13.09.2013 Views

Lichaam, houding, beweging en rust: - Topics in Intensive Care

Lichaam, houding, beweging en rust: - Topics in Intensive Care

Lichaam, houding, beweging en rust: - Topics in Intensive Care

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Lichaam</strong>, <strong>houd<strong>in</strong>g</strong>, <strong>beweg<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> <strong>rust</strong>:<br />

• Voortdur<strong>en</strong>de observatie uitbreid<strong>in</strong>g<br />

petechi<strong>en</strong>, ecchymos<strong>en</strong> <strong>en</strong> purpura.<br />

• Let op ontstaan necroseplekk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

decubitusplekk<strong>en</strong><br />

• Doppleronderzoek bij bedreig<strong>in</strong>g<br />

ledemat<strong>en</strong> voor beoordel<strong>en</strong><br />

bloedflow<br />

• Bij ernstige necrose <strong>en</strong> bedreigde<br />

extremiteit<strong>en</strong> overleg plastisch<br />

chirurg ev<strong>en</strong>tuele amputatie of<br />

fasciotomie<br />

• Patiënt verpleg<strong>en</strong> op Low-flow / air<br />

fluidized bed. Dag 4:


Dag 2:<br />

Dag 3<br />

Dag 2<br />

Dag 4


Dag 2<br />

Dag 3<br />

Dag 7


<strong>Lichaam</strong>, <strong>houd<strong>in</strong>g</strong>, <strong>beweg<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> <strong>rust</strong>:<br />

• Bij ontstaan van blar<strong>en</strong> op de huid die op<strong>en</strong>gaan deze steriel<br />

behandel<strong>en</strong> ter voorkom<strong>in</strong>g <strong>in</strong>fecties<br />

• Zonodig wondverzorg<strong>in</strong>gsprotocol mak<strong>en</strong><br />

• Adequate pijnstill<strong>in</strong>g <strong>en</strong> sedatie toedi<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Zo nodig overleg pijnteam voor advies juiste medicatie <strong>en</strong> daarna<br />

afbouwschema.<br />

• Opzet revalidatieprogramma<br />

• Overleg ouders over mak<strong>en</strong> van foto’s


Ouderbegeleid<strong>in</strong>g:<br />

• Ouders kom<strong>en</strong> <strong>in</strong> crisissituatie waar<strong>in</strong> elke ouder anders zal reager<strong>en</strong><br />

• Int<strong>en</strong>sive <strong>Care</strong> is voor ouders zeer onveilig; geeft spann<strong>in</strong>g, angst <strong>en</strong><br />

on<strong>rust</strong>.<br />

• Steeds <strong>in</strong>formatie blijv<strong>en</strong> herhal<strong>en</strong><br />

• MMW <strong>en</strong> / of geestelijke verzorg<strong>in</strong>g<br />

• Laat ouders de keuze wel / niet bij hun k<strong>in</strong>d zijn<br />

• Bereid ouders voor hoe hun k<strong>in</strong>d eruit gaat zi<strong>en</strong><br />

• Wees eerlijk over situatie van hun k<strong>in</strong>d<br />

• B<strong>en</strong>oem<strong>en</strong> dat de kans groot is dat hun k<strong>in</strong>d dood kan gaan


Ouderbegeleid<strong>in</strong>g:<br />

• Laat de arts regelmatig met ouders prat<strong>en</strong>, blijf ze <strong>in</strong>former<strong>en</strong><br />

• Vertel dat hun k<strong>in</strong>d er voor hun onherk<strong>en</strong>baar gaat uitzi<strong>en</strong> of zal gaan<br />

zi<strong>en</strong> door vele oedeem <strong>en</strong> necroseplekk<strong>en</strong><br />

• Laat ouders participer<strong>en</strong> <strong>in</strong> de zorg; ook al is het we<strong>in</strong>ig wat ze kunn<strong>en</strong><br />

do<strong>en</strong>; prat<strong>en</strong>, z<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, lipp<strong>en</strong> zalv<strong>en</strong> e.d.<br />

• Stel voor om e<strong>en</strong> dagboekje te mak<strong>en</strong><br />

• Laat ouders foto's mak<strong>en</strong> of maak ze zelf<br />

• Stel EVV’er aan


Nazorg <strong>en</strong> revalidatie:<br />

• Er kunn<strong>en</strong> restverschijnsel<strong>en</strong> optred<strong>en</strong><br />

• 10 – 20% van de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> overlijdt<br />

• 20% moet 1 of meerdere amputaties ondergaan of heeft last van<br />

littek<strong>en</strong>vorm<strong>in</strong>g.<br />

• Zeld<strong>en</strong> sprake van neurologische schade<br />

• Psychisch: Post Traumatisch Stress Syndroom<br />

• Soms verder revalidatie nodig <strong>in</strong> c<strong>en</strong>trum<br />

• Ev<strong>en</strong>tuele hersteloperaties<br />

• Vaak last van conc<strong>en</strong>tratiestoorniss<strong>en</strong>


WWW.PICU.NL<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie zie de<br />

website.<br />

Zij hebb<strong>en</strong> alle richtlijn<strong>en</strong> rondom<br />

opname <strong>en</strong> verblijf<br />

m<strong>en</strong><strong>in</strong>gococc<strong>en</strong>sepsis op de<br />

k<strong>in</strong>der IC <strong>in</strong> e<strong>en</strong> reader<br />

beschrev<strong>en</strong> die te bestell<strong>en</strong> is.<br />

WWW.PICU.NL


RESULTAAT VAN SHOCK<br />

Toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> permeabiliteit<br />

Ontstaan van longoedeem<br />

Oxyg<strong>en</strong>atiestoorniss<strong>en</strong> <strong>en</strong> verm<strong>in</strong>derde compliance<br />

Hypoxemische respiratoire <strong>in</strong>sufficiëntie<br />

Dal<strong>in</strong>g van oxyg<strong>en</strong>atie <strong>en</strong> stijg<strong>in</strong>g van kooldioxide


SHOCK<br />

Dode ruimte v<strong>en</strong>tilatie<br />

Vasoconstrictie van de pulmonale vat<strong>en</strong><br />

Hypoxie op weefselniveau<br />

Orgaandysfunctie c.q –fal<strong>en</strong><br />

Optimaliser<strong>en</strong> van het zuurstofaanbod


ARDS<br />

Officiele def<strong>in</strong>itie:<br />

Acute respiratoire <strong>in</strong>suffici<strong>en</strong>tie<br />

PF < 200 onafhankelijk van het PEEP niveau<br />

Bilaterale <strong>in</strong>filtrat<strong>en</strong> beiderzijds op x-thorax <strong>en</strong> CT<br />

Wedge < 18


GEVOLGEN<br />

Surfactantverlies oppervlaktespann<strong>in</strong>g neemt toe<br />

zuigkracht<strong>en</strong> nem<strong>en</strong> toe hoge permeabiliteit oedeem


LONGOEDEEM<br />

Door vochtlekkage <strong>in</strong> de alveoli<br />

Instabiliteit van de alveoli<br />

“Wegwass<strong>en</strong> van surfactant”<br />

Verhog<strong>en</strong> van de retractiekracht,<br />

verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g eig<strong>en</strong> volume, verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g<br />

statische compliance<br />

Toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> ademarbeid <strong>en</strong> zuurstofverbruik<br />

R-L sunt<br />

Dal<strong>in</strong>g van de xyg<strong>en</strong>atie die niet reageert op<br />

O2


VROEGE FASE:<br />

Vasoconstrictie <strong>en</strong> capillair lek.<br />

Dyspnoe <strong>en</strong> hyperv<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong><br />

Matige hypoxie <strong>en</strong> hypocapnie<br />

LATER STADIUM<br />

Hypoxemie met V/Q mismatch<br />

Dyspnoe, tachypnoe, bloederig sputum, verm<strong>in</strong>derde compliance<br />

ZONDER BEHANDELING<br />

Extreme respiratoire <strong>in</strong>suffici<strong>en</strong>tie<br />

Extreme hypoxemie <strong>en</strong> hypercapnie<br />

Hypov<strong>en</strong>tilatie


BEHANDELING<br />

Behandel<strong>en</strong> van oorspronkelijke oorzaak <strong>en</strong> handhav<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of herstel<br />

van de FRC!<br />

Oxyg<strong>en</strong>atie verbeter<strong>en</strong> mbv conservatieve, niet <strong>in</strong>vasieve maatregel<strong>en</strong><br />

Intubatie <strong>en</strong> beadem<strong>in</strong>g<br />

Doel v<strong>en</strong>tilatoire therapie: gasuitwissel<strong>in</strong>g handhav<strong>en</strong>


VRAAG<br />

OPEN LONG CONCEPT<br />

LONGPROTECTIEF BEADEMEN IS BEADEMEN MET EEN<br />

SLAGVOLUME VAN<br />

Oranje 5-6 ml/kg<br />

Wit 7-8 ml/kg


BEADEMEN VOLGENS OPEN LONG STRATEGIE<br />

VILI voorkom<strong>en</strong> door op<strong>en</strong> long strategie<br />

Volg<strong>en</strong>s Lachmann “op<strong>en</strong> up the lung and keep it op<strong>en</strong>”<br />

Drukconstant met Tv 5-6 ml kg<br />

Recruter<strong>en</strong><br />

Inversed I:E of verhog<strong>en</strong> PEEP <strong>en</strong> constant houd<strong>en</strong> van P


PRINCIPE<br />

M<strong>in</strong>der overrekk<strong>in</strong>g capillair membraan<br />

Laag Tv <strong>en</strong> hoge PEEP<br />

Shearforces<br />

Kle<strong>in</strong>e drukamplitude


ONDERZOEK<br />

Onderzoek van Ranieri et all, Haitsma et all <strong>en</strong> Stuber et all:<br />

Longprotectieve strategie met hoge PEEP geeft m<strong>in</strong>der cytok<strong>in</strong>es <strong>in</strong> de<br />

circulatie <strong>en</strong> m<strong>in</strong>der MOF bij hoge PEEP<br />

Mechanische v<strong>en</strong>tilatie kan beschadig<strong>in</strong>g van de long<strong>en</strong> veroorzak<strong>en</strong>, maar<br />

lage Tv <strong>en</strong> hoge PEEP verlag<strong>en</strong> mortaliteit<br />

Bij hoge PEEP zijn luchtweg<strong>en</strong> groter. M<strong>in</strong>der weerstand <strong>en</strong> m<strong>in</strong>der <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sieke<br />

PEEP<br />

Hoe meer PEEP, hoe m<strong>in</strong>der pneumonie


STELLING VOLGENS LACHMANN<br />

ARDS/ MOF/ Sepsis zijn meer e<strong>en</strong> produkt van lage PEEP dan van<br />

onderligg<strong>en</strong>d lijd<strong>en</strong>


VRAAG<br />

RECRUTEREN<br />

BIJ RECRUTEREN VERHOOG JE DE PEEP <strong>en</strong> Pip<br />

Oranje Het drukverschil van de PEEP <strong>en</strong> de Pip maak je groter met<br />

e<strong>en</strong> max verschil van 25 cm/H2O<br />

Wit Het drukblok blijft hetzelfde met e<strong>en</strong> delta P van 15 cm/H2O


RECRUTEREN<br />

Met recruter<strong>en</strong> vaar je op saturatie <strong>en</strong> FiO2.<br />

PEEP <strong>en</strong> Pip sam<strong>en</strong> ophog<strong>en</strong>, drukblok blijft hetzelfde<br />

Max 15 second<strong>en</strong><br />

Vull<strong>in</strong>g voor e<strong>en</strong> goede RR.<br />

O pe n<br />

u p<br />

O pe n<br />

F i n d<br />

c l o s e<br />

R e o pe n


Ja, corrigeer<br />

Controleer<br />

D.O.P.E. (Displacem<strong>en</strong>t of tube,<br />

Obstruction of tube, Pneumothorax,<br />

Equipm<strong>en</strong>t failure)<br />

Long Rekruteer Manoeuvre<br />

Inclusie:<br />

Cont<strong>in</strong>u beoordel<strong>en</strong> oplop<strong>en</strong>de O2 behoefte?<br />

Beadem<strong>in</strong>gspatiënt heeft: FiO2 van > 0,4?<br />

Ja<br />

Relatieve exclusie (<strong>in</strong> overleg)<br />

Bullae<br />

Longoperatie<br />

Pneumothorax<br />

Wean<strong>en</strong>de patiënt /ondersteun<strong>en</strong>de beadem<strong>in</strong>g<br />

Recruter<strong>en</strong> bleek voorhe<strong>en</strong> niet te werk<strong>en</strong><br />

(zie pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>dossier)<br />

.<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Stel <strong>in</strong>:<br />

Pressure Control<br />

Laat frequ<strong>en</strong>tie onveranderd.<br />

Laat I:E ver<strong>houd<strong>in</strong>g</strong> onveranderd.<br />

Laat FiO2 onveranderd of verm<strong>in</strong>der FiO2 tot saturatie van 90%.<br />

Stel 20 PEEP <strong>in</strong>, behoud bestaande drukblok (PIP is 10-15 cmH2O hoger).<br />

Recruter<strong>en</strong> door PEEP te verhog<strong>en</strong> met stapp<strong>en</strong> van 5 cmH2O- 5 ademteug<strong>en</strong> per slag<br />

Ja<br />

Hemodynamiek:<br />

Wordt<br />

hemodynamische<br />

<strong>in</strong>stabiliteit verwacht?<br />

Overleg met <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sivist<br />

over het gev<strong>en</strong> van<br />

vull<strong>in</strong>g.<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Voorbereid<strong>in</strong>g:<br />

Patiënt eerst verzorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarbij handel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

bundel<strong>en</strong> (mondverzorg<strong>in</strong>g, uitzuig<strong>en</strong>, draai<strong>en</strong>, <strong>en</strong>z.)<br />

Ja<br />

Ne<strong>en</strong><br />

Ja<br />

Vull<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

cardiotonica<br />

Doorgaan<br />

Rekruteerprotocol<br />

IC Chirurgie<br />

Januari 2007<br />

Overleg<br />

met<br />

<strong>in</strong>t<strong>en</strong>sivist<br />

Stop<br />

Stop<br />

Stop


PO2 verandert b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> max 20 second<strong>en</strong><br />

Auscultatie: <strong>in</strong>spiratoir crepeter<strong>en</strong> = atelectas<strong>en</strong><br />

Beadem<strong>in</strong>g 2 a 3 uur niet verander<strong>en</strong><br />

Bij disconnectie opnieuw RM


VRAAG<br />

INVERSED RATIO<br />

DIT HOUDT IN:<br />

Oranje Beadem<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> <strong>in</strong>spiratietijd die langer is dan de<br />

expiratietijd<br />

Wit Beadem<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> zeer korte <strong>in</strong>spiratie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gde<br />

expiratietijd


INVERSED RATIO VENTILATION<br />

M<strong>in</strong>der druk/volume schommel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

Alveoli blijft op<strong>en</strong> door autopeep<br />

Bruikbaarheid van PEEP is gelimiteerd


ONDERZOEK<br />

Bij PC 4:1 drukk<strong>en</strong> van 20 nodig voor goed ontplooide long<strong>en</strong>, lage<br />

<strong>in</strong>flammatoire reactie <strong>en</strong> oedeem <strong>in</strong>tra-alveolair<br />

Bij 1:2 war<strong>en</strong> de drukk<strong>en</strong> 2 x zo hoog<br />

Dus m<strong>in</strong>der longschade bij 80% <strong>in</strong>sp tijd dan bij 33% <strong>in</strong>sp tijd<br />

Langere <strong>in</strong>spiratie leidt tot meer expansie van verschill<strong>en</strong>de longunits


I:E ratio verhog<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> constante freq<br />

Of<br />

Freq verhog<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> constante I:E ratio<br />

Om de expiratietijd te verkort<strong>en</strong> <strong>en</strong> collaps te voorkom<strong>en</strong><br />

Dan zull<strong>en</strong> de log<strong>en</strong> op<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan er gev<strong>en</strong>tileerd word<strong>en</strong> met<br />

m<strong>in</strong>der druk<br />

NB: Nooit <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sieke PEEP bij VC


Bloedgass<strong>en</strong> <strong>en</strong> kritische op<strong>en</strong><strong>in</strong>gsdruk bepal<strong>en</strong> <strong>en</strong> expiratoire flow<br />

bekijk<strong>en</strong><br />

Wanneer flow niet meer naar 0 gaat – autopeep<br />

Bij afbouw<strong>en</strong> eerst druk later FiO2<br />

Inspiratietijd verlag<strong>en</strong> als compliance verbetert, piekdruk omlaag kan<br />

<strong>en</strong> wedge daalt


VRAAG<br />

HFO<br />

HFO heeft e<strong>en</strong> actieve expiratie<br />

Oranje Hierdoor kan de CO2 uitwas onafhankelijk van de oxyg<strong>en</strong>atie<br />

be<strong>in</strong>vloed word<strong>en</strong><br />

Wit Hierdoor is de kans op airtrapp<strong>in</strong>g groter


HFO<br />

Lucht <strong>in</strong> trill<strong>in</strong>g gebracht door osciller<strong>en</strong>d membraan<br />

Hoge frequ<strong>en</strong>tie 180-900 trill<strong>in</strong>g<strong>en</strong> p/m<br />

Actieve <strong>in</strong>- <strong>en</strong> expiratie<br />

Kle<strong>in</strong> slagvolume<br />

Stabiel longvolume<br />

Optimale recriutm<strong>en</strong>t alveoli


Ook op<strong>en</strong><strong>in</strong>gs- <strong>en</strong> sluit<strong>in</strong>gsdrukk<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> bij veel zuurstofbehoefte<br />

Nadel<strong>en</strong>:<br />

Bevochtig<strong>in</strong>gsproblem<strong>en</strong><br />

Ge<strong>en</strong> meetwaard<strong>en</strong><br />

Ge<strong>en</strong> bewez<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van mortaliteit


VRAAG<br />

NO<br />

Oranje Verbetert de gasuitwissel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> long<strong>en</strong> met atelectas<strong>en</strong><br />

Wit NO geeft vasodilatatie <strong>in</strong> goed gev<strong>en</strong>tileerde long<strong>en</strong>


NO<br />

Verwijdt de longvat<strong>en</strong> <strong>en</strong> verlaagt de pulmonale bloeddruk<br />

Verbetert de oxyg<strong>en</strong>atie<br />

In dit geval : hypoxische vasoconstrictie<br />

Vasodilatatie longvat<strong>en</strong> waardoor pulmonale bloeddruk daalt<br />

Verbeter<strong>in</strong>g van de v<strong>en</strong>tilatie/perfusiever<strong>houd<strong>in</strong>g</strong> <strong>en</strong> stijg<strong>en</strong> arteriele<br />

zuurstofspann<strong>in</strong>g <strong>en</strong> -verzadig<strong>in</strong>g


Niet aangetoond dat mortaliteit verm<strong>in</strong>derd<br />

Wel verbeter<strong>in</strong>g van de P/F ratio<br />

Mogelijkheid tot protectief beadem<strong>en</strong>


BUIKLIGGING<br />

Red<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

Verbeter<strong>in</strong>g van de V/Q ratio<br />

Recruter<strong>in</strong>g dorsale longveld<strong>en</strong><br />

Homog<strong>en</strong>e verdel<strong>in</strong>g van transpleurale druk<br />

Gunstige verdel<strong>in</strong>g van gewicht van long<strong>en</strong> <strong>en</strong> hart<br />

Verm<strong>in</strong>der<strong>in</strong>g van abdom<strong>in</strong>ale druk richt<strong>in</strong>g diafragma<br />

Mobilisatie van secreet<br />

Verbeter<strong>in</strong>g thoraxwand compliance<br />

To<strong>en</strong>ame FRC


Complicaties:<br />

Decubitus, facialisoedeem, oogproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleg<strong>en</strong> van pati<strong>en</strong>t is<br />

niet e<strong>en</strong>voudig


SURFACTANTTOEDIENING<br />

Verlag<strong>en</strong> van de oppervlaktespann<strong>in</strong>g tuus<strong>en</strong> alveoli <strong>en</strong> lucht<br />

Stabiliser<strong>en</strong> van kle<strong>in</strong>e luchtweg<strong>en</strong><br />

Transportfunctie voor slijm<br />

Voorkom<strong>en</strong> dat slijm blijft klev<strong>en</strong><br />

Gaat reactie van spiercontractie teg<strong>en</strong><br />

Stabiliser<strong>en</strong> van vochtbalans<br />

Bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> oedeem


Als surfactant systeem beschadigt:<br />

Afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> longstabiliteit<br />

Atelectase<br />

Plasma <strong>in</strong> alveoli<br />

Toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> R-L shunt<br />

Als atelectas<strong>en</strong> gecomp<strong>en</strong>seerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door CPAP <strong>en</strong> PEEP is dat e<strong>en</strong><br />

surfactant defici<strong>en</strong>tie


Totale longvolume moet e<strong>in</strong>dexpiratoir gelijk of bov<strong>en</strong> FRC zijn om<br />

surfactantverlies te voorkom<strong>en</strong><br />

Toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van surfactant:<br />

Veel nodig <strong>en</strong> duur<br />

In dit geval: long<strong>en</strong> zijn gevuld met vocht dus m<strong>in</strong>der nodig als bij<br />

surfactantdefici<strong>en</strong>tie


Je kunt concluder<strong>en</strong>:<br />

Wanneer de pati<strong>en</strong>t het kl<strong>in</strong>isch goed doet, er e<strong>en</strong> goede gem<strong>en</strong>gde<br />

v<strong>en</strong>euze saturatie is <strong>en</strong> er e<strong>en</strong> dal<strong>en</strong>de tr<strong>en</strong>d is <strong>in</strong> het gemet<strong>en</strong> serum<br />

lactaat, de pati<strong>en</strong>t goed behandeld wordt


VRAGEN ?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!