13.09.2013 Views

Archief Rooms-katholieke statie, vanaf 1853 parochie van de HH ...

Archief Rooms-katholieke statie, vanaf 1853 parochie van de HH ...

Archief Rooms-katholieke statie, vanaf 1853 parochie van de HH ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nummer Toegang: 1040<br />

I N V E N T A R I S <strong>van</strong> <strong>de</strong> archieven <strong>van</strong> <strong>de</strong> R.K.<br />

Statie en <strong>de</strong> Parochie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>HH</strong> Petrus en<br />

Paulus te Leidschendam 1673 - 1985<br />

A. E. M. Ribberink, G. A. M. Pieterse, F. F. J. M. Geraedts<br />

Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Leidschendam 1998<br />

This finding aid is written in Dutch.


1040 1040 3<br />

I N H O U D S O P G A V E<br />

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF................................................................................5<br />

Aanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruiker........................................................................................6<br />

Openbaarheidsbeperkingen..........................................................................................6<br />

Beperkingen aan het gebruik........................................................................................6<br />

Materiële beperkingen...................................................................................................6<br />

Aanvraaginstructie.........................................................................................................6<br />

Citeerinstructie...............................................................................................................6<br />

<strong>Archief</strong>vorming...................................................................................................................7<br />

Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> archiefvormer..............................................................................7<br />

Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> het archiefbeheer...........................................................................12<br />

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN...............................................13<br />

A. PASTOORS.................................................................................................................13<br />

B. INSCHRIJVINGEN......................................................................................................17<br />

C. AANSCHRIJVINGEN..................................................................................................20<br />

D. VERENIGINGEN.........................................................................................................22<br />

E. BEGRAAFPLAATS......................................................................................................24<br />

F. ONDERWIJS................................................................................................................26<br />

G. ARMENZORG.............................................................................................................28<br />

H. KERKBESTUUR.........................................................................................................30<br />

I. KERKGEBOUW EN PASTORIE...................................................................................33<br />

J. ANDER ONROEREND BEZIT.....................................................................................37<br />

K. FINANCIEEL BEHEER................................................................................................41<br />

L. ARMBESTUUR VAN LEIDSCHENDAM......................................................................45<br />

M. TEKENINGEN, PRENTEN EN FOTO'S.....................................................................49


1040 1040 5<br />

Beschrijving <strong>van</strong> het archief<br />

Beschrijving <strong>van</strong> het archief<br />

Naam archiefblok:<br />

1040_GALV_Inv_RK_Petrus_en_Paulus_Leidschendam_1673-1985<br />

<strong>Archief</strong>bloknummer:<br />

-<br />

Om<strong>van</strong>g:<br />

10 meter - 405 inventarisnummers<br />

Taal <strong>van</strong> het archiefmateriaal:<br />

Het meren<strong>de</strong>el <strong>de</strong>r stukken is in het Ne<strong>de</strong>rlands. Een klein ge<strong>de</strong>elte is gesteld in talen als<br />

het Frans, het Engels en het Duits.<br />

Soort archiefmateriaal:<br />

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzon<strong>de</strong>re handschriften.<br />

<strong>Archief</strong>bewaarplaats:<br />

Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Leidschendam<br />

<strong>Archief</strong>vormers:<br />

R.K. Statie en <strong>de</strong> Parochie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>HH</strong> Petrus en Paulus te Leidschendam .<br />

Samenvatting <strong>van</strong> <strong>de</strong> inhoud <strong>van</strong> het archief:<br />

-


6 1040 1040<br />

Aanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruiker<br />

Aanwijzingen voor <strong>de</strong> gebruiker<br />

Openbaarheidsbeperkingen<br />

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN<br />

Het archief is volledig openbaar.<br />

Beperkingen aan het gebruik<br />

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK<br />

Er zijn geen beperkingen aan het gebruik <strong>van</strong> inventarisnummers krachtens het<br />

auteursrecht.<br />

Materiële beperkingen<br />

MATERIËLE BEPERKINGEN<br />

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen <strong>van</strong> stukken als gevolg <strong>van</strong><br />

slechte materiële staat.<br />

Aanvraaginstructie<br />

AANVRAAGINSTRUCTIE<br />

<strong>Archief</strong>stukken kunnen wor<strong>de</strong>n aangevraagd of gereserveerd via<br />

gemeentearchief@leidschendam-voorburg.nl. U dient daarbij <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> gegevens te<br />

vermel<strong>de</strong>n:<br />

1. het nummer <strong>van</strong> <strong>de</strong> toegang <strong>van</strong> het archief.<br />

Na<strong>de</strong>re informatie vindt u op <strong>de</strong> website www.leidschendam-voorburg.nl/Archieven-encollecties<br />

.<br />

Citeerinstructie<br />

CITEERINSTRUCTIE<br />

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig<br />

en zon<strong>de</strong>r afkortingen te wor<strong>de</strong>n vermeld. Daarna kan wor<strong>de</strong>n volstaan met verkorte<br />

aanhaling.<br />

VOLLEDIG:<br />

Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg, Leidschendam, I N V E N T A R I S <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

archieven <strong>van</strong> <strong>de</strong> R.K. Statie en <strong>de</strong> Parochie <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>HH</strong> Petrus en Paulus te<br />

Leidschendam 1673 - 1985, inventarisnummer ...<br />

VERKORT:<br />

NL-GALV 1040, inv.nr. ...


1040 1040 7<br />

<strong>Archief</strong>vorming<br />

<strong>Archief</strong>vorming<br />

Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> archiefvormer<br />

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER<br />

Inleiding op <strong>de</strong> inventaris <strong>van</strong> het archief <strong>van</strong> <strong>de</strong> Petrus en Paulus Parochie te<br />

Leidschendam, door A. E. M. Ribberink.<br />

Tussen Noord en Zuid<br />

Afgunst belastte in vroeger tijd <strong>de</strong> betrekkingen tussen <strong>de</strong> dorpen en ste<strong>de</strong>n. Kerkelijke<br />

voorgangers had<strong>de</strong>n het er moeilijk mee. Ook in <strong>de</strong> <strong>statie</strong> <strong>van</strong> Veur en Leidschendam,<br />

waaruit in het mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong> eeuw <strong>de</strong> Petrus- en Paulus<strong>parochie</strong> te<br />

Leidschendam voortkwam, woeker<strong>de</strong>n tegenstellingen.<br />

Een <strong>statie</strong> was een woning, pakhuis, schuur of boer<strong>de</strong>rij, waar gelovigen voor <strong>de</strong> eredienst<br />

samen kwamen. De oorsprong <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>statie</strong> Veur lag in het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> zeventien<strong>de</strong><br />

eeuw. Toen <strong>de</strong> stad Lei<strong>de</strong>n op het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> zestien<strong>de</strong> eeuw overging naar <strong>de</strong><br />

reformatie, volg<strong>de</strong>n <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> heerlijkheid Voorschoten en Veur in meer<strong>de</strong>rheid<br />

dit voorbeeld niet. Zij lagen al eeuwenlang met Lei<strong>de</strong>n overhoop.<br />

De <strong>katholieke</strong> inwoners <strong>van</strong> Veur, landbouwers, veehou<strong>de</strong>rs en tuin<strong>de</strong>rs, vier<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

liturgie in een schuur. Deze stond halverwege <strong>de</strong> Vliet en <strong>de</strong> weg naar Voorschoten in <strong>de</strong><br />

pol<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Rietvink ten zui<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vaar- of Kerksloot.<br />

Op 4 augustus 1636 overleed <strong>de</strong> priester, die in Voorschoten en Veur werkzaam was.<br />

Jezuïeten uit Den Haag namen <strong>de</strong> taak over. Met <strong>de</strong> <strong>katholieke</strong>n <strong>van</strong> Veur wer<strong>de</strong>n<br />

afspraken gemaakt. De kerkelijke gezagsdragers wil<strong>de</strong>n dat het levenson<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

dienstdoen<strong>de</strong> geestelijke gewaarborgd werd. Ook moest met regelmaat wor<strong>de</strong>n voorzien<br />

in aanzienlijke afdrachten aan <strong>de</strong> plaatselijke overheid voor <strong>de</strong> vrijheid <strong>van</strong> kerkendienst,<br />

een verplichting, waaraan <strong>de</strong> Staten <strong>van</strong> Holland in januari 1787 een ein<strong>de</strong> maakten. Een<br />

Jezuït ging in Veur wonen in een steegje, het Slop, dicht bij <strong>de</strong> Dam. Rond 1800 sprak<br />

men <strong>van</strong> het Kerkslop en nog later <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kerkstraat. Vanaf 1645 werd daar in <strong>de</strong><br />

'bovenkerk', waarschijnlijk een zol<strong>de</strong>r, op <strong>de</strong> zondagen een stille mis gelezen voor <strong>de</strong><br />

gelovigen, die bij <strong>de</strong> Dam en in het aansluiten<strong>de</strong> gebied <strong>van</strong> Stompwijk, Wilsveen en<br />

Tedingerbroek woon<strong>de</strong>n. De hoogmis en <strong>de</strong> vespers wer<strong>de</strong>n, zoals met Veur was<br />

overeengekomen, in <strong>de</strong> schuurkerk gevierd. Sindsdien was er sprake <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>statie</strong> <strong>van</strong><br />

Veur en Leidschendam. In <strong>de</strong> loop <strong>van</strong> <strong>de</strong> zeventien<strong>de</strong> eeuw verrijkten <strong>de</strong> betrekkingen<br />

met an<strong>de</strong>re wereld<strong>de</strong>len het leven en <strong>de</strong>nken. Enthousiaste verslagen over <strong>de</strong> Chinese<br />

maatschappij dwongen in het begin <strong>van</strong> <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw tot bezinning en verdieping.<br />

Het inzicht won veld dat christenen zich dienen in te zetten voor een betere wereld.<br />

Samen wil<strong>de</strong>n calvinisten, doopsgezin<strong>de</strong>n, remonstranten, lutheranen en roomsen werken<br />

aan <strong>de</strong> culturele en economische opbouw <strong>van</strong> ons land. Welvaart zou echter enkel<br />

verwerkelijkt kunnen wor<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> grondslag <strong>van</strong> goe<strong>de</strong> ze<strong>de</strong>n en godsdienst werd<br />

gezien als <strong>de</strong> onontbeerlijke voorwaar<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> hoognodige <strong>de</strong>ugdzaamheid.<br />

Godsdienstigheid moest bevor<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n en kerkelijke verschillen mochten geen<br />

hin<strong>de</strong>rnis vormen. Hierbij kwam dat in <strong>de</strong> har<strong>de</strong> maatschappelijke werkelijkheid <strong>de</strong><br />

armenzorg <strong>de</strong> burgerlijke gezagsdragers meer en meer tot overleg en samenwerking met<br />

<strong>de</strong> geestelijkheid bracht. Het burgerlijk bestuur streef<strong>de</strong> ernaar in <strong>de</strong> noodzakelijke sociale<br />

hulp te voorzien, niet met belastinggeld, maar door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> kerkelijke inzamelingen. Dit<br />

leid<strong>de</strong> tot inschikkelijkheid en zo werd het mogelijk dat <strong>de</strong> "<strong>Rooms</strong>che gemeente Jesu


8 1040 1040<br />

Christi aen <strong>de</strong>n Ley<strong>de</strong>ns Dam" in 1749 verborgen achter <strong>de</strong> huisjes <strong>van</strong> het Slop en <strong>de</strong><br />

Damstraat een sfeervol kerkje kon bouwen. De kosten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouw wer<strong>de</strong>n groten<strong>de</strong>els<br />

gedragen door <strong>de</strong> pastoor, een niet onbemid<strong>de</strong>ld man. De hulp die hij kreeg, kwam <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Zuidzij<strong>de</strong>. De oostzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vliet werd Zuid genoemd. In Holland had <strong>de</strong> zee ten oosten<br />

<strong>van</strong> het gewest <strong>de</strong> naam Zui<strong>de</strong>rzee, zoals <strong>de</strong> zee in het westen <strong>de</strong> Noordzee werd<br />

genoemd. Vanuit diezelf<strong>de</strong> opvatting was Veur, dat ten westen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vliet lag, Noord en<br />

<strong>de</strong> bebouwing aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vliet Zuid. In <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

zeventien<strong>de</strong> eeuw waren <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n Delft en Lei<strong>de</strong>n, die het in Zuid voor het zeggen<br />

had<strong>de</strong>n, door <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> jaagpa<strong>de</strong>n erin geslaagd <strong>de</strong> Vliet tot een belangrijke<br />

verkeersverbinding te maken.<br />

In Zuid verrezen winkels en herbergen voor <strong>de</strong> passagiers <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan- en afvaren<strong>de</strong><br />

trekschuiten en ook <strong>de</strong> vrachtvaart droeg bij aan het vertier en <strong>de</strong> welvaart.<br />

Me<strong>de</strong> dankzij Zuid beschikte <strong>de</strong> <strong>statie</strong> <strong>van</strong> Veur en Leidschendam <strong><strong>van</strong>af</strong> het mid<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw over een keurige schuilkerk. De schuurkerk kon wor<strong>de</strong>n gemist.<br />

Noord wees Zuid echter af. De hervorm<strong>de</strong>n uit Veur, ruim eenvijf<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> plaatselijke<br />

bevolking, kerkten in <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw on<strong>de</strong>r druk <strong>van</strong> <strong>de</strong> heer <strong>van</strong> Duivenvoor<strong>de</strong>,<br />

eigenaar en uitbater <strong>van</strong> <strong>de</strong> heerlijkhe<strong>de</strong>n Voorschoten en Veur, niet in het fraaie kerkje,<br />

dat het sterk calvinistische Lei<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> oever <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vliet lokkend had laten bouwen.<br />

Op <strong>de</strong> zondagen trokken zij met een schuit naar <strong>de</strong> eeuwenou<strong>de</strong> kerk te Voorschoten,<br />

waar <strong>de</strong> Hervorm<strong>de</strong> gemeente <strong>van</strong> Voorschoten <strong>van</strong> Veur kerkte. Wie in Zuid kerkte,<br />

verloor in Noord het recht op be<strong>de</strong>ling. Ook <strong>de</strong> <strong>katholieke</strong>n <strong>van</strong> Veur lagen dwars. Zij<br />

wil<strong>de</strong>n geen afstand doen <strong>van</strong> hun schamele schuurkerk en weiger<strong>de</strong>n mee te werken aan<br />

wijzigingen in <strong>de</strong> afspraken met betrekking tot <strong>de</strong> zondagse vieringen.<br />

Op 8 mei 1777 nam <strong>de</strong> bouwpastoor teleurgesteld afscheid. Hij had op meer<strong>de</strong>re plaatsen<br />

gediend, waar het slecht was gesteld, maar nergens was het zo erg als te Veur en te<br />

Leidschendam. Hij bad <strong>de</strong> gelovigen in <strong>de</strong> naam <strong>van</strong> Jezus het twisten te staken en hij<br />

wenste zijn opvolger, die een geleerd man was, het beste toe.<br />

Ook die opvolger, E.J.A. Nitert (1739-1812), een strijdbaar patriot en een hulpvaardig man,<br />

slaag<strong>de</strong> er niet in Veur afstand te doen nemen <strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> regeling, dat <strong>de</strong> hoogmis en<br />

<strong>de</strong> vespers in <strong>de</strong> schuurkerk gevierd moesten wor<strong>de</strong>n. Veur had in 1809 746 inwoners,<br />

on<strong>de</strong>r wie 649 roomsgezin<strong>de</strong>n, 95 gereformeer<strong>de</strong>n, 1 lutheraan en 1 remonstrant. De<br />

<strong>statie</strong> <strong>van</strong> Veur en Leidschendam tel<strong>de</strong> in 1811 442 communicanten in Noord en 263<br />

communicanten in Zuid.<br />

In <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> en negentien<strong>de</strong> eeuw poog<strong>de</strong> <strong>de</strong> kerkelijke leiding <strong>de</strong> geschillen tussen<br />

<strong>de</strong> dorpen te overbruggen. Dat viel niet mee. De goegemeente was eigenzinnig en<br />

gehecht aan tradities en tegenstellingen. Deze "verkeerd ingebeel<strong>de</strong> Godsvrucht" werd<br />

door <strong>de</strong> kerkelijke gezagsdragers afgewezen. Een weifelend geestelijke als Nitert kreeg <strong>de</strong><br />

naam een zwakkeling te zijn. Toen <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> pastoor moegestre<strong>de</strong>n overle<strong>de</strong>n was, kreeg<br />

zijn opvolger <strong>de</strong> opdracht <strong>de</strong> diensten in <strong>de</strong> schuurkerk te staken. Dit geschied<strong>de</strong>. Die <strong>van</strong><br />

Veur gingen in beroep bij <strong>de</strong> Franse gouverneur-generaal en vervolgens, na <strong>de</strong> val <strong>van</strong><br />

keizer Napoleon, bij <strong>de</strong> Hollandse autoriteiten in Den Haag. Zij weiger<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>re<br />

betalingen.


1040 1040 9<br />

In 1817 werd <strong>de</strong> pastoor <strong>van</strong> Voorburg, N. <strong>de</strong> Jongh, overgeplaatst naar <strong>de</strong> Dam. Met een<br />

wijs en bedaard beleid slaag<strong>de</strong> hij erin <strong>de</strong> gemoe<strong>de</strong>ren te kalmeren. Nog jaren later achtte<br />

<strong>de</strong> geestelijkheid het echter raadzaam niet over <strong>de</strong> sluiting te praten 'om het bloed <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

nazaten niet aan 't gisten te brengen'.<br />

Landbouwers, verveners, tuin<strong>de</strong>rs, veehou<strong>de</strong>rs, grossiers en winkeliers droegen als<br />

kerkmeester en armbestuur<strong>de</strong>r <strong>de</strong> geloofsgemeenschap, veelal <strong>van</strong> va<strong>de</strong>r op zoon en<br />

menigmaal geduren<strong>de</strong> opeenvolgen<strong>de</strong> generaties. Zij waren steun en raadsman voor <strong>de</strong><br />

pastoor. Na jarenlange voorbereiding kon in 1829 aange<strong>van</strong>gen wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> verbouw<br />

en <strong>de</strong> vergroting <strong>van</strong> <strong>de</strong> te klein gewor<strong>de</strong>n schuilkerk. Het rijk en <strong>de</strong> provincie verleen<strong>de</strong>n<br />

subsidies voor een<strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> kosten en <strong>de</strong> kerkmeesters stel<strong>de</strong>n zich persoonlijk borg<br />

voor eventuele tekorten. De nieuwe kerk, die goed zichtbaar in <strong>de</strong> Damstraat stond, werd<br />

in <strong>de</strong>cember 1831 ingewijd. De <strong>statie</strong> werd toegewijd aan <strong>de</strong> apostelen Petrus en Paulus,<br />

on<strong>de</strong>rling zeer verschillen<strong>de</strong> mannen. Petrus, <strong>de</strong> sleuteldrager, verwees naar Lei<strong>de</strong>n, <strong>de</strong><br />

machtige, aan Sint Pieter gewij<strong>de</strong> stad. Tezamen verwezen <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> apostelen naar <strong>de</strong><br />

opdracht Christus na te volgen in een geest <strong>van</strong> vernieuwing en verzoening.<br />

Naar een klerikale kerk<br />

In Duitsland week op het ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw <strong>de</strong> strenge, nuchtere vroomheid<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re generatie voor een gevoelige, volkse godsdienstigheid. Nieuwe<br />

ontwikkelingen teken<strong>de</strong>n zich af in <strong>de</strong> wijsbegeerte, <strong>de</strong> geschiedkun<strong>de</strong>, <strong>de</strong> muziek en <strong>de</strong><br />

schil<strong>de</strong>rkunst. Het in 1817 opgerichte college Hageveld bij Velsen doordrenkte <strong>de</strong><br />

Hollandse priesterstu<strong>de</strong>nten met <strong>de</strong> nieuwe geest. Dit tot ongenoegen <strong>van</strong> velen. Ook<br />

kritische sociaal-politieke opvattingen uit het roerige Frankrijk wer<strong>de</strong>n gretig opgenomen.<br />

Departementale functionarissen en ou<strong>de</strong>re geestelijken wer<strong>de</strong>n verontrust en in 1825 werd<br />

Hageveld door <strong>de</strong> regering gesloten.<br />

C. Stolk (1799-1874), die in januari 1849 als pastoor aan <strong>de</strong> Dam verscheen, was als<br />

stu<strong>de</strong>nt beïnvloed door <strong>de</strong> vernieuwingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Romantiek. Als kapelaan had hij <strong>de</strong> strijd<br />

meebeleefd tegen het benepen anti-'fijnen'-beleid <strong>van</strong> <strong>de</strong> machtige minister <strong>van</strong> Justitie,<br />

C.F. <strong>van</strong> Maanen (1769-1849). Het was <strong>de</strong> offerbereidheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> calvinistische kleine<br />

lui<strong>de</strong>n, die fors vervolgd waren, waardoor het gouvernementele streven naar een<br />

autoritaire 'Nuts'-staat beslissend verslagen werd.<br />

In Zeeland had Stolk als jong pastoor <strong>de</strong> naam een man te zijn <strong>van</strong> uitgebrei<strong>de</strong> kennis,<br />

streng voor zichzelf en mild voor an<strong>de</strong>ren. Hij zag het als zijn taak <strong>de</strong> gelovigen aan te<br />

wakkeren, te troosten en te vermanen, opdat zij een leven zou<strong>de</strong>n lei<strong>de</strong>n Go<strong>de</strong> waardig.<br />

Stolk was, zoals meer pastoors en dominees on<strong>de</strong>r zijn tijdgenoten, een autoritair man. De<br />

politiek werd in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> helft <strong>van</strong> <strong>de</strong> negentien<strong>de</strong> eeuw beheerst door <strong>de</strong><br />

grootgeldbezitters, <strong>de</strong> censuskiezers. Kerkelijke voorgangers probeer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> sociale<br />

tegenstellingen te verzachten en maatschappelijke no<strong>de</strong>n te verhelpen. De bemid<strong>de</strong>len<strong>de</strong><br />

inzet op een veld vol groeien<strong>de</strong> spanningen maakte hen tot echte bazen. Er waren echter,<br />

en ook Stolk kreeg dit pijnlijk te ervaren, hogere bazen. Het streven <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgerlijke en<br />

kerkelijke gezagsdragers, <strong>de</strong> eigenzinnigheid <strong>van</strong> kerkmeesters, armbesturen, diakonieën,<br />

dominees en pastoors in te perken en het geloofsleven te kanaliseren, leid<strong>de</strong> in <strong>1853</strong> tot<br />

<strong>de</strong> invoering <strong>van</strong> een reguliere bisschoppelijke organisatie.<br />

De nieuw benoem<strong>de</strong> bisschop <strong>van</strong> Haarlem, die uit een familie <strong>van</strong> rentmeesters kwam,<br />

trok <strong>de</strong> teugels aan. De vrij zelfstandige en eigengerei<strong>de</strong> <strong>statie</strong>s wer<strong>de</strong>n omgezet in


10 1040 1040<br />

gereglementeer<strong>de</strong> <strong>parochie</strong>s. Kerkgebouwen zou<strong>de</strong>n voortaan geen eigendom <strong>van</strong> privépersonen<br />

mogen zijn en er kwamen gebiedsafbakeningen. In tegenstelling tot <strong>de</strong> ou<strong>de</strong><br />

<strong>statie</strong>s had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> nieuwe <strong>parochie</strong>s ie<strong>de</strong>r een eigen territoir. De verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n<br />

waren daardoor begrensd en het <strong>van</strong> elkaar af<strong>van</strong>gen <strong>van</strong> gefortuneer<strong>de</strong> geloofsgenoten<br />

werd tegengegaan.<br />

Nadat Stolk overleg over <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>grenzen had gepleegd met zijn collega's <strong>van</strong><br />

Stompwijk, Voorburg en Voorschoten, werd <strong>de</strong> <strong>statie</strong> <strong>van</strong> Veur en Leidschendam in 1858<br />

'verheven', aldus <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> het kerkbestuur, tot een <strong>parochie</strong>. Voldaan teken<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

pastoor <strong>van</strong> Stompwijk aan, dat het sno<strong>de</strong> voorstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> pastoor <strong>van</strong> Leidschendam een<br />

ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> Stompwijk met 82 zielen bij Leidschendam te voegen, niet was aangenomen.<br />

De Petrus- en Paulus<strong>parochie</strong> tel<strong>de</strong> in 1850 1160 'zielen' waaron<strong>de</strong>r 898 communicanten.<br />

De <strong>van</strong>ouds zelfstandige armbesturen <strong>van</strong> Veur en <strong>de</strong> Leidschendam kregen een<br />

reglement en verloren een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> hun onafhankelijkheid. De le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het armbestuur<br />

moesten periodiek aftre<strong>de</strong>n en benoemingen en herbenoemingen moesten door <strong>de</strong><br />

bisschop wor<strong>de</strong>n goedgekeurd. Het financieel beheer kwam on<strong>de</strong>r toezicht. De ou<strong>de</strong><br />

tegenstelling bleef. Pogingen, in latere jaren on<strong>de</strong>rnomen om het armenfonds <strong>van</strong> Veur en<br />

dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> Petrus en Paulus te verenigen, mislukten. Stolk werd opgevolgd door A.H.J.<br />

Vos (1830-1908), die opgeleid was in een tijd, waarin <strong>de</strong> geest <strong>van</strong> het ou<strong>de</strong> Hageveld<br />

grenzeloos werd vereerd. Een rijke liturgie, vrome genootschappen en vele <strong>de</strong>voties<br />

kwamen tot bloei.<br />

In overleg met een begaafd architect wer<strong>de</strong>n plannen ontworpen voor <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een<br />

grootse kerk als mid<strong>de</strong>lpunt voor een zelfbewuste geloofsgemeenschap. De gestage<br />

economische groei en <strong>de</strong> bevolkingstoename maakten het mogelijk <strong>de</strong> plannen te<br />

financieren. Kunstschil<strong>de</strong>rs, beeldhouwers en een orgelbouwer wer<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> penningen<br />

<strong>van</strong> arm en rijk aan het werk gezet. Gebrandschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ramen verhaal<strong>de</strong>n met gloed <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> Heer en Zijn volgelingen. In een als zeer zondig ervaren wereld waren <strong>de</strong> kerkelijke<br />

plechtighe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> sacrale ruimte voor velen een voorproef <strong>van</strong> <strong>de</strong> toekomstige zaligheid.<br />

In <strong>de</strong> jaren 1870-1910 wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> contouren <strong>van</strong> een nieuw sociaal, cultureel en politiek<br />

Ne<strong>de</strong>rland zichtbaar. De industrialisatie en <strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> mobiliteit <strong>de</strong><strong>de</strong>n hun invloed<br />

gel<strong>de</strong>n. Gelei<strong>de</strong>lijk aan werd <strong>de</strong> beslotenheid <strong>van</strong> dorp en provincie doorbroken. Trein,<br />

tram, fiets en krant verruim<strong>de</strong>n <strong>de</strong> horizon. Vertrouw<strong>de</strong> ban<strong>de</strong>n verslapten. Met <strong>de</strong><br />

maatschappelijke veran<strong>de</strong>ringen namen <strong>de</strong> sociale spanningen toe. Velen zagen geweld<br />

als een mid<strong>de</strong>l tot bevrijding en vernieuwing en leer<strong>de</strong>n, dat <strong>de</strong> politiek zich niet mocht<br />

laten hin<strong>de</strong>ren door <strong>de</strong> burgerlijke moraal. Een gruwelijke eeuw kondig<strong>de</strong> zich aan. In<br />

verweer ontstond kerkelijke betrokkenheid bij on<strong>de</strong>rnemersverenigingen, vakbon<strong>de</strong>n en<br />

beroepsverenigingen en groei<strong>de</strong> <strong>de</strong> inzet voor het on<strong>de</strong>rwijs en het jeugd- en<br />

patronaatswerk. Een rijke, <strong>van</strong> alles omvatten<strong>de</strong>, overspannen kerkelijkheid kwam tot<br />

ontwikkeling.<br />

Terug naar af<br />

Op <strong>de</strong> diep traumatische bezettingsjaren 1940-1945 volg<strong>de</strong> een tijd <strong>van</strong> herstel en<br />

vernieuwing. De sociale welvaartsstaat, waarvoor in <strong>de</strong> achttien<strong>de</strong> eeuw <strong>de</strong> wel<strong>de</strong>nken<strong>de</strong>n<br />

gepleit en gestre<strong>de</strong>n had<strong>de</strong>n, werd verwerkelijkt. Vervolgens ging, na het in werking tre<strong>de</strong>n<br />

op 1 januari 1958 <strong>van</strong> het Verdrag <strong>van</strong> Rome, <strong>de</strong> nationale staat gelei<strong>de</strong>lijk aan op in <strong>de</strong><br />

Europese economische gemeenschap. De inkomens groei<strong>de</strong>n als nimmer tevoren. Een<br />

multiculturele maatschappij ontstond.


1040 1040 11<br />

In <strong>de</strong> kritische jaren zestig en zeventig keer<strong>de</strong>n jongeren zich tegen <strong>de</strong> traditionele<br />

plichtenmoraal. De televisie en <strong>de</strong> bureau's voor levens- en huwelijksvragen toon<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

spanning tussen leer en leven. De ontplooiing <strong>van</strong> <strong>de</strong> eigen persoon kreeg voorrang. Men<br />

mocht zich niet laten inperken. Het verle<strong>de</strong>n had gefaald. Velen verlieten in twijfel hun<br />

pastorie of klooster. Priesterwijdingen wer<strong>de</strong>n zeldzaam.<br />

De Petrus- en Paulus<strong>parochie</strong> had in 1954 drie en in 1962 twee kapelaans. In 1974 was er<br />

nog een en ook die verdween. Nadat in 1957 in Noord een nieuwe <strong>parochie</strong> was<br />

opgericht, tel<strong>de</strong> <strong>de</strong> Petrus- en Pauluskerk in 1964 in <strong>de</strong> vijf zondagse vieringen bijna<br />

drieduizend kerkgangers. In 1975 waren het er vijftienhon<strong>de</strong>rd en in 1985 duizend.<br />

Vernieuwingen in <strong>de</strong> liturgie plaatsten <strong>de</strong> priester tussen <strong>de</strong> gelovigen. Er kwam naast het<br />

kerkbestuur een <strong>parochie</strong>raad. Vrijwilligers gingen her en <strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>bureau's drijven.<br />

Zij hielpen bij het wijk- en ziekenbezoek, bij <strong>de</strong> katechese en bij <strong>de</strong> voorbereiding <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

vieringen. De <strong>parochie</strong> werd, als in <strong>de</strong> zeventien<strong>de</strong> eeuw, een gemeenschap <strong>van</strong><br />

liefhebbers, vrijwilligers zou<strong>de</strong>n wij nu zeggen. Net als <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> <strong>statie</strong>besturen ston<strong>de</strong>n nu<br />

<strong>de</strong> <strong>parochie</strong>besturen voor <strong>de</strong> vraag hoe te voorzien in vacante pastoraten. Velen wil<strong>de</strong>n<br />

zich in gemeenschap blijven richten op <strong>de</strong> navolging <strong>van</strong> Christus.<br />

NOTEN<br />

1. A.N. Duynisveld, De R.K. Parochie te Voorschoten; in: J.L. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Gouw, Voorschoten,<br />

Historische studiën; Den Haag, 1971.<br />

2. Dit zou in 1636 of 1637 hebben plaatsgehad, zie A.H.J. Vos, Geschie<strong>de</strong>nis <strong>de</strong>r <strong>parochie</strong><br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Heilige Apostelen Petrus en Paulus te Leidschendam. Bijdragen voor <strong>de</strong><br />

geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> het bisdom Haarlem<br />

3 (1875), 377. 3. J.D. <strong>de</strong> kort, De kerk in het mid<strong>de</strong>n; in: F.H.Chr.M. Daams, J.D. <strong>de</strong> Kort,<br />

Over, door en om <strong>de</strong> Leytsche Dam; geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> een gou<strong>de</strong>n gemeente;<br />

Leidschendam, 1988, blz. 304.<br />

4. Gemeentearchief Leidschendam, archief Petrus en Paulus, inv.nr. 4.<br />

5. Gemeentearchief Leidschendam, gemeentearchief 1579-1938, inv.nr. 326, 27 maart<br />

1809; Algemeen Rijksarchief Den Haag, archief <strong>de</strong>partement <strong>van</strong> Eredienst 1805-1813,<br />

inv.nr. 83, 16 januari 1812, Tableau <strong>de</strong>s ecclesiastiques du culte catholique.<br />

6. J.C. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Loos, De On<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r Veursche kapel; in: Bijdragen voor <strong>de</strong><br />

geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> het bisdom <strong>van</strong> Haarlem, 46 (1929), blz. 274.<br />

7. Gemeentearchief Leidschendam, archief Petrus en Paulus, inv.nr. 176.<br />

8. G.C. Kasbergen, Kroniek <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong> Sint Petrus en Paulus te Leidschendam;<br />

Leidschendam, 1955, blz. 30.<br />

9. Gemeentearchief Leidschendam, archief Petrus en Paulus, inv.nr. 15.<br />

10. A.N. Duynisveld, Geschie<strong>de</strong>nis <strong>de</strong>r <strong>parochie</strong> <strong>van</strong> St. Laurentius te Stompwijk; z.p.,<br />

1940, blz. 38.


12 1040 1040<br />

11. Algemeen Rijksarchief Den Haag, archief <strong>van</strong> het <strong>de</strong>partement voor <strong>de</strong> zaken <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

R.K. Eredienst 1815-1870, inv.nr. 1206, statistiek <strong>van</strong> het <strong>de</strong>canaat Lei<strong>de</strong>n, juni 1850.<br />

Geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> het archiefbeheer<br />

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER<br />

In 1995 werd het <strong>parochie</strong>archief in bewaring gegeven bij het gemeentearchief <strong>van</strong><br />

Leidschendam. Het is daardoor gemakkelijker te raadplegen. De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>statie</strong> werd beschreven door pastoor Stolk en kort na diens overlij<strong>de</strong>n door pastoor Vos<br />

gepubliceerd. In 1955, toen herdacht werd dat vijfenzeventig jaar tevoren het stevige,<br />

stijlvolle kerkgebouw aan <strong>de</strong> Vliet was ingezegend, schreef het hoofd <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

jongensschool G.C. Kasbergen (1897-1970) <strong>de</strong> 'Kroniek <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong> Sint Petrus en<br />

Paulus te Leidschendam'. Voor het feest in 1980 schreef <strong>de</strong> dirigent <strong>van</strong> het kerkkoor A.<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Weer<strong>de</strong>n (1912-1995) een bijgewerkte versie 'Grepen uit 100 jaar en langer<br />

Leidschendam <strong>parochie</strong> Petrus en Paulus'. Deze publicaties leveren een schat aan<br />

gegevens en kunnen wor<strong>de</strong>n aangevuld met het ge<strong>de</strong>nkboek dat in 1988 verscheen bij het<br />

50-jarig bestaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Leidschendam: F.H.Chr.M. Daams, J.D. <strong>de</strong> Kort e.a.,<br />

Over, door en om <strong>de</strong> Leytsche Dam; geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> een gou<strong>de</strong>n gemeente;<br />

Leidschendam, 1988.


1040 1040 13<br />

Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> series en archiefbestand<strong>de</strong>len<br />

Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> series en archiefbestand<strong>de</strong>len<br />

A. PASTOORS<br />

A. PASTOORS<br />

1 Concept-akte, waarbij Jan <strong>van</strong> Roen ten dienste <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kerk <strong>van</strong> Veur een<br />

huis, schuur en boomgaard verkoopt voor 300 gul<strong>de</strong>n, die on<strong>de</strong>r beheer <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> pastoor komen, tenzij "hetgeen d'Heere verhoe<strong>de</strong>n mag een <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Janseniste Factie in <strong>de</strong> <strong>statie</strong> <strong>van</strong> Veur geplaatst wier<strong>de</strong>", in wel geval het<br />

geld on<strong>de</strong>r beheer <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerkmeesteren bewaard of voor <strong>de</strong> armen<br />

besteed moet wor<strong>de</strong>n, z.j.<br />

(1700) 1 stuk.<br />

2 Lofzang bij het 25-jarig priesterfeest <strong>van</strong> Joannes Uyttenhoorn.<br />

18 november 1774 1 katern (Gedrukt).<br />

3 'Ordre' <strong>van</strong> <strong>de</strong> Staten <strong>van</strong> Holland inzake een preek <strong>van</strong> pastoor J.<br />

Uytenhoorn bij <strong>de</strong> inwijding <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Rooms</strong>e Kerk te Voorburg.<br />

18 november 1774 1 stuk (fotocopie).<br />

4 Afscheidspreek <strong>van</strong> pastoor J. Uyttenhoorn.<br />

8 mei 1777 1 katern.<br />

5 Kwitantie voor <strong>de</strong> aankoop <strong>van</strong> een priestergraf op <strong>de</strong> begraafplaats,<br />

genaamd het Bergje <strong>van</strong> Sint Agatha.<br />

1817 1 stuk.<br />

6 Extract <strong>van</strong> <strong>de</strong> notariële akte, waarbij pastoor N. <strong>de</strong> Jongh aan <strong>de</strong> Kerk en<br />

aan <strong>de</strong> armen <strong>van</strong> Veur en aan die <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leidschendam legateert.<br />

1821 1 stuk.<br />

7 Lijst <strong>van</strong> geschriften en akten, die bij <strong>de</strong> pastoor berusten.<br />

1823-1869 1 stuk.<br />

8 Preken <strong>van</strong> pastoor Van Heyningen voor Allerzielen en voor Pinksteren.<br />

1829, 1830, 1831 5 katernen.<br />

9 Brieven ingekomen bij pastoor Van Heyningen inzake <strong>de</strong> door het<br />

gemeentebestuur <strong>van</strong> Stompwijk nagestreef<strong>de</strong> vereniging <strong>van</strong> het<br />

armenfonds <strong>van</strong> Leidschendam met dat <strong>van</strong> het welvaren<strong>de</strong> Veur, met copieantwoord.<br />

1832-1833 1 omslag.<br />

10 Bidprentje <strong>van</strong> Johannes Rusman, in leven pastoor <strong>de</strong>r gemeente <strong>van</strong> Veur<br />

en <strong>de</strong>n Leydschendam.<br />

1848 1 stuk (gedrukt).<br />

11 'Boek <strong>van</strong> ont<strong>van</strong>gsten en uitgaven <strong>van</strong> het sieraadfonds'. 1849-1906. 1906-<br />

1940 2 <strong>de</strong>len.


14 1040 1040<br />

12 Rekening en verantwoording <strong>van</strong> het siera<strong>de</strong>nfonds 1876, 1878 en <strong>van</strong> het<br />

fonds voor <strong>de</strong> Meimaand 1878, met drie kwitanties uit 1877<br />

1 omslag.<br />

13 Beschikking <strong>van</strong> het <strong>de</strong>partement voor <strong>de</strong> zaken <strong>de</strong>r RK Eredienst, waarbij<br />

aan pastoor C. Stolk een jaarwed<strong>de</strong> <strong>van</strong> 400,- wordt toegekend, met<br />

beschikkingen terzake <strong>van</strong> het bisdom.<br />

1861, 1864 3 stukken.<br />

14 Historische schets <strong>de</strong>r <strong>parochie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> H.H. apostelen Petrus en Paulus te<br />

Leidschendam door pastoor C. Stolk; met bijlagen.<br />

1873 1 omslag.<br />

15 Bidprentje <strong>van</strong> pastoor C. Stolk.<br />

1874 1 stuk (gedrukt).<br />

16 Brieven ingekomen bij pastoor A.H.J. Vos o.m. betreffen<strong>de</strong> het intre<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

Mina Angenent bij <strong>de</strong> Slotzusters te Enghien, Wallonië.<br />

1884-1892 1 omslag.<br />

17 Klad <strong>van</strong> een briefje <strong>van</strong> pastoor Vos aan het gemeentebestuur inzake <strong>de</strong><br />

kapel op het kerkhof als localiteit voor het plaatsen <strong>van</strong> lijken <strong>van</strong> aan<br />

besmettelijke ziekten overle<strong>de</strong>nen<br />

1884 1 stuk.<br />

18 Her<strong>de</strong>nkingsartikel '25 jaar pastoor', in het godsdienstig weekblad St. Bavo.<br />

18 juni 1899 1 katern.<br />

19 Rekening en verantwoording <strong>van</strong> het school-, het sieraad- en het<br />

Meimaandfonds.<br />

1888-1900 1 omslag.<br />

20 Bidprentje <strong>van</strong> oud-pastoor A.H.J. Vos.<br />

1908 1 stuk (gedrukt).<br />

21 Brief <strong>van</strong> <strong>de</strong> R.K. Volksbond over wanor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n achter in <strong>de</strong> kerk en over<br />

het aanstellen <strong>van</strong> een commissaris <strong>van</strong> or<strong>de</strong>.<br />

1918 1 stuk.<br />

22 Akte <strong>van</strong> installatie <strong>van</strong> L.H.J. Beijsens als pastoor.<br />

1919 1 stuk.<br />

23 Vertrouwelijk schrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong> Haagse pastoor <strong>van</strong> Rooy met een pastoraal<br />

verzoek.<br />

1919 1 stuk.<br />

24 Programma <strong>de</strong>r feestelijkhe<strong>de</strong>n bij het 25-jarig priesterjubileum <strong>van</strong> pastoor<br />

L.H.J. Beysens.


1040 1040 15<br />

1921 1 stuk.<br />

25 'Uit ons verle<strong>de</strong>n', krantenartikel over <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>statie</strong><br />

Leidschendam, zon<strong>de</strong>r jaartal (1924)<br />

26 'Parochienieuws', knipsels januari en februari 1925<br />

1 stuk.<br />

1 omslag.<br />

27 Programma voor <strong>de</strong> viering <strong>van</strong> het 50-jarig priesterjubileum <strong>van</strong> pastoor<br />

M.J.J. Kammers.<br />

15 augustus 1950 2 <strong>de</strong>eltjes (gedrukt).<br />

28 Feestuitgave bij het 75-jarig bestaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk met een overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>parochie</strong>-activiteiten en tekening <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk.<br />

1955 1 omslag.<br />

29 G.C. Kasbergen, 'Kroniek <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong> te Leidschendam' in drie<br />

exemplaren.<br />

1955, 3 <strong>de</strong>eltjes (gedrukt).<br />

30 'Voorlopige ver<strong>de</strong>ling <strong>de</strong>r werkzaamhe<strong>de</strong>n' voor pastoor en kapelaans,<br />

zon<strong>de</strong>r jaartal (1960)<br />

1 stuk.<br />

31 Stukken betreffen<strong>de</strong> het zilveren priesterfeest <strong>van</strong> pastoor H.L. Ne<strong>de</strong>rstigt.<br />

1965 1 omslag.<br />

32 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> aspirant-diaken G. <strong>de</strong> Gil<strong>de</strong>.<br />

1979-1982 1 omslag.<br />

33-35 Brieven, notulen, foto's en krantenknipsels betreffen<strong>de</strong> het eeuwfeest <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kerk "1880-1980".<br />

1979-1980 3 pakken.<br />

33 1979-1980<br />

34 1979-1980<br />

35 1980<br />

36 Briefwisseling in verband met viering <strong>van</strong> het eeuwfeest met uit <strong>de</strong> <strong>parochie</strong><br />

afkomstige priesters en religieuzen, ge<strong>de</strong>eltelijk werkzaam (geweest) in het<br />

buitenland.<br />

1980 1 pak.<br />

37 Programma's, brieven en krantenknipsels betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> viering <strong>van</strong> het<br />

100-jarig bestaan <strong>van</strong> het kerkgebouw, september 1980<br />

1 pak.<br />

38 'Schetsboek' met knipsels en invitatiekaartjes betreffen<strong>de</strong> het eeuwfeest<br />

1 omslag.


16 1040 1040<br />

39 Receptiealbums bij afsluiting <strong>van</strong> <strong>de</strong> feestelijkhe<strong>de</strong>n op 28 september 1980<br />

2 <strong>de</strong>len in 1 pak.<br />

40-44 Foto's en programma's <strong>van</strong> <strong>de</strong> feestelijkhe<strong>de</strong>n in september 1980.<br />

1980 5 pakken.<br />

40 Eerste feestweek.<br />

41 Twee<strong>de</strong> feestweek.<br />

42 Der<strong>de</strong> feestweek.<br />

43 Vier<strong>de</strong> feestweek.<br />

44 Foto-album<br />

november 1980.<br />

45 Typoscript <strong>van</strong> 'Hon<strong>de</strong>rd jaar en langer Leidschendam <strong>parochie</strong> Petrus- en<br />

Paulus', door A. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Weer<strong>de</strong>n, zon<strong>de</strong>r jaartal (1979)<br />

1 pak.<br />

46 Exemplaar <strong>van</strong> 'Hon<strong>de</strong>rd jaar en langer Leidschendam <strong>parochie</strong> Petrus- en<br />

Paulus', door A. <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Weer<strong>de</strong>n, zon<strong>de</strong>r jaartal (1980).<br />

1 <strong>de</strong>eltje.<br />

47 Notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> feestcommissie 'Petrus en Paulus 101'<br />

1981 1 omslag.<br />

48 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> opvolging <strong>van</strong> pastoor H.L. Ne<strong>de</strong>rstigt.<br />

1984 1 omslag.<br />

49 Verga<strong>de</strong>rstukken <strong>van</strong> het comité 'Afscheid pastoor Ne<strong>de</strong>rstigt'.<br />

1985 1 omslag.


1040 1040 17<br />

B. INSCHRIJVINGEN<br />

B. INSCHRIJVINGEN<br />

50 'Nomina baptizorum', doopregister 1673-1740<br />

1 <strong>de</strong>el.<br />

51 Losse aantekeningen <strong>van</strong> enige dopen en betreffen<strong>de</strong> kerkelijke vieringen,<br />

alsme<strong>de</strong> <strong>de</strong> verklaring <strong>van</strong> Leonardus Balthen <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Ruyt inzake het<br />

va<strong>de</strong>rschap <strong>van</strong> een kind <strong>van</strong> Jacoba <strong>van</strong> Elst.<br />

1709-1795 1 omslag.<br />

52 'Registrum baptismale', doopregister 1817-1858 en 'Matrimonia contracta',<br />

huwelijksregister 1814-1926<br />

1 <strong>de</strong>el.<br />

N.B Het <strong>de</strong>el over 1740-1816 berust in het rijksarchief.<br />

53 'Liber baptizatorum', doopregister 1859-1886<br />

1 <strong>de</strong>el.<br />

54-55 'Liber baptizatorum', doopregister met aantekeningen omtrent vormsel en<br />

huwelijk<br />

1886-1931 2 <strong>de</strong>len.<br />

54 1886-1914.<br />

55 1914-1931.<br />

56 Lijst <strong>van</strong> le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> broe<strong>de</strong>rschap <strong>van</strong> O.L. Vrouw <strong>van</strong> Bijstand 1807-1823<br />

en aantekeningen <strong>van</strong> dopen 1839-1849 en huwelijken 1839-1847<br />

1 <strong>de</strong>eltje<br />

57 Verklaring <strong>van</strong> Cornelis Kuypersen en Antie Zoutkamp dat zij hun kin<strong>de</strong>ren<br />

zullen opvoe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>katholieke</strong> godsdienst.<br />

1823 1 stuk.<br />

58 'Kladdoopboek'.<br />

1849-1873 1 omslag (3 <strong>de</strong>eltjes).<br />

59 'Kladdoopboek', 1874-1881 en 'Liber matrimoniorum', huwelijksregister.<br />

1874-1882 1 <strong>de</strong>el.<br />

60 'Doopboekje <strong>van</strong> Leidschendam' met aantekeningen omtrent vormsel en<br />

huwelijk.<br />

1881-1888 1 <strong>de</strong>el.<br />

61 'Doopboekje'.<br />

1902-1906, 1908-1915 1 omslag (2 <strong>de</strong>eltjes).<br />

62-63 'Matrimonia contracta', register <strong>van</strong> huwelijken.<br />

1927-1954 2 <strong>de</strong>len.<br />

62 1927-1942<br />

63 1942-1954


18 1040 1040<br />

64 'Naamlijst <strong>de</strong>r volwassen overle<strong>de</strong>nen te Veur en Leidschendam'<br />

1849-1905 1 <strong>de</strong>eltje.<br />

65 'Naamlijst <strong>de</strong>r overle<strong>de</strong>ne kin<strong>de</strong>ren"<br />

1849-1905 1 <strong>de</strong>eltje.<br />

66 Bidprentje <strong>van</strong> Cornelis <strong>van</strong> Le<strong>de</strong>, heel- en geneeskundige te Leidschendam<br />

(1750-1823)<br />

1 stuk (gedrukt).<br />

67 'Registrum neo-communicantium'.<br />

1849-1906 1 <strong>de</strong>eltje.<br />

68 Prent voorstellen<strong>de</strong> <strong>de</strong> heilige Bartolomeus voor Apolonia <strong>van</strong> Niel, 14 jaar<br />

oud, bij <strong>de</strong> aanneming op 19 juni 1783<br />

1 stuk.<br />

69 Gedachtenisprent bij <strong>de</strong> eerste communie <strong>van</strong> Cornelia Koot,<br />

1838 1 stuk.<br />

70 Naamlijst <strong>van</strong> eerste communicanten.<br />

1928-1929 1 <strong>de</strong>el.<br />

71 Opgave <strong>van</strong> communicanten en niet-communicanten aan <strong>de</strong> Noordzij<strong>de</strong> en<br />

<strong>de</strong> Zuidzij<strong>de</strong> met naamlijsten, zon<strong>de</strong>r jaartal (1819).<br />

1 omslag.<br />

72 Lijst <strong>van</strong> parochianen, straatgewijs met alfabetische in<strong>de</strong>x,<br />

1860-1896 1 <strong>de</strong>el.<br />

73 'Alfabetische naamlijst <strong>van</strong> parochianen'.<br />

1872-1874 1 omslag (4 <strong>de</strong>eltjes).<br />

74 Lijst <strong>van</strong> parochianen, straatgewijs en alfabetisch,<br />

1923-1925 1 omslag (2 <strong>de</strong>eltjes).<br />

75 Lijst <strong>van</strong> parochianen, alfabetisch. 1950, 1951, met namen <strong>van</strong> hen, die in<br />

1950 en 1951 <strong>de</strong> plechtige en <strong>de</strong> eerste communie <strong>de</strong><strong>de</strong>n. 1950-1951 1<br />

<strong>de</strong>el.<br />

76 Register <strong>van</strong> misintenties.<br />

1832-1836 1 <strong>de</strong>el.<br />

77 Register <strong>van</strong> fundatie-verplichtingen.<br />

1895-1954 1 <strong>de</strong>el.<br />

78 Register <strong>van</strong> fundatie-verplichtingen.<br />

1907-1955 1 <strong>de</strong>el.


1040 1040 19<br />

79 'De Kerkklok', wekelijks kerkbericht voor Leidschendam en Voorschoten,<br />

januari 1926 - februari 1927<br />

1 pak.<br />

80-84 'Afleesboek', wekelijkse me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen omtrent vieringen,bijeenkomsten en<br />

misintenties.<br />

1928-1948 5 <strong>de</strong>len.<br />

80 1927-1929, met voorin notities inzake ziekenzalving en<br />

overlij<strong>de</strong>n<br />

81 1930-1933, met voorin notities inzake ziekenzalving en<br />

overlij<strong>de</strong>n<br />

82 1939-1944<br />

83 1946-1948<br />

84 1948-1951<br />

85 Stukken betreffen<strong>de</strong> het verbod door <strong>de</strong> Duitse autoriteiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> uitgave<br />

<strong>van</strong> het "Haags Parochieleven".<br />

1941 1 omslag.<br />

86 'Contact', wekelijks me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingenblad voor <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>.<br />

1971-1984 1 pak<br />

87 'Gids voor katholiek Leidschendam'.<br />

1954-1991 1 omslag.<br />

88 Agenda's met dienstroosters <strong>van</strong> <strong>de</strong> priesters.<br />

1979-1986 1 pak.<br />

89 'Jaarlijkse opgaven', statistische gegevens.<br />

1923-1974 1 pak.<br />

90 'Jaarlijkse verplichte afdrachten'.<br />

1919-1927, 1950-1970 1 omslag.


20 1040 1040<br />

C. AANSCHRIJVINGEN<br />

C. AANSCHRIJVINGEN<br />

91 Circulaire <strong>van</strong> het <strong>de</strong>partement voor <strong>de</strong> zaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> r.k. eredienst over <strong>de</strong><br />

her<strong>de</strong>nking <strong>van</strong> <strong>de</strong> slag bij Waterloo.<br />

1816 1 stuk<br />

92 Circulaire <strong>van</strong> <strong>de</strong> aartspriester hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> dat pastoors, kerk- en armbesturen<br />

voor het aangaan <strong>van</strong> grote financiële verplichtingen toestemming moeten<br />

vragen.<br />

1834 1 stuk.<br />

93 Biechtvoorschriften en aanwijzingen inzake priestergraven en<br />

huwelijksplechtighe<strong>de</strong>n.<br />

1838-1867 1 omslag.<br />

94 Schrijven om opgave of openbare godsdienstoefeningen buiten <strong>de</strong> kerk in<br />

gebruik zijn geweest.<br />

1856 1 stuk.<br />

95 Dispensaties voor huwelijken met te naaste verwanten.<br />

1856-1902 1 omslag.<br />

96 Beschikkingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bisschop <strong>van</strong> Haarlem inzake het Veertig urengebed.<br />

<strong>1853</strong>, 1858 2 stukken.<br />

97 Aanschrijvingen inzake toelating tot <strong>de</strong> sacramenten, herdoop, bewijzen <strong>van</strong><br />

goed gedrag en het begraven in gewij<strong>de</strong> aar<strong>de</strong>.<br />

1855-1963 1 pak.<br />

98 Aanwijzingen inzake het salaris en <strong>de</strong> taak <strong>van</strong> <strong>de</strong> kosters.<br />

1907, 1949 1 omslag.<br />

99 Circulaires over <strong>de</strong> Eerste Communie, loyaliteit ten aanzien <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

voedseldistributie en over het veldwinnen<strong>de</strong> socialisme.<br />

1911-1918 1 omslag.<br />

100 Briefwisseling inzake het jongerenpastoraat, dansen en <strong>de</strong> vastenwet.<br />

1914-1950 1 omslag.<br />

101 Aanschrijvingen inzake collectes ten behoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong> seminaries en an<strong>de</strong>re<br />

vrijwillige en verplichte bijdragen.<br />

1915-1962 1 omslag.<br />

102 Kasboek <strong>van</strong> het fonds voor <strong>de</strong> priesterstu<strong>de</strong>nten.<br />

1921-1943, met bijlagen<br />

1 pak.<br />

103 Brieven om inlichtingen over aspirant-religieuzen.<br />

1919-1930 1 omslag.


1040 1040 21<br />

104 Circulaires naar aanleiding <strong>van</strong> het overlij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> A.J. Callier en <strong>de</strong><br />

benoeming <strong>van</strong> J.D.J. Aengenent tot bisschop <strong>van</strong> Haarlem.<br />

1928-1935 1 omslag.<br />

105 Circulaires over rechtvaardigheid in het maatschappelijk verkeer, over het<br />

egoïsme <strong>van</strong> het liberalisme, het groepsegoïsme <strong>van</strong> het socialisme, <strong>de</strong><br />

jeugdbeweging en <strong>de</strong> encycliek Rerum Novarum.<br />

1927-1932 1 omslag.<br />

106 Circulaires tegen <strong>de</strong> nationaal-socialistische beweging, inzake hulp in<br />

bijzon<strong>de</strong>re no<strong>de</strong>n en over <strong>de</strong> geldzuivering.<br />

1936-1945 1 omslag.<br />

107 Brief <strong>van</strong> <strong>de</strong> aartsbisschop <strong>van</strong> Utrecht en <strong>de</strong> bisschop <strong>van</strong> Haarlem over <strong>de</strong><br />

hongersnood in <strong>de</strong> grote ste<strong>de</strong>n.<br />

1944 1 stuk.<br />

108 'Afzweering <strong>van</strong> het Nationaal-Socialisme'.<br />

1944-1945 1 omslag.<br />

109 Me<strong>de</strong><strong>de</strong>lingen omtrent in ge<strong>van</strong>genschap omgekomen en uit<br />

ge<strong>van</strong>genschap teruggekeer<strong>de</strong> priesters en over verwoestingen en<br />

we<strong>de</strong>ropbouw, zon<strong>de</strong>r jaartal (1945)<br />

1 stuk.<br />

110 Circulaire tegen het communisme, over sociale rechtvaardigheid,<br />

kerkenbouw en <strong>de</strong> katholiek in het openbare leven.<br />

1947-1954 1 omslag.<br />

111 Circulaires over roepingen, open communie, het ambt <strong>van</strong> Petrus,<br />

verzoening en <strong>de</strong> dag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vreem<strong>de</strong>ling.<br />

1964-1977 1 omslag.


22 1040 1040<br />

D. VERENIGINGEN<br />

D. VERENIGINGEN<br />

112 'Lijst <strong>de</strong>r ingeschrevenen in het broe<strong>de</strong>rschap <strong>van</strong> Onze Lieve Vrouw <strong>van</strong><br />

Kevelaar'.<br />

1818-1848 1 <strong>de</strong>el.<br />

113 Kladlijst <strong>de</strong>r le<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> broe<strong>de</strong>rschap <strong>van</strong> Onze Lieve Vrouw <strong>van</strong><br />

Kevelaar, zon<strong>de</strong>r jaartal (1830)<br />

1 katern.<br />

114 Le<strong>de</strong>nlijst en inschrijvingsstukken <strong>van</strong> <strong>de</strong> Westlandse processie 1849-1866<br />

1 omslag.<br />

115 'Reglement voor het broe<strong>de</strong>rschap of processie <strong>van</strong> het Westland naar<br />

Kevelaar', 6 augustus 1830<br />

1 katern (Gedrukt).<br />

116 Lidmaatschapsakten <strong>van</strong> het genootschap <strong>van</strong> Eeuwigduren<strong>de</strong> Aanbidding,<br />

1814, <strong>de</strong> vereniging <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leven<strong>de</strong> Rozenkrans, 1849, het apostolaat <strong>de</strong>s<br />

Gebeds, 1875, het genootschap <strong>de</strong>r H. Kindsheid, 1887, <strong>de</strong> broe<strong>de</strong>rschap<br />

ter ere <strong>van</strong> <strong>de</strong> martelaren <strong>van</strong> Gorkum, 1894, en enige an<strong>de</strong>re<br />

genootschappen.<br />

1814-1942 1 pak.<br />

117 Kasboek <strong>van</strong> <strong>de</strong> broe<strong>de</strong>rschap <strong>van</strong> <strong>de</strong> H. Geest, het genootschap <strong>de</strong>r H.<br />

Kindsheid, het Petrus Lief<strong>de</strong>werk, <strong>de</strong> broe<strong>de</strong>rschap ter ere <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

martelaren <strong>van</strong> Gorkum en het schoolfonds.<br />

1927-1951 2 <strong>de</strong>len.<br />

N.B 117.1 1927-1940 - 117.2 1937-1951<br />

118 Verga<strong>de</strong>rverslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Mariacongregatie voor meisjes, met<br />

oprichtingsakte en bijlagen.<br />

1927-1928 2 stukken.<br />

119 Programma's voor <strong>de</strong> be<strong>de</strong>vaart naar Brielle, met bijlagen, voornamelijk<br />

inzake het reizen per trein en boot.<br />

1928-1936 1 omslag.<br />

120 Knipsels uit <strong>de</strong> Katholieke Illustratie met foto's genomen bij het 20-jarig<br />

bestaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Leidschendam <strong>van</strong> <strong>de</strong> R.K. Volksbond en bij jubilea<br />

<strong>van</strong> het Wit-Gele Kruis en <strong>van</strong> <strong>de</strong> R.K. gymnastiekvereniging "Sport staalt<br />

Spieren".<br />

1932 1 omslag.<br />

121 Stukken inzake <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Leidschendam <strong>van</strong> <strong>de</strong> R.K.<br />

Sme<strong>de</strong>npatroonsbond.<br />

1934 1 omslag.<br />

122 Kasboek <strong>van</strong> het groot patronaat en <strong>van</strong> <strong>de</strong> gymnastiekvereniging


1040 1040 23<br />

"Sportlust".<br />

1936-1937 1 <strong>de</strong>el.<br />

123 Verslagen <strong>van</strong> verga<strong>de</strong>ringen en uitgaansdagen <strong>van</strong> het acolietencollege.<br />

1954-1964 1 <strong>de</strong>el.<br />

124 Beurtenlijsten <strong>van</strong> het acolietencollege.<br />

1955-1982 1 <strong>de</strong>el.<br />

125 Brieven aan kapelaan M. Melman over verenigingen en genootschappen ten<br />

behoeve <strong>van</strong> het te schrijven her<strong>de</strong>nkingsboek.<br />

1952-1960 1 omslag.<br />

126 Le<strong>de</strong>nlijst <strong>van</strong> <strong>de</strong> verkennersgroepen.<br />

1954, 1955 1 <strong>de</strong>eltje.<br />

127 Statuten <strong>van</strong> het jongerenkoor Joko en schrijven inzake het twee<strong>de</strong> lustrum.<br />

1980, 1984 1 omslag.<br />

128 Brieven met bijlagen, ont<strong>van</strong>gen en geschreven door <strong>de</strong> secretaris <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Katholieke Aktie in <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>, <strong>de</strong> architect H.B. Slot.<br />

1959-1961 1 omslag.<br />

129 Concept-schrijven, met bijlagen, <strong>van</strong> H.B. Slot over <strong>de</strong> door parochianen<br />

geformuleer<strong>de</strong> wensen.<br />

1961-1965 1 omslag.


24 1040 1040<br />

E. BEGRAAFPLAATS<br />

E. BEGRAAFPLAATS<br />

130 'Het Sint Aagte-bergje on<strong>de</strong>r Veur', geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> r.k. begraafplaats,<br />

door pastoor C. Stolk.<br />

1874 1 katern (Gedrukt).<br />

131 Akte <strong>van</strong> boe<strong>de</strong>lscheiding, waarbij Hannes Mooijman namens zijn<br />

echtgenote uit <strong>de</strong> nalatenschap <strong>van</strong> zijn in 1759 overle<strong>de</strong>n schoonmoe<strong>de</strong>r<br />

Petronella <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Pluijn, weduwe <strong>van</strong> Coert Jansz. Lunenburgh, in<br />

eigendom verwerft twee stukken teelland, waar <strong>de</strong> Veurse kapel op heeft<br />

gestaan.<br />

1760 1 katern.<br />

132 Stukken betreffen<strong>de</strong> het eigendom en het beheer <strong>van</strong> <strong>de</strong> begraafplaats "het<br />

bergje <strong>van</strong> Sint Agathä.<br />

1819-1848 1 pak.<br />

133 Reglementen op het begraven, overeenkomsten inzake grafrechten en<br />

plattegrond <strong>van</strong> het kerkhof.<br />

1809, 1848-1924 1 pak.<br />

134 On<strong>de</strong>rhandse schuldbekentenis <strong>van</strong> het kerkbestuur voor een lening ten<br />

behoeve <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een woning bij <strong>de</strong> begraafplaats, met een notitie<br />

inzake <strong>de</strong> overdracht <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze obligatie, 10 augustus 1851.<br />

1858 1 omslag.<br />

135 'Tarief <strong>van</strong> begraven te Stompwijk', zon<strong>de</strong>r jaartal (1825)<br />

136 Reglement voor uitvaarten, zon<strong>de</strong>r jaartal (1850)<br />

1 stuk.<br />

1 stuk.<br />

137 Staat <strong>van</strong> tarieven voor begrafenissen.<br />

1921 1 stuk.<br />

138 Huurcontracten betreffen<strong>de</strong> wei- of hooiland bij <strong>de</strong> begraafplaats.<br />

1920-1929 1 omslag.<br />

139 Instructie voor L. <strong>van</strong> Haagen als beheer<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het kerkhof en als organist.<br />

1924 1 stuk.<br />

140 Stukken inzake het vergroten en verbeteren <strong>van</strong> <strong>de</strong> begraafplaats.<br />

1936-1947 1 omslag.<br />

141 'Verlof tot het begraven <strong>van</strong> een lijk', machtigingen door <strong>de</strong> ambtenaar <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> burgerlijke stand met aantekeningen en briefjes <strong>van</strong> <strong>de</strong> pastoor inzake<br />

het begraven in gewij<strong>de</strong> grond.<br />

1876-1895 1 pak.<br />

N.B. Het meren<strong>de</strong>el is vernietigd.


1040 1040 25


26 1040 1040<br />

F. ONDERWIJS<br />

F. ONDERWIJS<br />

142 Lijsten <strong>van</strong> contribuanten voor <strong>de</strong> vereniging tot bevor<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> katholiek<br />

bijzon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rwijs in het bisdom Haarlem, met circulaire.<br />

1878, 1881-1883, 1885, 1900 1 omslag.<br />

143 Brieven over een door religieuze zusters te lei<strong>de</strong>n bewaarschool, naaischool<br />

en leerschool, met proces-verbaal <strong>van</strong> aanbesteding en overzicht <strong>van</strong> meer-<br />

en min<strong>de</strong>rwerk, 1883-1886<br />

1 pak.<br />

144 Kasboek voor <strong>de</strong> zusterschool.<br />

1908-1925 1 <strong>de</strong>el.<br />

145 Kasboek voor <strong>de</strong> jongensschool, het patronaat en <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijzerswoning.<br />

1914-1928 1 <strong>de</strong>el.<br />

146 Opgaven <strong>van</strong> <strong>de</strong> jaarwed<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het on<strong>de</strong>rwijzend personeel <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

jongensschool aan <strong>de</strong> Damlaan, benoemingsakten, leerplan en een briefje<br />

betreffen<strong>de</strong> het eervol ontslag <strong>van</strong> J.H.M. Waterreus en <strong>de</strong> sollicitatie <strong>van</strong><br />

W.M. Boekraad.<br />

1919, 1922, 1927 1 omslag.<br />

147 Rapport <strong>van</strong> een inspectie bij <strong>de</strong> jongensschool en een waar<strong>de</strong>rend verslag<br />

<strong>van</strong> een inspectie bij <strong>de</strong> meisjesschool.<br />

1922 1 omslag.<br />

148 Begrotingen voor <strong>de</strong> parochiële scholen.<br />

1927-1936 1 pak.<br />

149 Kasboek <strong>van</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Leidschendam <strong>van</strong> <strong>de</strong> St. Radboudstichting<br />

(Katholiek Hoger On<strong>de</strong>rwijsfonds), met bijlagen.<br />

1939-1973 1 omslag.<br />

150 Brieven met bijlagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> samenwerking met <strong>de</strong><br />

schoolartsendienst Katwijk.<br />

1930-1935 1 pak.<br />

151 Jaarverslagen 1937, 1938 en 1941 <strong>van</strong> <strong>de</strong> schoolartsendienst kring Katwijk<br />

en ingekomen brieven inzake het geschil met <strong>de</strong>ze dienst.<br />

1941 1 omslag.<br />

152 Brief <strong>van</strong> het r.k. schoolbestuur Leidschendam hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> aansluiting bij <strong>de</strong><br />

schoolartsendienst kring Katwijk,15 oct. 1950 en krantenartikelen en brieven<br />

betreffen<strong>de</strong> het streven naar een r.k. schoolartsendienst 1949.<br />

1950 1 pak.<br />

153 Rekeningen en verantwoordingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>scholen.<br />

1957 1 omslag.


1040 1040 27<br />

154 Bestek en voorwaar<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een r.k. ULO-school.<br />

1957 1 omslag.<br />

155-158 Notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestuursverga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> stichting r.k. schoolbestuur<br />

Leidschendam.<br />

1966-1983 4 ordners<br />

155 1966-1971<br />

156 1973-1979<br />

157 1980-1981<br />

158 1982-1983


28 1040 1040<br />

G. ARMENZORG<br />

G. ARMENZORG<br />

159 Verzoeken <strong>van</strong> <strong>de</strong> armbesturen om vaker te mogen collecteren in <strong>de</strong> kerk en<br />

besluiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bisschop in <strong>de</strong>ze en an<strong>de</strong>re geschillen, met bijlagen.<br />

<strong>1853</strong>-1859 1 omslag.<br />

160 'Algemeen reglement voor <strong>de</strong> besturen <strong>de</strong>r parochiale en an<strong>de</strong>re <strong>katholieke</strong><br />

instellingen <strong>van</strong> liefdadigheid in het bisdom <strong>van</strong> Haarlem'.<br />

1854 en 1855<br />

(Gedrukt) 2 katernen.<br />

161 Extract voor <strong>de</strong> r.k. armbesturen <strong>van</strong> Stompwijk en Leidschendam <strong>van</strong> het<br />

besluit <strong>van</strong> het gemeentebestuur <strong>van</strong> Stompwijk inzake <strong>de</strong> vereffening<br />

krachtens <strong>de</strong> Armenwet 1854 <strong>van</strong> <strong>de</strong> administratie <strong>van</strong> het 'Algemeen<br />

protestantsch of Heilige Geest Armbestuur', met goedkeuring door<br />

Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten, met bijlagen.<br />

1873 1 omslag<br />

162 Conceptreglement voor <strong>de</strong> verenig<strong>de</strong> zittingen <strong>van</strong> het kerkbestuur en <strong>de</strong><br />

bei<strong>de</strong> armbesturen, waarin kandidaten voor een vacature in het armbestuur<br />

gekozen wor<strong>de</strong>n.<br />

1886 1 stuk.<br />

163 Brief <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ken hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> beschikkingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bisschop inzake<br />

on<strong>de</strong>rstandsverplichtingen.<br />

1892 1 stuk.<br />

164 Tekst <strong>van</strong> een toespraak <strong>van</strong> pastoor Beysens inzake zijn conflict met het<br />

armbestuur, met bijlagen.<br />

1925, 1996 1 omslag<br />

165 Inventarissen <strong>van</strong> onroeren<strong>de</strong> en <strong>van</strong> waar<strong>de</strong> zijn<strong>de</strong> roeren<strong>de</strong> zaken <strong>van</strong> het<br />

armbestuur <strong>van</strong> Leidschendam, , met aanvullingen en aantekeningen inzake<br />

verkoop, aflossing en uitloting.<br />

1832-1950 1 pak.<br />

166-167 Jaarlijkse rekening en verantwoording <strong>van</strong> het armbestuur <strong>van</strong> Veur 1856-<br />

1904.<br />

1918-1952 2 pakken.<br />

166 1856-1904<br />

167 1918-1952<br />

168-169 Jaarlijkse rekening en verantwoording <strong>van</strong> het armbestuur <strong>van</strong><br />

Leidschendam 1856-1904.<br />

1918-1952 2 pakken.<br />

168 1856-1904<br />

169 1918-1952<br />

170 Begrotingen <strong>van</strong> het armbestuur <strong>van</strong> Veur.<br />

1946-1966 1 omslag


1040 1040 29<br />

171 Begrotingen <strong>van</strong> het armbestuur <strong>van</strong> Leidschendam.<br />

1941-1945 1 omslag<br />

172 Stukken betreffen<strong>de</strong> samenwerking tussen het kerkbestuur en <strong>de</strong> parochiële<br />

charitas instelling (P.C.I.).<br />

1976-1981 1 omslag<br />

173 Jaarlijkse rekening en verantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong> parochiële charitas instelling.<br />

1967-1983 1 pak.<br />

174 Verslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> het Inter<strong>parochie</strong>el Sociaal-Charitatief<br />

Centrum.<br />

1975-1978 1 omslag.<br />

175 Verslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling 'Zieken- en bejaar<strong>de</strong>nzorg'<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> P.C.I..<br />

1975-1982 1 omslag.


30 1040 1040<br />

H. KERKBESTUUR<br />

H. KERKBESTUUR<br />

176 'Librum memoriale', aantekeningen over <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>statie</strong> en<br />

later <strong>parochie</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>HH</strong>. Petrus en Paulus, begonnen door pastoor C.<br />

Stolk.<br />

1645-1986 1 <strong>de</strong>el.<br />

177-181 Notulen <strong>van</strong> het Kerkbestuur.<br />

1849-1982 5 <strong>de</strong>len en 2 omslagen.<br />

177 1849-1862, 1 <strong>de</strong>el.<br />

NB. Met achterin 'Aantekeningen <strong>van</strong> eenige bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n'.<br />

177.1 1863-1885<br />

177.2 1885-1920<br />

NB. Met achterin 'Aantekeningen <strong>van</strong> eenige bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n'.<br />

178 1920-1927, 1 <strong>de</strong>el.<br />

179 1927-1967, 1 <strong>de</strong>el.<br />

NB. Voorin in copie 1920-1927.<br />

180 1968-1976, 1 omslag.<br />

181 1977-1982, 1 omslag.<br />

1 <strong>de</strong>el.<br />

1 <strong>de</strong>el.<br />

182-192 Bijlagen tot <strong>de</strong> notulen <strong>van</strong> het Kerkbestuur.<br />

1971-1984 11 omslagen.<br />

182 1971-1977.<br />

183 1978 - augustus 1979.<br />

184 september 1979 1980.<br />

185 januari - juni 1981.<br />

186 juli - <strong>de</strong>cember 1981.<br />

187 januari - juni 1982.<br />

188 juli - <strong>de</strong>cember 1982.<br />

189 januari - april 1983.<br />

190 mei - <strong>de</strong>cember 1983.<br />

191 januari - juli 1984.<br />

192 juli - <strong>de</strong>cember 1984.<br />

193 Verslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>raad, met le<strong>de</strong>nlijsten,<br />

gebun<strong>de</strong>ld door <strong>de</strong> secretaris W.B. Opdam.<br />

1968-1974 1 band.<br />

194-197 Verslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>raad.<br />

1968-1985 4 omslagen.<br />

194 1968-1973.<br />

195 1974-1976.<br />

196 1977-1979.<br />

197 1980-1985.<br />

198 Schrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong> aartspriester hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> goedkeuring <strong>van</strong> het reglement <strong>van</strong>


1040 1040 31<br />

het Kerkbestuur.<br />

1849 1 stuk.<br />

199 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> omzetting <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>statie</strong> in een <strong>parochie</strong> en <strong>de</strong><br />

bepaling <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>grenzen.<br />

1854-1858 1 omslag.<br />

200 'Reglement <strong>van</strong> or<strong>de</strong> voor het parochiaal Kerkbestuur <strong>van</strong> Leydschendam'.<br />

1858 1 katern.<br />

201 'Copien <strong>van</strong> brieven aan <strong>de</strong> geestelijke overheid betrekkelijk het<br />

Kerkbestuur'. 1863-1874. 1931 1 <strong>de</strong>eltje en 1 stuk.<br />

202 Stukken betreffen<strong>de</strong> wijziging <strong>van</strong> <strong>de</strong> grenzen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>.<br />

1920 1 omslag.<br />

203 Beschikking inzake <strong>de</strong> oprichting <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong> Marlot en <strong>de</strong><br />

grensafscheiding met <strong>de</strong> Petrus- en Paulus<strong>parochie</strong>.<br />

1947 1 stuk.<br />

204 Volmacht voor <strong>de</strong> kerkmeesters Cornelis en Johannes <strong>van</strong> Leeuwen om te<br />

han<strong>de</strong>len en te proce<strong>de</strong>ren namens <strong>de</strong> rooms-<strong>katholieke</strong> gemeente <strong>van</strong> Veur<br />

en Leidschendam.<br />

1827 1 katern.<br />

205 Bisschoppelijke beschikkingen inzake <strong>de</strong> benoeming tot kerkmeester.<br />

1871-1982 1 omslag.<br />

206 Briefwisseling over kerkbouw in <strong>de</strong> Zeehel<strong>de</strong>nbuurt, het<br />

bejaar<strong>de</strong>ncentrumMariënpark, <strong>de</strong> zusters <strong>van</strong> Bennebroek, vaste plaatsen in<br />

<strong>de</strong> kerk en het kerkkoor.<br />

1955-1968 1 omslag.<br />

207 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong> St. Joseph Opifex.<br />

1963-1980 1 omslag.<br />

208 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong> Johannes XXIII.<br />

1966-1973 1 omslag.<br />

209-213 Notulen <strong>van</strong> <strong>de</strong> rayonraad <strong>van</strong> <strong>de</strong> r.k. kerken te Leidschendam, met bijlagen.<br />

1966-1974 5 omslagen.<br />

209 1966-1969<br />

210 1970<br />

211 1971<br />

212 1972<br />

213 1973-1974<br />

214-219 Verslagen <strong>van</strong> het priesterberaad, later <strong>de</strong>kenaal beraad, in het <strong>de</strong>kenaat<br />

Vlietstreek.


32 1040 1040<br />

1964-1983 6 omslagen.<br />

214 1964-1966<br />

215 1966-1969<br />

216 1970-1974<br />

217 1975-1977<br />

218 1978-1979<br />

219 1980-1983<br />

220-222 Verslagen <strong>van</strong> <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ringen <strong>van</strong> <strong>de</strong> Raad <strong>van</strong> Kerken.<br />

1969-1982 3 omslagen.<br />

220 1969-1973<br />

221 1974-1981<br />

222 1981-1982


1040 1040 33<br />

I. KERKGEBOUW EN PASTORIE<br />

I. KERKGEBOUW EN PASTORIE<br />

223 Overeenkomst inzake waterlozing, vensters en belending, gesloten door<br />

Hendrik Duyff, eigenaar <strong>van</strong> het huis aan <strong>de</strong> westzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> 'Catholique<br />

nieuwe getimmer<strong>de</strong> Kerk' in <strong>de</strong> vrije heerlijkheid <strong>van</strong> Veur aan <strong>de</strong><br />

Leydsendam ter ene en pastoor en 'opzien<strong>de</strong>rs' <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk ter an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong>.<br />

1752 1 stuk.<br />

224 Akte waarbij <strong>de</strong> naast <strong>de</strong> kerk gelegen huizen en erven Damstraat nr. 30 en<br />

31 aan kerkmeesters wor<strong>de</strong>n geretroce<strong>de</strong>erd.<br />

1776 1 stuk.<br />

225 Akten, waarbij pastoor en kerkmeesters huizen en erven naast <strong>de</strong> kerk<br />

kopen.<br />

1704-1827 1 pak.<br />

226 Akte <strong>van</strong> verkoop door het kerkbestuur <strong>van</strong> twaalf roe<strong>de</strong>n teelland achter <strong>de</strong><br />

<strong>Rooms</strong>e kerk aan Nicolaas Straatman.<br />

1805 1 charter.<br />

227 Notulen, brieven, financiële overzichten en concepten betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

geschillen tussen die <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leidschendam en die <strong>van</strong> Veur, afkomstig <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> kerkmeester <strong>van</strong> Zuid, <strong>de</strong> kastelein Th. <strong>van</strong> Leeuwen.<br />

1796-1813 1 pak.<br />

228 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> aankoop <strong>van</strong> een huis naast <strong>de</strong> r.k. kerk.<br />

1820 1 omslag.<br />

229 Verzoeken om subsidie, bestekken en an<strong>de</strong>re stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

vergroting <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk.<br />

1824-1833 1 pak.<br />

230 Akte <strong>van</strong> verkoop <strong>van</strong> het warmoesland '<strong>de</strong> Kerkwei' aan Willem Vieveen.<br />

1829, met bijlage inzake het recht <strong>van</strong> overpad naar <strong>de</strong> 'Kerkschuur'. 1757 2<br />

stukken.<br />

231 Request aan <strong>de</strong> koning om subsidie voor <strong>de</strong> scha<strong>de</strong> gele<strong>de</strong>n door het<br />

geschil met <strong>de</strong> erven <strong>van</strong> Hendrik Overbeek over <strong>de</strong> schenking <strong>van</strong> een<br />

luidklok, met bijlagen, zon<strong>de</strong>r jaartal (1834)<br />

1 omslag.<br />

232 Kwitanties voor het kerkbestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> smid Jan Versteege.<br />

1837-1839 1 omslag.<br />

233 Rapporten en een ministeriële beschikking inzake het on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> kerk<br />

en pastorie.<br />

1837-1838 1 omslag.<br />

234 Verklaring <strong>van</strong> <strong>de</strong> prefect <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vaticaanse sacristie inzake <strong>de</strong> geschonken


34 1040 1040<br />

relikwieën <strong>van</strong> <strong>de</strong> apostelen Petrus en paulus met <strong>de</strong> "vidi ('ik heb gezien')<br />

verklaring <strong>van</strong> <strong>de</strong> vice-superior <strong>van</strong> <strong>de</strong> Hollandse Missie A. Antonucci.<br />

1837 1 charter.<br />

235 Correspon<strong>de</strong>ntie <strong>van</strong> het kerkbestuur met burgemeester Van Eijk inzake het<br />

herstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> bestrating in het Slop.<br />

1838 1 omslag.<br />

236 On<strong>de</strong>rhandse akte, waarbij <strong>de</strong> meester-timmerman G. Hoogendorp zich<br />

verplicht eventuele gebreken bij <strong>de</strong> reparatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> pastorie te zullen<br />

herstellen.<br />

1842 1 stuk.<br />

237 Concept-akte <strong>van</strong> verhuur voor vijftig gul<strong>de</strong>n per jaar <strong>van</strong> een huis en erf in<br />

het 'zoogenaam<strong>de</strong> Kerkslop' aan <strong>de</strong> winkelierster Hermina Dobbe <strong>van</strong><br />

Bergen.<br />

1843 1 stuk.<br />

238 Bisschoppelijke machtiging voor reparaties aan het kerkdak en <strong>de</strong> toren.<br />

1865 1 stuk.<br />

239 Stukken betreffen<strong>de</strong> het plaatsen <strong>van</strong> kruisweg<strong>statie</strong>s.<br />

1851, 1880 1 omslag.<br />

240 Verklaringen inzake relikwieën <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rmeer <strong>de</strong> Heilige Agatha.<br />

1854, 1867-1878 1 omslag.<br />

241 Gedrukte overzichten <strong>van</strong> <strong>de</strong> vrouwenplaatsen, <strong>de</strong> mannenplaatsen, <strong>de</strong> zij-<br />

en <strong>de</strong> bovenplaatsen met aantekeningen <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïn<strong>de</strong> plaatsgel<strong>de</strong>n.<br />

<strong>1853</strong>-1870 1 pak.<br />

242 Koopakte <strong>van</strong> het huis en erf op het Eiland, kadaster B nr 887.<br />

1845 1 katern.<br />

243 Koopakte <strong>van</strong> <strong>de</strong> herberg het Eiland.<br />

1870 1 katern en 1 stuk.<br />

244 Koopakte <strong>van</strong> het huis en erf op het Eiland, kadaster B nr 886.<br />

1874, met voorstukken 1 omslag.<br />

245-246 Retroacta betreffen<strong>de</strong> het Eiland.<br />

1639-1863 2 pakken.<br />

245 1639-1845<br />

246 1849-1863<br />

247 'Definitieve machtiging' door <strong>de</strong> bisschop <strong>van</strong> Haarlem voor <strong>de</strong> aankoop en<br />

het herstel <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen genoemd 'het IJland'.<br />

1870 1 stuk.


1040 1040 35<br />

248 Bestek en voorwaar<strong>de</strong>n voor het herstel <strong>van</strong> het gebouw genaamd 'het<br />

Eiland'.<br />

1870 2 stukken.<br />

249 Overeenkomst tussen het kerkbestuur en <strong>de</strong> kastelein Cornelis <strong>van</strong><br />

Haastrecht inzake <strong>de</strong> ontruiming met ingang <strong>van</strong> 1 september 1878 <strong>van</strong> het<br />

logement en erf.<br />

1878 1 stuk.<br />

250 Kadastrale uittreksels weergeven<strong>de</strong> <strong>de</strong> kerk in <strong>de</strong> Damstraat, <strong>de</strong> belen<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

percelen en het nieuwe kerkgebouw aan <strong>de</strong> Vliet.<br />

1863, 1875, 1884 1 omslag.<br />

251 Kadastrale tekeningen <strong>van</strong> onroerend bezit in <strong>de</strong> Rietvinkpol<strong>de</strong>r, aan <strong>de</strong><br />

Dam en het Aagtenbergje. 1875. 1921 1 omslag.<br />

252 Briefwisseling <strong>van</strong> <strong>de</strong> architect E.J. Margry en pastoor Vos betreffen<strong>de</strong><br />

ontwerp en uitvoering <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk.<br />

1875 - 1883 1 pak.<br />

253 'Bestek en voorwaar<strong>de</strong>n, waarnaar zal wor<strong>de</strong>n aanbesteed het bouwen <strong>de</strong>r<br />

kerk en pastorie', copie, zon<strong>de</strong>r jaartal.<br />

1 omslag.<br />

254 Offertes <strong>van</strong> aannemers om overeenkomstig het bestek en <strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> kerk en <strong>de</strong> pastorie te bouwen.<br />

1878 1 pak.<br />

255 Rapport inzake het proefheien in het voor <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk bestemd<br />

terrein.<br />

1877 1 stuk.<br />

256 Briefwisseling met het bisdom over bouw <strong>van</strong> en reparatiewerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

en vernieuwingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk, met bijlagen. 1878-1910<br />

1 pak.<br />

257 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> insluiting <strong>van</strong> relikwieën in <strong>de</strong> altaarsteen, <strong>de</strong><br />

consecratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk en <strong>de</strong> installatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Kruisweg<strong>statie</strong>s.<br />

1881 - 1891 1 omslag.<br />

258 Kwitanties voor gelever<strong>de</strong> glas-in-loodramen, beel<strong>de</strong>n, altaren, kan<strong>de</strong>laars,<br />

een monstrans, een preekstoel en <strong>de</strong> bouw en het stellen <strong>van</strong> het orgel.<br />

1881-1899 1 omslag.<br />

259 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> vernieuwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> sacristie en <strong>de</strong> communiebank.<br />

1921, 1924 1 omslag.<br />

260 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> restauratie <strong>van</strong> fun<strong>de</strong>ring en kerkgebouw alsme<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> herinrichting <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk.


36 1040 1040<br />

1921, 1931, 1935, 1970 1 pak.<br />

261 Verklaringen inzake <strong>de</strong> vor<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerkklokken en stukken betreffen<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> aanschaf <strong>van</strong> nieuwe luidklokken en het on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> het luidsysteem.<br />

1943-1968 1 omslag.<br />

262 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> bliksembeveiliging.<br />

1978 1 omslag.<br />

263 Briefwisseling met bijlagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> vernieuwing en het on<strong>de</strong>rhoud<br />

<strong>van</strong> het orgel.<br />

1964-1967, 1979-1981 1 omslag.<br />

264 Bestek voor <strong>de</strong> vernieuwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> pastorie.<br />

1964 1 <strong>de</strong>eltje<br />

265 Rapporten <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouwinspectie <strong>van</strong> het bisdom, met bijlagen.<br />

1973-1984 1omslag.<br />

266 Offertes voor een luchtverwarmingsinstallatie voor <strong>de</strong> kerk en voor een<br />

gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie voor <strong>de</strong> pastorie.<br />

1972 1 omslag.<br />

267 Briefwisseling met <strong>de</strong> scheepswerf Van Dongen over <strong>de</strong> erfscheiding.<br />

1959-1963 1 omslag.<br />

268 Tekeningen voor <strong>de</strong> verbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> pastorie.<br />

1965 1 pak.<br />

269 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> aanleg <strong>van</strong> een kerktelefoon.<br />

1982 1 omslag.<br />

270 Inventarissen met foto's <strong>van</strong> het kerkelijk kunstbezit.<br />

1882-1983 1 pak.


1040 1040 37<br />

J. ANDER ONROEREND BEZIT<br />

J. ANDER ONROEREND BEZIT<br />

271 Bewijzen <strong>van</strong> hypothecaire inschrijvingen.<br />

1830 1 omslag.<br />

272 Bewijzen <strong>van</strong> hypothecaire inschrijvingen voor <strong>de</strong> percelen Veur B 888-890<br />

en 1196.<br />

1850, 1863, 1870 1 omslag.<br />

273 Akte <strong>van</strong> verkoop voor <strong>de</strong> erfgenamen <strong>van</strong> Jan <strong>van</strong> Os, meester-timmerman<br />

en molenmaker, <strong>van</strong> het huis, werkloods met houtzol<strong>de</strong>r, schuur, erf en<br />

tuinen <strong>van</strong> het molenmakers- en timmermansbedrijf op <strong>de</strong> hoek <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Venestraat sectie F nrs. 502, 503, <strong>de</strong> warmoestuin bij <strong>de</strong>ringsloot <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

Kleine Starrevaart, sectie F nrs. 136, 137, vijf huisjes met erf aan het<br />

Achterom, sectie F, nrs. 139, 140, 141, een huis en erf tussen <strong>de</strong> Venestraat<br />

en <strong>de</strong> Kleine Achterweg sectie F, nr. 154 en een huis met erf in <strong>de</strong><br />

Huiszitterpol<strong>de</strong>r, sectie B nrs. 587, 588.<br />

1851 1 katern.<br />

274 Legaat door G. Sloots-Hoogendorp <strong>van</strong> een huis en erf met boomgaard en<br />

tuin in <strong>de</strong> Rietvinkpol<strong>de</strong>r, kadaster sectie B, nrs 659, 660, geschat op een<br />

waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> 1.000,- en een jaarlijkse opbrengst <strong>van</strong> 75,-, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

verplichting geduren<strong>de</strong> acht jaar jaarlijks uit te keren aan <strong>de</strong> armen <strong>van</strong> Veur<br />

en die <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leidschendam elk 25,- en aan <strong>de</strong> pastoor 18,- voor 12<br />

maan<strong>de</strong>lijkse zielemissen, met bijlagen.<br />

<strong>1853</strong> 1 omslag.<br />

275 Akten betreffen<strong>de</strong> het huis 'aan het klaphek', Veur sectie B nr. 958.<br />

<strong>1853</strong>-1866 1 omslag.<br />

276 Stukken betreffen<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rlasten, grondbelasting en aanslagen <strong>van</strong> het<br />

hoogheemraadschap Rijnland.<br />

1875-1921 1 pak.<br />

277 Erfscheiding tussen het perceel Veur B 1003 en het zusterklooster en <strong>de</strong><br />

meisjesnaaischool Veur B 1456 en <strong>de</strong> percelen Veur B 958 en 1164.<br />

1886 1 omslag.<br />

278 Inschrijvingen door A. Angenent, J.J. Palm, J.A. Haagen en C.C. <strong>de</strong> Hey<br />

voor <strong>de</strong> aanbesteding door het kerkbestuur <strong>van</strong> <strong>de</strong> verbouw <strong>van</strong> twee<br />

huisjes.<br />

1887 1 omslag.<br />

279 Kennisgevingen <strong>van</strong> herziening <strong>van</strong> <strong>de</strong> belastbare opbrengst <strong>van</strong> gebouw<strong>de</strong><br />

en ongebouw<strong>de</strong> eigendommen.<br />

1888 1 pak.<br />

280 Aanschrijving <strong>van</strong> burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs inzake aansluiting op <strong>de</strong><br />

drinkwaterleiding en op beerputten <strong>van</strong> woningen, die eigendom zijn <strong>van</strong> het


38 1040 1040<br />

kerkbestuur.<br />

1909-1910 1 omslag.<br />

281 Akte <strong>van</strong> koop <strong>van</strong> <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij 'Aurora' in <strong>de</strong> Driemanspol<strong>de</strong>r, Wilsveen 33,<br />

met voorstukken. 1668-1845. 1914 1 omslag.<br />

282 Pachtovereenkomsten inzake <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij 'Aurora', met kaarten, plattegrond<br />

en vooraanzicht <strong>van</strong> hoeve en schuur, met voorstukken.<br />

1668-1976 1 pak.<br />

283 Pachtcontracten betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> in 1893 aan <strong>de</strong> <strong>parochie</strong> gelegateer<strong>de</strong><br />

boer<strong>de</strong>rij 'Sophia's oord', Wilsveen, met bijlagen en briefwisseling over<br />

herstelwerkzaamhe<strong>de</strong>n.<br />

1878-1969 1 pak.<br />

284 Akte <strong>van</strong> koop <strong>van</strong> een weiland langs <strong>de</strong> Damlaan, het perceel Veur B nr.<br />

1956 met kadastrale kaart, met stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> bouw aldaar <strong>van</strong><br />

school, patronaatsgebouw en on<strong>de</strong>rwijzerswoning.<br />

1914 1 omslag.<br />

285 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> <strong>de</strong> jongensschool, het patronaat en <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rwijzerwoning aan <strong>de</strong> Damlaan, met een begroting voor een <strong>de</strong>rgelijke<br />

bouw, 1906.<br />

1914-1915 1 omslag.<br />

286 Stukken betreffen<strong>de</strong> een verzekering bij <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rlinge<br />

Brandwaarborgmaatschappij St. Donatus.<br />

1915-1944 1 omslag.<br />

287 Stukken betreffen<strong>de</strong> het verkrijgen <strong>van</strong> toestemming om <strong>de</strong> huur <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

woningen wijk B nrs. 86 en 88 te verhogen <strong>van</strong> 1,25 tot 1,75 per week.<br />

1917 1 omslag.<br />

288 Akte regelen<strong>de</strong> <strong>de</strong> afstand <strong>van</strong> het bij <strong>de</strong> meisjesschool gelegen perceel<br />

Veur B 2484 in ruil voor het perceel Veur B 2485.<br />

1923 1 katern.<br />

289 Akte <strong>van</strong> koop <strong>van</strong> een ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> het perceel Veur B 1602 met het recht<br />

<strong>van</strong> overpad.<br />

1918 1 katern.<br />

290 Uittreksel <strong>van</strong> <strong>de</strong> kadastrale legger <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Stompwijk met opgave<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen, die eigendom zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>parochie</strong>, met bijlagen.<br />

1914-1928 1 omslag.<br />

291 Stukken inzake <strong>de</strong> perceelafscheiding bij <strong>de</strong> jongensschool en het<br />

patronaatsgebouw.<br />

1930 1 omslag.


1040 1040 39<br />

292 Stukken betreffen<strong>de</strong> twee huisjes aan het Molenpad, grondruil en<br />

situatieschets voor een nieuw te bouwen school.<br />

1930-1961 1 omslag.<br />

293 Akte waarbij het kerkbestuur een perceel tuinland Veur sectie B nr. 1398<br />

pacht <strong>van</strong> het armbestuur.<br />

1940 1 katern.<br />

294 Akte inzake grondruil met <strong>de</strong> gemeente en eigendomsbewijs voor een terrein<br />

aan <strong>de</strong> Veurse Achterweg.<br />

1941 1 katern.<br />

295 Rapporten <strong>van</strong> het jaarlijks bouwkundig on<strong>de</strong>rzoek <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerkelijke<br />

gebouwen.<br />

1942-1972 1 omslag.<br />

296 Rekening en verantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong> exploitatiecommissie <strong>van</strong> het<br />

patronaatsgebouw.<br />

1934-1949, 1962, 1967-1976 1 pak.<br />

297 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> exploitatie en <strong>de</strong> verkoop <strong>van</strong> het patronaatsgebouw.<br />

1950-1977 1 omslag.<br />

298 Tekeningen <strong>van</strong> een aan het Molenpad te bouwen dubbele garage.<br />

1976 1 omslag.<br />

299 Stukken betreffen<strong>de</strong> verbouw <strong>van</strong> het pand Kerkstraat 1.<br />

1933, 1961 1 pak.<br />

300 Overzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> Kerkstraat, die eigendom zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>parochie</strong> en stukken betreffen<strong>de</strong> het on<strong>de</strong>rhoud en <strong>de</strong> verhuur.<br />

1961, 1974-1979 1 omslag.<br />

301 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> woningen Kerkstraat 2 en 4.<br />

1976, 1978 1 omslag.<br />

302 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> bibliotheek en het Sociaal Charitatief Centrum, <strong>de</strong><br />

bovenwoning in het S. Josephklooster en een transportleiding <strong>van</strong> <strong>de</strong> N.V.<br />

Ne<strong>de</strong>rlandsche Aardolie Maatschappij.<br />

1960-1963 1 omslag.<br />

303 Verslagen <strong>van</strong> besprekingen en brieven betreffen<strong>de</strong> het pand Damstraat 4,<br />

<strong>de</strong> huisvesting <strong>van</strong> <strong>de</strong> Stichting Bejaar<strong>de</strong>nwerk Leidschendam en het<br />

jongenspatronaat.<br />

1980-1981 1 omslag.<br />

304 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> verkoop aan <strong>de</strong> gemeente <strong>van</strong> grond aan <strong>de</strong><br />

Trompstraat.<br />

1959, 1969 1 omslag.


40 1040 1040<br />

305 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> verkoop <strong>van</strong> <strong>de</strong> percelen Rietvinklaan B 5192, B<br />

4694 en B 4078.<br />

1960-1964 1 omslag.<br />

306 Stukken betreffen<strong>de</strong> verkoop <strong>van</strong> grond bij <strong>de</strong> percelen Koningin Julianaweg<br />

76, 78 en 80.<br />

1961-1966 1 omslag.<br />

307 Regeling voor het gebruik <strong>van</strong> het <strong>parochie</strong>el centrum 'De Haard'.<br />

1975 1 stuk.<br />

308 Stukken inzake het proces tussen het kerkbestuur en <strong>de</strong> stichting R.K.<br />

Schoolbestuur Leidschendam over het recht op <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij 'Sophia's Oord',<br />

Wilsveen 10. 1964-1968, met voorstukken. 1845-1893 1 pak.<br />

308A Tekeningen <strong>van</strong> het <strong>Rooms</strong> Katholieken zusterhuis met scholen.<br />

1884 3 stukken.


1040 1040 41<br />

K. FINANCIEEL BEHEER<br />

K. FINANCIEEL BEHEER<br />

309 Overzicht <strong>van</strong> inkomsten en uitgaven. 1777-1821, met achterin,<br />

aantekeningen inzake jaargetij<strong>de</strong>n (fundatieverplichtingen). 1786-1849 1<br />

<strong>de</strong>el.<br />

310 Overzicht <strong>van</strong> uitgaven en inkomsten over 1814<br />

1 stuk.<br />

311 Staat hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> opgave <strong>van</strong> <strong>de</strong> opbrengst <strong>van</strong> <strong>de</strong> huis-aan-huis collecte<br />

voor <strong>de</strong> kerk.<br />

1819 1 omslag.<br />

312 'Kasboek'.<br />

1821-1887 1 <strong>de</strong>el.<br />

313 Overzichten <strong>van</strong> inkomsten en uitgaven, met bijlagen.<br />

1826-1835 1 pak.<br />

314 'Kasboek'.<br />

1837-1872 1 <strong>de</strong>el.<br />

315-318 Jaarlijkse rekening en verantwoording.<br />

1859-1985 4 pakken.<br />

315 1859-1904<br />

316 1904-1955<br />

317 1956-1966<br />

318 1967-1985<br />

319 Jaarlijkse begroting.<br />

1905-1985 1 pak.<br />

320 Kwitanties 1731-1891.<br />

1793-1825 1 pak.<br />

321 Kwitanties 1731-1891.<br />

1826-1840 1 pak.<br />

322 Kwitanties 1731-1891.<br />

1841-1850 1 pak.<br />

323 Kwitanties 1731-1891.<br />

1851-1860 1 pak.<br />

324 Kwitanties 1731-1891.<br />

1861-1866 1 pak.<br />

325 Kwitanties 1731-1891.<br />

1867-1878 1 pak.


42 1040 1040<br />

326 Kwitanties 1731-1891.<br />

1879-1891 1 pak.<br />

327 Inventaris <strong>van</strong> onroeren<strong>de</strong> en roeren<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>ren en waar<strong>de</strong>papieren.<br />

1836 1 stuk.<br />

328 Schuldbekentenis <strong>van</strong> het kerkbestuur inzake een lening <strong>van</strong> duizend gul<strong>de</strong>n<br />

tegen vierenhalf procent.<br />

1838 1 stuk.<br />

329 Inventarissen <strong>van</strong> onroeren<strong>de</strong> en roeren<strong>de</strong> eigendommen en<br />

waar<strong>de</strong>papieren.<br />

1851-1871 1 pak.<br />

330 Inventarissen <strong>van</strong> onroeren<strong>de</strong> en roeren<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>ren.<br />

1882-1906 1 omslag.<br />

331 Inventarissen <strong>van</strong> waar<strong>de</strong>papieren.<br />

1902-1929 1 omslag.<br />

332 Kasboek <strong>van</strong> het fonds voor <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> een nieuwe kerk, rekening en<br />

verantwoording <strong>van</strong> <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> het zusterhuis en scholen, alsme<strong>de</strong><br />

journaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> ont<strong>van</strong>gsten en uitgaven <strong>van</strong> <strong>de</strong> bewaar- en meisjesscholen.<br />

1875-1906 1 <strong>de</strong>el.<br />

333 Inventarissen <strong>van</strong> onroeren<strong>de</strong> en roeren<strong>de</strong> eigendommen, contracten,<br />

effecten en schenkingsakten.<br />

1882-1910 1 pak.<br />

334 Lijsten <strong>van</strong> effecten en eigendomsbewijzen.<br />

1921-1950 1 omslag.<br />

335 Eigendomsbewijzen, pacht- en hypotheekakten.<br />

1897-1972 1 pak.<br />

336 Bisschoppelijke machtigingen tot koop, verkoop, aflossingen en het aangaan<br />

<strong>van</strong> leningen.<br />

1914-1949 1 omslag.<br />

337 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> verzekering <strong>van</strong> bebouw<strong>de</strong> eigendommen en<br />

roeren<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> het kerkbestuur en rk schoolbestuur, on<strong>de</strong>rgebracht<br />

bij <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rlinge Kerkelijke Brandwaarborgmaatschappij St. Donatus en <strong>de</strong><br />

Coöperatieve verzekeringsmaatschappij 'Veur, Leidschendam, Stompwijk en<br />

Omstreken'.<br />

1915-1952 1 pak.<br />

338 Akte <strong>van</strong> een hypothecaire geldlening bij <strong>de</strong> verzekeringsmaatschappij<br />

"Piëtas" te Utrecht, met bijlagen.


1040 1040 43<br />

1914 1 pak.<br />

339 Akte betreffen<strong>de</strong> een hypothecaire lening aan het kerkbestuur, groot<br />

veertigduizend gul<strong>de</strong>n.<br />

1928 1 stuk.<br />

340 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> voldoening <strong>van</strong> rentebetaling en schuldaflossing.<br />

1928-1931 1 omslag.<br />

341 Balans inzake het kerkelijk bezit.<br />

1934 1 omslag.<br />

342 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> aangifte voor <strong>de</strong> belasting <strong>van</strong> <strong>de</strong> 'do<strong>de</strong> hand'.<br />

1934 1 omslag.<br />

343 Brieven met bijlagen betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> aflossing <strong>van</strong> <strong>de</strong> schul<strong>de</strong>nlast.<br />

1936-1937 1 omslag.<br />

344 'Staat <strong>van</strong> schul<strong>de</strong>n <strong>de</strong>cember 1936', gedrukt, met aantekeningen over <strong>de</strong><br />

aflossingen.<br />

1937-1947 1 <strong>de</strong>el.<br />

345 Inventaris <strong>van</strong> geldswaardige stukken.<br />

1951-1966 1 katern.<br />

346 Bewijzen <strong>van</strong> aan<strong>de</strong>len in binnen- en buitenlandse maatschappijen, <strong>van</strong><br />

kredieten bij gemeenten en tegoe<strong>de</strong>n bij banken.<br />

19e en eerste helft 20e eeuw 1 pak.<br />

347 Notariële akte betreffen<strong>de</strong> een door het kerkbestuur verleen<strong>de</strong> hypotheek,<br />

groot 50.000,--.<br />

1949 1 katern.<br />

348 Extract-Koninklijke Besluiten en beschikkingen <strong>van</strong> het bisdom inzake het<br />

aanvaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> legaten on<strong>de</strong>r verplichting <strong>van</strong> het lezen <strong>van</strong> missen voor<br />

<strong>de</strong> zielerust <strong>van</strong> <strong>de</strong> overle<strong>de</strong>nen, met bijlagen.<br />

<strong>1853</strong>-1936 1 pak.<br />

349 Schuldbekentenis <strong>van</strong> Pieter <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Bosch met borgstelling door zijn zoon<br />

Simon en een ont<strong>van</strong>gstverklaring <strong>van</strong> Pieters weduwe inzake <strong>de</strong> aflossing.<br />

1811-1819 1 katern.<br />

350 Testament <strong>van</strong> <strong>de</strong> weduwe Grietje Joosten-Hemelgaard, waarbij zij aan <strong>de</strong><br />

r.k. gemeente <strong>van</strong> Veur ten behoeve <strong>van</strong> jaargetij<strong>de</strong>n haar bezittingen<br />

nalaat, met een legaat <strong>van</strong> een kwart <strong>van</strong> het bezit aan <strong>de</strong> armen <strong>van</strong> Veur.<br />

1819, met bijlagen. 1780-1792 1 omslag.<br />

351 Ont<strong>van</strong>gstbevestiging door kerkmeesters <strong>van</strong> een legaat <strong>van</strong> Cornelia <strong>van</strong><br />

Veen, met bijlagen.


44 1040 1040<br />

1818-1819 1 omslag.<br />

352 Notariële akte waarbij Arie <strong>van</strong> Veen, oud ruim twintig jaar, legateert aan <strong>de</strong><br />

armen <strong>van</strong> Leidschendam hon<strong>de</strong>rd gul<strong>de</strong>n, aan <strong>de</strong> armen <strong>van</strong> Veur vijftig<br />

gul<strong>de</strong>n en aan <strong>de</strong> kerk tweehon<strong>de</strong>rdvijftig gul<strong>de</strong>n, dat laatste on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

verplichting voor zijn zielerust missen te celebreren.<br />

1826 1 stuk<br />

353 Stukken betreffen<strong>de</strong> <strong>de</strong> regeling door P. <strong>van</strong> Haastert, echtgenote <strong>van</strong> Pieter<br />

Arisz <strong>de</strong>n Hollan<strong>de</strong>r, overle<strong>de</strong>n in 1833, <strong>van</strong> diens nalatenschap.<br />

1807-1843 1 omslag.<br />

354 Uittreksel uit het testament <strong>van</strong> Maria <strong>van</strong> Leeuwen met legaten voor een<br />

bewaarschool of een meisjesschool en voor missen.<br />

1882 1 omslag.<br />

355 Stukken inzake een fundatie-schenking en het legaat <strong>van</strong> pastoor M.J.J.<br />

Kammers.<br />

1926-1964 1 omslag.<br />

356 Stukken inzake <strong>de</strong> legaten <strong>van</strong> M.R.F. <strong>van</strong> Velsen.<br />

1948-1951 1 omslag.<br />

357 Stukken inzake <strong>de</strong> legaten Weer<strong>de</strong>nburg, Boon, Köhne, Boonekamp, Van<br />

Wissen, Van Noor<strong>de</strong>n, Roozenburg, Van <strong>de</strong>r Kroft, Olsthoorn, De Kok-<br />

Romijn en Banning-Broekhoven.<br />

1941-1982 1 omslag.


1040 1040 45<br />

L. ARMBESTUUR VAN LEIDSCHENDAM<br />

L. ARMBESTUUR VAN LEIDSCHENDAM<br />

358 Akte, waarbij schout, schepenen en weesmannen <strong>van</strong> <strong>de</strong> banne <strong>van</strong><br />

Stompwijk verklaren als vertegenwoordigers <strong>van</strong> <strong>de</strong> armen aldaar aan Pieter<br />

Lenert CornelisHuybrechtssoon te hebben verkocht een huis met schuur, erf,<br />

bepoting en beplanting te Wilsveen. 18 juni 1614 met akten, waarbij Meijnert<br />

Pietersen het huis en erf koopt en in eigendom overdraagt aan <strong>de</strong> armen<br />

<strong>van</strong> Stompwijk, Wilsveen en <strong>de</strong> Leidschendam. 24 augustus 1608 en 23<br />

april 1614 3 charters (getransfigeerd).<br />

359 Extract <strong>van</strong> een akte inzake 22 morgen wei- of hooiland, belast met 22<br />

gul<strong>de</strong>n 's jaars toekomen<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> armen <strong>van</strong> Stompwijk, 6 juni 1743,<br />

afschrift opgemaakt na 1811<br />

1 stuk.<br />

360 Overeenkomst tussen <strong>de</strong> armmeesters <strong>van</strong> Stompwijk ter eenre en Hendrik<br />

Versteegh en Cornelis Unen als 'opzichters' over <strong>de</strong> roomse armen <strong>van</strong><br />

Leidschendam ter an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong>, dat die ter ene zij<strong>de</strong> zullen on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

armen aan <strong>de</strong> Vliet tot aan <strong>de</strong> korenmolen, terwijl die ter an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> zullen<br />

on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> roomse armen aan <strong>de</strong> Leidschendam en aan <strong>de</strong> Vliet <strong>van</strong><br />

het tolhek aan <strong>de</strong> Leidschendam tot aan <strong>de</strong> Starrevaartsbrug en dat zij ie<strong>de</strong>r<br />

voor <strong>de</strong> helft zullen on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> roomse armen in Wilsveen aan <strong>de</strong><br />

Veenweg en <strong>de</strong> dijk in Tedingerbroek.<br />

14 maart 1758 1 stuk.<br />

361 Besluiten <strong>van</strong> Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten <strong>van</strong> Zuid-Holland inzake <strong>de</strong> uitvoering<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> overeenkomst <strong>van</strong> 14 maart 1758, 24 februari en 30 maart 1852<br />

1 omslag.<br />

362 Rekening en verantwoording aan <strong>de</strong> 'gereformeer<strong>de</strong> armmeesteren <strong>van</strong><br />

Stompwijk' door <strong>de</strong> executeurs-testamentair <strong>van</strong> Burgje Arniensdochter<br />

Zoetvis, weduwe <strong>van</strong>Cornelis Burgerszoon <strong>van</strong> <strong>de</strong>r Meer te Nieuwveen, met<br />

bijlagen.<br />

1772-1820 1 omslag.<br />

363 Overeenkomst tussen <strong>de</strong> roomse armmeesters <strong>van</strong> Stompwijk en <strong>de</strong> roomse<br />

armmeesters <strong>van</strong> Leidschendam ter eenre en <strong>de</strong> gecommitteer<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong><br />

roomse armen aan <strong>de</strong> Veenweg on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Tedingerbroek ter<br />

an<strong>de</strong>re zij<strong>de</strong> inzake het on<strong>de</strong>rhoud <strong>van</strong> <strong>de</strong> armen aan <strong>de</strong> Veenweg in <strong>de</strong><br />

pol<strong>de</strong>r <strong>van</strong> Tedingerbroek.<br />

17 mei 1782, met copie 2 stukken.<br />

364 Extract-besluit <strong>van</strong> het Comité <strong>van</strong> Civiele Justitie <strong>van</strong> <strong>de</strong> banne <strong>van</strong><br />

Stompwijk in het geschil tussen <strong>de</strong> armmeesters <strong>van</strong> <strong>de</strong> roomse gemeente in<br />

Stompwijk en <strong>de</strong> armmeesters <strong>van</strong> <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> gemeente aan <strong>de</strong><br />

Leidschendam over <strong>de</strong> alimentatie <strong>van</strong> personen geboren op, of wonen<strong>de</strong> op<br />

<strong>de</strong> molens <strong>van</strong> <strong>de</strong> Driemanspol<strong>de</strong>r.<br />

18 januari 1797 1 stuk.


46 1040 1040<br />

365 Obligatie groot 500 gul<strong>de</strong>n tegen drie-en-een-halve procent ten laste <strong>van</strong> '<strong>de</strong><br />

Politicque Gereformeer<strong>de</strong> Armen' <strong>van</strong> Stompwijk ten bate <strong>van</strong> <strong>de</strong> r.k. armen<br />

<strong>van</strong> Stompwijk en Leidschendam, 1 november 1797, copie <strong>van</strong> 16 november<br />

1867<br />

1 stuk.<br />

366 Overeenkomst tussen <strong>de</strong> r.k. armmeesteren <strong>van</strong> Leidschendam en die <strong>van</strong><br />

Voorburg inzake het alimenteren <strong>van</strong> personen, die in een <strong>van</strong> <strong>de</strong> zo nabij<br />

elkaar gelegen plaatsen geboren zijn, 20 maart 1806<br />

1 stuk.<br />

367 Extract-testament <strong>van</strong> Cornelia <strong>van</strong> Alenburgh, echtgenote <strong>van</strong><br />

Bartholomeus Tettero, landbouwer, inzake een legaat <strong>van</strong> 500 gul<strong>de</strong>n voor<br />

<strong>de</strong> armen aan <strong>de</strong> zuidzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leidschendam en een legaat aan <strong>de</strong> r.k.<br />

kerkgemeente <strong>van</strong> Veur en Leidschendam groot 500 gul<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

verplichting geduren<strong>de</strong> <strong>de</strong>rtig jaar na haar overlij<strong>de</strong>n een jaargetij<strong>de</strong> te<br />

celebreren voor haar zielerust tegen een stipendium <strong>van</strong> vier gul<strong>de</strong>n voor<br />

ie<strong>de</strong>r jaargetij<strong>de</strong>.<br />

1821 1 katern.<br />

368 Akte <strong>van</strong> verkoop aan het armbestuur <strong>van</strong> Leidschendam <strong>van</strong> het huis en erf<br />

F 50,- in <strong>de</strong> Venestraat.<br />

1821 1 stuk.<br />

369 Extract-besluit <strong>van</strong> Ge<strong>de</strong>puteer<strong>de</strong> Staten <strong>van</strong> Zuid-Holland, waarbij<br />

Veurwordt aangewezen als domicilie <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rstand voor Leen<strong>de</strong>rt <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />

Beedijk en zijn gezin en dit ten laste <strong>van</strong> <strong>de</strong> r.k. armen <strong>van</strong> Veur.<br />

1840, met bijlage 1 omslag.<br />

370 Minuut <strong>van</strong> een brief <strong>van</strong> het r.k. armbestuur <strong>van</strong> Veur, waarbij het contract<br />

met het r.k. armbestuur <strong>van</strong> Leidschendam wordt opgezegd, 1 juni 1840<br />

1 stuk.<br />

371 Extract <strong>van</strong> het testament <strong>van</strong> H.C. Willemse, koopman te Rotterdam,<br />

overle<strong>de</strong>n 30 september 1843, waarbij hij zijn vermogen vermaakt aan <strong>de</strong><br />

r.k. armbesturen <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>statie</strong>s <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leeuwestraat, <strong>de</strong> Steiger en <strong>de</strong><br />

Houttuin, on<strong>de</strong>r voorwaar<strong>de</strong> dat zij zich verenigen tot één bestuur en zo niet,<br />

aan <strong>de</strong> r.k. armbesturen in <strong>de</strong> <strong>de</strong>kenschappen <strong>van</strong> Kennemerland, Rijnland,<br />

Delfland, Schieland en Zeeland, elk voor een gelijk ge<strong>de</strong>elte, met<br />

uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n, die in <strong>de</strong>ze erfstelling niet zijn begrepen, met<br />

uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> ste<strong>de</strong>n Brielle en Delfshaven, die door <strong>de</strong> testateur in dit<br />

geval beschouwd wor<strong>de</strong>n tot het platteland te behoren.<br />

1843 1 katern.<br />

372 Schrijven <strong>van</strong> burgemeester en wethou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> 's-Gravenhage dat Pieter<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Geest, landbouwer, kan zorgen voor <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rloze, armlastige<br />

dochters <strong>van</strong> Elisabeth Cecilia Vink-<strong>van</strong> <strong>de</strong>r Geest, en dat voor hun rekening<br />

het r.k. armbestuur <strong>van</strong> Leidschendam hem vijfenzeventig cent per week<br />

voor ie<strong>de</strong>r kind kan vergoe<strong>de</strong>n en tweëentwintig gul<strong>de</strong>n tien cents voor <strong>de</strong> 26


1040 1040 47<br />

weken, die na het overlij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> weduwe verstreken zijn, alsme<strong>de</strong> een<br />

schrijven <strong>van</strong> het regenten <strong>van</strong> <strong>de</strong> r.k. wezen en armen <strong>van</strong> 's-Gravenhage<br />

inzake <strong>de</strong>ze wezen.<br />

1847 2 stukken.<br />

373 Schrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester <strong>van</strong> Zoetermeer, dat Willem Wijsman kan<br />

wor<strong>de</strong>n be<strong>de</strong>eld met één gul<strong>de</strong>n per week 'waaruit hij tevens <strong>de</strong> huishuur zal<br />

behooren te bestrij<strong>de</strong>n'.<br />

<strong>1853</strong> 1 stuk.<br />

374 Schrijven <strong>van</strong> <strong>de</strong> burgemeester <strong>van</strong> Pijnacker inzake <strong>de</strong> restitutie <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kosten voor geneeskundige hulp verleend aan Hendrik Ruigrok.<br />

1854 1 stuk.<br />

375 Huishou<strong>de</strong>lijk reglement en reglement voor het kiezen of herkiezen <strong>van</strong> een<br />

lid <strong>van</strong> het parochiaal armbestuur.<br />

1856 2 stukken.<br />

376 Aanwijzingen <strong>van</strong> <strong>de</strong> bisschop <strong>van</strong> Haarlem hoe bij gebrek aan gel<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rstand <strong>van</strong> <strong>de</strong> armen te regelen, met bijlagen.<br />

1855-1856 1 omslag.<br />

377 Rekening en verantwoording <strong>van</strong> ont<strong>van</strong>gsten en uitgaven door het r.k.<br />

armbestuur <strong>van</strong> Leidschendam <strong>van</strong> 1 juni 1854 tot 28 februari 1855.<br />

1855 1 stuk.<br />

378 Concept-overeenkomst tussen het armbestuur <strong>van</strong> Leidschendam en <strong>de</strong><br />

gistverkoper Johannes Gerardus Rusthof, weduwnaar <strong>van</strong> Maria Vogels,<br />

waarbij het armbestuur zich, tegen cessie <strong>van</strong> het Rusthof nog toekomen<strong>de</strong><br />

erf<strong>de</strong>el uit <strong>de</strong> nalatenschap <strong>van</strong> zijn moe<strong>de</strong>r, verplicht zijn kin<strong>de</strong>ren in hun<br />

stand te verzorgen, op te voe<strong>de</strong>n en te doen on<strong>de</strong>rwijzen, waardoor zij in<br />

staat gesteld wor<strong>de</strong>n het een of an<strong>de</strong>r beroep aan te leren, omstreeks 1850<br />

1 stuk.<br />

379 Aantekening <strong>van</strong> 'Het verlangen <strong>van</strong> Dirk Boshuizen' dat <strong>de</strong> begraving moet<br />

zijn eenvoudig <strong>van</strong> 20 kaarsen en in <strong>de</strong> minste klas, er moeten geen<br />

bidprentjes gemaakt wor<strong>de</strong>n, aan 'mijn zuster Doortje' moet 300 gul<strong>de</strong>n<br />

wor<strong>de</strong>n uitgekeerd en <strong>de</strong> coupons <strong>van</strong> <strong>de</strong>stukken, aan <strong>de</strong> kerk 300 gul<strong>de</strong>n<br />

voor 20 jaargetij<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> overige gel<strong>de</strong>n voor <strong>de</strong> armen <strong>van</strong> Leidschendam<br />

on<strong>de</strong>r conditie dat 'mijne moe<strong>de</strong>r' alle weken f 1,50 krijgt zon<strong>de</strong>r<br />

vermin<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> hetgeen zij an<strong>de</strong>re <strong>van</strong> <strong>de</strong> armen trekt en dat het<br />

armbestuur het eerste jaar na 'mijn dood' alle maan<strong>de</strong>n een mis laat doen<br />

voor <strong>de</strong> rust <strong>van</strong> 'mijn ziel', mid<strong>de</strong>n 19e eeuw<br />

1 stuk.<br />

380 Extract-Koninklijk Besluit hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> machtiging tot het aanvaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> het<br />

legaat <strong>van</strong> C.C. <strong>van</strong> Weesenbergh-Van <strong>de</strong>r Burg <strong>van</strong> 3 bun<strong>de</strong>r, 7 roe<strong>de</strong>n,<br />

<strong>de</strong>rtig ellen wei- of hooiland in <strong>de</strong> Driemanspol<strong>de</strong>r, 29 oct. 1865 met akten<br />

<strong>van</strong> aankoop 1805, 1825, 1838 en bisschoppelijke machtigingen inzake <strong>de</strong>


48 1040 1040<br />

verhuur, 1894, 1902<br />

1 omslag.<br />

381 Overeenkomst, waarbij het armbestuur een geschenk <strong>van</strong> <strong>de</strong> weduwe J.C.<br />

Schenkeveld-Rotteveel <strong>van</strong> duizend gul<strong>de</strong>n aanvaardt en zich verplicht haar<br />

jaarlijks op 1 januari en 1 juli zeventien en een halve gul<strong>de</strong>n uit te keren.<br />

1895 1 stuk.<br />

382 Besluiten en machtigingen tot het aanvaar<strong>de</strong>n <strong>van</strong> legaten en schenkingen.<br />

1859-1902 1 omslag.


1040 1040 49<br />

M. TEKENINGEN, PRENTEN EN FOTO'S<br />

M. TEKENINGEN, PRENTEN EN FOTO'S<br />

383 Ontwerptekening voor <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> te verbouwen r.k. kerk aan <strong>de</strong><br />

Leidschen Dam.<br />

1829 en foto <strong>van</strong> het priesterkoor (1878?) 2 stukken<br />

384 Situatieschets <strong>van</strong> <strong>de</strong> schuilkerk, <strong>de</strong> verbouw<strong>de</strong> <strong>statie</strong> en <strong>de</strong> nieuwe Petrus-<br />

en Pauluskerk.<br />

1980 1 stuk.<br />

385 Bouwtekeningen door <strong>de</strong> architect A.J.M. Margrij, 1878 en tekeningen <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> pastorie, pastorietuin en het <strong>parochie</strong>huis.<br />

1980-1986 1 pak.<br />

386 Tekening <strong>van</strong> het gezicht op <strong>de</strong> pastorie en <strong>de</strong> kerk door A.J.M. Margrij.<br />

1878 1 stuk.<br />

387 Tekeningen voor het hoofdaltaar door M. <strong>van</strong> Bokhoven, 19e eeuwse foto's<br />

2 stukken.<br />

388 Kleurtekeningen voor een gebrandschil<strong>de</strong>rd raam, door C. <strong>van</strong> Straaten,<br />

zon<strong>de</strong>r jaartal 1 omslag.<br />

389 Foto <strong>van</strong> <strong>de</strong> monstrans, vervaardigd door C. Esser te Weert.<br />

19e eeuw 1 stuk.<br />

390 Foto's <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk in 1882, met bijlagen<br />

391 Pentekening en foto <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk, zon<strong>de</strong>r jaartal (1938)<br />

1 pak.<br />

2 stukken.<br />

392 Foto's <strong>van</strong> <strong>de</strong> doopvont, het mid<strong>de</strong>nschip en het priesterkoor.<br />

1950 1 pak.<br />

393 Foto's <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk, <strong>de</strong> doopkapel, kazuifels, gotische monstrans,<br />

gebrandschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ramen en schil<strong>de</strong>rij <strong>van</strong> <strong>de</strong> H. Agatha.<br />

1950-1980 1 pak.<br />

394 Bouwtekening voor <strong>de</strong> jongensschool, <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijzerswoning en het<br />

patronaatsgebouw door <strong>de</strong> architect J.H. Tonnaer.<br />

1914 1 stuk.<br />

395 Tekening voor <strong>de</strong> verbouwing <strong>van</strong> <strong>de</strong> kosterswoning.<br />

1933 1 stuk.<br />

396 Schil<strong>de</strong>ring op hout <strong>van</strong> <strong>de</strong> Sint Agatha kapel, zon<strong>de</strong>r jaartal.<br />

1 stuk.


50 1040 1040<br />

397 Tekening <strong>van</strong> <strong>de</strong> 'Capelle <strong>van</strong> St. Agatha in Veur' op hout achter glas<br />

398 Bouwtekening <strong>van</strong> <strong>de</strong> tuinkoepel 'Bij Vliet', begin 19e eeuw<br />

1 stuk.<br />

1 stuk.<br />

399 Ontwerptekening voor <strong>de</strong> vergroting <strong>van</strong> <strong>de</strong> begraafplaats.<br />

1943 1 stuk.<br />

400 Foto <strong>van</strong> <strong>de</strong> doodgraverswoning.<br />

1923 1 stuk.<br />

401 Foto's <strong>van</strong> <strong>de</strong> wijding <strong>van</strong> kerkschapen, omstreeks 1900<br />

3 stukken.<br />

402 Foto's <strong>van</strong> <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rijen 'Aurora' en 'Sofia's Oord', omstreeks 1900<br />

2 stukken.<br />

403 Foto's <strong>van</strong> <strong>de</strong> neomisten Hans en Frans <strong>van</strong> Zeeland en an<strong>de</strong>re<br />

geestelijken, 20e eeuw<br />

1 pak.<br />

404 Getuigschrift <strong>van</strong> Maria Cornelia <strong>de</strong> Wit wegens zeer goed gedrag en grote<br />

vlijt bij het verlaten <strong>van</strong> <strong>de</strong> school.<br />

16 april 1919 1 stuk.<br />

405 Affiche <strong>van</strong> <strong>de</strong> hin<strong>de</strong>rnisbaan op <strong>de</strong> Vliet bij <strong>de</strong> feestelijkhe<strong>de</strong>n t.g.v. het 100jarig<br />

bestaan <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerk.<br />

13 september 1980 1 stuk.<br />

406 Catalogus Kerkveiling<br />

9 september 1995 1 stuk.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!