Burgemeester - Gemeente Keerbergen

keerbergen.be

Burgemeester - Gemeente Keerbergen

Nummer 80 | Maart 2007

Driemaandelijks Gemeentelijk Informatieblad

Ver. Uitg. College van Burgemeester en Schepenen

Eindredactie: Wouter Boncquet

Afgiftekantoor: 3140 Keerbergen

Keerinfo

Keerbergen

meer dan groen


De Burgemeester,

de Schepenen, de OCMW-voorzitter en

de gemeente- en OCMW-raadsleden

nodigen u vriendelijk uit op:

17 MAART 2007

GEMEENTEBAL

De volgende artiesten treden er op:

Covergroep Maximus

De Romeo’s

Dj Rudi Ruos

Locatie: Sporthal Keerbergen

VVK: 8 euro

Inkom: 10 euro

Deuren open: 21u00

De opbrengst gaat integraal naar vzw Rozemarijn

Kaarten zijn te bekomen bij de mandatarissen en bij de

cultuurdienst


Beste inwoners,

De eerste maanden van 2007 zijn als het ware als een TGV

voorbijgevlogen.

De nieuwe bestuursploeg is uit de startblokken geschoten.

Vele nieuwe gemeente- en OCMW-raadsleden werden verkozen

en hebben hun eed afgelegd.

Momenteel is het gemeentebestuur in volle opstartfase,

maar komt stilaan op kruissnelheid.

De ambtenaren, de adviesraden en bestuurders ontmoeten

elkaar zeer intensief.

Dit overleg zal ongetwijfeld bijdragen tot een weloverwogen

besluitvorming.

Onze nieuwe gemeentesecretaris, Wilfried Haesendonck,

begon ook op 1 januari en is met enthousiasme bezig aan de

opbouw van een moderne en dynamische administratie.

Bij het begin van deze legislatuur wensen we aan alle inwoners

onze intenties voor de komende 6 jaar kenbaar te maken

via een beleidsnota.

U kan hiervan integraal kennis nemen op onze website www.

keerbergen.be of een kopij bekomen op eenvoudige vraag.

In deze beleidsnota stelt de coalitie de grote lijnen voor van

haar beleid voor de volgende 6 jaar. De nota is hoofdzakelijk

geïnspireerd door de verkiezingsprogramma’s van de beide

coalitiepartners.

Uiteraard zal dit beleidsplan in de loop van deze bestuursperiode

verder worden verfi jnd.

Het college zal zich in haar concrete aanpak van de beleidsdossiers

laten leiden door de wil om voortdurend bij te dragen

tot een verbetering van de kwaliteit van het leven en het

samenleven in Keerbergen.

Wat de mensen bezig houdt en bekommert vormt het uitgangspunt

van het beleid.

Een bestuur is er immers voor de mensen en niet omgekeerd.

We zijn er ons terdege van bewust dat we niet aan alle

wensen van onze inwoners zullen kunnen voldoen, maar we

moeten wel luisteren en het beleid zoveel mogelijk afstemmen

op de werkelijke gemeenschap waarbinnen mensen

leven.

In de verderzetting van de coalitie wordt het beleid van de

vorige legislatuur uiteraard doorgetrokken.

Voor dit jaar werd de begroting reeds goedgekeurd en voorziet

in een groot aantal investeringen.

Ik zet de voornaamste even voor u op een rij.

Momenteel zijn de collectorwerken van Aquafi n in de Lelieweg,

Veldstraat en E. Opdebeecklaan volop in uitvoering. Ook

in de Rijmenamsebaan , Spuibeekweg ( met wegverharding)

en Zandstraat zal riolering worden aangelegd.

Tegelijkertijd zal het kruispunt Mechelsebaan – Kempenlaan

– Rijmenamsebaan worden omgevormd tot een verhoogd

verkeersplateau teneinde de verkeersveiligheid te verhogen.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft ons laten weten dat

zij het voorontwerp voor de Ruandadreef heeft goedgekeurd.

De ontwerper maakt thans het ontwerp en het bouwdossier

op. Nadien zullen de werken worden aanbesteed en zal de

uitvoering uiteindelijk kunnen starten.

Voor de aanleg van de riolering en wegverharding in de Hazendreef/Vlieghavenlaan

werd reeds een ontwerper aangesteld,

die binnenkort zijn ontwerp zal voorleggen.

Een ontwerper zal aangesteld worden voor de wegenis -en

rioleringswerken in het Aspergeveld, Kanarieweg en Kempervendreef.

Riolering zal worden aangelegd in de Raambeekweg.

Een pijpekop zal worden aangelegd in het Muizenveld

en de ganse straat zal een nieuwe toplaag krijgen.

De volgende asfaltwegen zullen dit jaar een onderhoudsbeurt

krijgen : Daliaweg, Vossekot, Kempenlaan, Raambeekweg.

Het kruispunt Nieuwstraat/Oude Dijkstraat wordt heraangelegd.

Een ontwerper zal worden aangesteld voor de bouw van een

nieuwe kleuterschool aan de Kempenlaan en het dak van het

kleuterpaviljoen in de Nieuwstraat zal hersteld worden.

In het zaaltje van ’t Kasteel zullen de toiletten en het meubilair

vernieuwd worden.

De lokalen van de Scouts zullen een stevige herstellingsbeurt

krijgen.

In de Botermolen zullen nieuwe ramen geplaatst worden.

U ziet het : heel wat werk aan de winkel!

Maar toch moet er ook wat tijd vrij gemaakt worden voor

ontspanning!

Op 17 maart kan u de lente indansen op het Gemeentebal en

op 27 mei kan u heerlijk komen genieten tijdens de Aspergedag.

Ik hoop u allen weer eens talrijk te mogen begroeten!

Vriendelijke groeten,

Ann Schevenels

Uw Burgemeester

1

Voorwoord


Gemeenteraad

2

Gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 januari 2007 werd overgegaan tot de installatie van de nieuwe gemeenteraad en

werden ook de schepenen verkozen. Ons college en onze gemeenteraad zien er nu als volgt uit:

Burgemeester

Bevoegdheden:

- algemene zaken

- burgerlijke stand

- bevolking

- politie

- brandweer

- erediensten

- openbare werken

- personeel algemeen

- personeel binnen eigen pakket

Schepenen

• Marc Vangrunderbeeck – CD&V

Schrieksebaan 167 – 015/23.47.35

marc.vangrunderbeeck@

keerbergen.be

Bevoegdheden:

- stedenbouw en ruimtelijke ordening

- woonbeleid

- landbouw

- mobiliteitsplan

- markten en kermissen

- begraafplaatsen

- patrimonium

- tewerkstelling en PWA

- personeel binnen eigen pakket

Zitdagen:

Gemeentehuis: woensdag van

18.30 tot 20 uur

Thuis: na afspraak

• Liliane Goyvaerts – CD&V

Putsebaan 280 – 015/23.46.05

liliane.goyvaerts@keerbergen.be

Bevoegdheden:

- lokale economie

- jubilea

- toerisme

- kinderopvang

- gelijke kansenbeleid

- senioren

- gezondheid

- jeugd

- personeel binnen eigen pakket

Ann Schevenels – VLD

Tremelobaan 151 - 016/52.04.77

burgemeester@keerbergen.be

Zitdagen:

Gemeentehuis:

Maandag-, dinsdag-, woensdag-, vrijdagvoormiddag

na afspraak op nummer 015/50.90.12

Woensdag van 18 tot 20 uur

Thuis:

Na afspraak

Zitdagen:

Gemeentehuis: woensdag van

18 tot 20 uur

Thuis: na afspraak

• Freddy Van den Broeck - VLD

Haachtsebaan 182b – 015/63.67.03

freddy.vandenbroeck@keerbergen.be

Bevoegdheden:

- financiën

- milieu

- afvalbeleid

- personeel binnen eigen pakket

Zitdagen:

Gemeentehuis: woensdag van

18.30 tot 20 uur

Thuis: na afspraak

• Robert Saviolo – VLD

Rietzangersweg 4 - 015/51.72.97

robert.saviolo@keerbergen.be

Bevoegdheden:

- onderwijs

- sport

- internationale samenwerking

- personeel binnen eigen pakket

Zitdagen:

Gemeentehuis: woensdag van

18 tot 20 uur

Thuis: na afspraak

• Wouter Boncquet -CD&V

Zeepstraat 24 – 015/52.06.12

wouter.boncquet@keerbergen.be

Bevoegdheden:

- cultuur

- informatie en communicatie

- informatica

- ICT

- verkeer

- personeel binnen eigen pakket

Zitdagen:

Gemeentehuis: woensdag van

18 tot 20 uur

Thuis: na afspraak

• Christine De Lobel – VLD

Nieuwstraat 234 - 015/63.69.84

christine.de.lobel@telenet.be

OCMW-voorzitter

Bevoegdheden: sociale zaken als

toegevoegde schepen


Hoofdtitel

Gemeenteraad

Sinds 1 januari 2007 heeft onze gemeente ook een nieuwe secretaris.

Wilfried Haesendonck

015/50.90.10 - wilfried.haesendonck@keerbergen.be

Samen met de nieuwe bestuursploeg wensen wij hem veel succes toe in onze gemeente.

Wij willen u ook de toespraak van de burgemeester

niet onthouden die zij hield na de installatievergadering

van de gemeenteraad op 2 januari 2007 en waarbij

zij de schepenen en raadsleden de volgende raad

meegaf:

Geachte Dames en Heren Schepenen,

Gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden,

U hebt zojuist uw eed – in vernieuwde vorm – afgelegd

als schepen en gemeenteraadslid en u bent verkozen tot

OCMW-raadslid van één van de mooiste gemeenten van

het land.

De verkiezing van de OCMW-voorzitter en de eedaflegging

van de OCMW-raadsleden zal aanstaande vrijdag

gebeuren.

U mag daar zeer terecht fier op zijn en ik wil u dan ook

oprecht van harte feliciteren met uw mandaat.

Een mandaat dat u de volgende 6 jaar zal bekleden, een

mandaat met enorm veel verantwoordelijkheid.

Ik hoop dat uw mandaat u veel voldoening zal geven.

Men zegt wel eens dat het gemeentelijk mandaat het

mooiste is in de politiek.

Ik denk dat dit zeker en vast het geval is, omdat het

gemeentelijk niveau het dichtst bij de burger staat en je

vrij onmiddellijk resultaat ziet van je beslissingen.

Geen woorden dus maar effectieve daden, geen sensatie,

geen goedkoop scoren, geen wind verplaatsen, maar

visie, concrete realisaties en een heldere, correcte communicatie.

Dit alles met een keiharde inzet, een aanstekelijk dynamisme,

een kenmerkende openheid en luisterbereidheid

en een kenschetsende dienstbaarheid.

Het lijkt eenvoudig, maar toch zo moeilijk uitvoerbaar.

Visie ontwikkelen en gezonde ambitie koesteren, dat

hoort samen.

Bij jullie ligt de verantwoordelijkheid opdat Keerbergen

een gemeente blijft op mensenmaat, waar wonen,

werken en zich ontspannen harmonieus kunnen samengaan.

Waar kinderen kunnen spelen, jongeren verdraagzaam

kunnen opgroeien, gezinnen en alleenstaanden zich

thuis voelen, waar ouderen kunnen genieten van een

zorgzame oude dag.

Keerbergen heeft het recht om overtuigde en positieve

politici te hebben die hiervan willen werk maken.

Daar speelt iedereen, van meerderheid tot oppositie,

een rol in.

Groot denkende mensen bediscussiëren ideeën.

Gemiddeld denkende mensen bediscussiëren gebeurtenissen.

Klein denkende mensen bediscussiëren personen.

Ik hoop dat we in dit forum enkel de eerste categorie

mogen ontmoeten.

Ik wens u allen veel succes toe en hoop op uw positieve

medewerking en inbreng te kunnen rekenen.


3

Gemeenteraad


Gemeenteraad

4

Gemeenteraad

Gemeenteraadsleden

Beerten Paul VLD

Torteldreef 12

Bellemans Jeroen VLD

Ruandadreef 44

Bovele Jean Pierre VLAAMS BELANG

Leeuwerikweg 57

Eggers Jens VLD

Ringmusweg 6

Frans Sonja VLD

Kempenlaan 59

Geens Willy SPA-SPIRIT

Kasteeldreef 25

Geeraerts Paula NVA&SCHROOS

Schrieksebaan 97

Grauwels Kristien GROEN!

Zeeptstraat 74

Keymolen Carine VLAAMS BELANG

Lozenhoekstraat 79

Lambrechts John VLD

Kasterland 8

Luyten Bas NVA&SCHROOS

Oude Putsebaan 4a

Moons Erik VLD

A. Cleynhenslaan 166

Schoeters Bert CD&V

Gemeenteplein 24/1

Schroos Marcel NVA&SCHROOS

Lozenhoekstraat 30

Van Hoof Louis CD&V

Haachtsebaan 77

Vermeulen Roger NVA&SCHROOS

Bakestraat 82

Verschoren Maria CD&V

Aspergeveld 5

Gemeente

Algemeen

Tel. 015/50.90.90

Secretariaat + informatiedienst

Tel. 015/50.90.13

Fax 015/50.90.14

E-mail: secretariaat@keerbergen.be

Rekendienst/ontvangerij

Tel. 015/50.90.22

Fax 015/50.90.26

E-mail: dienstfi nancien@keerbergen.be

Diensthoofd technische dienst – openbare werken

Tel. 015/50.90.35

Fax 015/50.90.37

E-mail: technischedienst@keerbergen.be

Dienst stedenbouw-ruimtelijke ordening

Tel. 015/50.90.30

Fax 015/50.90.37

Milieudienst

Tel. 015/50.90.40

Fax 015/50.90.37

E-mail: milieudienst@keerbergen.be

Werkleider

Tel. 015/50.90.41

Fax 015/50.90.37

Noodnummer: GSM 0477/965.492

E-mail: groendienst@keerbergen.be

Bevolking

Tel. 015/50.90.52

Fax 015/50.90.57

Burgerlijke stand

Tel. 015/50.90.56

Strafregister

Tel. 015/50.90.55

E-mail: bevolkingsdienst@keerbergen.be

Markten en patrimonium

Tel. 015/50.90.65

Fax 015/50.90.63

E-mail: middenstand@keerbergen.be


Gemeente Gemeenteraad

Keerbergen

Gemeenteplein 10 - 3140 Keerbergen

www.keerbergen.be

Jeugd en cultuur

Tel. 015/50.90.62

Fax 015/50.90.63

E-mail: jeugddienst@keerbergen.be

E-mail: dienstcultuur@keerbergen.be

Toerisme – Sociale Zaken

Tel. 015/50.90.61

Fax 015/50.90.63

E-mail: middenstand@keerbergen.be

Buitenschoolse kinderopvang

Tel. 015/50.90.70

Fax 015/50.90.63

E-mail: zandjanneke@keerbergen.be

PWA

Tel. 015/50.90.58

Fax 015/50.90.63

E-mail: pwa@keerbergen.be

Politie

Wijkbureau Keerbergen: Tel. 015/50.91.20

Fax 015/50.91.41

E-mail: politiezone.haacht@keerbergen.be

Interventiedienst: Tel. 016/60.88.12

Fax 016/60.68.12

Algemeen secretariaat: Tel. 015/50.91.30

Fax 015/50.91.31

Voor zeer dringende hulp: Tel. 101

OCMW

Secretariaat: Tel. 015/50.91.70

Fax 015/50.91.77

E-mail: info@ocmw.keerbergen.be

Gezins- en bejaardenhulp: Tel. 015/50.91.82

Fax 015/50.91.77

Poetsdienst – klusjesdienst: Tel. 015/50.91.82

Fax 015/50.91.77

Opvanggezinnen: Tel. 015/50.91.80-83

Fax 015/50.91.77

Sociale dienst: Tel. 015/50.91.91

Fax 015/50.91.95

Juridische dienst: Tel. 015/50.91.85

Fax 015/50.91.95

Warme maaltijden aan huis: Tel. 015/50.91.82

Fax 015/50.91.77

Dienst personenalarm: Tel. 015/50.91.82

Fax 015/50.91.77

Bibliotheek

Tel. 015/51.71.55 - Fax 015/52.91.40

E-mail: keerbergen@bibliotheek.be

Sporthal

Tel. 015/51.25.27 - Fax 015/52.83.42

E-mail: anja.dedeckker@busmail.net

Gemeentelijke basisschool

Tel. 015/51.52.54 - Fax 015/51.52.54

E-mail: basisschool.directie@gbs.keerbergen.be

Gemeentelijk instituut voor technisch en

beroepsonderwijs

Tel. 015/51.25.94 - Fax 015/51.55.59

E-mail: info@gitbo.be


5

Gemeenteraad

Keerbergen


Keerbergen

6

Gemeente Keerbergen

Andere nuttige telefoonnummers

RIJKSWACHT – BRANDWEER – POSTERIJEN – OPENBAAR VERVOER

Rijkswacht Haacht

R. Van de Sandelaan 1 016/60 88 12

Rijkswacht Leuven

Dagobertstraat 22 016/27 92 11

Brandweer Leuven 016/22 33 33

Posterijen,

Gemeenteplein 14 015/50 44 70

Spoorwegen Haacht

(Station Mechelen 015-41 24 82) 016/60 14 28

De lijn Autobussen Haacht 016/60 14 50

(Mechelen 015-50 28 15)

WATER – ELEKTRICITEIT – TV-DISTRIBUTIE – BELGACOM

Elektriciteit, TV-distributie –

Electrabel, Mechelen 015/21 53 11

Waterleiding V.M.W. Leuven 016/24 09 11

Waterleiding, sector Noord

Wingepark 57 – 3110 Rotselaar 016/44 27 40

Fax 016/44 27 59

Wachtdienst waterleiding 016/30 13 40

Inlichtingen 1207

Storinge 1280

MINISTERIE VAN FINANCIËN – V.D.A.B.

Ontvanger Belastingen

R. Van de Sandelaan 2, Haacht 016/26 96 53

Controle Belastingen

R. Van de Sandelaan 2, Haacht 016/26 96 24

Kadaster

R. Van de Sandelaan 2, Haacht 016/26 96 78

Controle B.T.W.

R. Van de Sandelaan 2, Haacht 016/26 96 00

B.T.W. Registratie

R. Van de Sandelaan 2, Haacht 016/26 96 47

V.D.A.B.

Stationstraat 79, Haacht 016/60 18 76

V.D.A.B.

Bondgenotenlaan 116, Leuven 016/22 70 96

PAROCHIE

Pastoor Jos Wellens

Sint-Michielsstraat 18, Keerbergen 015/51 13 92

Hulpverlening

MEDISCH SPOEDDIENST – BRANDWEER 100

FEDERALE POLITIE 101

BRANDWEER HAACHT / LEUVEN

Alarmlijn 016/22 33 33

Administratie en preventie 016/31 72 11

Fax 016/22 02 89

Email: brandweer@leuven.be

RODE KRUIS VLAANDEREN 105

TELE ONTHAAL 106

CHILD FOCUS 110

KANKERFOON 078/15.01.51

DE DRUGLIJN 078/15.10.20

HOLEBIFOON 09/238 26 26

ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL 070/24 52 45

BRANDWONDENCENTRUM 03/217 75 95

VROUWENHUIS MECHELEN 015/20 55 01

VROUWENHUIS TEGEN

MISHANDELING LEUVEN 016/20 12 73

ZELFMOORDPREVENTIE 02/649 95 55

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIS LEUVEN 016/33 22 11

IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN 015/50 50 11

IMELDAZIEKENHUIS BONHEIDEN –

SPOEDGEVALLEN 015/50 50 50

KINDERTELEFOON 102

AIDS-TELEFOON 078/15 15 15

WACHTDIENST TANDARTSEN

VLAAMS-BRABANT 078/15 15 15

Zaterdag-zondag en feestdagen

van 9 tot 18 uur


Administratie

Openingsuren gemeentehuis

Maandag

8.30 u tot 12.30 u en 16 u tot 17.30 u

Dinsdag

8.30 u tot 12.30 u en 16 u tot 17.30 u

Woensdag

8.30 u tot 12.30 u en 18 u tot 20 u

Donderdag

8.30 u tot 12.30 u en 16u tot 17.30 u

Vrijdag

8.30 u tot 12.30 u

Behoudens voormelde sluitingsdagen is onze

bibliotheek ook nog gesloten

Bibliotheek centrum en wijkafdeling Lozenhoek:

van maandag 24 december tot en met dinsdag

1 januari 2008

Gemeenteraadszittingen 2007

Plaats: Raadzaal gemeentehuis

Gemeenteplein 10 - 1 ste verdieping - 20 uur

Gratis abonnement op de agenda van de gemeenteraad.

Dit bestelformulier kan afgegeven worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (dienst secretariaat), kan in de brievenbus

van het gemeentehuis gedeponeerd worden, kan met de post of per e-mail (secretariaat@keerbergen.be) toegezonden worden aan

het Gemeentebestuur, dienst secretariaat, Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen.

JA, ik wil gratis een abonnement verkrijgen op de agenda van de gemeenteraad.

Dit abonnement kan opgestuurd worden naar:

Naam en voornaam

Adres

E-mail-adres

Onze diensten zijn in 2007 gesloten

op volgende dagen

Maandag 9 april 2007 – Paasmaandag

Dinsdag 1 mei 2007 – Feest van de Arbeid

Donderdag 17 mei 2007 – O.L.Heer Hemelvaart

Maandag 28 mei 2007 – Pinkstermaandag

Maandagnamiddag 9 juli 2007 – Zomerkermis

Woensdag 11 juli 2007 – Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Woensdag 15 augustus 2007 – O.L.Vrouw Hemelvaart

Maandagnamiddag 24 september 2007 – Septemberkermis

Donderdag 1 november 2007 – Allerheiligen

Vrijdag 2 november 2007 – Allerzielen

Donderdag 15 november 2007 – Dag van de Dynastie

Dinsdag 25 december 2007 – Kerstmis

Woensdag 26 december 2006 – Tweede Kerstdag

Maandag 23 april 2007

Maandag 21 mei 2007

Maandag 18 juni 2007

(inwoners die reeds een abonnement toegestuurd krijgen maar hun persoonlijk adres willen wijzigen in een email-adres kunnen ook

van deze strook gebruik maken)


7

Administratie


Raden en besturen

8

8

Website

De nieuwe website is er!

Op www.keerbergen.be vindt u sinds 1 februari 2007 de gloednieuwe website van de gemeente Keerbergen.

Kom gerust eens een kijkje nemen!


Meldingsstrook

WILT U EEN PROBLEEM AAN HET

GEMEENTEBESTUUR MELDEN?

GEBRUIK DAN DEZE

MELDINGSSTROOK

U KAN DEZE MELDINGSSTROOK OOK IN DE OPENBARE GEBOUWEN VAN DE GEMEENTE VERKRIJGEN.

DE INGEVULDE KAART KAN U TERUGZENDEN.

WIJ TRACHTEN EEN OPLOSSING TE ZOEKEN VOOR UW PROBLEEM

EN HOUDEN U HIERVAN OP DE HOOGTE.

Gemeente Keerbergen

Hier plooien

Gemeentebestuur Keerbergen

Gemeenteplein 10

3140 Keerbergen

9

Meldingsstrook


Meldingsstrook

10 10

Duid aan waarover

het probleem gaat

❑ wegdek beschadigd

❑ rijweg bestaande uit:

❑ beton

❑ asfalt

❑ straatstenen

❑ steenslag

❑ fiets- / voetpad

❑ greppel

❑ berm

❑ afwateringsproblemen

❑ gracht

❑ riolering

❑ waterslikker

❑ duiker

❑ onderhoud plantsoenen

❑ openbare verlichting stuk

❑ bushokje beschadigd

❑ melding milieuhinder of –verontreiniging

❑ lucht

❑ geluid

❑ water

❑ bodem

❑ sluikstorten

❑ klachten huisvuilophaling (datum vermelden)

❑ gewoon huisvuil

❑ GFT

❑ grof vuil

❑ KGA

❑ papier / karton

❑ PMD

❑ klachten verspreiding gemeentelijke informatie

❑ andere problemen

Naam en adres (anonieme inzendingen worden niet behandeld):

Naam:

Adres:

Tel.:

WAAR EN WANNEER DOET HET PROBLEEM ZICH VOOR?

Straat en nummer:

Andere verduidelijkingen (bv. nr van verlichtingspaal):

Wanneer:

Andere (in de buurt van vb): ❏ sporthal ❏ parking ❏ plein ❏

Bezorgen aan het gemeentesecretariaat, Gemeenteplein 10 – secretariaat@keerbergen.be


Gemeenteraadszitting

van 28 december 2006

• De Raad bekrachtigt het politiebesluit van de burgemeester

getroffen in het kader van de gelegenheidstoestand:

Verkeersdag Gemeentelijke Basisschool Nieuwstraat

27.10.2006 – Eucharistieviering Sint Michielskerk 31.10-

1.11.2006.

• De Raad bekrachtigt de hiernavermelde collegebeslissingen

inzake algemene vergaderingen van intercommunales

waarvan ons bestuur deel uitmaakt:

- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van

Iverlek

- aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van

Finilek

- aanduiding afgevaardigde algemene vergadering Igo

Leuven

- aanduiding afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde

IGS Hofheide

- aanduiding afgevaardigde algemene vergadering Eco-

Werf.

• De Raad beslist dokters Dewit en Janssens aan te stellen

als controleartsen bij overlijdens en geboortes binnen onze

gemeente tijdens het jaar 2007.

OPENBARE WERKEN EN VERKEER

• De Raad keurt een afstandsbelofte goed langsheen de

Raambeekweg voor de verwezenlijking van de rooilijnbreedte.

• De Raad beslist over te gaan tot de uitbreiding van het waterleidingsnet

in het Heideveld – raming 8.709,80 euro – uitgaven

te boeken via de autonome investeringskredieten.

• De Raad gaat over tot de afsluiting van een saneringsovereenkomst

met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

in het kader van het saneren van het door deze

maatschappij aan haar abonnees geleverde water en met

opname van bepalingen inzake de bijdrage aan eigen waterwinners

en dit vanaf het jaar 2007.

• De Raad keurt het ontwerp goed voor de uitvoering van

wegenis- en rioleringswerken in de Ruandadreef.

• De Raad keurt de uitvoering goed van wegeniswerken in

de Lelieweg als bijkomend werk collector Keerbergen fase 1

deel A.

• De Raad keurt het aanbestedingsbedrag van 136.313,02 €

goed wegenis- en rioleringswerken verkaveling Acaciadreef.

• De Raad keurt de eindstaat goed voor de bouw huisvesting

buitendienst - 1.861.267,45 €.

JEUGD

• De Raad stelt de subsidies-werkingstoelagen 2006 – werkingsjaar

2005 – vast voor de jeugdverenigingen en gaat

eveneens over tot de nominatieve verdeling van de subsidies

Jeugdwerkbeleidsplan 2005.

• De Raad keurt de begroting 2007 van de Jeugdraad goed.

• De Raad beslist een toelage toe te kennen van 498,02 euro

ten voordele van Sarah Puts in het kader van het EVS-project

van de Europese Commissie.

SPORT

• De Raad keurt volgende stukken goed van de Gemeentelijke

VZW Keerbergen Sport:

- rekening en jaarverslag 2005

- begrotingswijziging twee 2005.

• De Raad keurt de begroting 2007 goed van de Sportraad.

• De Raad keurt het aangepast reglement goed voor de Keerbergse

Trofee voor Sportverdiensten en Sportbelofte.

ONDERWIJS

• De Raad keurt de basis-lastvoorwaarden goed met het oog

op de aanstelling van een ontwerper voor de uitbreiding van

de kleuterschool Kempenlaan 16 – gunning na een onderhandelingsprocedure.

• De raad keurt de functiebeschrijving goed voor leerkracht

secundair onderwijs.

SOCIALE ZAKEN

• De Raad verleent zijn goedkeuring aan de geactualiseerde

fi nanciële meerjarenplanning 2007-2009 en het budget 2006

van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

• De Raad keurt volgende begrotingen 2007 goed:

- Sociale Raad

- Gezondheidsraad

- Seniorenraad

- Raad voor Lokale Economie.

CULTUUR

• De Raad keurt de begroting 2007 van de Cultuurraad goed.

• De Raad verleent een projectsubsidie van 620 euro aan

Dennegalm.

STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING

• De Raad keurt verkavelingen goed langsheen Mechelsebaan

/ Opdebeecklaan en Grensstraat.

• De Raad keurt het plannenregister met een planneninventaris

en contourenkaart in digitale vorm goed.

FINANCIEN EN PATRIMONIUM

• De Raad beslist over te gaan tot de aankoop van het perceel

wijk B nr. 451L van de cten. Vanderroost –


11

Raden en besturen

More magazines by this user
Similar magazines