SÉANCE PLÉNIÈRE - de Kamer

dekamer.be

SÉANCE PLÉNIÈRE - de Kamer

CRIV 50 COM 550 03/10/2001

van Sociale Zaken en Pensioenen over "de

regeling inzake kinderbijslag voor Belgisch-

Luxemburgse grensarbeiders" (nr. 5271)

Sprekers: Josy Arens, Frank Vandenbroucke,

minister van Sociale Zaken en

Pensioenen

Vraag van de heer Jo Vandeurzen aan de

minister van Sociale Zaken en Pensioenen over

"de ziekenhuisfinanciering" (nr. 5273)

Sprekers: Jo Vandeurzen, Frank Vandenbroucke,

minister van Sociale Zaken en

Pensioenen

Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de

minister van Sociale Zaken en Pensioenen over

"de terugbetalingsmodaliteiten voor hypolipe-

miërende geneesmiddelen" (nr. 5282)

Sprekers: Maggie De Block, Frank

Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken

en Pensioenen

Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de

minister van Sociale Zaken en Pensioenen over

"de aangifte van onderhoudsgelden bij verblijf van

ouder(s) in een rustoord" (nr. 5113)

Sprekers: Magda De Meyer, Frank

Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken

en Pensioenen, Greta D'Hondt

Affaires sociales et des Pensions sur "le

règlement des allocations familiales des

travailleurs salariés frontaliers belgo-

luxembourgeois" (n° 5271)

Orateurs: Josy Arens, Frank

Vandenbroucke, ministre des Affaires

sociales et des Pensions

30 Question de M. Jo Vandeurzen au ministre des

Affaires sociales et des Pensions sur "le

financement des hôpitaux" (n° 5273)

Orateurs: Jo Vandeurzen, Frank

Vandenbroucke, ministre des Affaires

sociales et des Pensions

32 Question de Mme Maggie De Block au ministre

des Affaires sociales et des Pensions sur "les

modalités de remboursement relatives aux

médicaments hypolipémiants" (n° 5282)

Orateurs: Maggie De Block, Frank

Vandenbroucke, ministre des Affaires

sociales et des Pensions

33 Question de Mme Magda De Meyer au ministre

des Affaires Sociales et des Pensions sur "la

déclaration d'aliments en cas de séjour de

parent(s) dans une maison de repos" (n° 5113)

Orateurs: Magda De Meyer, Frank

Vandenbroucke, ministre des Affaires

sociales et des Pensions, Greta D'Hondt

Samengevoegde interpellaties en vragen van 34 Interpellations et questions jointes de 34

- mevrouw Annemie Van de Casteele tot de vice- 34 - Mme Annemie Van de Casteele à la vice- 34

eerste minister en minister van Werkgelegenheid première ministre et ministre de l'Emploi et au

en tot de minister van Sociale Zaken en ministre des Affaires sociales et des Pensions sur

Pensioenen over "het statuut van de "le statut des gardiennes encadrées" (n° 920)

onthaalmoeders" (nr. 920)

- mevrouw Greta D'Hondt tot de minister van 34 - Mme Greta D'Hondt au ministre des Affaires 34

Sociale Zaken en Pensioenen over "het sociaal sociales et des Pensions sur "le statut social des

statuut van onthaalmoeders" (nr. 922)

gardiennes encadrées" (n° 922)

- de heer Koen Bultinck tot de minister van 34 - M. Koen Bultinck au ministre des Affaires 34

Sociale Zaken en Pensioenen over "het sociaal sociales et des Pensions sur "le statut social des

statuut van onthaalouders" (nr. 926)

gardiennes encadrées" (n° 926)

- mevrouw Magda De Meyer aan de vice-eerste 34 - Mme Magda De Meyer à la vice-première 34

minister en minister van Werkgelegenheid en aan ministre et ministre de l'Emploi et au ministre des

de minister van Sociale Zaken en Pensioenen Affaires sociales et des Pensions sur "le jugement

over "de uitspraak van het Arbeidshof in Gent met rendu par la Cour du travail de Gand au sujet du

betrekking tot het arbeidsstatuut van een statut d'une mère d'accueil au regard de la

onthaalmoeder" (nr. 5332)

législation du travail" (n° 5332)

- mevrouw Maggie De Block tot de minister van 34 - Mme Maggie De Block au ministre des Affaires 34

Sociale Zaken en Pensioenen over "het sociaal sociales et des Pensions sur "le statut social des

statuut van de onthaalouders" (nr. 934)

gardiennes encadrées" (n° 934)

- de heer Joos Wauters aan de minister van 34 - M. Joos Wauters au ministre des Affaires 34

Sociale Zaken en Pensioenen over "het statuut sociales et des Pensions sur "le statut des

van de onthaalmoeders" (nr. 5353)

gardiennes d'enfants" (n° 5353)

Sprekers: Annemie Van de Casteele, Frank

Orateurs: Annemie Van de Casteele, Frank

Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken

Vandenbroucke, ministre des Affaires

en Pensioenen, Greta D'Hondt, Koen

sociales et des Pensions, Greta D'Hondt,

Bultinck, Magda De Meyer, Maggie De

Koen Bultinck, Magda De Meyer, Maggie De

Block, Joos Wauters, Pierrette Cahay-

Block, Joos Wauters, Pierrette Cahay-

André

André

Moties 44 Motions 44

KAMER-3E ZITTING VAN DE 50E ZITTINGSPERIODE 2000 2001 CHAMBRE-3E SESSION DE LA 50E LEGISLATURE

30

32

33

iii

More magazines by this user
Similar magazines