mijn schouder

kon ik mijn werk als metser niet verderzetten. Dit was dan

ook de perfecte gelegenheid om me eindelijk in te schrijven

bij de politieacademie. Na 3 jaar te hebben gewerkt als

preventieagent in de gemeente Seraing, ging ik bij de dienst

verkeer van onze zone werken. Dit was de gebruikelijke weg

in die tijd. Zo kwam ik bij TRA/O/B (verkeer/operationeel

peloton B) terecht. Ik hield me toen bezig met het regelen

van het verkeer op kruispunten en met patrouilles bij

verkeersongevallen en verkeersovertredingen. Na twee jaar

te hebben gewerkt op de dienst verkeersongevallen besef

ik nu pas hoe belangrijk de factor snelheid is bij een ongeval

en de impact die het heeft op de ernst van een ongeval.

Nooit zal ik het beeld vergeten van kinderen die betrokken

waren bij een verkeersongeval. Sinds 2005 ben ik agent bij

de TRA/V. Ik hou van het technisch aspect van het werk, de

gedetailleerde aard van de missies maar vooral van het belang

van het preventieve werk inzake verkeersveiligheid, namelijk

bestuurders stimuleren om voorzichtiger te zijn om risico’s op

ongelukken te verminderen. 70% van mijn werktijd gaat naar

het controleren van radars (automatische radars en mobiele

radars): de radars instellen, ze verplaatsen, de gegevens

verwerken en verifiëren, en tot slot het proces-verbaal

opstellen. De rest van mijn tijd gaat naar het controleren

van bromfietsen, acties inzake technische keuring, controles

van taxis, alcohol- en drugscontroles en controles op het

bezit van rijbewijs en verzekeringen alsook het wegen van

voertuigen. De acties op snelheid zijn zonder enige twijfel

mijn stokpaardje. Met mijn laptop herken ik onmiddellijk

de snelheidsduivels in het verkeer, deze laat ik volgen door

het motorrijderseskadron die hen dan doet stoppen. Wij

controleren daarna het voertuig in kwestie en het verdict valt

onmiddellijk. Het is een moment van pure adrenaline tijdens

dewelke je zeer snel en nauwkeurig moet handelen zodat de

motorrijders het juiste voertuig kunnen onderscheppen.

Als ik erover nadenk kom ik tot het besluit dat ik in mijn leven

veel kansen heb gekregen. Dankzij deze kansen heb ik mijn

kinderdroom kunnen waarmaken en werk sinds 8 jaar in een

dient die mij nog steeds elke dag boeit.

De cijfers die hem opvielen

• 18 039 932: het aantal voertuigen die werden

gecontroleerd door de 13 automatische camera’s verdeeld

over de zone. Het is een indrukwekkend cijfer dat kan

verklaard worden door het alsmaar toenemende verkeer

in Brussel.

• Ook onthoud ik 2011 als het jaar waar we het grootst

aantal rijbewijzen hebben ingetrokken op één avond

(39). Het was de eerste keer dat wij onze gloednieuwe

radar in gebruik hebben gesteld vanaf een brug.

23


24

TRA/O

Inbreuken op de wegcode 2010 2011

Processen-verbaal 15 868 12 347

Onmiddellijke inningen 12 803 8 329

TRA/BIKERS

TRA/V

2010 2011

Aantal uren aanwezig op verkeerspunten 7 280 7 280

Aantal gepresteerde uren tijdens omkadering van

manifestaties

24 146 29 436

2010 2011

Processen-verbaal en onmiddellijke inningen 15 170 19 644

2011

Bestuurders geverbaliseerd wegens parkeren op een fietspad 627

Bestuurders geverbaliseerd wegens rijden of parkeren in een

voetgangerszone

1 199

Mobiele radars 2010 2011

Aantal uren controle 832 918

Processen-verbaal 3 659 4 257

Onmiddellijke inningen 15 693 16 841

Aantal gecontroleerde voertuigen op 67 locaties in

2010 en op 65 locaties in 2011

345 882 345 777

Automatische camera’s 2010 2011

Aantal voertuigen gecontroleerd door de 13

automatische camera’s

Processen-verbaal en onmiddellijke inningen

17 126 284 18 039 932

opgesteld wegens overdreven snelheid, negeren van

een rood licht of een combinatie van deze twee

overtredingen naar aanleiding van cameracontrole

10 831 12 635

Duur van de controle (uren) 10 656 14 920

Preventieve radars 2010 2011

Aantal plaatsen 39 28

Aantal uren 21 220 14 584

Kader op 31 december 2011

3 commissarissen

3 hoofdinspecteurs

19 inspecteurs

98 agenten

Kader op 31 december 2011

4 inspecteurs

6 agenten

Kader op 31 december 2011

2 inspecteurs

3 agenten

1 CALog

Aantal ter plaatse ingetrokken rijbewijzen, voor een periode van 15 dagen, op bevel van het

parket

Aantal opgedreven bromfietsen die uit het verkeer genomen werden voor 25 dagen tijdens

acties geïntegreerd in een TRA-dispositief of ter ondersteuning van externe diensten

2010 2011

344 409

122 91


TRA/M

Inbreuken op de wegcode en andere verkeerswetgeving 2010 2011

Processen-verbaal 4 844 4 958

Onmiddellijke inningen 24 145 23 064

Aantal uren 2010 2011

Escortes bestemd voor presidenten, ministers en

andere vips

9 499 8 634

In het kader van andere ordediensten 3 650 3 169

TRA/A

TRA/I

2010 2011

Dodelijke ongevallen 12 8

Ongevallen met lichamelijke letsels 1 690 1 581

Aanrijdingen 6 018 4 940

Dossiers inzake rijden onder invloed van alcohol 940 1 055

Processen-verbaal opgesteld voor het rijden onder

invloed van drugs

28 28

Kantschriften van het parket 9 323 7 620

2011

Dossiers inzake het ontbreken van een verzekering 976

Dossiers inzake gebrek aan inschrijving (registratie nummerplaat)

met verdenking van gebrek aan verzekering

1 935

2010 2011

Overmaking van processen-verbaal en onmiddellijke

inningen

197 970 219 127

-> processen-verbaal 41 354 42 983

-> processen-verbaal van waarschuwing 1 556 1 539

-> onmiddellijke inningen 155 060 173 904

Onmiddellijke inningen opgesteld ten laste van nietinwoners

van België

435 701

-> euro’s geïnd ter plaatse 40 135 € 62 857,5 €

Aantal administratieve takelingen uitgevoerd op het

grondgebied van de zone

18 054 14 721

-> aantal legitimiteitbetwistingen (opvolging) 1 237 1 378

-> terugbetalingen uitgevoerd na analyse 353 482

Kader op 31 december 2011

1 commissaris

3 hoofdinspecteurs

34 inspecteurs

Kader op 31 december 2011

1 commissaris

2 hoofdinspecteurs

3 inspecteurs

2 agenten

4 CALog’s

Kader op 31 december 2011

1 commissaris

1 hoofdinspecteur

1 inspecteur

7 agenten

18 CALog’s

25


26

TRA/T

Aantal aanvragen voor het reserveren van parkeerplaatsen

op de openbare weg, voor privédoeleinden

of in het kader van openbare evenementen op het

grondgebied van Brussel

Parkeerverbod in het kader van openbare

evenementen

Toelatingen tot plaatsing van wegsignalisatie voor

bouwwerven op het grondgebied van Brussel

Toelatingen tot plaatsing van wegsignalisatie voor

bouwwerven op het grondgebied van Elsene

2010 2011

7 224 7 714

1 651 1 464

4 438 5 628

2 781 3 211

Kader op 31 december 2011

2 commissarissen

1 hoofdinspecteur

9 inspecteurs

7 CALog’s

Acties gevoerd in het kader van het item verkeersveiligheid van het zonaal veiligheidsplan

(uitgezonderd snelheidscontroles) – Resultaten van alle diensten van de zone

Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs 2011

Georganiseerde acties 54

-> aantal gepresteerde uren 6 045

Bestuurders onderworpen aan een ademtest 4 039

-> bestuurders die “positief” werden bevonden 429

Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs 115

Inhouden van het rijbewijs gedurende 6 uren 208

Inhouden van het rijbewijs gedurende 3 uren 106

Procedures “drugs aan het stuur” - ademtest 32

-> bestuurders die “positief” werden bevonden 16

Overlast

Parkeerovertredingen op plaatsen die voorbehouden zijn aan personen met een beperkte mobiliteit

2011

Gecontroleerde parkeerplaatsen 6 333

-> aantal gepresteerde uren 2 675

Processen-verbaal en onmiddellijke inningen 482

Takelingen

Parkeren op leveringszones

210

Gecontroleerde parkeerplaatsen 314

-> aantal gepresteerde uren 162

Processen-verbaal en onmiddellijke inningen 106

Takelingen

Niet-respecteren van de rijstroken voorbehouden aan het openbaar vervoer

35

Aantal gepresteerde uren 323

Processen-verbaal en onmiddellijke inningen 759

Gevaarlijk of hinderlijk parkeren 2011

Processen-verbaal 10 073

Onmiddellijke inningen 49 228


6.2 DIRECTIE INTERVENTIES EN OPERATIONELE STEUN (INT)

Als eerste operationele steundienst van de zone, is de Directie

interventies en operationele steun een echte gespecialiseerde

maar tevens ook een polyvalente directie. Een tegenspraak die

haar uitleg vindt in de opdrachten die aan de twee diensten,

waaruit ze is samengesteld, zijn toegekend en waarvan de

gemeenschappelijke core business bestaat uit de ondersteuning

van de territoriale diensten en andere diensten van de zone.

402 MEDEWERKERS

Enerzijds is er de dienst openbare orde (INT/O): deze is samengesteld

uit acht pelotons van een dertigtal manschappen

die drie soorten opdrachten uitvoeren, namelijk: het

handhaven en herstellen van de openbare orde (betogingen,

Europese toppen, sport- en culturele evenementen,

rellen, enz.); interventiepatrouilles, hoofdzakelijk ’s nachts

en ter aanvulling van de dagpatrouilles die reeds beheerd

worden door de territoriale structuur (BTI); en tenslotte acties

en operaties die meestal in het kader van het zonaal

veiligheidsplan georganiseerd worden. Naast dit polyvalente

karakter heeft INT/O eveneens een specifiek karakter

en dit in het genegotieerd beheer van de publieke ruimte.

De strategische positie van de zone heeft deze dienst ertoe

gebracht zijn eigen technieken te ontwikkelen inzake ordehandhaving.

Als echte specialisten beheersen de leden van deze dienst

de technieken inzake ordehandhaving, pakken ze kritieke

en netelige situaties aan en krijgen ze zowel individueel als

collectief regelmatig bijscholing. Elk peloton trekt er namelijk

elk jaar gedurende twee dagen op uit om de cohesie van

de groep te versterken en de technieken die specifiek bij de

opdrachten gebruikt worden te herzien.

Anderzijds is er de hondenbrigade (INT/W): deze beschikt

over drie kennels die over het grondgebied van de zone verspreid

zijn. Dagelijks voeren de hondenbegeleiders verschillende

patrouilles uit die hoofdzakelijk preventieve bewakingsopdrachten

op moeilijk toegankelijke plaatsen.

De hondenbrigade heeft hierbij zeer veel contact met de

bevolking, contacten waarvan we kunnen zeggen dat het

spontane en bevoorrechte contacten zijn aangezien er een

zekere aantrekkingskracht bestaat bij de burgers voor de

hond en zijn meester, een echt pluspunt dus. Ook de Algemene

directie en de territoriale diensten doen een beroep

op hen bij belangrijke acties, operaties of ordediensten in

zogenaamde “gevoelige” sectoren. Sommige honden zijn

eveneens opgeleid om verdovende middelen op te sporen.

27


28

Men mag wel zeggen dat ik in 30 jaar loopbaan nogal wat

heb “rondgereisd” binnen de zone. Ik ben in 1982 begonnen

als basiskader bij “Police Secours” (politiehulp), voornamelijk

in Laken. Na mijn studies aan de school van Officieren

van Gerechtelijke Politie, in 1992, ben ik bij de wachtdienst

van de 8ste afdeling gegaan. Vijf jaar later, nadat ik mijn

brevet had behaald en werd benoemd tot adjunct-commissaris,

nam ik deel aan het project van nabijheidspolitie op

de 12de afdeling en dit tot in 2000. Vervolgens vervoegde ik

de dienst TRA, waar ik gedurende 9 maanden Karel van den

Akker bijstond. Vervolgens ben ik naar de Zavelwijk van de

2de afdeling gegaan. In april 2001, tijdens de hervorming,

ben bij INT terechtgekomen als commandant van het peloton

Echo (INT/O/5). Sinds mei 2009 ben ik adjunct-directeur,

met andere woorden, een link tussen de Algemene directie

en de pelotonscommandanten. Samen met mijn collega

Patrick Gistelinck, staan we dhr. Vandersmissen bij met het

interne beheer van de dienst. In ons werk worden management

en coördinatie gecombineerd teneinde het algemeen

beleid van de zone zo efficiënt mogelijk om te zetten naar

de interventiepelotons. Tijdens grootschalige evenementen

verzekeren wij eveneens de coördinatie van de interne en

externe eenheden op het terrein.

Alle ervaring die ik in de verschillende diensten waarvan ik

deel uitmaakte, heb kunnen verzamelen, blijkt tijdens mijn

huidige functie erg nuttig te zijn. Bij ordehandhaving ligt

de sleutel van het succes in de voorbereiding: overwegen

wat er zou kunnen gebeuren en bekijken hoe men zich het

best aan deze situatie kan aanpassen. Maar soms, vooral

bij hoogdringendheid, is het belangrijk om goed zijn plan

te kunnen trekken, vindingrijk te zijn en samen te werken.

Onze beste troeven zijn de collega’s, ons instinct en onze ervaring

en men moet een goede bemiddelaar zijn. Op ieder

moment van de dag moet je op je hoede zijn en klaar om op

te treden. Ik heb me hierdoor altijd aangetrokken gevoeld

en ik apprecieer ook de evoluties binnen dit domein. Eerder

onderhandelen dan in confrontatie gaan. Commissaris

op INT zijn, betekent anticiperen op eventuele onvoorziene

omstandigheden en voor alle problemen een oplossing vinden.

Hetgeen waar ik het meest van hou in mijn werk is dat

we deelnemen aan alle aspecten van het dagelijkse leven

in de stad Brussel en de gemeente Elsene. Elke dag is verschillend.

Wanneer je aankomt om 8 uur ’s morgens weet

je nooit hoe je dag eruit zal zien. Een afwisselende, verrassende

en vooral erg verrijkende job want ik leer voortdurend

bij uit mijn contacten met de mannen en vrouwen met wie

ik alle dagen werk, zij die respect afdwingen.

Wat hem opviel in 2011

• De toegangspoort die INT geworden is voor alle nieuwe

inspecteurs die bij Polbru aankomen.

• De eurobetoging van 24 maart die in de marge van

de Europese top van staats- en regeringshoofden georganiseerd

werd door de Europese Confederatie van

Vakbonden. Een betoging waarbij tienduizenden deelnemers

zich in vier stoeten splitsten die vanaf symbolische

punten vertrokken om in de Wetstraat samen te

komen en vervolgens allemaal samen naar het Schumanplein

af te zakken. Dankzij de goede samenwerking

tussen onze zone, de federale politie en de zones Zuid

en Bruno waren er tijdens deze grootschalige betoging

geen noemenswaardige incidenten. Wat aan de basis

een uitdaging van formaat was, werd omgezet in een

groot succes.

• De incidenten in Matonge, op het eind van het jaar,

waar onze pelotons, bijgestaan door collega’s uit andere

zones en de federale politie, hun kwaliteiten en hun

professionalisme hebben kunnen aantonen.


Dienst openbare orde (INT/O)

Dienst hondenbrigade (INT/W)

Kader op 31 december 2011

2 hoofdinspecteurs

55 inspecteurs

1 agent

8 CALog’s

Kader op 31 december 2011

7 commissarissen

14 hoofdinspecteurs

305 inspecteurs

Evenementenbeheer 2010 2011

Europese top 7

9

(gespreid over 20 dagen)

Hycap aanvraag 36 52

Revindicatieve ordediensten 521 535

Voetbal (toezicht stadscentrum en Koning Boudewijnstadion) 8 9

Evenementen (sportieve en culturele) - 113

Steun aan andere diensten van de zone - 167

2010 2011

Informatiefiches 13 445 9 795

Gerechtelijke processen-verbaal 4 738 4 654

Onmiddellijke inningen 13 546 12 660

Processen-verbaal voor verkeersovertredingen 8 738 5 909

Processen-verbaal voor verkeersongevallen en aanrijdingen 532 246

2010 2011

Processen-verbaal 1 005 1 295

Acties en operaties “drugshonden” 177 128

1 Gehypothekeerde capaciteit

Resultaten “drugsoperaties”

Marihuana

4 kilo en 30 gram

63 pakjes

6 joints

Tientallen residu’s

Heroïne

1 kilo en 110 gram

Vele residu’s

Cocaïne

16 verschillende pakjes

246 gram

Hasjiesj

2 kilo en 100 gram

11 bolletjes

Materiaal

4 precisieweegschalen

16 900 €

3 marihuanamolens

29


30

6.3 DIRECTIE VAN DE LOKALE RECHERCHE (JUD)

Van diefstal tot moord, van prostitutie tot mensenhandel, van

schoolverzuim tot het fenomeen stadsbendes; het actie- en

onderzoeksterrein van de Directie van de lokale recherche is erg

uitgebreid. Deze directie vormt het kloppend hart van alle enquêtes

binnen de zone, is de gespecialiseerde dienst bij uitstek en daardoor

zeer aantrekkelijk.

244 MEDEWERKERS

De personeelsleden van de drie pijlers waaruit de directie

is samengesteld, komen dagelijks in aanraking met verschillende

vormen van criminaliteit. Ze beheren de gerechtelijke

dossiers die door de directie binnen de zone worden

ingeleid, maar ook de meer complexe zaken zoals de dossiers

die hen door het parket, de hoven en rechtbanken of

de Korpschef worden toevertrouwd.

De geconcentreerde recherche is de eerste pijler van de

Lokale Recherche en is onderverdeeld in zeven secties. De

sectie “drugs - zeden” behandelt de zaken die voornamelijk

betrekking hebben op hard en soft drugs in grote hoeveelheden

alsook anabolica. Deze verzekert eveneens de opvolging

van de dossiers die door de diensten zelf opgesteld

worden in het kader van verkrachting, aanranding van de

eerbaarheid, openbare zedenschennis, en dit zowel voor

meerderjarige als voor minderjarige slachtoffers. Tenslotte

beheert deze sectie ook dossiers die gaan over mensenhandel,

pedofilie of prostitutie in het algemeen.

De sectie “geweld” voert onderzoek naar verdachte overlijdens,

moorden en feiten waar extreem geweld werd gebruikt.

De leden van de sectie “fraude” hebben dan weer

een breder onderzoeksveld, in die zin dat ze tussenkomen

in heel gevarieerde domeinen zoals oplichting, misbruik

van vertrouwen, valsheid in geschrifte en het gebruik van

valse stukken, verduistering, merkvervalsing, inbreuken

die verband houden met faillissementen, witwaspraktijken

of fraude in al haar vormen (informatica, kredietkaarten,

enz.).

De vierde sectie richt zich op de problematiek diefstal. Bijzondere

aandacht gaat hierbij naar diefstal met geweld.

Voor elke diefstal gewapenderhand

in de zone, wordt door de sectie

“diefstal” een onderzoek geopend.

Een ander deel van de sectie houdt

zich bezig met gauwdiefstal. Dit

soort criminaliteit is in een toeristische

en drukke stad als Brussel jammer

genoeg verspreid. De “trekkers”

sporen voortdurend zakkenrollers of

pickpockets op en zijn er zelfs in geslaagd

om in heel België een stevige

reputatie op te bouwen.

De sectie “stadsbendes” is enkele jaren geleden ontstaan

naar aanleiding van de ontwikkeling van deze bijzondere

vorm van criminaliteit en omwille van de kwalijke gevolgen

die dit fenomeen kent. Het dagelijks werk van de

sectie bestaat uit het actief volgen van de bendes en hun

bendeleden, het lokaliseren van de misdrijven die ze begaan,

het coördineren van de enquêtes, de deelname aan

gerichte acties op het terrein en de uitwisseling van hun

informatie met alle partners die daarom zouden kunnen

vragen.

Problematieken waarbij minderjarigen betrokken zijn, zoals

intrafamiliaal geweld en verdwijningen zijn de domeinen

die behandeld worden door de sectie “gezin en jeugd”.

Deze sectie behandelt en volgt de kantschriften afkomstig

van het parket op, en is ook belast met de onderzoeksdaden

die door andere politiekorpsen gevraagd worden en

waarbij minderjarigen betrokken zijn (slachtoffers, verdachten

of getuigen).

De laatste sectie is de sectie “algemene inlichtingen”. Deze

sectie heeft als kerntaak het verzamelen van inlichtingen

bestemd voor de korpschef en de officieren van de Algemene

operationele directie in het kader van de voorbereiding

van evenementen, voornamelijk met revindicatief karakter.

Alle ordediensten worden van dichtbij gevolgd door de

leden van deze sectie en ze omkaderen betogingen.

De tweede pijler, operationele steun, wordt gevormd door

twee diensten. Enerzijds heeft men de lokale rechercheurs.

Zij zijn gedeconcentreerd in de verschillende districten en

hun belangrijkste opdracht is de ondersteuning van de

territoriale structuur bij lokale gerechtelijke zaken. Deze

enquêteurs beschikken over een uitgebreide kennis van

hun grondgebied en van de criminaliteit

die er heerst. Anderzijds

heeft men de anti-overvalbrigade,

die een drievoudige rol speelt. Ten

eerste is er het proactief toezicht

op het grondgebied van de zone,

controles en gerichte opzoekingen

inbegrepen; ten tweede zijn er de

risicovolle interventies en ten laatste

is er de operationele bijstand

aan de verschillende secties van de

lokale recherche en aan de andere

diensten van de zone.

De derde en laatste pijler van de Directie van de lokale recherche

is de functionele steun. Het labo van onze politiezone

werd voornamelijk opgericht om zo snel en zo vaak

mogelijk tussen te komen op de plaats van het misdrijf

wanneer er geen sprake is van een schending van de fysieke

integriteit van de persoon. Deze sectie is eveneens

aanwezig op het terrein tijdens verscheidene risicovolle

ordediensten om technische en wetenschappelijke ondersteuning

te geven. Deze bijstand heet “focus”. Het lokaal

informatiekruispunt, ten slotte, ziet erop toe dat de ambtsverrichtingen

van de politiediensten in de centrale gegevensbanken

worden ingevoerd.


Een beetje zoals Obelix in zijn magische drankketel viel,

kwam ik per toeval bij de politie terecht. Toen ik op de dienst

jeugd begon van de gemeentepolitie van Elsene moest men

om gespecialiseerd hoofdinspecteur te worden over een

diploma verpleegkundige of maatschappelijk assistent beschikken.

Ik had het tweede diploma. Na de politiehervorming

kwam ik bij de afdeling Familie/Jeugd van JUD terecht.

Ik ben er verantwoordelijk voor het uitvoeren van familiale

onderzoeken, sociale onderzoeken en schoolonderzoeken.

Deze onderzoeken worden hoofdzakelijk door het parket

en de jeugdrechtbanken opgelegd. Onze bevoegdheden zijn

uiteenlopend: dat kan gaan van baby’s die gevaar lopen,

kinderen die niet naar school gaan of misbruikt worden tot

delinquenten en weglopers en zelfs tot het niet-betalen van

alimentatiegeld of het niet-naleving van een bezoekrecht.

Om al deze missies tot een goed eind te brengen werken

wij nauw samen met een aantal diensten die actief zijn in

de sociale sector. Onze tussenkomsten zijn slechts twee-

GECONCENTREERDE RECHERCHE

Sectie “drugs - zeden” (JUD/STUP en JUD/ MŒURS)

“Drugs”

2010 2011

Aanhoudingen 120 85

Terbeschikkingstellingen 54 48

Aanhoudingsmandaten 37 43

Aanvankelijke processen-verbaal 272 157

Navolgende processen-verbaal 961 967

delijninterventies, d.w.z. dat wij niet ter plaatse tussenkomen

maar dat wij zoveel mogelijk informatie proberen in te

winnen over het kind of de jongere zodat men de globale

situatie beter kan begrijpen. Daarna spelen wij deze informatie

door naar de bevoegde instanties opdat zij kunnen

handelen in het belang van het kind of de jongere. Ik ben

altijd zeer gevoelig geweest voor jeugd- en gezinsproblemen.

Voor ik bij de politie kwam, werkte ik gedurende 18

maanden in een tehuis voor jeugddelinquenten die onder

toezicht staan van de jeugdrechtbank. Verder werkte ik ook

één schooljaar met karaktergestoorde adolescenten. Ik hou

van de sociale dimensie die mijn werk vereist. Ook zie ik

graag een situatie positief evolueren en onze acties kunnen

op korte of lange termijn een familie helpen.

Cijfers die haar opvielen in 2011

• 89 onmiddellijke terbeschikkingstellingen van het parket

wegens intrafamiliaal geweld: dit aantal toont aan

dat er minder en minder taboes bestaan rond huishoudelijk

geweld.

• Naast deze onrustwekende cijfers, is wat mij het meest

verbaast, de evolutie binnen onze maatschappij. De

limieten die men aan jongeren oplegt worden telkens

verlegd. Het gezag wordt in vraag gesteld. Ouders en

leerkrachten worden niet meer gerespecteerd en blijken

zich neer te leggen bij deze schrijnende situatie.

Deze toestand is nefast voor de jeugd en hun omgeving

en tegelijkertijd bemoeilijkt ze onze acties en beperkt

ze onze slaagkansen.

Inbeslagnames 2010 2011

Heroïne 5 671,1 g 200 g

Cocaïne 1 526 g 1 589 g

Hasjiesj 2 068 g 4 718 g + 207 planten

Geld 68 158 € 132 589 €

XTC-pillen / Speed 21 g 10 555 g

Voertuigen 7 5

Gsm’s 77 141

Televisies 2 11

Pc’s 2 13

31


32

“Zeden”

Sectie “fraude” (JUD/FRAUDES)

2010 2011

Aanhoudingen 67 93

Terbeschikkingstellingen 40 42

Aanhoudingsmandaten 31 18

Aanvankelijke processen-verbaal 445 422

Navolgende processen-verbaal 2 355 1 839

Videoverhoren 35 78

Controle op prostitutie (gecontroleerde personen) 3 670 2 988

Controle van etablissementen (gecontroleerde personen in 85 etablissementen) 794 484

Sectie “geweld” (JUD/CRIME)

2010 2011

Behandelde dossiers 43 59

Verdacht overlijden 13 17

Moord – doodslag 2 6

Vrijwillige slagen en verwondingen 9 11

Moordpoging – poging tot doodslag 12 8

Moordaanslag (dubbele moordaanslag in 2010) 1 1

Poging tot moordaanslag 2 5

Vrijwillige brand 2 2

Bedreiging 2 1

2010 2011

Processen-verbaal 1 140 1 198

Reconstructies 2 1

Terbeschikkingstellingen - 14

Aanhoudingsmandaten - 8

2010 2011

Aanvankelijke processen-verbaal 192 181

Navolgende processen-verbaal 2 188 1 787

Enquêtes CFI (cel voor financiële informatieverwerking) 69 66

Aanhoudingen 28 24

Terbeschikkingstellingen 8 16

Aanhoudingsmandaten 8 16

Internationaal aanhoudingsmandaat - 1

Uitvoering aanhoudingsmandaten - 2


Rijbewijzen 2010 2011

Geanalyseerd 1 008 1 064

Opgespoord en in beslag genomen 20 38

Reis- en verblijfsdocumenten of Europese identificatiedocumenten 2010 2011

Geanalyseerd 6 996 7 900

Valse documenten gebruikt tijdens een aanvraag tot inschrijving 29 28

Verdachte aanhoudingen, opsluitingen en repatriëringen naar het land van herkomst 17 14

Te vatten geseinde personen 12 14

Personen verhoord voor vervalsing tot aanvraag van een Belgisch paspoort 13 8

Sectie “diefstal – trekkers” (JUD/VOLS en JUD/TREK)

Diefstal gewapenderhand

2010 2011

Aantal feiten 130 120

Opgeloste zaken 29 35 (+ 24 buiten de zone)

Arrestaties 18 57

Ophelderingspercentage 30 % 41 %

Trekkers

2010 2011

Gerechtelijke aanhoudingen 295 234

Terbeschikkingstellingen 197 143

Afgeleverde aanhoudingsbevelen 43 22

Aanvankelijke processen-verbaal 240 141

Navolgende processen-verbaal 255 281

Sectie “stadsbendes” (JUD/BU)

2010 2011

Processen-verbaal 408 723

Aanhoudingen 13 42

Terbeschikkingstellingen 5 37

Aanhoudingsmandaten 4 8

Andere 1 persoon veroordeeld tot levenslang

4 leden veroordeeld,

waarvan 1 tot 15 jaar celstraf

Op 31 december 2010 Op 31 december 2011

Personen door de dienst gekend als lid van een stadsbende 344 354

Stadsbendes beheerd door de sectie 13 13

Bendeleden geregistreerd bij het parket 98 98

33


34

Sectie “gezin - jeugd” (JUD/FJ)

2010 2011

Aanvankelijke processen-verbaal 359 461

Navolgende processen-verbaal 4 110 4 349

Terbeschikkingstellingen 89 89

Cel “verdwijningen” 2011

Dossiers “verdwijningen minderjarigen” 194

-> Werden teruggevonden 190

Dossiers “verdwijningen meerderjarigen” 143

-> Werden teruggevonden 136

Georganiseerde acties 2011

Uitbuiting van bedelaars (met betrekking tot kinderen) 5

Preventie in de scholen betreffende het gebruik van verdovende middelen 3

Feiten van vandalisme in de scholen 4

Schoolverzuim 25

Straatjongeren 6

Sectie “algemene inlichtingen” (JUD/RG)

2010 2011

Revindicatieve ordediensten 606 879

Bewakingsopdrachten 315 318

Informatieve RAR (administratief rapport) 99 134

Administratief rapport (RAR) 441 579

Informatief rapport (RIR) 6 9

Opdrachten 1 353 1 507

OPERATIONELE STEUN

Gedeconcentreerde recherche – Lokale rechercheurs (JUD/RL/D)

2010 2011

Processen-verbaal 5 044 4 421

-> aanvankelijke 998 905

-> navolgende 4 046 3 516

Gerechtelijke aanhoudingen 738 795

Terbeschikkingstellingen 282 330

Aanhoudingsmandaten 143 168


Anti-overvalbrigade (JUD/AOB)

2010 2011

Betrapping op heterdaad 813 965

-> in het kader van het zonaal veiligheidsplan 379 444

Gerechtelijke aanhoudingen 1 306 1 431

Terbeschikkingstellingen 412 451

Aanhoudingsmandaten 143 137

Teruggevonden voertuigen/nummerplaten 583 603

Te vatten geseinde personen 77 78

Seining wegens vattingsbevel 109 94

Gecontroleerde personen 424 341

FUNCTIONELE STEUN

Sectie operaties – Lokaal labo (JUD/LABO)

Interventietype 2010 2011 Verschil

Diefstal in woning 1 1 123 1 166 + 5%

Diefstal in/van auto 132 146 + 13%

Videoanalyse 567 646 + 10%

Fotoreportage 25 32 + 28%

Varia 2 53 105 + 98%

Totaal 1 900 2 095 + 10%

1 In 2011 kwam het lokaal labo in 23% van de vastgestelde diefstallen in woningen tussen

2 De rubriek “varia” hergroepeert de gsm-analyses en de steunaanvragen tijdens betogingen of operaties georganiseerd

door de lokale recherche of door de districten. Zoals al werd aangegeven wordt deze bijstand “focus” genaamd

35


36

Lokaal informatiekruispunt (JUD/LIK)

Processen- verbaal gerechtelijk niet-verkeer 2010 2011

Processen- verbaal gerechtelijk niet-verkeer 174 222 164 000

Vereenvoudigde processen-verbaal 45 674 53 710

-> Aanvankelijk 42 389 48 912

-> Navolgend 3 285 4 798

Klassieke processen-verbaal 91 521 64 263

-> Aanvankelijk 18 559 14 875

-> Navolgend 72 962 49 388

Processen-verbaal APO1 30 631 31 750

-> Aanvankelijk 14 102 15 281

-> Navolgend 16 529 16 469

Gemeentelijke administratieve sancties 6 396 5 948

-> Aanvankelijk 6 150 5 746

-> Navolgend 246 202

Zachte informatie 2010 2011

Informatief rapport (RIR) 1 524 1 269

Administratief rapport (RAR) 637 688

Dossier (DOS) 385 416

Recherche- en informatiebulletin (RIB) 845 720

Briefwisseling 3 915 1 900

Beheer en aanpassing van de profielen 3 000 3 000

Fotopanels samengesteld voor het korps 1 150 1 150

ACT-documenten (formulier dat de uitvoering van de gerechtelijke verplichtingen aankondigt) - 333

Inkomende zachte informatie (INO) - 390

6.4 DIRECTIE ADMINISTRATIEVE POLITIE (ADM) Kader op 31 december 2011

De Directie administratieve politie is een steundienst die samengesteld is uit vier

cellen. Tot 2007 bestond deze enkel uit de cellen “horeca” en “wapens”. Vervolgens

werd de directie vervolledigd met een derde cel die zich bezig hield met de

identificatie van taggers. In 2011, werd de dienst uitgebreid met het Herscham-

team. Deze onderafdeling maakte voordien deel uit van de Directie preventie en

bijstand en vervoegde vervolgens ADM, waarmee het team inmiddels in symbiose

samenwerkt.

De eerste cel, “horeca”, buigt zich over diverse dossiers die

betrekking hebben op de controle van etablissementen uit

de sector, maar ook op milieuzaken, overlast, verlaten en/of

slecht omheinde gebouwen, bewaking, alarmen, kansspelen,

aanvragen voor het installeren van camera’s, …. De dienst verleent

ook juridisch advies en behandelt de correspondentie

over de dossiers “speciale wetten”, met name die wetten die

gaan over de wettelijke beschikkingen die niet opgenomen

zijn in het Strafwetboek. De cel “horeca” is eveneens erg actief

op het gebied van administratieve sancties.

De cel “wapens” volgt het administratieve luik inzake wapens

op. Ze levert vergunningen af, voert in het centraal wapenregister

(CWR) gegevens in en stelt onderzoeken in naar verdwijningen

hieromtrent. Graffiti en tags zijn een vorm van

overlast die onze straten ontsieren en burgers, toeristen en

1 Ambtshalve Politioneel Onderzoek

3 commissarissen

2 hoofdinspecteurs

14 inspecteurs

3 CALog’s

passanten erg storen. Het probleem wordt binnen onze zone

beheerd door de cel “Tags”. Dankzij de waakzaamheid van de

patrouilles kan deze cel haar actieveld sterk uitbreiden. Dankzij

de “tagotheek” waarover ze beschikt, kan ze een groot

aantal graffiti en tags opzoeken, klasseren et inventariseren.

Op dit gebied kunnen we ook rekenen op een samenwerking

en een partnerschap van cruciaal belang tussen de verschillende

politiezones enerzijds en een aantal privébedrijven anderzijds.

De jongste van de cellen, het Herscham-team, heeft een

meer “sociaal” actiegebied. Men houdt zich bezig met de problematiek

van de daklozen en de zogenoemde minderheidsgroepen.

Patrouilles te voet en in burger beheersen het dagelijks

werk van deze medewerkers. Luisterbereid en steeds

beschikbaar ontvangen ze zonder aarzelen de allerarmsten

en trachten ze telkens een oplossing te vinden om, al was het

maar voor één nacht, hun leven wat aangenamer te maken.


Na een tijdje in Elsene te hebben gewerkt maak ik sinds september

2011 deel uit van de cel “tags”. Mijn werk bestaat

voornamelijk uit voetpatrouilles, zowel overdag als ´s nachts

en in het weekend. De bedoeling is om taggers op heterdaad

te betrappen. Onze dienst doet ook vaststellingen van tags

die op gevels van woningen of rolluiken van winkels worden

achtergelaten. Dat verloopt als volgt: een burger belt ons

op, wij stellen de tag vast en nemen foto’s teneinde de tag

te kunnen identificeren om zodoende de dader op te sporen.

Een tag is eigenlijk een soort handtekening die eigen is aan

iedere tagger. Andere zones kunnen ook bij ons terecht om

te informeren of de door hun vastgestelde tags gekend zijn

door onze diensten of niet. We hebben uiteraard een aantal

“habitués” maar er wordt ook veel getagd door toeristen die

’s avonds komen feesten in Brussel.

Cel “horeca”

Alles bij elkaar zijn er 734 taggers en 10.000 tags gerepertoriëerd

in onze databank, tagotheek genaamd. Voor ik bij de

politie aan de slag ging had ik al een zekere interesse in graffiti.

Dankzij mijn werk kan ik deze interesse nu combineren

met een opwindende job op straat.

Naast deze identificaties organiseren wij sinds enkele maanden

ook elke week acties tegen overlast en dit gebeurt in samenwerking

met de Stad Brussel. Deze acties zijn gericht op

overlastfenomenen zoals vervuiling van de openbare weg

of sluikstorten.

De cijfers die haar opvielen in 2011

Ik ben onder de indruk van het aantal inbreuken betreffende

het vervuilen van de openbare weg. Er werden slechts

zes inbreuken gemeld, onbegrijpelijk, want per patrouille

kan men er gemakkelijk een tiental vaststellen. We komen

echter op een veel hoger aantal inbreuken uit wanneer we

het aantal acties vermenigvuldigen met het aantal vastgestelde

inbreuken. Tevens ben ik ook verbaasd over het aantal

processen-verbaal dat opgesteld werd met betrekking

tot het rookverbod. Gezien de soms vrij agressieve kritieken

van café-eigenaars en klanten ben ik aangenaam verast dat

er slechts 14 inbreuken werden vastgesteld. Dit resultaat

toont aan dat ondanks het feit dat een wet veel ophef veroorzaakt,

ze in de realiteit toch wordt nageleefd en dat vind

ik toch wel echt positief.

Processen-verbaal 2010 2011

Navolgende processen-verbaal opgesteld door de dienst ADM 82 61

Navolgende “algemeen politiereglement” 84 124

Aanvankelijke ambtshalve politioneel onderzoek (APO) - 3

Navolgende ambtshalve politioneel onderzoek (APO) 11 2

Vereenvoudigde 12 66

Rookverbod - 14

Handelszaken 30 30

Private en particuliere veiligheid 5 9

Drankgelegenheden 15 20

Wetgeving verblijf vreemdelingen 1 1

Frauduleus/zwart/niet-aangegeven werk 27 28

Kruispuntbank - 2

Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid 12 15

Leurhandel 65 13

Handelsregister 2 2

Bewakingscamera’s - 34

Varia 32 45

37


38

Processen-verbaal: administratieve boetes (Brussel) 2010 2011

Reglementering inzake vergunningen 19 15

Bevelrecht van politieambtenaren en agenten van politie 3 1

Basisregels betreffende het bevuilen van de openbare ruimte - 1

Verbod op urineren, uitwerpselen achterlaten of spuwen 5 5

Reglementering inzake het uitdelen van drukwerken 3 3

Verbod op het werpen van een voorwerp naar iemand ter belemmering of bevuiling - 1

Openbare aanplakking 1 1

Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in de openbare ruimte - 1

Activiteiten onderworpen aan vergunning (collectes, vermaak, enz.) - 7

Klanten ronselen of voorbijgangers op de openbare weg aanklampen 78 14

Reglementering inzake private bezetting van de openbare weg

Verbod op het organiseren van feesten, bals of bijeenkomsten op plaatsen die niet beant-

56 56

woorden aan de veiligheidsvoorschriften en omwille van het overschrijden van de capaciteit

van toegelaten personen

- 4

Verbod op bepaalde luidruchtige activiteiten op de openbare weg, behoudens vergunning 7 4

Reglementering betreffende de strijd tegen lawaai

(beperking van de intensiteit van geluidsgolven)

43 67

Terugdringen van lawaaihinder veroorzaakt door etablissementen 34 16

Reglementering inzake oprichting en bezetting van vaste standplaatsen

(openbare markt, braderij, brocante, uitdeling van staaltjes of handelsactiviteiten)

1 2

Verbod op leurhandel zonder vergunning van de burgemeester op bepaalde plaatsen

(neutrale zone, Congresplein en Poelaertplein)

3 1

In bepaalde zones mag de leurhandel slechts uitgeoefend worden op vaste standplaatsen met

vergunning

3 1

Reglementering inzake leurhandel die wordt uitgeoefend op andere plaatsen dan de vaste

standplaatsen (met behulp van een voertuig)

5 2

261 202

Controles 2010 2011

Nachtelijke acties (horeca + tags) 73 86

Controles in bijstand aan het intercommunaal laboratorium voor scheikunde en bacteriologie

(inspectie hygiëne eetwaren)

49 68

Resultaten van deze controles 2010 2011

Bevel tot verlaten van het grondgebied 20 17

Repatriëringen 12 19

Lawaaihinder (Brussel) 2010 2011

Schriftelijke klachten van nachtlawaai 19 23

Sancties opgelegd door het College van de stad Brussel naar aanleiding van inbreuken op het

algemeen politiereglement

2010 2011

Lawaaihinder 21 16

Klanten ronselen of voorbijgangers op de openbare weg aanklampen 25 12

Voor het niet-naleving van de voorwaarden inzake het plaatsen van een terras op de openbare

weg/domein

- 16

Voor het niet-naleving van de voorwaarden inzake het plaatsen van een etalage op de openbare

weg/domein

- 4


Cel “wapens”

2010 2011

Aanvankelijke processen-verbaal 82 72

Navolgende processen-verbaal 180 122

Cel “tags”

Secretariaat

2010 2011

Aanvankelijke processen-verbaal 186 139

Navolgende processen-verbaal 439 206

Dossiers behandeld in de “tagotheek” 917 532

MIVB Securail-dossiers 295 63

Gepleegde tags 948 1 047

Gepleegde graffitiwerken 289 154

Diverse opschriften 68 157

2010 2011

Aantal behandelde dossiers 1 636 1 544

Aantal dossiers “alternatieve maatregelen” 208 214

Aantal administratieve rapporten - 79

Brieven verstuurd naar het buurtcommissariaat in het kader van administratieve en

gerechtelijke enquêtes

203 188

Brieven verstuurd buiten onze politiezone 1 200 750

Vergunningsaanvragen voor het installeren van een terras afkomstig van de stad Brussel 127 150

Betekeningen van besluiten van de burgemeester afkomstig van het Departement

Stedenbouw

31 20

Onderzoeken voor het afleveren van uittreksels uit het strafblad – Brussel - 3 994

Onderzoeken voor het afleveren van uittreksels uit het strafregister – Elsene - 1 772

Cel “Herscham-team”

Geleverde bijstand (op het vlak van interventies) 2011

Voor de cel vermiste personen (JUD) 7

Voor de cel ADM/horeca 6

Voor andere diensten van de zone 31

Voor andere diensten buiten de politie 15

Interventies en acties (eigen initiatief) 18

Vergaderingen en voorstellingen van de cel 2011

Politiediensten 16

Sociale sector 11

Externe diensten (NMBS, enz.) 9

39


40

6.5 DIRECTIE AMBTSHALVE POLITIONEEL ONDERZOEK (APO) Kader 31 december 2011

Het debat is niet nieuw. De parketten van ons land hebben steeds minder en minder

tijd om de dossiers die ze ontvangen te behandelen. En toch betekent dit niet

dat het belang van elk dossier afneemt. Het is vanuit deze vaststelling dat de

Directie ambtshalve politioneel onderzoek ontstond. De procureurs-generaal en

de procureurs des Konings introduceerden een nieuw beheer van dossiers met

het oog op een tweeledig doel.

Ten eerste de werklast binnen de parketten en politiezones

terugdringen en ten tweede de magistraten toelaten

om meer tijd te besteden aan prioritaire zaken. Dit nieuwe

beheer vertaalde zich in het ontstaan van het ambtshalve

politioneel onderzoek (APO) en het vereenvoudigd procesverbaal.

Het ambtshalve politioneel onderzoek bestaat uit een

gedeeltelijke overgang naar de politie van de taken, die

voorheen werden uitgevoerd door het parket. De dossiers

worden er van A tot Z beheerd en de onderzoeksplichten

worden er voorgeschreven. Uiteraard keert het dossier uiteindelijk

altijd terug naar de parketmagistraat. De uiteindelijke

beslissing behoort hem nog steeds toe.

Het vereenvoudigd proces-verbaal refereert naar feiten die

minder “belangrijk” zijn en die vervolgens worden verstuurd

naar het parket. Ieder politiekorps beschikt over een politiefunctionaris

die verantwoordelijk is voor het APO.

Alvorens te beginnen bij de Brusselse gemeentepolitie was

ik 6 jaar rijkswachter en meteoroloog bij het leger. Bij de

dienst APO ben ik de “hersteller van dienst” want ik hou me

bezig met delicate dossiers, het verbeteren van fouten en ik

neem de moeilijke dossiers over. Ik hou me bezig met alle

dossiers die buiten de routine vallen of die een grondiger

onderzoek vergen. Als “documentalist” van de dienst maak

ik deel uit van de personen die men kan contacteren bij problemen,

wanneer men meer informatie wil of wanneer men

raad nodig heeft over de APO-procedure. Gelukkig beschik

ik over veel praktijkervaring en ervaring op gerechtelijk vlak,

dit is een enorm voordeel in mijn functie. Wie op de dienst

APO werkt moet veel gezond verstand hebben, ordentelijk

kunnen werken en in staat zijn een proces-verbaal op dergelijke

wijze te kunnen lezen dat men er snel de constitutieve

6 commissarissen

1 hoofdinspecteur

13 inspecteurs

1 CALog

Binnen onze zone werd het territorialiteitsprincipe bevoorrecht:

de dossierbeheerder is de verantwoordelijke van de afdeling

binnen dewelke de feiten werden gepleegd. De directeur

van de Directie ambtshalve politioneel onderzoek volgt

het contact tussen de dossierbeheerder en het parket op.

Een kwaliteitscontrole wordt eveneens verzekerd door deze

dienst. Concreet, gaat het hier over het informeren van de

dossierbeheerders over de te volgen richtlijnen en het overmaken

van alle nuttig geachte informatie aan het parket.

2010 2011

Ontvangen dossiers 14 966 14 966

Uitgaande dossiers 15 192 16 749

Dossiers in beheer 16 391 15 720

delen en andere nuttige gegevens kan uithalen die nodig

zijn om het te begrijpen en te beheren. Men moet ook bestand

zijn tegen de stress die een toevloed aan dossiers en

de repetitieve aard van sommige feiten zoals vechtpartijen

en diefstallen met zich kan meebrengen. Een goede kennis

van het strafrecht en van de gerechtelijke structuren zijn

onontbeerlijk in deze job.

Wij zijn in feite de laatste fase in het gerechtelijk optreden

van de politie, namelijk de schakel tussen politie en parket.

Aangezien het werk van APO gebaseerd is op het aanvankelijk

proces-verbaal dient dit opgesteld te worden volgens de

regels van de kunst; een moeilijke opgave! Dit mag dan wel

niet evident zijn maar het is een conditio sine qua non om

een degelijk dossier op te stellen dat nuttig zal zijn voor de

slachtoffers. Het beheren van dossiers en het bepalen van

bijkomende taken is niet het enige wat we doen. Wij proberen

op onze manier het werk te optimaliseren door bepaalde

initiatieven te nemen zoals bijvoorbeeld het opzoeken

van elementen om een link te kunnen leggen tussen

de verschillende daden die een individu pleegt, het beheren

van bepaalde dossiers door dezelfde persoon, ... . Dankzij

onze regelmatige contacten met het parket en andere politiezones

van het arrondissement kunnen we onze violen

op elkaar afstemmen en bepaalde informatie uitwisselen.

Daarnaast doen wij ook voorstellen binnen het kader van

de ons toegekende bevoegdheden, om de dienstverlening

aan de bevolking te verbeteren.


6.6 DE ZONALE DISPATCHING (DPZ) Kader op 31 december 2011

Het vertrekpunt van alle interventies die verwezenlijkt worden binnen de zone.

De zonale dispatching is uiteraard 365 dagen per jaar operationeel en dit 24u op

24u. Met andere woorden, de deur van deze eenheid sluit nooit want achter de

radio is er steeds een operator.

Dagelijks verzekert de zonale dispatching “de normale dienst” en “het verkeer”.

Zij behandelen alle interventies en operaties, beheren alle patrouilles op het terrein,

verdelen alle essentiële informatie naar de juiste kanalen en voorzien de

patrouilles van diverse inlichtingen. Deze directie voorziet eveneens het telefonisch

onthaal van de zone en oriënteert dus alle binnenkomende oproepen naar

de juiste persoon, commissariaat of dienst. Naast deze permanente opdrachten

wordt de zonale dispatching ingezet tijdens allerlei acties en operaties die georganiseerd

worden door de verschillende diensten van de zone. Uiteraard wordt

de zonale dispatching ook ingezet tijdens betogingen en ordediensten. Ieder jaar

wendt deze directie nieuwe werkinstrumenten aan om zo de geleverde diensten

continu te blijven perfectioneren. De reorganisatie van de territoriale diensten

heeft tevens geleid tot kortere interventietermijnen, een onmiskenbare verbetering

die de dispatching met veel belangstelling blijft opvolgen.

Na een passage op de Directie verkeer en de 2de afdeling

ben ik - juist na Euro 2000 - begonnen op de dispatching

“verkeer”. Deze is verantwoordelijk voor alle problemen inzake

verkeer en het is mijn taak om zo goed mogelijk een patrouille

te oriënteren naar de plaats van de feiten. Praktisch

gezien, een persoon die zich op het grondgebied van de stad

Brussel of de gemeente Elsene bevindt die geconfronteerd

wordt met een probleem, belt naar de 101 waar de call-taker

een fiche opstelt waarin de gegevens van de persoon en de

reden van de oproep worden opgenomen. Deze fiche wordt

ons overgemaakt via elektronische weg (Astrid-systeem).

Dan stuur ik de patrouille die het dichts in de buurt is of die

het meest in staat is om het probleem in kwestie aan te pakken.

Met andere woorden, zo snel mogelijk de juiste persoon

naar de juiste plaats sturen, rekening houdend met de prioriteiten.

Wanneer deze oproepen onmiddellijk aankomen bij

de dispatching “verkeer” dan maken we zelf de interventie-

2 commissarissen

7 hoofdinspecteurs

33 inspecteurs

11 agenten

4 CALog’s

fiche op. Deze fiche kan ook opgemaakt worden in een wijkcommissariaat.

Onze dispatching behandelt eveneens de interventies

op initiatief van de patrouilleleden zelf. Wanneer

de interventie meer tijd in beslag neemt dan voorzien, neem

ik terug contact op met de persoon die de oproep deed om

de mogelijke vertraging mee te delen en de reden hiervan.

Als het bijvoorbeeld gaat om een voertuig dat geparkeerd

staat voor een garage en de eigenaar van dit voertuig is niet

bereikbaar, dan zal ik een mail sturen naar een takeldienst

om het probleem op te lossen. Naast de interventies “normale

dienst - verkeer” beheren wij ook de radiocommunicatie

van het verkeersgedeelte van alle evenementen (bv. betogingen,

Europese toppen, enz.) en grote acties (bv. alcohol

en drugs in het verkeer) georganiseerd op het grondgebied

van de zone.

Tijdens het beheer van evenementen spelen wij een belangrijke

rol in de communicatie met de media door het meedelen

van een verkeersverbod en/of wegomlegging. Één

oproep op drie in de zone is voor de dienst “verkeer”, wat

overeenkomt met zo’n 150 interventiefiches per dag. Naar

mijn mening moet een operator op de dispatching tweetalig,

reactief, zelfstandig en vooral stressbestendig zijn.

Het cijfer dat hem opviel in 2011

• 51 566: het aantal interventiefiches opgesteld door de

dispatching “verkeer” in de loop van 2011. Dit aantal

kent een constante evolutie en dit kan verklaard worden

door o.a. het stijgend aantal personen die over een gsm

beschikken.

2010 2011 Evolutie

Interventieaanvragen 168 507 179 435 + 6,48 %

-> normale dienst 114 963 123 744 + 7,63 %

-> verkeer 50 502 51 566 + 2,10 %

-> HHOO (handhaving en herstel van de openbare orde) 2 076 2 631 + 26,73 %

-> lokaal 966 1 494 + 54,65 %

Ordediensten, acties en operaties 508 656 + 29 %

41


42

6.7 DIRECTIE PALEISTOEZICHT (SPT) Kader op 31 december 2011

Bij de politie heb je de “zichtbare” politie die patrouilleert

en onderzoeken verricht, maar er is ook een kant die je

nooit te zien krijgt tenzij je een rechtszaak bijwoont of gevangengenomen

wordt. Deze personeelsleden maken deel

uit van de Directie paleistoezicht.

Deze directie werd in 2009 een onafhankelijke directie,

voordien was SPT een van de vier diensten die deel uitmaakte

van de Directie interventies en operationele steun.

Zij is belast met de opsluiting, het bewaken en overbrengen

van aangehouden personen en gedetineerden. Er zijn

drie permanente vestigingen, namelijk: het zonale cellencomplex

van de hoofdafdeling (“Amigo” genaamd), de cellencomplexen

van “Portalis” en het cellencomplex van het

justitiepaleis.

SPT verzekert eveneens de operationele directie van veiligheidsagenten

die ter beschikking worden gesteld aan de

zone door FOD Justitie. Deze directie is ook belast met het

verzekeren van de link tussen de zone en de FOD Justitie

en de relatie met de magistratuur buiten de opdrachten

van gerechtelijke politie. Tevens staat deze in voor de dagelijkse

coördinatie van de versterkingen die worden aangeleverd

door andere politiediensten van het gerechtelijke

arrondissement Brussel.

Door de algemene herstructurering kwam ik in 2010 terecht

bij de Directie paleistoezicht. Toen ik bij de dienst INT

werkte had ik een onduidelijk beeld over de bevoegdheden

van deze dienst die bij het justitiepaleis was ingedeeld. Hier

werken heeft ervoor gezorgd dat ik nog meer achting kreeg

voor het werk van de politiefunctionaris op het terrein en

dan vooral voor het belang en de impact van de interventieverslagen

die men opstelt. Het is indrukwekkend te zien

met welke nauwgezetheid de magistraten de werkelijkheid

der feiten proberen te begrijpen.

Mijn werkdag begint om 7 uur. Nadat ik de planning van de

dag heb nagekeken en indien nodig heb aangepast, geef ik

om 8 uur de briefing aan het politie- en veiligheidspersoneel.

Deze briefing omvat het verloop van de dag en de taakverdeling.

Daarna worden de veiligheidspoorten geplaatst.

1 Dispositief voor aangehouden personen

2 Verzamelcentrum voor aangehouden personen

5 commissarissen

3 hoofdinspecteurs

40 inspecteurs

2 CALog’s

Deze worden gebruikt wanneer de gedetineerde als gevaarlijk

beschouwd wordt of wanneer er een groot risico is op

incidenten tijdens de zitting. Vervolgens begint het veiligheidspersoneel

met de identiteitscontroles, de invordering

van gsm’s en de fouilleringen. De zogenaamde “risicozittingen”

vereisen strengere controles met gespecialiseerd materieel,

waaronder controle met het röntgenapparaat.

De rest van de dag wordt besteed aan het beheer van gedetineerden,

patrouilles in en rond het justitiepaleis en het

vermijden of oplossen van allerhande incidenten. Elke dag

worden wij op de hoogte gebracht van de processen die de

volgende dag zullen plaatsvinden. Dit laat ons toe de nodige

veiligheidsmaatregelen te treffen. Naast mijn dagelijkse taken

komt ook nog het beheer van het CARPA 1 tijdens grote

betogingen of evenementen met verhoogd risico.

Ik hou van de specialisatie die mijn job vereist. Een goed management

en relationele vaardigheden zijn heel belangrijk;

niet alleen voor het politiekorps maar ook voor de externe

partners zoals o.a. het personeel van de FOD Justitie. Hier

werken geeft me een globale visie op het politiewerk en ik

bevind me dichtbij het einddoel van het politiewerk.

De cijfers die hem opvielen in 2011

• 16 117 gedetineerden overgebracht naar het justitiepaleis:

dit cijfer zegt alles. Dit cijfer laat toe om onze dagelijkse

werklast goed te visualiseren.

• 1 071 personen gearresteerd en doorverwezen naar het

CRPA 2 : het CRPA laat ons toe om op een doeltreffende

wijze massa-arrestaties te beheren.


Zonaal cellencomplex – SPT/Amigo 2011

Opgesloten personen 5 905

-> gerechtelijke aanhoudingen 49 %

-> dienst vreemdelingzaken 20 %

-> openbare dronkenschap 18 %

-> verstoring van de openbare orde 13 %

Portalis – SPT/POR 2011

Ter beschikking gestelde personen 8 180

-> personen ter beschikking gesteld door de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene 29%

-> meerderjarigen 77 %

L > waaronder geplaatst onder aanhoudingsmandaat 34 %

-> minderjarigen 23 %

L > waaronder geplaatst in een overheidsinstelling voor jeugdbescherming (IPPJ 1 ) 36 %

-> Gevangenen of geplaatste minderjarigen die naar Portalis werden overgebracht voor verschijning voor

een magistraat, onderzoek door een wetsdokter of dossierinzage

Justitiepaleis – SPT/VOP 2011

Gevangenen overgebracht naar het justitiepaleis voor verschijning 16 117

-> raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling 55%

-> zittingen ten gronde 45%

L > correctionele rechtbank 73%

L > hof van beroep en correctionele kamers 15%

L > andere (burgerlijke kamers, politierechtbank, hof van assisen, …) 12 %

Verzamelcentrum voor aangehouden personen (CRPA) 2011

Aantal CRPA in plaats gesteld 38

Aantal keren waarbij personen werden binnengebracht 14

Aantal aangehouden personen 1 071

Gemiddeld aantal aangehouden en binnengebrachte personen 77

Minimum aantal aangehouden en binnengebrachte personen 6

Maximum aantal aangehouden en binnengebrachte personen 262

1 IPPJ : Overheidsinstelling voor jeugdbescherming van de Franse Gemeenschap

1 183

43


44

7 DE FUNCTIONELE STEUNSTRUCTUUR

7.1 DIRECTIE HUMAN RESOURCES (HRM) Kader op 31 december 2011

Voor een politiekorps met de omvang als dat van Brussel HOOFDSTAD Elsene is

een goed georganiseerde en efficiënte personeelsadministratie onontbeerlijk.

Daarom is deze directie de grootste van de functionele steunstructuur. Ze staat

onder leiding van een adviseur. Zij is samengesteld uit verschillende cellen die gespecialiseerd

zijn in specifieke domeinen van het personeelsbeheer om efficiënt

te kunnen inspelen op de noden van het personeel van de zone.

Sinds 1 mei 2011 stond er een nieuwe wind en veranderde de structuur. Voortaan

is de directie samengesteld uit twee diensten: de dienst personeelsadministratie

en de sociale dienst.

De dienst interne relaties en zijn leden werd opgesplitst

in twee eenheden, namelijk: de sociale dienst (HRM/SOC)

enerzijds en de interne dienst voor preventie en bescherming

op het werk (IDPBW) anderzijds.

De sociale dienst zag zijn opdrachten evolueren maar het

hoofdthema bleef welzijn op het werk. Tegenwoordig, houden

de twee personeelsleden van deze dienst zich voornamelijk

bezig met het beheren van psychosociale conflicten

binnen de zone en dit d.m.v. gesprekken waarbij actief geluisterd

wordt. Daarnaast verzekeren zij eveneens andere

taken zoals bijvoorbeeld het beheer van mutaties van sociale

of medische aard, het opstellen en bijhouden van de

dossiers teambuilding en de dossiers inzake bereikbaarheid

Bij mijn aankomst in 1993, was ik één van de eerste

personen die als burger werd aangeworven in de zone voor

het verzekeren van administratieve taken. Dit maakte deel

uit van de toenmalige veiligheidscontracten. De bedoeling

was: meer “ blauw ” in de straat te hebben. De politie was

voor mij een totaal onbekende wereld waarin ik gelukkig

snel mijn weg heb gevonden. Het was de tijd van de

ontdekkingen en wederzijdse aanpassingen: de plaatsen

van het politiepersoneel werden opengesteld voor burgers.

Deze burgers kwamen in een nieuwe wereld terecht waarvan

ze de normen en waarden, noch de werking kenden.

3 adviseurs - CALog niveau A

4 consulenten - CALog niveau B

20 assistenten - CALog niveau C

5 bedienden - CALog niveau D

2 inspecteurs

1 hulpkracht

(toegankelijkheidplan, parking, carpooling, enz.) en tenslotte

zijn zij ook verantwoordelijk voor de psychosociale opvang

en administratieve begeleiding van personeelsleden

die geconfronteerd worden met afwezigheden van lange

duur omwille van medische redenen.

De dienst personeelsadministratie is nog steeds onderverdeeld

in vier grote cellen: loopbaanbeheer, wedden, medische

cel en prestaties. Tevens werd ook een secretariaat

opgericht. Dit is het onthaalpunt en algemeen contactpunt.

Elke cel behandelt dagelijks specifiek en complexe materies.

Ze vullen elkaar aan om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening

te verzekeren aan het personeel van de zone.

Ik heb mij onnodig zorgen gemaakt want vanaf het begin

werd ik uitstekend ontvangen. Mijn carrière bij de politie

startte ik binnen de dienst INT, waar ik gedurende 7 jaar

werkte op het secretariaat (beheer van het dienstblad).

Daarna ben ik overgegaan naar het operationeel

secretariaat van de 2de afdeling, waar ik deze keer belast

was met het algemeen dienstregeling. Deze functies was

nog gevarieerder.

Het is pas sinds 2007 dat ik deel uitmaak van de dienst

HRM. Eerst werkte ik binnen de cel wedden en daarna

werd ik verantwoordelijk voor de cel pensioenen, na de

oppensioenstelling van Monique Debaty. Dit doe ik nog

steeds. Ik hou van de sociale kant van mijn functie. Ik kom

vaak in contact met gelukkige mensen die zich voorbereiden

op een nieuw hoofdstuk in hun leven. Van zodra een

persoon wenst op pensioen te gaan en hij/zij voldoet aan de

voorwaarden dan komt die persoon bij mij terecht. Ik haal

hun dossier erbij en laat ze de nodige papieren ondertekenen.

Verder geef ik ook een antwoord op al hun vragen en verstrek

hen praktische informatie over het leven na de politie. Een

jaar na de indiening van hun pensioenaanvraag, ontvang ik

deze persoon opnieuw om hun dienstkaart te recupereren,

hun badge en de andere vereiste documenten. Ik verzeker

dus ook een beetje de “dienst na verkoop” wanneer één van

onze gepensioneerden nog vragen heeft over iets. Kortom,

men mag mij altijd contacteren. Ik zal er alles aan doen om

te helpen.


DIENST PERSONEELSADMINISTRATIE

HRM/PER/CARR

Organiek kader 31 december 2009 31 december 2010 31 december 2011

Operationeel kader (gedetacheerden inbegrepen)

HCP 17 15 14 13

CP 131 167 168 170

HINP 410 201 213 206

INP 1 580 1 425 1 489 1 530

AGP 256 (+50) 278 272 284

Totaal 2 444 2 086 2 156 2 203

Administratief en logistiek kader

Niveau A 37 28 29 30

Niveau B 47 25 28 30

Niveau C 116 76 97 109

Niveau D 231 229 224 229

Militairen 4 4 5 5

Totaal 435 362 383 403

Algemene totaal 2 879 2 448 2 539 2 606

2010 2011

In orde gebrachte persoonlijke dossiers 400 1 000

Detacheringen in de zone 115 96

Contractuelen benoemd na het behalen van het statutariseringsexamen 0 3

Externe aanwerving 2010 2011

Personen in dienst getreden met een arbeidscontract (CALog-personeel) 24 7

Arbeidscontracten waaraan een einde werd gesteld (CALog-personeel) 11 8

Statutaire in dienst getreden personen (CALog-personeel) 29 33

Personen aangeworven als aspirant agent van politie 10 26

Algemeen overzicht van de

Aankomst Vertrek

mobiliteit

2010 2011 2010 2011

HCP 0 0 0 0

CP 2 2 2 0

HINP 7 8 1 1

INP 51 63 43 32

AGP 1 1 0 1

Niveau A 0 2 0 0

Niveau B 0 0 0 1

Niveau C 1 0 0 0

Niveau D 0 3 0 0

Totaal 62 79 46 35

Cel pensioenen – Overzicht van de pensioneringen 2010 2011

Pensioen op eigen aanvraag 27 31

Ambtshalve pensioen n.a.v. ongeschiktheidsverklaring door de waarnemende commissie 13 9

Overlevingspensioen 2 0

Tijdelijk op pensioen gesteld 7 5

Vroegtijdig pensioen n.a.v. uitputting ziektecontingent (disponibiliteit) na de leeftijd

van 58/60 jaar

5 2

45


46

HRM/PER/TRAIT

Overgang naar een hogere baremische loonschaal 2010 2011

AGP 14 5

INP 177 121

HINP 23 9

CP 1 36

Vesalius 5 2

CALog 34 40

Totaal 254 213

Enkele cijfers 2010 2011

Onterecht verkregen bedragen ontstaan door de berekening van het SSGPI1 1227 1142

Onterecht verkregen bedragen die teruggevorderd werden bij de personeelsleden 965 1052

Opmerking: de uitgaven inzake personeel omvatten 87 % van het budget van de zone (wedden en verscheidene toelagen).

HRM/PER/SEC

Openbare vervoersabonnementen 2010 2011

MIVB 248 238

DE LIJN 20 23

NMBS 1077 1022

L029 2 65 73

HRM/PER/PREST

2010 2011

Omstandigheidsverlof 1 836 1895

Uitzonderlijk verlof 1 931 1903

Bloed geven, bloedplaatjes of plasma 1 245 1369

Rechtzetting (L030) 1 764 3370

Gevalideerde e-formulieren 561 781

1 Sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie

2 Aanvraag voor de tegemoetkoming van de Stad in de vervoerskosten, gemaakt voor verplaatsingen van de verblijfplaats naar de

werkplaats en vice-versa


HRM/PER/MED

Afwezigheden wegens ziekte 2010 2011

Aantal gevallen van afwezigheid 1 911 1710

Aantal ziektedagen 55 513 56 084

Duur van de afwezigheid (in aantal personen)

Overzicht van personen in actieve dienst en in non-activiteit (in dagen) 2010 2011

In actieve dienst (operationele diensten) 47 637 47694

In actieve dienst (steundiensten) 6 131 6322

In non-activiteit 1 745 1862

Beheer van de baaldagen 2010 2011

Opgenomen baaldagen 1 424 1494

Medische controle 2010 2011

Aanwerving 55 67

Periodiek verplicht 1 763 1931

Mutatie 8 9

Werkhervatting na ziekte 147 140

Werkhervatting na arbeidsongeval 66 79

Bescherming tijdens moederschapsverlof 19 21

Werkhervatting na zwangerschap 8 12

Spontaan onderhoud/consultatie 142 149

Examen chauffeur 54 452

Zicht 59 44

Vaccinatie 123 50

Beheer van de arbeidsongevallen 2010 2011

Verklaring van een arbeidsongeval 458 411

Verklaring van een ongeval op de weg van of naar het werk 77 72

Niet-ontvankelijk verklaarde aangiften 12 24

SOCIALE DIENST

HRM/SOC

10%

31% 27%

Moins Minder de dan 7 jours dagen

12%

20%

Dossiers 2011

Werkongevallen en langdurig zieken 27

Indivuele functionele problemen 21

Beheer van sociale en/of medische mutaties 24

Entre Tussen 8 et en 14 jours dagen

Entre Tussen 15 et en 21 jours dagen

Entre Tussen 22 et en 29 dagen jours

Plus Meer de dan 30 30 jours dagen

Kader op 31 december 2011

1 adviseur – CALog niveau A

1 consulent – CALog niveau B

47


48

7.2 DIRECTIE FINANCIëN EN AANKOPEN (FIN) Kader op 31 december 2011

De leefbaarheid van elke instelling wordt gewaarborgd door een budget dat men

beheert als een goede huisvader. Onze politiezone maakt daarop geen uitzondering.

Van het uitbetalen van de wedden tot het aankopen van voertuigen. Deze

zenuwslopende bezigheid is onze dagelijkse taak en maakt de goede werking

mogelijk van het gigantische huishouden dat ons korps is.

Ieder jaar krijgt onze zone, op voorstel van de projecten die ze ermee wil verwezenlijken,

een budget toegewezen. Naast de grootse projecten, moet er ook rekening

worden gehouden met de vaste en noodzakelijke uitgaven. Dit kan gaan

van de aankoop van een eenvoudige potlood tot de aanschaf van nieuwe interventievoertuigen.

In feite moet er rekening gehouden worden met alle parameters. Men moet weten

dat 87% van de jaarlijkse begroting gaat naar het betalen van wedden en diverse

toelagen. Er blijft dus slechts 13% over en dit moet uiteraard weldoordacht

gebruikt worden: het betalen van rekeningen en facturen, de aankoop van allerhande

apparatuur en materiaal en tenslotte het aankopen van nieuwe uitrusting

(voertuigen, wapens, nieuwe technologieën, enz.).

Een verre van gemakkelijke opdracht dus voor de Directie financiën en aankopen.

Deze beheert en bewaakt het budget in de loop van het jaar, maar draagt ook

actief bij aan de ontwikkeling van de volgende begroting op basis van de cijfers

van het voorgaande jaar.

De leden van deze directie bundelen de wensen en behoeften van de diensten

inzake materiaal en uitrusting en geven hier eventueel een positief gevolg aan.

Tenslotte verwezenlijken en verzekeren ze allerlei werken in het kader van het

beschikbare bedrag. Voor het realiseren van tal van projecten werkt zij nauw samen

met de bijzondere rekenplichtige en het departement financiën van de stad

Brussel, verder kan zij ook rekenen op de steun van een aantal gespecialiseerde

gemeentelijke diensten zoals stedenbouw, aankoopcentrale, wegeniswerken.

De Directie financiën en aankopen vormt hoogstwaarschijnlijk

het zenuwcentrum van de zone; wij denken vooruit, teneinde

een efficiënte werking van de zone toe te laten. We

zijn onophoudelijk op zoek naar een evenwicht tussen de

noden van de verschillende diensten en het jaarlijkse budget

dat hen is toegewezen. Ons werk steunt op een zware

en bindende regelgeving. Vaak zijn verschillende goedkeuringen

en publieke opdrachten van essentieel belang voor

de gevraagde investeringen.

Ik ben hulpboekhouder van opleiding en werk al het langst

van al bij FIN. Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik een

oogje in het zeil hou. Hier, binnen deze dienst zijn we allemaal

polyvalent. Onze opdracht bestaat erin om de aanvragen

die goedgekeurd werden binnen de vastgelegde begro-

1 commissaris

11 CALog’s

Globaal budget ter beschikking

van de zone in 2011: 179 947 897 €

ting te laten passen zodat deze projecten kunnen worden

uitgevoerd. Wij zijn verantwoordelijk voor de kleine en grote

uitgaven. Ook wij dragen dus ons steentje bij tot de operationele

structuur. Hoewel we geen afgelijnde taken hebben,

hou ik mij hoofdzakelijk bezig met de bestelling van

bureaumateriaal, betalen van rente en schadevergoedingen

aan personeelsleden die een arbeidsongeval hebben gehad

en met alles wat verband houdt met huurpanden die ons

politiekorps huurt. Ik ben eveneens verantwoordelijk voor

de vaststelling van de opbrengsten van de zone, het beheer

van de verplaatsingen van haar leden en de inschrijvingen

van het personeel voor opleidingen. Hiervoor werk ik vaak

samen met de dienst FOR. Geduld is de professionele eigenschap

waarover ik moet beschikken, want omwille van de

administratieve rompslomp verloopt alles traag. Omdat we

gebruik maken van openbare middelen, heeft elke uitgave

die nodig is voor een goede werking van onze zone, meerdere

goedkeuringen van verschillende instellingen nodig.

De cijfers die haar opvielen in 2011

Wat mij vooral aansprak waren de cijfers betreffende het

informaticamateriaal. Deze cijfers geven duidelijk weer dat

de zone wil investeren in het moderniseren van de ICT-uitrusting.

Tevens onthoud ik de uitgaven die verband houden met de

operationele uitrusting. De Zone maakt er een erezaak van

dat hun leden correct uitgerust zijn van kop tot teen. Het

mag hen aan niets ontbreken.


Bewapening

• Oefenmunitie

• 500 pistolen

• 600 handboeien

• 3 pistolen FN303

• Neutraliserende spray

Voertuigen

• 10 fietsen

• 23 voertuigen

• 1 scooter

• Aanpassing voertuig voor INT/W

• Beveiliging 5 voertuigen

• Aanpassing van een sanitair voertuig

Informaticamateriaal

• 1 350 antivirus licenties

• 20 barcode printers

• 325 printers

• 1 lifescan met camera

• 1 scanner

• 4 ISLP servers

• 16 laptops

• 5 retroprojectors

• 1 smartboard

• 790 upgrade ISLP licenties

• 2 plotters

• 1 gsm analysator

Operationele uitrusting/materiaal

• Uitrusting van ± 2400 operationele personeelsleden:

basisuitrusting en functionele uitrusting (fluoriserende

vest, motorrijderuitrusting, fietsuitrusting, uitrusting

HHOO1 , uitrusting van de sport- en schietmonitoren,

werkkledij voor het CALog-personeel, …).

• Registratiesysteem

• Filters voor OOHH-maskers

• hondenvoeding

• ASTRID radio en batterijen

• 250 OOHH-maskers

• 200 OOHH-beenbeschermers

1 Handhaving en herstel openbare orde

Gerealiseerde aankopen in 2011

Gerealiseerde werken/renovatie van lokalen

• Ramen poetsen van de gebouwen

• Noodverlichting

• Controle van brandkranen

• Afzuiginstallatie

• Aanpassingswerken aan de garagedeuren van het

gebouw D

• Plaatsen van hekken aan DCT2/D11

• Plaatsen van brandwerende deuren op de centrale

afdeling

• Plaatsen van een meetingbox SALDUZ

• Vervanging liften op de centrale afdeling

• Vervanging van de garagepoorten op de centrale afdeling

• Herstelling van de lift op DCT2/D11

Bureaumateriaal

• 200 vestiairekasten

• 5 caddies voor postverdeling

• Automatische snijmachine voor papier

• Vouw- en vulmachine

• 20 faxtoestellen

• Bureaumeubilair

• Bureaustoelen

• Tafels

• Kapstokken

• 40 microgolftoestellen

• 200 stoelen (voor in eetzaal)

Andere

• Studie nieuwe dispatching

49


50

7.3 DIRECTIE ROUTERING (ROU)

In een zone als de onze bestaat er altijd wel een directie of dienst die minder

opgemerkt wordt dan andere diensten maar dit wil niet zeggen dat deze minder

belangrijk is. Integendeel. Dit is het geval voor de Directie routering … .

Deze directie is samengesteld uit ongeveer 30 personen en fungeert eigenlijk als

“zonaal secretariaat”. Elke dag tracht het personeel de documenten die binnenkomen

in de zone zo goed mogelijk te sorteren en te oriënteren. Deze stukken

zijn afkomstig van particulieren, parketten, verzekeringsmaatschappijen,

… . Het gaat hier voornamelijk om

kantschriften, brieven, diverse documenten, e.d. Sommige

van deze stukken worden rechtsreeks behandeld

door de Directie routering, zoals bijvoorbeeld de vragen

tot inlichtingen komende van het parket en verzekeringsmaatschappijen.

De e-mails die ontvangen werden

via het algemene adres van de zone worden eveneens

verzameld en overgemaakt naar de betrokken dienst of

persoon, zodat men hier de beste zorg aan besteedt.

De cel expeditie is, op zijn beurt, verantwoordelijk voor

de dagelijkse bezorging van de briefwisseling aan alle

diensten binnen de zone. Deze interne postdienst realiseert dagelijks meerdere

ophaal- en bezorgrondes en legt zo honderden kilometers af om de 18 gebouwen

binnen de zone met te bedienen. Naast de nota’s, brieven en andere correspondentie

is deze cel ook belast met het neerleggen van de in beslag genomen

voorwerpen op de griffie. Tevens gaat men regelmatig naar het federale laboratorium

en het parket. Men bezorgt ook belangrijke brieven, in dringende gevallen,

in gans België. Naast het beheer van de post, in de brede zin van de betekenis,

is deze directie ook verantwoordelijk voor het archiveren en beheren van de gerechtelijke

processen-verbaal. Tenslotte beantwoordt men ook de herinneringen

waaraan onze diensten voldeden en die afkomstig zijn van het parket.

Mijn dagelijkse werk kan bij de dienst expeditie werk ingedeeld

worden in drie etappes: verzamelen van de briefwisseling,

sorteren en verdelen van de post binnen de verschillende

diensten en afdelingen. Mijn dag begint met een

bezoek aan de post, daar haal ik de externe briefwisseling op

die bestemd is voor de zone en haar leden. Daarna begin ik

met mijn ronde. In feite zijn er vier verschillende rondes: de

“kleine ronde” (D01, D03, D04, D05, administratief centrum,

arbeidsgeneesheer, aankoopcentrale en federale politie), de

“grote ronde” (Haren, Laken, D07, D08, D09, D10, D12 en

hondenbrigades), de “interne ronde” en Elsene. Onze rondes

liggen niet echt vast zodat we niet in een routine zouden

vervallen waardoor we minder oplettend zouden worden bij

het uitvoeren van onze opdracht.

In de namiddag houden we ons bezig met het ophalen van

Cadre au 31 décembre 2011

1 commissaris

5 inspecteurs

10 agenten

11 CALog’s (ROU) en

5 chauffeurs (ROU/X)

verschillende postpakketten en brieven die o.a. afkomstig

zijn van het parket, het labo en verschillende procureurs des

Konings van diverse gerechtelijke arrondissementen en met

het ronddelen van wat we ’s morgens hebben opgehaald.

Wat ik waardeer binnen mijn job is dat ik voortdurend in beweging

ben. Gezien mijn karakter kan ik me maar moeilijk

inbeelden dat ik de hele dag achter een bureau zou kunnen

zitten. Mijn huidige functie vereist gelukkig dat ik de hele

tijd her en der zijn moet zijn en daarenboven kom ik altijd

wel collega’s tegen. Een goede fysieke conditie en voortdurende

oplettendheid zijn twee belangrijke vereisten om

bij ROU/X te werken. Niet alleen voor wat betreft de briefwisseling

maar natuurlijk ook voor wat het verkeer betreft.

Drukke kruispunten en wegwerkzaamheden moeten zoveel

mogelijk vermeden worden om geen tijd te verliezen en bij

ROU is tijd een cruciale factor is.

Het cijfer dat hem opviel in 2011

• 200 000 (sorteren van de binnenkomende stukken): ik

was mij ervan bewust dat onze zone enorm veel poststukken

toegestuurd krijgt maar dergelijke hoeveelheid

is toch wel indrukwekkend.


2010 2011

Kanschriften (geïndexeerd en gesorteerd) 114 766 122 316

Inkomende en uitgaande briefwisseling (geïndexeerd en gesorteerd) 66 300 68 158

Aanvraag tot inlichtingen van verzekeringsmaatschappijen 1 700 1200

Herinneringskantschriften opgestuurd door het parket

15121

30 500

Herinneringskantschriften opgestuurd door de directie APO 5122

OUT gescand: aantal dossiers 375 000 349 469

Kopieën van processen-verbaal 7 000 6 850

Archivering (stukken) 225 000 245 000

Sorteren van de inkomen stukken 200 000

Faxen 6000

E-police 499

Brieven (e-mail, info@polbru.be) ± 2000

Telefonische oproepen ± 12 000

7.4 DIRECTIE LOGISTIEK (LOG) Cadre au 31 décembre 2011

Welzijn op het werk, dat is boven alles een gezonde en aangename omgeving

waarin iedereen zich optimaal op zijn beroepsbezigheden kan concentreren:

een dagelijkse uitdaging voor de leden van de Directie logistiek, die als eerste

garant staan voor deze sereniteit. Deze discrete arbeiders staan in voor ons

comfort. Ze zijn ingedeeld in vier cellen.

De eerste cel (LOG/V) is belast met het beheer van het wagenpark

van de zone met als belangrijkste doel de voertuigen van

de verschillende diensten operationeel te houden. Ze houdt

zich eveneens bezig met de opvolging van de schadegevallen

en de herstellingen, de technische controles, enz. Wanneer

er geen onderhoudscontract meer is, voeren de mecaniciens

van deze cel het onderhoud en de herstellingen van de voertuigen

uit. Alle logistieke verplaatsingen zoals bijvoorbeeld

naar de technische controle of naar een carrosseriebouwer,

worden door professionele bestuurders gedaan, dit om te

verhinderen dat het operationele personeel zich met deze taken

zou moeten inlaten.

Een ploeg van schilders, die deel uitmaakt van de cel

“infrastructuur” (LOG/I), is het hele jaar door bezig met het

verfraaien van onze burelen, om die niet alleen voor het

personeel maar ook voor het publiek gezelliger te ogen. Het

personeel van de onderhoudsploeg en het materieel wijdt

zijn tijd aan twee hoofdtaken. Enerzijds verzekeren ze de

levering van het kantoormateriaal bij de diensten die erom

gevraagd hebben. Anderzijds houden ze zich bezig met

het algemeen onderhoud van de gebouwen van de zone

en met de verschillende verhuizen die moeten gebeuren.

Het kan gaan om een verhuis maar een ander lokaal of op

grotere schaal naar een nieuwe vestiging. Een ploeg van

gekwalificeerde elektriciens en arbeiders zijn belast met het

onderhoud en de herstelling van de verschillende installaties

in de gebouwen.

2011

3 commissarissen

1 hoofdinspecteur

2 inspecteurs

38 CALog’s (Full time equivalent)

Het onderhoudspersoneel (cel “beheer onderhoudspersoneel”

- LOG/N) verzekert van dag tot dag de netheid van alle

lokalen. De meerderheid is aan een bepaalde dienst toegewezen

en werkt over het algemeen deeltijds. Een pool van

“vliegend” personeel verzekert dan weer de vervanging van

degenen die afwezig zijn of versterkt bepaalde ploegen indien

nodig.

De laatste cel, die van de uitrusting en het materieel (LOG/M),

beheert het magazijn van de zone met de kantoorbenodigdheden

en de onderhoudsproducten maar ook al het meubilair.

De aankoopprocedures voor het kantoormaterieel worden

ingeleid door LOG/M, in tegenstelling met deze voor de

roerende goederen, die ingeleid worden door LOG/I.

51


52

Ik ben in 1981 bij de stad Brussel beginnen werken als

verantwoordelijke voor de parkeerautomaten. In 1998 werd

deze opdracht overgenomen door de politie en zo werd

ik afgedeeld bij de politie van Brussel. Bij de hervorming

koos ik ervoor om in de zone te blijven als beheerder van

de dienstwagens. In 2003 kwam er een plaats vrij bij het

secretariaat LOG en zo werd ik dan verantwoordelijke voor

het schoonmaakbeheer. Ik heb die functie gedurende twee

jaar alleen waargenomen, tot de komst van mijn collega

Eduardo Vidal Pinheiro, quality controller binnen onze

zone, met wie ik goed samenwerk. In het kader van mijn

functie beheer ik de planning van het onderhoudspersoneel

en voornamelijk van de vervangingspool. We hebben

7.5 DIRECTIE TELEMATICA (TEL)

Database, netwerkbeheerders, ISLP, intranet, software, helpdesk, upgrade, of

nog username: dit zijn slechts enkele termen uit het jargon dat de “geeks” van

onze Directie telematica dagelijks gebruiken. Deze directie staat niet alleen in

voor het dagelijks beheer van het volledige informaticasysteem maar ook voor

alle radiocommunicatie, bewakingscamera’s en telefonie van de zone. Ze is

samengesteld uit acht aparte cellen die elk specifieke taken voor hun rekening

nemen teneinde de goede werking van informatica in een grote zone als de onze

te verzekeren.

De systeem- en gegevensbankbeheerders houden zich

voornamelijk bezig met de servers die de verschillende

kritieke applicaties besturen (101, ISLP, enz.). De (lokale)

webgeoriënteerde applicaties zijn voor rekening van de

cel programmering die tracht aan de verwachtingen van

de diensten te voldoen. Ze zijn eveneens belast met het

ontwikkelen van statistieken (query) op basis van de

databases. Heel het informatica- en telefoonnetwerk dat de

verschillende diensten van de zone met elkaar in verbinding

stelt wordt beheerd door de cel netwerk/machinekamer.

Deze cel bestuurt ook de machinekamer en archiveert de

digitale, audio- en visuele archieven. De computertechnici

zijn waarschijnlijk de meest “zichtbare” personen van deze

directie want ze installeren niet alleen het materiaal maar

ze staan ook in voor de “dienst na verkoop”.

immers een vaste ploeg die werkt op een bepaalde

locatie of oppervlakte en een vervangingsploeg die het

personeelstekort in geval van verlof of ziekte opvangt. De

afwezigheden van het poetspersoneel moeten zo vlug

mogelijk ingevuld worden. Dit doet me vaak denken aan een

puzzel, om maar niet te spreken van een moeilijke Rubiks

kubus. Ik moet ervoor zorgen dat er in elke dienst altijd een

poetsvrouw of - man aanwezig is en dat zowel deze persoon

als de dienst tevreden zijn. Ik ben eigenlijk de tussenpersoon

en wil dat alles zo goed mogelijk verloopt en niet alleen

het poetswerk netjes uitgevoerd wordt maar ook dat mijn

personeel gewaardeerd wordt. Naast het menselijke aspect

vind ik ook het professionele aspect van primordiaal belang.

Het is belangrijk dat men zich goed voelt op het werk. Als

aan deze voorwaarde voldaan is kan men zich concentreren

op het correct uitvoeren van zijn/haar taken.

Mijn filosofie is gebaseerd op wederzijds respect en de

constante wil om voor elk probleem, hoe klein ook, een

oplossing te vinden. Ik streef ernaar om mijn personeel

goed te coachen, d.w.z. steeds uitleg kunnen verschaffen en

op een probleemoplossende manier werken en dit uiteraard

binnen de grenzen van het mogelijke.

Kader op 31 december 2011

2 commissarissen

2 hoofdinspecteurs

3 inspecteurs

17 CALog’s

De cel telefonie en radiocommunicatie waakt over het

telefoonnetwerk er over het radiopark (antennes, zenders/

ontvangers, ASTRID, enz.). Twee personeelsleden, die samen

de cel dispatching/accesscontrol vormen, zijn belast met de

toegangscontrole tot de gebouwen (lezers en badges). Ze

staan eveneens in voor vragen in verband met de activiteiten

van de dispatching, de oproepen van de 101 en de oproepen

die de dispatching ontvangt. Alle problemen met het ISLPsysteem

en de toegang tot dit systeem zijn bestemd voor de

cel ISLP. Tot slot is er nog de cel intranet/internet/infografie.

Het personeel van de cel verwezenlijkt al het infografische

werk (brochures, publicaties, folders, enz.) van de zone en

beheert het intranet- en het internetnetwerk. Ze werken

regelmatig samen aan projecten met de cel communicatie

van de zone.


Informaticapark 2010 2011

ISLP 1 068 1 125

Stand alone 136 134

Internet 157 157

Camera’s 105 105

Servers

12

+ 7 virtueel

12

+ 7 virtueel

Brufin 6 6

Andere (ASTRID, enz.) 46 46

Communicaties 2010 2011

Draagbare Astrid-radio’s 1 530 2 030

Mobiele Astrid-radio’s 360 400

Telefooncentrales 2 2

Mobiele dataterminal 20 20

Automatic number plate

6 6

recognition 1

Vaste Astrid-stations 12 12

Technische interventies

2010 2011

1 542 1 083

1 Systeem van automatische nummerplaatherkenning

Ik kwam in juli 2003 als niveau D bij de Directie

telematica terecht. Dit was mijn eerste job. In die tijd

ging ik van dienst tot dienst en naar de verschillende

afdelingen van de zone om er de problemen met

computers en printers op te lossen. Hoewel mijn werk

veel belang had, was het nogal eentonig. Mettertijd

werd het, mede door mijn inzet en motivatie, meer

verrijkend en meer afwisselend. Tegenwoordig oefen ik

de functie van intranetbeheerder uit. Ik neem ook deel

aan andere projecten, zoals bijvoorbeeld het opstellen

van het jaarverslag, de Mag@Zone en diverse andere

publicaties. Gezien mijn nieuwsgierigheid en interesse

in alles, ben ik me eveneens gaan bezighouden met

al wat betrekking heeft op de cartografie van de zone

en met de barcodes voor de interne afhandeling van

de post en met een hele reeks kleinere projecten. Een

concreet voorbeeld: wanneer de lokale recherche een

overzicht wenst van het traject dat een persoon heeft

afgelegd (van wie de gsm gelokaliseerd werd), dan help

ik het mogelijk afgelegde parcours vast te stellen.

Mijn professioneel leven schenkt me erg veel voldoening.

Ik vertrek ’s morgens nooit met lood in mijn schoenen. Ik

hou van mijn werk. De samenwerking en sfeer bevallen

me heel erg. Ik vind het belangrijk dat mijn werk een

positieve invloed heeft op het werk van mijn collega’s

en op de goede werking van onze politiezone. Ik voel dat

ik kan bijdragen en dat motiveert mij enorm.

De cijfers die hem opvielen in 2011

• 1 125 ISLP: in vergelijking met vorig jaar is deze

stijging van het aantal installaties van ISLP-posten

niet echt indrukwekkend. Wat ik, daarentegen, met

plezier vaststel is dat dit cijfer in de loop der jaren

steeds blijft stijgen terwijl het effectief van onze

zone vrij stabiel blijft. De constante vermeerdering

van de beschikbare ISLP-posten kan dan ook gezien

worden als een verbetering van het comfort van het

personeel, wat natuurlijk erg positief is.

• 1 083 technische interventies: ik kan niet anders dan

verrast zijn door de indrukwekkende vermindering

van de tussenkomsten van onze technici. Deze

duidelijke vermindering kan alleen maar betekenen

dat onze systemen beter functioneren.

53


54

8. ANDERE STEUNDIRECTIES

8.1 DIENST INTERN TOEZICHT (SCI)

De leden van de Dienst intern toezicht staan in voor de

morele waarden en de deontologie binnen de politiezone.

Ze zijn zeker geen disciplinaire autoriteit maar treden op

als onderzoekers op mandaat van het politiecollege, de

korpschef en het Comité P.

Hun opdracht bestaat erin voorafgaande onderzoeken uit te

voeren in het kader van de tuchtwet en de opvolging van deze

dossiers te verzekeren. De Dienst intern toezicht is eveneens

belast met strafrechtelijke onderzoeken zodra een lid van de

politiezone betrokken is. Verder voert deze dienst studie- en

adviesopdrachten uit om zo de werking van de politiezone

te optimaliseren. Tot slot adviseert de verantwoordelijke

van de dienst de korpschef bij elke aanpassing of wijziging

van een AOZ 1 op het gebied van interne controle.

Kader op 31 december 2011

3 commissarissen

4 hoofdinspecteurs

12 inspecteurs

1 agent

3 CALog’s

Gecontroleerde personen / posten 2010

2009 3 373

2010 3 908

2011 4 072

11%

Soorten gecontroleerde opdrachten

12%

Type de missions contrôlées

20%

Circulation

Verkeer

6%

Encadrement

Omkadering

Intérieur Binnen

1 Administratieve zonale order

3% 2%

3%

Postes Vaste posten fixes

Accueil Onthaal

OPS OPS

43%

Patrouilles

Autres Andere

Teneinde al deze verschillende taken tot een goed einde

te brengen, voeren de leden van deze dienst regelmatig

controles uit in alle diensten van de zone en dit

voornamelijk met de bedoeling zich ervan te vergewissen

dat de politieopdrachten goed uitgevoerd worden.

Ik ben me ervan bewust dat wij niet de meest populaire

dienst van de zone zijn. Doordat wij betrokken zijn bij

controles van personeelsleden is niet iedereen het altijd

eens met ons. Na bijna twintig jaar te hebben gewerkt

als patrouilleagent ken ik de realiteit van het terrein en

ben ik bewust dat de interventies ingewikkelder worden.

Door durven tussen te komen verhoogt natuurlijk de kans

dat men zich bij de SCI zal moeten verantwoorden. Het

is wel belangrijk te weten dat wij evenveel ten laste als

ten ontlaste werken. Wat voor ons van cruciaal belang

is is na te gaan wat er gebeurd met het in acht nemen

van de context waarin de interventie plaatsvond. Onze

bedoeling is niet om iemand af te breken maar wel om

de waarheid te vinden. Onze aanpak bij het behandelen

van dossiers is telkens gebaseerd op wederzijds respect.

We nemen kennis van beschuldigingen en verzamelen

bewijzen van collega’s. Wij zijn vooral geïnteresseerd in

de oorzaken en omstandigheden die de tussenkomst van

een collega kan beïnvloed hebben.

Politiebeambte zijn is al een zeer moeilijke taak op zich.

Het is dan ook van uiterst belang om open te staan voor de

dagelijkse realiteit van diegene die de openbare veiligheid

beschermt. Om dit te kunnen doen werken wij nauw

samen met HRM/SOC en de arbeidsgeneesheer. Als er

verontrustend gedrag gemeld wordt vragen wij dat deze

collega ondersteund wordt door deze gespecialiseerde

dienst. Tevens geloof ik dat het van het grootste belang

is dat men zich niet alleen richt op de fouten. Het is

volgens mij uitermate belangrijk dat men de tijd neemt

om het personeel aan te moedigen en te motiveren in

hun werk. Motivatie is de essentie van een politiekorps

en zelfdiscipline moet voor iedereen van de politie een

persoonlijke verplichting zijn. We trachten de aanpak van

de betrokken persoon te begrijpen, maar ook de perceptie

van de feiten door het publiek te vatten. Zo kunnen we

aan de bevoegde autoriteiten een visie meedelen die zo

objectief mogelijk is.

Volume de sanctions légales ou

rappels à la norme ventilés par grade


Algemene

inspectie

Gerechtelijke

overheid

Oorsprong van de geopende dossiers

Andere

bronnen

Particulieren Comité P SCI Zone

2009 27 150 137 149 137 270 906

2010 31 146 138 167 124 292 1 098

2011 32 242 183 133 134 237 1 276

Voorafgaande of administratieve onderzoeken verdeeld per type overtreding / gebrek

Gerechtelijke opdrachten

20%

3% 2% 2009

117

2010

188

2011

Circulation

91

Encadrement

Misdrijven door ambtenaren 119 83 79

Intérieur

Privacy 11%

56 43% 68 45

Postes fixes

Houding ten aanzien van het publiek 397 394 484

Accueil

Efficiëntie / Doeltreffendheid

Type de missions contrôlées

Houding / Presentatie

12%

Prestaties

3% 2%

Gebruik van het 20% materiaal 6%

43%

3%

88

31

144

121

91

41

139

167

167

OPS

71

Patrouilles

113

Autres

209

Alcohol

11%

Racisme / Xenofobie

9

4

14

8

12

5

Gebruik bewapening 4 32 72

Niet-gedefinieerde overtreding (normschending) 61 75 202

12%

6% 3%

2500

2000 Sancties en vermaningen

1776

1996

2009

2237

2010 2011

Vermaning

Circulation Postes fixes 1500 Patrouilles

123 256 185 2009

Waarschuwing Encadrement

Blaam Intérieur

Accueil

OPS

Autres

1000

7

14

10

14

232010

152011

Volume de sanctions légales ou

rappels à la norme ventilés par grade

Inhouding van wedde

500

9 14 2

Schorsing 6 2 9

Terugzetting in de loonschaal 0

2 1 3

Ontslag van ambtswege 0 11% 5% 0 1

6%

14%

2500

2000

1500

1000

500

0

Aantal ingeleide dossiers Aantal sancties of vermaningen per graad

Volume des dossiers initiés

1776

1996

2237

2009

2010

2011

Type de missions contrôlées

Volume des dossiers initiés

Volume de sanctions légales ou

rappels à la norme ventilés par grade

6%

11%

64%

5%

CALog

Agent

Inspecteur

14%

CALog

64%

Agent

Inspecteur

Inspecteur

principal

Inspecteur

Commissaire

Inspecteur Hoofdinspecteur principal

Commissaire

Commissaris

55


56

8.2 DIRECTIE PREVENTIE EN BIJSTAND (PREV)

Voor repressie komt preventie en dat is de kernopdracht van deze directie. Naast

de preventie die dagelijks door de politie wordt verzekerd tijdens hun patrouilles,

wordt de conceptuele dimensie van preventie ontwikkeld door de Directie

preventie en bijstand. De vijf cellen van deze directie pakken elk een specifiek

aspect van preventie aan. De eerste cel, genaamd de “Kern”, bestaat uit twee

personen die zich bezighouden met het toezicht op de bestaande projecten en

met de uitwerking van nieuwe projecten.

In 2011 werden er vele projecten opgestart. Zo is er de

procedure “gezien en onderzocht”. Dit is een samenwerking

met een aantal ziekenhuizen in Brussel waar de politie

prioriteit krijgt voor het onderzoeken van een aangehouden

persoon voor deze in de cel gaat. Deze procedure vermindert

de duur van interventies. Ook de strijd tegen homofobe

aanvallen was een belangrijk project in 2011. Het doel is om

het belang van het indienen van een klacht te benadrukken,

maar ook om onze medewerkers te informeren over dit

groeiende probleem.

Tevens werd ook een netwerk opgericht met de verantwoordelijken

inzake preventie van de belangrijkste politiezones

van het land (namelijk de zes politiezones van Brussel, Antwerpen,

Charleroi, Luik en Gent). Hierdoor wordt de uitwisseling

van best practices en de formalisering van contacten

tussen de verschillende korpsen op het gebied van preventie

mogelijk gemaakt.

De cel overlegassistenten ondersteunt de dialoog tussen politiemensen

en de bevolking in de ruimste zin van het woord.

Ze ontwikkelen vertrouwensrelaties met verschillende bevolkingsgroepen

en ze zijn aanwezig op het terrein bij bepaalde

gebeurtenissen.

Ook kinderen zijn een belangrijke doelgroep van deze directie.

Er bestaat een cel die zich enkel en alleen hierop focust:

de cel verkeersopvoeding. In een volledig uitgerust mobiel

en vast verkeerspark wordt kinderen aangeleerd hoe ze zich

in het verkeer moeten gedragen als voetganger, fietser of bestuurder

van een go-kart. Het mobiele verkeerspark is aanwezig

op evenementen zoals 21 juli en het slotfeest van het

peterschap van de scholen.

De techno-preventieadviseurs geven technische adviezen

om het risico op inbraak te verminderen. Deze tips worden

verstrekt aan particulieren tijdens beurzen of thuis maar

Kader op 31 december 2011

2 inspecteurs

6 agenten

15 CALog’s

eveneens aan diverse instanties die dit wensen. Deze raadgevers

leiden eveneens bepaalde personeelsleden op om

voortdurend hun interne netwerk te ontwikkelen.

De laatste cel is het bureau voor slachtofferhulp. De psychologen

en criminologen die deel uitmaken van deze dienst

sensibiliseren het personeel m.b.t. het onthaal van slachtoffers.

Tevens garanderen zij een eerstelijnshulp en een psychologische

opvang van slachtoffers van criminele feiten.

Om een nog betere dienstverlening te garanderen zal dit

bureau in 2012 volledig gedecentraliseerd worden naar de

wachtdiensten. Ook moet erop gewezen worden dat de Directie

preventie en bijstand de preventie coördineert op het

gebied van de veiligheid en de preventiecontracten, evenals

de preventie en de strategische plannen van de stad Brussel

en de gemeente Elsene.

Verkeersopvoeding 2010 2011

Aantal scholen 16 14

Aantal leerlingen 2 955 2 326

Aantal deelnemers aan bijkomende opleidingen 3 861 3 893

Technopreventie 2010 2011

Bezoeken 328 282

Aanwezigheden op salons en evenementen (aantal dagen) 17 18

Vergaderingen, werkgroepen, opleidingen 84 99

Infosessies (halve dagen) 21 34

Toezicht tijdens vakantiedagen (aantal dagen) 43 46


Aangekomen bij de Directie preventie en bijstand in 2010,

na 6 mooie en toegewijde jaren bij de dienst HRM/RI, werd

ik eind dat jaar de directeur van deze directie. Naast het

beheer van de cel technopreventie, cel verkeersopvoeding,

cel overlegassistenten en het bureau slachtofferhulp, is

PREV steeds op zoek naar nieuwe projecten. Onze filosofie

steunt op een preventief optreden. Hiertoe volgen we drie

leidraden, namelijk: meer politionele aanwezigheid in

het straatbeeld, werken aan het veiligheidsgevoel en het

ontwikkelen van een partnerschapsbeleid met een breed

panel aan sociale actoren. Een problematiek detecteren,

overleg plegen met de eerstelijnspartners en tenslotte

een werkbare oplossing vinden, dat is de kerntaak van de

Directie preventie. We trachten met al onze partners de

problemen zo nauwkeurig mogelijk te analyseren om er

PROJECTEN 2011

8.3 VORMINGS- EN DOCUMENTATIECENTRUM (FOR)

• Senior Focus;

• Peterschap van de scholen;

• Procedure “gezien en onderzocht”;

• Agressie tegen homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders;

• Netwerk van preventieverantwoordelijken;

• Werkgroep “tags”;

• Organisatie van diverse informatiesessies inzake het onveiligheidsgevoel;

• Broken Windows;

• Daklozenplatform.

Sinds 1 juni 2011 heeft de zone zijn eigen vormings- en documentatiecentrum.

Aan het hoofd van dit centrum staat een directeur die belast is met de dagelijkse

leiding ervan en met het concretiseren van de strategische doelstellingen van het

zonaal veiligheidsplan (ZVP) m.b.t. informatie en opleiding.

Dit documentatie- en vormingscentrum staat - in overleg met DGG - in voor het

verstrekken van informatie, opleiding en voortgezette opleiding zoals voorzien in

artikel 38 van de deontologische code.

Praktisch gezien is dit centrum belast met het opstellen

van competentieontwikkelingsplannen; het organiseren

van opleidingen op lokaal niveau; het coördineren van

inschrijvingen voor erkende of nuttig geachte opleidingen;

de opvolging van stages van aspiranten afkomstig van

politiescholen en mentoren; de organisatie en coördinatie

van de opleidingen geweldsbeheersing en het logistiek

beheer ervan; het opstellen, actualiseren en verspreiden

van interne instructies; het verwerven en bijhouden van

gepast op te reageren. Partnerschap en vernieuwing zij

onze sleutelwoorden.

De twee projecten die hem opvielen in 2011

• Broken windows: Dit project is geïnspireerd op de

“Theorie van de gebroken ramen”. Deze stelt dat

kleine beschadigingen aan de openbare ruimte,

waaraan niets wordt gedaan, tot een nog groter verval

zullen leiden. Daarom moeten onze politiemannen

en -vrouwen in de straat deze kleine verloederingen

opsporen. Voorbeelden zijn: tags, gebroken

straatstenen, kraakpanden, … . Nadien moet men de

verantwoordelijke besturen hiervan op de hoogte

brengen om voornoemde problemen zo vlug mogelijk

op te lossen en/of te herstellen.

• Het Herscham-team is een platform dat ontstaan is

op initiatief van de politie en eerder gericht is op een

sociale dan op een repressieve aanpak van de daklozen.

Ervan bewust dat de daklozen een kwetsbaarder publiek

vormen, heeft de Directie preventie een programma

samengesteld om hen te ondersteunen en hen zo

goed mogelijk te helpen. Voor de in plaatsstelling van

deze dienst werd beroep gedaan op de ziekenhuis- en

verenigingswereld.

“De projecten die we ontwikkelen, inspireren elkaar

onderling. We werken voortdurend aan bijscholing en

verbetering”

Kader op 31 december 2011

2 commissarissen

3 hoofdinspecteurs

12 inspecteurs

17 CALog’s

nuttige documentatie voor het personeel (bijvoorbeeld via

intranet, AOZ, …). Dit centrum levert eveneens vertalingen,

reproducties en fotokopieën af die de goede werking

van de zone garanderen.Deze directie is onderverdeeld

in vier cellen: secretariaat en opleiding, documentatie,

communicatie en geweldsbeheersing.

57


58

Met een Franse vader, een Engelstalige moeder en door

het volgen van mijn studies in het Nederlands, ben

ik altijd ondergedompeld geweest in talen. Na mijn

tolkenopleiding reisde ik gedurende bijna een kwart eeuw

de aardbol rond in het kader van mijn vorige werk in de

wereld van de Oosterse kunst. Omdat ik een regelmatiger

Opleiding en geweldsbeheersing

2010 2011

Sessies Totaal in uren Sessies Totaal in uren

Geweldsbeheersing (GPI48 1) - - 9 550 34 938

Baremische opleidingen 21 168 - -

Functionele opleidingen 105 17 094 121 -

Voorgezette opleidingen 512 6 394 733 5 864

Interne opleidingen 1 694 16 792 2 125 20 792

Externe opleidingen 94 2 904 98 1 105

Gecertificeerde opleidingen - - 62 1 596

Opleiding en geweldsbeheersing

Documentatie

leven wou leiden, vervoegde ik eind 2002 de dienst DOC

- die sinds juni 2011 deel uitmaakt van FOR - waar ik aan

de slag ging als vertaalster. Zo ben ik nu praktisch 10 jaar

verantwoordelijk voor het vertaalwerk maar ook voor het

verbeteren en verfijnen van de documenten die door de

zone worden uitgebracht. Omdat ik de enige vertaalster

ben, heb ik natuurlijk werk genoeg. Verder interesseer ik

me erg voor alles wat communicatie aangaat en vertalen

is echt mijn “ding”. Het is voor mij een boeiende uitdaging

om het passende woord te vinden, om het op de goede

plaats in te voegen, om met twee talen te goochelen en de

oorspronkelijke idee onvervormd over te brengen.

De cijfers die haar opvielen in 2011

• Meer dan 750 000 fotokopieën, op het eerste zicht treft

dit cijfer mij. Hoewel ik zelf dagelijks op FOR werk, had

ik me nooit gerealiseerd dat we zoveel fotokopieën per

jaar maken. Dit cijfer toont wel degelijk aan dat de dienst

onontbeerlijk is voor de goede werking van de zone.

2010 2011

Aantal uren besteed aan opleidingen 54 287 86 683

Aantal uren besteed aan lesgeven 26 278 29 990

Aantal uren besteed aan sportieve activiteiten - 6 616

2010 2011

Pagina’s per jaar

Persoverzichten 305 305

Nota’s “korpschef” 4 2

Publicatie van administratieve orders van de zone (AOZ) 123 78

Archivering van dossiers van de “Algemene directie” 4 341 2 057

Fotokopieën 698 934 751 794

Vertalingen 203 269

Nalezingen 47 52

1 Omzendbrief GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van

het operationeel kader van de politiediensten


8.4 INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (IDPBW)

IDPBW/PSY

Onze politiezone, is net als alle andere Belgische instellingen

onderworpen aan de wet op pesterijen, seksuele intimidatie

en geweld op het werk. Sinds 1 juni 2011 heeft ons

politiekorps een eigen interne dienst voor preventie en

bescherming op het werk. Deze materie werd vroeger

behandeld door de dienst interne relaties van de Directie

human resources. De dienst HRM/RI werkte nauw samen

met de IDPBW van de stad Brussel aangezien de wettelijk

vereiste preventieadviseurs deel uitmaakten van deze

dienst. Deze gespecialiseerde adviseurs mogen als enigen

een formele klacht van intimidatie of geweld ontvangen.

De Algemene directie van de zone heeft beslist om haar

eigen interne dienst voor preventie en bescherming op

het werk te creëren. Deze hangt rechtstreeks af van de

korpschef. Hierdoor is het mogelijk om alle betrokkenen

in het proces te centraliseren (vertrouwenspersonen en

preventieadviseurs), dit alles mits het behoud van een

goede relatie met de IDPBW van stad Brussel. In totaal

zijn er binnen de zone zes vertrouwenspersonen: twee

intern aan de IDPBW, vier extern aan de IDPBW en één

preventieadviseur voor psychosociale aspecten.

Naast deze materie houdt de IDPBW van onze zone zich

ook bezig met allerlei conflictsituaties en psychosociale

dossiers. Het CI-Team, dat indertijd werd opgericht door

HRM/RI, onderging een herstructurering en maakte plaats

voor een nieuw concept, namelijk het S-Team. Dit team is

samengesteld uit mannen en vrouwen, behorende tot het

operationeel en administratief en logistiek kader. Zij bieden

opvang aan collega’s die het slachtoffer werden van geweld

of die een traumatische ervaring meemaakten in het kader

van hun werk.

IDPBW/TECH

Deze herstructurering binnen de “sociale diensten” van onze

politiezone is een eerste stap op weg naar het uiteindelijke

doel. Het deel dat betrekking heeft op de technische preventie

en bescherming op het werk (nazicht op de normen

inzake welzijn op het werk, evacuatieplan, onderzoeken van

de oorzaken van ongevallen op het werk, enz.) werd nog niet

opgericht.

IDPBW/PSY 20102 2011

Diverse psychosociale problemen 120 107

Conflicten en pesterijen op het werk 57 84

Geweld en andere incidenten 18 27

2 Voor het jaar 2010 zijn de cijfers afkomstig van de dienst

interne relaties (HRM/RI)

Kader op 31 december 2011

2 adviseurs (CALog niveau A)

2 consulenten (CALog niveau B)

Als sociaal assistente ben ik één van de vertrouwenspersonen

van de zone. In die hoedanigheid ontvang ik

de personeelsleden die mogelijk het slachtoffer zijn van

feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag

gepleegd door collega’s of derden. Mijn dienst heeft

als doel ertoe bij te dragen dat iedereen op het werk van

een zeker welzijn kan genieten. Ik kom tussen op vraag

van de persoon die contact opneemt met de IDPBW en ik

respecteer zijn/haar wil in volstrekte vertrouwelijkheid.

Wanneer een persoon in zijn werkomgeving met problemen

geconfronteerd wordt, geef ik hem raad en leg ik uit

welke de actiemiddelen zijn die hem ter beschikking worden

gesteld. Tevens geef ik eveneens psychosociale en

relationele hulp ter ondersteuning van de traumatische

gebeurtenis die hij/zij meemaakte. Bij de IDBPW werken

biedt me de mogelijkheid om mijn twee belangrijkste

professionele verwachtingen te verzoenen: sociale contacten

en in het politiemilieu werken. Het politiemilieu

heeft me altijd al aangetrokken. Ik hou van de gedachte

dat ik omga met mensen die een heel specifiek beroep

uitoefenen, een job rijk aan menselijk contact maar die

ook heel veeleisend is. Ik besef dat uit mijn dagelijkse inzet

mooie resultaten voortvloeien.

Wat haar opviel in 2011

• De samenstelling en oprichting van het S-Team, een

netwerk van vrijwilligers die collega’s ondersteunen

die met een traumatische gebeurtenis werden geconfronteerd.

• De opmerkelijkste gebeurtenis van dit jaar is ongetwijfeld

de oprichting van de IDPBW zelf, wat ons

toelaat in een wettelijk kader te functioneren en

een toenemende vertrouwelijkheid te garanderen

tijdens onze ondersteuningsopdrachten aan de collega’s

van de zone.

59


60

9 DE TERRITORIALE STRUCTUUR

De politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene is onderverdeeld

in drie districten die op hun beurt in afdelingen zijn

onderverdeeld. Het eerste en tweede district zijn beide

opgedeeld in zes afdelingen en het derde district in vier

afdelingen. De kleinste entiteit binnen onze politiezone is

echter een wijk. Ieder district beschikt over een permanente

wachtdienst. Op grond van een specifieke wijkwerking wordt

er dagelijks vorm gegeven aan een gemeenschapsgerichte

politiezorg. Deze territoriale basiseenheden maken

het mogelijk om een optimaal contact met de burger

te verzekeren. De verschillende ploegen pakken samen

de problemen binnen hun grondgebied aan. Uiteraard

verzekeren de afdelingen ook het onthaal van de burgers in

de verschillende commissariaten. Zo werken ze mee aan een

betere slachtofferbejegening, geven ze informatie door over

mogelijke ordeverstoring of potentieel onveilige situaties

aan de collega’s. Op het niveau van de afdelingen worden

eveneens ordediensten van lokale evenementen voorbereid

en uitgevoerd. Tevens wordt er regelmatig deelgenomen

aan de ordediensten die de grenzen van de afdelingen

overschrijden.

Tijdens de oprichting van de territoriale interventiebrigades

(BTI) en territoriale veiligheidsbrigades (BTS) in de zone

werden de grenzen van twee districten herzien. Zo komt het

derde district sinds 1 januari 2010 opnieuw exact overeen

met het grondgebied van de gemeente Elsene. De Franklin

District 1

DCT 1

Territoriale

structuur

Rooseveltlaan, de Louizalaan en het Terkamerenbos behoren

niet langer tot het derde district maar maken terug deel uit

van het grondgebied van het eerste district.

6 afdelingen 6 afdelingen 4 afdelingen

15 wijken

BTI BTI BTI

BTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BTS 51

BTS 2

BTS 3

BTS 4

BTS 6

District 2

DCT 2

13 wijken 9 wijken

BTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BTS 78

BTS 91

BTS 12

District 3

DCT 3

BTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BTS 13


ZONE 5339

DISTRICT 2

DISTRICT 1

DISTRICT 3

DCT2/D12

0 1 2 km

DCT2/D08

DCT1/D03

DCT1/D04

DCT2/D07

DCT1/D02

DCT2/D11

DCT1/D01

DCT1/D06

DCT3/D03

DCT3/D01

DCT3/D02

DCT1/D05

DCT2/D09

DCT3/D04

DCT2/D10

Territoriale interventiebrigade DCT2

73 personeelsleden

Territoriale veiligheidsbrigade DCT2

82 personeelsleden

Wachtdienst DCT2

42 personeelsleden

Territoriale interventiebrigade DCT1

123 personeelsleden

Territoriale veiligheidsbrigade DCT1

119 personeelsleden

Wachtdienst DCT1

65 personeelsleden

Territoriale interventiebrigade en

wachtdienst DCT3

117 personeelsleden

Territoriale veiligheidsbrigade DCT3

27 personeelsleden

61


62

9.1 DISTRICT 1

District 1 vormt het hart van de zone. en is samengesteld uit

het grondgebied de Vijfhoek en de Europese wijk. Dit district

vormt dagelijks een schouwspel van bezoekers, toeristen,

mensen op daguitstap en pendelaars. De site van het Jubelpark,

het park van Brussel, het Koninklijk Paleis, het Europees

Parlement, de Grote Markt, het Justitiepaleis en Manneken Pis zijn

allemaal bezienswaardigheden die we kunnen bewonderen binnen

dit district. De inwoners van de 6 afdelingen en 15 wijken van dit

district vormen een smeltkroes van nationaliteiten en sociale

klassen; volkswijken grenzen er aan meer bevoordeelde wijken.

DCT1/D01

DCT1/D03

Wetstraat 1,

1000 Brussel

Tel.: 02 279 71 10

Fax: 02 279 71 09

Hopstraat 6,

1000 Brussel

Tel.: 02 279 73 10

Fax: 02 279 73 09

DCT1/D03

DCT1/D04

Er vonden heel wat evenementen plaats op het grondgebied van het eerste district:

Winterpret, één van de grootste kerstmarkten van Europa; Brussels Jazz Marathon;

Sint-Niklaasstoet; het jaarlijks defilé in het kader van de nationale feestdag en ook vele

Europese toppen.

3 wijken

25 personeelsleden

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 310

2 wijken

30 personeelsleden

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 118

DCT1/D02

DCT1/D04

DCT1/D02

DCT1/D01

DCT1/D06

3 wijken

46 personeelsleden

Kolenmarkt 30,

1000 Brussel

Tel.: 02 279 72 10

Fax: 02 279 72 09

2 wijken

31 personeelsleden

Hectoliterstraat 15,

1000 Brussel

Tel.: 02 279 74 10

Fax: 02 279 74 09

DCT1/D05

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 545

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 107


DCT1/D05 DCT1/D06

3 wijken

26 personeelsleden

Clovislaan 10,

1000 Brussel

Tel.: 02 279 85 10

Fax: 02 279 85 09

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 246

Na Euro 2000 heb ik mijn overplaatsing naar DCT1/D05 gevraagd.

Ik werkte eerst bij de dienst interventie en een jaar

later werd ik wijkinspecteur van de wijk Squares. De bevolking

van de wijk Squares is hoofdzakelijk samengesteld uit

eurocraten en Armeniërs. Enerzijds een heel veranderlijke

gemeenschap en anderzijds een stabiele bevolkingsgroep

maar vooral zeer vriendelijk. Als wijkinspecteur heb ik de

kans om een relatie met de mensen uit de wijk op te bouwen.

Zij zien mij niet in een repressieve rol maar in een preventieve

en hulpvaardige rol. Mensen kennen me. Ze weten

2 wijken

15 personeelsleden

Livornostraat 136,

1050 Brussel

Tel.: 02 279 86 10

Fax: 02 279 86 09

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 156

dat ze me vrij kunnen benaderen en dat ik oplossingen kan

vinden voor hun problemen. Ik ben evengoed een maatschappelijk

werker als een politievrouw. Omdat mijn naam

redelijk ingewikkeld is voor buitenlanders, noemen ze me

“madame Chantal”. Ze weten allemaal dat ze Chantal moeten

zoeken als ze praktische informatie nodig hebben. Ik zie

erop toe dat ik hen zo goed mogelijk omkader in de stappen

die ze als burgers (moeten) ondernemen. Ik heb altijd een

notablok bij me om hun verzoeken en vragen te onthouden.

Wijkinspecteur zijn betekent voor mij steeds luisterbereid

zijn, de tijd nemen om dingen uit te leggen, zorgen voor een

antwoord en dit persoonlijk overmaken. Als wijkinspecteur

moet je ook steeds op zoek gaan naar de mogelijkheid om

je menselijke contacten uit te breiden. Zo is het mij al overkomen

dat ik tijdens een actie beschermd werd door de ouderen

uit de buurt. Voor hen was onaanvaardbaar dat mijn

gezag in vraag werd gesteld of ondermijnd werd.

De taken die ik uitoefen zijn zeer divers. Ik zou bijna een

boek kunnen schrijven over mijn job als wijkinspecteur.

Naast de taken die ons door het parket, de rechtbanken en

de gemeente worden opgelegd, voeren de wijkinspecteurs

vooral een echt werk van bemiddeling en verzoening uit.

Aantal ordediensten op het grondgebied1 : 1482

D01 D02 D03 D04 D05 D06

Veiligheid en bewaking 64 135 17 28 52 47

Cultureel 87 210 67 49 59 23

Filmopnames 16 20 4 4 - 2

Parking 8 52 5 1 3 6

Protocol 36 25 - - 16 28

Koninklijke familie 37 18 3 3 9 2

Economisch 3 12 3 6 3 5

Acties 10 31 17 15 8 26

Bezoek 48 32 - - 87 12

Sport 1 6 2 1 7 5

Werf - 1 - - - -

RAR2 - 1 - - 2 -

Bewaking risicovol proces - 2 - - - -

1 Dit aantal houdt geen rekening met de ordediensten (OI) met een revindicatief karakter. Als een OI plaats heeft gevonden op

meerdere afdelingen dan wordt deze systematisch hernomen door alle afdelingen. Als deze heeft plaatsgevonden op het ganse

grondgebied van de zone dan wordt deze niet in rekening genomen

2 Administratief rapport

63


64

9.2 DISTRICT 2

Het grondgebied van het tweede district

bestrijkt het noordelijke deel van de

politiezone. Het wordt gevormd door

de oud-gemeenten Laken, Neder-

Over-Heembeek en Haren. In

het midden van dit district ligt het

Koninklijke domein. Het is het meest

uitgebreide district, het stekt zich oostwaarts

uit tot aan het hoofdkwartier van de NAVO 9 .

Op de zes afdelingen en dertien wijken woont een

multiculturele populatie. Andere bijzonderheden

op dit grondgebied zijn het militair hospitaal

Koningin Astrid, het ziekenhuis UVC Brugmann, het

hoofdkwartier van de NAVO, de haven van Brussel,

de site van Tour & Taxis, de Japanse Toren en het

Chinees Paviljoen, het Heizelplateau met het Koning

Boudewijnstadion en het Atomium.

2 wijken

20 personeelsleden

2 wijken

22 personeelsleden

DCT2/D12

Naar het voorbeeld van district 1 en 3 had ook

district 2 heel wat evenementen van allerlei aard op zijn

territorium. Denk maar aan de vele salons en beurzen

op de Heizel, de talrijke activiteiten op de site van Tour &

Taxis (Freedom Night, enz.) en uiteraard niet te vergeten zijn

de vele sportieve activiteiten in het Koning Boudewijnstadion,

zoals de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen ons land en

de Verenigde Staten van Amerika. Wij onthouden eveneens van

2011 andere evenementen die plaatsvonden, denk maar aan de

City Parade, de Belgian Homeless Cup (voetbal voor daklozen) of

de opening van de serres van Laken.

DCT2/D07

DCT2/D09

1 Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Nicolaystraat 8,

1000 Brussel

Tel.: 02 279 87 10

Fax: 02 279 87 09

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 43

Wimpelbergstraat 2,

1120 Brussel

Tel.: 02 279 89 10

Fax: 02 262 40 29

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 36

DCT2/D08

DCT2/D07

DCT2/D08

DCT2/D10

DCT2/D11

DCT2/D09

3 wijken

26 personeelsleden

2 wijken

22 personeelsleden

DCT2/D10

Emile Bockstaellaan 246,

1020 Brussel

Tel.: 02 279 88 10

Fax: 02 279 88 25

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 60

Kortenbachstraat 10,

1130 Brussel

Tel.: 02 279 80 10

Fax: 02 279 80 09

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 46


DCT2/D11 DCT2/D12

2 wijken

25 personeelsleden

Papenhoutlaan 67,

1020 Brussel

Tel.: 02 279 81 10

Fax: 02 279 81 09

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 19

Van opleiding ben ik verzorgster en ik werkte lange tijd in

een rusthuis. Graag wou ik echter een vast uurrooster om

meer tijd te kunnen besteden aan de opvoeding van mijn

kinderen. Ook wou ik het menselijk contact binnen deze

nieuwe job behouden. Het is om deze reden dat ik postuleerde

bij de politie en in september 2010 werd ik aangenomen

als onthaalmedewerker bij de wachtdienst van district

2. In het begin was ik een beetje verbaasd dat ik toegang

had tot de privégegevens van burgers. Ik besefte al snel dat

2 wijken

23 personeelsleden

Houba de Strooperlaan

141, 1020 Brussel

Tel.: 02/279 82 10

Fax: 02/279 82 09

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 278

deze gegevens van essentieel belang zijn om de burgers te

helpen. Aangezien ik werk in een wijk die bruist van leven

en waar veel mensen wonen is het maar normaal dat ik 90%

van mijn tijd gaat naar het informeren van mensen over de

beschikbaarheid van wijkinspecteurs. Verder hou ik me ook

bezig met het verlies van identiteitskaarten en rijbewijzen.

Het is echt een afwisselende baan en ik heb geen tijd om me

te vervelen. Kort samengevat, ik doe hetzelfde werk als een

inspecteur maar ik maak uiteraard geen processen-verbaal

op. Net als hen ben ik het eerste contact dat de bevolking

heeft met de politie, ik ontvang burgers en ik probeer zo

goed mogelijk aan hun behoeften en verwachtingen te voldoen.

Soms heb ik te maken hebben met interpersoonlijke kwesties

en aangezien ik geen uniform draag is het niet altijd

makkelijk om in dergelijke gevallen tussen te komen. Als je

in een wachtdienst werkt, moet je altijd moreel correct optreden,

ook al is het respect soms ver te zoeken. Maar ik hou

van mijn werk, ik hou van het contact met een cultureel en

sociaal diverse bevolking. Zowel professioneel als persoonlijk,

is het echt een verrijkende ervaring. Elke dag is verschillend

en elke dag leer ik bij, om die reden alleen al ben ik erg

gelukkig.

Aantal ordediensten op het grondgebied1 : 482

D07 D08 D09 D10 D11 D12

Veiligheid en bewaking 10 11 7 14 5 13

Cultureel 11 22 13 4 5 77

Filmopnames 2 1 1 1 - 3

Parking - 1 - - - 4

Protocol - 2 - 1 - 4

Koninklijke familie 1 6 - 1 2 14

Economisch 1 2 1 - - 84

Acties 17 10 5 8 4 50

Bezoek 1 3 - 14 1 3

Sport - 2 9 3 2 26

1 Dit aantal houdt geen rekening met de ordediensten (OI) met een revindicatief karakter. Als een OI plaats heeft gevonden op

meerdere afdelingen dan wordt deze systematisch hernomen door alle afdelingen. Als deze heeft plaatsgevonden op het ganse

grondgebied van de zone dan wordt deze niet in rekening genomen

65


66

9.3 DISTRICT 3

Het grondgebied van het derde district wordt gevormd

door de gemeente Elsene. De meer begoede klasse en de

minder begoede klasse gaan er hand in hand. De Naamsepoort

en zijn Matongewijk, de vijvers van Elsene, het Flageyplein en

de Vrije Universiteit van Brussel maken allemaal deel uit van

de 4 afdelingen en 9 wijken van dit district.

Verschillende manifestaties en activiteiten vonden plaats op

het grondgebied van de gemeente Elsene, zoals bijvoorbeeld

het Brussels Film Festival; de 8ste editie van het Feest

van de familie ; de voorjaarskermis van 20 mei tot 5

juni 2011 op het Eugène Flageyplein of het vertrek

van de motorrondrit van Europese gedeputeerden

georganiseerd door de Federation of European

Motorcyclists Associations.

DCT3/D01

DCT3/D03

3 wijken

38 personeelsleden

Collegestraat 1,

1050 Brussel

Tel.: 02 515 71 84

Fax: 02 515 71 96

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 183

2 wijken

19 personeelsleden

Louis Lepoutrelaan 4,

1050 Brussel

Tel.: 02 515 73 11

Fax: 02 515 73 00

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 67

DCT3/D03

DCT3/D02

DCT3/D04

DCT3/D01

DCT3/D02

2 wijken

32 personeelsleden

2 wijken

34 personeelsleden

DCT3/D04

Alfons De Wittestraat 30,

1050 Brussel

Tel.: 02 515 72 11

Fax: 02 515 72 00

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 78

Boondaalsesteenweg 480,

1050 Brussel

Tel.: 02 515 74 11

Fax: 02 515 74 00

Aantal ordediensten op het

grondgebied 1 : 43


Voordat ik bij de politie kwam, was ik semiprofessioneel

voetballer in de Nederlandse eerste divisie (Roda

Juliana Combinatie). Na een ernstige beenblessure op

slechts 19 jaar, was een sportcarrière op hoog niveau niet

meer mogelijk. Ik zei bij mezelf dat dit de perfecte gelegenheid

was om een droom uit mijn kindertijd te realiseren,

namelijk politieman worden. Na de politieschool, ben ik

meteen lid geworden van DCT3 en nooit meer weggegaan.

Als inspecteur bij de interventiebrigade, heb ik talrijke en

gevarieerde taken en dus moet ik een veelzijdig karakter

hebben. Mijn team en ik zijn zeer geïnteresseerd in betrapping

op heterdaad. Tijdens patrouilles ben ik alert. Ik besteed

aandacht aan alles en iedereen zodat ik snel bekende

daders kan identificeren maar ook nieuwe. Hiervoor is het

belangrijk om een goed waarnemingsgevoel te hebben. Ik

heb dit van nature meegekregen. Mijn missie is om criminelen

te stoppen en burgers te beschermen. Ik ga ervoor om

slachtoffers te helpen. Niets maakt me inderdaad gelukkiger

dan te zien dat mensen blij zijn met mijn geleverde

werk. Al te vaak wordt de politie aanzien als repressief maar

onze opdracht is meer dan dat. Ten opzichte van de daders is

het ook belangrijk om zich niet te gedragen als een cowboy.

We moeten uitleggen waarop ze een inbreuk pleegden, hen

duidelijk maken wat kan en wat verboden is. Elsene heeft

vele culturen en deze vermengen zich harmonieus met elkaar

(voornamelijk Portugese, Afrikaanse en Maghrebijnse),

maar ook alle sociaaleconomische klassen zijn vertegenwoordigd.

Wij zijn een soort thermometer van de bevolking

en moeten voortdurend zoeken naar de verwachtingen van

de burgers. Ik denk dat dit aspect de grootste charme is van

mijn beroep.

Aantal ordediensten op het grondgebied1 : 371

D01 D02 D03 D04

Veiligheid en bewaking 22 4 8 4

Cultureel 59 39 13 12

Filmopnames 5 4 6 -

Parking 1 3 3 -

Protocol 4 6 10 5

Koninklijke familie 2 1 - 3

Economisch 17 4 8 5

Acties 57 12 14 12

Bezoek 14 1 4 -

Sport - 4 1 2

Werf 1 - - -

1 Dit aantal houdt geen rekening met de ordediensten (OI) met een revindicatief karakter. Als een OI plaats heeft gevonden op

meerdere afdelingen dan wordt deze systematisch hernomen door alle afdelingen. Als deze heeft plaatsgevonden op het ganse

grondgebied van de zone dan wordt deze niet in rekening genomen

67


68

9.4 CIJFERS EN STATISTIEKEN

Resultaten 2011 - DCT1

Delicten D01 D02 D03 D04 D05 D06 Totaal

Gauwdiefstal

224

7%

2 202

69%

195

6%

277

9%

60

2%

216

7%

3 174

100%

Autodiefstal

25

12%

39

18%

54

26%

56

27%

15

7%

21

10%

210

100%

Diefstal in wagen

676

15%

1 003

22%

1 089

24%

1 032

22%

397

8%

401

9%

4 598

100%

Diefstal in gebouw

205

9%

653

29%

464

20%

398

17%

274

12%

296

13%

2 290

100%

Diefstal met geweld

108

7%

662

40%

273

16%

484

29%

45

3%

82

5%

1 654

100%

Vandalisme

222

13%

558

33%

303

18%

320

19%

126

7%

170

10%

1 699

100%

Slagen en

72 568 173 214 44 64 1 135

verwondingen

6% 50% 15% 19% 4% 6% 100%

Gerechtelijke

aanhoudingen

Terbeschikkingstellingen

van het

parket

Resultaten 2011 - DCT2

D01 D02 D03 D04 D05 D06 Totaal

153 963 313 374 74 76 1 953

8% 49% 16% 19% 4% 4% 100%

57 364 131 159 22 21 754

8% 48% 17% 21% 3% 3% 100%

Delicten D07 D08 D09 D10 D11 D12 Totaal

Gauwdiefstal

41

12%

149

44%

4

1%

1

0%

58

17%

89

26%

342

100%

Autodiefstal

27

14%

82

44%

11

6%

10

5%

32

17%

27

14%

189

100%

Diefstal in wagen

239

16%

413

27%

80

5%

40

3%

183

12%

555

37%

1 510

100%

Diefstal in gebouw

178

15%

285

25%

100

9%

120

10%

173

15%

294

26%

1 150

100%

Diefstal met geweld

64

12%

189

35%

19

4%

12

2%

80

15%

174

32%

538

100%

Vandalisme

124

15%

266

31%

81

9%

30

4%

171

20%

183

21%

855

100%

Slagen en

101 159 24 19 59 125 487

verwondingen 21% 32% 5% 4% 12% 26% 100%

Gerechtelijke

aanhoudingen

Terbeschikkingstellingen

van het

parket

D07 D08 D09 D10 D11 D12 Totaal

86 155 25 7 43 126 442

19% 35% 6% 2% 10% 28% 100%

31 52 9 1 25 41 159

19% 33% 6% 0% 16% 26% 100%

BTI DCT1

Prestaties (uren)

Restcapaciteit

108 658

Ordediensten (uren) 4 681

Voetpatrouilles (uren) 1 672

Fietspatrouilles (uren) 1 057

Dagelijks leven (uren)

Acties

6 140

Overlast 33

Schoolverzuim 16

Administratieve 17

Wegcontroles

Controlen

31

Gecontroleerde voertuigen 2 017

Gecontroleerde personen 579

Aangehouden personen

Gepresteerde uren

684

Voetpatrouilles UNESCOperimeter

11 852,23

Acties 1 737,15

Dagelijks leven 4 140,20

Proactieve voetpatrouilles 1 672,23

Fietspatrouilles 1 057,43

Opleidingen 3 487,04

Ordediensten

(economisch, sport, cultureel)

4 681,23

BTI DCT2

Mobiele patrouilles

“dispatching”

1 481

Mobiele patrouilles

“veiligheid”

626

Voetpatrouilles 166

Aangehouden personen 156

Gecontroleerde personen 864

Gestolen voertuigen 21

Gecontroleerde voertuigen 610

Getakelde voertuigen 140

Interventies “dispatching” 7 886

Interventies op eigen initiatief 1 162

Ordediensten

(gepresteerde uren)

8 541,50


Resultaten 2011 - DCT3

Delicten D01 D02 D03 D04 Totaal

Gauwdiefstal

Autodiefstal

Diefstal in wagen

Diefstal in gebouw

Diefstal met geweld

Vandalisme

Slagen en

verwondingen

Gerechtelijke

aanhoudingen

Terbeschikkingstellingen

van het parket

Resultaten 2011 - ZONE

328 221 70 94 713

16% 31% 10% 13% 100%

34 44 32 50 160

21% 28% 20% 31% 100%

660 510 380 500 2 050

32% 25% 19% 24% 100%

480 406 426 429 1 741

28% 23% 24% 25% 100%

160 73 58 61 352

45% 21% 17% 17% 100%

389 214 188 291 1 082

36% 20% 17% 27% 100%

184 87 48 100 419

44% 21% 11% 24% 100%

D01 D02 D03 D04 Totaal

86 155 25 7 442

19% 35% 6% 2% 100%

31 52 9 1 159

19% 33% 6% 0% 100%

Delicten DCT1 DCT2 DCT3 Totaal

Gauwdiefstal

3 174

75%

342

8%

713

17%

4 229

100%

Autodiefstal

210

37%

189

34%

160

29%

559

100%

Diefstal in wagen

4 598

56%

1 510

19%

2 050

25%

8 158

100%

Diefstal in gebouw

2 290

44%

1 150

22%

1 741

34%

5 181

100%

Diefstal met geweld

1 654

65%

538

21%

352

14%

2 544

100%

Vandalisme

1 699

47%

855

23%

1 082

30%

3 636

100%

Slagen en verwondingen

1 135

56%

487

24%

419

20%

2 041

100%

Gerechtelijke

aanhoudingen

Terbeschikkingstellingen

van het parket

DCT1 DCT2 DCT3 Totaal

1 953 442 509 2 904

67% 15% 18% 100%

754 159 172 1 085

69% 15% 16% 100%

69


Activiteitenverslag

More magazines by this user
Similar magazines