13.09.2013 Views

Plantengids Natuurpunt en Partners Vzw

Plantengids Natuurpunt en Partners Vzw

Plantengids Natuurpunt en Partners Vzw

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> <strong>en</strong> <strong>Partners</strong><br />

<strong>Vzw</strong><br />

Boomverkoopactie zaterdag 18 februari 2012<br />

Inhoudstafel<br />

1. Bosgoed <strong>en</strong> Haagplant<strong>en</strong> ...................................................................3<br />

1.1 Hag<strong>en</strong>.......................................................................................................................... 3<br />

1.2 Houtkant<strong>en</strong>................................................................................................................. 3<br />

1.3 Bosplantso<strong>en</strong> ............................................................................................................. 3<br />

1.4 Zelf e<strong>en</strong> pakketje sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>................................................................................. 3<br />

1.5 Grote bom<strong>en</strong> in je tuin............................................................................................... 4<br />

1.6 Brandhout................................................................................................................... 4<br />

1.7 Vrucht<strong>en</strong> ..................................................................................................................... 4<br />

1.8 Zelf zin in e<strong>en</strong> hapje?................................................................................................. 4<br />

1.9 Hoe <strong>en</strong> wanneer plant<strong>en</strong>?.......................................................................................... 4<br />

1.10 Plantverord<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> ................................................................................................. 5<br />

1.11 Bebossingstoelage .................................................................................................. 5<br />

2. Bess<strong>en</strong>struik<strong>en</strong>....................................................................................6<br />

2.1 Rode Bess<strong>en</strong> .............................................................................................................. 6<br />

2.2 Kruisbess<strong>en</strong> ............................................................................................................... 6<br />

2.3 Zwarte Bess<strong>en</strong>............................................................................................................ 6<br />

2.4 Kiwibess<strong>en</strong> ................................................................................................................. 6<br />

2.5 Framboz<strong>en</strong>.................................................................................................................. 7<br />

2.6 Braambess<strong>en</strong> ............................................................................................................. 7<br />

3. Fruitbom<strong>en</strong> ...........................................................................................7<br />

3.1 Welke bodem?............................................................................................................ 7<br />

3.2 Kies de juiste plaats................................................................................................... 7<br />

3.3 Plantafstand ............................................................................................................... 7<br />

3.4 Hoe <strong>en</strong> wanneer plant<strong>en</strong>?.......................................................................................... 7<br />

3.5 Onderhoud <strong>en</strong> bescherming ..................................................................................... 8<br />

3.6 Voor ieders smaak ..................................................................................................... 8<br />

3.6.1 Appels...............................................................................................................................9<br />

3.6.2 Per<strong>en</strong>.................................................................................................................................9<br />

3.6.3 Pruim<strong>en</strong>.............................................................................................................................9<br />

3.6.4 Zoete Kers.......................................................................................................................10<br />

3.6.5 Perzikk<strong>en</strong> ........................................................................................................................10<br />

3.6.6 Allerlei.............................................................................................................................10<br />

4. Plant<strong>en</strong>overzicht met afbeelding<strong>en</strong>.................................................11<br />

5. Bronn<strong>en</strong> ..............................................................................................22<br />

5.1 Tekst ......................................................................................................................... 22<br />

5.2 Afbeelding<strong>en</strong> ............................................................................................................ 22<br />

2 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


1. Bosgoed <strong>en</strong> Haagplant<strong>en</strong><br />

1.1 Hag<strong>en</strong><br />

Volg<strong>en</strong>d plantgoed uit ons assortim<strong>en</strong>t is geschikt als haagplant:<br />

- (Rode) Beuk <strong>en</strong> Haagbeuk zijn twee soort<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> dichte haag vorm<strong>en</strong>. Rode beuk<br />

<strong>en</strong>erzijds is gewoon e<strong>en</strong> populaire kweekvariëteit van beuk met rode blader<strong>en</strong>, de<br />

Haagbeuk anderzijds staat bek<strong>en</strong>d als e<strong>en</strong> voedselplant voor meikevers.<br />

- Meidoorn vormt e<strong>en</strong> stekelige haag die heel geschikt is als broedplaats voor allerlei<br />

vogels. Pas wel op: indi<strong>en</strong> er boomgaard<strong>en</strong> in de onmiddellijke buurt zijn, kan de<br />

eig<strong>en</strong>aar u wettelijk eis<strong>en</strong> dat u de haag niet tot bloei laat kom<strong>en</strong>. Meidoorn wordt<br />

immers nog steeds beschouwd als e<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tiële besmettingsbron voor perevuur.<br />

- Taxus is e<strong>en</strong> altijd gro<strong>en</strong>e naaldboom <strong>en</strong> groeit het best op luchtige, vochthoud<strong>en</strong>de<br />

grond<strong>en</strong>. Hij is geschikt voor het aanlegg<strong>en</strong> van dichte zware hag<strong>en</strong>. De Taxus is e<strong>en</strong><br />

trage groeier als hij nog jong is, waarbij het belangrijk is dat u, tijd<strong>en</strong>s deze periode,<br />

de bodem gras- <strong>en</strong> onkruidvrij houdt. Oplett<strong>en</strong> als u graz<strong>en</strong>de dier<strong>en</strong> heeft want deze<br />

plant is giftig.<br />

- Wilde Liguster blijft mooi gro<strong>en</strong> in de winter. Het is e<strong>en</strong> goede groeier die zich na het<br />

snoei<strong>en</strong> snel zal herpakk<strong>en</strong>. Uitgroei<strong>en</strong>de Ligusterstruik<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> sterk geur<strong>en</strong>de<br />

bloessems. Hoewel er meerdere kweekvariëteit<strong>en</strong> bestaan, bied<strong>en</strong> wij de wilde<br />

variant Ligustrum Vulgare aan waarop de Ligusterpijlstaar, e<strong>en</strong> nachtvlinder, op<br />

afkomt.<br />

Wil je e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gde of ' natuurlijke ' uitzi<strong>en</strong>de haag of houtkant creër<strong>en</strong>, dan kan je de hierbov<strong>en</strong><br />

vernoemde plant<strong>en</strong> combiner<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> Hazelaar, Kardinaalsmuts, Rode Kornoelje, Wilde Appel,<br />

Gelderse Roos, Vlier, Egelantier, Hondsroos <strong>en</strong> Sleedoorn. Deze plant<strong>en</strong> snoei je wel best in<br />

rusttoestand.<br />

Aanbevol<strong>en</strong> plantafstand voor hag<strong>en</strong>: drie à vier plat<strong>en</strong> per meter.<br />

1.2 Houtkant<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> houtkant wordt pas mooi bij e<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gde aanplant. De bom<strong>en</strong> van de houtkant moet<strong>en</strong> kapp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> terugzett<strong>en</strong> goed kunn<strong>en</strong> verdrag<strong>en</strong>. Geschikte soort<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> houtkant zijn Zomereik, Gewone<br />

Es, Zwarte Els, Ruwe Berk <strong>en</strong> Haagbeuk. E<strong>en</strong> natuurlijk og<strong>en</strong>d geheel kan je verwez<strong>en</strong>lijk<strong>en</strong> door<br />

hier <strong>en</strong> daar e<strong>en</strong> fel bloei<strong>en</strong>de struik tuss<strong>en</strong> de bom<strong>en</strong> te plant<strong>en</strong>. Geschikt soort<strong>en</strong> hiervoor zijn<br />

Sleedoorn, Europese Vogelkers, Hondsroos, Gewone Vlier <strong>en</strong> Gelderse Roos. Bloei<strong>en</strong>de <strong>en</strong><br />

bess<strong>en</strong>drag<strong>en</strong>de struik<strong>en</strong> zet je steeds aan de buit<strong>en</strong>kant, bij voorkeur aan de zonzijde, fors groei<strong>en</strong>de<br />

bom<strong>en</strong> of struik<strong>en</strong> plant je beter in het midd<strong>en</strong>.<br />

Aanbevol<strong>en</strong> plantafstand : één meter van elkaar.<br />

1.3 Bosplantso<strong>en</strong><br />

Wie e<strong>en</strong> bos(je) wil aanplant<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t rek<strong>en</strong>ing te houd<strong>en</strong> met de plantverord<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. Bel daarom best<br />

ev<strong>en</strong> naar de gro<strong>en</strong>- of milieudi<strong>en</strong>st van uw geme<strong>en</strong>te. Hou er rek<strong>en</strong>ing mee dat sommige bom<strong>en</strong> één<br />

meter per jaar groei<strong>en</strong> <strong>en</strong> na vijfti<strong>en</strong> jaar al veel schaduw kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>. Zorg ook voor struikgewas<br />

als onderbegroeiing.<br />

Aanbevol<strong>en</strong> plantafstand: dicht ope<strong>en</strong> (één meter) <strong>en</strong> later uitdunn<strong>en</strong>.<br />

1.4 Zelf e<strong>en</strong> pakketje sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong><br />

Vooraf moet je uitmak<strong>en</strong> of je e<strong>en</strong> netjes geschor<strong>en</strong> haag wil, e<strong>en</strong> uitbundige bloesemheg, of e<strong>en</strong> echt<br />

vogel- <strong>en</strong> nectarbosje? Veel zal afhang<strong>en</strong> van de beschikbare ruimte in je tuin.<br />

E<strong>en</strong> geschor<strong>en</strong> haag neemt het minste plaats in, e<strong>en</strong> heg laat je bloei<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrucht<strong>en</strong> drag<strong>en</strong> <strong>en</strong> neemt<br />

dus gemakkelijk <strong>en</strong>kele meters in beslag, voor e<strong>en</strong> houtkant of e<strong>en</strong> struweel heb je minst<strong>en</strong>s vijf meter<br />

breedte nodig.<br />

3 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


Enkele mogelijkhed<strong>en</strong>:<br />

- Kleine doornloze struik<strong>en</strong> voor kleinere tuin<strong>en</strong> (decoratieve bloei <strong>en</strong> bess<strong>en</strong>):<br />

Kardinaalsmuts, Rode Kornoelje, Wollige Sneeuwbal, Gelderse Roos <strong>en</strong><br />

Vuilboom<br />

- L<strong>en</strong>tepakket met doornstruik<strong>en</strong> voor nest<strong>en</strong>: Sleedoorn, Hondsroos <strong>en</strong> Egelantier<br />

- Herfstpakket met bess<strong>en</strong> voor vogels: Lijsterbes, Vlier, Zoete Kers, Sleedoorn <strong>en</strong><br />

Kr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boom<br />

- Gem<strong>en</strong>gde inlandse haag: Beuk, Haagbeuk <strong>en</strong> Wilde Liguster<br />

- Gem<strong>en</strong>gde doornloze haag: Beuk, Haagbeuk, Rode Beuk, Wilde Liguster, Rode<br />

Kornoelje, Wilde Appel <strong>en</strong> Gelderse Roos<br />

- Gem<strong>en</strong>gde doornhaag: Meidoorn, Egelantier, Hondsroos, Sleedoorn,<br />

Kardinaalsmuts <strong>en</strong> Gelderse Roos<br />

1.5 Grote bom<strong>en</strong> in je tuin<br />

Zomereik, Gewone Es, Tamme Kastanje, Kleinbladige Linde, Zoete Kers <strong>en</strong> Beuk kunn<strong>en</strong><br />

uitgroei<strong>en</strong> tot bom<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> grote kruin die heel de tuin kan overschaduw<strong>en</strong>. Daarnaast gev<strong>en</strong> ze<br />

ook veel bladval wat misschi<strong>en</strong> niet steeds geapprecieerd zal word<strong>en</strong> door ev<strong>en</strong>tuele bur<strong>en</strong>. Door de<br />

kruin regelmatig te snoei<strong>en</strong> kan je de boom wel op gew<strong>en</strong>ste grootte houd<strong>en</strong>.<br />

Tip: Rechte takk<strong>en</strong> van de Gewone Es zijn uitstek<strong>en</strong>de bezem- <strong>en</strong> schopstel<strong>en</strong>.<br />

1.6 Brandhout<br />

Wie e<strong>en</strong> houtkachel of e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> haard bezit, zal graag e<strong>en</strong> snelgroei<strong>en</strong>de boom zi<strong>en</strong>. Het zwaarder,<br />

langdurig brand<strong>en</strong>d, hout bij uitstek wordt geleverd door de Zwarte Els. Als de stam dik g<strong>en</strong>oeg is,<br />

zaagt u hem af aan de basis. Uit de stronk schiet<strong>en</strong> bij voldo<strong>en</strong>de licht nieuwe scheut<strong>en</strong> waarvan u er<br />

twee tot vier laat doorgroei<strong>en</strong>.<br />

1.7 Vrucht<strong>en</strong><br />

Bess<strong>en</strong>drag<strong>en</strong>de struik<strong>en</strong> trekk<strong>en</strong> veel vogels aan. Aanraders zijn Lijsterbes, Gewone Vlier,<br />

Vuilboom,<br />

Kardinaalsmuts, Europese Vogelkers <strong>en</strong> Kr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boom.<br />

1.8 Zelf zin in e<strong>en</strong> hapje?<br />

- Gewone Vlier: sap steeds kok<strong>en</strong>, anders kans op diarree. Geschikt voor wijn<strong>en</strong>,<br />

fruitsapp<strong>en</strong>, vliersiroop<br />

- Sleedoorn: wrange smaak, niet echt eetbaar. Geschikt om op j<strong>en</strong>ever te zett<strong>en</strong><br />

- Wilde Appel: hard <strong>en</strong> wrang van smaak<br />

- Kr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boom: bess<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> rauw geget<strong>en</strong> word<strong>en</strong> of verwerkt word<strong>en</strong> in gelei <strong>en</strong><br />

fruitsapp<strong>en</strong><br />

- Hazelaar: mooie struik voor langs de rand van e<strong>en</strong> grote tuin of weide. Ook<br />

eekhoorns <strong>en</strong> de grote bonte specht zijn verzot op hazelnot<strong>en</strong><br />

- Tamme Kastanje: lekkere not<strong>en</strong>, net als de okkernoot wordt het wel e<strong>en</strong> grote boom<br />

1.9 Hoe <strong>en</strong> wanneer plant<strong>en</strong>?<br />

Plant<strong>en</strong> kan best in de periode van half november tot einde maart. De grond mag ook niet dieper<br />

bevror<strong>en</strong> zijn dan drie cm. Voor bosgoed moet de kuil niet zo groot <strong>en</strong> diep zijn, de wortels moet<strong>en</strong> wel<br />

nog <strong>en</strong>ige ruimte hebb<strong>en</strong>. Maak de grond in de kuil wat los <strong>en</strong> giet er wat water in bij droogte. Steek<br />

het boompje tot <strong>en</strong>kele c<strong>en</strong>timeter bov<strong>en</strong> de wortelzone in de grond <strong>en</strong> druk de ingegooide aarde<br />

voorzichtig aan met de voet. Enige compost toevoeg<strong>en</strong>, vooral in zandgrond, kan nooit kwaad. Giet<br />

het eerste jaar regelmatig bij droogte.<br />

- Indi<strong>en</strong> er konijn<strong>en</strong> in de buurt rondhuppel<strong>en</strong> moet u de eerste jar<strong>en</strong> de bom<strong>en</strong><br />

bescherm<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> netje of e<strong>en</strong> afweermiddel dat u in de handel kan kop<strong>en</strong>.<br />

Konijn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangetrokk<strong>en</strong> door de omgewoelde plaats<strong>en</strong> rond de boompjes.<br />

Vooral als er sneeuw ligt knag<strong>en</strong> ze aan de schors op of bijt<strong>en</strong> ze de boompjes kapot.<br />

4 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


- Vooral aan jonge eik<strong>en</strong>bom<strong>en</strong> moet je de nodige zorg bested<strong>en</strong>. Ze zijn immer sterk<br />

droogtegevoelig met e<strong>en</strong> hoge sterfte als gevolg.<br />

- Wortels noch takk<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> gesnoeid word<strong>en</strong> bij aanplant<strong>en</strong> van jong bosgoed.<br />

- Zorg bij het vervoer van de bom<strong>en</strong> dat de wortels winddicht afgedekt zijn. Wind droogt<br />

de wortels snel uit.<br />

- Indi<strong>en</strong> je de bestelling niet mete<strong>en</strong> kan aanplant<strong>en</strong>, kuil dan het plantgoed in. Graaf<br />

e<strong>en</strong> grote kuil <strong>en</strong> stop de hele bundel half onder de aarde. De boompjes kunn<strong>en</strong> zo<br />

desnoods de hele winter doorstaan.<br />

- Hoewel elke boomsoort zijn eig<strong>en</strong> voorkeur heeft voor e<strong>en</strong> grondsoort <strong>en</strong> vochtigheid<br />

( raadpleeg onderstaande tabel ) zull<strong>en</strong> alle inlandse soort<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> om op het ev<strong>en</strong><br />

welke grondsoort. Groeisnelheid <strong>en</strong> ziektegevoeligheid zull<strong>en</strong> wel variër<strong>en</strong> naargelang<br />

de grondsoort.<br />

Op vochtige <strong>en</strong> drassige grond<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> we Zwarte Els, Gewone Es <strong>en</strong><br />

allerhande soort<strong>en</strong> wilg.<br />

Ruwe Berk <strong>en</strong> Zomereik groei<strong>en</strong> steeds goed op droge niet al te rijke<br />

zandgrond. In e<strong>en</strong> bosbestand groei<strong>en</strong> in de schaduw van deze bom<strong>en</strong> de<br />

Vuilboom, Lijsterbes <strong>en</strong> Hazelaar. Ook de Tamme Kastanje gedijt hier<br />

goed.<br />

Is de bodem wat lemig <strong>en</strong> dus rijker aan mineral<strong>en</strong> dan kan je kiez<strong>en</strong> voor<br />

Zoete Kers, Gewone Es <strong>en</strong> Esdoorn. Sleedoorn, Gelderse Roos,<br />

Europese Vogelkers, Honds- <strong>en</strong> andere roz<strong>en</strong> gedij<strong>en</strong> ook goed in deze<br />

grond<strong>en</strong> hier te vind<strong>en</strong>. De Beuk verkiest de wat rijpere, luchtige bosgrond<strong>en</strong>,<br />

de Haagbeuk groeit op rijkere bodems, zowel droge als natte.<br />

Omdat de bodem in onze tuin<strong>en</strong> meestal voedselrijk is geeft de aanplanting<br />

van bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> struik<strong>en</strong> weinig problem<strong>en</strong>, zeker niet als uw keuze gaat naar<br />

plant<strong>en</strong> van de rijkere bodems. Toch is het altijd geraadzaam rek<strong>en</strong>ing te<br />

houd<strong>en</strong> met de algem<strong>en</strong>e gesteldheid van de bodem in uw tuin <strong>en</strong> de<br />

omgeving.<br />

1.10 Plantverord<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

- Hag<strong>en</strong>: op e<strong>en</strong> halve meter van de eig<strong>en</strong>domsgr<strong>en</strong>s, t<strong>en</strong>zij de haag of struik<strong>en</strong><br />

geme<strong>en</strong>schappelijk zijn.<br />

- Hoogstammige bom<strong>en</strong>: minst<strong>en</strong>s op twee meter van de eig<strong>en</strong>domsgr<strong>en</strong>s.<br />

- Bosplantso<strong>en</strong> in landbouwzones : op zes meter van de eig<strong>en</strong>domsgr<strong>en</strong>s.<br />

- Voor bebossing van percel<strong>en</strong> geleg<strong>en</strong> in landbouwzones, natuurgebied<strong>en</strong> of nieterk<strong>en</strong>de<br />

reservat<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> vergunning vereist van de geme<strong>en</strong>te.<br />

1.11 Bebossingstoelage<br />

Wie e<strong>en</strong> bos van minimum 0,5 ha wil aanlegg<strong>en</strong> kan hiervoor e<strong>en</strong> toelage ( tot 3200 € / ha ! )<br />

aanvrag<strong>en</strong> ( formulier moet minimum 3 maand voor de aanvang van de werk<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> zijn ) bij:<br />

Ag<strong>en</strong>tschap voor Natuur <strong>en</strong> Bos,<br />

Jan M<strong>en</strong>schaert<br />

Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, 9000 G<strong>en</strong>t<br />

Tel 09-265 45 84 – Fax 09-265 45 88<br />

jan.m<strong>en</strong>schaert@lne.vlaander<strong>en</strong>.be<br />

Je kan hier ook e<strong>en</strong> uitgebreide brochure aanvrag<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong> kan ook contact opnem<strong>en</strong> met de persoon die bij de aanvrager ter plaatse gaat om alle uitleg te<br />

gev<strong>en</strong> ivm bebossing van landbouwgrond<strong>en</strong> <strong>en</strong> het dossier verder opvolgt:<br />

patrick.vandevelde@lne.vlaander<strong>en</strong>.be<br />

Tel 09 265 45 93 - GSM 0473 96.40.22<br />

Voor bebossing landbouwgrond: nieuwe regeling vanaf ± eind 2007 - begin 2008, voorlopig word<strong>en</strong><br />

ge<strong>en</strong> nieuwe dossiers aanvaard. Informatie is steeds te verkrijg<strong>en</strong>.<br />

Bij bebossing van landbouwgrond di<strong>en</strong> je eerst e<strong>en</strong> toelating te vrag<strong>en</strong> aan het College van<br />

Burgemeester <strong>en</strong> Schep<strong>en</strong><strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te.<br />

5 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


1.12 Toelage voor erfbeplanting<br />

Landbouwers die hun erf beplant<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> toelage van 75 % ( excl. BTW ) met e<strong>en</strong> maximum<br />

van 2500 € krijg<strong>en</strong> van de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaander<strong>en</strong>. Vrijwel gans ons<br />

aanbod van plantgoed komt hiervoor in aanmerking. Het reglem<strong>en</strong>t kan u aanvrag<strong>en</strong> op de Di<strong>en</strong>st<br />

Land- <strong>en</strong> Tuinbouw, Seminariestraat 2, 2de verdieping, 9000 G<strong>en</strong>t. Tel. 09/267.86.75-76.<br />

2. Bess<strong>en</strong>struik<strong>en</strong> 1<br />

2.1 Rode Bess<strong>en</strong><br />

De Rode Bes is e<strong>en</strong> winterharde struik die na <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> tot anderhalve meter kan uitgroei<strong>en</strong>. Hij is<br />

ook goed geschikt om als snoer (haag) te kwek<strong>en</strong>. Deze struik<strong>en</strong> verkiez<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaatsje in de<br />

halfschaduw hoewel ze de volle zon ook verdrag<strong>en</strong>. Qua bodemsoort is e<strong>en</strong> eerder luchtige bodem<br />

w<strong>en</strong>selijk. De vruchtzetting is afhankelijk van de weersomstandighed<strong>en</strong> (koude <strong>en</strong> reg<strong>en</strong>). De Rode<br />

Bes is e<strong>en</strong> vroegbloeier (maart-april) <strong>en</strong> wordt bestov<strong>en</strong> door hommels <strong>en</strong> solitaire bij<strong>en</strong> (soms ook<br />

gewone bij<strong>en</strong>). Naar verzorging toe neem je best de kruis<strong>en</strong>de takk<strong>en</strong> weg <strong>en</strong> zorg je er best voor dat<br />

de struik “op<strong>en</strong>” blijft. Jaarlijks wat compost toedi<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> bodembedekking kan ook ge<strong>en</strong> kwaad.<br />

2.2 Kruisbess<strong>en</strong><br />

Kruisbess<strong>en</strong> zijn in vergelijking met andere (klein)fruitsoort<strong>en</strong> meer schaduwtolerant. Let op voor de<br />

felle (middag)zon want die kan aanleiding gev<strong>en</strong> tot zonnebrand bij de rijp<strong>en</strong>de bess<strong>en</strong>. Kruisbess<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> goed onder andere fruitbom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geplant als struikjes, maar kunn<strong>en</strong> ook gebruikt word<strong>en</strong><br />

in gem<strong>en</strong>gde bloem<strong>en</strong>borders, als haag, als mini-boompje bij de ingang van de tuin ,of als<br />

'aandachtstrekkers' in de tuin. Bepaalde kruisbess<strong>en</strong> verton<strong>en</strong> e<strong>en</strong> heel mooie, int<strong>en</strong>se herfstkleur.<br />

Natuurlijk kan je ze ook als 'snoer' kwek<strong>en</strong> voor optimale productie van bess<strong>en</strong>. Kruisbess<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

bijna op alle grond<strong>en</strong> groei<strong>en</strong> hoewel heel natte grond<strong>en</strong> eerder ongeschikt zijn. De struik<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

geplant word<strong>en</strong> vanaf eind oktober tot maart, wanneer de weersomstandighed<strong>en</strong> het toelat<strong>en</strong>. E<strong>en</strong>s<br />

de jonge struik geplant is, mag je de takk<strong>en</strong> terugknipp<strong>en</strong> op ongeveer 10 cm (net bov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> oog dat<br />

naarbuit<strong>en</strong> wijst). Tijd<strong>en</strong>s het daaropvolg<strong>en</strong>de groeiseizo<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> er talrijke nieuwe krachtige<br />

scheut<strong>en</strong> ontstaan, waarvan je er e<strong>en</strong> 4 à 5 behoudt zodanig dat ze telk<strong>en</strong>s 30 cm uit elkaar staan,<br />

goed gespreid over de struik. Je kan kruisbess<strong>en</strong> niet <strong>en</strong>kel et<strong>en</strong> waneer ze rijp zijn (vanaf tweede<br />

helft juni), maar je kan ze ook onrijp plukk<strong>en</strong> om er heerlijke confitur<strong>en</strong>, cake of andere culinaire<br />

gerecht<strong>en</strong> mee te bereid<strong>en</strong>.<br />

2.3 Zwarte Bess<strong>en</strong><br />

De Zwarte Bes is e<strong>en</strong> winterharde struik die na <strong>en</strong>ige jar<strong>en</strong> tot anderhalve meter uitgroeit. Hij is iets<br />

minder geschikt om als snoer (haag) te kwek<strong>en</strong>. De Zwarte Bes heeft de voorkeur voor e<strong>en</strong> zonnig<br />

plaatsje hoewel hij ook e<strong>en</strong> plaatsje in de halfschaduw kan verdag<strong>en</strong>. Deze struik plant je best in e<strong>en</strong><br />

luchtige, liefst goed vochthoud<strong>en</strong>de bodem. (afdekk<strong>en</strong> met mulchlaag is dus gew<strong>en</strong>st). De<br />

vruchtzetting is afhankelijk van de weersomstandighed<strong>en</strong> (koude <strong>en</strong> reg<strong>en</strong>), <strong>en</strong> is beter wanneer<br />

meerdere struik<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> groei<strong>en</strong>. Het is e<strong>en</strong> vroegbloeier (april) maar is goed koudebestand. De<br />

bloem<strong>en</strong> verschijn<strong>en</strong> in trosjes met rood-paars aangelop<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e bloem<strong>en</strong> die bestov<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door<br />

hommels <strong>en</strong> solitaire bij<strong>en</strong> (<strong>en</strong> gewone bij<strong>en</strong> bij warm weer). Naar verzorging toe neem je best de<br />

kruis<strong>en</strong>de takk<strong>en</strong> weg. Houd de struik goed op<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong> jaarlijks wat compost toe.<br />

2.4 Kiwibess<strong>en</strong><br />

Kiwibes is e<strong>en</strong> neefje van de meer bek<strong>en</strong>de kiwi met zijn welbek<strong>en</strong>de behaarde vrucht<strong>en</strong>. Issai is e<strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>be<strong>en</strong>tje doordat deze Japanse selectie e<strong>en</strong>huizig is, met andere woord<strong>en</strong> hij heeft mannelijke<br />

<strong>en</strong> vrouwelijke bloem<strong>en</strong> op één plant. Anderzijds is het e<strong>en</strong> zwakkere groeier die veel gevoeliger is<br />

voor droogte dan de andere rass<strong>en</strong>. Ook is hij minder winterhard <strong>en</strong> zijn de vrucht<strong>en</strong> minder groot dan<br />

1 Bron: Kruisbess<strong>en</strong> ‘Proef’tuin, online geraadpleegd op 14/10/2011. (http://www.proeftuin.eu)<br />

6 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


ij de andere rass<strong>en</strong>. De Kiwibes is e<strong>en</strong> sterk groei<strong>en</strong>de klimplant. De bloem<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontwikkeld op<br />

nieuwe kortlot<strong>en</strong> die verschijn<strong>en</strong> in de oksels van de takk<strong>en</strong> van het vorig jaar. Het duurt gemiddeld 3<br />

tot 4 jaar voor de kiwibes goed in productie is maar blijft doorgroei<strong>en</strong> <strong>en</strong> kan wel 50 jaar productief<br />

zijn.<br />

2.5 Framboz<strong>en</strong><br />

Framboz<strong>en</strong> zijn goede winterharde plant<strong>en</strong> die scheut<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aanmak<strong>en</strong> van anderhalve tot vier<br />

meter in l<strong>en</strong>gte op één groeiseizo<strong>en</strong>. Deze struik wordt best teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> muur of e<strong>en</strong> draad gekweekt<br />

om te voorkom<strong>en</strong> dat ze omvall<strong>en</strong>. Framboz<strong>en</strong> verkiez<strong>en</strong> zonnige plaatsjes maar verdrag<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong><br />

plaatsje in de halfschaduw. Je kweekt ze best op e<strong>en</strong> luchtige, liefst vrij droge bodem. (afdekk<strong>en</strong> met<br />

mulchlaag is dus gew<strong>en</strong>st). De vruchtzetting is afhankelijk van de weersomstandighed<strong>en</strong> (koude <strong>en</strong><br />

reg<strong>en</strong>) maar vormt zeld<strong>en</strong> e<strong>en</strong> probleem. Framboz<strong>en</strong> zijn laatbloeiers (juni-vorst). De bestuiving<br />

gebeurt door hommels <strong>en</strong> bij<strong>en</strong> <strong>en</strong> allerlei andere insect<strong>en</strong>. Naar verzorging toe verwijder je best het<br />

teveel aan uitlopers <strong>en</strong> jaarlijks neem je de afgedrag<strong>en</strong> takk<strong>en</strong> weg. Ieder jaar di<strong>en</strong> je wat compost toe<br />

<strong>en</strong> pas bodembedekking toe.<br />

2.6 Braambess<strong>en</strong><br />

Braambess<strong>en</strong> zijn goede winterharde plant<strong>en</strong> die scheut<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> aanmak<strong>en</strong> van anderhalve tot zes<br />

meter l<strong>en</strong>gte op één groeiseizo<strong>en</strong>. Deze struik wordt best teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> muur of e<strong>en</strong> draad gekweekt om<br />

te voorkom<strong>en</strong> dat ze omvall<strong>en</strong>. Braambess<strong>en</strong> verkiez<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaatsje in de halfschaduw hoewel e<strong>en</strong><br />

plaatsje in de zon ook mogelijk is. Je plant e<strong>en</strong> braambes best in e<strong>en</strong> luchtige, liefst vrij goed<br />

vochthoud<strong>en</strong>de bodem. (afdekk<strong>en</strong> met mulchlaag is dus gew<strong>en</strong>st). Het zijn snel vruchtbare plant<strong>en</strong><br />

(drag<strong>en</strong> al het jaar na de aanplant) waarbij vruchtzetting izeld<strong>en</strong> e<strong>en</strong> probleem vormt . Het zijn<br />

laatbloeiers (juni-vorst). De bestuiving gebeurt door hommels <strong>en</strong> bij<strong>en</strong> <strong>en</strong> allerlei andere insect<strong>en</strong>.<br />

Naar verzorging toe kort je de te lange scheut<strong>en</strong> in <strong>en</strong> jaarlijks de afgedrag<strong>en</strong> takk<strong>en</strong> weg. Ieder jaar<br />

di<strong>en</strong> je wat compost toe <strong>en</strong> pas bodembedekking toe.<br />

3. Fruitbom<strong>en</strong><br />

3.1 Welke bodem?<br />

Fruitbom<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> er zeker niet van om met hun voet<strong>en</strong> in het water te staan. Zorg er ook steeds<br />

voor dat de grond voldo<strong>en</strong>de luchtig is <strong>en</strong> dat er ge<strong>en</strong> harde laag zit in de ondergrond. Zet op e<strong>en</strong><br />

plaats waar fruitbom<strong>en</strong> gestaan hebb<strong>en</strong> nooit dezelfde soort terug, wel bijvoorbeeld e<strong>en</strong> appelboom in<br />

plaats van pruimelaar.<br />

3.2 Kies de juiste plaats<br />

B<strong>en</strong> je van plan om meerdere soort<strong>en</strong> aan te plant<strong>en</strong>, hou er dan rek<strong>en</strong>ing mee dat kers<strong>en</strong>, appels,<br />

kastanje <strong>en</strong> okkernoot de grootste bom<strong>en</strong> word<strong>en</strong>; perzik<strong>en</strong>, kwee, mispel <strong>en</strong> pruim<strong>en</strong> de kleinste.<br />

Pruim<strong>en</strong> <strong>en</strong> per<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> van veel zon, appels kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> weinig schaduw verdrag<strong>en</strong>. Let er wel op<br />

dat het de zon is die het uitzicht <strong>en</strong> de smaak van uw vrucht<strong>en</strong> zal bepal<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> kweepeer <strong>en</strong> mispel<br />

staan liever iets vochtiger <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> best erg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> verlor<strong>en</strong> hoek in de tuin vull<strong>en</strong>. Pruim<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vooral perzik<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> beschut staan <strong>en</strong> vooral afgeschermd word<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> oost<strong>en</strong>- <strong>en</strong> noord<strong>en</strong>wind;<br />

aangezi<strong>en</strong> ze zo vroeg bloei<strong>en</strong>, zijn ze immers gevoelig voor vorst. Zet voor e<strong>en</strong> goede kruisbestuiving<br />

dezelfde soort<strong>en</strong> bij elkaar, bijvoorbeeld appelaars bij elkaar <strong>en</strong> nooit appel - peer - pruim - appel.<br />

3.3 Plantafstand<br />

Halfstamm<strong>en</strong> zet je op 6 meter van elkaar, hoogstamm<strong>en</strong> 8 meter.<br />

3.4 Hoe <strong>en</strong> wanneer plant<strong>en</strong>?<br />

7 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


Plant nooit e<strong>en</strong> boom als de grond meer dan vijf cm diep bevror<strong>en</strong> is. Kan je de bom<strong>en</strong> niet<br />

onmiddellijk plant<strong>en</strong>, laat ze dan niet onbeschermd buit<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> maar maak e<strong>en</strong> kuil leg de wortels<br />

van de bom<strong>en</strong> erin <strong>en</strong> bedek die met aarde, zodat ze niet uitdrog<strong>en</strong>. Het ideale planttijdstip is<br />

november - december.<br />

- Maak je plantgat eerder te groot dan te klein <strong>en</strong> maak de grond goed los, ook onder<br />

de wortels.<br />

- Plant eerst je steunpaal langs de westkant van uw boom, ongeveer zev<strong>en</strong>tig cm in de<br />

grond <strong>en</strong> ongeveer honderdtachtig cm erbov<strong>en</strong>.<br />

- Plaats de boom in de plantput. Plant hem ev<strong>en</strong> diep als in de kwekerij. Let erop dat de<br />

kroon bov<strong>en</strong> de steunpaal komt <strong>en</strong> dat de <strong>en</strong>tplaats (verdikking) onderaan de stam<br />

bov<strong>en</strong> de grond zit. Als de <strong>en</strong>tplaats onder de grond komt te zitt<strong>en</strong> sterft de fruitboom<br />

gegarandeerd.<br />

- Gooi <strong>en</strong>kele schopp<strong>en</strong> goed verkruimelde teelaarde op de wortels, met de boom<br />

lichtjes op <strong>en</strong> neer te beweg<strong>en</strong> schuift de grond goed tuss<strong>en</strong> de wortels.<br />

- Verder aanvull<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong>maal de grond aandrukk<strong>en</strong> met de voet, niet vasttrapp<strong>en</strong>.<br />

- Het is aanbevol<strong>en</strong> e<strong>en</strong> emmer water te giet<strong>en</strong> vooraleer de put volledig te vull<strong>en</strong>.<br />

- Met e<strong>en</strong> boombindsel dat niet in de boom kan groei<strong>en</strong> maak je de boom vast aan de<br />

paal, het bindsel plooi je in e<strong>en</strong> achtvorm zodat de paal niet teg<strong>en</strong> de stam kan<br />

schur<strong>en</strong>.<br />

- Controleer ook of er nerg<strong>en</strong>s ijzerdraadjes (van het etiket) aan vasthang<strong>en</strong>. Dat snoert<br />

de tak in met takbreuk als gevolg.<br />

- Leg op de boomspiegel organisch materiaal (gras, mest), zo blijft het onkruid weg <strong>en</strong><br />

de grond droogt niet zo vlug uit.<br />

- Bij sterk uitdrog<strong>en</strong>de grond, humeuze grond, kan je verteerde champignonmest of<br />

compost toevoeg<strong>en</strong> om de bodem te verrijk<strong>en</strong>.<br />

- Plantgoed met reeds veel zijtakk<strong>en</strong> kan je best al wat snoei<strong>en</strong>, zo is er minder kans<br />

op verdroging in het voorjaar.<br />

- Voeg voor zandige grond<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele kilo's kalk toe in het plantgat. Vooral bij kerselaars<br />

<strong>en</strong> pruim<strong>en</strong> is de kalk nodig voor e<strong>en</strong> goede pitvorming.<br />

3.5 Onderhoud <strong>en</strong> bescherming<br />

Heel belangrijk om mooie bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrucht<strong>en</strong> te krijg<strong>en</strong> is de boomsnoei. Die begint best in de l<strong>en</strong>te<br />

(in de winter snoei<strong>en</strong> verhoogt het risico op vorstschade). Gedur<strong>en</strong>de de eerste jar<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> bom<strong>en</strong><br />

vooral e<strong>en</strong> vormsnoei. Grote snoeiwond<strong>en</strong> kan je best afdekk<strong>en</strong> met <strong>en</strong>twas. Geef op zandige<br />

grond<strong>en</strong> de bom<strong>en</strong> om de vijf jaar <strong>en</strong>kele kilogramm<strong>en</strong> kalk die u lichtjes onderwoelt nabij de stam.<br />

Laat uw bom<strong>en</strong> de eerste twee jar<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> vrucht<strong>en</strong> drag<strong>en</strong>, dit put de boom te veel uit. Verwijder alle<br />

uitlopers op de stam <strong>en</strong> onder de <strong>en</strong>tplaats. Kipp<strong>en</strong> kan m<strong>en</strong> gemakkelijk in de boomgaard lat<strong>en</strong><br />

rondlop<strong>en</strong> (ze vernietig<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> veel insect<strong>en</strong>) maar ze durv<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong>s diepe putt<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>,<br />

zodat de wortels van de bom<strong>en</strong> bloot kom<strong>en</strong> te ligg<strong>en</strong>. B<strong>en</strong> je van plan grote dier<strong>en</strong> (geit, schaap) te<br />

houd<strong>en</strong>, bescherm dan uiteraard je bom<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> degelijke boomkorf (bijvoorbeeld drie pal<strong>en</strong> rond<br />

de boom, bov<strong>en</strong>aan verbond<strong>en</strong> met elkaar <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> goede draad er rond). De hoogte van de korf<br />

hangt af van de diersoort. Hou er rek<strong>en</strong>ing mee dat ook ganz<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong> schorsreepje van e<strong>en</strong> jonge<br />

fruitboom lust<strong>en</strong>. Wie over voldo<strong>en</strong>de ruimte beschikt kan rond zijn boomgaard e<strong>en</strong> windkering<br />

aanlegg<strong>en</strong> (anderhalve meter hoog) om wind <strong>en</strong> vorstschade te beperk<strong>en</strong>. Bepaalde fruitsoort<strong>en</strong> zijn<br />

zelf goed geschikt als windkering.<br />

In gazons moet de stam onderaan beschermd word<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> beschadiging van de grasmachine. Gras<br />

neemt bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> veel voedsel op. Extra voedsel kan langs boorgat<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegedi<strong>en</strong>d. Vergeet<br />

ook niet e<strong>en</strong> klein plannetje te mak<strong>en</strong> met de aangeplante soort<strong>en</strong>. Zo vermijd je dat je je na <strong>en</strong>kele<br />

jar<strong>en</strong> moet afvrag<strong>en</strong> welke soort dat nou wel weer zou mog<strong>en</strong> zijn.<br />

Is de boomgaard al wat opgeschot<strong>en</strong> (of mete<strong>en</strong> aan de steunpaal), kan je <strong>en</strong>kele nestkast<strong>en</strong><br />

ophang<strong>en</strong> (mez<strong>en</strong>, vlieg<strong>en</strong>vanger). Deze vogels werk<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> als biologische onderhoudsdi<strong>en</strong>st.<br />

Bescherm in op<strong>en</strong> veld de jonge fruitbom<strong>en</strong> met kipp<strong>en</strong>gaas teg<strong>en</strong> vraatzucht van konijn<strong>en</strong>!<br />

3.6 Voor ieders smaak<br />

Bij soortkeuze kek<strong>en</strong> wij voornamelijk naar soort<strong>en</strong> die vrij sterk zijn, over e<strong>en</strong> zeer goed stuifmeel<br />

beschikk<strong>en</strong> <strong>en</strong> die word<strong>en</strong> aanbevol<strong>en</strong> door de kweker voor hoogstam <strong>en</strong> halfstam.<br />

Wanneer je maar één fruitboom wil plant<strong>en</strong>, kies je best voor e<strong>en</strong> zelfbestuiv<strong>en</strong>de t<strong>en</strong>zij er in de<br />

directe omgeving dezelfde fruitsoort staat.<br />

8 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


Wanneer je meerder fruitbom<strong>en</strong> wil plant<strong>en</strong>, zorg je er dan best voor dat er per soort minst<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

bijstaat met heel goed stuifmeel. Wij rad<strong>en</strong> sterk aan steeds minst<strong>en</strong>s twee bom<strong>en</strong> van elke soort<br />

(mog<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de rass<strong>en</strong> zijn) te plant<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> je zeker wil zijn van vrucht<strong>en</strong>.<br />

3.6.1 Appels<br />

Zelfbestuiv<strong>en</strong>d <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s zeer goed stuifmeel voor kruisbestuiving<br />

Zeer goed stuifmeel<br />

Andere<br />

3.6.2 Per<strong>en</strong><br />

- Jonathan, e<strong>en</strong> gek<strong>en</strong>de rode appel met zoetzure smaak<br />

- James Grieve, sappige appel met zacht vruchtvlees<br />

- Reine des Reinette, zure appel die m<strong>en</strong> lang kan bewar<strong>en</strong>, sterke soort met grote<br />

opbr<strong>en</strong>gst<br />

- Jacques Lebel, grote zure sappige appel, sterke soort, goede opbr<strong>en</strong>gst, beperkt<br />

houdbaar<br />

- Transpar<strong>en</strong>te Jaune, zoetzure oogstappel, vroeg rijp maar zeer beperkt houdbaar<br />

- Calville des Prairies, <strong>en</strong>kel aangerad<strong>en</strong> als hoogstam, harde dessertappel,<br />

middelmatige opbr<strong>en</strong>gst met beurtjar<strong>en</strong><br />

- Presid<strong>en</strong>t Roulin, grote zachte smakelijke appel, zeer goede opbr<strong>en</strong>gst<br />

- Rambour d'Hiver, <strong>en</strong>kel aangerad<strong>en</strong> als hoogstam, sappige zachte moesappel, op<br />

latere leeftijd vruchtbaar<br />

- Reinette de Bl<strong>en</strong>heim, lekkere harde tafelappel, goede opbr<strong>en</strong>gst met beurtjar<strong>en</strong><br />

- Goudreinette, goede bewaarappel, iets zachter van smaak dan Reine des Reinettes,<br />

goede opbr<strong>en</strong>gst<br />

De meeste per<strong>en</strong>rass<strong>en</strong> zijn niet zelfbestuiv<strong>en</strong>d, sommig<strong>en</strong> zijn het deels, afhankelijk van de<br />

weersomstandighed<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> tweede per<strong>en</strong>boom vlakbij is dus steeds aan te rad<strong>en</strong>.<br />

Deels zelfbestuiv<strong>en</strong>d<br />

Zeer goed stuifmeel<br />

Andere<br />

3.6.3 Pruim<strong>en</strong><br />

- Confér<strong>en</strong>ce, gek<strong>en</strong>de harde vrucht met goed stuifmeel<br />

- Légipont, <strong>en</strong>kel aangerad<strong>en</strong> voor hoogstam, sappige zoete peer<br />

- Williams bon Chréti<strong>en</strong>, zeer goed stuifmeel<br />

- Durondeau, <strong>en</strong>kel voor halfstam aangerad<strong>en</strong>, sappige zuurzoete peer met goede<br />

opbr<strong>en</strong>gst<br />

- Triomphe de Vi<strong>en</strong>ne, grote geelbruine peer<br />

- Beurré Hardy, zeer lekkere boterpeer, aan te rad<strong>en</strong> als kruisbestuiver voor andere<br />

peerrass<strong>en</strong><br />

- Comtesse de Paris, sappige peer die pas echt lekker is na warme zomer,<br />

middelmatige opbr<strong>en</strong>gst<br />

- Clapp's Favourite, grote sappige peer met goede smaak<br />

- Bonne Louise d’Avranches, <strong>en</strong>kel aangerad<strong>en</strong> voor halfstam<br />

- Saint Rémy, stoofpeer met goede opbr<strong>en</strong>gst<br />

Alle pruimelaars zijn zelfbestuiv<strong>en</strong>d.<br />

- Belle de Louvain, roodblauwe langwerpige pruim, goede opbr<strong>en</strong>gst op latere leeftijd<br />

- Reine Claude d'Oullins, gele ronde smakelijke pruim, grote boom. Matige opbr<strong>en</strong>gst<br />

9 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


3.6.4 Zoete Kers<br />

- Victoria, <strong>en</strong>kel aangerad<strong>en</strong> als halfstam, rode langwerpige pruim, snelle <strong>en</strong> goede<br />

opbr<strong>en</strong>gst maar gomvorming in sommige pruim<strong>en</strong><br />

- Sainte Catherine, gro<strong>en</strong>-gele pruim van zeer goede kwaliteit met grote opbr<strong>en</strong>gst<br />

- Anna Späth, roodblauwe ronde pruim, goede opbr<strong>en</strong>gst op latere leeftijd<br />

Steeds minst<strong>en</strong>s twee bom<strong>en</strong> plant<strong>en</strong> bij elkaar. Hou er rek<strong>en</strong>ing mee dat de productie sterk<br />

wisselvallig is afhankelijk van het weer <strong>en</strong> de vogels. Zoete kers<strong>en</strong> zijn grote bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> sterke<br />

groeiers, tijd<strong>en</strong>s de groeiperiode moet u ge<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>gst verwacht<strong>en</strong>.<br />

Deels zelfbestuiv<strong>en</strong>d<br />

Zeer goed stuifmeel<br />

3.6.5 Perzikk<strong>en</strong><br />

- Bigarreau Blanc, gele kers met goede opbr<strong>en</strong>gst, barst met reg<strong>en</strong>water<br />

- Bigarreau Van, donkere kers van goede kwaliteit, zeer vruchtbaar<br />

- Early Rivers, grote donkerrode vrucht<strong>en</strong>, goede opbr<strong>en</strong>gst<br />

Perzik<strong>en</strong> zijn zelfbestuiv<strong>en</strong>d, we bied<strong>en</strong> ze <strong>en</strong>kel aan in halfstam. Bij late vorst vriez<strong>en</strong> de bloem<strong>en</strong><br />

kapot <strong>en</strong> heeft m<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> opbr<strong>en</strong>gst. Op e<strong>en</strong> beschutte plaats zett<strong>en</strong> is aanbevol<strong>en</strong>. Vogels <strong>en</strong> mier<strong>en</strong><br />

zijn liefhebbers van de vrucht.<br />

3.6.6 Allerlei<br />

- Lieveling, zeer gezonde <strong>en</strong> vruchtbare boom, rijptijd begin augustus<br />

- Fertile de Septembre, meest vruchtbare ras<br />

- Reine des Verges, zeer gezonde <strong>en</strong> vruchtbare boom, rijptijd september<br />

- Kweepeer: heeft grote gele per<strong>en</strong> die <strong>en</strong>kel geschikt zijn voor gelei. Kleine boom<br />

- Okkernoot, vergt ge<strong>en</strong> onderhoud maar wordt groot<br />

- Tamme Kastanje (Kultivar de Lyon) geeft grote not<strong>en</strong>. Wordt grote boom<br />

- Mispel, kleine vruchtbare boom. Vereist ge<strong>en</strong> speciale zorg<strong>en</strong><br />

- Moerbei (Morus nigra), traag groei<strong>en</strong>de kleine boom. Grootvruchtig. Wordt geleverd<br />

in pot. Vorstgevoelig in de eerste jar<strong>en</strong> na de aanplant. Best erg<strong>en</strong>s beschut plant<strong>en</strong>!<br />

10 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


4. Plant<strong>en</strong>overzicht met afbeelding<strong>en</strong><br />

1. Bosgoed <strong>en</strong> Haagplant<strong>en</strong><br />

boompjes tuss<strong>en</strong> 50 <strong>en</strong> 90 cm<br />

Beuk (fagus sylvatica) Buxus (buxus sempervir<strong>en</strong>s)<br />

Egelantier (rosa rubiginosa) Gewone Es (fraxinus excelsior)<br />

Gelderse roos (viburnum opulus) Haagbeuk (carpinus betulus)<br />

11 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


Hazelaar (corylus avelana) Hondsroos (rosa canina)<br />

Kardinaalsmuts (eueonimus europaea) Kr<strong>en</strong>teboom (amelanchier lamarkii)<br />

Meidoorn (crateagus monogyna) Rode kornoelje (cornus sanguinea)<br />

12 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


Sleedoorn (prunus spinosa) Europese Vogelkers prunus padus<br />

Taxus (taxus baccata) Vuilboom [spork] (rhamnus frangula)<br />

Wilde Liguster (ligustrum vulgare) Wollige Sneeuwbal (viburnum lantana)<br />

13 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


Zoete Kers (prunus avium) Zomereik (quercus robur)<br />

Zwarte Els (alnus glutinosa) Kleinbladige Linde (tilia cordata)<br />

Tamme Kastanje (Castanea Sativa) Wilde Appel (Malus Sylvestris)<br />

14 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


N/A<br />

Wintereik (Quercus petraea) Rode Beuk<br />

N/A<br />

15 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


2. Loofbom<strong>en</strong><br />

Hoogte: 2 à 3 m, omtrek 6 tot 8 cm<br />

Beuk (fagus sylvatica) Gewone Es (fraxinus excelsior)<br />

Kleinbladige Linde (tillia cordata) Lijsterbes (sorbus aucuparia)<br />

Haagbeuk (carpinus betulus) Ruwe berk (betula p<strong>en</strong>dula)<br />

16 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


Zomereik (quercus robur) Zwarte Els (alnus glutinosa)<br />

Gewone Iep (ulmus campestris)<br />

17 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


3. Fruitbom<strong>en</strong><br />

Omtrek halfstam: 6 à 8 cm, omtrek hoogstam: 8 à 10 cm<br />

APPELS<br />

N/A<br />

N/A<br />

Jacques Lebel<br />

Calville des<br />

Prairies<br />

Reine de<br />

Reinettes<br />

Présid<strong>en</strong>t<br />

Roulin<br />

Oogstappel<br />

(transparante<br />

jaune)<br />

Beurré Hardy<br />

Bon Chréti<strong>en</strong><br />

Williams<br />

Confér<strong>en</strong>ce<br />

James Grieve<br />

N/A Jonathan<br />

N/A Keiing<br />

PEREN<br />

Reinette de Bl<strong>en</strong>heim<br />

Bonne Louise d'Avranches<br />

Comtesse de Paris<br />

Durondeau<br />

18 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


N/A<br />

N/A<br />

N/A<br />

Légipont<br />

Clapp’s<br />

Favourite<br />

Victoria<br />

Sainte<br />

Catherine<br />

Belle de<br />

Louvain<br />

Lindekers<br />

(early Rivers)<br />

Bigarreau<br />

Van<br />

N/A Lieveling<br />

N/A<br />

Reine des<br />

Verges<br />

Saint Rémy<br />

N/A Triomphe de Vi<strong>en</strong>ne<br />

PRUIMEN<br />

KERSEN<br />

Reine Claude d' Oullins<br />

Anna Spath<br />

N/A Bigarreau Blanc<br />

PERZIKKEN<br />

Fertille de Septembre<br />

19 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


4. Bess<strong>en</strong>struik<strong>en</strong>*<br />

N/A<br />

Mispel:<br />

struik van 2<br />

jaar<br />

Okkernoot:<br />

struik van 2<br />

jaar<br />

Moerbei<br />

(nigra) in pot<br />

Rode Bes:<br />

Jonkheer van Tets<br />

Rode Bes: Rotet<br />

Kruisbes: Martlet<br />

ANDERE<br />

BESSEN<br />

Kweepeer:<br />

struik van 2 jaar<br />

Tamme Kastanje:<br />

Kultivar de Lyon<br />

Doornloze Braam:<br />

Chester Thornless<br />

Kiwibes: Issai<br />

Kruisbes:<br />

Mucurines<br />

20 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


N/A<br />

Framboos:<br />

Meeker<br />

Zwarte Bes:<br />

Titania<br />

Framboos:<br />

Heritage<br />

4. Klimplant<strong>en</strong><br />

N/A N/A Hop (Humulus Lupulus)<br />

N/A Klimop (Hedera Helix) N/A Kamperfoelie (Lonicera)<br />

N/A<br />

Wilde Wingerd (Parth<strong>en</strong>ocissus<br />

N/A<br />

Quinquefolia)<br />

Blauwe Reg<strong>en</strong><br />

N/A Buit<strong>en</strong>druif Wit N/A Buit<strong>en</strong>druif Blauw<br />

21 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011


5. Bronn<strong>en</strong><br />

5.1 Tekst<br />

- Kruisbess<strong>en</strong> ‘Proef’tuin, online geraadpleegd op 14/10/2011. (http://www.proeftuin.eu)<br />

- Plantgids voor fruitbom<strong>en</strong>, online geraadpleegd op 14/10/11. (http://www.natuurpunt-zuidwaasland.be/boomplantactie/plantgids-fruit.html)<br />

- Plantgids voor bom<strong>en</strong>, struik<strong>en</strong>, houtkant<strong>en</strong>, bosgoed <strong>en</strong> hag<strong>en</strong>, online geraadpleegd op<br />

14/10/11. (http://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/boomplantactie/plantgids-andere.html)<br />

- <strong>Natuurpunt</strong> G<strong>en</strong>t Plantgids, 2011, 8 pg’s, online raadpleegbaar op (www.natuurpuntg<strong>en</strong>t.be)<br />

5.2 Afbeelding<strong>en</strong><br />

- http://www.natuurpunt-zuid-waasland.be/boomplantactie/afb-bpl.html, online geraadpleegd op<br />

18/10/2011. (gebruik met toestemming)<br />

- Oleg Polunin, Bom<strong>en</strong> <strong>en</strong> struik<strong>en</strong> van Europa. Herk<strong>en</strong>ningsgids met meer dan 1000 illustraties<br />

in kleur, Zomer & Keuning, Wag<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, 1978, 214 p.<br />

- (*) http://www.proeftuin.eu/, online geraadpleegd op 18/10/2011. (gebruik met toestemming)<br />

22 <strong>Plant<strong>en</strong>gids</strong> <strong>Natuurpunt</strong> & <strong>Partners</strong> <strong>Vzw</strong><br />

Versie 2011

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!