Jaarverslag  - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

rli.nl

Jaarverslag  - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

2000

1. CO2 dient consequent te worden behandeld als vervuilende stof opdat

adequater beleid kan worden geformuleerd.

2. Vele vormen van stimulering van duurzame energie worden door de EU

aangemerkt als staatssteun en zijn derhalve verboden. Over het algemeen is

er zeer veel tijd voor nodig geweest, wanneer het uiteindelijk toch werd

toegestaan.

3. Verhandelbare rechten op nationaal niveau zullen waarschijnlijk per land

sterk verschillende prijzen krijgen. Dat belemmert het functioneren van

een gemeenschappelijke markt en pleit derhalve voor een communautair

stelsel.

4. Subsidies moeten, indien er Europese regels voor zijn, daarop gebaseerd

zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het groen labelsysteem voor wit- en

bruingoed. De EU laat echter de handhaving van de keurverlening achterwege,

zodat vele A-labels ten onrechte verleend blijken. Nationale overheden

kunnen hieraan niets doen.

5. Sommige EU-regels belemmeren de marktwerking in sommige delen van

de elektriciteitsketen, met name de distributie die als een natuurlijk monopolie

wordt aangemerkt. Juist deze schakel van de keten staat in direct

contact met de afnemers en zou dus een doorslaggevende rol moeten spelen

bij het tegemoet komen aan de consumentenverlangens.

De Raad werd vertegenwoordigd door het raadslid prof.dr. W.C. Turkenburg

en drs. R.C.H. Flipphi van het secretariaat. Een inhoudelijk verslag zal begin 2001

worden gepubliceerd en onder meer worden toegestuurd aan de relevante onderdelen

van de Europese Commissie en de VN.

Een volgende workshop zal in de loop van 2001 worden gehouden en dan zal

explicieter worden ingegaan op de verschillen tussen de Europese landen.

35

More magazines by this user
Similar magazines