Jaarverslag  - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

rli.nl

Jaarverslag  - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

28

Een en ander leidt volgens de Raad tot de volgende drie vragen voor de verkenning:

• Welke voor het VROM-beleid relevante veranderingen in het gedrag van

burgers, bedrijven, organisaties en overheden kunnen worden toegeschreven

aan de ontwikkeling van ICT en aan direct daarmee in verband te

brengen trends in de samenleving? Welke sociale groepen in de samenleving

en welke actoren in productie en dienstverlening zullen participeren

en in welke mate? Welke eisen vloeien hieruit voort voor het gebruik van

de ruimte, het wonen, de mobiliteit en het milieu?

• Hoe kan de overheid de ontwikkeling van de ICT en van toepassingen

daarvan in de beleidsvelden wonen, ruimtelijke ordening en milieu beïnvloeden

vanuit een collectieve visie op het belang van de samenleving?

Welke (investerings)bijdragen kan en moet de overheid vervolgens leveren

aan de aanleg van de infrastructurele basisvoorzieningen (de ‘infostructuur’),

nodig voor het realiseren van gewenste ICT-applicaties?

• Welk instrumentarium staat de overheid onder de nieuwe omstandigheden

ter beschikking om haar sturingsopgaven te verwezenlijken? Welke

ICT-toepassingen kan de overheid benutten als nieuwe sturingstechniek

om het beleid uit te voeren en te handhaven?

In de verkenning, die de Raad in december heeft afgerond, zijn deze vragen

nader uitgewerkt voor de beleidsterreinen van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

en milieubeheer. Daaraan ten grondslag liggen een literatuuronderzoek en twee

expert-meetings, respectievelijk gewijd aan ICT en ruimtelijke ordening en ICT,

milieu en sturing.

De werkgroep uit de Raad voor deze verkenning was samengesteld uit mw.

prof.dr.ir. I.S. Sariyildiz (voorzitter), prof.dr. J.W. Duyvendak, prof.dr.ir. J. van der

Schaar en prof.dr. W.C. Turkenburg. Drs. J. de Haan (Sociaal Cultureel Planbureau)

en de heer M. Bullinga (zelfstandig adviseur) waren als externe deskundigen aan de

werkgroep toegevoegd. De werkgroep werd bijgestaan door een projectgroep uit het

secretariaat bestaande uit ir. P.W.F. Petrus (projectleider), drs. J.L. ten Broek, ir.

J.J.H. Egberts, mw. drs. M.P. Hoogbergen, mw. drs. J. Reedijk-Soffers (projectassistente)

en drs. T. Siraa (extern medewerker).

De verkenning zal aan de bewindslieden van het ministerie van

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden aangeboden.

3.2 Visie op de Stad II

In het kader van het meerjarig thema ‘Visie op de stad’ heeft de Raad in 2000

gewerkt aan een vervolg op het advies ‘Stad en wijk: verschillen maken kwaliteit’. De

bedoeling hiervan is dat een nadere uitwerking van genoemd advies wordt gegeven

en dat de ecologische opgave voor de stad, die nog niet eerder door de Raad is

besproken, alsnog aan de orde komt. Het deel betreffende de ecologische opgave

vormt een zelfstandige studie, uitgevoerd door een subwerkgroep onder leiding van

de heer Wams, met medewerking van de heren Turkenburg, Van Engelsdorp

Gastelaars en (tot juni 2000) Hafkamp. Voor dit deel is in opdracht van de Raad het

Jaarverslag

More magazines by this user
Similar magazines