Oktober 2011 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

Oktober 2011 - Protestantse Gemeente Amersfoort

Protestantse Gemeente

Amersfoort

Dr. A.J. Plaisier: Van hot naar her voor de kerk

Jongeren en ouderen de deur uit

PGA: Solide beleid werpt vruchten af

In dit nummer:

nspi re rend dichtbij

drieluik

Drieluik, 12e jaargang - nummer 8 - oktober 2011


Van de redactie

Na het lezen van het dagboek dat dr.

A.J. Plaisier een week lang voor Drieluik

bijhield, was mijn reactie: Wat een bestaan!

‘Nou ja, er zijn weken dat ik minder

kilometers maak,’ zo antwoordde hij toen.

Van mij zou hij een auto met chauffeur

mogen! We krijgen dit inkijkje in het werk

van de scriba van onze Protestantse Kerk

in Nederland (zo ongeveer een bisschop,

zou je kunnen zeggen), omdat hij onlangs

zijn 25-jarig ambtsjubileum als predikant

herdacht. Als je leest waarmee hij allemaal

bezig is, mogen we wel om de wijsheid van

Salomo voor hem bidden.

Wijsheid hebben ook kerkrentmeesters

nodig. In de wijkgemeenten, maar zeker ook

degenen die verantwoordelijk zijn voor de

gehele Protestantse Gemeente Amersfoort.

Zij vertellen hoe het komt dat het in de PGA

– zeker in vergelijking met andere steden –

goed gaat. ‘Kalmte kan je redden’, zei mijn

Veluwse grootmoeder altijd, maar die rust

moet je dan van nature wel hebben… Voor

zover ik ze ken, is deze eigenschap bij de drie

heren, die samen het dagelijks bestuur van

het centrale College van Kerkrentmeesters

vormen, zeker aanwezig. Als gemeenteleden

zijn we daar goed mee af en wij danken hen

voor hun geweldige inzet!

Veel meer nog in dit nummer. We hopen dat u

Drieluik met plezier leest!

Marja Brak, eindredacteur

Bij de voorpagina:

Jaap Wiersma en Allis Feenstra, kosters van

De Brug, hijsen de PKN-vlag, voordat de dienst

begint waarin ds. A.J. Plaisier verrast wordt door

de aandacht voor zijn 25-jarig ambtsjubileum.

Inzet: Ook in Amersfoort komt een

BoodSchappenPlusbus (doel van de diaconale

najaarscollecte).

2 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

Kerkbreed

In de rubriek Kerkbreed wordt elke maand een aspect van

het werk van de Protestantse Kerk in Nederland aangestipt

Gemeente hoort bij een classis

door: ds. Berend Borger

Hoewel het soms lijkt dat de

(wijk)gemeente het centrum

van de kerk is, is dat toch een

misvatting. In onze Protestantse

Kerk zijn we opgenomen in een

groter kerkverband. De gemeente

staat er niet alleen voor. Er zijn

twee zogenaamde meerdere

vergaderingen: (verbanden

waar meer gemeenten elkaar

ontmoeten). Dat zijn de classis en

de generale - landelijke - synode. Alle

wijkgemeenten in Amersfoort maken deel

uit van de Protestantse Classis Amersfoort. Op dit moment

ben ik daar voorzitter van.

De bijeenkomsten van de classis vinden vier keer per jaar

plaats. Na de opening vertelt een vertegenwoordiger van

de gemeente waar we vergaderen iets over de historie en

het functioneren van die gemeente. In onze classis komen

we de volle breedte van de kerk tegen: van Gereformeerde

Bond tot vrijzinnig. Het gebied strekt zich uit van Eemnes

en Lage Vuursche aan de westkant tot en met Leusden aan

de oostkant. Alle plaatsen die daartussen liggen vormen

samen de classis Amersfoort. Als er zaken zijn die niet tot

de volgende vergadering kunnen wachten, kan het Breed

Moderamen (bestuur van de classis) bijeen komen, terwijl er

ook wel zaken via de mail worden afgehandeld.

Waar we ons mee bezig houden? De Kerkorde schrijft

daarover: De classicale vergadering heeft tot taak het

leiding geven aan het leven en werken van de classis op

haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen

van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen.

Een voorbeeld van dat laatste is, dat de classis nauw

betrokken is bij het werk van de Kruispuntgemeente in

Vathorst. Daar is een jonge gemeente ontstaan waar drie

‘bloedgroepen’ elkaar gevonden hebben, de Protestantse

Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands

Gereformeerde Kerk. U kunt zich voorstellen dat het

samenkomen van die drie geloofsgroepen in een kerkdienst

misschien nog vrij makkelijk is, maar dat het al moeilijker

wordt om er organisatorisch een geheel van te maken.

Daar is overleg voor nodig en de Protestantse classis

Amersfoort is daarbij betrokken. Naast jonge gemeenten

kennen we in onze classis ook een paar kleine gemeenten

uit de richting van de Gereformeerde Bond, die te klein zijn

om nog helemaal zelfstandig te kunnen functioneren. Er is

een overleg gaande tussen deze gemeenten uit onze classis

en uit naburige classes om te bekijken wat zij voor elkaar

kunnen betekenen. Het zijn allemaal activiteiten die gericht

zijn op het bevorderen van het kerkelijk leven in onze regio.


Middagpauzediensten

Woensdagmiddag van 12.30 tot 12.50 uur in de Lutherse kerk,

Langestraat 61.

5 oktober: ds. C. ’t Lam; organist: Gert Kuiper

12 oktober: ds. F. Gerkema; organist: Elmar de Zwart

19 oktober: dr. A. van haarlem; organist: Jasper v.d.

Bovenkamp

26 oktober: ds. A.C. van der Wekken uit Scherpenzeel;

organist: Reeuwert Tromp

2 november: ds. G. Gunnink; organist: Henk Veldman

Rondom de Kantates

Zaterdag 8 oktober is in de St. Franciscus Xaveriuskerk op

’t Zand een concert in de serie Rondom de Kantates.

Uitgevoerd wordt ‘Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79,

van Johann Sebastian Bach. De cantate werd geschreven

voor Hervormingsdag. Uitvoerenden zijn het Amersfoorts

Kantate Koor en Orkest o.l.v. Bas Ramselaar en als solisten

Claudia Witlam (sopraan), Maria den Hertog (alt) en Janko

Fraanje (bas). Naast de cantate voert Marieke Kroes,

accordeoniste, het Italienisches Konzert, BWV 971, van

Johann Sebastian Bach uit.

Aanvang: 19.00 uur. Toegang gratis, collecte na afl oop.

Johan Agenda

Volgens dokter Kneepjes zijn overigens veel meer

religieuze praktijken vanuit het oogpunt van

volksgezondheid verwerpelijk...

Colofon

Redactieadres

Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel. 4721124,

m.brak@solcon.nl

(adreswijzigingen zenden aan het Kerkelijk Bureau)

Inleveren kopij

Voor het nummer van 26 oktober uiterlijk 7 oktober

inleveren

Redactie

Marja Brak (eindredactie), Corita Johannes-den Oudsten,

Helma Maas, Koos van Noppen, Anneke Verhoeven

Medewerkers

Sharon v.d. Kamp, Christine Raven, Gerard Raven,

Johan de Vreugd

Uitgever

Algemene Kerkenraad

Scriba: mw. B.J.A. de Mooij-van der Linde,

Schuilenburgerweg 48, 3816 TC, tel. 4756215,

bjademooij@hetnet.nl

Kerkelijk Bureau

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD,

tel. (033) 4610441, protgemafoort@solcon.nl

Hier kunt u terecht voor: ledenadministratie, abonnement

Drieluik, collectebonnen en kerkelijke bijdragen

Open: ma t/m vr 9.00-12.00 uur

Bankrekeningen

Kerkelijke bijdragen: ING 5134459

t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA

Collectebonnen: ING 5804664

t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen

Diaconie: ING 139631

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

Basisvormgeving

Wilmar Boer, Image 33

Opmaak en druk

Drukkerij De Gans BV, Amersfoort

Websites

www.pkn-amersfoort.nl

De website van de Protestantse Gemeente Amersfoort

www.kerkpleinamersfoort.nl

Wat er gebeurt in en rond de kerken

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 3


In de week van 10-17 september hield dr. A.J. Plaisier, scriba van de landelijke kerk, een dagboek bij.

Hij geeft daarmee niet alleen een inkijkje in zijn drukke bestaan, maar ook in wat er in de kerk actueel

is. Hoe houdt hij dit vol? Let voor het antwoord op het begin en het slot van zijn week!

Weekboek scriba Protestantse Kerk in Nederland

Van hot naar her voor de kerk door: Arjan Plaisier

Zondag

Ook voor mij begint de week met de zondag, de dag waarop

we mogen leven uit de rust die ons door God wordt gegeven.

Ik ga regelmatig voor in diensten. Ik voel me een beetje

dominee van de kerk, en doe dan ook graag mee aan de

verkondiging in de erediensten op zondag. Deze morgen ga ik

naar Zwolle-Berkum. Ik vind het fi jn de gemeente de groeten

te doen van de landelijke kerk om zo de saamhorigheid van de

gemeenten te onderstrepen. Verder houd ik de zondag leeg,

en geniet van deze dag.

Maandag

Vandaag spreek ik met een Iraanse asielzoeker. De

immigratiedienst beoordeelt asielaanvragen, onder andere

van Iraanse asielzoekers die christen zijn. Ze zetten

regelmatig een vraagteken achter de authenticiteit van de

bekering of het christen zijn. Een advocaat vraagt zich af of

dat terecht is, en heeft mij gevraagd dit nader te onderzoeken.

Ook vanmorgen kom ik onder de indruk van het verhaal

van in dit geval een Iraanse vrouw. Ik vraag wel degelijk

kritisch door, maar na een uur ben ik volstrekt overtuigd van

de oprechtheid van haar bekering en nog meer van haar

4 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

Dr. Arjan Plaisier – onderweg voor de kerk (Foto: PKN)

christen zijn. Ik maak me kwaad over

de negatieve conclusie van de

ondervrager (ik heb de rapporten

gelezen) en dat door iemand die

zelf klaarblijkelijk niets met het

christelijk geloof heeft.

Verder wordt de dag voor

een goed deel gevuld door

de bestuursvergadering van

de Dienstenorganisatie.

We hebben als kerk zo’n

uitvoeringsorganisatie, die

ten dienste wil staan van

de gemeenten. Zo wordt

de missionaire ronde die

de classes aandoet vanuit

deze dienstenorganisatie

aangestuurd. Het is goed dat

iemand van het moderamen

van de generale synode ook

in het bestuur zit. Zo voorkomen

we dat de synode (de ambtelijke vergadering)

en de dienstenorganisatie (uitvoerder van het beleid van de

synode) uit elkaar groeien.

’s Avonds leg ik de laatste hand aan het ontwerp visienota

die in november voorgelegd gaat worden aan de synode.

Het moet de opvolger worden van de eerste visienota van de

Protestantse Kerk, Leren leven van de verwondering. Het is

een intensief traject geweest en ik ben heel benieuwd hoe

straks het gesprek gevoerd zal worden over dit ontwerp. Ik

heb het heel inspirerend gevonden eraan te werken. Het geeft

me de kans om grondig na te denken over de vraag waar we

als kerk staan en wat voor kerk we willen zijn in de komende

tijd.

Dinsdag

Dinsdag is de vaste dag waarop het moderamen van de

synode vergadert. In principe bereiden we als moderamen

synodevergaderingen voor en voeren we beleid uit. Maar er

zijn ook veel zaken waarin we als een soort dagelijks bestuur

van de synode opereren.

Na de vergadering zet ik me aan het schrijven van een reactie

op een oproep tot gebed voor het Palestijnse volk en een

daaraan verbonden verklaring van Sabeel, het instituut voor


Palestijnse bevrijdingstheologie, die bij ons is binnengekomen.

Omdat deze oproep tot gebed gepaard gaat met een in onze ogen

wel erg rechtlijnige (of eenzijdige) analyse van de situatie in het

Midden-Oosten, hebben we besloten onze moeite hiermee aan

Sabeel kenbaar te maken, juist vanwege het feit dat Sabeel voor

ons een partner is.

Verder bereid ik me deze dag voor op het rondetafeldebat in

de Tweede Kamer over de relatie tussen kerk en staat (zie

donderdag).

Woensdag

Vandaag start de dag in Almere. Daar komt de plenaire

vergadering van de Raad van Kerken bij elkaar. Als scriba van

de Protestantse Kerk maak ik deel uit van deze Raad en zit ook in

het dagelijks bestuur. Vandaag komt het leven van de Raad zelf

aan de orde. Waar moet de Raad zich op richten, op de verdere

zichtbare eenwording van de kerken, of moet ze meer een

platform zijn voor ontmoeting? Niemand wil kiezen, maar het is

wel duidelijk dat de oecumene vandaag minder gericht is op het

eerste en meer op het tweede: de ontmoeting. Wel spreken we

uit dat dit niet een vrijblijvend praten mag zijn. En juist in de open

ontmoeting met elkaar waarin we ook duidelijk maken waarom

we kerk zijn, waar we voor staan en wat christen zijn vandaag

betekent, zal eenheid verder groeien.

Na Almere spoed ik me naar Utrecht, onder andere voor

het Agendaoverleg: de voorbereiding op de volgende

moderamenvergadering en het afhandelen van brieven of andere

zaken die spoed vereisen.

Van Utrecht gaat het via Amersfoort ’s avonds naar Deinum in

Friesland. Daar spreek ik voor de classis Leeuwarden over het

onderwerp ‘spreken over God’. Vorige jaar heeft de Generale

Synode een door mij geschreven handreiking over dit thema

doen uitgaan. Tot mijn vreugde zie ik dat hier nu ook in vele

classisvergaderingen over wordt gesproken. Het prachtige

kerkje in Deinum zit bomvol en ik houd mijn verhaal voor een

heel betrokken zaal. Fijn dat er gelegenheid is om daarna met de

afgevaardigden van deze classis in gesprek te gaan. Zo leer ik

tegelijk ook iets kennen van wat mensen uit de dorpen en steden

in deze classis bezighoudt.

Donderdag

Vandaag werk ik ’s morgens thuis en ben onder andere druk met

het afhandelen van de e-mails die dagelijks binnenstromen. Ik

vertrek tijdig naar Den Haag voor het rondetafelgesprek over

Kerk en Staat, georganiseerd door de vaste kamercommissie

van Binnenlandse Zaken. Een prima initiatief. Ik representeer

het zogenaamde Inkerkelijk Contactorgaan voor Overheidszaken

(CIO), een orgaan waar de meeste kerken en synagogen bij

aangesloten zijn en dat zaken bespreekt die te maken hebben

met de verhouding van de kerken tot de overheid. Eerder stuurde

ik twee A4tjes waarin ik zo duidelijk mogelijk probeerde aan te

geven wat we bedoelen met scheiding van kerk en staat en waar

vandaag de dag de schoen wringt. Vandaag gaat het er om een

kort statement af te geven. Ik zit als één van de vijf in de eerste

ronde van het gesprek. Natuurlijk kan niemand zich inhouden

en zo gaat de helft van de tijd verloren met allerlei statements.

Dan pas krijgen de politici de kans hun vragen te stellen. De

algemene teneur bij de deelnemers, ook in de andere ronden, is

Op zondag 10 september jl ging dr. Arjan Plaisier voor in de

morgendienst van De Brug, de wijkgemeente die hij diende

voordat hij in 2008 scriba van de Protestantse Kerk in

Nederland werd. Hij ontkwam er niet aan dat in deze dienst

aandacht werd besteed aan zijn 25-jarig ambtsjubileum.

Plaisier (geboren in 1956) werkte achtereenvolgens als

zendingspredikant in Indonesië en als gemeentepredikant

in Leersum en Amersfoort. Hij woont met zijn gezin in

Amersfoort.

De Protestantse Gemeente Amersfoort feliciteert ds.

Plaisier van harte met zijn jubileum en wenst hem wijsheid

en Gods zegen in zijn verantwoordelijke taak.

dat de allergie voor kerk en religie die er in sommige delen van de

politieke wereld is, niet alleen ongewenst, maar ook gevaarlijk is.

Na Den Haag wurm ik me door het verkeer naar Amstelveen.

Daar ontmoet ik, samen met onder anderen ds. Peter Verhoeff

(voorzitter van de synode) een aantal vertegenwoordigers van

de Palestijnse christenen. We hebben een maaltijd en we praten

stevig door over de brief die we aan Sabeel hebben geschreven.

Ik merk ook nu dat een brief die kritische elementen bevat vaak

een heel goed uitgangspunt is om met elkaar naar de diepte af

te steken. Dat gebeurt gelukkig ook nu. Zo krijgt het betekenis

wanneer je zegt dat je partners van elkaar bent: wel om met

elkaar mee te leven, maar niet om elkaar naar de mond te praten.

Na het eten reis ik op de inmiddels rustig geworden weg naar

Houten. Ik bezoek de classis Utrecht met hetzelfde doel als de

dag tevoren de classis Leeuwarden. Omdat de groep hier wat

kleiner is hebben we naar aanleiding van mijn verhaal een heel

open en ook persoonlijk gesprek. Heel waardevol, dit zou vaker

moeten gebeuren.

Vrijdag

Vandaag ga ik naar de VU, Amsterdam, om een stuk van de

Kairosconferentie bij te wonen. Pittige verhalen van Mark

Braverman en Naim Ateek, met treffers, maar ook met

uitspraken waar ik moeite mee heb. Van de organisatie krijg

ik de gelegenheid om kort op de verhalen te reageren. Daarna

volgt een paneldiscussie over contextuele theologie waar ik

eerlijk gezegd niet wijzer van word. ’s Middags zet ik me aan

het schrijven van een reactie op het document ‘Onopgeefbaar

verbonden’, met Israël wel te verstaan. Op een dag twee totaal

verschillende visies op Israël en het zogenaamde Israëlisch-

Palestijnse confl ict. Het gevaar is dat die twee visies vooral los

van elkaar en niet in gesprek met elkaar worden ontwikkeld.

Volgende week maandag hoop ik op een studiedag over dit

document te zijn en de lezing te houden.

Zaterdag

Ik raffel af: de week eindigt met het voor een deel bijwonen van

een conferentie van Kerk in Actie over de visie op zending. Dat

gebeurt in de aanwezigheid van partners uit het buitenland.

Daarna gaat de reis naar Hilversum voor een interview op de

radio 5 (EO) over het rondetafeldebat van afgelopen donderdag.

Bij thuiskomst blijkt het onkruid in mijn tuin welig te tieren. Il faut

cultiver son jardin (je moet je eigen tuintje wieden), heeft Voltaire

gezegd. Ik weet wat me te doen staat.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 5


Zondag 9 oktober wordt in de kerken van de PGA de Diaconale Najaarscollecte gehouden. Ook wie niet

de kerkdiensten bezoekt, kan toch bijdragen en wel via de acceptgiro die rond die datum in de bus valt.

Dit jaar zijn er twee doelen: Downey’s Coffee and Tea en de BoodschappenPlusBus van Welzijn Senioren

Beweging 3.0

Jongeren en ouderen de deur uit

Onder de mensen door: Joke Koolhof

Het is nog stil in de stad. Aan de Zuidsingel opent Downey’s

Coffee and Tea op nummer 65 om 10 uur de deuren.

Medewerkers en vrijwilligers staan in de startblokken om

de eerste gasten te ontvangen. Eén van de medewerkers is

de 18-jarige Jennifer. Ze wil graag vertellen wat ze doet bij

Downey’s.

Hard werken

‘Vanmorgen heb ik al groente gesneden. Een heleboel

komkommers. En ook heb ik punten gesneden van de

appeltaart . Ik maak broodjes klaar (broodje gezond is het

lekkerst volgens Jennifer, JK), zet koffi e en bedien de gasten

die hier komen voor koffi e of lunch. Vier dagen werk ik bij

Downey’s. Ik woon in Soest. De regiotaxi komt mij om negen

uur van huis halen en brengt me om half vijf weer terug. Ik

vind het heel mooi om hier te zijn. Het is wel hard werken,

maar het is leuk om de gasten te verwennen. Ze hebben me

hier echt nodig.’

6 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

Downey’s: 9 enthousiaste medewerkers

Jennifer vertelt

enthousiast over

haar hobby’s en de

vrienden die ze heeft

in Downey’s. ‘Arjan is

mijn vriendje en Laura,

Marlieke en Ilse zijn

mijn vriendinnen. Ik zit

op paardrijden, hockey

en fi tness.’

Begeleiding door

vrijwilligers

Anja Nieuwenhuis is

initiatiefneemster van

Downey’s. ‘Er werken hier negen

jonge mensen met een verstandelijke

beperking. Ze zijn volwaardig aan het werk. Daarom

noemen we ze ook medewerkers. Ze krijgen geen salaris,

maar hebben een Wajong uitkering. Het persoons gebonden

budget (PGA) dat ze voor dagbesteding krijgen geven ze

aan Downey’s om het werk hier mogelijk te maken. Onze

medewerkers krijgen zoveel mogelijk een-op-een begeleiding,

al is dat in de vakantieperiode wel eens moeilijk. Naast

15 vrijwilligers hebben we stagiaires van het ROC en de

hotelschool. En we bieden scholieren de mogelijkheid om hier

een maatschappelijke stage te doen.’

Downey’s is een particulier initiatief dat het zonder

overheidssubsidie moet doen. Anja: ‘De omzet van het

restaurant is een belangrijke inkomstenbron. En verder zijn

we afhankelijk van fondsen en giften van particulieren. Het

is een hele klus om deze werkplek voor onze medewerkers

te behouden. We zijn daarom ook heel blij dat de diaconie

Downey’s heeft uitgekozen voor de najaarscollecte. Een

andere koffi emachine staat op ons verlanglijstje. Het apparaat

dat we nu hebben huren we en dat betekent hoge kosten.’


Aandacht

Als een groepje medewerkers druk bezig is met appels schillen

heeft Carolien gelegenheid om een paar vragen te beantwoorden.

Ze is al twee jaar begeleidster en is elke dinsdagmorgen in

Downey’s te vinden. Hoe ze daar terecht is gekomen? ‘Ik zag

Downey’s op de televisie. Het concept sprak me erg aan en ik

ben op een dag binnengelopen voor een kopje koffi e. Binnen las

ik op een scherm dat ze vrijwilligers nodig hebben. Mijn kinderen

hebben me toen erg gestimuleerd om begeleidster te worden.

Mijn tweelingbroer heeft het syndroom van Down en dat is

mijn belangrijkste motivatie om te werken met mensen met een

verstandelijke beperking. Ik ben hier erg op mijn plaats. Het is

belangrijk dat je feeling met de doelgroep hebt en van aanpakken

weet. En natuurlijk moet je wel veel geduld hebben.’

Carolien merkt dat Ilse even wat aandacht nodig heeft. Ze is nog

maar drie weken bij Downey’s en mist soms haar moeder. Ze

knuffelt graag en heeft complimentjes nodig.

De koffi e was heerlijk. En het weer klaart op. Ja hoor, de mensen

van Downey’s willen best op de foto voor Drieluik!

Plan voor een bus

Welzijn Senioren Beweging 3.0 wil in Amersfoort een

BoodschappenPlusBus in gaan zetten. In samenwerking met

organisaties als Ravelijn en de kerken moet de bus vanaf januari

2012 gaan rijden. De diaconie wil een steentje bijdragen om dit

fi nancieel mogelijk te maken.

Chantal Vluggen en Victoria Nagelkerke van Welzijn

Senioren Beweging 3.0 leggen uit wat de bedoeling is. ‘De

BoodschappenPlusBus is een initiatief van het Nationaal

Ouderenfonds. Er rijden in Nederland al meer dan 50 van

deze bussen en wij willen heel graag dat er ook een in

Amersfoort komt. De bus haalt mensen thuis op. Ze gaan samen

boodschappen doen, naar de markt of het

tuincentrum, in een restaurantje

koffi e of thee drinken of een

museum bezoeken. Tijdens

de busritjes en uitstapjes

leren ze elkaar beter

kennen en ontstaat

er contact. Er zijn

nogal wat mensen

die weinig buiten

komen. Ze zijn

bang om de deur

uit te gaan of

hebben niet

iemand die

mee kan gaan

of geen geld.

Er blijft niet

veel over als

je alleen AOW

hebt. Sommige

mensen hebben

een duwtje in de

rug nodig om er eens uit

te gaan.’

Om de BoodschappenPlusBus te kunnen laten rijden zijn er

enthousiaste en gemotiveerde mensen nodig: chauffeurs,

begeleiders, vrijwilligers voor de PR en de planning van de

uitjes, de administratie. Vrijwilligerswerk dat er toe doet, met

een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De vrijwilligers krijgen ondersteuning van de medewerkers

van Welzijn Senioren Beweging 3.0.

Voor informatie en aanmelding: Chantal Vluggen en

Victoria Nagelkerke, Welzijn Senioren Beweging 3.0,

tel. (033) 4550088, e-mail: chantal.vluggen@beweging3.nl

of victoria.nagelkerke@beweging3.nl

Sponsors gezocht

Chantal en Victoria vertellen dat er veel eenzaamheid is onder

ouderen. ‘Het doel van de bus is niet vervoer, maar ontmoeting

en netwerkvergroting. Het is dus niet de bedoeling dat de bus op

afroep beschikbaar is voor individuen. Mensen kunnen zelf ook

suggesties aandragen voor uitstapjes met de bus. Waar mogelijk

willen we die wensen graag vervullen. We hopen dat de bus een

middel is om onderdeel te blijven van de samenleving. We zorgen

dat er altijd begeleiding is, dus ook mensen die slecht ter been

zijn kunnen mee.’

Dat de diaconale najaarscollecte voor een deel naar de

BoodschappenPlusBus gaat is een opsteker. Daarnaast hopen

Chantal en Victoria op steun van de gemeente Amersfoort en de

middenstand. ‘Misschien is er een bedrijf dat de benzine voor

de bus wil sponsoren! En we willen graag in contact komen met

fondsen die helpen bij het verwezenlijken van onze droom. Wat

we zeker ook nodig hebben is heel veel vrijwilligers.’

Ouderen kijken uit naar de BooschappenPlusBus

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 7


Kijken we eerst even over de schutting: In Leeuwarden was de Protestantse gemeente genoodzaakt 4

van de 7 kerken te sluiten. Bij Protestants Den Haag gaat het aantal wijkgemeenten terug van 14 naar 9,

het aantal predikantsplaatsen van 15 naar 8. In Amersfoort niets van dat alles. Rara, hoe kan dat?

Solide beleid werpt vruchten af

Financiële situatie PGA gezond

Aan het gesprek dat

opheldering moet

bieden nemen Rikus

Schoemakers, Jan

Schoonderwoerd

en Wim Oosterom

deel, respectievelijk

voorzitter,

secretaris en

penningmeester

van het centrale

College van

Kerkrentmeesters.

Een goed geluimd

driemanschap, maar

het onderwerp is

er dan ook naar. De

Wim Oosterom, penningmeester

fi nanciële situatie van

Amersfoort is gezond.

Hoe komt dat zo? In

willekeurige volgorde een paar

belangrijke factoren: De Protestantse Gemeente Amersfoort

kent een relatief geringe daling van het ledental. Met 1%

per jaar van de actieve leden over de laatste jaren ligt dat

percentage lager dan het landelijk gemiddelde. Sommige

wijken groeien zelfs. De inkomsten uit Kerkbalans zijn zeer

stabiel, sterker, ze vertonen nog altijd een lichte stijging.

Dat is een belangrijke factor, want ze vormen 2/3 van de

begroting. Voor de toekomst, benadrukken ze, is het dus van

groot belang dat alle leden hun bijdrage aan Kerkbalans

blijven geven.

Meerjarenbegroting

Verder: de heren werken met een stevig meerjarenbeleid

(2010-2014). ‘Dat voorkomt dat we voor onaangename

verrassingen komen te staan’, zegt Wim Oosterom. ‘Van tijd

tot tijd voeren we bij wijkgemeenten een ‘vitaliteitsscan’

uit om vinger aan de pols te houden.’ Rikus Schoemakers:

‘En laten we niet vergeten dat de gereformeerden en

hervormden ieder ook nog een potje geld meenamen toen ze

een paar jaar geleden – met de lutheranen – fuseerden tot

Protestantse Gemeente Amersfoort. Dank zij het beleid van

onze voorgangers ging de PGA met een redelijk vermogen

van start.’

En zo kan het dus gebeuren dat - om maar eens iets

8 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

door: Koos van Noppen

te noemen - in Amersfoort de ene na de andere grote

verbouwing wordt gefi nancierd. Eerst onderging de kerkzaal

van De Brug een metamorfose, daarna de Nieuwe Kerk. De

St.-Joriskerk wordt momenteel onder handen genomen, de

Fonteinkerk heeft plannen, de Adventkerk staat ook aan de

vooravond van een renovatie en de Bergkerk gaat de zalen

nog verder aanpakken. Het kan niet op, lijkt het wel.

Verhuur

De kerkrentmeesters spelen bij die renovaties zeker niet

voor Sinterklaas, benadrukken ze. ‘Elke wijkgemeente kan

bij een grootschalige verbouwing (die normaal gesproken

eens per 30-40 jaar voorkomt) een beroep doen op een

bijdrage van het centrale College van Kerkrentmeesters,

maximaal € 75.000. Alles wat de verbouwing méér kost moet

een wijkgemeente zelf bijeenbrengen, met acties, sponsors,

giften, etc. Er wordt pas fi at gegeven als er een goed

dekkingsplan op tafel wordt gelegd; daarin zijn we wel heel

streng. De meeste verbouwingen maken een betere verhuur

van de kerkgebouwen mogelijk, bijvoorbeeld bij De Brug, de

Bergkerk, de Fonteinkerk en de St.-Joriskerk. Dat betekent:

meer inkomsten.’

Eén kerk moest recent worden verkocht, dat wel: de

Opstandingskerk. ‘We hebben veel geïnvesteerd in discussies

rond de fusie van de

wijkgemeenten

Opstandingskerk

en De Open Hof tot

wijkgemeente De

Bron. Uiteindelijk

is er een

goed plan

uitgekomen.

De Bron wordt

voor 7 ton

verbouwd; de

rest van het

geld wordt

aangewend

ten behoeve

van het

geheel van

de PGA.’

Jan Schoonderwoerd, secretaris


Jongeren

Rikus Schoemakers: ‘De

huidige fi nanciële situatie

is geen reden om op de

lauweren te rusten. Door

de leeftijdsopbouw van

het ledenbestand zullen

we toch rekening moeten

houden met een daling

van de inkomsten. We

ontwikkelen nieuwe acties

om de inkomsten op peil

te houden. Onder ouderen

willen we ruimere

bekendheid geven aan

de mogelijkheid om een

legaat te schenken aan de

kerk. Dat gebeurt nu ook

al, maar het kan vaker. En

het is ook zaak jongeren er

al vroeg bewust van te maken

dat de kerk afhankelijk is van

Rikus Schoemaker, voorzitter

giften. Al geven ze maar € 25 of €

50 per jaar. Ze hebben een andere band

met de kerk, hebben ook minder geld, maar we zouden hen op

jonge leeftijd al moeten leren dat het gemeenteleven alleen kan

draaien als er geld is.’

Energiekosten

Het verhogen van de inkomsten is een aandachtspunt,

minstens zoveel aandacht geven de kerkrentmeesters aan

een verlaging van de uitgaven. Een werkgroep is bezig om

de energierekeningen van de wijkgemeenten kritisch door

te lichten. Tussen haakjes: dat is het mooie van een grote

gemeente. De kerkrentmeesters kunnen een beroep doen op

verschillende ‘commissies van bijstand’, waarin vrijwilligers uit

diverse wijkgemeenten hun expertise inbrengen. Zo is er een

personeelscommissie, een energiecommissie en een technische

commissie. De verwachting is dat op de energierekeningen

nog een behoorlijke besparing kan worden ingeboekt. Ook op

andere terreinen wordt gekeken naar de uitgaven. Verschillende

wijkgemeenten hebben de kosterstaken overgedragen aan

vrijwilligers.

Decentralisatie

De fi nanciële administratie van de PGA was een aantal

jaren uitbesteed, maar sinds kort gebeurt dat weer in eigen

huis. ‘Goedkoper en beter’, zegt Wim Oosterom. Dankzij een

nieuw boekhoudpakket kunnen de kerkrentmeesters van

de wijkgemeenten een deel zelf, boeken, de rest gebeurt

op het Kerkelijk Bureau. Op centraal niveau bewaken de

kerkrentmeesters de kwaliteit.

In de afgelopen jaren zijn trouwens veel taken van de

kerkrentmeesters gedecentraliseerd: de wijkgemeenten dragen

zelf de eerste verantwoordelijkheid van de besteding van het

geld. ‘Als je je ervan bewust bent dat het je eigen pot met

geld is, kijk je wel uit’, zegt Oosterom. ‘Maar ook zoiets als de

ledenregistratie gebeurt in de wijken’, vult Schoonderwoerd aan.

‘Dat komt de kwaliteit ten goede. Berichten over geboorte,

overlijden, verhuizing moet je niet via een centraal

kerkelijk bureau laten lopen. Dan gaat het over teveel

schijven, met het risico op fouten.’

Lange termijn

Binnenkort gaat een commissie vanuit de Algemene

Kerkenraad aan de slag voor het opstellen van een

lange-termijnplan, tot 2025. Pardon? ‘Zover is dat

niet hoor, 14 jaar.’ Benieuwd hoe dat er uit gaat

zien, want in de schroeilucht van een eurocrisis,

waagt menigeen zich niet aan een voorspelling. Het

driemanschap werkt onverdroten verder, waakzaam

en nuchter, aan het ‘scheppen en onderhouden

van de materiële en fi nanciële voorwaarden voor

het leven en werken van de gemeente’ - Rikus

Schoemakers heeft zelfs de tekst van de kerkorde

even meegenomen om er uit te declameren. Wim

Oosterom: ‘We zijn er niet om alleen maar geld te

beheren. Als je geld hebt, moet je er ook wat mee.

Uitgaven zijn een investering in de toekomst van het

gemeenteleven.’

Solidariteit

Als je met je rug tegen de muur komt te staan, zoals

collega-kerkrentmeesters in andere steden, dan rest

er niets anders dan drastisch te saneren, zeggen

de rekenmeesters van de Protestantse Gemeente

Amersfoort. Maar vooralsnog is er reden tot grote

dankbaarheid. En mochten er onverhoopt magere tijden

komen, dan is daar in deze vette jaren aan gedacht.

‘Op dit moment is het zo dat elke wijkgemeente zelf

verantwoordelijk is voor de fi nanciën. Een overschot

op de begroting – door extra inkomsten Kerkbalans

bijvoorbeeld – mag de wijkgemeente zelf houden. Komt

een wijkgemeente echter fi nancieel in zwaar weer, dan

kan ze twee jaar lang een beroep doen op de bijdrage uit

een lokaal Solidariteitsfonds’, legt Jan Schoonderwoerd

uit. Jaarlijks geven alle wijkgemeenten een bijdrage aan

dit fonds. Voor het geval de nood aan de man komt.

En zo is nóg een potje waarin de onderlinge solidariteit

van de wijkgemeenten tot uitdrukking komt: het

Stimuleringsfonds. Alle wijkgemeenten leveren daar

jaarlijks een bijdrage aan. Als een wijkgemeente een

projectplan wil uitvoeren, waar ze zelf geen geld voor

heeft, kan ze een beroep doen op een bijdrage uit het

Stimuleringsfonds. Voorwaarde is wel dat het een

project betreft, waar andere wijkgemeenten ook van

kunnen leren. Een voorbeeld is het ouderenproject

‘Onder de vijgeboom’ (Bergkerk), het project ‘Katalysator’

(Nieuwe Kerk) of het project ‘Lerende gemeente’ (St.-

Joriskerk). De kerkrentmeesters beheren de fi nanciën, de

inhoudelijke beoordeling – en evaluatie – ligt in handen

van de Algemene Kerkenraad.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 9


Adventkerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 koster: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22, 3931 LC Woudenberg, tel. 2861711

predikant: ds. D.Ph.C. Looijen, Poortersdreef 76, 3824 DP, tel. 4611811, dpclooijen@cs.com

scriba: G.J. Kraaikamp, Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE, tel. 4659830 (na. 18.30 uur), scriba@adventkerk.nl

penningmeester: mw. C. Verduijn, penningmeester@adventkerk.nl wijkkas: ING 1632147

bezorging kerkblad: J.C. Dogger, tel. 4725549 kopij wijkberichten: Joost van der Velden, drieluik@vandervelden.nu

Bij de diensten

Zondag 2 oktober staat in het teken van

onze verbondenheid met Israël. In de

morgendienst bereiden we ons ook voor

op de viering van het Avondmaal. We

lezen de gelijkenis van de pachters uit

Markus 2:1-12. ’s Avonds hoopt ds. C.G.

Geluk uit Huizen voor te gaan.

Zondag 9 oktober vieren wij in beide

diensten het Avondmaal. Het rooster

van de kindernevendienst geeft dan de

gelijkenis van het koninklijk bruiloftsfeest

aan uit Matteüs 22:1-14. Een treffend

gedeelte voor deze zondag. Maar ook

beladen door de slotwoorden: Velen zijn

geroepen, maar weinigen uitverkoren.

De daarop volgende zondagen vallen in

de herfstvakantie. Dan gaat een viertal

gastpredikanten bij ons voor, omdat de

eigen predikant met vakantie is.

Zondag 30 oktober zal in de morgendienst

ds. C. Fieren uit Rhenen voorgaan.

’s Avonds is er een leerdienst waarin

we met zondag 26 van de catechismus

Gemeenteavond

nadenken over het sacrament van de

Doop.

Woensdagavond 2 november houden we

de dankstond voor gewas en arbeid. De

dienst begint om 19.30 uur. Dat is altijd

even haasten als je uit je werk komt. Maar

ook wel een bijzonder moment om dan

op zo’n doordeweekse avond samen stil

te worden voor God en Hem te danken.

Hij kroont het jaar van Zijn goedheid. We

luisteren naar Psalm 65.

Catechese

Na een ferme start op 14 september,

onderbreken we de catechisaties in de

herfstvakantie. Op woensdagavond 12 en

19 oktober zijn er geen catechisaties. Op

26 oktober weer wel. Op de avond van de

dankstond, 2 november, weer niet. Daarna

gaan we vanaf 9 november in één ruk door

tot de eerste week van december.

Predikant afwezig

Van 15 tot en met 23 oktober is ds. Looijen

Op 27 oktober bent u van harte welkom op de gemeenteavond over de renovatie

van de Adventkerk. We willen u informeren over de resultaten van de plannen

waar de afgelopen maanden aan gewerkt is. De architect van bureau Van

Hoogevest Architecten komt de plannen toelichten.

De kerk is er voor ons allemaal. Wij vinden uw betrokkenheid daarom erg

belangrijk. We verwachten dat er zoveel mensen komen dat we in de kerkzaal

moeten zitten!

Tijd: inloop vanaf 19.30u met koffi e, start programma vanaf 20.00u. Houd voor het

programma de weekbrief en www.adventkerk-amersfoort.nl in de gaten. Graag

tot 27 oktober!

10 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

wegens vakantie afwezig. In voorkomende

gevallen kunt u contact opnemen met uw

sectieouderling, de scriba of een ander lid

van de kerkenraad.

Huwelijksjubilea

Op 13 oktober 2011 is echtpaar D. Janse

en A. Janse-Janse, Doornseweg 13

3832 RL Leusden, 40 jaar getrouwd. Wij

feliciteren hen van harte, wensen hen

een fi jne dag en Gods zegen in hun leven

samen.

Uit de kerkenraad

In de vergadering van 12 september

stond het werk van de zending

centraal. Erika en Machiel Kommers

zijn inmiddels door de Gereformeerde

Zendingsbond benoemd. Hun toekomstige

werkveld is Mexico. Ze zullen gaan

werken in Tapachula als consultants

voor de Presbyteriaanse kerk aldaar.

Zendingsouderling Willem van Dis en de

voorzitter van de zendingscommissie,

Ad van der Linden, deden verslag van

de ontwikkelingen. Inmiddels is een

thuisfrontcommissie benoemd en zal

ook worden gestart met fondswerving.

Van de gemeente (lees: het thuisfront

in de brede zin van het woord) wordt

een inspanningsverplichting gevraagd.

Zendingscommissie en kerkenraad

vertrouwen erop dat, net als in het

verleden, ook nu de benodigde fi nanciën

zullen binnenkomen. De kerkenraad wil

Erika en Machiel graag nog persoonlijk

ontmoeten voordat zij vertrekken voor

taalstudie etc.

De voorbereidingen voor de renovatie

van de kerk gaan verder. Er zijn door de

architect enkele schetsen voorgelegd

en in de renovatiecommissie besproken.

Begin september kwam ook meer

duidelijkheid over de kosten. Nu we het


willen aanpakken

wordt helder dat het om

veel geld gaat. Dit kan

betekenen dat we het project

zullen moeten uitsmeren over

een langere periode, waarbij

begonnen zal worden met het

allernoodzakelijkste (de toegankelijkheid

van het gebouw en de verouderde

technische installaties). Vragen werden

gesteld over de prioriteiten binnen het

renovatieplan. Meer hierover wordt

Gemeenteweekend

duidelijk tijdens de gemeenteavond van 27

oktober a.s.

Een eerste inventarisatie maakte

duidelijk dat er begin 2012 vacatures

in de kerkenraad ontstaan. In elk geval

drie broeders zijn aftredend en nietherkiesbaar.

Van de elf wel herkiesbare

broeders, gaven enkelen te kennen zich

niet herkiesbaar te stellen. Dit najaar zal

de gemeente gevraagd worden om namen

van kandidaten.

Ds. Looijen is benaderd door twee (bijna)

vacante gemeenten in Amersfoort

(Kruispunt en St. Joriskerk) om consulent

te zijn (waarnemer en adviseur in

vacaturetijd). Hij is hierover in gesprek

met de classis en de algemene

kerkenraad.

De Advent-Eventdiensten (zes

avonddiensten met een laagdrempelig

karakter, met veel ruimte voor zang

en muziek) gaan een nieuwe fase in.

Het komende jaar zal de liturgie van

deze diensten iets worden aangepast,

waardoor er meer opbouw komt in de

liederenkeuze. De kerkenraad stemde

in met het voorstel, dat na enige tijd zal

worden geëvalueerd. Voordat men van

start gaat zal de gemeente nader worden

geïnformeerd.

Graag vragen we uw meeleven en gebed

voor al deze mensen en zaken. Zonder

Gods zegen en uw betrokkenheid kan de

gemeente niet gebouwd worden.

De volgende vergadering van de

kerkenraad staat gepland voor maandag

24 oktober.

Gert Jan Kraaikamp, scriba

Gemeenteweekend 2011

Hoe was het gemeenteweekend? Precies

zoals een gemeenteweekend moet zijn!

Er waren veel gemeenteleden, het was

gezellig, er waren goede gesprekken,

er werd gelachen, gespeeld, gezongen,

gebeden en nagedacht over hoe we

als kerk en gemeente in deze tijd staan.

Wie waren er? De jongste was bijna een

maand en de oudste aanwezige was al

aardig op weg naar de negentig en verder

zat alles daar tussen in.

We waren met ruim 180 mensen te

gast op camping ‘Het beloofde land’.

Vanaf 15.00 uur druppelden de eerste

Adventers binnen, tenten werden opgezet

en caravans werden betrokken. ’s

Avonds startten we met een barbecue,

na de maaltijd een sing-in en een

kennismakingsspel. Vervolgens werden

de gesprekken voortgezet rondom het

kampvuur. De kinderen konden eindeloos

spelen en ’s avonds en de volgende

morgen een eigen programma.

De volgende morgen had ds. A. Plaisier

een pakkende en indringende inleiding

over hoe we God kunnen ervaren, leren

kennen. God is een God van relaties. Hij

vernedert zich om met ons een relatie aan

te gaan, maar wij moeten dan wel van

onze troon komen. Hij heeft ons bedoeld

om te groeien in geloof en kennis van Hem

en vanuit die relatie/ ervaring door (kerk)

cultuur heen te kijken. Christen zijn is

navolgen en leven vanuit die ervaring.

Dit gaf voldoende gesprekstof.

Na de lunch, zoals alle maaltijden perfect

verzorgd door de familie Valkengoed, was

er een keur aan sport, beautyworksshops

voor meisjes en dames. Ook voetbal,

een bijbelstudie en een wijnproeverij

behoorden tot de keuzemogelijkheden.

Het mooie weer maakte ook dat een

aantal Adventers die mogelijkheden aan

zich voorbij lieten gaan en zich in het

zwembad en zonnetje prima

vermaakten. Het geheel werd

afgesloten met een afscheidsborrel

en natuurlijk de onvermijdelijke

schoonmaakwerkzaamheden. Het

was een topweekend! Het was

gezellig, contacten werden gelegd

en / of vernieuwd, er waren goede en

opbouwende gesprekken en ontzettend

veel plezier voor jong en oud.

Namens de commissie,

Willy Bolderman

Drukte in de nevendienst

Het is de laatste tijd druk in de

kindernevendienst. Als het aantal

kinderen dat de nevendienst bezoekt

een graadmeter is voor gemeentegroei,

dan zit de Adventkerk duidelijk in de lift.

Natuurlijk zijn we heel blij met zoveel

kinderen, al betekent het ook dat we

met z’n allen wat moeten inschikken. De

kindernevendienst doet tegenwoordig

aan supervisie: Rinske Pap, vanuit

het jeugdteam verantwoordelijk voor

de nevendienst, gaat elke groep een

bezoekje brengen en daarna met de

betreffende leiding evalueren. We zijn

benieuwd wat dat oplevert!

Willem ten Hove

Drieluik | nr. 7 | september 2011 11


Het team van kindernevendienstleiders is

sinds september weer compleet met de

komst van Willem ten Hove in groep 5/6.

Een paar vragen aan deze nieuwe

‘meester’.

Wie ben je in het dagelijks leven?

‘Mijn naam is Willem ten Hove en ik ben

getrouwd met Gerjanne. We hebben twee

kinderen, Esmée en Sabine. Ik werk in

Amsterdam in een bedrijf waar medicijnen

worden geproduceerd. Het is mijn taak

om een aantal van deze producties te

begeleiden (managen): van ontwikkeling

tot en met uiteindelijke productie.’

Heb jij vroeger zelf ook op de

kindernevendienst gezeten?

‘Nee, ik ben opgegroeid in een van de

mooiste polders van Nederland, de polder

Mastenbroek. We gingen hier naar de

kerk en ik was de hele kerkdienst in de

Even Voorstellen

Dago en Rita Hendrikson, Koperslagerlaan 19,

d.hendrikson@hccnet.nl

12 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

kerk. Wel ging ik op zondagmiddag naar

de zondagschool. ‘

Wanneer ben jij tot geloof gekomen?

‘Het geloof heb ik met de paplepel

ingegoten gekregen van mijn ouders

en opa’s en oma’s. Ook ging ik naar

christelijke scholen. Maar dit betekende

niet dat ik het allemaal maar accepteerde.

Via catechisatie en veel gesprekken met

mijn vrouw, ouders en schoonouders

kwam ik erachter dat het geloof meer is

dan alleen zondag in de kerk zitten en je

vrienden ontmoeten bij de catechisatie.

Eigenlijk heb ik pas echt een start gemaakt

met het bewust tot geloof komen tijdens

mijn belijdenis. Maar geloven is een weg,

en ik heb het gevoel dat ik nog veel moet

ontdekken voordat ik kan zeggen dat ik

volledig tot geloof gekomen ben. Ik ben

nog steeds aan het leren hoe te leven

naar de wil van God in een maatschappij

die puur op het materialistische is

ingesteld.’

Waarom wilde je meester worden van de

kindernevendienst?

‘Eigenlijk door de leuke en spontane

reacties van mijn dochters op

bijbelverhalen en christelijke liedjes.

Hierdoor kwam bij mij de motivatie om

er meer mee te doen. Ook vind ik het

belangrijk dat kinderen op hun eigen

niveau kennis kunnen maken met ‘het

kerk zijn’ en ook het gevoel hebben dat de

kerk hen een plaats biedt waar ze zichzelf

kunnen zijn (zeg maar zich vertrouwd

voelen). Ik weet uit eigen ervaring dat een

hele dienst bijwonen als kind een zware

opgave kan zijn, vooral als er preken

gehouden worden die je als kind moeilijk

kan begrijpen.’

Hun achternaam is niet Scandinavisch, maar heeft een Schotse

oorsprong. Zijn voornaam is van kind op kind doorgegeven en dankt

hij aan een dominee die geen familie was: Johannes Dagevos, een

18e-eeuwse predikant uit Kattendijke. Dago heeft genealogie als

hobby en zijn familiegeschiedenis uitgeplozen. Rita doet in haar vrije

tijd aan tuinieren en schilderen. Daarnaast leest zij graag.

Waar komen jullie vandaan?

‘Uit Gouda, uit de PKN-wijkgemeente Pauluskerk. Na de

pensionering van Dago besloten we te verhuizen om nog een keer

ergens overnieuw te beginnen. Alle kinderen zijn het huis uit, dus we

zijn vrij om te gaan waar we willen. We hebben een poos geaarzeld

tussen Zwolle en Amersfoort, en het is Hoogland geworden. Hoogland

is een prettig dorp en Amersfoort een mooie stad, niet te groot, goed

bereikbaar en met een open sfeer.’

Wie zijn jullie in het dagelijks leven?

Dago: ‘Twee dagen in de week werk ik nog bij een mobiliteitsbedrijf waar ik adviezen geef om verkeersmobiliteit te verbeteren.

Ik ben verkeerskundige van beroep, dat is iemand die bedenkt hoe het verkeer geregeld kan worden bij bijvoorbeeld

verkeerswerkzaamheden of steden. Op het gebied van verkeersmobiliteit loopt Nederland ver achter bij België. In België wordt veel

meer gekeken naar hoe mentaliteitsverandering tot stand kan worden gebracht bij verkeersgebruikers dan naar cijfertjes.’

Rita: ‘In Gouda was ik erg actief voor het inloophuis, dat was mooi werk. Wat ik in Amersfoort ga doen, weet ik nog niet precies.

Afgelopen winter heb ik via Stichting Kwintes (voorheen Iks) geholpen bij de nachtopvang van daklozen: koken, een praatje maken,

dat soort dingen. In Hoogland heb ik de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage gevonden. Passage organiseert

maandelijks lezingen, meestal heel boeiend. Verder word ik taalmaatje van een Iraakse.’

Wat trok jullie in de Adventkerk?

‘De inhoud en vorm van de diensten spreekt ons aan. De predikant weet te verrassen. De kerk is geen club waar je komt voor

entertainment en dat is de Adventkerk ook niet.’

Waarop zeg je ja als je ervoor gevraagd wordt in de kerk?

Dago: ‘We hebben juist besloten om rustig te beginnen hier, niet direct overal in te stappen. Wel heb ik me opgegeven als

webredacteur voor de website van de Adventkerk.’

Joke Bosch


Wat voor geks heb jij vroeger uitgespookt?

‘Wil je het echt weten? Kom dan maar een

keer langs.’

Tot slot: welke gemeenteleden – jong

of oud, met of zonder kinderen – willen

meehelpen om de kinderkerstviering tot

een feest te maken? Lever je ideeën aan

per e-mail (jokebosch@tiscali.nl) of geef

je op voor de kinderkerst-brainstorm die

binnenkort gehouden wordt.

Agenda

Ma 3 oktober

10.00 uur Filmochtend met ds. R. Rosmolen

Di 4 oktober

10.00 uur Gesprek in de morgen

Wo 5 oktober

10.00 uur Gesprek in de morgen

Vr 7 oktober

20.00 uur Grand Cafe

Ma 10 oktober

10.00 uur Filmochtend met ds R. Rosmolen

Wo 26 oktober

20.00 uur Kerkenraad

Vieren

Zondag 2 oktober, 16e zondag na

Pinksteren. In Matteüs 21:33-43 lezen

we: ‘Er was eens een man die een

wijngaard aanlegde en hem omheinde’,

een gelijkenis over een wijngaard. Op de

achtergrond is Jesaja 5 te horen, het lied

van de wijngaard: ‘Ik wil van mijn geliefde

zingen, het lied van mijn beminde over zijn

wijngaard’. Hoe zit het met de vruchten

van de wijngaard?

Zondag 9 oktober, 17e zondag na

Pinksteren: Dienst samen met het Leger

des Heils. Verder lezend in Matteüs 22

horen we een gelijkenis over een bruiloft.

Het wil niet vlotten met de gasten. ‘De

dienaren gingen de straat op en brachten

zoveel mogelijk mensen samen.’ Is het

toeval dat het leesrooster ons deze

gelijkenis aanreikt op een zondag waarop

Namens de nevendienstleiding,

Joke Bosch

Ontvangen giften

Wij ontvingen een gift van € 25 op de

rekening van de HVD.

Ontvangen giften tijdens collecten 21/8 t/m

11/9: via dhr. G. € 10 voor de wijkdiaconie;

via ds L. € 15 voor de wijkkas.

Opbrengst verjaardagsfonds: mei € 450,

wij samen met onze buren van het Leger

des Heils de eredienst vieren? Zij brengen

met hun opvangwerk deze woorden heel

concreet in praktijk. Afgelopen maanden

ontvingen wij de vraag van onze buren

aan de Prins Frederiklaan van het Leger

des Heils naar de mogelijkheid van

een gezamenlijke dienst, aangezien dit

weekend het Amsterdamse Stafkoor van

het Leger des Heils Amersfoort aandoet.

Na overleg in de kerkenraad zijn wij op

deze vraag ingegaan. Best spannend

want hoe verhoudt de liturgische en

theologische praktijk van de Bergkerk

zich met de muzikaliteit en spiritualiteit

van het Leger des Heils? We gaan het

aan met elkaar, we zijn tenslotte buren.

Medevoorganger is majoor Ans Wimmers

en de Amsterdam Staff Songers. De

kapeldienst met een dienst van Schrift en

Tafel om 9.30 uur gaat gewoon door.

Zondag 16 oktober, 18e zondag na

Pinksteren. Geef God wat God toekomt.

In Matteüs 22:15-22 is dit bekende woord

aan de orde. Geef de keizer wat van de

keizer is en geef God wat van God is. Ieder

zijn deel, maar wat zijn dat voor delen?

Hoe is dit afgebakend? Wat betekent

dit? Heb de Heer je God lief met heel je

hebben en houden. Gastvoorganger is ds.

André Fox uit Amsterdam.

Zondag 23 oktober, 19e zondag na

Pinksteren. Over het grootste gebod gaat

juni € 465,50, juli € 195, augustus € 355.

Totaal € 1465,50.

Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Ineke van Tol

Inleverdatum Drieluik

Kopij voor het november-nummer uiterlijk

13 oktober aanleveren bij Joost van der

Velden. De verschijningsdatum is 26

oktober.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

Bergkerk

kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917, fax 4657027, bergkerk@planet.nl

predikant: ds. J. van Baardwijk, tel. 4613767 (te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 18.00-18.30 uur), jbaardw@dds.nl

coördinator pastoraat: mw. A. van Leeuwen, tel. 4616232

scribaat: mw. J. Mosterd-Idema, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 4617328 (na 18 uur), bij spoed: 06-45087560, j.e.mosterd@planet.nl

beheerder: R.Th.Buijk penningmeester: R.Th. Buijk, ING 525946, Bank 43.26.13.404 internet: www.bergkerk.nl

het in Matteüs 22:34-46: ‘Heb de Heer uw

God lief met heel uw …. en uw naaste als

uzelf’. Gastvoorganger is ds. Bert Bomer

uit Rheden.

Zondag 30 oktober, 20e zondag na

Pinksteren. Deze zondag gedenken

wij hen die ons het afgelopen jaar zijn

ontvallen. Op deze vierdag met alle

heiligen/alle zielen (jaarlijks rondom

deze datum 1 en 2 november) noemen

wij de namen van gemeenteleden, die

in de afgelopen periode gestorven zijn.

Daarnaast worden namen genoemd van

hen rond wier overlijden de Bergkerk

een functie had. Bij elke naam ontsteken

wij een licht aan de paaskaars. Het is

een goede mogelijkheid om als familie

deze gedachteniskaars zelf te ontsteken.

Behalve de namen van overleden

gemeenteleden die ons bekend zijn

en waarvan nabestaanden persoonlijk

worden genodigd, is het ook mogelijk dat

de namen klinken van hen die wij vanuit

onze persoonlijke kring willen gedenken.

U kunt naar voren komen een lichtje ter

nagedachtenis ontsteken. Wij vieren

de gemeenschap met Christus, in de

tekenen van brood en wijn, verbonden met

elkaar en verbonden met hen die ons zijn

voorgegaan.

De vroegdienst in de Bergkapel vervalt

deze zondag.

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 13


Een bergrede in de Bergkerk

De 5e Amersfoortse bergrede wordt uitgesproken door Maarten van Rossum,

maandagavond 7 november om 20.00 uur in de Bergkerk. Maarten van Rossum

is historicus en ‘Amerika-deskundige’, hij is ook een veelgevraagd commentator

op radio en televisie. Sinds zomer 2008 zijn

Van Rossems nuchtere en relativerende

analyses ook te lezen in zijn eigen

tijdschrift: Maarten!

In het voorgesprek associeerde

Maarten van Rossum de bergrede

met de ‘politieke bergrede’ (tijdens

het eerste CDA congres in 1975)

van Willem Aantjes fractieleider van

de vroegere ARP en medeoprichter

van het CDA. Ter voorbereiding en ter

inspiratie van de bergrede van Maarten van Rossum

organiseerde wij een gesprek met de heer Aantjes. Een geschreven verslag van

dit gesprek zal op de avond van de bergrede verkrijgbaar zijn. Zo dat hem mogelijk

is zal de heer Aantjes ook bij de bergrede van Van Rossum aanwezig zijn.

Wij gedenken

Arie Voorwinden, Pasteurstraat 14.

Woensdag 24 augustus 2011 is hij op de

leeftijd van 75 jaar overleden. Geboren in

Oud Zuilen, ging hij medicijnen studeren

in Utrecht. Hij is in zijn werkzame leven

arts geweest in de gehandicaptenzorg en

in de verpleeghuiszorg. In de zorg voor

kwetsbare medemensen lag zijn hart.

Met geduld, met aandacht en met kunde.

De laatste jaren van zijn leven werden

getekend door zijn afnemende gezondheid

met zijn vrouw Anke als liefdevolle partner

en mantelzorger. Soms een moeilijke

tijd, maar ook een heel kostbare tijd.

Met liefde en wijsheid droeg Arie zijn

ziek zijn, heel zijn persoonlijkheid kwam

daarin tot uiting, nuchter, bedachtzaam,

met humor, met een onvoorstelbaar

doorzettingsvermogen, met een zekere

onverstoorbaarheid en zorgvuldigheid.

Soms was hij meer de dokter en soms

was hij meer de patiënt. Arie kon met

prachtige onderkoelde humor een

opmerking maken, zijn ogen onder

de indrukwekkende wenkbrauwen

gingen dan glanzen, hij had er op zitten

broeden. Er liggen veel warme en goede

herinneringen bij Anke zijn vrouw en bij

allen die zo dicht om hen heen stonden.

Op aanwijzing van Arie hebben we het

14 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

verhaal van de barmhartige Samaritaan

gelezen. Voor hem een belangrijk en

richtinggevend verhaal over zorg voor de

naaste. Zoals de Eeuwige zich ontfermt

als wij onze levensweg voleindigen.

Dinsdag 30 augustus hebben wij hem

na de gedachtenisdienst in de Bergkerk

begraven op Rusthof. ‘Sterk als de dood

is de liefde’ (Hooglied 8:6). Wij bidden om

troost en nabijheid voor Anke.

Bereikbaarheid predikant

In de week van 16-23 oktober, de

herfstvakantieweek, ben ik afwezig.

Collega ds. René Rosmolen is desgewenst

als vervangend predikant beschikbaar.

Vriendelijke groet,

J. van Baardwijk

Jeugd en jongeren

In de dienst van de Westhill vertellen en

bespreken we de gelijkenissen. Mooie

verhalen, wat betekenen ze, ook voor ons?

In de herfstvakantie gaan de diensten

gewoon door.

Rond de 15 komt bij elkaar op 9 en 30

oktober. Op 9 oktober is het onderwerp

‘Uiterlijk (mode en innerlijk’).

Jannet Mosterd

Avondgebed

Wekelijks woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk. U bent

hartelijk welkom, elke woensdagavond om even voor 19.30 uur luidt de klok.

Gebed in de avond

Voorbij is weer een dag

de tijd van licht en leven

van drukte en lawaai

van mensen bovenal

te veel om op te noemen

maar toch

die ene wil ik noemen

aan wie dit uur ik denk

die ene die bij name

o Wakende

Gij kent.

(uit: Zeggen en zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alledag)


Fonteinkerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 koster: tel. 06-42028436, fahmi.icho@hotmail.nl predikant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18,

3833 CJ Leusden, tel. 4324351, wimverschoor@kpnmail.nl (tel. spreekuur dinsdag t/m vrijdag 8.30-9.00 uur)

scriba: M. Ruiter, Dorresteinseweg 98, 3817 GD, scriba.fonteinkerk@gmail.com

wijkdiaconie: Rekeningnr. 457674733 internet: www.fonteinkerk-amersfoort.nl

Bij de diensten

Zondag 2 oktober is het Israëlzondag.

We staan stil bij onze afkomst uit het

Joodse geloof. We lezen Matteüs 21:33-

43, over de opdracht om de wijngaard

van de landheer goed te bewaken en te

verzorgen. Vandaag dopen we Gijs, zoon

van Matijn van Went en Anita Oldhoff. Ook

nemen we afscheid van twee aftredende

diakenen: Robert Speerstra en Tineke

Westerveld. Helaas kunnen we nog geen

opvolgers bevestigen!

Zondag 9 oktober houden we ons eigen

kerkgebouw gesloten, omdat we naar de

kerk kunnen gaan in vier instellingen in

onze buurt. De bewoners en patiënten

van deze tehuizen stellen ons bezoek

bijzonder op prijs! Laten we van deze

Ontmoetingszondag tot een échte

ontmoetingszondag maken! Overal wordt

gelezen uit Matteüs 22:1-14, het verhaal

van het bruiloftsfeest. U kunt een keuze

maken uit:

- De Amerhorst, Zandbergenlaan 44,

aanvang 10.15 uur, m.m.v. ds. Jan ter

Avest;

- Verpleeghuis De Lichtenberg,

Utrechtseweg 293, aanvang 11.00

uur, m.m.v. mevr.ds. Marjanne van

Amerongen;

- Ziekenhuis Meander MC, Utrechtseweg

160, aanvang 10.00 uur, m.m.v. ds.

Gerben Brunsveld;

- Zon & Schild, Utrechtseweg 266,

aanvang 10.00 uur, m.m.v. de eigen

cantorij.

Zondag 16 oktober is ds. H. Bonestroo

uit Zeist onze voorganger. In de

kinder¬nevendienst gaat het over het

antwoord van Jezus aan de Farizeeën:

‘Geef aan de keizer wat van de keizer is,

en aan God wat van God is’ (Matt. 22:15-

22).

Zondag 23 oktober zal ds. Hans

Breunese uit Leersum voorgaan. In de

kindernevendienst gaat het over het

allerbelangrijkste gebod: Heb God lief en

wees goed voor elkaar (Matt. 22:34-46).

Zondag 30 oktober (Nationale

Bijbelzondag) is er een viering met

medewerking van jongeren. Het is nog

onbekend wat het thema zal gaan worden.

Goede en inspirerende vieringen

toegewenst!

In memoriam

Op maandag 29 augustus 2011 is heel

onverwachts overleden: Job Mulderij.

Het leven was voor hem een zware, te

zware last. Hij was nog maar 39 jaar en

woonde aan de Westerstraat 67. Job

werd in 1972 geboren in Barneveld, als

jongste in een gezin met vijf kinderen. Al

op jonge leeftijd kende hij periodes waarin

hij depressief was, en bang was dat hij

niet kon voldoen aan de verwachtingen.

Ondanks deze kwetsbaarheid vond hij

een baan bij een keukenbedrijf waar hij

met plezier werkzaam was, trouwde hij

met Lotte en kreeg hij samen met haar

twee zoontjes: Boaz en Moos. Maar de

buien van somberheid en uitzichtloosheid

keerden steeds weer terug, en perkten

zijn leven steeds verder in. Los van zijn

depressieve aard was Job een gevoelige,

attente, lieve man, die altijd belangstelling

toonde voor anderen. Hij kon goed met

mensen omgaan, en straalde hartelijkheid

en warmte uit. Mensen werden blij van

zijn aanwezigheid. Daarnaast was Job

een man die het geloof belangrijk bleef

vinden, ondanks zijn gevoelens van

zinloosheid en zijn vele vragen. Tot het

laatste toe vond hij houvast in zijn geloof,

en verlangde hij naar geborgenheid en

rust bij God. Op maandag 5 september

was er een afscheidsdienst voor Job, in

de Fonteinkerk. De begrafenis vond plaats

in besloten kring. We vragen God of Hij

zich wil ontfermen over Lotte, Boaz, Moos,

en de verdere familie.

In memoriam

Op 1 september 2011 is overleden, op de

leeftijd van 92 jaar, mevr. Fokje Jantje

van Gelder-de Jong. Zij woonde aan

de Utrechtseweg 299, in een van de

Parkhofjes. Ze werd in 1919 in Zwolle

geboren en groeide op in Amersfoort,

waar haar vader bij de Spoorwegen

werkte. Zij volgde de huishoudschool

en werkte jarenlang als hulp in de

huishouding bij een tandartsgezin. Zij

trouwde in de oorlogsjaren, in 1944. Haar

zonen Jaap en Jos werden geboren in

1946 en 1947. Het gezin verbleef tussen

1946 en 1964 op Curacao, waar meneer

Van Gelder bij de Shell werkte. Al op

Curacao begon haar oudste zoon tekenen

van schizofrenie te vertonen. In die tijd

meende men dat deze ziekte een gevolg

was van het gedrag van de moeder. Daar

heeft mevrouw Van Gelder erg onder

geleden. Haar leven lang was haar zieke

zoon haar grootste bron van zorg. In

1976 kwam het gezin in Amersfoort te

wonen, aan de Verdiweg. In 1994 overleed

haar man, waarna zij in 1996 naar de

Utrechtseweg verhuisde. Mevrouw Van

Gelder was een vriendelijke, gastvrije

vrouw met een warm hart voor haar

familie. Haar zorgen om haar zoon hield zij

uit met een vast vertrouwen op God. In dat

vertrouwen heeft zij haar leven in handen

kunnen leggen van haar Schepper. De

begrafenis vond plaats op 6 september.

Dirk-Jan Horjus, haar aangetrouwde

kleinzoon ging voor in de afscheidsdienst.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen

en de familie sterkte toe.

Viering Klein Avondmaal

Op vrijdag 28 oktober organiseren we

weer een avondmaalsviering voor

gemeenteleden die niet meer bij onze

gewone kerkdiensten aanwezig kunnen

zijn. De viering vindt plaats in de

kloostergang van onze kerk, en begint om

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 15


15.30 uur. Wilt u deze viering bijwonen,

en wilt u graag opgehaald en weer

thuisgebracht worden, geef u dan op bij

ouderling Jan Bakhuizen (tel. 4622378) of

bij mij (tel. 4324351).

Met een hartelijke groet,

Wim Verschoor

Uit de kerkenraad

De kerkenraadsvergadering van augustus

stond grotendeels in het teken van het

jeugd- en jongerenwerk. Het afgelopen

seizoen is dit al een paar keer onderwerp

van gesprek geweest

op de kerkenraadsvergadering. Enkele

voorbeelden zijn: voorbede doen voor de

jongeren die ‘beddenrijden’, bezorgdheid

bij de kindernevendienst over de inrichting

van het bijgebouw ná de verbouwing, de

vraag wat wij als gemeenschap de ‘16+

jongeren’ te bieden hebben. Onder leiding

van Erik Renkema is de kerkenraad aan

het denken gezet over vragen als: Wat

willen wij ‘onze’ kinderen meegeven?

Welke insteek kiezen we voor geloofs-/

kennis-/ervaringsoverdracht? Hoe geven

we kinderen/jongeren een volwaardige

plek in onze gemeenschap? Hoe zorgen

we voor meer continuïteit in ons jeugd-

en jongerenwerk? Dit onderwerp is

zo groot en belangrijk dat we eigenlijk

alleen een verkenning hebben gemaakt

van het onderwerp en op welke manier

het benaderd kan worden. Ieder lid van

kerkenraad heeft een kerngedachte voor

zichzelf bepaald en we hebben besloten

dat we met de opbrengst van deze avond

de komende periode aan de slag gaan.

Omdat dit een onderwerp is dat onze hele

gemeenschap aangaat, komen we hier

zeker op terug.

Het tweede onderwerp was onze

instellingenzondag. Hiervoor was

Bert Pastoor uitgenodigd, die voor de

Fonteinkerk pastoraal ouderling is bij

De Lichtenberg. De laatste jaren is de

belangstelling van gemeenteleden voor

deze zondag teruggelopen. Daarom heeft

de beraadsgroep eredienst de discussie

gestart over de vraag of we ermee door

moeten gaan. Uit het gesprek bleek dat

er grote verschillen bestaan tussen de

betrokken instellingen over hoe deze

instellingenzondag wordt beleefd. De

ene instelling ervaart deze jaarlijkse

ontmoeting met de Fonteinkerkers als

bijzonder waardevol, voor een andere

instelling geldt dit nauwelijks. Uiteindelijk

heeft de kerkenraad besloten: Dit

jaar gaan we gewoon door met de

instellingenzondag zoals we gewoon

Vertrouwen en bouwen

Drie avonden in gesprek over (individueel) geloven, religieus verlangen en

gemeentezijn o.l.v. Fride Bonda, theologe. Traditionele kerken lopen leeg maar er

is een opkomst van alternatieve manieren van zingeving en nieuwe vormen van

spiritualiteit, schrijft Joep de Hart (Trouw, 30 mei 2011). Hij heeft onderzoek gedaan

naar bovengenoemde situatie en doet uitspraken als: ‘Intuïtie is voor de meesten

een belangrijke bron voor beslissingen geworden’; ’Mensen zijn vanuit hun

individuele moraal net zo maatschappelijk betrokken als bijvoorbeeld kerkgangers’.

Een ander onderzoek is van Koert van der Velde, die schrijft over religieus

verlangen zonder geloof in God. Hij doet uitspraken als: ‘Religie is niet meer alleen

ten theoretisch systeem maar ook een manier om religieuze beleving te wekken.’

‘Religieuze voorstellingen en rituelen zijn smaakkwesties geworden; vind ik ze

mooi, inspireren ze me?’ (Trouw, 12 mei 2011).

Mensen in en buiten de kerk hebben verschillende geloofsvoorstellingen en

belevingen. Als geloofsvoorstellingen zo individueel worden roept dat vragen

op over kerk zijn. Vooral als er hoopvol gebouwd aan nieuwe gebouwen. Wat

is je persoonlijke en gedeelde inspiratie? Wat vind je, als geloofsgemeenschap

of persoonlijk, de moeite waard om door te geven? En dan ook: Heb je een

gemeenschappelijk uitgangspunt nodig om geloofsgemeenschap te kunnen zijn?

Mijns inziens, spannende vragen voor interessante gesprekken. Uitgangspunt zijn

de artikelen in Trouw, en onze eigen geloofsvoorstellingen en – houding.

Woensdagen 26 oktober, 9 en 23 november. Aavang: 20.00 uur. Fonteinkerk.

Graag aanmelden voor 17 oktober bij Roeleke de Witte, tel 4620758 of rdw@

pvmmitc.demon.nl

16 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

zijn te doen. Volgend jaar houden we

ook een instellingenzondag, maar blijft

de Fonteinkerk open. We wachten

met een defi nitief besluit totdat er

een rapportage is gekomen vanuit de

algemene kerkenraad over dit onderwerp.

Dit rapport wordt in de loop van dit jaar

verwacht.

Namens de kerkenraad,

Marnix Ruiter, scriba

Bezoek Partnergemeente uit

Somogyjád

Het is al weer enkele weken geleden

dat een groep van 19 leden van onze

partnergemeente in Somogyjád op

bezoek kwam. Op woensdag 10 augustus

arriveerden de busjes. Na een hartelijk

welkom in de gemeentezaal van de

Fonteinkerk ging ieder mee naar zijn/haar

gastgezin. Fijn, dat een aantal nieuwe

gastgezinnen onderdak wilde verlenen.

Zo breidt de groep belangstellenden zich

uit. Na een bezoek aan de Noordzee en

Rotterdam op donderdag werd er vrijdag

een tripje naar het Openluchtmuseum

in Arnhem gemaakt. Helaas speelde de

regen ons tijdens dit bezoek parten, maar

we hebben toch gezellige en interessante

dagen met elkaar gehad.

De vrijdagavond werd besteed aan

onderling contact van de Hongaren met

de Hollanders. In een gemoedelijke sfeer

werden vragen gesteld en antwoorden

gegeven. Hieruit bleek weer dat het

partnerschap in Somogyjád op hoge prijs

wordt gesteld en men hoopt dat wij als

drie kerken hiermee doorgaan. Zaterdag

gingen de gasten op eigen gelegenheid

onder andere naar Amsterdam en de

dag werd besloten met een geweldige

barbecue. Aangezien de regen met

bakken uit de lucht kwam, werd besloten

het eten daarvan in de gemeentezaal van

de Fonteinkerk te doen.

Het hoogtepunt van ons 25-jarig jubileum

werd gevierd in een gemeenschappelijke

tweetalige morgendienst in de

Fonteinkerk. De drie predikanten, Szilvia

Kovács, Machiel van der Giessen en Wim

Verschoor, namen ieder een deel van de

eredienst voor hun rekening.

Een prachtige dienst met een volle kerk.

Namens de Hongarije Commissie en

de Holland Commissie werd door Rob

Vahstal een plaquette aan de predikanten

overhandigd voor hun kerken. Het ontwerp

was van Willem van Roozendaal. ’s


Avonds werd het bezoek afgesloten

met een heerlijke Chinese maaltijd in de

gemeentezaal van de Nieuwe Kerk.

Maandagmorgen vroeg vertrokken

onze vrienden weer naar Hongarije en

dinsdag ontvingen wij een e-mail dat

zij in goede gezondheid aangekomen

waren en dankten de beide kerken voor

het geweldige bezoek en de herdenking

van het 25-jarig bestaan van ons

partnerschap.

Namens de Hongarije Commissie

Frans Meiboom

Komende viering

Zondag 2 oktober houden we onze

volgende Centrumviering. Voorganger

is ds. Fride Bonda. Het gaat over het

thema: Wat bepaalt jouw gedrag, wat

is je drijfveer of ‘drive’? Tijdens de

voorbereiding van deze viering werden

Stilte

Sinds drie jaar komt er in

de Fonteinkerk een kleine

groep mensen bijeen

om in stilte te bidden.

We bidden zonder

woorden, maar houden

ons vast aan een enkel

Schriftwoord als ‘De

Heer is mijn Herder,

mij ontbreekt niets’, of

‘Maranatha` of ‘Jezus’,

‘Ontferm U over mij`.

Het is het gebed van het

hart, een oude methode

van de woestijnvaders,

de laatste jaren weer

herontdekt.

Er is nog wel eens

verwarring over dat stil

zijn, over meditatie, of

dat nu wel christelijk is, of

iets oosters waar wij ons niet

mee in moeten laten. Meditatie,

mindfulness is hip, het is in, al hoorde ik

dat het alweer op zijn retour is. Ja, zo gaat

dat met hypes. Er zijn overeenkomsten,

je zit stil, probeert je te ontspannen,

let op je ademhaling, maar er zijn ook

verschillen. De intentie is anders, is

gericht op Christus. Ik probeer dagelijks

mij te oefenen in het stille gebed om een

beetje dichter bij God te komen. Om even

al mijn verlangens, bezigheden en ideeën

achter mij te laten om te luisteren wat

er in mij leeft. Om God de kans te geven

om te spreken. Want als ik dat niet doe,

slokt de dag mij op met al zijn problemen,

(on)belangrijkheden en activiteiten en

daarmee raak ik mijzelf en ook God kwijt.

Ach, het is ook helemaal niet nieuw, als

kind zong ik al: ‘Lees je bijbel, bid elke dag

opdat je groeien mag.’ Toen verlangde ik

naar lengte, want ik was altijd de kleinste

van de klas, maar nu verlang ik naar groei

in liefde, naar openheid, naar de vruchten

van de Geest. Het stille gebed helpt mij

daarbij.

De zondagavondgroep, het met elkaar

stil zijn helpt nog meer. Er groeit

verbondenheid zonder woorden. Daarom

wil ik iedereen die zich aangesproken

voelt uit nodigen om met ons mee te doen.

Van welke kerk je ook bent, gelovig of

wat minder gelovig, orthodox, vrijzinnig of

evangelisch, het maakt niet uit, in Christus

zijn wij één. Iedere zondagavond van 19.30

tot 20.30 uur in de Fonteinkerk.

Inge van den Bosch,

tel. (033) 4634701, e-mail: jivandenbosch@

gmail.com

Vrouwen in beweging

Donderdag 13 oktober komen we bij

elkaar om 10.00 uur in de Fonteinkerk. We

praten met mevrouw Tineke Westerveld

over het werk van de diaconie. Nieuwe

leden zijn van harte welkom. Inlichten bij

Cobien Brouwer, tel. (033) 4616613.

Passage, afdeling Berg- en

Leusderkwartier

Woensdag 26 oktober komt dr.ing. G.J.

Geerse uit Amersfoort ons vertellen

over ‘Voeding en geneesmiddelen’. Best

belangrijk. De avond wordt gehouden

in het Nieuwe Kerkehuis, ingang

Daltonstraat en de aanvang is 19.45 uur.

Nieuwe leden en belangstellenden van

harte welkom.

OECUMENISCH

Centrumviering

als mogelijke drijfveren voor je gedrag

genoemd: liefde in jezelf en voor een

ander, geven en ontvangen, waardering,

er mogen zijn, je gedragen weten, het

verlangen om anderen in staat te stellen

hun doelen te verwezenlijken, roeping en

uitverkiezing. Er zal een bijbelgedeelte

kerk: Westsingel 30 predikant: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18,

3833 CJ Leusden, tel. 4324351, wimverschoor@kpnmail.nl

worden gelezen met ‘drive’ erin.

Jomien Tissink zal in deze viering cantrix

zijn, en Hein Hof onze begeleider op orgel

en vleugel. Er is weer een kinderviering!

Tot ziens op zondag 2 oktober, om 12.00

uur in de Johanneskerk!

Wim Verschoor

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 17


De Bron

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: De Open Hof, Vogelplein 1, tel. 4728167 koster: Th. Leijen, tel. 4808187

predikant: ds. R.G .van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel. 4755158, rgvanderzwan@planet.nl en ds. B. Borger (parttime), Van Randwijcklaan 181,

3815 MS, tel. 4799080, b2.borger@planet.nl

seniorenpastoraat: mevr. Leni van der Zwaag, tel. 4562727 scriba’s: J.M. Garritsen, Rogaarplein 7, 3815 MD, tel. 4725071, scriba@debronamersfoort.nl

en J.J.J. Merkens, Soeverein 72, 3817 HV, tel. 4620446, scriba@debronamersfoort.nl

wijkkas: Bankrekening ING 5040729 ten name van De Bron; 1 e penningmeester Cor van Heiningen, tel. 4750121 en 2 e penningmeester Roland Fennema

autodienst: G. Doornekamp, tel. 4720729 en H.J. Verbaan, tel. 4723682

kopij wijkberichten: Hans van Kalsbeek, tel. 4723707, romeo14@xs4all.nl

Bij de erediensten

Zondag 2 oktober dienst van Schrift en

Tafel. We lezen Matteús 21:33-43, een

gelijkenis van Jezus met deze intrigerende

woorden ‘ ten slotte stuurde hij zijn zoon

naar hen toe, met de gedachte: voor mijn

zoon zullen ze wel ontzag hebben’. Welk

licht werpt dit op onze gangbare theologie

dat God zijn zoon stuurde om gekruisigd te

worden?

Zondag 9 oktober, de tweede zondag

in oktober, is al sinds vele jaren zondag

voor het werelddiaconaat. Goed om te

beseffen dat we deel uitmaken van een

wereldwijde gemeenschap waarin we

elkaars vreugden en moeiten dragen. ‘In

Christus is noch west, noch oost ….’

Zondag 16 oktober is ds. Woltinge onze

voorganger.

Zondag 23 oktober hoopt mw. ds.

Schoonderbeek voor te gaan.

Zondag 30 oktober is ds. Borger de

voorganger en hij zal aandacht besteden

aan Hervormingsdag.

Woensdag 2 november is het de

traditionele dankdag voor gewas en

arbeid. Ook onze gemeente viert deze

dag en wel in een dienst om 19.30 uur.

Voorganger ds. Borger

Voor de renovatie van het kerkgebouw

start, nemen we in een dienst afscheid

van De Open Hof, na bijna 39 jaar. We

gaan niet naar een nieuw gebouw, zoals

we wensten en aanvankelijk ook mogelijk

bleek. Maar we gaan wel naar een

vernieuwd gebouw dat ook de naam De

Bron zal krijgen. Een nieuw begin voor

onze wijkgemeente.

Bij het schrijven van deze kopij is nog

niet bekend op welke zondag dit afscheid

zal zijn, u wordt via de nieuwsbrief

geïnformeerd.

18 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

P.S. Denkt u er aan dat in de nacht van

29 op 30 oktober de wintertijd begint. De

langslapers onder ons kunnen het uur

dat zij in maart moesten missen nu weer

inhalen omdat de klok ‘s nachts een uur

achteruit gaat.

Huwelijk

Op vrijdag 14 oktober 2011 wordt

het huwelijk gesloten van Niels

Onderdelinden en Marlijne Bannink. Het

bruidspaar schrijft: ‘Om 19.00 uur willen

wij in een feestelijke kerkdienst God

danken dat Hij ons samen heeft gebracht

en willen wij Hem vragen om Zijn zegen

over ons huwelijk.’ Deze trouwdienst,

geleid door ds. Van der Zwan, vindt

plaats in Leerhotel Het Klooster, Daam

Fockemalaan 10 te Amersfoort. We

feliciteren het bruidspaar van harte en

wensen Niels en Marlijne met wederzijdse

ouders en verdere familie en vrienden een

stralende dag, als begin van een lang en

gelukkig huwelijk onder Gods hoede! Hun

nieuwe adres is Piet Mondriaanplein 133,

3812 GZ Amersfoort.

Agenda

Rondom het Woord

Onze vrouwencontactgroep hoopt op

dinsdag 18 oktober weer bij elkaar te

komen. We bespreken dan de bijbelstudie

bij Exodus 20:2 en 3 uit In Gesprek nr. 7. Dit

naar aanleiding van het nieuwe jaarthema

‘Routeplanner’. Zin om mee te doen? Bel

contactpersoon Teikje A. Veerman-Bijma.

Kunst en kerk

Het afgelopen jaar volgde ik de leergang

Kunst en Kerk. Op 31 oktober wil ik graag

wat ervaringen uit deze leergang met u

delen. U leest er meer over in In de Kring,

bij nummer 24 op blz. 19. De avond begint

om 19.30 uur. Tegen die tijd weten we ook

waar de kring plaats gaat vinden. Houdt u

het in de gaten of neem de week daarvoor

contact met mij op.

Ds. B. Borger

Mali-werk gaat door in 2011

Hieronder leest u een bewerking van het

uitgebreide verslag dat de heer Kramer

maakte van het werk dat hij in Mali mag

doen. Het volledige verslag ligt in de kerk

en kunt u ook bij de ZWO-commissie

opvragen.

Namens de ZWO-commissie, B. Prinsen.

Onder de mensen die mij inspireerden bij

mijn werk in Mali neemt Sayon Keita een

bijzondere plaats in. Met een doelstelling

en geen droom verliet hij zijn dorp Fanzan.

Hij wilde met zijn gave in de hoofdstad

van Mali, Bamako, zijn studie verder

op pakken. Op het platteland waren de

mogelijkheden niet aanwezig. Zijn intrek

nam hij bij een familielid.

Na zijn U.L.O. en Lycee, volgde hij zijn

lerarenopleiding. Zijn lesmateriaal en

schoolgeld diende hij zelf te bekostigen.

Dit bedrag haalde hij bijeen met stenen

sjouwen buiten de schooluren. Hij

verhuurde zich aan een metselaar die

voor een beter gesitueerde een huis

bouwde. Uiteindelijk behaalde hij zijn

diploma. Nu zat hij in de wachtkamer

voor een baan. Er bleef hem niets anders

over dan voor zijn familie, waar hij nog

steeds onderdak genoot en die ook niet

van de rijke tak was, nog meer stenen op

zijn nek te nemen en zo in zijn kostje te

voorzien. Na ongeveer een jaar hoorde

hij van de oudste broer van zijn vader, die

in Mauritanië woonde, dat er een leraar

biologie werd gevraagd, waar Sayon


wel in aanmerking voor

kwam. Op weg naar

Mauritanië dus. Hij kreeg

onderdak bij zijn oom en werd

aangenomen. Helaas duurde

dit mooie vooruitzicht op een beter

leven kort. Zijn oom overleed. Zijn

tante had andere plannen en Sayen werd

dakloos. Hij besluit terug te keren naar

Bamako. Als uit het niets, komt dan de

ontmoeting met ondergetekende.

Na achttien jaar(!) van samenwerking met

hem staan inmiddels een basis school en

een lyceé. Tijdens het laatste bezoek (jan-

februari 2011) is de bibliotheek uitgebreid.

Ook is het aantal computers van 10 naar

12 gebracht. Het betekent dat de school

met enige voorzichtigheid en op eigen

kracht de toekomst tegemoet kan zien.

Noch bij Sayon noch bij ondergetekende

is ooit een doelstelling in deze vorm

aanwezig is geweest, noch was van een

droom sprake. Het gaat hier meer om het

openbaar worden van verborgenheden

zoals in Psalm 78 wordt aangegeven,

om leiding waar een mens geen grip op

heeft en blijkbaar ook niet kan ontlopen.

Zo ook de ontmoeting met enkele leden

van de Evangelische Gemeente. Een van

hen, Simeon, bleek hoofdonderwijzer

op een school, bemand door personeel,

die allen christen zijn. Voor mij een

complete verrassing te ontdekken dat

voor 90% kinderen uit moslimgezinnen

deze school met christen-personeel

bezoeken. In één van de leegstaande

lokalen viert de Evangelische gemeente

haar zondagsdiensten. Vorig jaar mochten

we stoelen, zangbundels

en bijbels in

twee talen

aanbieden.

Verheugend

te constateren,

dat

het aantal

bezoekers in

enkele jaren

is gegroeid

naar

ongeveer

200. Door het

nu ontstane

ruimtegebrek is

men genoodzaakt een

deel van de bezoekers de diensten buiten

te laten bijwonen.

In 2010 werden al voorzichtige gesprekken

geopend over de mogelijkheid van

een aanvaardbaar gebouw. Nu zijn de

gesprekken hervat, gesteund door de

opbrengsten van particulieren, kerken en

verenigingen en gelovend in wederom een

wonder. Er is gekozen voor een gebouw

op de groei. Ik overhandigde 5560 euro,

waar de kosten uiteindelijk 22.490 euro

bedragen. Er blijft nog nodig 16.930 euro.

De start van de bouw zal mogelijk snel

plaats vinden.

In veel landen in Noord-Afrika steken

opstanden tegen de armoede en

dictatuur de kop op, omdat kleine selecte

groepen profi teren van winsten die de

opbrengsten van de aarde hen bieden.

In Mali kent men ook deze situatie.

Westerse maatschappijen weten met

de opbrengsten ook wel raad. Van de

Malinese bevolking leeft 60% van een

dollar per dag. De titel van een onlangs

uitgebracht boek ‘Voor een dollar per dag’

zou ook geweest kunnen zijn ‘Voor een

karige maaltijd per dag’, met een sausje

getrokken uit vocht van boombladeren.

Overigens bij het helpen ervaart men (ook

ik) teleurstellingen. Aan het kruis is de

satan verslagen, maar op deze wereld

woedt hij nog steeds voort. Eens, zei

Martin Luther King, na zijn droom, zullen

alle machten, groot of klein, of welke

beweging ook, worden verslagen door de

grote Koning. Zie ook Psalm 2. Dat is ook

voor mij mijn houvast om vol te houden in

deze inzet voor Mali. Buigen en overgave

betekenen strijd in een mensenleven.

Maar de tijd dringt, ‘zie de tekenen die

zich aandienen’.

G.J. Kramer

Herfstvakantie

Ds. Borger heeft van donderdag 20 t/m

zondag 23 oktober herfstvakantie. Ds. Van

der Zwan is afwezig van 16-30 oktober.

De dagen dat beide predikanten vakantie

hebben, kunt u eventueel een beroep

doen op ds. Woltinge.

Uit de wijkkerkenraad

De wijkkerkenraad van De Bron vergaderde 9 september over de volgende onderwerpen:

1. Diaconaal bewustzijn was het thema-onderwerp op de vergadering. Hiervoor was Joke Koolhof uitgenodigd. Centraal

stond de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat gemeenteleden en kerkenraad de mensen die zorg, aandacht en hulp nodig

hebben op het spoor komen? Hoe pakken we signalen op, vragen verder en gaan over tot actie? Om te weten wat we

voor elkaar kunnen betekenen hebben we u nodig. U vormt als het ware onze ogen en oren.

2. Het moderamen (dagelijks bestuur) wordt gekozen: voorzitter: mw. A. Dijksterhuis, scriba: J. Merkens, ouderling: mw.

A. van Beek, diaken: M. van Dijk, kerkrentmeester: G. van Bokhorst (tot eind 2011, daarna vacant), predikanten.

3. De voorlopige planning van de verbouwing van De Open Hof wordt doorgenomen. Verwacht wordt dat binnen

enkele weken de defi nitieve planning bekend is. We verwachten gedurende de hele bouwperiode nog van de

Opstandingskerk gebruik te kunnen maken.

Joa Merkens

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 19


De Bron / De Hoeksteen

Vesper vieren

Welkom op zondag 9 oktober om vijf uur in De

Hoeksteen in de eerste van de zeven oecumenische menische

vespers. Dit seizoen is het thema: Als op

adelaarsvleugels, dieren in geloofstaal. Vandaag ndaag

neemt de adelaar een hoge vlucht, met een n goed

woord voor ons van mw. Marjan van Rooyen. en.

De cantorij is vocaal en instrumentaal actief ef

aanwezig o.l.v. mw. Ingrid Petten.

Belijdeniscatechese

Ook in het seizoen 2011-2012 is het

mogelijk om belijdeniscatechese te

volgen. In deze vorm van catechese

kun je je voorbereiden op het doen

van openbare belijdenis, maar dat is

geen voorwaarde om mee te doen. In

de belijdeniscatechese behandelen

we datgene waar we als kerk voor

willen staan in deze wereld en hoe

we dat kunnen verbinden met ons

eigen leven. Mocht je hiervoor

belangstelling hebben, neem

dan - liefst zo spoedig mogelijk -

contact op met je wijkpredikant.

Passage Centrum-Noord

De heer W. Kroon uit Apeldoorn

vertrok van het Tsaar Peterhuis

te Zaandam en eindigde zijn

tocht in Moskou. Op donderdag

20 oktober vertelt hij hierover

onder de titel ‘Op reis naar Rusland’,

met dia’s. Een ieder is welkom in De

Open Hof om kwart voor acht, ook gasten en

belangstellenden.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

De Hoeksteen

kerk: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 coördinator beheer: W. Lamme, tel. 4751168

predikant: ds. J. Woltinge, Klarissenstraat 37, 3813 CH, tel. 4752141, predikant.woltinge@hoeksteenamersfoort.nl

scriba: G.J. Buijs, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel. 4563321, scriba@hoeksteenamersfoort.nl

penningmeester: W. Kraan, Van Obdamstraat 34, 3814 TD, banknr. 55.32.17.135

Vieren in oktober

Zondag 2 oktober. Geloven op maandag.

Een maand geleden zijn we met deze

serie begonnen. Ons christen zijn in

20 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

de alledaagsheid van het leven staat

centraal. Vorige keer (4 september)

vertelde mw. Ineke Bussemaker over haar

ziekteproces en welke invloed dat heeft

op haar geloof. En omgekeerd. Vandaag

zijn onze gemeenteleden mw. Christel

Eijkelenboom en dhr. Gijs de Raad weer

in ons midden, als alles meezit. Ze wonen


tegenwoordig immers in Jeruzalem. Hoe

beïnvloedt het leven daar hun gelovig zijn?

En omgekeerd? Terwijl ik ( TW) met deze

tekst bezig ben zijn de voorbereidingen

voor de dienst gaande. Rond 26 september

hopen Christel en Gijs voor een korte in

Amersfoort te zijn. In de dienst zullen ze

vertellen en beelden vertonen.

Zondag 9 oktober. Vandaag staat op het

rooster: Matteüs 22 vers 1-14 en Jesaja

25 vers 1-9. Beide gedeelten gaan over

een feestmaal. Onze gastvoorganger

is drs. Nynke Dijkstra-Algra uit Houten.

Om vijf uur vieren we een vesper in De

Hoeksteen. Zie voor verdere informatie

het gezamenlijke deel van De Bron/De

Hoeksteen.

Zondag 16 oktober. Vandaag staat op

het rooster: Matteüs 22 vers 15-22 en

Jesaja 45 vers 1-7. Jaarlijks hebben we

ongeveer zes keer een zondagse ruiling

tussen de predikanten van De Bron en

De Hoeksteen. Deze viering is ds. Berend

Borger de voorganger.

Zondag 23 oktober. Op het rooster staat

Matteüs 22 vers 34-40 (het dubbele

liefdegebod) en Deuteronomium 6 vers

1-9 (hoor Israël). Ons combo werkt

mee. We zullen een of meer liederen

uit de bundel Psalmen voor Nu zingen.

(Eén van de wensen die vanuit de

gemeente is aangereikt.) Verder is deze

viering een beoogde doopdienst (maar

een geboortekaartje heb ik nog niet

ontvangen).

Zondag 30 oktober. Op deze dag vieren

we dat de wijkgemeente De Hoeksteen

40 jaar bestaat. Een dankdienst dus.

Voorbereidingen zijn in volle gang. Zie ook

het vorige kerkblad met het artikel over

de geschiedenis van onze wijkgemeente

en ons kerkgebouw. Centraal staat

de viering, maar eromheen zijn ook

ontmoetingsmomenten.

Wij gedenken Hedzer Pathuis

Vol zat De Hoeksteen op maandag 22

augustus: kerkzaal en hal. Vol waren we

met elkaar van gedachten en gevoelens,

van herinneringen en emoties bij het

overlijden (op 17.08.11) en de uitvaart

van Hedzer Pathuis. Ik zie een poort wijd

open staan. Dat lied heeft geklonken

rond het overlijden van Hedzer. Dat

lied hebben we dan ook gezongen

in de viering die we nadrukkelijk een

dankdienst voor zijn leven hebben

genoemd. Verschillende mensen hebben

Van de kerkenraad

Op 20 september kwam de nieuwe kerkenraad weer bij elkaar. We belichten

drie van de agendapunten. Het jeugdwerk is een van de speerpunten van

De Hoeksteen. We hebben 160 leden die jonger zijn dan 20 jaar, ongeveer 80

kinderen en jongeren nemen deel aan activiteiten die we organiseren. Vele

vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Voor de geloofsopvoeding is een goede

samenwerking tussen jeugd- en jongerenwerk en bijvoorbeeld het pastoraat

belangrijk. We spraken af om de communicatie tussen jeugdwerk en het

pastoraat (ouderlingen, pastorale medewerkers) te versterken. Ook besloten

we de ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding nadrukkelijker onder

de aandacht te brengen. De jeugdouderlingen gaan hiermee aan de slag.

De kerkrentmeesters vragen aandacht voor het gezond hebben en houden van

de fi nanciën. De verantwoordelijkheid komt meer en meer bij de wijk te liggen.

Dat betekent goed op de kosten letten en per activiteit begrotingen gaan

maken. Het percentage mensen dat bijdraagt aan Kerkbalans is gelukkig heel

hoog, het percentage dat bijdraagt aan de wijkactie blijft daarbij achter. Dat is

een punt van zorg. De kerkrentmeesters gaan hiermee aan de slag.

We zijn een actieve gemeente. We hebben activiteiten op de gemeente

zelf gericht. Gemeenteleden nemen af en toe initiatief tot bijvoorbeeld een

musical, Proef Hoeksteen en de Hoekstar. Daarvoor is Stijnco Woldendorp

aanspreekpunt. Voor de missionaire activiteiten, zoals de Kerstmarkt,

Nationale Bijbelweek, is Herman Koolstra aanspreekpunt.

De kerkenraad kampt nu nog met vacatures; een diaken minder en de post van

scriba is nog vacant. Dat betekent minder handen. We onderzoeken (onder

andere daarom) de mogelijkheid het aantal kerkenraadsvergaderingen te

verminderen. En mocht u zich afvragen of een van deze ambten iets voor u zou

zijn, aarzel niet om contact op te nemen.

We begonnen de vergadering met de gelijkenis over het bouwen van een huis

op een rots. De kerkenraad zet zich, gelukkig met ruim 200 vrijwilligers, ook

dit jaar weer in ervoor te zorgen dat de gemeente een stevig en goed huis

mag zijn voor alle gemeenteleden, ouder, jonger en kinderen. Een gemeente

gebouwd op een stevig fundament, zodat we recht doen aan onze naam, de

Hoeksteen.

Namens de kerkenraad,

Boudewijn Hogeboom

een aspect van Hedzers leven en

persoonlijkheid gememoreerd: Hedzer

als vader, als pleegvader, als grootvader,

als liefhebber van voetbal. Namens de

kerkgemeenschap heb ik drie aspecten

van Hedzers identiteit gememoreerd:

zijn verantwoordelijkheidsgevoel,

zijn betrokkenheid op mensen, zijn

gedrevenheid en idealisme. Wat zijn

verantwoordelijkheidsbesef betreft: als je

lid bent van een kerk, van een vereniging

of van de maatschappij, dan moet je niet

alleen willen ontvangen maar ook een

bijdrage leveren. Je tijd en talent geven!

Op allerlei manieren gaf Hedzer zich op tal

van terreinen. Zijn levenlang. Vele jaren

zat hij bij voorbeeld in de kerkenraad.

Graag trok Hedzer met mensen op.

Een mensenmens kan zijn of haar hart

ophalen in de kerkgemeenschap. Een

bont gezelschap van zoveel verschillende

personen, van jong tot oud. Hedzer

voelde er zich als een vis in het water.

Ik denk dat hij zich vooral verbonden

voelde met jonge mensen. Zelf was hij

zo’n volwassene met een jongenshart.

Graag ging hij om met de jongens van de

voetbal. Graag bleef hij verbonden met

de jongeren en de volwassenen van het

Polenproject. Zelfs ook toen hij tijdens zijn

ziekte echt wel genoeg had aan zichzelf.

Een grapje maakte om de spanning wat te

breken. Om de ander gerust te stellen. Een

beetje zelfspot ook. Relativeer jezelf een

beetje!

Dat laatste lukte hem zelf toch ook niet

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 21


altijd. Want gedrevenheid en idealisme

kenmerkten óók zijn leven. Soms zag hij

dingen gebeuren in de maatschappij en in

de kerk waar hij het volstrekt mee oneens

was. Dan schreef hij een brief waarin

hij ongezouten zijn mening gaf en kritiek

uitte. Gelukkig bleef die brief vaak vóór

verzending eerst nog een nachtje thuis,

zodat zijn vrouw Diny er nog even met de

pen doorheen kon. Over Diny gesproken:

een hecht stel, die twee. Ze waren nog

maar net getrouwd (18.10.1960) of ze

werden al pleegouders voor een knaap die

maar weinig jonger was. In het kinderdorp

De Glind hebben ze een aantal jaren

gewoond en gewerkt. Het was een fase

in hun leven die beslissend zou worden

voor het vervolg. Een stevige basis heeft

die ervaring gelegd voor hun gezinsleven.

In de dankdienst hebben we uit de bijbel

de trouwtekst gelezen: Romeinen 8 vers

18-19 en 31 en 38-39. Als God voor ons

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

De Brug

is, wie zal dan tegen ons zijn? Het geloof

in de Levende heeft altijd een grote rol

gespeeld in het leven van Hedzer en Diny

en hun gezin. In de dankdienst hebben

we dan ook voor het Aangezicht van God

het leven van Hedzer herdacht. Gezongen

ook van het licht dat vanuit de hemel ons

omstraalt en de duisternis dragelijk maakt.

We hebben liederen van hoop gezongen,

in het vertrouwen dat de dood niet het

einde is. In dat vertrouwen hebben we

Hedzer vervolgens uitgeleide gedaan en

begraven op Rusthof. Moge hij rusten in

de vrede van zijn Heer. We wensen Diny

en haar kinderen de troost en de kracht

van de allerhoogste toe.

TW

Trouwen

Op vrijdag 14 oktober 2011 zullen Niels

Onderdelinden en Marlijne Bannink gaan

trouwen. Om 19.00 uur willen wij in een

kerk: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 (open ma t/m do 9.00-11.00 uur) predikant: ds. H.G.J. van Dolder, Rubensstraat 97, 3817 EB,

tel. 7850997, dshvdolder@brugkerk.eu koster: mw. A. Feenstra tel. 4728605

ouderenpastoraat: Ds. D.J. van Wageningen, Gangboord 18, 3823 TH, tel. 4681706

coördinator pastoraat: mw. J.C. Vermeer-van den Bichelaer, tel. 4615144

scribae: mw. J. Paats-Boer, Weg van de Vrede 54, 3815 PH, tel. 4768185, scribaat@brugkerk.eu en mw. G. van Weerd-van Duinen,

Rubensstraat 55, 3817 EB, tel. 4631872

penningmeester: N.R.F. Elkerbout, tel. 4630203. ING 642386 t.n.v. wijkgemeente De Brug te Amersfoort

autodienst: G. Timmerman, tel. 4725702 coördinator vrijwilligerswerk: mw. C.M.R. Terhenne, Verdiweg 407, 3816 KM, tel. 4563254

internet: www.brugkerk.eu

Bij de diensten

Elke zondagmorgen bent u welkom om

tijdens onze morgendienst stil te worden,

te bidden, u te laten raken door een

bijbelgedeelte, te zingen en elkaar te

ontmoeten. Voor de diensten waarin ik

zelf niet voorga hebben we deze maand

weer vertrouwde en gewaardeerde

voorgangers gevonden.

Zondag 2 oktober: ds. Gerben Roest uit

Stedum met het Brugkoor.

Zondag 9 oktober: ds. Hans van Dolder,

doopdienst. Om 19.00 uur in de Nieuwe

Kerk, Dienst 2.0, ds. Hans van Dolder over

‘Christelijk management volgens Paulus’.

Zondag 16 oktober: ds. Hans van Dolder.

In deze dienst zullen twee kinderen

gezegend worden.

Zondag 23 oktober: ds. Gerard Kansen

uit Hilversum. Om 17.00 uur zangdienst

22 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

met twee (!) koren: het Brugkoor en Con

Amore, ds. Machiel van der Giessen en

een bijzondere invulling van het thema ‘Op

weg’.

Zondag 30 oktober: ds. Hans van Dolder,

kinderdienst.

Woensdag 2 november, 19.30 uur: drs.

Anne-Marie van Briemen, dankdag voor

natuur, werk, zorg en studie.

Zondag 6 november: ds. Hans van Dolder,

afsluiting Alpha-weekend.

Tijdens de morgendiensten is er crèche en

kindernevendienst.

Nieuw

Een aantal diensten zijn nieuw: Dit

seizoen zijn twee morgendiensten

helemaal gericht op kinderen van de

basisschoolleeftijd. Op zondag 30 oktober

is de eerste. Neem gerust vriendjes en

feestelijke kerkdienst God danken dat

Hij ons samen heeft gebracht en willen

wij Hem vragen om Zijn zegen over ons

huwelijk. Zo lezen we op de trouwkaart.

Deze bruiloftsdag wordt in het Leerhotel

het Klooster (Daam Fockemalaan 10)

gehouden. Jarenlang hebben Marlijne

en Niels (actief) meegeleefd met De

Hoeksteen. Daardoor kennen velen onder

ons hen wel. We wensen jullie, Marlijne

en Niels een stralende dag toe en een

heel gelukkig leven onder de hoede van

de Algoede!

TW

Kopij

Voor het novembernummer van Drieluik,

bij voorkeur digitaal, uiterlijk maandag 10

oktober inleveren bij: predikant.woltinge@

hoeksteenamersfoort.nl

vriendinnetjes of

opa’s en oma’s

mee!

In samenwerking

met

de Nieuwe

Kerk zijn er dit

seizoen zes

‘diensten 2.0’:

avonddiensten

over actuele

thema’s in een

rustige en soms verrassende vorm. De

eerste dienst uit deze serie ‘Geloven op

spanning’ is op zondagavond 9 oktober!

Zie voor meer informatie de wijkberichten

van de Nieuwe Kerk.

Jubilea

Drie echtparen uit De Brug mogen


Noodkreet van de HVD

Als wij – de HVD – met ons werk voort willen gaan, hebben wij dringend medewerksters nodig! Ons werk bestaat vooral uit

het bezoeken van de ouderen in de wijk en het zou jammer zijn als we hier mee op moeten houden. Dus mede-kerkleden meld

u zich alstublieft bij ons aan. Het kost echt niet veel van uw tijd - ten hoogste 10 uur per jaar – en u weet: vele handen maken

licht werk!

Wilt u nadere informatie, bel dan naar een van onderstaande nummers. U kunt zich opgeven in De Brug of bij mw. R. van der

Ree, tel. 3010400 of mw. A. Aalten tel. 4729585.

Mogen we op u rekenen?

een huwelijksjubileum vieren. Op 15

oktober 2011 zijn dhr. en mevr. Riggeling

( Weltevreden 68, 3811 NL) 40 jaar

getrouwd. Op 21 oktober 2011 vieren dhr.

en mevr. Verhoef ( Bizetstraat 22, 3816

WR) dat ze 40 jaar geleden getrouwd zijn.

Op 11 oktober 2011 zijn dhr. en mevr. Both

( Kemphaanpad 2, 3833 AC) 50 jaar

getrouwd. Van harte gefeliciteerd met

deze jubilea.

= stuur gerust een kaartje!

Ds. H.G.J. van Dolder

Geboren

Op 25 augustus 2011 werden Jasper

en Barbera van Schaik verblijd met de

geboorte van: Frederique Willemijn

Janine. Haar grote broer heet Wout Jan.

Een gedeelte uit een prachtig gedicht, dat

Frederique van haar ouders meekreeg:

Als je naar God vraagt, vertellen we

van Jezus. Als je naar de dood vraagt,

vertellen we van het leven. Vraag je waar

je vandaan komt, dan zullen wij zeggen:

‘Uit de wereld der liefde’. Frederique

woont met haar ouders en broertje aan de

Van Zuylen van Nieveltlaan 67, 3771 AB

Barneveld.

Op 28 augustus 2011 is Joël geboren, zoon

van Romhild en Dineke Ruitenberg en

broertje van Noa. Looft de Heer, want Hij

is goed; eeuwig duurt zijn trouw. En: Nog

voordat je bestond, kende Hij je naam.

Deze woorden zullen vast nog wel eens

klinken aan de Prins Hendriklaan 12, 3832

CN in Leusden.

Van harte onze geluk- en zegenwensen

aan deze gezinnen!

Janny Paats

Zangdienst

De zangdienstcommissie wil iedereen

van harte uitnodigen voor de zangdienst

van zondag 23 oktober om 17.00 uur in

De Brug. Medewerking verlenen: ds.

M.D. van der Giessen, meditatie, een

gastorganist en twee geweldige koren - te

Dirigent gezocht

Het Brugkoor bestaat al 45 jaar en telt op dit moment 50 leden. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

dirigent (m/v)

weten het Brugkoor o.l.v. Alie Pullen en

het christelijk gemengd koor Con Amore

uit Sleeuwijk - en het Alvipior Ensemble.

Bijna 100 zangers en zangeressen en

prachtige muzikale begeleiding. Het thema

voor deze dienst zal zijn Op weg / Vrede.

Tevens zal er een prachtige

diavoorstelling worden verzorgd. Nodig

uw familie, vrienden en buren eens uit.

Voor ideeën,suggesties of vragen Johan

van Loo, e-mail: leoloo@ziggo.nl

De zangdienstcommissie

Van de penningmeester

Via ds. D. van Wageningen is van mw. R.

€ 20 en van mw. H. € 20 ontvangen, beide

bestemd voor de wijkkas.

Hartelijk dank voor uw gift.

Kopij

Kopij voor het november-nummer

uiterlijk woensdag 12 oktober per e-mail

aanleveren bij Lideke van der Schans,

email: lideke@tiscali.nl

Het koor zingt 4-stemmig: sopraan, alt, tenor en bas. Naast medewerking aan de zondagdiensten in De Brug enkele malen per

jaar, werken wij ook mee aan diensten in ziekenhuizen, verzorgingshuizen in en om Amersfoort. Wij repeteren op woensdag

van 20.00 tot 22.00 uur in De Brug.

Van de dirigent wordt verwacht dat deze het koor kan leiden en begeleiden op de repetitieavonden en het repertoire van het

koor op peil houdt. Het betreft geen formele functie in kerkelijk verband; de dirigent krijgt een onkostenvergoeding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Brugkoor, Willie van ’t Veer, tel. (033) 4720566, e-mail:

wjvantveer@kpnmail.nl

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 23


Emmaüskerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Noordewierweg 131, tel. 4613937 coördinator kosterstaken: Erica ten Haken, tel. 4481874, vrijwilligersemmauskerk@live.nl

predikant: ds. P.P. van der Harst, Schuilenburgerplein 10, 3816 TE, tel. 4799251; paulvanderharst@planet.nl (vrije dag: woensdag)

kerkelijk werker: mw. A.E. van Bunnik, L. Nicasiusdwarsstraat 23, 3818 NC, tel. 4632059 (werkdagen: dinsdag en donderdag)

scriba: mw. H. Elzen, Merwedestraat 44, 3812 HM, tel. 4612157, hetty.elzen-nijenhuis@orange.nl autodienst: mw H. Guichelaar, tel. 4651619

penningmeester: E.W. ten Haken, Berkelstraat 17, 3812 KA, tel. 4481874, edwintenhaken@casema.nl

bankrekening: 8001259 t.n.v. Emmaüskerk Protestantse Gemeente

Bij de diensten

Deze maand gaan we verder met het lezen

uit het evangelie naar Matteüs.

Zondag 2 oktober: Matteüs 2:33-43.

We mogen het sacrament van de doop

beleven rondom twee dopelingen: Roselie

Anja van Bruggen-van Loveren en Dea

Rosa Ev Dettling-Ihnenfeldt.

Zondag 9 oktober: Matteüs 22:1-14.

Voorganger in deze dienst is ds. Jan van

der Eijk.

Zondag 16 oktober: Matteüs 22:15-22. Een

viering van Schrift en Tafel, waarin diaken

Hellen Wielzen haar ambt offi cieel zal

neerleggen.

Zondag 23 oktober: Matteüs 22:34-46.

Dienst met de werkgroep Wereldwijd

(zie de toelichting verderop in de

wijkberichten).

Zondag 30 oktober: Matthüs 25:1–13.

In deze dienst gaat mw. ds. Lenie

Schoonderbeek voor.

Uitgeprocedeerd en opgegeven?

De werkgroep Wereldwijd besteedt in

de dienst van 23 oktober aandacht aan

de uitgeprocedeerde asielzoekers in het

detentie- en uitzetcentrum in Soesterberg.

Asielzoekers, zo dicht bij ons in de

buurt en toch ook zo ver weg. Uit het

zicht en uit de maatschappij geplaatst.

Zij zitten opgesloten, zonder strafblad,

in afwachting van hun uitzetting. De

werkgroep wil in de dienst aandacht

besteden aan deze mensen om hen te

laten weten dat wij ze niet vergeten. Hen

weer een gezicht geven, zodat wij ze

weer (moeten) zien als onze naaste. Wij

lezen in de dienst een tekst uit Matteüs 22

waarin Jezus in gesprek of in discussie

gaat met farizeeërs en sadduceeërs. In

het gesprek antwoordt Jezus op de vraag

‘Meester, wat is het grootste gebod in

de wet?’ met ‘Heb de Heer, uw God, lief

24 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

met heel uw hart en met heel uw ziel en

met heel uw verstand. Dat is het grootste

en eerste gebod. Het tweede is daaraan

gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze

twee geboden zijn de grondslag van alles

wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Een lezing die prachtig aansluit bij het

thema van de werkgroep Wereldwijd in de

dienst.

Wim Bomhof

Uit de kerkenraad

De kerkenraad is twee keer extra

bijeen geweest op 1 juli en 24 augustus.

Agendapunten die aan bod kwamen:

Nader onderzoek naar mogelijkheden

om onze geliefde Emmaüsgemeente in

stand te houden leidde tot het besluit

om een aantal mensen van buiten uit

te nodigen, die zich hard maken voor

het sociale gebruik van gebouwen

in onze stad. Het plan is om deze

gesprekspartners naar ons gebouw

te laten kijken om op ideeën te komen

om in de toekomst ons kerkgebouw

creatiever te gebruiken. Benaderd

zijn Joke Sickmann (van Stichting

Industrieel Erfgoed Amersfoort,

actief bij de Wagenwerkplaats

en Verensmederij), Jos van Oord

(bouwpredikant van Het Brandpunt

en nu cultureel ondernemer van

De Kamers in Vathorst) en Martin

Boswinkel (directeur van Stadsherstel

Midden-Nederland te Amersfoort).

Zij vinden het leuk om met ons mee te

denken. Wellicht voelt u er voor met ons

ideeën te spuien. Meldt u dan aan bij

ondergetekende.

Tegelijkertijd hebben we ons profi el

over ‘wat ons bezielt en gaande houdt’

aangepast. Het stuk is gedeeltelijk

herschreven en ingekort en staat op de

website.

Een beamer voor de kerkzaal. Deze

zomer heeft een lieve geefster uit onze

gemeente ons verrast met een gift

waarmee we een beamer en scherm

konden aanschaffen. Wij zijn hier erg

blij mee en dankbaar voor dit gulle

gebaar.

Voor gebruik op het internet is ons logo

aangepast. Dit bewerkte logo zal ook

voor andere doeleinden gebruikt gaan

worden.

Trouw- en rouwdiensten: vanuit de

Algemene Kerkenraad ligt een nieuwe

regeling waarin de kosten voor deze

bijzondere diensten worden bijgesteld.

In de vergadering hebben we dit

voorstel in eerste termijn besproken. In

de volgende vergadering hopen we dit

punt te kunnen afronden.

Studie: onze pastoraal werker Anja

van Bunnik presenteerde haar

plannen voor voortgaande studie op

het gebied van ouderenpastoraat. De

hieraan verbonden kosten moeten nog

worden gedekt. Hierbij zal zij door de

kerkenraad worden geassisteerd.

Een uitgebreid verslag van de

vergadering van 24 augustus over het

voortbestaan van de Emmaüskerk is

gepubliceerd en verspreid onder de

titel ‘Eerste concrete stappen’. Als u

dit verslag nog niet heeft kunt u het

aanvragen bij ondergetekende of lezen

op www.emmauskerk-amersfoort.nl

Hartelijke groet,

Hetty Elzen

Startzondag

Zondag 11 september was de startzondag

met de titel: Emmaüs Talentenjacht. In een

bijzondere dienst kwamen mensen aan het

woord over hun inzet in de wijk en lieten

we een compilatie zien van opnamen van

Soesterkwartierders die we vroegen:


‘Waar ben jij goed in?’.

In een zogenaamde

‘hoekenronde’ gingen

we met elkaar in gesprek

rond vragen als: ‘waar

had je goed in willen zijn?’ en

‘welk compliment heeft je ooit veel

goed gedaan?’. De kinderen maakten

prachtige medailles om daar iemand

mee te complimenteren voor zijn of

haar talent. En tot slot kwamen enkele

tientallen zangers en zangeressen rond

de vleugel bijeen om in korte tijd een

vierstemmig lied uit het Iona repertoire

in te studeren. De bijbel ging open bij

de moeilijke en ogenschijnlijk harde

gelijkenis van de talenten in Matteüs 25.

Volgens de voorganger een gelijkenis over

geschonken vertrouwen. En inderdaad,

als je dat vertrouwen wegstopt kan je

niet groeien. Maar als je leeft met het

geschonken vertrouwen dan groei je

des te harder. Na de koffi e stond er een

heerlijke maaltijd klaar. Velen

hadden allerlei goeds en

lekkers meegenomen.

Wie deelt, houdt altijd

over. En zo was het.

Paul van der Harst

Actie Wijkkas

Het werk van de

Emmaüsgemeente in

de wijk gaat door mede

dankzij de opbrengst

van onze jaarlijkse

Wijkkasactie. Bedankt voor

de vele giften die wij de afgelopen

maanden weer mochten ontvangen.

Aangezien wij jaarlijks zien dat veel

mensen hun gift in het tweede deel van

het jaar overmaken brengen

wij de actie nu weer onder

uw aandacht. Doet u dit

jaar ook weer mee? Uw

gift is van harte welkom

op rekening 8001259

t.n.v. Emmaüskerk

Amersfoort.

Verantwoording

giften

Naast de giften voor

de wijkkas ontvingen

wij ook andere giften. Als

dank voor de bloemen van mw.

S. € 10. De inkopen voor het paasontbijt

vielen gunstig uit en het overschot van

€ 40 is als gift in de wijkkas gestort. Via

Hans de Vries ontvingen wij van mw. S.

€ 10. We hebben een beamer en scherm

kunnen aanschaffen dankzij een gulle gift

van N.N. en er zijn nog een aantal giften

ontvangen via Paul vd Harst: mw. B. €

120, mw. D.G. € 10, mw. L. € 50, mw. K. €

25, mw. B. € 10 en mw. D.G. € 20. Hartelijk

bedankt!

Edwin ten Haken

Ter gedachtenis

Catrina Boute-van Oven, geboren

op 4 augustus 1922, gestorven op 30

augustus 2011. Geheel onverwacht

overleed zij in De Lichtenberg, waar

zij tijdelijk verbleef voor herstel na een

gebroken schouder. Zij woonde lang

in de Narcisstraat, omringd door haar

kinderen die haar dagelijks verzorgden.

Met haar jeugdliefde Berend kreeg zij

zes kinderen. ‘Ik heb veel meegemaakt

in mijn leven’, zei ze vaak. Intens genoot

zij van haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. ‘Met 38 zijn we nu,

zei ze laatst. Met deze oma kon je lachen,

spelletjes doen en zij toverde altijd wel

weer wat lekkers tevoorschijn. Al wilde

ze nog graag een tijdje blijven, ze kon

ook zeggen: ‘Als het je tijd is, dan ga je’,

en: ‘Ik weet waar ik naar toe ga, dan ben

ik bij de Heer’. In de Emmaüskerk liet ze

zich op latere leeftijd dopen. Toen zij niet

meer naar de kerk kon, luisterde ze op

zondagochtend in de tuin naar de klokken.

Die werden ook geluid op de dag van

haar uitvaart op 3 september. Zo nam zij

afscheid van haar Soesterkwartier en

namen wij afscheid van haar. Op de kaart

staat: ‘De grenzeloze liefde die zij naar ons

heeft uitgestraald, wordt nu in eindeloze

herinnering vertaald’. Dat die liefde de

leegte mag vullen die zij achterlaat.

Anja van Bunnik

Schoonmaak met inzet

In de eerste week van september is door een groep gemeenteleden de hele kerk schoongemaakt. En niet alleen door ‘grijze

koppies’, maar het verheugende was dat ‘de jeugd’ de overhand had. Er waren jonge werkende moeders die meededen en hun

kinderen kropen en liepen rond. Er was zelfs een jonge vader die van zijn werkgever twee dagen per jaar maatschappelijk verlof

krijgt, en hij besloot dat te gebruiken voor de schoonmaak in de kerk. Hij heeft zowel binnen als buiten de ramen gezeemd. In deze

tijd waarin zoveel onzekerheid over de kerk is gaf mij dat een gevoel van blijdschap en hoop. Wat een positieve inzet.

Helaas blijft de kerk niet vanzelf zo schoon. Daarom zijn we nog steeds op zoek naar mensen die zich in deze vorm willen blijven

inzetten. Dus heeft u een uurtje in de twee weken over? Of wellicht een uur per maand? Dan kunt u zich aanmelden: tel. (033)

4481874 of via e-mail: vrijwillligersemmauskerk@live.nl.

Anneke Binnendijk en Erica ten Haken

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 25


Nieuwe Kerk

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

kerk: Leusderweg 110, tel. 4618232 koster: Marius Peters, tel. 4611077 predikant: ds. M.D. van der Giessen, Vermeerstraat 152, 3817 DJ, tel. 4451875,

mdvandergiessen@freeler.nl kerkelijk werker: Eline M. de Graaf-Klok, Westerstraat 99, 3818 NK, tel. 4637782, e.m.degraafklok@kpnmail.nl

scriba: mw. M. Hamberg, Gerard Boedijnerf 12, 3816 DB, tel. 4727811, scriba.nieuwekerk@gmail.com coördinator pastoraat: tel. 06-57259761

penningmeester: Nieuwe Kerk inz. Wijkkas, bankrek. 115154647; andere wijkactiviteiten: Nieuwe Kerk inz. Activiteiten, bankrek. 115154663;

beide t.n.v. K. Baas, Celsiusstraat 50, 3817 XH Amersfoort internet: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Bij de diensten

Zondag 4 oktober, de eerste zondag van

oktober, is Israëlzondag. De lezing is

Matteüs 21, 33-43, de gelijkenis van de

wijngaard en de pachters. Medewerking

wordt verleend door de Zanggroep

Zondag 9 oktober zal in de morgendienst

dr. A. van Klinken voorgaan als

gastvoorganger. Om 19.00 uur start er

gezamenlijk met wijkgemeente De Brug

een nieuw initiatief: Diensten 2.0. Zie

daarvoor verder het bericht in het kader.

Voorganger is ds. H.G.J. van Dolder.

Zondag 16 oktober lezen we Matteüs

22:15-22.

Zondag 23 oktober is een doopdienst.

’s Middags om 17.00 uur is er een

gezamenlijk zangdienst in De Brug m.m.v.

het Brugkoor, het koor Con Amore.

Zondag 30 oktober gaat ds. H. Overeem uit

Boskoop voor.

Bijbeluur

Op de woensdagen 12 en 26 oktober is

er Bijbeluur in het Nieuwe Kerkehuis,

aanvang 10.00 uur. We lezen ‘Verder in

Matteüs’.

Groet

De Startzondag is geweest. Allerlei

activiteiten worden opgestart of maken

een doorstart. Laat voor u en jou niet

de kans liggen om niet mee te doen,

maar lees de Activiteitenwijzer (ook te

downloaden via de website!) en doe mee!

Met hartelijke groet,

ds. Machiel van der Giessen

Jongleren in de Nieuwe Kerk

Dinsdagavond 4 oktober is er in de

Nieuwe Kerk een avond over tieners en

geloof en kerk. Doel is om samen met

ouders, tieners en gemeenteleden na te

26 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

denken over hoe we jongeren betrokken

krijgen en houden bij de gemeente en het

geloof een plek geven in het hectische

leven van tieners. Vanuit de Nieuwe

Kerk willen we een impuls geven aan het

tienerwerk en deze avond als startavond

gebruiken om samen na te denken hoe we

de komende jaren daar zo goed mogelijk

vorm aan kunnen geven. Voorwaar geen

makkelijke opgave, maar Corjan Matsinger

van Youth For Christ en schrijver van het

boek ‘Heilige Grond, de plek van jongeren

in de kerk’ zal ons meenemen in zijn

ideeën en ervaringen.

Op de website ChristelijkPodium

wordt Corjan omschreven als: Corjan

Matsinger is teamleider, theoloog en

trainer bij Youth for Christ.

Inhoudelijk, humoristisch

en non-conformistisch.

Schatgraver,

cultuurliefhebber en

altijd op zoek naar de

onverwachte kanten van

de levende God. Verslaafd

aan U2 en Coldplay riedels,

gek van LotR, de Kronieken

van Narnia en wat al niet

meer.

Wij hopen op een

inspirerende en

vruchtbare avond.

Peter Liebeton,

jeugdouderling

Visie- en

beleidsontwikkeling

U weet dat er in onze

wijkgemeente van

alles gebeurt. We doen

die dingen omdat we

een ‘missie’ hebben:

De Nieuwe Kerk wil een

geloofsgemeenschap wil zijn, die

gericht is op de ontmoeting met Jezus

Christus, de ontmoeting met elkaar, de

ontmoeting met de omgeving. Omdat het

huidige beleidsplan in 2012 afl oopt, wil

de kerkenraad dit najaar - samen met de

hele gemeente - opnieuw nadenken over

de vraag ‘waar we als gemeente heen

willen’, en ‘wat de taak is waar God ons

toe roept’: wat zegt de Bijbel over het doel

van de gemeente, wat is ons verlangen

voor de gemeente, hoe zou de gemeente

er idealiter uitzien over een aantal jaren?

We noemen dit de ‘visie’.

We nodigen alle gemeenteleden

van harte uit om aan dit proces van

visieontwikkeling bij te dragen. Dat

kan meer en minder intensief, en in elk


geval op de volgende

manieren:

1. U bent dit najaar van

harte welkom om mee

te denken op één van de

‘inspiratie-avonden’, waar we ons

als gemeente willen laten uitdagen en

inspireren door een ervaren spreker:

hoe zou het óók kunnen? Data:

dinsdag 4-10 (jeugdwerk), dinsdag 25-

10 (diaconaal werk), donderdag 17-11

(kerk zijn in de wijk).

2. U wordt uitgenodigd ‘mee te lezen’

met het opstellen van de conceptvisie.

Op basis van alle input uit de

‘inspiratie-avonden, en door tijd te

nemen voor bijbelstudie en gebed,

zal de kerkenraad samen met enkele

gemeenteleden het voortouw

nemen bij het schrijven van de visie.

Als ‘meelezer’ nodigen we u uit

tussentijds uw reactie geven, die we

dan zullen meenemen. Uiteindelijk

zal de kerkenraad - na de gemeente

geraadpleegd te hebben - de visie

vaststellen en uitwerken tot nieuw

beleid voor het gemeentewerk voor

2012-2016.

3. We willen u vragen te bidden om

inzicht en de leiding van de Heilige

Geest bij het ontwikkelen van deze

visie.

Wellicht vinden we nog andere vormen

om met elkaar van gedachten te wisselen.

We houden u de komende maanden

regelmatig via kerkbrief en email op de

hoogte. We hopen op uw betrokkenheid!

Namens de wijkkerkenraad en commissie,

Gerwin Blok (Vragen/meer info:

visienieuwekerk@gmail.com)

Verantwoording giften

Giften aan de BAC: via mw. V.d. Ridder

€ 5 van mw. W.; € 7 van mw. H.; € 15 van

mw. J. Via mw. v.d. Berg € 5 van fam.

Z.; € 7 van fam. R.; € 10 van dhr. v. L. Via

mw. Voetee € 20 van dhr. v.d. K. Via mw.

Schouten € 10 van mw. B. Bij huisbezoek

heeft ds. Van der Giessen een gift

ontvangen van € 25. Hartelijk dank!

Gea Glashorst

Ter overweging

‘... zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water

en zet uw netten uit om te vissen’ (Luc.

5-4).

Wat is de Heer vol genade en medelijden!

Hij leert de schare vanuit een schip

Diensten 2.0

Waarom zou je zondagavond naar de kerk gaan? Voor een dienst 2.0! Actuele

thema’s in een ongebruikelijke setting. Toerusting voor je dagelijks leven. Soms

moet je vertrouwde patronen doorbreken om een verrassende ontdekking te

doen. In de serie bijeenkomsten onder de titel ‘Geloven op spanning’ lezen we

de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs. Over de spanning tussen het

glansrijke ideaal en de weerbarstige werkelijkheid.

1. 9 oktober – Christelijk management volgens Paulus

In de jonge kerk in Korinte speelde een misverstand over leiderschap.

Kijken we met menselijke maatstaven naar mensen op of ontlenen we

ons leiderschap aan de manier waarop we in dienst staan van God? Hoe

kunnen we dat toepassen in de kerk en op ons werk?

2. 13 november – Machtig dwaas!

Macht lijkt soms een vies woord, maar op zich is er met macht niets mis.

Ieder mens heeft macht. De vraag is alleen: hoe gaan we om met macht?

Dat roept ook de vraag op: hoe gaat God om met macht? Dat brengt ons bij

het hart van het christelijk geloof: het kruis! Is dat onmacht of almacht?

3. 11 december – Lekker… in je vel

Over ons lichaam en seks – Hoe hebben het christelijk geloof en ons

lichaam met elkaar te maken? Is het totaal niet belangrijk of is het alles wat

we zijn? Hoe geeft dat richting aan hoe we wijs met seksualiteit om kunnen

gaan? Mogen we grenzeloos genieten of kent ons ook genieten grenzen?

4. 8 januari – Mijn imago en ik

Je bent zoals je gezien wordt. Welk image heeft de ander van je? Hoe kom

ik over? Paulus heeft interessante - ‘imagebuilding’- tips.

5. 12 februari – Alles mag!

Balans tussen liefde en vrijheid – Betekent vrijheid alle ruimte hebben? Is

de ander een beperking van onze vrijheid? Een belangrijk gevolg van geloof

in Jezus is dat je een vrij mens wordt. Maar ook worden we opgeroepen

tot liefde tot God en onze naaste. Het christelijk geloof lijkt ons als mens,

werknemer, gezinslid of buurvrouw met een vervelend dilemma op te

zadelen: Kiezen we voor vrijheid of liefde? Of is dit het helemaal geen

tegenstelling?

6. 11 maart – Wie ben jij dan wel?

Ik ben ik en jij bent jij! Wat maakt het verschil? Wat maakt jou en mij tot wie

we zijn? Dat is de vraag naar onze identiteit. Waardoor wordt die bepaald?

dat Hij aan de oever van het meer

vond, en Hij beloont de eigenaar, die zo

vriendelijk is geweest Hem zijn schip

te laten gebruiken. De mannen hadden

de hele nacht moeite gedaan, maar

niets gevangen. Hij zegt hun naar diep

water te gaan en hun netten uit te zetten

om te vissen. En de beloning voor hun

gehoorzaamheid was ‘een grote menigte

vissen’.

Deze gebeurtenis leert ons erop te letten

hoe de Heer met medelijden vervuld is

over de zorgen van Zijn kinderen. Zendt

Hij voortdurend van Zijn hemelse troon

de wonderen van Zijn licht en waarheid

op ons neer? Hij is net zo zeer bezig

met onze noden en Hij heeft medelijden

met de zwak¬heden van Zijn volk. Is

Hij bereid de harten van de mensen te

vertroosten? Hij is evenzeer bereid te

zorgen voor hun dagelijkse behoeften

en door die zorg Zijn genade en liefde

openbaar te maken. Petrus was na dat

wonder vol wroeging, en hij werd tot het

apostelschap geroepen. Daaruit zien wij

dat de Heer, terwijl Hij Zijn milde gaven

uitdeelt aan Zijn kinderen, door die gaven

de weg effent naar hogere en meerdere

zegeningen, meer dan ze kunnen

bedenken of waardig zijn te ontvangen.

(Uit: Morning Thoughts)

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 27


St. Joriskerk

HERVORMDE WIJKGEMEENTE

kerk: Hof 1 koster: S.H.J. van Kwawegen, tel. 4616178 predikant: ds. G.D. Kamphuis, Diamantweg 49, 3817 GH, tel. 4637713,

g.kamphuis@planet.nl scriba: W. van den Brink, Stuyvesantstraat 12, 3814 RZ, tel. 2535901, windeld@fi lternet.nl

wijkkas: ING 3686241 t.n.v. penningmeester wijkgemeente St. Joriskerk, Nieuwerhoek 40, 3813 RS

filalethes: ING 538146 t.n.v. Vereniging Filalethes, Zandkreek 66, 3823 JL kopij drieluik: jan.jon@wanadoo.nl

bezorging drieluik: tel. 4724037 Internet: www.sintjoriskerk-amersfoort.nl

Diensten

De serie diensten over de tweede brief

van Paulus aan de Thessalonicenzen is

afgerond. Ondertussen zijn we begonnen

aan een miniserie over de psalmen.

Psalmen als gebeden, als liederen van

aanbidding, van lofprijzing, van schuldbelijdenis,

liederen van de omgang met de

Heere God. Wat hebben we die liederen,

die gebeden hard nodig. Want, soms

komen we alleen maar zingend boven alle

moeiten en stormen uit. Zoals Paulus en

Silas die de psalmen in de nacht zongen!

Zo gaan we horen naar deze liederen,

we gaan ze ook zingen. En dat zingen is

(volgens Luther) twee keer bidden.

Doopdienst

Zondagmorgen 16 oktober wordt het

sacrament van de Heilige Doop bediend.

Twee kleinen uit de gemeente zullen

dan het sacrament ontvangen. En ook in

die dienst horen we een psalm, een lied

van het oude Israël, dat ook een lied is

geworden van de christelijke gemeente, de

gemeente uit de volkeren.

Terug naar de Joris

Bijna is het zover! Zondag 30 oktober ’s

morgens om 9.30 uur houden we weer de

eerste dienst in de Joris. Een moment om

naar uit te zien, ik verlang er naar. De kerk

is prachtig geworden, een schitterend

monument. Er is hard gewerkt, veel inzet

was er, van heel veel mensen. En als

wijkgemeente zijn we hen daar heel veel

dank voor verschuldigd. Mooi dat zoveel

mensen met zoveel energie hun kracht

er voor hebben gegeven. Mede door hun

inzet kan in het hart van de stad de lofzang

worden gaande gehouden! In het oude

monument klinkt een woord van God dat

altijd weer nieuw is, ons de weg wijst, ons

aanspreekt, ons leven nieuwe hoop geeft.

‘In het hart van de stad over het hart van

God.’ Ja, in het hart van de stad klinkt

het Evangelie van Jezus Christus! Dat

Evangelie laat licht schijnen over de stad!

Iedere zondag, ’s morgens en ’s middags,

gaan de deuren open, klinkt het Evangelie

woord. De 30ste oktober hopen we op

een blijde dag, vol dankbaarheid aan onze

God. ‘Laat het een hoge feestdag mogen

zijn’, voor ons allemaal, in de eerste plaats

omdat het zondag is. En daarna omdat we

weer samen mogen komen op deze plaats

waar de gemeente al zoveel eeuwen

samenkomt.

Dankdag voor gewas en arbeid

De eerste woensdag van november is

de dankdag voor gewas en arbeid. ’s

Evangelisch-Lutherse kerk

kerk: Langestraat 61 verhuur: J. Witlam, tel. 4801749

contactadres kerkenraads-commissie lutherse traditie: T. de Mol-van Voorn, Puntenburgerlaan 68B, 3812 GG, tel. 4632540

vrijwillige bijdragen: ING 5134459 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA, onder vermelding van: luthers diaconie: ING 4166726

Samen oogsten

Wij ploegen en wij strooien

De zaailing op het land

Het groeien en gedijen

Ligt echter in zijn hand

28 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

(vertaling vrij naar Mathias Claudius)

De zomer is voorbij en de oogsttijd is

in volle gang. Dit willen we vieren en

ook graag delen met hen die we door

omstandigheden niet zo vaak of helaas

Middag begint de dienst om 14.30 uur in de

trouwkapel van de Joris met veel aandacht

voor de kinderen. ’s Avonds begint de

dienst om 19.30 uur in de Joris. We

brengen in deze crisistijden God dank en

aanbidding voor Zijn gaven en zegeningen.

Doet u mee in deze diensten?

Afscheid

Zondagmiddag 6 november is de dienst

van afscheid. In het volgende nummer van

Drieluik hoop ik daar op terug te komen.

Meeleven

We leven mee met hen die in zorg en nood

verkeren. Ons angstig hart wenden we naar

de Heere. Hij kent uw strijd, uw vragen, uw

stormen als geen ander. Hij nodigt ons zelfs

uit: ‘Stort voor Mij uit, uw ganse hart’.

Catechisaties

De catechisaties zijn weer gestart. Wil

je nog meedoen? Wees welkom! Wil je

er graag eerst over praten, of wat meer

informatie. Mail gerust even: g.kamhuis@

panet.nl

Ten slotte

Een hartelijke zegen groet aan alle lezers

van Drieluik.

GDK

niet meer in de kerk kunnen ontmoeten.

Het is een goede traditie, dat we in

de oktobermaand samen met de Oudkatholieke

parochie in de St. Joriskerk op ’t

Zand het avondmaal vieren en gezamenlijk


ons middels de oogstgroeten

verbinden met

hen die niet aanwezig

kunnen zijn. Vorig jaar is het

als gevolg van de veranderingen

in onze kerk niet doorgegaan, maar

dit jaar willen we deze traditie van

samen oogsten en samen delen weer

voortzetten. De dienst begint zondag 16

oktober om 10.00 uur. Pastoor G. Verhey

en dominee J. van Baardwijk gaan voor.

Mocht u in de gelegenheid zijn om zaterdag

15 oktober te helpen met het inpakken van

de oogstgroeten of om na de dienst er

een paar rond te brengen, dan kunt zich

melden op tel. 0341-414278 of via de mail

dvanschaik@landstede.nl. Uw hulp wordt

zeer op prijs gesteld.

Dick van Schaik

Presentatie nieuw boek

Het boek ‘Lutheranen in de Lage Landen’

wordt op zaterdag 1 oktober in de Lutherse

Vrede

Elk mens een veilig bestaan. Dat was het

thema van de internationale vredesweek

2011. Overal ter wereld zijn mensen op

zoek naar veiligheid, een leven vrij van

angst en wanhoop. Het is een menselijk

verlangen dat zich niet laat onderdrukken

door geweld of repressie. Logisch, zo

redeneren wij, maar vanzelfsprekend is

een veilig bestaan voor talloze mensen

niet. In landen als Congo, Somalië,

Syrië en Libië - en dat is nog maar een

fractie - zuchten mensen onder geweld

en onvrijheid. Wij in Nederland beseffen

vandaag de dag niet wat het betekent

om zomaar op straat neergeschoten te

kunnen worden. Om als kind niet vrij en

onbekommerd buiten te kunnen spelen.

Om niet te kunnen zeggen wat je voelt en

denkt. Om voortdurend bang te zijn en je

bedreigd te voelen.

In het Oude Testament vinden we voor

het woord vrede: shalom. Shalom is:

gelukkig zijn, tevreden zijn, je harmonisch

kerk van Woerden gepresenteerd. Om 14.00

uur zal de kerk opengaan voor ontvangst,

om 14.30 uur is de opening. Dr. Hiebsch zal

spreken over Luther en de bijbel en dr. Van

Manen zal een inleiding op het boek geven.

Om 15.35 uur worden de eerste exemplaren

aangeboden worden, waarna de middag

met een receptie afgesloten wordt.

Project Zambia

In Chipulukusu in Zambia wordt hard

gewerkt aan het nieuwe kerkgebouw.

Het is niet alleen de bedoeling om de

kerkruimte voor de groeiende gemeente

te vergroten maar ook om het kerkgebouw

voor jongerenwerk te kunnen gebruiken.

Luthercitaat

Wie God kent, kent ook de creatuur, begrijpt haar en

houdt van haar. Want in de creatuur zijn de voetstappen

van de Godheid.

Hiermee wil men jongeren een kans

geven om een eigen bestaan op te

bouwen waarmee zij aan de kringloop

van verslaving, criminaliteit en prostitutie

kunnen ontkomen. De problemen hiermee

zijn levensgroot. Hierom wil de gemeente

opvang bieden. Onder andere door

cursussen te organiseren waarbij vaardigheden

geleerd worden die bij het

vinden van een baan van pas komen. Om

de bouw en daarmee ook dit jongerenwerk

te kunnen laten plaats vinden, is

nog geld nodig. Als u hierbij wilt helpen,

dan kunt u geld overmaken naar bankrekeningnummer

7704571134 ten name

van K. Zwanepol / inzake Ndola-project.

WOONZORGCENTRUM

Nijenstede

kerk: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84 (ingang Randenbroekerweg)

pastor: L.C. Houweling, Beukstraat 13, 3812 MG, tel. 4630456

scriba kerkenraadscommissie Nijenstede: dhr. P.G. Poort en mevr. A.H. Poort-Ansink, Muiderslot 33, 3813 RR, tel. 4806847

penningmeester: P.G. Poort, tel. 4806847 ING: 3258116 t.n.v. Kapelfonds Nijenstede, Amersfoort

verbonden voelen met de mensen om

je heen en met God. Een toestand van

werkelijk welbevinden. En vooral in deze

betekenis is shalom ver te zoeken in

onze wereld, waar mensen ook nog eens

tegen het grote onrecht van de honger

vechten. Ook in ons land heeft ieder mens

recht op een menswaardige behandeling.

Maar daar moeten we ons, ieder op

zijn of haar plek en met zijn of haar

mogelijkheden, gezamenlijk voor inzetten.

Niet door verdeeldheid te zaaien, maar in

vertrouwen, solidariteit en verbondenheid

met elkaar. Ik sluit af met woorden van

lied 285 uit het liedboek voor de kerken:

Geef vrede, Heer, geef vrede,

bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken

en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:

uw vrede wint de strijd!

Gedachtenisbijeenkomst

Op vrijdag 30 september om 19.00 uur is

er een bijeenkomst in de Andreaskapel

ter nagedachtenis van de bewoners die

zijn overleden in de periode 21 oktober

2010 tot 15 augustus 2011. Familieleden,

medewerkers en bewoners van

Nijenstede worden uitgenodigd om hierbij

aanwezig te zijn.

Wij gedenken

Op 14 augustus 2011 overleed mevr. S.H. van

Gelder-Schoff (geboren 26 januari 1922). Zij

woonde in app. 3.19 op De Driesprong.

Op 19 augustus 2011 overleed mevr. C.H.

Ilmer-de Goede (geboren 18 juni 1912). Zij

woonde in app. 1.26.

We wensen alle nabestaanden en ieder

die zich met hen verbonden voelt heel

veel sterkte toe en Gods nabijheid bij het

dragen van het verdriet.

Alle goeds en vriendelijke groeten,

Leo Houweling

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 29


Kerkdiensten

Zondag 2 oktober

Collecten: 1. Kerk en Israël

2. Eredienst en pastoraat

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen. voorbereiding H.A.

18.30 uur Dr. C.G. Geluk uit Huizen

Andreaskapel 10.00 uur Ds. J. Vroegindeweij

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Ds. G.J. Roest uit Stedum m.m.v.

Brugkoor

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. T. Woltinge

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger, H. Avondmaal

17.00 uur Zie Opstandingskerk

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Zondag 9 oktober

Collecten: 1. Diaconale Najaarscollecte

2. Kerinam

3. Energiekosten

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, H. Avondmaal

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, H. Avondmaal

Andreaskapel 10.00 uur Dr. A. van Haarlem

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Dienst i.s.m. het Leger des Heils

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder, doopdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Mw.drs. N. Dijkstra-Algra uit Houten

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. J.L. van der Eijk

Fonteinkerk 10.00 uur Geen dienst –

Zondag 16 oktober

Collecten: 1. Werelddiaconaat (Kerk in Actie /

Luisterend Dienen)

2. Kosten predikantsplaatsen

30 Drieluik | nr. 8 | oktober 2011

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor

Johanneskerk 10.00 uur Mw.prop. I.L. Tan uit Haarlem

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

Opstandingskerk 17.00 uur Ds. R. Stiemer uit Den Haag,

dienst met belangstellenden

St. Joriskerk (in 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

Opstandingskerk) 19.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Ds. D. van Wageningen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Ds. D. van Wageningen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.15 uur Mw. J. Adriaansz

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Mw.ds. M. v.d. Pol

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. K. Adrichem, Communieviering

Zon en Schild 10.00 uur Past. C. Arends

Ontmoetingszondag in de instellingen

Johanneskerk 10.00 uur Dienst

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Dr. A. van Klinken

19.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder, Dienst 2.0

St. Joriskerk (in 9.30 uur Ds. R.W. de Koeijer uit Putten

Opstandingskerk) 17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Zr. L. Flentrop

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. G. Brunsveld

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

Zon en Schild 10.00 uur Past. S. Muns,

dienst van Woord en Tafel

Adventkerk 10.00 uur Ds. T.P. de Jong uit Stadskanaal

18.30 uur Prof.dr. J.C. Borst uit Veessen

Andreaskapel 10.00 uur Ds. G.J. Wisgerhof

Bergkerk 9.30 uur Ds. A. Fox, dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. A. Fox, dienst van Schrift en Gebed


De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder,

zegening kinderen

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. B. Borger

De Open Hof 10.00 uur Ds. T. Woltinge

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst,

dienst van Schrift en Tafel

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. H. Bonestroo

Lutherse Kerk 10.00 uur Gezamenlijke dienst in Oud-kath. kerk,

’t Zand 13, ds. J. van Baardwijk en

mw.past. G. Verhey

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

Collecten: 1. Plaatseljike stille armoede

2. Wijkgemeenten

Adventkerk 10.00 uur Prof.dr. B.J.G. Reitsma uit Ermelo

18.30 uur Ds. C. van Andel uit Amsterdam

Andreaskapel 10.00 uur Mw. A.E. van Bunnik

Bergkerk 9.30 uur Ds. B. Bomer,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. B. Bomer,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Ds. G. Kansen uit Hilversum

17.00 uur Zangdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. T. Woltinge

De Open Hof 10.00 uur Mw.ds. L. Schoonderbeek

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

Collecten: 1. Kerst voor iedereen

2. Hervormingsdagcollecte

3. Zendingsarbeiders

Adventkerk 10.00 uur Ds. C. Fieren uit Rhenen

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen

Andreaskapel 10.00 uur Ds. R. Buijs-Ballast

Bergkerk 9.30 uur Geen dienst

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

De Brug 10.00 uur Ds. H.G.J. van Dolder, kinderdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. T. Woltinge

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger

Zondag 16 oktober

St. Aegtenkapel 10.45 uur Ruimteviering

St. Joriskerk (in 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

Opstandingskerk) 17.00 uur Ds. A.D. Goijert uit Bunschoten

Lichtenberg oud. 9.45 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.15 uur Mw.ds. L. Schoonderbeek

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Past. M.J. Burger

St. Elisbeth verpl. 10.30 uur Past. J. de Froe, Eucharistieviering

Zon en Schild 10.00 uur Past. B. Bomer

Zondag 23 oktober

Fonteinkerk 10.00 uur Drs. J.W. Breunesse

Johanneskerk 10.00 uur Dienst

Lutherse kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen, doopdienst

17.00 uur Zie De Brug

St. Joriskerk (in 9.30 uur Dr. H. van den Belt uit Woudenberg

Opstandingskerk) 17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. J. Vellekoop

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. J. Vellekoop

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Dr. A. van Haarlem

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Mw. C. den Draak

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

Zon en Schild 10.00 uur Past. G. Hofstra

Zondag 30 oktober

Emmaüskerk 10.00 uur Mw.ds. M. Schoonderbeek

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor

Johanneskerk 10.00 uur Dienst

Lutherse kerk 10.30 uur Mw.ds. H. van Hell uit Soest

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. H. Overeem uit Boskoop

St. Joriskerk (weer 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

in de Joriskerk) 17.00 uur Ds. H. Russcher uit Nijkerk

Lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. L.C. Houweling

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. L.C. Houweling

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Ds. D.J. van Wageningen

Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. G. Brunsveld

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

Drieluik | nr. 8 | oktober 2011 31


3luikkids kids

Onzichtbaar VraagMaarRaakBaak

Onzichtbare dingen kun je niet zien. Betekent dat

dan dat ze er ook niet zijn? Nee, denk maar aan

de wind of aan de lucht die we

inademen. En aan God. Maar is

God altijd onzichtbaar geweest?

Konden Adam en Eva Hem

ook niet zien als ze met Hem

praatten? Dat vroeg Diederik

van Gent (bedankt voor je

vraag, Diederik!) zich af. Hmm..

wat zou dominee Rein daar voor

antwoord op weten? Lees snel

verder in de VraagMaarRaakBaak!

Deze maand is het ook Hervormingsdag

(31 oktober) en niet te vergeten, Werelddierendag

(4 oktober). Allemaal ingrediënten voor weer een

gezellige 3Luikkids! Veel leesplezier!

Wist je dat…

…op 31 oktober 1517 Maarten Luther 95 stellingen

op een kerkdeur geslagen heeft?

…al deze stellingen gingen over

dingen die fout waren in de

Rooms-katholieke kerk?

…dit het begin was van

de breuk met de Roomskatholieke

kerk en dat in de

16e eeuw de protestantse

kerk is ontstaan?

…Luther de kerk weer wilde

terugbrengen bij de bijbel en

dat dit de ‘reformatie’ heet?

…Paus Leo X de baas was binnen

de Rooms-katholieke kerk in die tijd?

…31 oktober nu Hervormingsdag of Reformatiedag

heet?

…de zondag voor 31 oktober Reformatiezondag

wordt genoemd?

…er dan vaak wordt gepreekt uit de brieven van

Paulus, in het bijzonder de Romeinenbrief?

In de bijbel staat dat Adam en Eva in het paradijs met

God wandelden en dat Hij met Adam en Eva praatte:

konden Adam en Eva Hem toen ook zien?

Nee, ze hebben God niet gezien. En ze

wilden God ook niet zien. Ze verstopten

zich. Maar ze hoorden wel Gods stem.

God stelt een vraag: Waar waren jullie

nou? Zoals papa’s en mama’s ook

kunnen vragen als je je verstopt, omdat

je ergens geen zin in hebt. Zou je God

wel kunnen zien? Hoe zou God er dan

uit zien, denk je? We denken dan snel

aan wat we wel kunnen zien. Onszelf, een

mens. Tegelijk weten we ook wel dat God,

die de hemel en de aarde maakte, anders is

dan een mens. Maar hoe? We weten dat niet. Wel weten we

dat God ook ons kan vragen: Waar ben je nou?

Dominee Rein van der Zwan

DierenVERWENdag!

Onzichtbaar (2)

Huh? Alweer een stukje dat ‘onzichtbaar’ heet? Ja, dat heb

ik expres gedaan want ik wil het nog even ergens over

hebben. God i s onzichtbaar, maar is dat echt wel zo? In de

bijbel staat dat Hij de mensen naar

zijn evenbeeld gemaakt heeft. Dat

betekent dat wij op Hem lijken,

wij allemaal, ALLE mensen!!

Nou, ik heb nog nooit twee

mensen gezien die precies

hetzelfde waren, zelfs een

tweeling is verschillend. Maar

als we allemaal op God lijken, dan

moet God wel ongelofelijk bijzonder

zijn. Je kunt het niet begrijpen, je kunt er alleen maar heel

erg verwonderd over zijn. Hij is niet in een hokje te plaatsen,

maar we kunnen Hem wel ‘zien’ in de mensen en dingen om

ons heen, denk maar aan de natuur die Hij gemaakt heeft. Of

aan dingen die gebeuren, denk maar aan Hervormingsdag!

Op 4 oktober kun je je kat, hond, hamster, cavia, parkiet, goudvis, schildpad, wandelende tak,

kikkers, paarden, schapen, koeien en geiten weer in de watten leggen. Het is dan namelijk

Dierendag! Wat ga jij doen met Dierendag? Wij zijn heel benieuwd! Stuur je verhaal of foto naar

sharonvdkamp@hotmail.com en help mee aan een nieuwe, leuke 3Luikkidspagina!

Deze pagina is gemaakt door Sharon van de Kamp. Wil je reageren, wil je ook een keer in 3luikkids of weet je

iets leuks, mail naar: sharonvdkamp@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines