Dorpsvisie Echten, juni 2011 - echten ...kei van een dorp

keivaneendorp.nl

Dorpsvisie Echten, juni 2011 - echten ...kei van een dorp

Dorpsvisie Echten, juni 2011


2 | Dorpsvisie Echten 2011

Inleiding

De projectgroep Dorpsvisie Echten, die in de zomer van 2010 uit handen van commissaris

van de koningin Jacques Tichelaar de status van 5 sterren dorp kreeg, heeft de afgelopen

periode de Dorpsvisie voor Echten opgesteld. Tijdens het 5 sterrenproject is bepaald wat

Echten zo aantrekkelijk maakt als dorp. Deze informatie is als basis gebruikt voor de

Dorpsvisie. Het plan, dat in nauw overleg met gemeente De Wolden en met assistentie van

Stichting Welzijn De Wolden is gerealiseerd, geeft een antwoord op de vraag hoe ons dorp

leefbaar en aantrekkelijk blijft.

De deelnemers van de projectgroep waren Annie Brandsma, Gina Fieten, Willem Flinkert,

Jeanette von der Heide, Sander Klaster, Tineke Mul, Ilona Nijboer, Arjen Pauwels, Willem Prent,

Femke de Slegte en Annie Steenbergen.

De projectgroep heeft, onder meer in de vorm van een uitgebreide schriftelijke enquête,

geïnventariseerd wat er in het dorp leeft en overlegd hoe plannen kunnen worden aangepakt.

Dat heeft een Dorpsvisie opgeleverd die past bij Echten en gedragen wordt door de

inwoners.

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Echten dankt de projectgroep voor de inzet en

het resultaat en zal zich in samenwerking met alle belanghebbende partijen de komende

periode bezig gaan houden met de uitvoering van de Dorpsvisie, zodat Echten tot in lengte

van jaren een kei van een dorp blijft !

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Echten 2011

Jeanette von der Heide

Els de Jong

Johan Koops

Henk Nijstad

Arjen Pauwels

Dorpsvisie Echten 2011 | 3


En zo denken de kinderen erover:

4 | Dorpsvisie Echten 2011

Inleiding

Er moeten meer oude

winkeltjes komen, omdat het

bij Echten hoort!

Deze Dorpsvisie is tot stand gekomen tussen

oktober 2010 en mei 2011. Aanleiding om deze

Dorpsvisie te maken is het programma ‘De Ontmoeting’

van gemeente De Wolden. Gemeente De Wolden wil

onderzoeken wat er leeft binnen de gemeenschap en

welke stappen de komende jaren gezet moeten worden

ter bevordering van de leefbaarheid en de betrokkenheid

in de verschillende kernen. De gemeente zal de

informatie en de aanbevelingen uit de Dorpsvisies

meenemen bij de beleidsvorming.

De projectgroep Echten stelt zich met het maken van de

Dorpsvisie het volgende ten doel:

• Vaststellen in welke richting het dorp zich wil

ontwikkelen.

• De verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in

het dorp zelf houden.

• Laten zien wat de ideeën van de dorpsbewoners

zijn.

• De kwaliteit en identiteit van het dorp benoemen

en versterken.

• Saamhorigheid in het dorp versterken.

Om de thema’s voor de Dorpsvisie te achterhalen is er

in december 2010 een thema-avond georganiseerd

waarvoor een klankbordgroep werd uitgenodigd.

Tijdens deze avond is een themalijst samengesteld met

belangrijke onderwerpen die een rol spelen in Echten.

Aan de hand van deze thema’s is een vragenlijst ge-

maakt die aan alle inwoners van Echten is aangeboden.

In februari 2011 zijn 200 vragenlijsten huis-aan-huis verspreid

in de Schoolkring Echten. Er zijn 124 vragenlijsten

ingevuld. Dit betekent dat 62% van de huishoudens in

Echten de vragenlijst heeft beantwoord.

Uit de vragenlijsten is een grote hoeveelheid informatie

over Echten naar voren gekomen en deze gegevens

vormen de basis voor deze Dorpsvisie. De gegevens

zijn gebruikt voor een sterkte-zwakte analyse waaruit

de sterke en minder sterke kanten van het dorp uit naar

voren kwamen. Met deze informatie is de projectgroep

aan de slag gegaan en dit heeft geresulteerd in een

duidelijke visie op het dorp Echten. In deze visie staat

beschreven wat de kracht van Echten is, wat behouden

moet blijven, waar aan gewerkt moet worden en waar

behoefte aan is.

Vervolgens is deze visie uitgewerkt in actiepunten. Deze

actiepunten komen op de agenda van Dorpsbelangen

Echten en hier zal in de komende jaren aan gewerkt

worden.

Kinderen en jeugd

In maart 2011 heeft de bovenbouw van basisschool

’t Echtenest uitleg gekregen over de Dorpsvisie. Daarna

zijn zij in groepjes het dorp in gegaan om foto’s te nemen

en hier commentaar bij te geven. Sommige foto’s

laten zien waar de kinderen trots op zijn, andere foto’s

laten zien wat de kinderen zouden willen veranderen.

Wonen in Echten En zo denken de kinderen erover:

Er moeten meer honden

uitlaatstroken, want er ligt

Uit de enquête blijkt dat de inwoners tevreden zijn Bij de zwakke punten van Echten komt naar

nu poep midden op de straat!

over het wonen in Echten. 88,5% waardeert zijn directe voren dat er te weinig woningen zijn voor

omgeving (buurt) met “Goed” of “Zeer goed”. Op latere jongeren en dat de jeugd wegtrekt. Dit wordt ook

leeftijd wil 51% in Echten blijven wonen. Redenen om aangegeven bij de vraag waar men zich zorgen over

op latere leeftijd te vertrekken zijn met name het gebrek maakt. Men maakt zich zorgen over vergrijzing en het

aan voorzieningen en winkels.

leerlingenaantal van de school.

Echten vindt dat er behoefte is aan meer woningbouw.

Daarbij wordt vooral gedacht aan starterswoningen

(huur en koop); huurwoningen in het algemeen; en

kavels om zelf te bouwen. Dit zal Echten ook aantrekkelijk

maken voor mensen van buitenaf. Uit de enquête

komt naar voren dat 27% een voorkeur heeft voor een

nieuw plan, 17 % voor lintbebouwing en 16% voor

incidentele bebouwing.

Onze visie op…

wonen

In 2020 vinden de inwoners van het dorp Echten het

prettig om in Echten te wonen. Echten is dan nog

steeds een dorp dat in een rustige en ruime omgeving

ligt, met veel groen en natuur. Maar Echten is geen

saai dorp. Het is levendig en er vinden veel activiteiten

plaats.

De bewoners zijn onderling nauw met elkaar

verbonden. Er heerst een gevoel van saamhorigheid,

de inwoners letten op en zorgen goed voor elkaar.

Tegelijkertijd laten de inwoners elkaar in hun waarde

en accepteren en respecteren elkaar zoals ze zijn.

De aanwezigheid van de basisschool en uitbreiding

van woningbouw zorgen ervoor dat de verhouding in

aantal tussen jeugd en ouderen evenredig is.

Door de gunstige ligging ten opzichte van grotere

plaatsen zoals Hoogeveen, en snelwegen zoals de

A28, zijn voorzieningen goed bereikbaar.

Deze combinatie van rust, ruimte en natuur aan de

ene kant en bedrijvigheid, sociale betrokkenheid, voor‑

zieningen en woningbouw aan de andere kant zorgt

ervoor dat het aantal inwoners van Echten niet daalt

en dat men graag in Echten wil wonen.

• Uitzoeken waar er in Echten

betaalbare woningen kunnen

worden gebouwd.

• Uitzoeken of de jeugd daadwerkelijk

meer wegtrekt dan

vroeger.

• Mogelijkheden onderzoeken

van Vrijkomende Agrarische

Bebouwing voor zowel huur

als koop.

• Nieuwe inwoners persoonlijk

welkom heten en informatie

verstrekken over het dorp,

soort welkomstdoos.

• Vastleggen waar de grens van

het “gebied” Echten loopt,

zodat ook het deel dat buiten

de dorpsgrens ligt goed

van informatie kan worden

voorzien, door bijv. de Wolder

Courant, of informatie vanuit

gemeente De Wolden.

• Uitzoeken wat voor ideeën

grootgrondbezitters over/

voor Echten hebben.

Dorpsvisie Echten 2011 | 5


En zo denken de kinderen erover:

We willen graag een trein­

station in Echten. Want als

we gaan studeren kunnen we

• De school stimuleren,

promoten en helpen om zorg

te dragen voor voldoende

aanwas van kinderen.

• Activiteiten opzetten om te

zorgen dat de school het

sociale hart van het dorp

blijft.

• Opstellen van een duidelijk

beheers-, en gebruikersplan

voor “d’ Olde Karke”

• Uitzoeken of Stichting Welzijn

De Wolden een rol kan spelen

bij activiteiten aanbod.

• Onderzoeken of “ ’t Huus met

de Belle” kan en wil aansluiten

bij een Landwinkelketen.

• Bij banken navraag doen wat

de voorwaarden en/of mogelijkheden

zijn m.b.t. plaatsing

pinautomaat.

6 | Dorpsvisie Echten 2011

met de trein.

Voorzieningen en ontmoeting

Echten is een sociaal en actief dorp. Uit de

enquête bleek dat 88% van de geënquêteerden

actief is in verenigingen, als lid, als donateur,

als vrijwilliger of alle drie. Daarnaast

neemt 85% deel aan activiteiten in Echten.

Het feit dat Echten een actief dorp is blijkt ook uit het

belang van de voorzieningen: op de vraag welke voorzieningen

onmisbaar zijn voor Echten scoort ‘de school’

het hoogst, gevolgd door ‘verenigingen’ en ‘dorpsfeest’

en daarna ‘het sportveldje’.

Op de vraag welke voorzieningen belangrijk zijn voor

Echten scoren ‘jeugdactiviteiten’ en ‘kerkgebouw’ het

hoogst, met ‘’t Huus met de Belle’ daar vlak achter.

Behalve actief is Echten ook sociaal en betrokken. Bij

de vraag welke stelling het meest van toepassing is op

Echten geeft 70 % aan zich betrokken te voelen bij de

gemeenschap.

Onze visie op…

voorzieningen en ontmoeting

In 2020 neemt basisschool “ ’t Echtenest” een

belangrijke plek in Echten in. De school biedt naast

basisonderwijs ook mogelijkheden tot kinderopvang

en is een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouders

en kinderen.

“d’ Olde Karke” functioneert als ontmoetingsplek voor

alle dorpelingen en biedt ruimte aan diverse vereni‑

gingen om hun activiteiten te organiseren.

“’t Huus met de Belle” functioneert als dorps/landwin‑

kel met pinmogelijkheden en pinautomaat.

Daarnaast geeft 36% aan dat zij wel zorgvuldig de momenten

uitkiezen wanneer zij betrokken willen worden.

Hieruit blijkt de tendens die in heel Nederland te zien

is: mensen worden zelfstandiger en maken bewuste

keuzes. Hierin is de samenleving veranderd ten opzichte

van vroeger, maar men is ook tevreden over deze

ontwikkeling, want 70% is het eens met de volgende

conclusie:

In Echten gaan mensen goed met elkaar om. Er is een goed

evenwicht tussen enerzijds met rust gelaten worden, je

eigen gang kunnen gaan en anderzijds onderdeel te zijn

van de gemeenschap, die af en toe iets van je wil.

77% geeft zelfs aan dat dit de meest gewenste situatie is.

De inwoners van Echten zijn actief, sociaal, betrokken en

tevreden: 66 % geeft het dorp een 8 of hoger.

De dorpelingen voelen zich betrokken bij elkaar en bij

het dorp, men gaat goed met elkaar om. Men heeft

de keuze actief mee te doen met dorpsactiviteiten of

te kiezen voor rust.

De website www.keivaneendorp.nl is een actieve

website waar zowel de eigen inwoners als de toerist

informatie over Echten kan vinden.

Gemeente De Wolden, Vereniging Dorpsbelangen

en informatievoorziening

Over de gemeente zijn de inwoners van Echten positief.

De klantvriendelijkheid, de communicatie met de

inwoners en de bereikbaarheid van de gemeente wordt

in het algemeen als goed ervaren. Het betrekken van

de inwoners bij gemeentelijk beleid wordt als redelijk

ervaren, maar kan beter.

Uit de vragenlijst kwam naar voren dat de inwoners

van Echten zonder uitzondering tevreden zijn over de

Onze visie op…

gemeente De Wolden en Vereniging

Dorpsbelangen Echten

In 2020 heeft Echten haar relatie met de

gemeente geoptimaliseerd. De beleidsadviseur

kernparticipatie is jaarlijks aanwezig tijdens de

ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelan‑

gen Echten om te horen wat er leeft in het dorp.

Tijdens het jaarlijks overleg met B&W worden

lokale zaken en de voortgang van de actiepun‑

ten uit de Dorpsvisie besproken.

De bewoners van Echten worden betrokken

bij het beleid van de gemeente en helpen mee

de leefbaarheid te optimaliseren. Met een

vastgesteld jaarlijks Dorpsbudget kan Vereniging

Dorpsbelangen Echten lokale zaken zelfstandig

regelen.

Vereniging Dorpsbelangen Echten communi‑

ceert regelmatig met haar leden over plannen

en standpunten. Zij vindt het belangrijk om

inwoners bij de ontwikkelingen te betrekken en

het dorp voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk

voor de leefbaarheid.

En zo denken de kinderen erover:

Het sportveld moet worden

verbeterd, nu is

het een modderpoel!

inzet en de resultaten van het bestuur van Vereniging

Dorpsbelangen Echten.

De inwoners van Echten halen hun informatie met

name uit de dag- en nieuwsbladen en de huis-aan-huis

kranten. Daarnaast is het belang van één op één contact

met buren en andere noabers vanzelfsprekend voor

de informatievoorziening. Nog niet iedereen maakt

gebruik van de mogelijkheden van de website www.

keivaneendorp.nl. Alle verenigingen en instellingen hebben

inmiddels hun eigen menuknop en kunnen, indien

gewenst, hun eigen nieuwsbrieven digitaal verzenden.

• Blijvende aandacht voor

het betrekken van inwoners

van Echten bij standpunten

en acties van Vereniging

Dorpsbelangen Echten. Een

goed voorbeeld daarvan

is het Sterrenproject en de

afsluitende brunch.

• Meer e-mailadressen verzamelen,

zodat nieuwsbrieven

meer en vaker elektronisch

kunnen worden verzonden.

• Zorgdragen voor een goede

dorpswebsite door het inzetten

van een actieve (professionele)

webmaster voor

de website; door de vindbaarheid

van de website te

vergroten d.m.v. goede zoektermen;

en door onderzoek te

doen naar de mogelijkheden

van sociale media.

• De beleidsadviseur kernparticipatie

uitnodigen op

de gemeenschappelijke

ledenvergadering van Vereniging

Dorpsbelangen Echten,

Feestcommissie en Stichting

d’ Olde Karke, zodat zij goed

op de hoogte is van wat er

leeft binnen het dorp Echten

en hierop actief vanuit de

gemeente kan inspelen.

• Aandringen bij de gemeente

op een jaarlijks Dorpsbudget.

Naar voorbeeld van de

Hoogeveense smederijen

kan de gemeente De Wolden

een soortgelijk initiatief

opstarten om de betrokkenheid

van de dorpsbewoners

te behouden, de motivatie te

bevorderen en de leefbaarheid

te optimaliseren. Door

een bepaald vastgesteld

jaarlijks budget te verdelen

onder bijvoorbeeld de diverse

dorpsbelangen verenigingen,

krijgen dorpen bij het regelen

van (lokale) zaken meer

ruimte om vrij te handelen.

• Gebruik van lokale bedrijven

stimuleren. Zowel de lokale

bedrijven in Echten als de gemeente

dienen als aandachtspunt

te houden dat opdrachten

zo veel mogelijk worden

uitbesteed aan bedrijven en

instellingen in het dorp c.q. in

de gemeente zelf.

Dorpsvisie Echten 2011 | 7


En zo denken de kinderen erover:

Dit is tussen het bos en Visio.

Hier willen we een winkelcentrum

met een:

Voor een klein dorp als Echten is de bedrij-

Kruivat, supercoop, C1000,

vigheid zeer groot. Er zijn op dit moment

Cool Cat en H&M.

ongeveer vijfenzestig bedrijven gevestigd

En het witte duivenhok moet in het dorp. Echten is echter wel een dorp

natuurlijk blijven staan.

met een agrarisch karakter. Ongeveer 25 ondernemingen

zijn bedrijven in de agrarische

sector: o.a. melkveebedrijven, zorgboerderijen,

loonbedrijven en paardenhouderijen.

Verder zijn er op het gebied van uiterlijke verzorging een

schoonheidssalon, een kapsalon en een manicure en

pedicure. Ook heeft Echten een bouwbedrijf en zijn er

diverse eenmansbedrijven, van lasbedrijf tot verhuurbedrijf.

Echten heeft diverse horeca ondernemingen en natuurlijk

een diversiteit aan grootschalige en kleinschalige

toeristische bedrijven.

• Up to date blijven met de

internetverbinding.

• Uitzoeken of er nog mogelijkheden

zijn voor kavelruil.

• Uitzoeken of er bedrijven zijn

met vestigings- of uitbreidingsplannen

en welke

ondersteunende rol

Vereniging Dorpsbelangen

Echten hierbij kan spelen.

8 | Dorpsvisie Echten 2011

Bedrijvigheid

De grootste werkgever van Echten is Visio, Het Huis te

Echten. Dit is een dagcentrum voor meervoudig visueel

en verstandelijk beperkte volwassenen. Met Visio, twee

Onze visie op…

bedrijvigheid

In 2020 is Echten nog steeds een dorp met een sterk

agrarisch karakter en men wil dit, ook in de verre

toekomst, graag zo houden. Naast de vele agrarische

bedrijven zijn er diverse andere ondernemers in het

dorp, zoals horeca‑, recreatie‑, handel‑, bouw‑, en

zorgbedrijven. Deze bedrijven worden gezien als kans

voor het dorp, want Echten wil geen “slaapdorp

worden.

zorgboerderijen en een recreatiecentrum voor gehandicapten

heeft Echten veel ruimte voor mensen met een

beperking.

De meeste inwoners van Echten werken in het dorp zelf

of in één van de nabijgelegen dorpen. De infrastructuur,

zoals de directe toegang naar de A28 en N375, draagt

hiertoe bij.

De leefbaarheid van het dorp staat of valt met de blijvende

aanwezigheid van haar bedrijven. Het dorp kan

niet zonder deze bedrijvigheid en het verenigingsleven

kan niet zonder de inbreng en sponsoring door deze

bedrijven. Door de werkgelegenheid ontstaan er kansen

voor jongeren om in eigen dorp te blijven.

Van de 45 personen die een bedrijf hebben geven er 20

in de enquête aan dat zij uitbreidingsplannen hebben.

Het is voor de bedrijvigheid in Echten belangrijk om de

uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken.

Voor bestaande bedrijven is ruimte om uit te breiden

en nieuwe kleinschalige initiatieven kunnen zich

vestigen in leegkomende agrarische gebouwen.

Een snelle internetverbinding in het dorp is noodzake‑

lijk voor uitbreiding van de economische mogelijk‑

heden.

Recreatie en toerisme En zo denken de kinderen erover:

Echten ligt midden in de natuur en de inwoners van

Echten zijn trots op de mooie omgeving. De oude

Saksische boerderijen, Huize Echten, ’t Huus met de

Belle, het afwisselende landschap, en de rust en de

ruimte maken Echten tot een uniek Drents dorp.

Er zijn voldoende recreatieve bedrijven om toeristen en

recreanten aan te trekken en op te vangen. Ook zijn er

recreatiemogelijkheden voor mensen met een beper-

Onze visie op…

recreatie en toerisme

In 2020 is Echten nog steeds trots op haar

natuurlijke omgeving, en dit wordt door

inwoners maar zeker ook door de toeristen en de

mensen uit de directe omgeving gewaardeerd.

Er zijn verschillende nieuwe fietspaden aange‑

legd waardoor schoolkinderen en recreanten

veilig kunnen fietsen. Ook zijn er nieuwe dorps‑

ommetjes aangelegd en zijn de ruiterpaden

beter aangeduid en verbeterd.

Er zijn voldoende grootschalige recreatieve be‑

drijven, deze bedrijven hebben de ruimte om uit

te breiden. Kleinschalige recreatieve bedrijvigheid

is in ontwikkeling.

Samen met dorpsbewoners en recreatieve

bedrijven zijn oplossingen gevonden voor

zwerfvuil, hondenpoep en ongewenst gedrag

van toeristen.

king. Uit de enquête komt naar voren dat er

draagvlak is voor uitbreiding van de bestaande

recreatieve bedrijven.

Er is dringend behoefte aan meer fietspaden. Zowel

door het dorp zelf als naar de omliggende dorpen

zijn geen fietspaden, waardoor inwoners, toeristen en

kinderen op de openbare weg moeten fietsen. Ook is er

behoefte aan verbetering en uitbreiding van recreatieve

fiets-, wandel-, en ruiterpaden.

Echten wil een actief en bedrijvig dorp blijven en geen

“tweede Orvelte” worden. Toeristen zijn van harte

welkom, maar men is niet blij met de overlast die de

toeristen soms veroorzaken.

En zo denken de kinderen erover:

Wij willen graag net als

vroeger weer een station in

Echten. Misschien dat we dan

meer toeristen krijgen.

En wordt het misschien wel

een 10 sterren dorp!!!

Er moeten meer wandelroutes

bij komen, want dan

komen er meer mensen.

• Aanleg fietspad Koekange.

• Aanleg fietspad Ruinen.

• Aanleg nieuwe recreatieve

fietspaden; als eerste door

het Kraaienbos.

• Wandel-, en ruiterpaden beter

aanduiden en begaanbaar

maken.

• Kipstukkenweg opknappen

als dorpsommetje, met fiets-,

en wandelstrook.

• Een aantal zwerfvuilbakken

of vangnetten en afvalbakken

voor hondenpoep

plaatsen en ook vaker met

dorpsbewoners vuil ruimen.

• Op een speelse manier

gedragsregels voor toeristen

opstellen.

Dorpsvisie Echten 2011 | 9


En zo denken de kinderen erover:

Dit is bij boschzicht.

Dit vinden wij wel gevaarlijk

want er rijden er wel veel

De verkeersveiligheid in Echten wordt als

auto’s.

ruim voldoende ervaren. Het belangrijkste

En we willen graag dat het knelpunt is het kruispunt bij café Boschzicht

niet zo druk meer is.

en in mindere mate de kruispunten School-

Want als je er nu langs gaat

akkers, Zegeringen en Postweg. De fietspaden

langs de doorgaande wegen zijn een

moet je wel goed uit kijken.

duidelijk punt van aandacht. Er is behoefte

aan fietspaden richting Ruinen, Koekange en

Fluitenberg. Ook in de kern van het dorp zou een fietsen

wandelpad de verkeersveiligheid vergroten. Velen

zien het als belangrijk dat er waarschuwingsborden

voor spelende kinderen komen.

• Gesprek met gemeente

plannen over verkeerssituatie

en mogelijkheden.

• Uitzoeken wat de mogelijkheden

zijn voor extra

parkeerplaatsen op de brink

en bij school.

• Uitzoeken hoe ver de

gemeente is met het fietspad

naar Koekange en Ruinen.

• Onderzoeken hoe inwoners

kunnen bijdragen aan

gladheidsbestrijding.

• Onderzoeken of de Schoolakkers

eenrichtingsverkeer

zou kunnen worden om het

opstoppingsprobleem bij

school op te lossen.

• Een oplossing zoeken om het

kruispunt bij café Boschzicht

overzichtelijker te maken.

10 | Dorpsvisie Echten 2011

Verkeer en veiligheid

En zo denken de kinderen erover:

Dit is het fiets pad. Het moet

helemaal geasfalteerd. Dan

blijft het stevig, en mooi.

Verruiming van parkeergelegenheid in de kom van het

dorp, bij d’ Olde Karke en bij de school zal welkom zijn.

Over de gladheidsbestrijding is bijna de helft van de

inwoners ontevreden, vooral in de bebouwde kom,

maar ook daar buiten.

Onze visie op…

verkeer en veiligheid

In 2020 is Echten een verkeersveilig dorp. In de

kern wordt, door de natuurlijke ligging van de

weg (bochten) en door enkele aangelegde weg‑

versmallers, de snelheid van het verkeer beperkt.

Voor de doorgaande wegen geldt een snelheid

van 60 km. Er wordt gecontroleerd op snelheid

en er zijn borden geplaatst die de rijsnelheid

aangeven.

Er zijn fietspaden aangelegd naar Ruinen,

Koekange en Fluitenberg. Het fietspad vanaf

Hoogeveen is doorgetrokken door de kern van

het dorp richting spoorwegovergang, (door het

Kraaienbos) en hier ligt tevens een wandelpad.

De kruispunten zijn zover mogelijk overzich‑

telijker gemaakt door middel van kap‑, en

snoeiwerk.

Bij d’ Olde Karke en bij de basisschool zijn par‑

keerplekken aangelegd, ook zijn hier waarschu‑

wingsborden geplaatst met spelende kinderen.

De gladheidsbestrijding is verbeterd, gedeeltelijk

door de gemeente en gedeeltelijk door eigen

werk.

Landschap en inrichting En zo denken de kinderen erover:

De talrijke agrarische bedrijven bepalen het landschap

en de inrichting rond Echten en deze agrarische identiteit

wil Echten graag behouden. De agrarische bedrijven

worden gezien als belangrijk voor de werkgelegenheid

en noodzakelijk voor beheer en onderhoud van het

landschap.

Het agrarische landschap wordt zeer gewaardeerd en

op de vraag of er iets veranderd moet worden aan de

inrichting van het landschap zegt 77% nee. Maar men

realiseert zich wel dat de inrichting van het landschap

altijd aan verandering onderhevig is. Echten wil ook

meegaan met deze veranderingen en geen natuurreservaat

worden, maar wil de karakteristieke landschapselementen

wel zo veel mogelijk behouden.

Onze visie op…

Landschap en inrichting

In 2020 zijn de inwoners van Echten nog

steeds zeer tevreden over het landschap en de

inrichting van het dorp en de directe omgeving.

Agrariërs, recreatieondernemers en inwoners

leven in harmonie met elkaar.

In samenwerking met grootgrondbezitters zijn

kleinschalige woningbouwprojecten gerealiseerd

voor jonge gezinnen.

Gemeente De Wolden stelt zich in 2020 op

als plattelandsgemeente en voert specifiek

plattelandsbeleid uit. De plaats en positie van

de kleinere dorpen is actief in het gemeentelijk

beleid opgenomen, aanvullend op het beleid

voor de vier grotere kernen.

De grootgrondbezitter(s) van Echten staan positief

ten opzichte van constructieve ontwikkelingen

van Echten zoals verwoord in de Dorpsvisie

en willen een actieve bijdrage leveren aan de

realisatie van de plannen. De gemeente wordt

gevraagd met hen samen te denken in oplossingen.

En zo denken de kinderen erover:

Dit is op het schoolplein.

Wij willen graag meer speeltoestellen

op het schoolplein.

Of nog een speelpleintje.

Dit is op de Nes.

Het zou leuk zijn als hier een

manege en daar bovenop een

gymzaal kwam.

Maar het mag ook naast

elkaar!

• In samenwerking met

grootgrondbezitters een

plan van aanpak opstellen

om kleinschalige woningbouwprojecten

te realiseren.

Insteek hiervan moet zijn

dat er woningruimte moet

worden gecreëerd voor jonge

gezinnen, die weer kunnen

zorgen voor nieuwe en extra

aanwas voor de basisschool.

• Karakteristieke landschapselementen

zoals boerderijen

proberen te behouden en

eventueel te zoeken naar

andere bestemmingen.

Dorpsvisie Echten 2011 | 11


En zo denken de kinderen erover:

Natuurlijk moeten wij ook

iets goed vinden.

En wij vinden het natuurlijk

heel erg knap dat ons kleine

dorpje een 5 sterren dorp is!

Want zo veel kleine dorpjes

zijn geen 5 sterren dorpen.

www.keivaneendorp.nl

More magazines by this user
Similar magazines