OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN, SORTEREN ... - Wecycle

wecycle.nl

OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN, SORTEREN ... - Wecycle

2. De sortering van het door het Kringloopbedrijf ingenomen AEEA als bedoeld in artikel 3

lid 1 van deze overeenkomst blijft beperkt tot een sortering tussen

gasontladingslampen en LED-verlichting enerzijds en overig AEEA anderzijds.

3. Het Kringloopbedrijf is verplicht de ingenomen apparatuur in de daartoe door

Opdrachtgever ter beschikking gestelde inzamelmiddelen deugdelijk op te slaan

respectievelijk gereed te maken voor transport.

4. Het Kringloopbedrijf geeft alle ingenomen AEEA als compleet product af aan

Opdrachtgever of aan een door Opdrachtgever aangewezen derde. Kannibalisme van

AEEA of demontage van ingenomen AEEA is niet toegestaan.

5. In uitzondering op het genoemde in artikel 3 lid 4 van deze overeenkomst is het

toegestaan:

a. onderdelen van ingenomen AEEA te gebruiken uitsluitend voor

reparatiedoeleinden binnen het eigen Kringloopbedrijf mits dit naar aard,

hoeveelheid en onderdeel redelijk en billijk is.

b. Herbruikbare en verkoopbare ingenomen producten te verkopen mits bestemd

voor binnenlands producthergebruik door particulieren. De producten die door

het Kringloopbedrijf op deze manier worden verkocht, worden door het

kringloopbedrijf geregistreerd en een kopie van deze registratie wordt aan

Opdrachtgever per kwartaal verstrekt. Het is niet toegestaan ingenomen

producten te leveren aan bedrijven.

6. Het kringloopbedrijf meldt gevulde inzamelmiddelen aan op een door de

Opdrachtgever bepaalde wijze en bij een door de Opdrachtgever aangewezen derde.

Artikel 4 Verplichtingen van Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verstrekt tijdig deugdelijke en voldoende inzamelmiddelen voor de

opslag van door het kringloopbedrijf ingenomen AEEA, afgestemd op de vereiste

capaciteit.

2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat door het Kringloopbedrijf conform artikel 3 lid 6

van deze overeenkomst aangemelde volle inzamelmiddelen binnen twee (2)

werkdagen worden gewisseld voor lege.

3. Opdrachtgever draagt zorg voor de registratie van de gewichten van het door het

Kringloopbedrijf aan Opdrachtgever aangeboden AEEA.

4. Opdrachtgever geeft het Kringloopbedrijf inzicht in de in artikel 4 lid 3 van deze

overeenkomst bedoelde gewichten door hierover eens per kwartaal te rapporteren,

binnen een maand na afloop van het kwartaal. De rapportage geeft minimaal het

gewicht van de totale hoeveelheid ingezamelde AEEA . De rapportage geschiedt in een

door de Opdrachtgever te bepalen elektronische vorm.

Artikel 5 Vergoeding voor het Kringloopbedrijf

1. Het Kringloopbedrijf ontvangt voor de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde

activiteiten met ingang van het aangaan van de WEEE Overeenkomst Kringloop een

vergoeding van Opdrachtgever van € 81,00 per ton (zegge: één en tachtig Euro per

1.000 kilogram) voor de vanaf die datum aan Opdrachtgever aangeboden en

geaccepteerde AEEA. Het genoemde bedrag is exclusief BTW.

3

More magazines by this user
Similar magazines