13.09.2013 Views

Zitting van 16 december 2010. - Gemeente Waasmunster

Zitting van 16 december 2010. - Gemeente Waasmunster

Zitting van 16 december 2010. - Gemeente Waasmunster

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zitting</strong> <strong>van</strong> <strong>16</strong> <strong>december</strong> <strong>2010.</strong><br />

Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes,<br />

mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T’Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr.<br />

Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel Du Tré ( met raadgevende stem),schepenen.<br />

De heren en dames Guido De Grave, Maritta D’hooge, Paul Heyvaert, Johan<br />

Waelkens, Jurgen Bauwens, Elke De Schryver, Stefaan Thierens, Geoffrey De<br />

Bock, Danny Vandeloock, Annick Scholliers, Cecile Van Havermaet, Renaat<br />

Decorte, Kelly Van Nieuland, André De Maere, raadsleden.<br />

Mevr. Anne De Schrijver, gemeentesecretaris.<br />

Dagorde<br />

OPENBARE ZITTING<br />

De raadsleden dienen hun goedkeuring te verlenen aan de notulen <strong>van</strong> de<br />

raadszitting <strong>van</strong> 25/11/<strong>2010.</strong> Indien geen bezwaren worden ingebracht voor<br />

het einde <strong>van</strong> de vergadering, zijn deze goedgekeurd.<br />

1. <strong>Gemeente</strong>raad :<br />

a. aktename ontslag raadslid Caroline De Maere<br />

b. aktename verzakingen opvolgende raadsleden<br />

c. eedaflegging en installatie opvolgend raadslid en vastlegging ranglijst<br />

2. <strong>Gemeente</strong>financiën :<br />

a. aktename rapport financieel beheerder 1 - 2010<br />

b. budget 2011 : vaststelling voorlopige twaalfden<br />

3. OCMW :<br />

a. aktename budgetwijziging nr.1, dienstjaar 2010<br />

b. aktename budget 2011<br />

c. goedkeuring meerjarenplan 2010-2013<br />

4. Politie : vaststelling dotatie aan politiezone Hamme-<strong>Waasmunster</strong><br />

5. Polders : advies raming onderhoudswerken 2011 waterlopen 3 e categorie<br />

6. Sport:<br />

a. aanpassing subsidiereglement voor plaatselijke sportverenigingen <strong>van</strong><br />

<strong>Waasmunster</strong><br />

b. aanpassing erkenningsreglement voor de sportverenigingen <strong>van</strong> <strong>Waasmunster</strong><br />

7. Cultuur : aanpassing gemeentelijk subsidiereglement voor plaatselijke<br />

culturele verenigingen<br />

8.Vrije Tijd :<br />

a. vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor projecten <strong>van</strong><br />

plaatselijke erkende verenigingen<br />

b. vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor jubileumvieringen <strong>van</strong><br />

plaatselijke erkende verenigingen en erkende gemeentelijke adviesraden<br />

c. opheffing gemeentelijk subsidiereglement voor integratiebevorderende<br />

activiteiten <strong>van</strong> plaatselijke socio-culturele en jeugdverenigingen en<br />

erkende gemeentelijke adviesraden;<br />

9. Jeugd : vaststelling jeugdbeleidsplan 2011-2013<br />

10. Sociale zaken : aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgpremie<br />

11. Aanvullend verkeersreglement : vaststelling aanvullend<br />

verkeersreglement betreffende Riemeersstraat - aanduiding doodlopende weg<br />

en enkel geschikt maken voor aangelanden, fietsers, wandelaars, ruiters en<br />

landbouwtractoren<br />

12. Rioleringen : toetreding <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong> tot VMW als RioPvennoot<br />

13. VMW : goedkeuring uitbreiding waterleiding tbv private verkaveling<br />

tussen Marktwegel-Fortenstraat (sectie B, nr. 639a)<br />

14. Werken : ondergronds brengen LS- (laagspanning) en OV- (openbare<br />

verlichting) net in functie <strong>van</strong> geplande werken Oudeheerweg-Heide en<br />

aanpalende straten<br />

15. Belastingen : vaststelling belastingreglement op dragende verticale<br />

constructies<br />

<strong>16</strong>. Brandweer :<br />

a. vaststelling aanpassing aankoopprogramma materiaal brandweer 2006-2011


. openverklaring betrekking <strong>van</strong> brandweerman<br />

17. Aangevraagde punten : nihil<br />

18. Mondelinge vragen :<br />

GEHEIME ZITTING<br />

19. Brandweer :<br />

a. verlening ontslag brandweerman<br />

b. aanstelling stagedoende brandweermannen<br />

De zitting wordt openverklaard te 19u30 en aangezien er gedurende het ganse<br />

verloop <strong>van</strong> de zitting geen opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie<br />

<strong>van</strong> de notulen <strong>van</strong> de vorige zitting worden deze goedgekeurd.<br />

OPENBARE ZITTING<br />

1. <strong>Gemeente</strong>raad :<br />

a. aktename ontslag raadslid Caroline De Maere<br />

De Raad,<br />

Gelet op het schrijven, ingekomen dd.08/11/2010, waarbij mevr. Caroline De<br />

Maere haar ontslag meedeelt als raadslid;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet;<br />

NEEMT AKTE VAN HET ONTSLAG <strong>van</strong> mevr. Caroline De Maere als raadslid.<br />

b. aktename verzakingen opvolgende raadsleden<br />

De Raad,<br />

Overwegende dat mevr. Caroline De Maere bij brief ingekomen dd. 08/11/2010<br />

haar ontslag meedeelt als raadslid;<br />

Gelet op de aktename <strong>van</strong> de Raad dd. <strong>16</strong>/12/2010;<br />

Overwegende dat in haar ver<strong>van</strong>ging moet voorzien worden;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als eerste opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Georgette<br />

Keppens;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 15/11/2010 waarin mevr. Georgette<br />

Keppens uitgenodigd wordt om schriftelijk mee te delen of ze haar mandaat<br />

als opvolgend raadslid aanvaardt;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 22/11/2010 waarin mevr. Georgette<br />

Keppens aangeeft aan haar mandaat <strong>van</strong> gemeenteraadslid te verzaken;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als tweede opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Inge Heyvaert;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 24/11/2010 waarin mevr. Inge<br />

Heyvaert uitgenodigd wordt om schriftelijk mee te delen of ze haar mandaat<br />

als opvolgend raadslid aanvaardt;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 06/12/2010 waarin mevr. Inge Heyvaert<br />

aangeeft aan haar mandaat <strong>van</strong> gemeenteraadslid te verzaken;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als derde opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Erwin Verdurmen;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 08/12/2010 waarin dhr. Erwin<br />

Verdurmen uitgenodigd wordt om schriftelijk mee te delen of hij zijn<br />

mandaat als opvolgend raadslid aanvaardt;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 13/12/2010 waarin dhr. Erwin Verdurmen<br />

aangeeft aan zijn mandaat <strong>van</strong> gemeenteraadslid te verzaken;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als vierde opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Peter Van de<br />

Vivere;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 14/12/2010 waarin dhr. Peter Van de<br />

Vivere uitgenodigd wordt om schriftelijk mee te delen of hij zijn mandaat<br />

als opvolgend raadslid aanvaardt;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 14/12/2010 waarin dhr. Peter Van de<br />

Vivere aangeeft aan zijn mandaat <strong>van</strong> gemeenteraadslid te verzaken;<br />

NEEMT AKTE VAN DE VERZAKING aan haar mandaat als gemeenteraadslid <strong>van</strong> mevr.<br />

Georgette Keppens.<br />

NEEMT AKTE VAN DE VERZAKING aan haar mandaat als gemeenteraadslid <strong>van</strong> mevr.<br />

Inge Heyvaert.<br />

NEEMT AKTE VAN DE VERZAKING aan zijn mandaat als gemeenteraadslid <strong>van</strong> dhr.<br />

Erwin Verdurmen.


NEEMT AKTE VAN DE VERZAKING aan zijn mandaat als gemeenteraadslid <strong>van</strong> dhr.<br />

Peter Van de Vivere.<br />

c. eedaflegging en installatie opvolgend raadslid en vastlegging ranglijst<br />

De Raad,<br />

Overwegende dat mevr. Caroline De Maere bij brief ingekomen dd. 08/11/2010<br />

haar ontslag meedeelt als raadslid;<br />

Gelet op de aktename <strong>van</strong> de Raad dd. <strong>16</strong>/12/2010;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als eerste opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Georgette<br />

Keppens;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 15/11/2010 gericht aan mevr.<br />

Georgette Keppens waarbij zij werd uitgenodigd tot de eedaflegging;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 22/11/2010 <strong>van</strong> mevr. Georgette Keppens<br />

waarbij zij stelt het mandaat <strong>van</strong> raadslid niet te aanvaarden;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als tweede opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Inge Heyvaert;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 24/11/2010 gericht aan mevr. Inge<br />

Heyvaert waarbij zij werd uitgenodigd tot de eedaflegging;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 06/12/2010 <strong>van</strong> mevr. Inge Heyvaert<br />

waarbij zij stelt het mandaat <strong>van</strong> raadslid niet te aanvaarden;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als derde opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Erwin Verdurmen;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 08/12/2010 gericht aan dhr. Erwin<br />

Verdurmen waarbij hij werd uitgenodigd tot de eedaflegging;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 13/12/2010 <strong>van</strong> dhr. Erwin Verdurmen<br />

waarbij hij stelt het mandaat <strong>van</strong> raadslid niet te aanvaarden;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als vierde opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Peter Van de<br />

Vivere;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 14/12/2010 gericht aan dhr. Peter<br />

Van de Vivere waarbij hij werd uitgenodigd tot de eedaflegging;<br />

Gelet op het schrijven ingekomen dd. 14/12/2010 <strong>van</strong> dhr. Peter Van de<br />

Vivere waarbij hij stelt het mandaat <strong>van</strong> raadslid niet te aanvaarden;<br />

Overwegende dat blijkens het P.V. <strong>van</strong> de gemeenteraadsverkiezingen dd.<br />

08/10/2006 als vijfde opvolger op lijst 2 werd aangeduid: Mariette<br />

Vercammen;<br />

Gelet op het aangetekend schrijven dd. 15/12/2010 gericht aan mevr.<br />

Mariette Vercammen waarbij zij werd uitgenodigd tot de eedaflegging;<br />

Overwegende dat het aan de Raad toekomt om de geloofsbrieven te<br />

onderzoeken;<br />

Overwegende dat mevr. Mariette Vercammen nog steeds voldoet aan de<br />

domicilie- en de nationaliteitsvereisten;<br />

Overwegende dat mevr. Mariette Vercammen zich niet bevindt in een geval <strong>van</strong><br />

onverenigbaarheid wegens bloed- en aanverwantschap met een der raadsleden<br />

of wegens uitoefenen <strong>van</strong> een ambt;<br />

Overwegende dat mevr. Mariette Vercammen geen veroordelingen heeft<br />

opgelopen die haar <strong>van</strong> het recht tot het uitoefenen <strong>van</strong> het mandaat zouden<br />

uitsluiten;<br />

Gelet op de <strong>Gemeente</strong>kieswet;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet;<br />

Is voor Ons, Rik Daelman, Voorzitter <strong>van</strong> de <strong>Gemeente</strong>raad, staande de<br />

vergadering om 19u30 verschenen :<br />

Mariette Coleta Francina Vercammen, geboren te <strong>Waasmunster</strong> op 30/08/1942,<br />

wonende te <strong>Waasmunster</strong>, Vortekoestraat 91, die op Ons verzoek de eed aflegt<br />

in navolgende bewoordingen : ‘Ik zweer de verplichtingen <strong>van</strong> mijn mandaat<br />

trouw na te komen” waarna wij haar als gemeenteraadslid hebben aangesteld<br />

verklaard voor de duur <strong>van</strong> de lopende raadsbevoegdheid.<br />

Mariette Vercammen zal toegevoegd worden aan de ranglijst <strong>van</strong> de<br />

gemeenteraadsleden rekening houdend met anciënniteit en aantal bekomen<br />

naamstemmen.<br />

2. <strong>Gemeente</strong>financiën :


a. aktename rapport financieel beheerder 1 - 2010<br />

De Raad neemt akte <strong>van</strong> het rapport <strong>van</strong> de financieel beheerder 1 – <strong>2010.</strong><br />

b. <strong>Gemeente</strong>financiën : budget 2011 : vaststelling voorlopige twaalfden<br />

De Raad,<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Gelet op art. 14 <strong>van</strong> het KB <strong>van</strong> 2 augustus 1990 houdende het algemeen<br />

reglement op de gemeentelijke comptabiliteit;<br />

Overwegende dat het budget 2011 voor 31/12/2010 niet zal worden aangenomen<br />

door de gemeenteraad;<br />

Overwegende dat voor een vlotte werking het gebruik <strong>van</strong> voorlopige<br />

kredieten aangewezen is;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : De gemeenteraad legt voor het dienstjaar 2011 het gebruik <strong>van</strong><br />

voorlopige kredieten vast.<br />

Art. 2 : De voorlopige kredieten bedragen per verlopen of begonnen maand<br />

één twaalfde <strong>van</strong> het gebudgetteerde krediet <strong>van</strong> dienstjaar 2010, en dit<br />

zolang het budget 2011 niet is aangenomen door de gemeenteraad. Deze<br />

beperking is niet <strong>van</strong> toepassing op de uitgaven voor het bezoldigen <strong>van</strong> het<br />

personeel, voor het betalen <strong>van</strong> verzekeringspremies en <strong>van</strong> belastingen.<br />

Art. 3 : De voorlopige kredieten hebben alleen betrekking op de verplichte<br />

uitgaven <strong>van</strong> de gewone dienst.<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

STEMMING bij handopsteking : JA : 19; NEEN : -: ONTHOUDING : 2 (raadsleden<br />

De Grave en Scholliers).<br />

3. OCMW :<br />

a. aktename budgetwijziging nr.1, dienstjaar 2010<br />

De raad neemt akte <strong>van</strong> de budgetwijziging nr.1, dienstjaar <strong>2010.</strong><br />

b. aktename budget 2011<br />

De raad neemt akte <strong>van</strong> het budget 2011.<br />

c. goedkeuring meerjarenplan 2010-2013<br />

De raad keurt het meerjarenplan 2010-2013 goed.<br />

4. Politie : Vaststelling dotatie aan politiezone Hamme-<strong>Waasmunster</strong><br />

De Raad,<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 7 <strong>december</strong> 1998 tot organisatie <strong>van</strong> een geïntegreerde<br />

politiedienst (WGP), gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de<br />

artikelen 40, 71, 72, 73, 74, 75 en 76 en latere wijzigingen;<br />

Gelet op artikel 34 <strong>van</strong> de WGP waarbij onder meer artikel 252 <strong>van</strong> de nieuwe<br />

gemeentewet <strong>van</strong> toepassing wordt verklaard op het budgettaire en financieel<br />

beheer <strong>van</strong> de lokale politie en krachtens hetwelk de begroting <strong>van</strong> de<br />

politiezone in geen enkel geval een deficitair saldo, noch een fictief<br />

evenwicht of een fictief batig saldo mag vertonen;<br />

Gelet op de Ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen<br />

voor het opstellen <strong>van</strong> de politiebegroting voor 2010 ten behoeve <strong>van</strong> de<br />

politiezones (publicatie : 21/08/2009) en het erratum gepubliceerd op<br />

19/11/2009;<br />

Overwegende dat tot op heden geen omzendbrief betreffende de<br />

onderrichtingen voor het opstellen <strong>van</strong> de politiebegroting 2011 ten behoeve<br />

<strong>van</strong> de politiezones werd gepubliceerd;<br />

Dat het evenwicht in de gewone dienst tot stand komt door een dotatie <strong>van</strong><br />

de gemeenten aan de politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen<br />

de gewone uitgaven en gewone ont<strong>van</strong>gsten <strong>van</strong> de politiebegroting; dat de<br />

gemeentelijke dotatie bijgevolg het sluitstuk vormt <strong>van</strong> de<br />

politiebegroting;<br />

Gelet op artikel 208 <strong>van</strong> de WGP, houdende wijziging <strong>van</strong> artikel 255 <strong>van</strong> de<br />

NGW, waardoor de gemeenteraad verplicht is om elk jaar de kosten op de<br />

gemeentebegroting te brengen die ten laste worden gelegd <strong>van</strong> de gemeente


door of krachtens de WGP met inbegrip <strong>van</strong> de dotatie <strong>van</strong> de gemeente aan de<br />

politiezone;<br />

Gelet op het ontwerp <strong>van</strong> politiebegroting 2011, zoals het aan de<br />

politieraad <strong>van</strong> 20/12/2010 wordt voorgelegd en waaruit blijkt dat, om te<br />

voldoen aan de verplichting opgelegd bij artikel 208 <strong>van</strong> de WGP,<br />

3.058.050,00 euro ten laste moet gelegd worden <strong>van</strong> de gemeentebudgetten<br />

2011 <strong>van</strong> Hamme en <strong>Waasmunster</strong>;<br />

Dat conform de verdeelsleutel, in consensus bepaald tussen de gemeente<br />

Hamme en <strong>Waasmunster</strong>, hier<strong>van</strong> door de gemeenten Hamme en <strong>Waasmunster</strong><br />

2.737.238,00 euro aanvaard wordt als aanvaardbare meerkost voor de<br />

gemeenten, waar<strong>van</strong> 1.868.<strong>16</strong>5,00 euro of 68.25% voor de gemeente Hamme en<br />

869.073,00 euro of 31.75% voor de gemeente <strong>Waasmunster</strong>;<br />

Gelet op het bericht gepubliceerd op infozone op 15 oktober 2010 met<br />

verwijzing naar de site https://besafe.ibz.be voor de federale dotaties;<br />

Dat deze cijfers nog dienen bekrachtigd te worden door het Parlement; dat<br />

indien de gemeentelijke dotaties, zoals de raming <strong>van</strong> de federale toelagen,<br />

slechts stijgen met 1,4% terwijl 87% <strong>van</strong> de uitgaven, zijnde de<br />

personeelskosten, t.o.v. het budget 2010, door de indexaanpassing<br />

toegenomen zijn met 2%, bijgevolg de politiebegroting 2011 deficitair<br />

blijft;<br />

Dat de gemeenten Hamme en <strong>Waasmunster</strong> het overblijvende tekort <strong>van</strong><br />

320.812,00 eveneens conform de verdeelsleutel en in consensus ten laste<br />

nemen <strong>van</strong> hun begroting 2011; Dat dit gedeelte <strong>van</strong> het tekort op de<br />

politiebegroting 2010 betwist blijft, zoals gemotiveerd in het<br />

annulatieberoep ingesteld bij de Raad <strong>van</strong> State tegen het KB <strong>van</strong> 15/1/2003<br />

houdende toekenning <strong>van</strong> een bijkomende federale toelage ter financiering<br />

<strong>van</strong> de lokale politie; Dat deze betwiste dotatie enkel opgenomen wordt om<br />

de lokale politie tijdig over een uitvoerbare budget te laten beschikken om<br />

hun werking niet in het gedrang te brengen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : De gewone dotatie <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong> vast te stellen op<br />

970.931,00 euro.<br />

Art. 2 : De gewone dotatie in te schrijven in het gemeentebudget 2011 onder<br />

artikel 330/435-01.<br />

Art. 3 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal ter goedkeuring worden<br />

overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

STEMMING bij handopsteking : JA : 19; NEEN : -; ONTHOUDING : 2 (raadsleden<br />

De Grave en Scholliers).<br />

5. Polders : Advies raming onderhoudswerken 2011 waterlopen 3 e categorie<br />

De Raad,<br />

Gelet op de voorgelegde raming <strong>van</strong> de polders Tussen Schelde en Durme,<br />

Durme Zuid-Oost, Durme Noord-Oost, Durme Noord-West en Sinaai-Daknam voor<br />

uitvoering <strong>van</strong> onderhoudswerken aan waterlopen 3 e categorie, dienstjaar<br />

2010 met een geraamd bedrag <strong>van</strong> respectievelijk 1.796,02 euro,660,00euro,<br />

5.925,00 euro, <strong>16</strong>.700,00 euro en 7.526,60 euro;<br />

Overwegende dat deze ramingen geen aanleiding geven tot opmerkingen;<br />

Gelet op de gemeentewet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : De voorgebrachte ramingen <strong>van</strong>wege de polders Tussen Schelde en<br />

Durme, Durme Zuid-Oost, Durme Noord-Oost, Durme Noord-West en Sinaai-Daknam<br />

voor uitvoering <strong>van</strong> onderhoudswerken aan waterlopen 3 e categorie,<br />

dienstjaar 2011, gunstig te adviseren, althans voor wat het grondgebied<br />

<strong>Waasmunster</strong> betreft.<br />

Art. 2 : De kosten zullen worden gedragen door middel <strong>van</strong> de kredieten die<br />

hiertoe zullen voorzien worden in het gemeentebudget 2011, artikel 482/435-<br />

01, met eigen middelen.<br />

Art. 3 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal voor verder gevolg worden<br />

overgemaakt aan de Provinciale Technische Dienst, sectie Water.


Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.<br />

6.Sport:<br />

a. aanpassing subsidiereglement voor plaatselijke sportverenigingen <strong>van</strong><br />

<strong>Waasmunster</strong><br />

De Raad,<br />

Gelet op het positief advies <strong>van</strong> de sportraad <strong>Waasmunster</strong> dd. 19 oktober<br />

2010 betreffende de aanpassing <strong>van</strong> het subsidiereglement;<br />

Gelet op het decreet houdende de subsidiëring <strong>van</strong> gemeente- en<br />

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren <strong>van</strong><br />

een Sport voor Allen-beleid dd. 09/09/2007;<br />

Gelet op het besluit <strong>van</strong> de Vlaamse Regering ter uitvoering <strong>van</strong> het decreet<br />

<strong>van</strong> 9 maart 2007 houdende de subsidiëring <strong>van</strong> gemeente- en<br />

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren <strong>van</strong><br />

een Sport voor Allen-beleid dd. 19/07/2007;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23/10/2008 houdende het<br />

subsidiereglement voor plaatselijke sportverenigingen <strong>van</strong> <strong>Waasmunster</strong>;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet;<br />

Overwegende dat uit de evaluatie <strong>van</strong> het vorige subsidiereglement gebleken<br />

is dat er nog enkele factoren aan het reglement gewijzigd en toegevoegd<br />

dienen te worden, om zo nog concreter en helderder te zijn en meer aan het<br />

Sport-voor-allen-decreet te voldoen;<br />

Overwegende dat een vereniging in <strong>Waasmunster</strong> die geen enkele <strong>Waasmunster</strong>s<br />

lid heeft geen subsidies kan ont<strong>van</strong>gen;<br />

Overwegende dat een vereniging slechts subsidies kan ont<strong>van</strong>gen wanneer ze<br />

het voorgaande jaar werking had;<br />

Overwegende dat een vereniging nooit door 2 gemeentebesturen volledig<br />

gesubsidieerd kan worden;<br />

Overwegende dat een niet gediplomeerde, maar erkende scheidsrechter onder<br />

het hoofdstuk Andere criteria hoort en niet onder Kwaliteit;<br />

Overwegende dat hierdoor enkele aanpassingen aan het subsidiereglement<br />

noodzakelijk zijn;<br />

Gelet op het voorstel <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 23/10/2008 houdende Aanpassing<br />

subsidiereglement en erkenningsreglement voor de sportverenigingen <strong>van</strong><br />

<strong>Waasmunster</strong> op te heffen.<br />

Art. 2 : Het subsidiereglement voor plaatselijke sportverenigingen <strong>van</strong><br />

<strong>Waasmunster</strong> - dat <strong>van</strong> kracht wordt <strong>van</strong>af 01/01/2011 – en dat als bijlage<br />

aan dit besluit gehecht wordt goed te keuren.<br />

Art. 3 : Een afschrift <strong>van</strong> deze reglementen zal voor verder gevolg worden<br />

overgemaakt aan het Ministerie <strong>van</strong> de Vlaamse Gemeenschap, aan Bloso en aan<br />

de Sportraad.<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

b. aanpassing erkenningsreglement voor de sportverenigingen <strong>van</strong> <strong>Waasmunster</strong><br />

De Raad,<br />

Gelet op het positief advies <strong>van</strong> de sportraad <strong>Waasmunster</strong> dd. 19 oktober<br />

2010 betreffende de aanpassing <strong>van</strong> het erkenningsreglement;<br />

Gelet op het decreet houdende de subsidiëring <strong>van</strong> gemeente- en<br />

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren <strong>van</strong><br />

een Sport voor Allen-beleid dd. 09/09/2007;<br />

Gelet op het besluit <strong>van</strong> de Vlaamse Regering ter uitvoering <strong>van</strong> het decreet<br />

<strong>van</strong> 9 maart 2007 houdende de subsidiëring <strong>van</strong> gemeente- en<br />

provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren <strong>van</strong><br />

een Sport voor Allen-beleid dd. 19/07/2007;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23/10/2008 houdende<br />

Erkenningsreglement sportverenigingen <strong>Waasmunster</strong>;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;


Overwegende dat uit de evaluatie <strong>van</strong> het vorige erkenningsreglement<br />

gebleken is dat er nog enkele factoren aan het reglement dienen gewijzigd<br />

en toegevoegd te worden, om zo concreter en helderder te zijn;<br />

Overwegende dat er vermeden wordt dat verenigingen die hun hoofdactiviteit<br />

in de gemeente hebben, maar waar<strong>van</strong> het bestuur niet in de gemeente woont,<br />

niet erkend zouden kunnen worden;<br />

Overwegende dat de verenigingen dienen te weten wanneer ze de<br />

erkenningsaanvraag moeten invullen en wanneer en aan wie ze hun<br />

bestuurswissels moeten doorgeven;<br />

Gelet op het voorstel <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 23/10/2008 houdende<br />

Erkenningsreglement sportverenigingen <strong>Waasmunster</strong> op te heffen.<br />

Art. 2 : Het erkenningsreglement sportverenigingen <strong>Waasmunster</strong> vast te<br />

stellen als volgt:<br />

ERKENNINGSREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN WAASMUNSTER<br />

Artikel 1.<br />

Om door het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen erkend te worden moeten<br />

de plaatselijke sportverenigingen ten bate <strong>van</strong> de inwoners een doel<br />

nastreven dat gericht is op de actieve sportbeoefening ten bate <strong>van</strong> de<br />

lichamelijke ontwikkeling nl.:<br />

de algemene wedstrijdsport<br />

de recreatieve sportbeoefening<br />

Artikel 2.<br />

Om erkend te worden moeten de plaatselijke sportverenigingen aan volgende<br />

voorwaarden voldoen:<br />

opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of<br />

winst of handelsoogmerk;<br />

de vereniging moet gevestigd zijn te <strong>Waasmunster</strong>, of hun<br />

hoofdactiviteit moet op het grondgebied <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong><br />

gebeuren;<br />

het bestuur bevat minstens 3 functies: een voorzitter, secretaris en<br />

penningmeester die ingevuld worden door 3 personen;<br />

de vereniging telt minstens 10 sportende leden;<br />

de sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen<br />

minstens de helft <strong>van</strong> de sportieve activiteiten moeten plaatsvinden op<br />

het grondgebied <strong>van</strong> de gemeente. Indien de vereniging kan aantonen<br />

dat er geen of onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is<br />

op het gemeentelijk grondgebied, dan is deze voorwaarde niet langer<br />

<strong>van</strong> toepassing;<br />

bij het indienen <strong>van</strong> de vraag om erkenning het bewijs leveren dat zij<br />

tijdens het vorige werkjaar bedoelde activiteiten heeft uitgeoefend;<br />

de burgerrechterlijke aansprakelijkheid <strong>van</strong> de sportvereniging, haar<br />

bestuurders en haar lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn;<br />

de vereniging moet ter bescherming <strong>van</strong> haar leden een<br />

verzekeringspolis afsluiten;<br />

een vereniging komt niet in aanmerking om erkend te worden als de<br />

vereniging reeds erkend wordt als gemeentelijke jeugd-, cultuur-, of<br />

seniorenvereniging;<br />

een vereniging komt niet in aanmerking om erkend te worden als de<br />

vereniging reeds in een andere gemeente of stad erkend wordt als<br />

sportvereniging.<br />

Artikel 3.<br />

De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten:<br />

officiële benaming <strong>van</strong> de vereniging;<br />

de oprichtingsdatum <strong>van</strong> de vereniging;<br />

de samenstelling <strong>van</strong> het bestuur met de vermelding <strong>van</strong> de naam, de<br />

voornaam en het adres <strong>van</strong> de bestuursleden;<br />

de opgave <strong>van</strong> het aantal leden;<br />

een exemplaar <strong>van</strong> de statuten of <strong>van</strong> het grondreglement of bij gebrek


hieraan een omschrijving <strong>van</strong> het nagestreefde doel;<br />

een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten<br />

gerealiseerd tijdens het vorige werkingsjaar.<br />

De aanvraag tot erkenning wordt bij de start <strong>van</strong> elke legislatuur opnieuw<br />

door de verenigingen ingevuld en op eender welk tijdstip door elke nieuwe<br />

vereniging die door het gemeentebestuur wenst erkend te worden. De<br />

verenigingen geven elke wijziging <strong>van</strong> bestuur, rechtspersoonlijkheid, zetel<br />

e.d. onmiddellijk door aan het gemeentebestuur via schriftelijke weg (mail,<br />

brief).<br />

Art. 3 : Een afschrift <strong>van</strong> dit reglement zal voor verder gevolg worden<br />

overgemaakt aan het Ministerie <strong>van</strong> de Vlaamse Gemeenschap, aan Bloso en aan<br />

de Sportraad.<br />

Art. 4 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

7. Cultuur : aanpassing gemeentelijk subsidiereglement voor plaatselijke<br />

culturele verenigingen<br />

De Raad,<br />

Gelet op de raadsbeslissing dd. 26 november 2009 houdende het gemeentelijk<br />

subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen;<br />

Overwegende dat het gemeentelijk subsidiereglement voor plaatselijke<br />

culturele verenigingen diende te worden aangepast aangezien er door het<br />

wegvallen <strong>van</strong> een vereniging (WIC) een wanverhouding was ontstaan binnen de<br />

categorie instrumentale kunstbeoefening, waarbinnen slechts 2 verenigingen<br />

meer over bleven;<br />

Overwegende dat het de bedoeling is om het aandeel in percentage <strong>van</strong> het<br />

totale subsidiebedrag <strong>van</strong> deze categorie (instrumentale kunstbeoefening) te<br />

verlagen ten voordele <strong>van</strong> de categorie sociaal-cultureel vormingswerk, een<br />

categorie die nog steeds groeit in aantal verenigingen;<br />

Overwegende dat de volgorde <strong>van</strong> opgesomde activiteiten onder artikel 10<br />

best kan worden afgestemd op de volgorde <strong>van</strong> deze onder artikel 11, omwille<br />

<strong>van</strong> de uniformiteit;<br />

Gelet op het gunstig advies <strong>van</strong> de gemeentelijke cultuurraad in de<br />

vergadering <strong>van</strong> 21 september 2010;<br />

Gelet op het gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Gelet op het voorstel <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen dd.<br />

26 november 2009 op te heffen.<br />

Art. 2 : Het subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen –<br />

dat <strong>van</strong> kracht wordt <strong>van</strong>af 1 januari 2011 – als volgt vast te stellen:<br />

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN<br />

Artikel 1<br />

Het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen verleent jaarlijks subsidies aan<br />

plaatselijke erkende culturele verenigingen en initiatieven volgens dit<br />

gemeentelijk subsidiereglement.<br />

Artikel 2<br />

Dit reglement is <strong>van</strong> toepassing op de toekenning <strong>van</strong> subsidies aan<br />

verenigingen die een activiteit ontwikkelen in één <strong>van</strong> de volgende<br />

werksoorten :<br />

* Amateuristische kunstbeoefening met volwassenen<br />

* Amateuristische instrumentale muziekbeoefening met volwassenen<br />

* Sociaal-cultureel vormingswerk en ontwikkelingswerk met volwassenen<br />

Om te kunnen genieten <strong>van</strong> gemeentelijke toelagen, dienen de verenigingen<br />

erkend te zijn in overeenstemming met het erkenningsreglement voor<br />

plaatselijke culturele verenigingen.<br />

Artikel 3<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke subsidies zijn financiële tegemoetkomingen <strong>van</strong> het<br />

gemeentebestuur ingeschreven in de begroting onder artikel 762/332-02<br />

rubriek "Toelagen culturele verenigingen".


De werkingssubsidies worden aan de erkende verenigingen toegekend op grond<br />

<strong>van</strong> de door hen ontwikkelde activiteiten gedurende het kalenderjaar.<br />

De toelagen blijven binnen de perken <strong>van</strong> de kredieten, goedgekeurd op de<br />

gemeentebegroting.<br />

Artikel 4<br />

Overeenkomstig de bepalingen <strong>van</strong> dit reglement gaat het College <strong>van</strong><br />

Burgemeester en Schepenen over tot de vaststelling en de toekenning <strong>van</strong> de<br />

subsidies.<br />

Indien blijkt dat door een vereniging onjuiste gegevens werden verstrekt,<br />

of indien de voorwaarden <strong>van</strong> dit reglement niet werden nageleefd kan het<br />

College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen, de op grond <strong>van</strong> dit reglement<br />

toegekende subsidies, geheel of gedeeltelijk terugvorderen <strong>van</strong> de betrokken<br />

vereniging.<br />

Artikel 5<br />

Verenigingen in de sectoren <strong>van</strong> de amateuristische instrumentale<br />

muziekbeoefening en amateuristische kunstbeoefening die in<br />

aanmerking wensen te komen voor betoelaging worden verplicht bij<br />

openbare kunst- of culturele manifestaties reducties toe te staan<br />

aan senioren (55+) en jongeren (-26).<br />

HOOFDSTUK 2. WERKINGSSUBSIDIES<br />

Afdeling 1. Aanvraag <strong>van</strong> werkingssubsidies<br />

Artikel 6<br />

De werkingssubsidies, verleend in functie <strong>van</strong> het krediet<br />

ingeschreven in de begroting <strong>van</strong> het lopende dienstjaar, worden<br />

berekend op basis <strong>van</strong> de gegevens en activiteiten betreffende het<br />

vorige werkjaar.<br />

Artikel 7<br />

Op het eind <strong>van</strong> het werkjaar worden de invulformulieren verstuurd<br />

naar de verenigingen met vraag om uiterlijke indiening tegen eind<br />

februari <strong>van</strong> het dienstjaar (jaar volgend op het werkjaar).<br />

Deze invulformulieren zullen opgesteld zijn volgens de structuur<br />

<strong>van</strong> het uitgewerkte puntensysteem.<br />

De formulieren moeten ondertekend worden door degenen die volgens<br />

de statuten namens de verenigingen kunnen optreden of zo er geen<br />

statuten zijn door twee bestuursleden.<br />

Met laattijdig ingediende formulieren wordt geen rekening<br />

gehouden.<br />

Het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen wint, alvorens een<br />

beslissing te nemen in verband met de in artikel 4 vermelde<br />

aangelegenheden, het advies in <strong>van</strong> de gemeentelijke cultuurraad.<br />

Het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen zal het definitief<br />

resultaat <strong>van</strong> de puntenberekening aan de plaatselijke<br />

verenigingen bekendmaken.<br />

Artikel 8<br />

Aan de door het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen aan te<br />

wijzen ambtenaar en aan de door de gemeentelijke cultuurraad aan<br />

te wijzen verantwoordelijke dienen alle documenten te worden<br />

getoond en alle inlichtingen te worden verstrekt die noodzakelijk<br />

geacht worden<br />

Afdeling 2. Berekeningswijze voor de verdeling <strong>van</strong> de<br />

werkingssubsidies.<br />

Artikel 9<br />

Binnen de budgetten jaarlijks voorzien op de gemeentelijke<br />

begroting (en geïndexeerd) zullen de werkingssubsidies als volgt<br />

worden verdeeld<br />

Categorieën Aandeel/Totaal<br />

Amateuristische kunstbeoefening 15 %<br />

Instrumentale muziekbeoefening 23%<br />

Sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk 62%<br />

Totaal 100 %


Afdeling 3. Puntentabellen per werksoort.<br />

Artikel 10<br />

In de werksoort <strong>van</strong> het sociaal-cultureel vormings-en ontwikkelingswerk<br />

worden in functie <strong>van</strong> de activiteiten <strong>van</strong> de betrokken verenigingen<br />

volgende punten toegekend.<br />

A. Cultuurspreidende activiteiten<br />

Onder cultuurgerichte activiteiten wordt verstaan: het organiseren <strong>van</strong><br />

podiumoptredens, tentoonstellingen, projecties, voordrachten, educatieve<br />

reizen, natuureducatieve projecten, een quiz, e.d. (minimum 10 aanwezigen):<br />

150 punten<br />

B. Sfeerscheppende- en recreatieve activiteiten<br />

1/ Socio-cultureel (bv. uitstap met de vereniging, gezamenlijk bijwonen <strong>van</strong><br />

een optreden, …): 50 punten (max. 5 activiteiten)<br />

2/ Andere (bv. kaarting, wandelen, fietsen, petanque): 20 punten<br />

3/ Feestelijkheden: Kerst- en Paasfeestjes, pannenkoekenbak, e.d. : 75<br />

punten<br />

C. Vorming<br />

Deelname aan vormingscursussen (enkel in functie <strong>van</strong> de taken <strong>van</strong> de<br />

vereniging): per deelnemer en per dagdeel <strong>van</strong> minstens 2 uur : 15 punten<br />

D. Lessenreeksen (die door de vereniging zelf worden ingericht)<br />

* minimum <strong>van</strong> 4 lessen : 500 punten<br />

* per bijkomende les : 15 punten<br />

Een lessenreeks met minder dan 4 lessen: 100 punten per les.<br />

E. Samenwerkingsinitiatieven waarbij minstens 2 plaatselijke verenigingen<br />

samenwerken : 200 punten<br />

De samenwerkende verenigingen dienen bewijs te leveren <strong>van</strong> de gezamenlijke<br />

actie d.m.v. flyer of andere aankondiging.<br />

F. Deelname aan initiatieven ondersteund of georganiseerd door de<br />

gemeentelijke Cultuurraad (Quiztornooi, Week <strong>van</strong> de Amateurkunsten, Kom op<br />

tegen Kanker, 11.11.11., Open Monumentendag, 11 juliviering, jumelage,<br />

Schitu,…) waaraan de vereniging meewerkt of deelname aan andere lokale<br />

culturele organisaties (bv. Vierschaarfeesten, …): 100 punten<br />

G. Publicaties<br />

* Eigen tijdschrift (met programma's e.d. & min. 4 edities per jaar) : 200<br />

punten<br />

* Elektronische nieuwsbrief (min. 4 maal per jaar verzonden): 100 punten<br />

* Uitzonderlijke publicaties (bv. cataloog <strong>van</strong> een tentoonstelling, uitgave<br />

<strong>van</strong> een boek met de geschiedenis <strong>van</strong> de vereniging t.g.v. een<br />

jubileumviering) en/of eigen webstek (jaarlijks geactualiseerd) : 500<br />

punten<br />

Artikel 11<br />

In de werksoorten <strong>van</strong> de amateuristische kunstbeoefening met volwassenen &<br />

de amateuristische instrumentale kunstbeoefening (= verenigingen voor<br />

vocale & instrumentale muziek, creatieve ateliers, verenigingen voor dans,<br />

poppenspel en toneel) worden in functie <strong>van</strong> de activiteiten <strong>van</strong> de<br />

betrokken verenigingen volgende punten toegekend :<br />

A. Per manifestatie voor cultuurspreiding die door de vereniging zelf wordt<br />

georganiseerd : 150 punten<br />

Voor de begeleiding door een regisseur of dirigent, die over voldoende<br />

geachte bekwaamheids-bewijzen beschikt (kopie hier<strong>van</strong> moet bij de subsidieaanvraag<br />

worden gevoegd): 50 punten<br />

B. Sfeerscheppende- en recreatieve activiteiten (o.a. opluisteren <strong>van</strong> nietbetaalde<br />

privé-initiatieven bv. trouwmis, …) : 50 punten (max. 5<br />

activiteiten).<br />

C. Per repetitie : 25 punten<br />

D. Deelname aan vormingscursussen of scholing (enkel in functie <strong>van</strong> de<br />

taken <strong>van</strong> de vereniging):<br />

vormingscursussen per lid en per dagdeel <strong>van</strong> minstens 2 uur : 15 punten<br />

scholing: per lid en per schooljaar: 300 punten (150 punten per semester)<br />

E. Per lessenreeks of cursus (die door de vereniging zelf worden ingericht)<br />

(minimum 4 lessen) : 500 punten. Per bijkomende les : 15 punten


Een lessenreeks met minder dan 4 lessen: 100 punten per les.<br />

F. Samenwerkingsinitiatieven waarbij minstens 2 plaatselijke verenigingen<br />

samenwerken : 200 punten.<br />

De samenwerkende verenigingen dienen bewijs te leveren <strong>van</strong> de gezamenlijke<br />

actie d.m.v. flyer of andere aankondiging.<br />

G. Deelname aan initiatieven ondersteund of georganiseerd door de<br />

gemeentelijke Cultuurraad (Quiztornooi, Week <strong>van</strong> de Amateurkunsten, Kom op<br />

tegen Kanker, 11.11.11., Open Monumentendag, 11 juliviering, jumelage,<br />

Schitu,…) waaraan de vereniging meewerkt of deelname aan andere lokale<br />

culturele organisaties (bv. Vierschaarfeesten, …): 100 punten<br />

H. Publicaties<br />

* Voor de uitgave <strong>van</strong> een eigen tijdschrift met programma's e.d. dat<br />

minstens 4 maal per jaar verschijnt : 200 punten<br />

* Voor het verzenden <strong>van</strong> een elektronische nieuwsbrief (min. 4 maal per<br />

jaar): 100 punten<br />

* Voor de uitgave <strong>van</strong> uitzonderlijke publicaties (bv. cataloog <strong>van</strong> een<br />

tentoonstelling, uitgave <strong>van</strong> een boek met de geschiedenis <strong>van</strong> de vereniging<br />

t.g.v. een jubileumviering) en/ of een eigen webstek (jaarlijks<br />

geactualiseerd): 500 punten<br />

Art.3: In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

8.Vrije Tijd :<br />

a. vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor projecten <strong>van</strong><br />

plaatselijke erkende verenigingen<br />

De Raad,<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2009 houdende het<br />

gemeentelijk subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen,<br />

meer bepaald hoofdstuk 3;<br />

Gelet op het gemeenteraadbesluit dd. 23 oktober 2008 houdende de aanpassing<br />

subsidiereglement en erkenningsreglement voor de sportverenigingen <strong>van</strong><br />

<strong>Waasmunster</strong>, meer bepaald hoofdstuk 3 (1);<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 18 <strong>december</strong> 2008 houdende<br />

gemeentelijke subsidiereglement voor plaatselijke jeugdwerkinitiatieven,<br />

meer bepaald hoofdstuk 2;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2008 houdende<br />

vaststelling gemeentelijk reglement inzake subsidiëring <strong>van</strong> de plaatselijke<br />

erkende kermiscomités en erkende buurtcomités, meer bepaald hoofdstuk 6,<br />

deel 2;<br />

Overwegende dat voor projectsubsidies in de huidige, respectievelijke<br />

subsidiereglementen verschillende bedragen en uitbetalingsprocedures worden<br />

gehanteerd;<br />

Overwegende dat <strong>van</strong>uit verschillende lokale actoren uit de vrijetijdsector<br />

het voorstel kwam om eenvormigheid en administratieve vereenvoudiging aan<br />

te brengen in de subsidiereglementen en deze reglementen meer op elkaar af<br />

te stemmen;<br />

Overwegende dat het aangewezen is dezelfde principes en procedures te<br />

hanteren voor subsidiëring <strong>van</strong> projecten <strong>van</strong> plaatselijke erkende<br />

verenigingen;<br />

Overwegende dat het is aangewezen om bijgevolg de respectievelijke<br />

hoofdstukken uit de huidige subsidiereglementen te lichten en één algemeen<br />

subsidiereglement op te maken voor projecten <strong>van</strong> plaatselijke erkende<br />

verenigingen;<br />

Gelet op de gunstige adviezen <strong>van</strong> de gemeentelijke cultuurraad dd. 21<br />

september en 19 oktober 2010;<br />

Gelet op het gunstig advies <strong>van</strong> de gemeentelijke sportraad dd. 19 oktober<br />

2010;<br />

Gelet op het gunstig advies <strong>van</strong> de gemeentelijke jeugdraad dd. 26 november<br />

2010;<br />

Gelet op het gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;


Gelet op het voorstel <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2009 houdende het<br />

subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen, meer bepaald<br />

hoofdstuk 3, op te heffen, het gemeenteraadbesluit dd. 23/10/2008 houdende<br />

de aanpassing subsidiereglement en erkenningsreglement voor de<br />

sportverenigingen <strong>van</strong> <strong>Waasmunster</strong>, meer bepaald hoofdstuk 3 (1), op te<br />

heffen, het gemeenteraadsbesluit dd. 18 <strong>december</strong> 2008 houdende<br />

gemeentelijke subsidiereglement voor plaatselijke jeugdwerkinitiatieven,<br />

meer bepaald hoofdstuk 2, op te heffen, het gemeenteraadsbesluit dd. 26<br />

november 2008 houdende vaststelling gemeentelijk reglement inzake<br />

subsidiëring <strong>van</strong> de plaatselijke erkende kermiscomités en erkende<br />

buurtcomités, meer bepaald hoofdstuk 6, deel 2, op te heffen.<br />

Art. 2 : Het gemeentelijk subsidiereglement voor projecten <strong>van</strong> plaatselijke<br />

erkende verenigingen – dat <strong>van</strong> kracht wordt <strong>van</strong>af 1 januari 2011 – als<br />

volgt vast te stellen:<br />

Artikel 1<br />

De <strong>Gemeente</strong>raad kan jaarlijks in de begroting een bedrag inschrijven voor<br />

projectsubsidies ten behoeve <strong>van</strong> initiatieven die georganiseerd worden door<br />

plaatselijke erkende socio-culturele verenigingen, plaatselijke erkende<br />

sportverenigingen, plaatselijke erkende jeugdverenigingen, plaatselijke<br />

erkende kermiscomités of plaatselijke erkende buurtcomités, die<br />

plaatsvinden in de gemeente en <strong>van</strong> uitzonderlijke aard of waarde zijn.<br />

Onder initiatieven <strong>van</strong> uitzonderlijke aard of waarde wordt verstaan:<br />

* een evenement dat niet kadert in de jaarlijkse werking;<br />

* een evenement met openbaar karakter m.a.w. voor iedereen toegankelijk.<br />

Dit houdt o.m. in dat er in de gemeente voldoende publiciteit wordt gemaakt<br />

w.o. opname in Vierschaarkroniek;<br />

* een evenement beperkt in tijd en ruimte;<br />

* een evenement dat vernieuwend is of de specifieke werking <strong>van</strong> de<br />

organisatie overschrijdt;<br />

* een evenement dat geen zuiver commerciële activiteit is;<br />

* een evenement zonder politieke inslag;<br />

* op alle uitnodigingen en affiches wordt de melding "met medewerking <strong>van</strong><br />

gemeentebestuur <strong>Waasmunster</strong>" opgenomen.<br />

Artikel 2<br />

De organisatie die in aanmerking wenst te komen voor de projectsubsidie<br />

dient een aanvraag schriftelijk in uiterlijk twee maanden vóór het<br />

uitzonderlijke evenement ter attentie <strong>van</strong> het College <strong>van</strong> Burgemeester en<br />

Schepenen.<br />

Artikel 3<br />

De projectsubsidie bedraagt maximaal 750 EUR. Daarenboven kan de vereniging<br />

voor dit uitzonderlijk evenement een tussenkomst bekomen in het huren <strong>van</strong><br />

een feesttent <strong>van</strong> minimum 200 m². Deze tussenkomst bedraagt de helft <strong>van</strong><br />

het huurgeld met een maximum <strong>van</strong> 375 euro.<br />

Artikel 4<br />

De projectsubsidies worden door het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen<br />

toegewezen, na advies <strong>van</strong> de respectievelijke adviesraad. Indien het<br />

college bij de uiteindelijke beslissing afwijkt, zal het haar beslissing<br />

motiveren.<br />

Artikel 5<br />

De aanvraag tot het bekomen <strong>van</strong> een projectsubsidie dient vergezeld te zijn<br />

<strong>van</strong> volgende documenten:<br />

* een beschrijving <strong>van</strong> het evenement met een motivering <strong>van</strong> de<br />

uitzonderlijke aard of waarde.<br />

* een gedetailleerde raming <strong>van</strong> de te verwachten uitgaven en inkomsten <strong>van</strong><br />

het te organiseren cultuurevenement.<br />

* mededeling <strong>van</strong> het rekeningnummer waarop de projectsubsidie moet worden<br />

gestort.<br />

Artikel 6


Nadat het college de principiële beslissing rond de toekenning <strong>van</strong> de<br />

subsidie heeft genomen, zal er reeds 50% uitgekeerd worden aan de<br />

vereniging. De overige 50% zal worden uitbetaald nadat het project ook<br />

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en verlieslatend blijkt te zijn en nadat<br />

de organisatoren alle bewijsmateriaal hebben neergelegd dat betrekking<br />

heeft op de organisatie <strong>van</strong> het project bij het College <strong>van</strong> Burgemeester en<br />

schepenen.<br />

Tot dit bewijsmateriaal behoren ook alle afschriften <strong>van</strong> rekeningen en<br />

overzichten <strong>van</strong> gebeurlijke ont<strong>van</strong>gsten.<br />

Het bewijsmateriaal dient uiterlijk te worden neergelegd 2 maanden nadat de<br />

evenementen hebben plaatsgevonden. Bij gebreke hier<strong>van</strong> verliezen de<br />

organisatoren elk recht op uitbetaling <strong>van</strong> de toelage.<br />

Artikel 7<br />

Elk uitzonderlijk evenement kan maar aanleiding geven tot één enkele<br />

gemeentelijke subsidie.<br />

Art.3: In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

b. vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor jubileumvieringen <strong>van</strong><br />

plaatselijke erkende verenigingen en erkende gemeentelijke adviesraden<br />

De Raad,<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2009 houdende het<br />

gemeentelijk subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen,<br />

meer bepaald hoofdstuk 5;<br />

Gelet op het gemeenteraadbesluit dd. 23/10/2008 houdende de aanpassing<br />

subsidiereglement en erkenningsreglement voor de sportverenigingen <strong>van</strong><br />

<strong>Waasmunster</strong>, meer bepaald hoofdstuk 3 (2);<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 18 <strong>december</strong> 2008 houdende<br />

gemeentelijke subsidiereglement voor plaatselijke jeugdwerkinitiatieven,<br />

meer bepaald hoofdstuk 7;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2008 houdende<br />

vaststelling gemeentelijk reglement inzake subsidiëring <strong>van</strong> de plaatselijke<br />

erkende kermiscomités en erkende buurtcomités, meer bepaald hoofdstuk 7;<br />

Overwegende dat voor subsidies voor jubileumvieringen in de huidige,<br />

respectievelijke subsidiereglementen verschillende uitbetalingsprocedures<br />

worden gehanteerd;<br />

Overwegende dat <strong>van</strong>uit verschillende lokale actoren uit de vrijetijdsector<br />

het voorstel kwam om eenvormigheid en administratieve vereenvoudiging aan<br />

te brengen in de subsidiereglementen;<br />

Overwegende dat het aangewezen is dezelfde principes en procedures te<br />

hanteren voor subsidiëring <strong>van</strong> jubileumvieringen <strong>van</strong> plaatselijke erkende<br />

verenigingen en erkende adviesraden;<br />

Overwegende dat het is aangewezen om bijgevolg de respectievelijke<br />

hoofdstukken uit de huidige subsidiereglementen te lichten en één algemeen<br />

subsidiereglement op te maken voor jubileumvieringen <strong>van</strong> plaatselijke<br />

erkende verenigingen en erkende gemeentelijke adviesraden;<br />

Gelet op de gunstige adviezen <strong>van</strong> de gemeentelijke cultuurraad dd. 21<br />

september en 19 oktober 2010;<br />

Gelet op het gunstig advies <strong>van</strong> de gemeentelijke sportraad dd. 19 oktober<br />

2010;<br />

Gelet op het gunstig advies <strong>van</strong> de gemeentelijke jeugdraad dd. 26 november<br />

2010;<br />

Gelet op het gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Gelet op het voorstel <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2009 houdende het<br />

subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen, meer bepaald<br />

hoofdstuk 5, op te heffen, het gemeenteraadbesluit dd. 23/10/2008 houdende<br />

de aanpassing subsidiereglement en erkenningsreglement voor de<br />

sportverenigingen <strong>van</strong> <strong>Waasmunster</strong>, meer bepaald hoofdstuk 3 (2), op te


heffen en het gemeenteraadsbesluit dd. 18 <strong>december</strong> 2008 houdende<br />

gemeentelijke subsidiereglement voor plaatselijke jeugdwerkinitiatieven,<br />

meer bepaald hoofdstuk 7, op te heffen, het gemeenteraadsbesluit dd. 26<br />

november 2008 houdende vaststelling gemeentelijk reglement inzake<br />

subsidiëring <strong>van</strong> de plaatselijke erkende kermiscomités en erkende<br />

buurtcomités, meer bepaald hoofdstuk 7, op te heffen.<br />

Art. 2 : Het gemeentelijk subsidiereglement voor jubileumvieringen <strong>van</strong><br />

plaatselijke erkende socio-culturele verenigingen, plaatselijke erkende<br />

sportverenigingen, plaatselijke erkende jeugdverenigingen, plaatselijke<br />

erkende kermiscomités, plaatselijke erkende buurtcomités en erkende<br />

gemeentelijke adviesraden – dat <strong>van</strong> kracht wordt <strong>van</strong>af 1 januari 2011 – als<br />

volgt vast te stellen:<br />

Artikel 1<br />

Het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen kent aan plaatselijke erkende<br />

culturele-, sport- of jeugdverenigingen, aan plaatselijke erkende kermis-<br />

of buurtcomités alsook aan de erkende gemeentelijke adviesraden, subsidies<br />

toe die ter gelegenheid <strong>van</strong> hun of haar 25, 50, 75, 100,…-jarig bestaan (of<br />

een veelvoud er<strong>van</strong>) jubileuminitiatieven organiseren.<br />

De activiteiten dienen plaats te vinden binnen de gemeente.<br />

Artikel 2<br />

De jubilerende vereniging die in aanmerking wenst te komen voor een<br />

subsidie dient een aanvraag in uiterlijk vóór 1 oktober <strong>van</strong> het jaar dat<br />

voorafgaat aan de jubileumactiviteit(en) waarvoor de subsidie wordt<br />

aangevraagd bij het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen, Vierschaar 1,<br />

<strong>Waasmunster</strong>.<br />

Artikel 3<br />

De aanvraag tot het bekomen <strong>van</strong> een subsidie dient vergezeld te zijn <strong>van</strong><br />

volgende documenten :<br />

* een beschrijving <strong>van</strong> de jubileumviering<br />

* een gedetailleerde raming <strong>van</strong> de te verwachten uitgaven en inkomsten <strong>van</strong><br />

de te organiseren jubileumevenementen.<br />

* een mededeling <strong>van</strong> het rekeningnummer waarop de subsidie moet worden<br />

gestort.<br />

Artikel 4<br />

De subsidie voor jubilerende verenigingen bedraagt maximaal<br />

* 625,00 euro voor jubileumvieringen ter gelegenheid <strong>van</strong> het 25, 75, 125,<br />

175,…. jarig bestaan<br />

* 1250,00 euro voor jubileumvieringen ter gelegenheid <strong>van</strong> het 50, 150, 250.<br />

jarig bestaan<br />

* 2500,00 euro voor jubileumvieringen ter gelegenheid <strong>van</strong> het 100, 200,<br />

300,… jarig bestaan.<br />

Artikel 5<br />

De subsidies worden door het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen<br />

toegewezen.<br />

Artikel 6<br />

Nadat het college de principiële beslissing rond de toekenning <strong>van</strong> de<br />

subsidie heeft genomen, zal er reeds 50% uitgekeerd worden aan de<br />

vereniging. De overige 50% zal worden uitbetaald nadat de<br />

jubileumevenementen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en de<br />

organisatoren alle bewijsmateriaal hebben neergelegd dat betrekking heeft<br />

op de organisatie <strong>van</strong> de evenementen bij het College <strong>van</strong> Burgemeester en<br />

schepenen.<br />

Tot dit bewijsmateriaal behoren ook alle afschriften <strong>van</strong> rekeningen en<br />

overzichten <strong>van</strong> gebeurlijke ont<strong>van</strong>gsten.<br />

Het bewijsmateriaal dient uiterlijk te worden neergelegd 2 maanden nadat de<br />

evenementen hebben plaatsgevonden. Bij gebreke hier<strong>van</strong> verliezen de<br />

organisatoren elk recht op uitbetaling <strong>van</strong> de toelage.<br />

De uitbetaling <strong>van</strong> de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de<br />

reglementering betreffende de gemeentelijke comptabiliteit, op bevel <strong>van</strong><br />

het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen, door overschrijving op de post-<br />

of bankrekening <strong>van</strong> de vereniging. De uitbetaling geschiedt steeds onder de


verantwoordelijkheid <strong>van</strong> twee bestuursleden <strong>van</strong> de vereniging.<br />

Artikel 7<br />

De activiteiten die deel uitmaken <strong>van</strong> de jubileumviering kunnen maar<br />

aanleiding geven tot één enkele gemeentelijke subsidie.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

c. Opheffing gemeentelijk subsidiereglement voor integratiebevorderende<br />

activiteiten <strong>van</strong> plaatselijke socio-culturele en jeugdverenigingen en<br />

erkende gemeentelijke adviesraden<br />

De Raad,<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2009 houdende het<br />

gemeentelijk subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen,<br />

meer bepaald hoofdstuk 4;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 18 <strong>december</strong> 2008 houdende<br />

gemeentelijke subsidiereglement voor plaatselijke jeugdwerkinitiatieven,<br />

meer bepaald hoofdstuk 6;<br />

Overwegende dat <strong>van</strong>uit verschillende lokale actoren uit de vrijetijdsector<br />

het voorstel kwam om eenvormigheid en administratieve vereenvoudiging aan<br />

te brengen in de subsidiereglementen <strong>van</strong> de afdelingen sport, cultuur en<br />

jeugd;<br />

Overwegende dat er de laatste 5 jaar geen aanvraag meer werd ingediend voor<br />

subsidiëring <strong>van</strong> integratiebevorderende activiteiten <strong>van</strong> plaatselijke<br />

verenigingen en erkende adviesraden en er ook geen activiteiten meer worden<br />

ingericht door plaatselijke verenigingen en/of erkende adviesraden die<br />

uitsluitend integratiebevorderend zijn;<br />

Overwegende dat het dan ook is aangewezen om de respectievelijke<br />

hoofdstukken uit de huidige subsidiereglementen <strong>van</strong> cultuur en jeugd te<br />

lichten en dit niet meer opnieuw vast te stellen;<br />

Gelet op de gunstige adviezen <strong>van</strong> de gemeentelijke cultuurraad dd. 21<br />

september en 19 oktober 2010;<br />

Gelet op het gunstig advies <strong>van</strong> de gemeentelijke jeugdraad dd. 26 november<br />

2010;<br />

Gelet op het gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Gelet op het voorstel <strong>van</strong> het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 26 november 2009 houdende het<br />

subsidiereglement voor plaatselijke culturele verenigingen, meer bepaald<br />

hoofdstuk 4, op te heffen en het gemeenteraadsbesluit dd. 18 <strong>december</strong> 2008<br />

houdende gemeentelijke subsidiereglement voor plaatselijke<br />

jeugdwerkinitiatieven, meer bepaald hoofdstuk 6, op te heffen.<br />

Art. 2 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

9. Jeugd : vaststelling jeugdbeleidsplan 2011-2013<br />

De Raad,<br />

Gelet op het decreet <strong>van</strong> 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en<br />

stimulering <strong>van</strong> het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal<br />

jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten <strong>van</strong> 23 <strong>december</strong><br />

2005 en 15 <strong>december</strong> 2006;<br />

Gelet op het besluit <strong>van</strong> de Vlaamse regering ter uitvoering <strong>van</strong> het decreet<br />

<strong>van</strong> 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering <strong>van</strong> het<br />

gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en<br />

jeugdwerkbeleid, inzake het voeren <strong>van</strong> een gemeentelijk en<br />

intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de<br />

besluiten <strong>van</strong> de Vlaamse Regering <strong>van</strong> 11 juni 2004, <strong>16</strong> juni 2006 en 26<br />

januari 2007;<br />

Gelet op de prioriteit brandveilige jeugdwerkinfrastructuur zoals geregeld<br />

in het besluit <strong>van</strong> de Vlaamse Regering <strong>van</strong> 23 april 2010 tot bepaling <strong>van</strong>


de voorwaarden voor de toekenning <strong>van</strong> subsidies aan gemeentebesturen die<br />

een brandveiligheidsbeleid voeren als onderdeel <strong>van</strong> hun jeugdwerkbeleid;<br />

Gelet op de prioriteit jeugdcultuur zoals geregeld in het besluit <strong>van</strong> de<br />

Vlaamse Regering <strong>van</strong> 23 april 2010 tot bepaling <strong>van</strong> de voorwaarden voor de<br />

toekenning <strong>van</strong> subsidies aan gemeentebesturen die een beleid voeren ter<br />

verhoging <strong>van</strong> de aandacht voor jeugdcultuur als onderdeel <strong>van</strong> hun<br />

jeugdbeleid;<br />

Gelet op de notulen <strong>van</strong> het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen <strong>van</strong><br />

donderdag 25 november 2010;<br />

Gelet op het positieve advies <strong>van</strong> de gemeentelijke jeugdraad met betrekking<br />

tot het ontwerp <strong>van</strong> jeugdbeleidsplan 2011-’13 <strong>van</strong> vrijdag 28 november 2010;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Het gemeentelijk jeugdbeleidsplan 2011-2013, zoals als bijlage aan<br />

dit besluit gehecht, vast te stellen.<br />

Art. 2 : Afschrift <strong>van</strong> dit besluit wordt voor aanvaarding uiterlijk binnen<br />

de 20 dagen overgemaakt aan de Afdeling Jeugd <strong>van</strong> het Agentschap Sociaal-<br />

Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen <strong>van</strong> de Vlaamse Overheid,<br />

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

10. Sociale zaken : aanpassing reglement gemeentelijke mantelzorgpremie<br />

De Raad,<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit <strong>van</strong> 26 juni 2008 houdende vaststelling<br />

gemeentelijk reglement mantelzorgpremie;<br />

Gelet op het globaal gemeentelijk thuiszorgbeleid, waarbij het<br />

gemeentebestuur ten volle zijn waardering en ondersteuning wenst te geven<br />

aan die persoon, gezinnen en families die de taak op zich hebben genomen om<br />

een zorgbehoevende persoon in zijn vertrouwd thuismilieu te verzorgen en op<br />

te <strong>van</strong>gen;<br />

Overwegende dat deze vorm <strong>van</strong> solidariteit steeds meer onder druk komt te<br />

staan, zowel moreel, sociaal, materiaal en financieel;<br />

Overwegende dat thuiszorg een bijzonder actuele vorm <strong>van</strong> zorgverlening is,<br />

die ook een ruime aandacht <strong>van</strong> de hogere overheden geniet;<br />

Overwegende dat zorgbehoevende personen zolang mogelijk in het gezin en/of<br />

in hun natuurlijke en vertrouwde omgeving willen verblijven;<br />

Overwegende dat de gemeente <strong>Waasmunster</strong> de inzet <strong>van</strong> de mantelzorgers wil<br />

erkennen, waarderen en aanmoedigen;<br />

Overwegend dat door de het toekennen <strong>van</strong> een premie de thuiszorgsituaties<br />

beter kunnen worden opgevolgd alsook ondersteunend en een belangrijk<br />

beleidsinstrument kunnen zijn voor de gemeente;<br />

Overwegende dat de gemeentelijke ondersteuning <strong>van</strong> de thuiszorg ertoe zal<br />

leiden dat de mantelzorger een aantal mogelijkheden en faciliteiten krijgt,<br />

zodat een kwalitatief hoogstaande en adequate thuiszorg wordt verzekerd;<br />

Overwegende dat de mantelzorgpremie een ondersteuning is <strong>van</strong> het natuurlijk<br />

zorgmilieu, naast de bestaande eerstelijns gezondheidszorg;<br />

Overwegende dat zwaar zorgbehoevenden die een beroep doen op een<br />

Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) geen aanspraak kunnen maken op de<br />

maandelijkse zorgvergoeding <strong>van</strong> de Vlaamse zorgverzekering;<br />

Overwegende dat de mantelzorger <strong>van</strong> een zwaar zorgbehoevende die het PAB<br />

geniet,in toepassing <strong>van</strong> het gemeentelijk regelement <strong>van</strong> 26/06/2008 geen<br />

aanspraak kan maken op de gemeentelijke mantelzorgpremie hoewel deze<br />

categorie <strong>van</strong> zorgbehoevenden net meer zorg nodig heeft;<br />

Overwegende dat het daarom aangewezen is de begripomschrijving <strong>van</strong><br />

zorgbenhoevende in artikel 2.4 <strong>van</strong> het reglement op de gemeentelijke<br />

mantelzorgpremie uit te breiden met personen die in aanmerking komen voor<br />

het persoonlijk assistentiebudget;<br />

Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de gemeentebegroting;


Gelet op de besprekingen in het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen en<br />

het ocmw;<br />

Besluit :<br />

Het gemeentelijk reglement op de mantelzorgpremie met ingang <strong>van</strong> 1 april<br />

2010 aan te passen als volgt :<br />

Art. 1 : Principe<br />

Binnen de perken <strong>van</strong> de kredieten, daartoe jaarlijks op de<br />

gemeentebegroting voorzien, wordt door de gemeente <strong>Waasmunster</strong> een subsidie<br />

toegekend aan de mantelzorger die hulp en bijstand verleent aan één of meer<br />

zorgbehoevende personen <strong>van</strong> minstens 21 jaar, gedomicilieerd te<br />

<strong>Waasmunster</strong>.<br />

Art. 2 : Begrippenomschrijving<br />

In het kader <strong>van</strong> dit reglement wordt verstaan onder:<br />

2.1 Mantelzorg:<br />

De vrijwillige zorg voor een persoon die zorgbehoevend is.Kenmerk <strong>van</strong><br />

mantelzorg is dat het niet over de alledaagse, normale gangbare zorg gaat<br />

maar zich situeert in een context <strong>van</strong> langdurigheid en intensiteit.<br />

2.2 Mantelzorger:<br />

Dit is de persoon die de mantelzorg verstrekt. Dit is in de eerste plaats<br />

de partner maar kan ook een gezins- of familielid zijn in om het even welke<br />

graad of zelfs een vriend of kennis met wie de zorgbehoevende een<br />

persoonlijke band heeft.<br />

Zorgen verstrekt in het kader <strong>van</strong> de uitoefening <strong>van</strong> beroepsactiviteiten of<br />

activiteiten waarvoor een (vrijwilligers)vergoeding wordt uitbetaald, geven<br />

geen recht op dergelijke premie.<br />

2.3 Mantelzorgpremie:<br />

Dit is de algemeen aanvaarde en gangbare benaming voor de financiële<br />

tussenkomst die onder de vorm een subsidie uitgekeerd wordt aan de<br />

mantelzorger(s).<br />

2.4 Zorgbehoevende:<br />

De persoon die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming in het kader <strong>van</strong><br />

de zorgverzekering of beroep doet op een Persoonlijk Assistentiebudget.<br />

2.5 Instelling:<br />

Dit is de woonvorm waar de zorgbehoevende effectief verblijft.<br />

De personen die verblijven in een woon- en zorgcentrum, een rust- en<br />

verzorgingstehuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis komen niet in<br />

aanmerking voor de premie.<br />

Een verblijf in een aangepast dagcentrum is geen belemmering om de premie<br />

aan te vragen.<br />

2.6 Gemandateerde mantelzorger:<br />

Dit is de mantelzorger die door de andere mantelzorger(s) <strong>van</strong> dezelfde<br />

zorgbehoevende schriftelijk gemachtigd wordt om de gemeentelijke<br />

mantelzorgpremie te innen en waar<strong>van</strong> verwacht wordt dat hij of zij naar<br />

evenredigheid de premie uitbetaalt aan de medezorgverstrekkers.<br />

2.7 Gezin:<br />

Hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij een vereniging <strong>van</strong><br />

twee of meer personen die, al dan niet door familiebanden gebonden,<br />

gewoonlijk een zelfde woning of woongelegenheid betrekken en er samen<br />

leven. De wijze <strong>van</strong> inschrijving in het bevolkingsregister is bepalend voor<br />

de omschrijving <strong>van</strong> het begrip “gezin”.<br />

Art. 3 : Voorwaarden inzake toekenning <strong>van</strong> de premie<br />

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie moet aan volgende,<br />

gezamenlijk te vervullen voorwaarden worden voldaan:<br />

I.Met betrekking tot de zorgbehoevende:<br />

1° De zorgbehoevende dient effectief te wonen op het grondgebied <strong>van</strong> de<br />

gemeente <strong>Waasmunster</strong>. Dit is in de eerste plaats in zijn/haar eigen woning<br />

of gebeurlijk in de woning <strong>van</strong> de mantelzorger.<br />

De zorgbehoevende persoon die permanent woont in een instelling, ook al is<br />

hij of zij er niet gedomicilieerd, komt niet in aanmerking voor de<br />

mantelzorgpremie;<br />

2° Minstens 21 jaar oud zijn


3° In de hoedanigheid <strong>van</strong> zorgbehoevende verkeren (zie artikel 2.4);<br />

4° Zelf de mantelzorgpremie aanvragen of, indien onmogelijk, dit door zijn<br />

of haar vertegenwoordiger laten uitvoeren. Dit kan de al dan niet<br />

gemandateerde mantelzorger zijn;<br />

5° Bij de eerste aanvraag de documenten opgesomd in 6.3 bijvoegen.<br />

II.Met betrekking tot de mantelzorger:<br />

Een daadwerkelijke bijdrage leveren om de zorgbehoevende bij te staan en/of<br />

professionele thuiszorgdiensten aan te vullen, dit echter steeds in de<br />

context <strong>van</strong> hetgeen vermeld staat in<br />

artikel 2.1.<br />

Art. 4 : Ingangsdatum <strong>van</strong> de mantelzorgpemie<br />

De ingangsdatum voor de mantelzorgpremie <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong> valt<br />

samen met de ingangsdatum <strong>van</strong> de toekenning <strong>van</strong> de tegemoetkoming in het<br />

kader <strong>van</strong> de zorgverzekering.De ingangsdatum kan nooit meer dan 4 maanden<br />

voor de aanvraag <strong>van</strong> de mantelzorgpremie liggen . Het bewijs <strong>van</strong><br />

rechthebbende voor de zorgverzekering is in te dienen bij het<br />

gemeentebestuur.<br />

Er wordt geen premie toegekend voor de periode vóór de datum <strong>van</strong> de maand<br />

<strong>van</strong> invoering <strong>van</strong> de mantelzorgpremie, zijnde 01 juli 2008.<br />

Art. 5 : Bedrag <strong>van</strong> de mantelzorgpremie<br />

De mantelzorgpremie bedraagt forfaitair 25 euro per maand en wordt<br />

uitbetaald aan de gemandateerde mantelzorger.<br />

Per zorgbehoevende wordt slechts één premie uitbetaald.<br />

Indien meerdere leden <strong>van</strong> een gezin zorgbehoevend zijn wordt slechts één<br />

premie voor het gezin uitbetaald.<br />

Een mantelzorger kan aan meer dan één zorgbehoevende zorgen verstrekken en<br />

bijstand verlenen maar kan slechts één premie ont<strong>van</strong>gen.<br />

Art. 6 : Aanvraagprocedure en hernieuwing<br />

6.1 Gebruik <strong>van</strong> het aanvraagformulier<br />

De aanvraag wordt ingediend bij de gemeentebestuur <strong>van</strong> <strong>Waasmunster</strong>, op de<br />

locatie die door het bestuur wordt aangeduid en op het daartoe bestemd<br />

aanvraag-formulier.<br />

6.2 Duur <strong>van</strong> de ingediende aanvraag<br />

De aanvraag geldt tot 1 januari <strong>van</strong> het jaar volgend op de aanvraag.<br />

De aanvraag geldt maximum voor de duur <strong>van</strong> de erkenning <strong>van</strong> het recht op de<br />

zorgverzekering. Iedere wijziging daaromtrent is onmiddellijk en verplicht<br />

aan het gemeentebestuur mee te delen.<br />

6.3 Bij te voegen documenten bij de eerste aanvraag<br />

Bij indiening <strong>van</strong> de eerste aanvraag zijn volgende documenten verplicht bij<br />

te voegen:<br />

- Het meest recente attest met vermelding <strong>van</strong> de ingangsdatum <strong>van</strong> de<br />

erkenning <strong>van</strong> de zorgkas.<br />

6.4 Hernieuwing<br />

De zorgbehoevende zal jaarlijks in de loop <strong>van</strong> de maand november<br />

aangeschreven worden met de vraag zijn aanvraag te hernieuwen voor het<br />

daaropvolgende jaar.<br />

Art. 7 : Uitbetalingswijze<br />

De uitbetaling gebeurt steeds op het einde <strong>van</strong> elk kwartaal op het<br />

rekeningnummer <strong>van</strong> de mantelzorger zoals op het aanvraagformulier is in te<br />

vullen.<br />

Art. 8 : Einde <strong>van</strong> het recht op de mantelzorgpremie<br />

Iedere wijziging is te melden binnen de maand volgend op de gewijzigde<br />

situatie.<br />

8.1 Wat de zorgbehoevende betreft<br />

- In functie <strong>van</strong> de rechthebbende op de zorgverzekering vervalt het recht<br />

op de gemeentelijke mantelzorgpremie in dezelfde maand als het einde <strong>van</strong><br />

het recht op de zorgverzekering.<br />

- bij overlijden <strong>van</strong> de zorgbehoevende<br />

De uitbetaling <strong>van</strong> de mantelzorgpremie blijft gelden voor de maand <strong>van</strong> het<br />

overlijden <strong>van</strong> de zorgbehoevende.<br />

8.2 Uit hoofde <strong>van</strong> de mantelzorger


- indien de mantelzorger geen zorg meer verstrekt<br />

- in de gevallen voorzien onder 8.1<br />

8.3 Meldingsplicht<br />

De aanvrager <strong>van</strong> de mantelzorgpremie is er toe gehouden zelf melding te<br />

maken <strong>van</strong> het mogelijk einde <strong>van</strong> het recht op de premie in het kader <strong>van</strong> de<br />

zorgverzekering. Een niet beperkend voorbeeld hier<strong>van</strong> is de inkorting <strong>van</strong><br />

de erkenningsduur voor de zorgverzekering na vaststelling door een<br />

controleorganisme.<br />

De aanvrager doet eveneens schriftelijk melding aan het gemeentebestuur<br />

indien:<br />

- de naam <strong>van</strong> de (gemandateerde) mantelzorger wijzigt,<br />

- de (enige) mantelzorger geen verdere zorg meer verstrekt,<br />

- de zorgbehoevende en/of de mantelzorger niet meer voldoen aan één of meer<br />

voorwaarden vermeld in artikel 3,<br />

- de zorgbehoevende overlijdt (het verplicht melden hier<strong>van</strong> is een taak <strong>van</strong><br />

de al dan niet gemandateerde mantelzorger),<br />

- het rekeningnummer <strong>van</strong> de begunstigde mantelzorger wijzigt.<br />

8.4 Ambtshalve stopzetting<br />

Wanneer het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen wordt ingelicht over het<br />

einde <strong>van</strong> het recht op de premie, kan zij daarnaast ambtshalve beslissen<br />

tot stopzetting.<br />

Art. 9 : Toekenning, controle en toezicht<br />

Het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen beslist binnen de drie maanden,<br />

na ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> de aanvraag, over de toekenning <strong>van</strong> de premie. Het College<br />

is bevoegd om te allen tijde de juistheid <strong>van</strong> de verstrekte gegevens door<br />

zijn aangestelden te laten onderzoeken, inclusief huisbezoeken bij de<br />

zorgbehoevende.<br />

De zorgbehoevende verleent hiertoe toegang tot zijn verblijfplaats aan de<br />

aangestelden.<br />

Art. 10 : Terugbetaling<br />

Wanneer op basis <strong>van</strong> de vermelde controle of op basis <strong>van</strong> onjuist of<br />

onvolledig meegedeelde gegevens, blijkt dat de mantelzorgpremie oneigenlijk<br />

of onrechtmatig is verkregen, dan kan het college <strong>van</strong> burgemeester en<br />

schepenen beslissen tot terugvordering ten nadele <strong>van</strong> de (gemandateerde)<br />

mantelzorger.<br />

Art. 11 : Beroepsmogelijkheid<br />

Bij afwijzing <strong>van</strong> de ingediende aanvraag, kan de aanvrager gebruik maken<br />

<strong>van</strong> de beroepsmogelijkheden die worden geboden door het administratief<br />

toezicht.<br />

Art. 12 : Krediettekort<br />

Bij een gebeurlijk tekort <strong>van</strong> het begrotingskrediet zal dit krediet<br />

aangepast worden naar aanleiding <strong>van</strong> de eerstvolgende begrotingswijziging<br />

en dit tot beloop <strong>van</strong> het totale, werkelijk uit te keren subsidiebedrag.<br />

Art. 13 : Inwerkingtreding<br />

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2008.<br />

Art. 14 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

11. Aanvullend verkeersreglement : Vaststelling aanvullend<br />

verkeersreglement betreffende Riemeersstraat - aanduiding doodlopende weg<br />

en enkel geschikt maken voor aangelanden, fietsers, wandelaars, ruiters en<br />

landbouwtractoren<br />

De Raad,<br />

Gelet op het voorstel <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen;<br />

Gelet op de nieuwe gemeentewet <strong>van</strong> 24 juni 1988;<br />

Gelet op het gemeentedecreet <strong>van</strong> 15 juli 2005;<br />

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd<br />

bij koninklijk besluit <strong>van</strong> <strong>16</strong> maart 1968;<br />

Gelet op het decreet <strong>van</strong> <strong>16</strong> mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen<br />

op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging <strong>van</strong> de verkeerstekens;


Gelet op het koninklijk besluit <strong>van</strong> 1 <strong>december</strong> 1975 houdende algemeen<br />

reglement op de politie <strong>van</strong> het wegverkeer en <strong>van</strong> het gebruik <strong>van</strong> de<br />

openbare weg;<br />

Gelet op het ministerieel besluit <strong>van</strong> 11 oktober 1976 waarbij de<br />

minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden <strong>van</strong> de<br />

verkeerstekens worden bepaald;<br />

Gelet op het besluit <strong>van</strong> de Vlaamse Regering <strong>van</strong> 23 januari 2009<br />

betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en<br />

bekostiging <strong>van</strong> de verkeerstekens;<br />

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 <strong>van</strong> 3 april 2009.<br />

Overwegende dat de Riemeersstraat een kleine landweg is tussen de N70 en<br />

spoorweg Land <strong>van</strong> Waas;<br />

Overwegende dat deze landweg een doodlopende weg is die uitkomt op het<br />

fietspad langs de spoorweg en dus enkel geschikt is voor aangelanden,<br />

fietsers, wandelaars, ruiters en landbouwtractoren;<br />

Overwegende dat er momenteel geen enkele signalisatie aanwezig is;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Zich akkoord verklaren met het voorstel <strong>van</strong> het College <strong>van</strong><br />

Burgemeester en Schepenen betreffende het aanduiden <strong>van</strong> de Riemeersstraat<br />

als doodlopende weg en enkel geschikt maken voor aangelanden, fietsers,<br />

wandelaars, ruiters en landbouwtractoren zoals aangeduid op het plan dat<br />

als bijlage aan dit besluit wordt gehecht.<br />

Art. 2 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke<br />

bepalingen aangebracht worden in overeenstemming met de bepalingen op het<br />

plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht.<br />

Art. 3 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving<br />

overgemaakt worden aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid,<br />

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert<br />

II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, kennisgeving aan de Gouverneur,<br />

politierechtbank Dendermonde, politiezone Hamme-<strong>Waasmunster</strong>.<br />

Art. 4 : Dit reglement zal in overeenstemming met art 186 <strong>van</strong> het<br />

<strong>Gemeente</strong>decreet worden bekendgemaakt.<br />

Art. 5 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

12. Rioleringen : Toetreding <strong>van</strong> de gemeente <strong>Waasmunster</strong> tot VMW als RioPvennoot<br />

De Raad,<br />

Gelet op de richtlijn 91/27/EG <strong>van</strong> 21 mei 1991 inzake de behandeling <strong>van</strong><br />

stedelijk afvalwater;<br />

Gelet op Vlaams decreet <strong>van</strong> 24 <strong>december</strong> 2004 met het oog op het behalen <strong>van</strong><br />

de Europese Doelstellingen voor de Kaderrichtlijn Water;<br />

Gelet op de verantwoordelijkheid <strong>van</strong> de gemeente betreffende lokaal<br />

transport <strong>van</strong> afvalwater en hemelwater en inzake individuele zuivering;<br />

Overwegend dat de gemeente al deel uitmaakt <strong>van</strong> de VMW, een integraal<br />

waterbedrijf, voor haar drinkwatervoorziening;<br />

Overwegend dat de VMW, via haar provinciale waterdienst RioP, de<br />

mogelijkheid biedt alle verplichtingen op het gebied <strong>van</strong> het transport <strong>van</strong><br />

afvalwater <strong>van</strong> de gemeente over te nemen en in te vullen;<br />

Overwegend dat de gemeente een voorstel ontving <strong>van</strong> VMW, volgens hetwelk de<br />

taken en verplichtingen <strong>van</strong> de gemeente op het gebied <strong>van</strong> het transport <strong>van</strong><br />

afvalwater en <strong>van</strong> hemelwater door VMW zullen worden uitgevoerd via de<br />

betrokken waterdienst RioP;<br />

Overwegend dat dit voorstel enerzijds een rechtstreekse betrokkenheid <strong>van</strong><br />

de gemeente in het rioleringsbeleid voorziet en anderzijds een autonoom<br />

financieel beheer <strong>van</strong> de betrokken gemeentelijke financiële middelen<br />

garandeert;<br />

Overwegende dat ingeval <strong>van</strong> toetreding tot de bedoelde waterdienst RioP, de<br />

gemeente volgens de statuten <strong>van</strong> VMW, vertegenwoordigd zal zijn in de<br />

bestuursorganen voorzien in RioP;


Overwegende dat ingeval <strong>van</strong> toetreding tot de bedoelde waterdienst RioP de<br />

gemeente niet langer belast wordt met de zorg voor het afvalwaterbeheer;<br />

Gelet op de financiële, operationele en ecologische meerwaarde die de<br />

toetreding met zich meebrengt;<br />

Overwegend dat de toetreding tot de bedoelde waterdienst RioP, volgens het<br />

voorstel <strong>van</strong> rioleringsbeheer, voor de gemeente een uitbetaling in cash<br />

genereert evenals een pakket aandelen in RioP;<br />

Overwegend dat het hoger bedoelde voorstel <strong>van</strong> rioleringsbeheer<br />

contractueel is uitgewerkt in een RioP-overeenkomst tussen de VMW en de<br />

gemeente, waar<strong>van</strong> de gemeente eveneens een ontwerp heeft ont<strong>van</strong>gen;<br />

Gelet op het mailbericht dd. <strong>16</strong>.12.2010 <strong>van</strong>wege VMW;<br />

Overwegende dat, overeenkomstig de statuten <strong>van</strong> VMW, de aanvaarding <strong>van</strong> de<br />

gemeente als vennoot <strong>van</strong> deze waterdienst, formeel plaats vindt door een<br />

beslissing <strong>van</strong> de raad <strong>van</strong> bestuur <strong>van</strong> VMW;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Onder de opschortende voorwaarde <strong>van</strong> de aanvaarding door de raad<br />

<strong>van</strong> bestuur <strong>van</strong> VMW <strong>van</strong> de gemeente als vennoot <strong>van</strong> de waterdienst RioP <strong>van</strong><br />

de provincie waartoe de gemeente behoort, treedt de gemeente voor haar<br />

volledige grondgebied toe als vennoot <strong>van</strong> de bedoelde waterdienst RioP,<br />

volgens de modaliteiten en voorwaarden vermeld in de statuten <strong>van</strong> VMW<br />

alsook in het voorstel <strong>van</strong> rioleringsbeheer <strong>van</strong> VMW en het ontwerp <strong>van</strong><br />

RioP- overeenkomst, beide opgenomen als bijlage <strong>van</strong> dit besluit en zoals<br />

aangevuld/gewijzigd bij mailbericht dd. <strong>16</strong>.12.2010 <strong>van</strong> VMW.<br />

Art. 2 : Onder de in artikel 1 gestelde opschortende voorwaarde, houdt de<br />

in artikel 1 bedoelde toetreding ook in dat de gemeenteraad zijn<br />

goedkeuring hecht aan het als bijlage <strong>van</strong> dit besluit opgenomen voorstel<br />

<strong>van</strong> rioleringsbeheer en ontwerp <strong>van</strong> RioP- overeenkomst, zoals<br />

aangevuld/gewijzigd bij mailbericht dd. <strong>16</strong>.12.2010 <strong>van</strong> VMW, en dat,<br />

overeenkomstig het daarin bepaalde:<br />

(i) de gemeente al haar rechten op de gemeentelijke riolering in<br />

eigendom aan VMW overdraagt;<br />

(ii) de gemeente in ruil daarvoor enerzijds een vergoeding in<br />

speciën en anderzijds in aandelen als RioP-vennoot ont<strong>van</strong>gt;<br />

(iii) het gedeelte <strong>van</strong> de vergoeding in speciën bij effectieve<br />

toetreding <strong>van</strong> de gemeente EUR 677.647 bedraagt;<br />

(iv) het gedeelte <strong>van</strong> de vergoeding in aandelen bestaat uit 135.529<br />

door de gemeente te onderschrijven nieuwe uit te geven VMW-<br />

aandelen behorend tot de reeks aandelen <strong>van</strong> de betrokken<br />

waterdienst RioP, die bij hun onderschrijving door de gemeente<br />

onmiddellijk en volledig volgestort zullen worden door een<br />

inbreng bestaande uit de in lid (i) hierboven voorziene<br />

overdracht <strong>van</strong> de gemeentelijke riolering; en<br />

(v) de gemeente daarnaast nog recht heeft op een bonus <strong>van</strong> EUR<br />

451.765. Een deel in cash, berekend conform artikel 3.2.3 <strong>van</strong><br />

de RioP-overeenkomst en een deel in aandelen RioP, berekend als<br />

het verschil <strong>van</strong> de totale bonus minus het hierboven vernoemde<br />

deel cash.<br />

Art. 3 : Onder de in artikel 1 gestelde opschortende voorwaarde, duidt de<br />

gemeente Joseph Maes aan als vertegenwoordiger in het Provinciaal Comité<br />

<strong>van</strong> de betrokken waterdienst RioP.<br />

Art. 4 : Onder de in artikel 1 gestelde opschortende voorwaarde duidt de<br />

gemeente Nicole Drieghe en Kris Ternest aan als vertegenwoordigers in het<br />

Technisch Comité <strong>van</strong> de betrokken waterdienst RioP.<br />

Art. 5 : Het college <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de<br />

uitvoering <strong>van</strong> deze beslissing, waaronder in ieder geval begrepen, het<br />

nemen <strong>van</strong> alle nodige acties om de toetreding <strong>van</strong> de gemeente daartoe te<br />

bewerkstelligen, zoals het ondertekenen en uitvoeren <strong>van</strong> de RioP-<br />

overeenkomst.


Art. 6 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

13. VMW : Goedkeuring uitbreiding waterleiding tbv private verkaveling<br />

tussen Marktwegel-Fortenstraat (sectie B, nr. 639a).<br />

De Raad,<br />

Overwegende dat de nv Bloomsbury voor het verkavelen <strong>van</strong> het perceel<br />

gelegen te <strong>Waasmunster</strong> 1 e afd. Sie B nr 639a (perceel gelegen tussen<br />

Fortenstraat en Marktwegel) vergunning heeft verkregen;<br />

Gelet op het voorstel <strong>van</strong> de VMW met zendbrief dd. 19.11.10 en gewijzigd<br />

bij zendbrief dd. 02.12.10 aan het gemeentebestuur voor de uitbreiding <strong>van</strong><br />

het waterdistributienet in de Marktwegel, kostprijs wordt geraamd op<br />

4.026,40 euro (kosten ten laste <strong>van</strong> verkavelaar);<br />

Overwegende dat advies werd gevraagd aan de brandweercommandant;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde plan dd. 30.11.10<br />

<strong>van</strong> de VMW voor de uitbreiding <strong>van</strong> het waterdistributienet voor zover de<br />

kosten worden gedragen door de aanvrager nv Bloomsbury.<br />

Art. 2 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de<br />

VMW.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.<br />

14. Werken : Ondergronds brengen LS- (laagspanning) en OV- (openbare<br />

verlichting) net in functie <strong>van</strong> geplande werken Oudeheerweg-Heide en<br />

aanpalende straten.<br />

De Raad,<br />

Gelet op de riolerings- en wegeniswerken die gepland zijn in Oudeheerweg-<br />

Heide tussen Groenstraat en Heidestraat, Boswegel, Marktwegel, deel<br />

Groenstraat en Groendreef;<br />

Gelet dat <strong>van</strong>uit praktisch en esthetisch oogpunt het opportuun is om<br />

tijdens deze grondwerken de bestaande bovengrondse LS en OV-netten<br />

ondergronds te brengen en de OV-palen te ver<strong>van</strong>gen;<br />

Gelet op het voorstel dd 25.11.2010 <strong>van</strong> de netwerkbeheerder;<br />

Overwegende dat geen bijkomende openbare verlichting wordt voorzien;<br />

Overwegende dat de kosten ten laste <strong>van</strong> het gemeentebestuur voor het<br />

ondergronds brengen <strong>van</strong> de LS-en OV-netten resp. 54.462,55 euro (65.899,68<br />

euro incl. BTW) en 185.190,94 euro, vrij <strong>van</strong> BTW bedragen;<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de<br />

gemeenten betreft;<br />

Besluit:<br />

Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de offerte <strong>van</strong> de<br />

netwerkbeheerder, Eandis, voor het ondergronds brengen LS (laagspanning) en<br />

OV (openbare verlichting)-net in de Oudeheerweg-Heide en aanpalende straten<br />

in het kader <strong>van</strong> de geplande rioleringswerken.<br />

Art. 2 : De totale kosten, geraamd op 54.462,55 euro (65.899,68 euro incl.<br />

BTW) en 185.190,94 euro, vrij <strong>van</strong> BTW, zullen gedragen worden door middel<br />

<strong>van</strong> de kredieten voorzien bij budgetwijziging 2010 artikel 426/732-60, met<br />

lening.<br />

Art. 3 : Indien de liquiditeitspositie <strong>van</strong> de gemeente dit toelaat mag deze<br />

investering in afwachting <strong>van</strong> het effectief opnemen <strong>van</strong> de leningen<br />

gefinancierd worden met eigen middelen.<br />

Art. 4 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal overgemaakt worden aan de<br />

netwerkbeheerder Eandis, Dienst Studies – Heistraat 88 te 9100 Sint-<br />

Niklaas.<br />

Art. 5 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr.<br />

Gouverneur.


15. Belastingen : vaststelling belastingreglement op dragende verticale<br />

constructies<br />

De Raad,<br />

Gelet op het <strong>Gemeente</strong>decreet <strong>van</strong> 15 juli 2005 en latere wijzigingen;<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke<br />

motiveringsplicht <strong>van</strong> bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;<br />

Overwegende dat de gemeente <strong>Waasmunster</strong> als kern in het buitengebied en<br />

deel uitmakend <strong>van</strong> de Durmevallei bijzondere aandacht dient te besteden aan<br />

de open ruimtegebieden binnen de gemeente;<br />

Overwegende dat een aantal dragende verticale constructies aanzienlijke<br />

landschapsvervuiling en visuele pollutie veroorzaken binnen de open<br />

ruimtegebieden in de gemeente en hierdoor de ruimtelijke kwaliteit <strong>van</strong> deze<br />

gebieden sterk aantasten en negatief belasten;<br />

Overwegende dat het derhalve billijk is om een belasting te vestigen op<br />

deze dragende verticale constructies;<br />

Gelet op het decreet <strong>van</strong> 30 mei 2008 betreffende de vestiging en de<br />

invordering en de geschillenbeslechting <strong>van</strong> provinciale en<br />

gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet <strong>van</strong> 28 mei 2010;<br />

Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 de dato 18 juli 2008 met betrekking tot<br />

het decreet <strong>van</strong> 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de<br />

geschillenprocedure <strong>van</strong> provincie- en gemeentebelastingen;<br />

Gelet op de financiële toestand <strong>van</strong> de gemeente;<br />

Op voorstel <strong>van</strong> het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Voor de periode aan<strong>van</strong>g nemend op 1 januari 2011 en eindigend op<br />

31 <strong>december</strong> 2013, wordt een jaarlijkse belasting op dragende verticale<br />

constructies gevestigd.<br />

Als dragende verticale constructie wordt beschouwd: iedere verticale<br />

structuur met een hoogte <strong>van</strong> minstens 15 meter boven het maaiveld, die<br />

hoofdzakelijk dient als draagstructuur voor lichtinstallaties,<br />

geluidsinstallaties, zendinstallaties, radio-installaties of het transport<br />

<strong>van</strong> energie.<br />

Art. 2 : De belasting is verschuldigd door de eigenaar <strong>van</strong> de dragende<br />

verticale constructie op 1 januari <strong>van</strong> het aanslagjaar.<br />

Art. 3 : De belasting bedraagt 3.000,00 euro per jaar per verticale<br />

constructie.<br />

Art. 4 : De belastingplichtige moet, ten laatste op 31 maart <strong>van</strong> het<br />

desbetreffende aanslagjaar, aangifte doen <strong>van</strong> het aantal belastbare<br />

constructies door middel <strong>van</strong> het door de gemeente voorgeschreven formulier.<br />

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ont<strong>van</strong>gen moet er<br />

zelf één vragen.<br />

Art. 5 : Bij gebrek <strong>van</strong> een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of<br />

onnauwkeurige aangifte binnen de gestelde termijnen, wordt de<br />

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het<br />

gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht <strong>van</strong> bezwaar en beroep.<br />

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling <strong>van</strong> de belasting,<br />

betekent het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen aan de<br />

belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te<br />

maken <strong>van</strong> deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd,<br />

evenals de wijze <strong>van</strong> bepaling <strong>van</strong> deze elementen en het bedrag <strong>van</strong> de<br />

belasting.<br />

De belastingplichtige beschikt over een termijn <strong>van</strong> dertig dagen volgend op<br />

de datum <strong>van</strong> verzending <strong>van</strong> de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk<br />

voor te dragen.<br />

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk<br />

aan de verschuldigde belasting. Het bedrag <strong>van</strong> deze verhoging wordt<br />

ingekohierd.<br />

Art. 6 : De belasting wordt ingevorderd bij wijze <strong>van</strong> een kohier dat<br />

vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College <strong>van</strong><br />

Burgemeester en Schepenen.


Art. 7 : De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na verzending<br />

<strong>van</strong> het aanslagbiljet.<br />

Art. 8 : De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting<br />

bij het college <strong>van</strong> burgemeester en schepenen.<br />

Het bezwaarschrift moet, op straffe <strong>van</strong> nietigheid, schriftelijk worden<br />

ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.<br />

Deze indiening moet, op straffe <strong>van</strong> verval, gebeuren binnen een termijn <strong>van</strong><br />

drie maanden te rekenen <strong>van</strong>af de derde kalenderdag volgend op de datum <strong>van</strong><br />

verzending <strong>van</strong> het aanslagbiljet. Van het bezwaarschrift wordt een<br />

ont<strong>van</strong>gstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening er<strong>van</strong>.<br />

De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden<br />

dient dit uitdrukkelijk in zijn bezwaarschrift te vragen.<br />

Art. 9 : Verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting toepasbaar<br />

zoals inzake rijksbelastingen op inkomsten.<br />

Art. 10 : In het kader <strong>van</strong> het algemeen administratief toezicht zal een<br />

afschrift <strong>van</strong> dit besluit worden overgemaakt aan de heer Gouverneur en zal<br />

een beknopte omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de<br />

meldingslijst aan de heer Gouverneur.<br />

<strong>16</strong>. Brandweer :<br />

a. vaststelling aanpassing aankoopprogramma materiaal brandweer 2006-2011<br />

De Raad,<br />

Gelet op de wet <strong>van</strong> 31 <strong>december</strong> 1963 betreffende de Civiele Bescherming<br />

inzonderheid op artikel 12;<br />

Gelet op het Koninklijk Besluit <strong>van</strong> 8 november 1967 houdende, voor de<br />

vredestrijd, organisatie <strong>van</strong> de gemeentelijke en gewestelijke<br />

brandweerdiensten en coördinatie <strong>van</strong> de hulpverlening in geval brand,<br />

inzonderheid op artikel 2 er<strong>van</strong>, zoals die gewijzigd werd bij het<br />

Koninklijk Besluit <strong>van</strong> 12 september 1977;<br />

Gelet op het Koninklijk Besluit <strong>van</strong> 23 maart 1970 tot vaststelling <strong>van</strong> de<br />

voorwaarden waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in<br />

aanmerking komen voor een staatsbijdrage voor het aankopen <strong>van</strong><br />

brandweermateriaal;<br />

Gelet op de omzendbrief VI/MAT/01/0891 <strong>van</strong> 18 mei 2001 <strong>van</strong> het Ministerie<br />

va Binnenlandse Zaken ( Algemene Inspectie <strong>van</strong> de uitrusting)<br />

Gelet op de raadsbeslissing dd. 6 maart 2002 houdende vaststelling<br />

aankoopprogramma materiaal brandweer 2002-2007;<br />

Gelet op het schrijven <strong>van</strong> provinciale diensten dd. 19 juli 2010;<br />

Gelet op het schrijven <strong>van</strong> de heer brandweercommandant dd. 13 november 2010<br />

betreffende aanpassing aankoopprogramma met staatstussenkomst 2006-2011;<br />

Overwegende dat het wenselijk is de zienswijze <strong>van</strong> de heer<br />

brandweercommandant te volgen;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Art. 1 : Het aankoopprogramma voor brandweermateriaal aan te passen voor de<br />

periode 2006-2011.<br />

Dat programma is als volgt samengesteld :<br />

Code Naam hoeveelheid Prioriteit<br />

(*)<br />

11200 Halfware autopomp 1 1<br />

41410 Motorpomp 10-1500 1 1<br />

43000 Rookventilator 1 2<br />

51130 Persslangen dia 70 mm 500 m 1<br />

71300 Meerdelige opsteekladder 1 2<br />

71210 Ladder tweedelig 2 2<br />

72310 Twee pneumatische hefkussens 2 1<br />

81100 Brandweerhelm 35 1<br />

81300 Interventiebroeken 35 2<br />

82100 Ademhalingstoestel open 18 1<br />

kringloop<br />

82800 Warmtebeeldcamera 1 1<br />

(*) prioriteiten volgens de nota VI/MAT/95/01198


Art. 2 : Deze beslissing vernietigt en ver<strong>van</strong>gt alle vroegere beslissingen<br />

betreffende materiaal waarvoor geen staatsbijdrage beloofd is.<br />

Art. 3 : De Minister <strong>van</strong> Binnenlandse Zaken is gemachtigd, na de levering,<br />

het door de gemeente te betalen bedrag af te nemen <strong>van</strong> de zichtrekening op<br />

naam <strong>van</strong> de gemeente geopend bij Dexia Bank.<br />

Art. 4 : Het materiaal dat aangekocht is door toedoen <strong>van</strong> de Staat en met<br />

de financiële staatsbijdrage zal noch verkocht noch afgestaan worden onder<br />

andere voorwaarden dan die bepaald in de omzendbrief <strong>van</strong> 17 februari 1987<br />

betreffende brandweermateriaal dat aangekocht werd met een financiële<br />

staatsbijdrage.<br />

Art. 5 : Afschrift <strong>van</strong> tegenwoordig besluit zal voor verder gevolg worden<br />

overgemaakt aan de Minister <strong>van</strong> Binnenlandse Zaken en aan de Provinciale<br />

diensten ( afdeling brandweer).<br />

Art. 6 : In het kader <strong>van</strong> het administratief toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de<br />

heer Gouverneur.<br />

b. openverklaring betrekking <strong>van</strong> brandweerman<br />

De Raad,<br />

Gelet op art. 6 <strong>van</strong> het organiek reglement <strong>van</strong> de vrijwillige brandweer<br />

zoals vastgesteld in gemeenteraadszitting <strong>van</strong> 27/01/2010 dat bepaalt dat de<br />

maximale getalsterkte <strong>van</strong> het brandweerkorps 36 manschappen + 1 geneesheer<br />

bedraagt;<br />

Overwegende dat het brandweerkorps op dit ogenblik 33 manschappen telt;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. <strong>16</strong>/09/2010 houdende openverklaring 3<br />

betrekkingen <strong>van</strong> brandweerman;<br />

Gelet op het gemeenteraadsbesluit <strong>van</strong> heden houdende verlening ontslag aan<br />

dhr. Duerinckx Jürgen;<br />

Gelet op het verzoek <strong>van</strong> dhr. Freddy Aerts tot openverklaring <strong>van</strong> een extra<br />

plaats <strong>van</strong> brandweerman;<br />

Gelet op het gemeentedecreet;<br />

Besluit :<br />

Onder voorbehoud <strong>van</strong> aktename <strong>van</strong> het ontslag <strong>van</strong> dhr. Duerinckx jurgen in<br />

geheime zitting<br />

Art. 1 : Een extra betrekking <strong>van</strong> brandweerman-vrijwilliger (M/V) open te<br />

verklaren.<br />

Art. 2 : Opdracht te geven aan het College <strong>van</strong> Burgemeester en Schepenen de<br />

nodige schikkingen te treffen met betrekking tot de aanwerving<br />

overeenkomstig de bepalingen <strong>van</strong> het organiek reglement.<br />

Art. 3 : In het kader <strong>van</strong> het bestuurlijk toezicht zal een beknopte<br />

omschrijving <strong>van</strong> dit besluit opgenomen worden in de meldingslijst aan<br />

dhr.Gouverneur.<br />

17. Aangevraagde punten : nihil<br />

18. Mondelinge vragen : nihil<br />

Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld, dewelke werd<br />

besloten om 20.05 uur.<br />

In opdracht :<br />

De <strong>Gemeente</strong>secretaris, De Burgemeester-Voorzitter,<br />

Anne De Schrijver. Rik Daelman.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!